Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 28 NİSAN 1986 T.C. MILLI EGITIM CENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI OZEL ATA OKULLARI Aday kayıtlarımız açılmıştır Hazıriık bölümıi (İngilizce) A) Orta hazıriık B) Lise hazıriık Yabancı ve uzman Türk öğretmenler kadrosu ile Fen Matematik ve Seçmeli dersler İngilizce yapılmaktadır. İkinci yabancı dil Orta II. ve Lise Il'den itibaren verilir. ADRES : Barbaros Bulvan, Güzel Konutlar 2.ci Yol No: 23 Balmumcu/îstanbul MEHMED KEMAL POLİTİKA VE OTESt Dışardan Bakış... Bizim demokrasinin içerden görünüşünü biliyoruz da, acaba dışardan nasıl görunüyor? Bunu merak edenlere dışardan birisinin gözıemlerini sunacağız. Avaıpa Kbnseyi Sosyalist Grup Üyesi Danimarkalı solcu Lasse Budtz, bizim demokratik atılımlarımızı nasıl görüyor, birkaç parçayı aktaralım: "Sendikalann siyaseJ haklannın ktsılması... Henuz gerçek af çıkmamış olması... Gerçi geçonlerde infaz tesası adı afanda bir tür af çtkanldı. Ama gerek ben gerek Avrupa KonseyTnde birçok yabancı pariamenter bunu gerçek anlamda bir siyasal afsaymıyor. Avrupa Konseyi için siyasal af, siyasal tutukluiarm serbest bırakılmasıdır. Adi suçlutardan ya da teröristierden söz etmiyorum. Siyasal fikirierinden ve eğilimlerinden öturü hapiste bulunan kişilenn serbest bırakılmasını kastediyorum. Baüda yaşayan herhangi bir kimse için, bir kişinin siyasal düsünceferinden öturü, hete Banş DemeğTnde uye okjuğu için hapse aUması düşünülemez. Bu son derece antidemokratik bir tutumdurT Danimarkalı pariamenter, iktidardaki partinin tutumunu belirierken, pariamerrtonun dışanya yansıyan tablosunu şöyte çiziyor: "...Şu anda temsili birpahamentonuz yok. Bildiğiniz gibi6Kasım seçimlerinde askeri yönetim, yalnızca üç partinin seçimlere katılmasına izin verdi. Bu son derece antidemokratik bir uygulamaydı." Seçimler yapılsa da; ülkede demokrasiye geçtik, geçiyoruz derken, askeri yönetimin izin verdiği bir geçiş oluyordu. Askeri yönetim çekildikçe boşlukta kalan bazı demokratik hakiar ister istemez işliyordu. Bunda siyasal iktidarın demokrasiye yönelme gibi bir çabası yöktu. Demokrasiye yönelme çabası gostermediği gibi, tersine bazı yasalarta demokratik haklan kısıci bir tutum içine giriyordu. Kimi illerden sıkıyönetimin kakJınlması gibi açılışlan demokrasiye geçiş sanıyordu. Oysa sıkıyönetimin ağır agır birçok illerden kaldınlması, demokrasiye geçiş değil, askeri yönetimin eyiemden çekilişi idi. Sıkıyönetim kaldınlıyordu da yerine ne geliyordu? Olağanüstü durum ve guvenlik mahkemeleriyie yerini üniformasız bir yönetim alıyordu ki, buna SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, 'sMI sıkıyönetini diyordu. Bir ülkede sivil toplum, sivil yönetim Batı ölçülerine göre be(lidir. Hele bir ülkenin demokratik bir toplum olup olmadığı Batılılarca bir bakışta kestirilebilir. Batının antidemokratik drye nitelendirdiği bir toplumu, içerde demokratik olarak yutturabilirsiniz, ama dışarda bunu hiç kimse yutmaz. Demokrasiyi birkaç kez yitirdik, bulduk. Şimdi yitirilen demokrasiyi yeniden elbirtiğiyie bulmaya çalışıyoruz. Iktidar partisinden başka herkesin birer demokrat kesilmesi de bundarv dır. Demokrat olmak, ama hangi tür demokrat olma? Demokrasi, ama hangi tür demokrasi? Bİrisi için özgüriüklere bütün pencereler açık, öteki için özgüriüklere bütün kapılar kapalıysa, demokrasinin özünde anlaşma yok demektir. Böyle bir demokrasi istemi tek yanlı ve boşunadır. Demokratik bir ülkede herkes için demokrasi vardır. Bİrisi için var, birisi için yok olmaz. Siyasal iktidar her geçen gün demokrasiden uzaklastıkça, eski yönetimin bir parçası oluyor. Oysa demokrasiye kavuşabilmek için eski yönetimden iyice uzaklaşmak gerekiyor. İktidar partisi Batıdan uzaklaştıkça demokrasiden de uzaklaşıyor. Çaktırmadan Arap ülkeleriyle kaynaşmanın dozu arth yor. Bir zamanlar Batıya iyice yönelinirken, şimdi de Doğuya yönelmede çıkan olanlar iktidaria içli dışlı. Bireysel çıkartarı buna elverse bile ulusal çıkarlarla zor bagdaşır. Demokrasinin egemen olduğu bir ülkede her konu için tartışma vardır. Kimi konuları hâlâ tartışamıyorsak demokrasi eksikliğindendir. Aday kayıtlarımız açılmıştır İlkokul bölümü: Başarılı öğrenciler hazıriık bölümüne okul kontenjanından alınır. Yabancı ve uzman kadro ile İngilizce kursları (4 ve 5. sınıflarda) Yetenek dersleri branş öğretmenleri ile yapılmaktadır.. KAYIT ADRESI : Balmumcu. Güzel Konutlar. 2.ci Yol No: No: 23 lstanbul TELNO : 166 99 50167 1128 NOT : Okulumuz eski öğrencilerinin kayıt tazeleme süresi 30 Mayıs 1986'da sona erecek tir. Aday kayıtlarımız açılmıştır Klasik lise bölümü: Yabancı ve uzmanTürk öğretmenler' kadrosu ile haftada 13 saatl takviyeli ingilizce yapılır. Öğretim süresi 6 senedir. TELNO : 166 99 50167 1128 NOT . Okulumuz eski öğrencilerinin kayıt tazeleme süresi 30 Mayıs 1986'da sona erecektir. ADRES : Yıldız Çiçefci Sk. No: 3 Etiler/lstanbul TELNO : 163 4106 NOT : Okulumuz eski öğrencilerinin kayıt tazeleme süresi30 Mayıs 19N6'da sona erecek tir. TÎYATROGÖSTERÎ 528 66 29526 10 00/412 ORTAOYUNCULAR ı I I K I » Slhi" 143M17 1444327 ai poyrazoğlu tiyatrosu B<setle« sMtşa OORMEN TOPlULUGu KanVMMthı fmtm $••*#» İÇİNDEN TRAMVAY GEÇEN P r 1830 es T Cuma 21 00 Ctesı 1530 1830 Paar 1530 ŞARKI NÖBETÇİ TİYATRO ÇEHOV'URDAM BİR DEMET Pazartesı Salı: 18.30 hançisi Salı 21 15 llndmrr* Mlk Gtı"ı.ı ^" Cars 15 » 2 1 15 Per Cuma 21 15 Clesı 19 00 21 15 Pizv 14 0016 30 SUAOtYE ATLANTIK SINEMAS! Va.nii 3 tuHa « " 1c 355 «1 70 Rıy müzikli güldürü/2 bölüm 1 20 M A Y I S Defieye" Yo<^te<ZU.ru LİVMKLİ K ADIKÖY " ' ron«AZOâı.u Eshı ENCIN HALK EĞİTİM MEBKEZİ'MDE Ovun saat.en Salı 21 OOÇarşamoa 15 002! 0C T < f Perş 21 00 Cuma 21 00 C tes 1510 21 OOPajar 1S0O 18 30 345SOİ7 bizim tiyatro ıkııtci dun\« Mvs|ın(U >«iı aitkerin lak \ı\we*ı»iz ve SUAUZ tut*ak edılrr itundr kurs ıl« btrbırirrını )«n« «orı t>ıUno tprmdr t MEHMET 60REÜ GİTARVOKAL KONUK ŞANATÇILAR. AY5£ TÛTUNCÜ PİYMK) TAHSIN ÛNÜVAR TENOR SOPRNtO SAKS FLÜT İLKİN DENİZ BAS MURAT GÛROL KEMAN NARAYAMATURKUSU Cıım.ı t8 30 Pa*ar 15.00 r IP«.I 15 00 18 00 ÇALISANLARIN SORULARI/SORUNLARI YJLMAZ ŞİPAL < ı.ltir»*. ın <>ı unu \ ontttn ı*(tt dıprr uskudar t*l 13.1 06 16 <.uau tı>atro*ı car« prr« rumı I U 0 c i* p«ı 17 00 YARGI HÛRBIYf M ERTUGRUl 14ü 77 20 A. ÇEHOWM. FRAYN ı mm I«M II.M «TOİT «fcrtH MtHKZl «o 110 &w«*nos PASAJI TB. 161 7S 43 "Hak Ayhğı" üe "Hak Kaybı" Soru: Bilindigi gibi zaman zaman Devlet Memurları Yasası' nın bazı maddeleri değiştirilmiş, maaş gostergeleri yeniden belirienmiş 1.3.1982'den sonra kadrosuzluk nedeniyle yan terfi yapacaklar için hak kaybının öniıne geçilmiştir. Ancak uygulama 1982'den önceki ola>lar için uygulanmadığından pek çok memur yeni atandığı derecenin ilk kademesine intibak ettirilmiş ve kazanılmış hakkına rağmen noksan maaş almak dunımunda kalraıştır. Ve bu aksaklık halen de devam etmektedir. tlgililerden öğrenmek istediklerim; 1 1 Mart 1982'den önceki kadrosuzluklar nedeniyle yan kademe terfi yaptırılan ve bu tarihten önceki uygulandığı şekliyle hak kaybına uğrayan memurlar için yeni bir intibak işlemi yapılacak mıdır? 2 Sayın Özal hukümetinin yeni yasama yüında, personel rejimini yeniden gözden gecinnek icin almayı planladığı kanun hükraıinde kararname yetkisine dahit konular içinde, yeniden intibak yapüması bususunda bir çalışma var mıdır? T. Ö. ANKARA ' B e K v SEHİR TİYATROLARI | FATİH (526 53 80) Turgut Û2AKMAN • DAĞINIK SAĞ'DA DALGALANMA Türkeş'ten Yazar'a dirsek, DYP'ye manevî destek.. •SHP'DE 1.KURULTAY YAKLAŞIYOR. inönü kazanacağı yarışta kendine rakip arıyor. •YAĞMA HASAN'IN BÖREĞİ... Yurt dışına kaçırılan antika eserlerimiz Avrupalı antikacılara mılyonlar kazandınyor... •TEKERLEKLİ ANARŞİYLE AĞIRAKSAK MÜCADELE... •AKDENİZ'DE FERİBOT SAVAŞI... •ANAP VE TORKİŞ. Türkiş'te işkolları sayısı indiriliyor... • BASIN. Rahmi TURAN: Gazeteleri gazeteciler çıkarır... •TÜRKCEZAYİR İLİŞKİLERİ... Sıcak ülkenin soğuk tavrı değişecek mi?.. •EĞİTİM. Öğrenci sorunları... "SEN KOMÜNİST MİSİN?" DEÜML Türhçasi: OökMl KDflW Yöntjltn: Cunayt TTJREL (2M0NMH/1 Maya) V. HUGOU. TEPHANY BİR ŞEHNAZ OYUN Yön«eo. Engm GURMEN (ZS30 N m n H Maya) SOH HAF1A EMEK: Frmscca/Tüfiıca Mtyaalı 144 M 39 GA2İ Fr^ısora/TurKçe Attyaaiı147 96 65 MODA Oaponca/TürXçe Attyanlı337 01 28 1793 TCrtaÇMi: Esın Tfthı Ç E Ü K K A N J m n Louto Mavtın BARBAZ <23» M*yı») DÖNEDÖNE tOtmı) Asude ZEYBEKDĞLU föooten: Saltuk KAPLANGI (2KK Hlnn23 Maya) Clfeid* MAGNİER bizim tiyatro EZGÎNİN GÜNLÜĞÜ "SARAH TÛRKUSÛ" Bütun Plakçılaıtla Ktynak Muzik Ttan» ÇafîBi 17 BaJortt*tst « 5 7 0 09 69 ıkınn dunva savMtiMİa yrdi a«kenn Kundc kura ıl< bırbırlrnıu >fme ron Kund* kurlarıldıtlarinda Rerıjr na(t hılıncı tertndt vuzbet>ının yarRilann Oyun Gunlen Salı 18.30 / Ça 1500 ' Per 203C / Cuma 2030 / C M » 1500 2030 / Pazar 1500 .830 ıı^llın» ın otunu tön«rtrn zmltr dıp«*r ukudar trl 133 06 18 «unar tı>atro»ı car» pers cuma U J t c tt paz 17 00 YARGI TİYATROGÖSTERI ILANLARI HER GUN BU KOSEBE GALERtLER 528 66 29526 10 00/412 H*rouıHAiaDaclsl tükenmeden alın! ZEHRA SAY aik»iı Nispetye Cad 44/2 Etıter Tel 165 19 35 URART FATMA EYE SAMAT I.ALIBISI B1BIŞ SESİMLEBİ dinçer erimez devrim erbil mehmet güleryüz hale arpacıoglıı dhat aral zehra aral figen aydıntaştoaş aydın ayan murat sinkil arzu başaran BERK SANAT GALERİSİ istasvon sanat e\i NazmiyeMetin NIGAR 24 M S M 1 2 Mayıs JILDA 1111 YAPIKREDİ KA2IM TAŞKENT SA\AT GALERİSİ Gaiatasaray GAIÖİVEPA Ruıneîı Caddes. BakaraAm Kat 2 epa MaOazas ustü Osmanbey, Tel 14« 18 59 Itesta Sarıisi 17 Msan 6 Mayıs rnDANIŞMA MERKEZI Nancy Atakan 11 S«f|M Eytam Cad No 16 Açıkhava Ap TC 1402282 1410384 İngiltere'nin önde geten 10 okulunun Türkçe broşüriennden uçakrezervasyonlannakadar tüm hizmetler... »BrhaftakursBi £'den itibaren (okul, konakiamayemeklerdarK!) • ö\ RESIM ONARIM MERKEZI AYSU KOÇAK g 25 NtSM14 Mayıs H w n 6md> Ca). »& MeydanMST Tel.: 141 27 11 GALERİİ LEBRİZ AEDPA ESKİ USTALAROAN ÖNEMÜ YAPITLAR İBRAHtM ÇALLl MALİK AKSEL ŞEMSÎ AREL NURULLAH BERK ALİ ÇELEBt TURAN EROL FtKRET MUALLABEDRİ RAHMİ NEJA T ORHAN PEKER 28 Nisan 28 Mayıs 1986 aMSMUTSAIİMSI YANIT: Devlet Memurlan Yasası'nda yapılan değişiklikler güncellikten öteye gidememiş ve memur sorunJarının çözülmesinde yeterli ve kalıcı olamamış ve giderek ağırlaşan yaşam koşullarında geçim yiikünü azaltıcı önlemler ahnamamıştır. Gösterge tablolanndaki sayılann artışı ve katsaymın altı ayda bir yukseltilmesi, memurlann ekonomik koşullannda bir iyileştirmeye neden olamamıştır. Memur aylıklarının hesaplanmasına esas alınan "Ayhk Gösterge Tablosu" incelendiğinde aynı gösterge sayısınm üç ayrı derecenin kademeleri içinde yer aldığı görülecektir. Örneğin 1.220 gösterge sayısı 3. derecenin 7. kademesinde, 2. derecenin 4. kademesinde ve 1. derecenin 1. kademesinde yer almıştır. Daha önce de değındiğımiz gibi "Aylık Gösterge Tablosu" gerçekte 126 sayıdan değil 46 sayının 15 derecenin kademelerinde belirli bir sıralama ile yerleştirilmesinden oluşmuştur. Uygulamada ek gösterge sistemine geçilmesi ve "Bu ek göstergeler. ilgililerin belirtüen sınıf ve görevierde bulunduklan surece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayümaz" kuralı da politik amaçlı uygulamalarda bazı yanhşlara ve haksızhklara da neden olmuştur. Kısaca personel rejiminin iyileştirilmesinin planlandığı açıklanmıştır. Dileriz ki, yapılacak değişiklikler köklü ve sorunları çözümleyici nitelikte olur. TİCLAT SANAT GALERlSt Kü(ük Brbtk Cad. 2Bebtk Tel. 163 10 31 İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NİN GELENEKSEL AŞURE GÜNÜ 4 MAYIS 1986 PAZAR GÜNÜ SAAT: 10.00'DA OKULDA YAPILACAKT1R. TÜM MEZUN VE MENSUPLARIMIZI BİR ARADA GÖRMEKTEN KIVANÇ DUYACAĞIZ. tSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI Eski Resimlerinız için! Maçka cad. 73 1 Tesvikiye / İSTANBUI Tel: 146 32 96 tur§em Cumhurıyet Cad 173'1 E'fraöağlsîanbuı BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN PERSONEL ALINACAKTIR Belediyeraize hizmetin gereği olaıak Devlet Memurlan Kanunu na gore bay ve ba>an olmak üzere; OZEL KALEM MUDÜRÜ HALKLA İI tŞKİLER MÜDÜRÜ PROTOKOL MÜDÜRÜ ahnacaktır. Lisan bilmek tercih sebebidir. Atananlara lojman verilecektir. Isıcklilerin öz geçmişlerini bildiren bir yazı ve son 6 ay içinde çekilmis vesikalık reamleri ile birlikte Beyoğlu Belediyesi Personel Müdürtüğü'ne 12.5.1986 tarihi mesai saati sonuna kadar başvurmalan gerekmektedır. DUYURULUR. Basm: 18248 1 İSTANBUL ÜNtVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz ve Enstitülen Genel ldare Hizmetleri Smıfında açık bulunan kadrolara 657 sayılı kanuna tabi eleman alınacaktır. İsteklilenn, fakültemızin Rumelihisarustu'ndeki binasında bulunan Personel Bürosundan alacaklan "Görev tsteği" formuna ekleyecekleri iki fotoğrafla 12.5.1986 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar müracaatları ilan olunur. Basın: 18255 Esas No: 1984/753 Davacı Anpayam Çamlık Mahlden Hüseyin Caner tarafındar. Mehmet Kaymak, Enver Uçkun, Melunet Tarhan ve Mustafa Ali Ouzcan aleyhine açılan Acıpayam 62 ada, 5 sayılı parselin ortaklığımn giderilmesi davasııun mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında; Davah Acıpayam Gümiiş Köyu'nden Hüseyin oğlu Mehraet 1arhan'a davetiye tebliğ edilemediğı gibi yapılan soruşturmalara rağmen adresinde tespit edilemediğinden, adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 22.5.1986 günü saaı 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak gelmediği takdirde HUMK'nun 509. ve 510. maddeleri gereğince yargılamanın gıyabmda devam edip karar verilcceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.4.1986 Basm: 17860 İLAN ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sağlık, Kultür ve Spor Daire Başkarüığı'nda açık bulunan aşagıda gösterilen kadrolara açıktan veya nakil suretiyle hekim alınacaktır. lsıeklılerın form doldurmak uzere bir fotoğraf ile birlikte en geç 13 Mayıs 1986 mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığı'na başvurmalan gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler gözönünde tutulmaz. DUYURULUR. Açık Kadrolar Adet lç Hastalıkları Uzmaııı Kulak Burun Boğaz Uzmanı Radyoloji Uzmanı Cildiye Uzmanı Göz Uzmanı Pratisyen Hekim Basın: 18125
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog