Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

28 NİSAN 1986 Ozetle HABERLER CUMHURİYET/7 Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Siyasi Partüer ve Seçim Yasalannda değişiklik yapan yasanın iptaline iüşkin başvurusunun ilk incelemesini bugiin yapacak. Anayasa Mahkemesi heyeti, yapacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Evren 'in iptal isteminin esastan in S H P Genel Başkanı, konuşmasında SHP'lileri celenmesine ya da varsa basvu "Biraz daha bağışlayıcı, hoşgörulü, az eleştirici, rudaki eksiklerin giderümesi için ama daha fazla güvenli üslup kullanmaya" iadesine karar verecek. EvrerCin başvurusu Hükümet sivil değil çağırdı. Seçimler sonunda başkanlığa yeniden 224 oy alan Şeref Bakşık getirildi. Diğer adaylar Mahmut Türkmenoğlu 118, Ender Ertin 116, Kemal Karataş 109 oy toplayabildiler. kanlığı'na dört adayın Onergesi doğrultusunda Genel Başkan Yaıdımcısı Cezmi Kartay seçildi. Gürkan, önceden geleceği açıklanan Erdal Inonii'nün neden gelmediği sorusuna "Çankaya kongresindeydi" yarutım verdi. özellikle mi bir araya gelmek istemedikleri sorusuna ise, "Siyaseti magazinleştimKyeliın lütfen" karşılığını verdi. SHP tl Başkanı Şeref Bakşık da konuşmasında hükümeü sert bir dille eleştirerek, "Böylesine emek düşmanı kafa taşıyan bir iktidar bir an önce yolcu edilmebdir. Sürene, korkarun böyte bir faciayı önlemeye 12 Eyliiller bile yetmez" dedi. Daha sonra Genel Başkan Aydın Güven Gürkan bir "veda konuşması" olarak yorumlanan konuşmasında şunları söyledı: mokratlar olarak en biiyük ekâgnniz keadi ürünömiize yeteriace sahip çıkmamamu, bu iiriinü yeterince sevmememiz. çok eleştirici olmamu. Demokrasinin izine rastlandıgı yerde boynuna iimik geçirildigi Türkiye'de SHP'de demokrasi adacıklan yaratıldı. Bir basına bakın. verdigimiz göröntiiye bakın. Sanki başka insanlar bu başanlan kazandı, biz calkantılar tcindeyiz. Liitfen nolur biraz daha bağışlayıcı, biraz dabahosgönılü, biraz da az eleştirici. daha fazla güvenli ve uninlerine sahip çıkan bir uslup secin." Gürkan sosyal demokratlann artık "ebedi bir muhalefete ıoy«Bdanılmuş düşunceain" mensupian olmadıgını, topluma güven verrne yükümlüiükleri, iktidar sorumluluklan olduğunu söyledi. Genel başkanlığı dönemınde en büyük sıkıntısırun başanlan kamuoyuna mal etmek olduğunu vurgulayan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En biiyük sıkıntım başanlar kaT»nmak olmadı, bu başanlan luunuoyuaa mal etmek oMu. Eski ahşkanhUarlabirbasanbıraUm.bkkückk eksiktigin uslune gidildi. Bir parti genel başkanımn en büyük hasretle bekledigi gün kunütaydır. Kurultayda hesap vermek, yaptıklannı anlatmak ber genel başkamn riıyasıdır. Bu kurultayda geoei başkan olarak partinui sizlere emanet edecegim. Partiyi siriere teslim etmek siyaal yaşanümda duyabilecegim en büyük onur olacak." Gürkan'ın konuşmasımn yansında kongrenin yapıldığı ülkü Sineması'nda elektrikler kesildi. Gürkan banun üzerine bir süre konuşmasına ara verirken, partililer elektriklerin kesilmesini protesto ettiler. Jeneralörün devreye sokulmasından sonıa yeniden konuşmaya başlayan Gürkan hükümeti sert bir dille eleştirerek şu görüşlere yer verdi: "Bir buknmetin sivil dbise giymeai sivil ve demokrat olmas anlamına gelmez. Bugünkü Bükümet sivil ve demokrat bir hükümet degil. Bir askeri dönemin uygulamalan. hatta daha aıtınlarak surdürülmektedir. GiivenUk sonışturmas denacn skandal sürdügü sürece bu hükümet halkın karşısına cıkamaz. Yasaklanmış siyasetçtterin haklanna kavuşmalannı göniilden istedik. Ama eski siyasetçiler gönölden destekledigimiz konuşma hakkına sahipken, binlerce onbinlerce insan verilen raportarla, sakıncalı, diye damgalanmaktadır. Bu demokrasi aMatnacadır. Bu Gürkan, Izmir ll Kongresi'nde konuştu: ANKARAdan YALÇEV DOĞAN Tatilinizi Dolar Hesabına Göre Ayarlayın Buyulderi bir dusflnce ahnış. KuçüMer ve orta boylar ise ellerini oğuştunıyor. BOyükJer bekleoon akını pek 6e öyte yaşayacak gibi görünmuyor. Orta ve kuçuk boylar daha çok günluk ve haftaLk açıdan bakıyorlar turizme. özal hukümeönin son iki yrtda en buyuk propaganda silahlanndan biri de "turtzm pattarnası". Patladı, patlayacak diye ortalık birbirine gtriyor. Turtzm getirteri üzerine tahminlerin ardı arkası kesilmiyor. Asiında rakamlara bakrfdtğtnda kotümser olmak için hlçbir neden yok. 1983 yılında 420 milyon dolar olan turizm geliri, 1984 te 548 milyon doiara, 1985'te 978 milyon doiara yOkselmiş. Buna karşılık turtzm gktori 1983'te 128 milyon dolar, 1984'te 277 milyon dolar, geçen yıl da 269 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Turizmde geljrgider farkını aldığınız zaman, geriye kalan net geiirin önemli ötçüde artth ğı ortada. Her ne kadar son ydlarda turizm istatistiklerinin hesaplanma yönteminde bazı değiştklikler bu rakamlan otduğundan biraz daha şiskin gosteriyorsa da, turizm ğeHrterindeki artısı gormezlikten gelmek mümkün değil. Bu artışın daha da hatanması için özal hükümeti bir yandan yurt içinde, bir yandan da yurt dışında alabikJifline propagandaya girişmiş. Içeride "turizme donOk bir hmayı" oluşturur ve buna yönelik hazırlıktan yurOtürken. yurt dısmda da "TütUye'nin turtzm cermetl" okJuguna ilişkin ilan, afis ve her türiu reklam aracını kuUanmıs. Yurt dısındaki reklamlar, sanırız etkisini de gostermiş. önce buyuk grupiar halinde rezervasyonlar başlamış. Hem de Yabancıtor İçin hemen her nmzırlık bOyuk otellere. Yani, dolann akacagı turizm Uunam. Ya Türk rnerkezlerine. Ne var vatanda^lan İçin?.. ki, Amerika'nın Libya Ptnslyonlarda sakJırısı şu sırada yatak bafina ffyat özellikle Amerikan gruplannın turistik ge 3 bln liradan ziterini iptal etmeteribaşlıyor, yerine ve ne yol acıyor. Son konfonına göre 7 olarak buna bazı Avrupa gruplannın da ip bin llraya kadar tallerinin eklenmekte yükseUyor. okluğu belirtiliyor. ia Ortadlreğln naaıl te, bu nedenle büyük tatll yapacağı turizm iştetmeterini bir düşunce almış. Çün gerçekten meraka kü, mevsjm başında değer. özal yaptıklan tahminlerde IkVdannın bir gerileme var. Hesaplar tutmuyor. As ortadlreğl duşunmeye daha lında turizmciler açısından tutmayan henuz vakti yok. bir başka hesap daha var: Türk Lirasının dolar karştsmdaki değeri. Mevsim başında turizmciler "bir dolan 600 lira Ozertnden" hesaplamışlar. Ve tüm ftyatlan dünyaya buna göre bildirmişJer Ama, daha mart ayında bir dolann 700 lirayı bulması, turizm hesapiannı altüst etmiş. Ve turizmcileri zarara sokrnuş. Gerçi, dolann 600 lira üzerinden hesaplanması 1 temmuza kadar geçerli. Temmuzdan sonra yeni dolar Ryatı bildirecekler. Dolann duşük tahmin edilmesinin yanı sıra, büyük gruplann gelmekten vazgeçmeleri de dikkate alınırsa, "büyük turtzm Işietmelerinln" moralleri iyice bozulmuş. Buna karşılık, kuçük ve orta boy turizm iştetmeteri ve de pansiyoncular "Türk Umtdolar hesabı"nı kendibildlklerigi|biyuruttüklerinden,butür tahmin yanılgılanndan etkilenmişe pek benzemiyortar. YabancOar ictn hemen her hazırlık tamam. Ya Türk vatandaşlan için?.. Ya bizler nasıl tatil yapacağız?.. Turizm ve Tanıtma Bakanı Mükerrem Taşçıogkı'nun bir sozu var. "Tatil yapemeyan ortadlrek bane get«In", diyor. Bize göre, tatil yapacak ortadireğin Turizm Bakanına grtmesine gerek yok. Tatil yapacak ortadireğin bu yıl yeri belli: Pansiyonlar. Ortalama aylık geliri 200300 bin lira olan bir ailenin 15 günlük tatil yapabilmesi, ancak ve ancak pansiyonlarda mümkün. O da belli koşullarda. Çünkü fiyatlar hep dolar kuru üzerinden hesapianarak etiketleniyor. Geçen hatta sonunda Başbakan özaJ'la Antalya'nın çevreslnde ddasvken yeni turizm fiyatlanna goz attık. Pansiyonlarda yatak başına fiyat 3 bin liradan başlıyor, yerine ve konfonına göre 7 bin liraya kadar yükseliyor. "Tefc yataga 7 bin lira olur mu?" dedlğinizde, "Aga^ey, 7 bbı Hra ne ki, att tarafı 10 dolar eder" karşnıgıni ahyoreunuz. Ryaöann mantığı dolar üzerine oturtuluraa ve hükurnetin bu bakış açısı artık deniz krynındaki bir pansiyoncunun da isine gaimeye baştarruşsa, ortaoireğin nasıl tatil yapacağı gerçekten meraka değer. Bakanlık, "doviz karşılıgı ile tatil yaptlmaaı aadece yabancdana HgiH, yabancılann kalacaâı turtetik tatetmelene I g i i " diyor. Ama, pratikte ia hiç de öyle yürOmOyor. Büyük işletmeterde dolar 600 »radan hesaplanıyor ve ücretier 600 ira hesabı ile gerçeldeeiyor. Küçuk ve orta boy tstetrneterde ise dolann fiyarı her gun değisiyor. Günlük kur nasıl değişfyorsa, küçuk ve orta boy iştetmeierde deftyatlargünlük kuru izliyor. Dolaytsryia ortadirek tcin tat» her geçen gün güçleşiyor. Dolar hesabına dayalı uygulamanın önüne geçilmediği sürece, ortadirek için tatt. hayaJden öteye gitmiyor. Büyük isletmeter dolar flyatını 600 lirada sabit tutarken, küçük ve orta boy işietmeler tam tersi bir uyguiama yürütüyoıiar. Kaldı ki, buyüklerin de dolar fiyatını 600 lirada sabit tutmast temmuzla biriikte sona erecek. Fıyatdotar bağlantBi dışında turizme yönelik bir başka gözlemimiz daha var. Turizm BakanltgTndan ya da Turizm Bankası'ndan turistik iştetmetere verilen çeşitli belgeter ve izinler birbirieriyte çettsiyor. Aynı işletme için farklı belge veriHyor ya da farklı bir uygulamaya gidiliyor. Örneğin Antatya'da Eski Uman'da bir lokantaya izin verilerek lokantanın hemen önunde deniztn kıyısına masa koyabilmesi için belge veriHyor. Ertesi gün turizm yetkilileri gelryor, kry> ya konulmuş masalann "yaaak oidugu İçin katdNikTMMi gerekUOİni" bildiriyor. Bir işletmeye halı satması için izin veriHyor, adam orada halı satıyor, turizm yetkilileri geüyor, "Burada haiı satamazam" diyor. Bu tür garip uygulamalar nereden kaynaklanryor, bu belli değil. Oradaki insanlar da nereye başvuracaklarını bilemiyor. Tedirgin, her an ne olacağı belli olmayan bir btçimde işlerim sürdürmeye çalışıyor. Son bir g&zlemi daha aktarmakta yarar var. "TurtoUn degeri" her geçen gün daha iyi kavranryor. Buna dönük olarak "Tlpfr Türk evtertnln ve maheJHIertnln" Turizm Bakanlığı ya da bankası tarafından yeniden düzenlenmesi (restorasyon) son birkaç yıl içinde belediyeler tarahndan alabikJiğine hızlanıyor. özal iktidannın yaptığı en iyi islerden biri olan "beHdlyslsre kayıwk aktarma" polmkası, beledryeler tarafından doğrusu iyi degertendiriRyor. Hele de turistik yöretorde "eaUnin oranmı" ve turistik amaçlı kullanımı gözle gorulür biçimde gerçekleşiyor. Turistik yorelerin değişen çehresi, aynı zamanda kentin de değişmesine neden oluyor. Umarız bu değişikliklerden gunun birinde ortadirek de nasibini alır ve yılın yorgunluğu çıkanlmak istendtginde, "ben nerede ve naaıl tatfl yapanrn" diye düşünmez. Ama Özal iktidannın ortadireği duşunmeye daha henuz vakti yok. Sıra ortadireği düşünmeye henüz gelmedi. Akyol Londra'da SHP Genel Başkan Yardımcı Türkân Akyol, "dünya siyaseti" ile ilgili konferansa katılmak üzere Londra'ya gitti. SHP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre \fiami Ûniversitesi ve Chatamhause Enstitüsü 'nün düzenledikleri toplantıya katılacak olan Akyol, 5 Mayıs 1986 günü Ankara 'ya dönecek. (UBA) ; bu kadar az güvenir. Binierce, onbinlerce insan sakıncahysa, gerçekten Tiirk devletinin işi zor. Nadir demokralikleşme eylemlerinden biri sıkıyönetimin kalkmastdır. Ama bunun yerini olaganustü hal aldı. Türk halkı o çok eksik ve noksan bulduğumuz naklınm bile kullanamayacak duramdadır." Gürkan aynca dünyadaki petrol "Hlcbir genel başkanın benim kaması nedeniyle geçici olarak te SHP lzmir il kongresine, bir ge dar partisiyle öviinme hakkı olmafiyatlanndaki dUşmenin, Türkiye'deneke kutu imalathanesine dö ce önce adaylardan thsan Alyanak mtştır. 6 ay içinde biriikte olaganüstü ki fiyatlara yansıtılmamasınuı 10 milyon aileye 100'er bin lira ek yük nüstürüldüğü belirtüdi. Üretilen ile Hüseyin Çetin'in çekilmesiyle Şe şeyler yarattık. Parti genel başkanıgetirildiğini belirterek, "Ovsa knteneke kutulann kurumun ken ref Bakşık, Mahuat Tnrkmenoglu, mn kim olacagı sorusuna fazla kafa ruıbu vergUMkU d«ş«şier Be hoJdi ihtiyacmda kuüamlmasmt ye Ender Ertin ve Kemal Karataş aday yormayiD. Aal önemli olan partiyi diotlere 1 trSyon aktanMı. Oy»a terli sayan ve süt potansiyeünin olarak katıldılar. Kongre Divan Baj sizin sahiplenmenizdir. Sosyal de•etrol fryattanndakJ diattf Mxdc *e artması durumunda fabrikanın yansMıbaydı, 1 trttyoa •>"«•"•« yeniden faaliyetine baslayacağuu otacaktı " dedi. göz önünde tutan bakanhk müÇalısma raporu üzerine yapılan fettisleri bu işyerinin gıda iskokonuşmalardan sonra seçimlere . luna girdiğine karar verdi. aeçildi. Seçimler sonunda Şeref Bakpk yeniden il başkanlıjma getirildi. Yöneum Kunılu, N M M M I Aykaa, HtsBÜ Baruotta, HHvaa Bvteçta, b •Mt Çellk, HİMİ DctbvcKİ, M « tafa Dotaa, Kadri Gilkan, Se4at öktrn, Ertan Sajar, McauKt AH Konya'run Eregli üçesinde belesonaBez, ^eoaa çcaarnopa, u n w t diye yıktığı 23 dükkân yerine 48 Toauç, Ohan Itmcm, McaUf YUdtsaat içinde 32 dükkân yapn. Bemacan'dan oluştu. lediye Başkanı Ati Talip ÖzdeDtCER KONGRELER mir, tarihi Ulu Cama'nin çevre Içel SHP merkez Uçe başkanbjıdüzenlemesi için yıkılan dükkânna Genç Oemoknular'ın adayı Galardaki esnafların zararım önleIp özkaa getirilirken, Yöneüm Kumek amacıyia, bir başka yere 32 nıluttyeUUerineBvrkaacttis EMo> prefabrik dükkân yaptıklannu fM, ftma Soyiar, AJaki Tnaa, BesöyledL flk Gir, HİMThı Aydeatir, Hıdnr K*> ya, W c t Ytcd ve HamM Alpaıtea seçildiler. Kocaeli'nin Gebze ilçe kongresinde başkanüğa Erol GürKi getirildi. 3.5 milyara mal olacak Karabük Gürlü 131 oy alırken, Cetat Erhek •Yenke karayotunun yapım çaüs102 oyda kaldı. Yöneüm Kunılu; lıtnalan sürüyor. Yapımına 1984 ıct YaJçm, Ö w r öıhek, Şevkl » • yüında baslanan 37 kilometreük ANAP'LILAR, SHP KONGRESÎNDE SHP'nin dün yapüan ttmtr tl KongmTıü ANAP txmt tl d n ^ Yrintaz Uçak, Idris B l t K Aıtt yolun, 1988 yılında tamamlan Başkanı Atiüa Yurtçu ve diğer parti yöneticüeri de izledi (arka sırada). SHP Genel Baskanı Gürkan, Çotaaotln, Seyfettia Gtaey ve H i yanmda Cezmi Kartay ve Şeref BakpkTa görülüyorktr. (Fotoğraf: ÜMtT OTAN) ması bekleniyor. seyta Gnaeı'ten olustu. tZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) SHP lzmir U Kongresi dün yapıldı ve başkanlığa yeniden Şeref Bakşık seçildi. Bakşık. 224 oy alırken diğer adaylar, Mahmut Türkmenotlu 118, Ender Ertin 116, Kemal Karataş 109 oy toplayabüdiler. SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, kongrede yaptığı konuşraada, "Artık siz ebedi bir nmttalefete soyundurulmuş bir düşuncenin mensupian degüaniz. I.ütfen ne olur. birbirinize Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu raz bağışlayıcı. hoşgörulü, karşı bidıha az Genel Müdüriüğü 'ne bağlı Kır eteştirici olun. Sanki paıümiz çalkanşehir teneke kutu imalathanesin tılar içinde. Ne olur eski alışkanhkde çalışan isçilerin "gıda''işko lnnnızı bırakın. Parti genel başkanı lunda bulunduklanna karar ve olarak en biiyük sıkıntım, başanlar rildi. Çalısma ve Sosyal Güven kazannak olmadı, başanlan kamulik Bakanlığı'mn dünkü Resmi oyuna mal etmek oldu" dedi. GürGazete 'de yer alan iskolu tespit kan, aynca delegelerden parti genel karannda SEK'in Kırşehir fab başkanımn kirn olacağı sorusuna, rikasmm süt potansiyeünin azal fazla kafa yormamalarını istedi. SEK'in tenekecileri "gıda" işkolunda Belediye 48 8aatte32 dükkân ynptı 3.5 milyaru mal olacak K'ten LLARIN ^İ^Şi ^ S M ^ = ^ ^ 2 ^ . ^ â f BUYUK OLAYI NASIL KATILACAKSINIZ: Af Kampanyamıza katılmak için, katılma formunda istediğiniz ürünü/ürunleri işaretlemeniz ve peşinah aşağıda belirtilen ARÇELİK A.Ş. banka hesap numaralanndan birine yatırmanız yeterlidir. T.C. Ziraat Bankası Kadıköy Şubesi Hesap No.2000 Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi Hesap No. 7000 Havale işlemi için, ayn bir ücret alınmayacaktır. Alındığı takdirde, öaediğiniz ücret teslim sırasında size iade edilecektir. af Katılma hrmunuzu doldurup, banka makbuzunuzla biriikte ARÇELİK A.Ş. "Satıs" KaraağaçCad. No. 2/6, Ğ0330SüHüceİstanbul adresine gönderiniz. aff Ayrıntılı bilgi size gönderilecek Satış Sözleşmemizde belirtilecektir. MSeçtiğiniz Arçelik'leri, EylülEkim aylanndaiştirak sırasına göre teslim edeceğimizden, kampanyamıza katılmakta acele ediniz. ı 415 LÜKS BUZDOLABI 19.400 TL PEŞİN 11 AY VADE 19.600 TL TAKSİT 235.000 TL Çfikaptlı, buzluk bölmesi geniş. '.ı Yükseklik: 173cm iç hodm (14 ayok3} ; Buzluk. hacmi: 58 It Genişlik: 61 cm Ayaıianobilir 5 rafiı ARY7 SANZIMANLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ 12.500 TL PEŞİN 11 AY VADE 12.500 TL TAKSİT 150.000 TL Dört kilo çomaşır kapositeli, bir saâobir solo gerçek yıkamo sağlayon çamaşır mokinesi. ARY12 TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ 25.000 TL PEŞİN 11 AY VADE 25.000 TL TAKSİT 300.000 TL 6 kilo kuru çamaşır oiobiten, 10 program/ı, yüksek sıkma gücüne sahip (800 devir)... ÇAMAŞIR KURUTMA IÜAKİNESİ 13.150 TL PEŞİN 11 AY VADE 13.350 TL TAKSİT 160.000 TL Sentetikten yünlöye kadar her tür çamaşua uygun, 3 ayn kunjtma programh... BULAŞIK MAKİNESİ 35.000 TL PEŞİN 7T AY VADE 35.000 TL TAKSİT 420.000 TL "TERMOMATİK" ELEKTRİKLİ SUISITICISI 6.650 TL PESİN 77 AY VADE 6.850 TL TAKSİT 82.000 TL Suyun sıcaklığmı günierce koruyan, geniş hacimli, tam güvenli. Turkiye'nin en gelişmis elekthklı su ısıhası... 12kişilik yemek takımmı birkerede yıkayabilen, 5 programh... KATILMA FORMU Ürvn Paşinot 14.400 TL 15.650 TL 17.935TL } 9.400 Tl 12.500 TL 25.000 TL 13.150 TL 35.000 TL 6.650 TL 7.935 TL 8.370 TL 11.250 TL 12.935 TL 3.150 TL 3.185 TL 3.935 TL 13.200 TL 4.125 TL a o o a o D ARMS139STEREO MİNİ MÜZİK SETİ 13.200 TL PEŞİN 11 AY VADE 13.300TL TAKSİT 159.500TL Dört datga ladyolu, gratik ekoloyzerli, avtoreverse sistemli kompaktset... C c c c D O a O D O "AKILLI" FIRIN 12.935 TL PEŞİN 11 AY VADE %915 TL TAKSİT 155.000 TL ARS2 "KÜRE" ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 3.150 TL PEŞİN 11 AY VADE 3.350 TL TAKSİT 40.000 TL ARS4 "DİNAMİK" ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 3.185 TL PEŞİN 11 AY VADE 3.165 TL TAKSİT 38.000 TL ARSS "TORPİDO" ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 3.935 TL PEŞİN 11 AY VADE 3.915TL TAKSİT 47.000TL ARR119PORTATİF RADYOKASETÇALAR 4.125 TL PEŞİN 77 AY VADE 4.125 TL TAKSİT 49.500 TL iki datga radyolu, teybi autostop sistemli, poriatifmono nadyokasetçalar... Ocak bölümü gazlı, fınr, bölümu elektrikli, programlanabilir •r • lcmctcmatikhnn... ı • Her yuzeye uygun zengin aksesuar setinesahip hareketyeteneği yuksek... Emiş gücü çok yuksek, komple Kullanıldığı yüzeyitamoiarak oksesuaHı. Otomotik kablo sanası, temizleyen, dâvücü fırça sislemine toz göstergesi ve toz kasetiyle sahıp, pratik... Türkiye'nin en ge/ı'siı'n mode/ı... KDV, NAKLİYE ve BANDROL FİYATLARA DAHİLDİR 351 LÜKS BUZDOLABI 401 LÜKS BUZDOLABI 450 LÜKS BUZDOLABI 4)5 LÜKS BUZDOLAB! ARY7 SANZIMANLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ARY12 TAM OTOMA TİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ BULAŞİK MAKİNESİ " TERMOMATİK " ELEKTRİKLİ SU ISITICISI F2 "KLASİK" FIRIN F5 "İDEAL"FIRIN F7 •'ELEKTROTURBO" FIRIN F4 "AKILLI" FIRIN ARS2 "KÜRE" ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ARS4 "DİNAMİK" ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ARSS "TORPİDO" ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ARMS139 STEREO MİNİ MÜZİK SETİ ARR119PORTATİFRADYOKASETCALAR Adı/Soyadi: Adresi: Telefon no: Peşinatın yatınldığı banka ve hesap tiumorasi: Peşinatm yatınldığı tarih: imzo Banka makbuzunu bu forma eklemeyi unutmayın. I sçeretfcofttabf/ıYsinız.• 8u kampanya Resmi Gazete'de yayınhnan ilgili tebliğe uygun, özel bir uyguhmodır. Arçelik Yetkili Yukarıda belirtilen fiyatlarımıza KDV, nakliye ve elektronik urünler için bandrol dahildir. f Seçeceğiniz Arçelik'leh, sizeen yakm Arçelik Yetkili Satıcısı'nda görüp, inceleyebilirsiniz. belirtilen fiyat ve koşullarla peşin ve taksitli sahşlanmız sürmektedir. H Fiyat garontimiz yalnız bu komponya için geçerlidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog