Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

FELSEFECİLERLE SÖYLEŞİLER Fekefecilerimiz konuşuyor KDV dahil 1350 lira, Say Dağıtım Nuruosmaniye Cad. Türbedar Sok. 4/1, lstanbul Arslan Kaynardağ 62. Yıl; Sayı: 22155 Cu mh u riyet Kunıcusu: Yunus Nadi 1 BARIŞA ÖZLEM Prof. Dr. Hüsnü A. Göksel 800 lira, Çağdaş Yaytnlan: Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu tslanbul 120 TIS.KDV dahu>19 Nisan 1986 Salı Ankara, ABD ile Libya'nın arasında kaldı 2 diplomata tutuklama Dıplomatların yıdısı İki bombacı teröristin "Bize yardım ettiler" dediği Libyalı diplomatlardan ikisi için dün Ankara DGM'de gıyabi tutuklama karan verildL 5 Libyalı •• „ J IJ. , için dava açıldı {jıyabında tutuklanan J/ibya'nın Dombacı iki Libyalı diplomatla bir Libyalüann ifadelerinde adı geçen Ankara Büyükelçisi Muhammed havayollan görevlisinin bundan 3 Libyalı diplomata kararlaştınlan Abdülmalik kendisini savundu, w bir süre önce bulunan 'sessız ™ "Amerikalılar beni istemiyorsa, 'sessiz çözüm" gereğince çözüm" gereğince Türkiye'yi terk Türkiye'yi terk etmelerinin "nazik Türkiye onların istediği doğrultuda *4+il*•!**•*£ ^ n ı v i M t 7 / 7 f L.' JJJJ.M L.'/J.''JJ'S'. î! " "JJ« / I«l, I I tt J I* etiikleri öğrenildl bir dille" bildirildiği öne sürüldiL karar almak zorunda mıdır" dedl 'Sessiz çözüm siyasi bir karar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Amerikan Subay Kulübü'ne dOzenlenen bombalı saldın girişimine kanşuklan ortaya çılcan iki Libyalı diplomatın durumu, alınan siyasi bir karar uyannca "sessiı bir çozüm"e bağlandı. Sağlanan bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'daki Subay Kulübü'nün önünde üzerlerinde bombayla yakalanan iki Libyahnra yapılan sorgulamalannda kendilerine yardım eden bazı Libyalı diploraatlann isimlerini vermeleri üzerine konu Ankara'da ust düzeyde ele alındı. Türk yetkilikr, Ubyalı diplomatlar hakkında alınan karar konusunda herhangi bir açık(Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) Hukuk ve pratik: Ikı yontern 9 Llkyalı «ipUaatlar: Ankara DGM tarafından önceki giln tutuklanan bombacı iki Libyalı, videoya alınan ifadelerinde saldın sırastnda kullanacaklan bombalan Libya'nın Ankara Büyukelçiliği görevlilerinden aldıklanm sOylediler. Tutuklanan iki Libyahnın İfadelerinde adı geçen iki Libyalı diplomatik görevli dün Ankara DGM tarafından gıyaplannda tutuklandı. Söz konusu diplomatlann birkaç gün önce Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi. Eyleaı aasıl pburiudı: Tutuklanan iki Libyalı, bombaîama eyleminin nasıl planlandığım söyle anlattılar: "Libya Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'nda görevli Hava Yüzbaşısı Abdullah Mansur tarafından Türkiye'de eylem yapmak üzere eğitildik. ABD ile Libya arasındaki ilişkiler gerginleşerek, serttesme noktasına geldiğinde bize 1500'er dolar verilerek, Türkiye'ye gönderildik. Ancak Türkiye'de nerede, ne zaman ve ne eylem yapacağımıv bilmiyorduk. lstanbul'da bizi Libya Havayollanmn tstanbul bürosunda görevli Mansur Ümran adlı kisi karşıladı ve lstanbul Libya Baskonsolosluğu 'nda Halk Komitesi üyesi olan Ali Mansur AlZayyani'nin yamna götürdü. •lan kfaMtea akblar: tki bombacıntn anlatımma göre saldmda kullamcak bombalar söyle sağlandı: "Mansur Ümran bize nerede ve nasıl bir eylem yapacağımıv Libya Halk Kültür Merkezi'nde görevli Şaban Muhammed Hasan'ın söyleyeceğini bildirdi ve kendisiyte haberleşmemizi istedi. Biz de otelden Hasan'ı telefonla arayarak, konuştuk. 18 nisandan birkaç gün önce Gaziosmanpaşa'daki Amerikan Subay Kulübü öntine giderek, eylemin yapılacağı yer konusunda inceleme yaptık. Emniyet tedbirlerini araştırdık. 18 nisan, yani eylemin yapılacağı gün Hasan aksam saat 18.00'de içinde 6 tane Rus yapısı el bombası bulunan çantayı Dedeman Oteli'nin yakınında bize verdi. 'tstenmeyen adam9 ya da *nezaket9 ANKARA, (CumJuıriytt Burosu) Diplomatlann gdrev yaptıklan ülkelerdeki statüleri ve yararlanacaklan dokunulmazlıklar, uluslararası sözleşmekHe betirienmis bulunuyor. Buna göre, dipiomatlara görev yaptıklan ülkelerde geniş ayncalıklar tanmıyor. Başlıca ayrıcalıklar arasında kifi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı ve diplomatik evrak dokunulmazlığı yer alıyor. Diplomatlar, bulunduklan ülkenin yasalaruu ihlal ettikleri durumtarda, dokunulmazlıkkan nedeniyle ceza bağışıklığına sakip bulunuyortar. Başka bir deyişle, bulunduklan ülkenin (Arkası Sa. 8, Sü. Vde) ANKARA, (Cumhurivtt Biirosn) Amerikan Subay Kulübü'ne 18 nisan gecesi duzenlenen bombalı saldın girişiminin, Ankara'daki Libya Büyukelçiliği ile tstanbul'daki Libya Baskonsolosluğu'nda tasarlandığı, sanık ifadeleri ile ortaya çiktı. Ola>la ilgili olarak tutuklanan iki Libyalı, vıdeo banda kaydedılen ifadelerinde, söz konusu eylemi, bazı Libyalı diplomaılarla işbırliği içerisinde planladıklannı itiraf ettiler. Olayla ilgili olarak dün Ankara Devlet GUvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nusret Demiral. Libya Ankara Temsilciliğınde görevli Abdulhamid El Hadi Sadun ile Lıbya Kultur Merkezi'nde görevli Şaban Muhammed Hasan adlı iki diplomat hakkında gıyabı tutuklama karan verildiğını açıkladı. Ankara DGM Savcısı, sanık ifadelerine göre olaya kanştığı ileri sürülen lstanbul'daki Libya Baş konsolosluğu'nda görevli Ali Mansur AlZayyıni'nin durumu hakkında Dışişleri Bakanhğı'ndan bilgi istendiğini belirterek bu mcelemenin bizzat kendisi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Amerikan Subay Kulübü'nün bombalanmasıyla ilgili dava dosyası, dün saat 18.00'de DGM Yargıcı Ekrem Çclenk'e gönderildi ve sanık lar Recep Muhtar Robama Tarhuni, Ali Ecefli Ramadan (önceki gün tutuklanan sanıklar), Şaban Muhammed Hasan (Libya Kultur Merkezi'nde görevü, gıyabi tutuklu), Abdulhamid El Hadi Sadun (Libya Ankara Temsilciliğınde görevli, gıyabi tutuklu) ile Mansur limran (Libya Havayollan İstanbul Bürosunda gorevli gıyabi tutuklanma isteğı redde(Arkası Sa. 8, Sü. Vde) ARAP ZÎRVESİ TEHLİKEYE GÎRİYOR NİLAY KARMAN'ın haheri 8. Sayfada TA TBİKA T Ramadan ve Tarhuni 26 nisan giinü Amerikan Subay Kulübü önüne götürulerek, olay yerinde tatbikat yaptldı ve yer gösterme tutanağı tutuldu. Samklann Ankara'daki Amerikan Subay Kulübü'ne koymayı dusündükUri bombalann Sovyet yapısı "Uzrum " marka olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu bombalar ASALA militanlan tarafından Ankara Esenboğa Havaalanına karsı düıenlenen saldmda da kullanüdı. (Fotoğraf: CUMHURlYET) Libya Büyükelçisi Muhammed Abdülmalik'ten suçlama: "Müttefik ülke makamlan, bu Abdülmalik, Cumhuriyet muhabirinin sorusu Amerikan Subay Kulübü'ne bomba koyma konudaki bilgi ve belgeleri Türk üzerine, "Amerikalılar beni istemiyorsa, Türkiye girişimini yorumlarken, "Sonradan aldığımız makarnlarına iletirken Turk hüonlann istediği doğrultuda karar almak habere göre MOSSAD ve CIA, Amerika'nm kümetinin gerekeni yapacağınzorunda mıdır?" karşılığını verdL Abdülmalik, Libya'ya karşı giristiği saldırıya haklılık dan kuşkulan bulunmadıgının" "Mesele, hakkımdaki iddialann yanlış olup kazandırmak üzere girişimlerde bulunuyorlar" dedi.vurgulandığı kaydedilmişti. olmaması değil; Türkiye, Amerika değildir" Türk makamlanna iletilen bilLibyalı diploauular: Ankara DGM giler arasında Libya Halk Burodiye konuştu. tarafından tutuklanan iki Libyalı bombacının su Halk komitesi Sekreteri Abdülmalik'in 1980'de ABD'den, isimlerinden söz ettiği üç Libyahdan, Libya Tiearet Bakanu*nUB slyaretfc Libya 1983'te Isviçre'den sınır dışı edilBüyükelçisi, Libya Ticaret Bakanı'nm Türkiye Havayollan görevlisi Mansur Ümran için diği konusu da yer alıyordu. ziyaretinin ertelendiği yolundaki haberler için Abdülmalik "tammıyorum" dedi, öteki iki Diplomatik çevreler bu konuLibyalı diplomat hakkında da "Onlar burada "Haberi duydum, Türkiye'ye inanıyoruz. daki iddialarla ilgili görüş belirdeğiller, tatildeler" şeklinde konuştu. Amerika düşmanımızdır" demekle yttindi. tirken, "müttefik" sözcüğünü UFLK GÜLDEMtR Türk makamlanna iletilen "müttefik bilgi ye bdgeferinde" geçmişteki yaşamına atıfta bulunulan Libya Halk Bürosu Halk Komitesi Sekreteri MahanuBed Abdülmalik, hakkındaki iddiaları yanıtlarken, "Amerikalılar beni istemiyorsa Türkiye onlann istediği doğrultuda karar almak zorunda nudır?" dedi. Abdülmalik, "Hakkınudaki iddialar yalan mı?" seklindeki sorumuza da, "Mesele onların yanla} olnp otnuuBası degil. Tüfkiye Aanerika detiMir. B« kavBaUMM b%lkıcliı" yanıtını verdi. Ote yandan olayla ilgisi olduğu ileri sürülen Libyalıların Türkiye'den aynldığı öğrenildi. Abdülmalik, bu konuda da "Oalar tatiMeler, a m bu işle ne n a ügiai var aaiayamadım" şeklinde konuştu. Geçen hafta Cumhuriyet'in özenle vurgulayarak, iddialann sadece bir ülkeden kaynaklanmadığını, topyekun bir tavrın söz konusu olduğunu da hissettirmek istemişlerdi. Libya misyonunun Türkiye' Sıaır dışı edlİMek: Muhammed ve MOSSAD devrede CIA ve MOSSAD baglamttsı: Abdülmalik, raanşetten verdiği haberde Amerika rahatsız olmuştu Basına bildiri Libyah bakanın getişi erteiendi Libya Ticaret Bakanı lbrahim Bişari'nin yarın başlayacağı açıklanan Türkiye ziyareti ertelendi. Ticaret Bakanı Cahit Aral, ertelemede siyasi bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Libya Ticaret Bakanı tbraaün Bişari'nin yann başlayacağı açıklanan ziyareti kısa bir süre için ertelendi. Libya Halk Bürosu Temsilcisi Muhammed Abdölmalik geçen hafta Sanayi ve Ticaret Bakanhğı'nda yaptığı temaslarda, Bişari'nin gelişi için 30 mayıs(yann) tarihini önermiş, Türk muhatabı Cahit Aral da bu tarihe, "olurunu" bildirmişti. Ancak, Libyalı Bakanın Ankara'ya haber göndererek, 30 mayısta gelmesinin mümkün olmadığını bildirdiği ve ikinci bir tarih önerdiği öğrenildi. Ancak bildirilen ikinci tarih Cahit Aral'ın programıyla uyuşmayınca, ziyaretin mayıs ayının ortalanna sarkması durumu ortaya çıktı. <Arkası Sa. 8, Sü. Vde) Abu Dabi basınına göre, Libya, Varşova Paktma uye olmak için talepte bulundu. Benelüks ülkeleri, 7 Libyalı diplomatı sınır dışı etme karan aldı. Dış Haberler Servisi Kudüs'ün Araplann yoğun olduğu doğu kesiminde, bir Ingiliz turistin pazar günü vurularak öldürülmesinin sorumluluğunu "Abu Nidal" örgütü ustlendi. örgüt tarafından yayımlanan bildiride, Ingiliz turistin, Ingiltere*nin, ABD'nin Libya'ya yaptığı saldırıdaki rolüne misilleme olarak öldürüldüğu kaydedildi. Daktilo ile yazılmış olan ve (Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) Abu Nidal: Ingiliz turisti biz öldürdük (Arkast Sa. 8, Sü. 3'te) SSCB'de nükleer santral kazası ÇernobU nükleer etektrik santrahndaki kazayı doğnılaym TASS ajansı, kazanın ne zaman olduğu ve kaç kişinin öldüğü ya da yamkmdığı konusunda oçtkJama yapmadı Santmldaki smnüdan Iskandinev ülkekri de akikmü ''tvadaki radyoaktjvite ormu arm. TASS: Kaza kurbanlanna yardım başlatıldı CezayirBaşbakanı Ankarada Konuk Başbakan Bmhimi'yi özal.uçağın merdivenlerin de sıcak bir sekilde karşılayarak "Hoşgeldiniz" dedi. Havaalamnda Arapça çevirmen olmadığından Brahimi'nin konuşmasını Dışişleri Bakanı Halefoğlu Türkçeye çevirdi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cezayir Başbakanı Abdulhamid Brahimi, Başbakan Turgut Özal'ın resmi konuğu olarak dün Ankara'ya geldi. Brahimi'nin karşılanması sırasında havaalamnda Arapça çevirmen olmadığından konuk başbakanın konuşmasını Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu Türkçeye çevirdi. Cezayir Başbakanı Brahimi ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 14.20'de Esenboğa Havaalanı'na geldi. Konuk Başbakanı, Başbakan Turgut özal, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoglu karşıladı. Brahimi, özal ile tokalaştıktan sonra beraberce platforma çıktüar. Brahimi yürümeye devam etmek isteyince özal, eliyle durdurdu ve bu sı(Arkası Sa. 13, Sü. 6'da) Faiz için operasyon Merkez Bankası'mn bugünkü toplantısında, vadeli mevduata uygulanan faiz oranlannm 23 puan düşürülmesi, vadesiz mevduata uygulanan faiz oranlannm bir miktar yükseltilmesi bekleniyor. tsteyen banka bu tavanın altında bir rakam belirleyebilecek. } Sovyetler Birnği'nde bir nükleer santralda kaza okhıfu ve santraldaki sızınudan tskandinav ülkelerinin de etkilendiği bildiriliyor. Sovyet TASS ajansı olayı doğruladı ve nükleer sızıntının Ukrayna bölgesinin Kiev kentindeki Çernobil nükleer elektrik santralında meydana geldiğini duyurdu. Ajans aynca atom reaktörlerinden birinin hasar gördüğunü belirtirken, kazanın etkilerini gidermek için gerekli önlemlerin alındığım bildirdi. "Kaza kurbanlan"na gereken yardımların başlatıldığını (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Siyasette hafta sonu yoğun trafik Yarın, Süleyman Demirel'in tstanbul gezisi ile başlayacak iç siyasi gelişmeler hafta sonu yasakltve yasaksız siyasilerin eylemteriyle ısınacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Siyaset acısından çok sıcak geçmesi beklenen mayıs ayının ilk haftası hızlı siyasal gelişmelerle dolu geçecek. ANAP Küçük Kurultayı son bir yılın hükümet çalışmalannı değerlendirdikten sonra Başbakan Turgut özal, Kayseri ve Niğde gezisine çıkacak. MDP olağanüsiü büyük kurultayı paninin feshi için toplanacak. Kapatılan AP'nin Genel Başkanı Süleyman Demirel, yarın Istanbul'a gelecek ve hafta sonu Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerini (Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) . • Reagan: Açuino'yu destekliyorum 3. Sayfada • Gürkan: SHP'den kopma olmaz • Adana'da 3 ölüm, 7 ömür boyu hapis cezası 7. Sayfada • Sanayiciden yüksek faize ateş 9. Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM Sancı... Aydın Güven Gürkan ile Erdal inCnu L biruyuşmazlık var mı? Varsa, nedir bu uyuamaıMc? Uyuşmazlık, şu noktadan kaynaJdanryor. Gürkan, İnönü'nün genel baakanhOa m^tmmi Mokjşacak yeni yonetimde "kurufay tanfinü t / (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog