Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

8 NİSAN 1986 KÜLTÜRYAŞAM CUMHURİYETİ5 ARDINDAN “ŞAkA”SININ iYDINEMEÇ’IN HAYVANLARISMAİL GÜLGEÇ c;enç Adam’rn yüzeysel bir portresi Yani ne zaman istesekbir öğle üsü “güzel” bir lokantada yine buluşabilir, herzamanki gibiedebiyatınsorunlaruu, durumunu konuşabilirdik, Ulkemizdeki şabilir, katıla katıla gülebillrdik. arkaadam Oyunlarımızdanbiri “Sen khnledı yazar? laterdis?” oyunuydu. Bir gün bu şakamn ınizaba dönebileceğini,Aydın Eıneç’in kara okuyamayacağıikimizinde pek bu tür yazılardan birim yazacağımı sevmediiıniz nereden bilebilirdim?D,rnaca saadı ddağıı. “Güıel” bir lokanta dedim, kaç çünküAydınEmeçiçin estetikve kültür, sonuna kadar bağlıolduğu bir değerler dizgesimn parçasıydı.Çok boyutlu bir kültürün, daha da önemlisibir “tstaısbnfl.” yaşama kültürünün son ıemsilcilerindenbiriydi o. Güzelbir yerde,güzelbir yemekyemek, güzel dergiyiokumak,gflzelbir romanı bir tartışmak, üzel bir yürüyüşe çıkmak... g (Gittikçeçirkinleşenbir Istanbul’dason yıllarda yaşadığını üşünmeyeçalışıyorum nasıl d ö şimdi.)Isteyenles, zenleseçtiğive özenle çevirdiği kitapları okuyarak onun iç dünyasını ve dünya görüşünü biraz olsun antayabilirler.Gerçekdostluğuna kabul ettiği beş kişidenbiri sıfatıyla, o üç bu portreyi,çünkü birazdaha mutlulukla, AydınEııeç birzaman bir yaymevi sahibi halde hep olduğu bizdentek esirgediği,zengin boyutlarını kaçındı; kestirebildiğimyazarlığıydı.Çevirilerinide rOMRISUYAR AydınEjneç,hepyerindeydibende Aydın Emeç, toplumun zorladığı katı kurallara yüz vermez hiçbir ideolojiyle kıstırılamazdı. Yayınevisahibi olmak, sanat sayfası yönetmek gibi Önemlisayılan başarılara gülüp geçer, ama üstlendiği işi, bu tür başarıları önemli sayanlardan çok daha büyük bir ciddiyetle götürürdü. HER seni?)gülop geçer, ama üstlendiğiişi, bu tur başarıları önemli sayanlardan çok daha b büyükir ciddiyetlegötürür. Edebiyatla sıradan bir ilgilenen çocuğunsoracağz gerçekten sorulara iki saatim verebilirde, şişirilmiş, şımank bir ÜnİÜiIÜneş dakikalık kaprisini b kaldırama.z. İlişkilerde kadınerkek ayrımı (yazarhktada). 0 kadaruıa ki, gözetmnez kadin dostları ara sıra erkekmişlergibi razı olmalıdırlar. davraıulmaya Aydın Emeç, üstlendiği görevlerin hep profesyonelce bir “nesnetlik” gerektirdiğini biliyordu; gönülden inanıyordu buna. uyuyordu. Bütün dürüst aydınlar gibi, göreviyle kişiliği arasında bir uyum, bir denge DOSTLAR Nasıl biridir Aydın Emeç? Önce, onun gözündeher şeyinşaşmazbir adı vardır. kendi ICarısını karısı olduğu için değil Naziye olduğu için sever; oğlunu Ali Selim olduğu için. Dostlarımda öyle. Hemen her sınıftan geniş bir dost çevresiolmasına, herkeseeşitlikçidavranmayaçalışmasınakarşın dost adlar, Selçık Batur’dur, Ferit Eıkman’dır, Celal Üster’dir sözgelimi. Listeyi biraz daha uzatabiliriz.Pazartesiya da cuma akşamları uğradığı meyhane, Yakup Z’dir. e Yalmz.sa, ve dönüş saati 2O.30’dur.Bu ayrıntılara bakarak genç adamı katı ilkelere bağlıbirisanabilirsiniz. ok yanıhrsınız.AyÇ din Eaeç, toplumun zorladığı katı kuralInmı hiçbirine yüz vermez, hiçbir ideolojiyle kıstınlamaz; onun uyduğu ilkeler, kendi “ahlak”ı doğrultusundakoyduğu ilkelerdir. Yayınevisahibi olmak, sanat sayfası yönetmek, yayınevi yönetmenliği yapmak gibi önemli sayılanbaşarılara (çelenkleremi de ya. kurmaya, onu yürütmeyeçabaliyordu. belki o yüzden yıpranıyordu. Hem ek avuca sığmaz, hergele. yakışıklı bir delikanlıydı, hem durmuş oturmuş bir yönetici. Aiçakgö•nüliü, hoşg5rülü bir bilgeydi, yine de “dizınecelik” kokusu alınca panter “Bir sabab AYdınEmeç’,iz bir dünyaya ve uyanmaası laanilınaz ökıüzlitiilü yWdım” diyerek, önce ona fazlaca duygusal gelecek, ama Sahiciliğiüstüne biraz düşündüktensonra Önündeki Sğzdara k boyunaçiziktirdiğikaraınalardanbaşını kaldırıp, burnunu karıştırıp bir kahkaha attığında ‘Peki canı, yok bir yaramazlıkV’ dedirtecek bir tümce kuruyorum. “Kayık” çevirisininiç kapağından bana seslenişinesığınarak: bir (ek kan bağlan detll,4’ürek veakıl bağlandır da. Ne dersin kesilebiliyordu. Doğanın bir MELİH CEVDFf ANDAY AydınEıneç,gençyaşında olunlaşmış, bilgilive uygar bir Bütündostlarınınsöyleyip kigiydi. yazdıklarıgibi de yaşam doluydu, sevinci parlardı yaşam yüzünde. Uygarlığın özelliklerinden biri güleryiizlülükise, ona eşlik eden bir başka özellik de “humour”dur ve elbet bunlar sağlam bir kültüre dayanmazsa uygarlığın özellikleriolmaktan çıkarlar. Aydın Emeç, Cumhuriyet’teki hak etmiş bir görevini kültür adainıydı.İyi yetişmiş h olduğuer davranışından anlaşıhrdı. ve“tıumour”u Zeküyı içeren güleryüzlülüğüile arkadaşlarmın ve saygısını sevgisini Her kazanmıştı. ölüm, biraz fakat şaşırtıcıdır, Aydın Emeç’in ölünıündeki şaşırtıcıhk, bütün ölçüleriaşmaktadır. En verimli çağındaydı, iyi yetişmişliğinin, olgunluğunun,bilgisinin ürünlerini daha çok derecekbir her gün durumdaydı. Yazıkoldu Aydın Emeç’e. Buna bir aksilik, bir terslikdemektenbaşka çare yok. Doğanın bir aksakliğı. Sayfa,, yine alt üst oldu ATİlLA DORSAY SevgiliAydın... Sayfan, o özene bezene hazırladığın sayfası yine alt üst oldu. Resimler yok oldu, yazılar birbirine sıkıştı. Görsen yine kızar, yapanlara sunturlu klifürlerinden birini savururdun. Ama kaderin ne acı bir çilvesi ki, bu kez bu değişikliğe neden, senin ölüm . . ilanların oldu. 0 hiç beklenmez, inanılmaz kara haberin günü gelip de çarşaf gibi ilanlarda kendi gazetende yansıyacağını kim tahmin edebilirdi? Seni ancak son 4 yıldır, Cumhtıriyet’teçalışmaya başlayalı beri tanımış olmanın üztlntüsUnühep taşıyacağını. Birçok şeyi (bu arada, başta Nouvel Observaıeur, benim Fransızca dergileri) hemen . giderdin, evet. Ama kimse buna kmnazdı. Çünkü tüm bu öfkenin hep o titizlikle ha.zıriadığın“dördüncübeşinci sayfaları”, onları korumaya, savunmaya yönelik Benim tüm yazılarımdaki tüm ana başlıkları (jenerik üstü verilen manşetleri), tüm resimaltlarını sen yazardın. Yazılarımı (tüm yazıları olduğu gibi) Özenle okur, olduğunu herkes bilirdi. paylaşıverdik. Çabuk ‘ öftelenir, ‘anaavınI” 1 düzeltmeler yapardın. Işte en son düzeltnıen: Çarşamba günü (son hazırladığınsayfa) okuduğun ‘Narayama TÜIküSİ eleştiıimden ‘vabşl” sözcüğünü çıkarmış, ‘ “ onun yerine (çok haklı olarak) öztürkçesini, “yabanıl” sözcüğünü koymuştun. Bu özenini, sayfana, sanata, kültüre, yazma, özellikle Latin Amerika yazınına olan tutku derecesinde düşkünlüğünü hep anacağım. okuyacak, kim o ustaca başbklaıı atacak, bilmiyorum. Seni hiç unutmayacağım, E Elde var hüzün ERCAN ARIKLI Kendi adıma, yazılarımı bundan boyle kim o özenle sevgiliAydın... llkgençlikyıllarıniizdan den düşünüyorum Aydm’ı. Yaşama, doğaya ve kitaplara o tutkulu bağlanışını. . Sevgileriyle e v öfkeleriyle yaşam, baştanbaşa bir coşkuydu Aydın için. Okuduğu, sevdiği kitaplar bir . . Doğa, bir coşkuydu... coşkuydu. Aydın Emeç için, benim sevgili •:ocukluk arkadaşım Aydın H için ne diyebilirim: er şeyieksiksiz yaşamak isteyen, ödünsüz ve cesur bir insandı 0. sevgisiniesirgedi,ne ödün açıkyürekliliğinden verdi. Adam gibi yaşadı Aydın, yiğitçe... Aydın Emeç; Işte insan. . Sevdiği dostlarındaıı, sevdiği kitaplarından, sevdiğiyaşamdanbu e kadarrken mi koparılmalıydı? Daha nice kitaplar çevrilecek, in ce sevgiler ve öfkeler yaşanacaktı. . Olmadı. Şimdiyse “elde var hüzün”.. uzanan o coşkulu günlerin için ilk yayıncılık yıllarımıza için mutluyum L binde dihmize azandIrdığI kitaplardan k Kundera’nln “Şaka”adil yazar Çekoslovak Milan Ölümüne bir düşündük, romanıydı. Düşündük, Olsaolsabu da bir bulamadık. açıklama dedik. MUZAFFER BIJYRİJKÇU Zekisının yerindedurmak bilmeyendelişmenliği, tkileyici e kıvılcımlar reten çarpıcıhğı, anü ların içinde devinen güldürücü ve düşündürücü öğelen birden yakalaması, çevresindeyarattığı hayranlık alanının sınırlarını genişletiyordu. Aydın Enseç, yaşamı sıcaklaştiran giden zaınandaki ve akıp bütün birliktelikleridavranışla TARİHTE BUGÜN .1RIk1.\ e£16;A4 iLK ‘İAİ 18. YUZYİL A 714 rıyla, konuşmalarıyla.tepeden tırnağa güzeiliklerle dolduranbir insandı. Onu tanıdığımiçinmutluyum. YİNE 8AZı €İRIŞİULEP...OE QUL£JAIOUJUÇİZI. AA’CAK 6ELiÇıMıİ.IE , 0ÇA4ZARııV .ç,4t.’EıAI EK ÖA(EML/ 2. P SOMRA , ‘DE ĞA’EMEAJ VAŞ’ı P,4RAŞt.ıT VE ÇAtİÇ’M £OAJI./ÇL’AR VEEA4EK.T6 L. KENPİ irEMiYLE AÇILAN ADLI YAPM!Ş7’/. Güzem Aydm Kardeş AYLA KUTLU Bu akşamki Ödül töreninde Aydın’a şükranlarımı sunacağım. Çünkü beni 0 buldu. Ve ilk kitabımı yayımladı. Ilk kitabım olan “Kaçtş”ı basmak için çalıştığımyerden aramış, kendisini buhnamı istemişti. İlk tanıştığımızda onunla aramızda iyi bir dostluk kuracağımıza inanmıştık. Kitabını basılmadan önce birbirimize karşılıklı birer karı yazınış, birbirimize aynı içten duyguları taşıdığımızı, görüşürüz MAHMUT TALI ÖNGÖREN Bodrum’dabir yelkenli... Ağır Emeç ve arkadaşları...Garip bir düş içindegibiyim,tekneniniçinde olduğunu biliyorum, ama kendisini... güremiyorum filangördüğüm yok. Oysa düş Rastlayamadım kendisine işte. Istanbul’dagazetede“Belki Bodrum’da göruşuruz diye ayrılmıştık. Aradan yıllar geçti, “ birbirimizden habersizolarak ıletmiştik. Böylecebir anda kurulan dostluk, coşkulu, güzel, sağlam bir dostluğa dönüştü. Tanıştığımızgünden başlayarak benim için 0 hep “Güzem Aydın Kardeş” oldu. Onu inanamıyorum. Bir ay önce yitirdiğime gorüşmüş, birbirimizden espriyle ayrılmıştık. Ama o canlı insanı kaybetmeyeceğime, giderek güçlenen dostluğumuzun bitmediğine ve yaşamım boyunca da bitmeyeceğine inanıyorum. 50 YIL ÖNCE Cumhuriyet İııgilıerv nı ksleııı Londra 27 (Hususi) .4vaın kamarasının bugunku celsesinde Ingili: hiınaı’esi altında bulunan memlekeflerin başka devleılere devredibceğı meselesihakkında hükümenen birçok sualler sorzılmuşur. Başvekil M. Baldvin bu suallere cevap ve,ı’rek, hükümetin bir meselesi nazan ııibare bile almadığını ve Ingilı: himayesi alnnda bulunan memleket/erin Cemiyeti Akvam ıarafından verildiğini ve bu toprakların başka memlekete devri Akvanı hakkında da paknnda hiçbir kayid ınevcud olmadığını sövlemiştir. 19361936 430.000 dir. Bunlar memlekee en asgari bir hesabla 50 milyon Türk lirası bırakmıştır. miktarı Memlekeıüııize kır geh’,ı ağır uzaklaşıyor.. içinde Aydın Yıllarca her cumartesi FEHIINACİ . . . Ama daha çok erkendi ZEYYAT SELİMOGLU Celal Uster benden zor bir iş istedi: Aydın Emeç’in ardjndan yazmak1 Son yıllarda çok ölüm taşıYan... Diyebilirim ki, en zor kabullenebildiğim ölumü dün yaşadım. Aydın Emeç’in ölümü Son za,nanlarda hükünıeun seyvahlara ve seyyah vapurlarına karşı gösterdiği kolaylıklar ve Turing kulübünün mütemadiven vap,nakta olduğu propagandalar üzerine ,nemlekeıimize fazla seyvah gebneğe başlamıştır. 1922 5.000 seı’vah geldiği ‘de halde bu miktar 1934 de 80.000’e Son on sene z.urfında gelen seyvahların Memlekeıiıni;e ge(en seyvahların artmasında Turing kulübünün mesaisi çok müessir olmuştur. Kulübün 1935 yılı bilançosu 13.536 liradır. Kulüb son sene içinde ve reklam sahasında faydalı mesaide bulunmuş. Boğaziçi rehberi, seyvahlara mahsus otomobil haritası, fransızca, ingi/izce, almanca Istanbul prospektüsu ve Jswnbııl rehberi 1 neşretmişıir. İstanbul’da Bodrum’da görüşüyine rüz diye ayrıldık. Veorada artık. bulusamayacağız Sadece Dursun’la söz ederiz Bodumlu kendisinden kıyıda. Yazılanmdan bir satır çıkarmak zorunda kalınca ya da bir başka çıkartma yapınca, telefonu haber veren bu insanla açıp oturup bir kadehrakı bile olmak, içememiş inanılacak gibi değil. 0 denlibirbirimize söz verınemize karşın... Bundan böyle sevdiklerimle bir kadehin başına oturduğumda onu anacağım, sevgiyle... aradaki işlerden ve mesafelerden sık sık beraber ötürü olamadığım dostlarımla daha çok beraber olmanın yollarını aramalıyım.Birden yok olmanın acısını olabildiğincehafifletmek h duydum. Orba Dara, telefonda, “Aydın. akkında tatsu deyiflce“Obsz” diye “Saçma haket, kaşrbetdkM bal” diye SÖyICİİdİğİmİ Böyledir beklenmedikOlümler,vakitsizölümler. şaşırtır insanlan: Cami avlusundaki kalabalık, o berbat alışkanhğını,Olüyeboşveremk,bir meyhanedeymişgibi sohbet etme alışkanlığınıbırakmıştı; saygılıbir suskunluk vardı herkesle. Yirmi yılı aşkın bir arkadaşlık... Yıllarcaher cumartesi hep birlikte Büyükada gezileri, ha perşembe o unutulmaz öğle rakılan... Kosinsid,Ehrenbarg, VwilIkos, Kıındeıa’danÇevirdiği e büyük bir beğeniyleokuduğum v Türk okurlarına tanıtışı... romanlar... Vaaconceloı’u Ve şimdi karşımda bir tabut. Ölüm acısını en yoğun yaşadığım günlerde beni yalnız bırakmayanAydın o tabutun içinde. Tabutun yanında çiçekler ve “Nıziye ve Ali Selim” yazılı bir bant... Düşündükçe kahroiduğum düşündükçe kahrolduğum Ali Selim... Ilk ku bir ölüm haberi karşısında acıdan çok şaşkınlık gördük,tanıdık,arkadaşadlarını ıtü! çevirmenlikteki Özelliği, bizde tanınmamış özgün yazarları arayıp bulmak, onlarıkazandırrnaktı.Birçoğunu kazandırmıştır çeviri edebiyatımıza. Bir özelliği de, bu zor, ayrı bir çaba isteyen işin hiç farkın Eıneç’in RIFAT ILGAZ 60 YILLIK EMEK GECESİ Türk edebiyatına60 yıldır eıneği şair, romancı, gazeteci, geçen RıfatIlgaziçin dost vememlekethlerinin düzenlediği Geceyekatılanlar: Seldı Bağını, Raif Eı’tem,SevalEsadı, AkıncI Gilba., Şükran Kurdakul, Ömer Özgeç, Rahmi Saltuk, Ilhan Selçuk, Ali Birine., Kemal F S4lJker, m. Uysal, Deniz Th*,Ii, MI Yalaz. Akadenıi KitabeviNişanıaşı, anderKitabevi Osmanbey, S Bilim Kitap ve SanateviKadıköy’denavetiyelertemin d edilebilir. . Dosya HUKUK İSTANBVL.8. HAKIMLICJI’NDEN No: da değilmişgibi görünmesivdi. Daha birkaç gün önce, bir ak şam üzeri Nişantaşı’nda Yanında karşılaşmıştık. eşi oğlu. üçünün de güneşte yüzleri yanmış, sağlıklı ve dinç. Büyükada’ya yaptıklarıbir gezintiden döndüklerini söylemişıl keyifle. Hareketli, neşeli, güleryüzlü. dişleri beyaz, sakallı! Hay AHah ışte gözlerim doluyor şimdi... Davacı N4ahye Hazinesilzafe:en Ist. %luh. Müd. vekili As. Sesim Doğrul tarafından, Beşiktaş, Küitür Mah. Körkadı Sokak. No: ikameteden Hiristo oğlu Corci, Beşiktaş. Körkadı Sok. KülMah. No: 25’te ikamet eden davalılar ‘ıani oğ]u Hiristo. Hirisıo oğlu Corcı, Hirisıo oğlu Yankoaleyhineıescildasası açılmış, Isıanbul. Beşıktaş, Kültür Majı. KorkadıSokağında bulunan 75 pafta.100 ada. 21 parselde kayıtIL 10072 yüzÖlçümlu gayrimenkulün tapuda 28.8.1952 tarihli kadasıro tespitinegöre 2 Eylul 1294tarihli tapu kavdına ıstinadejı 8: 10 hıssesi yani oğlu, 11 hissesi Hınsto oğlu. 1. it) hissesı Yanko Hiristo oğlu olarak tescil edildiğiflEfl bugüne kadar gayrimenkuller üzerinde hiçbir tasarrutta bulungibi kanuni süreler içinde beyanname verrnediklcri se Türkeıtilerinedair herhangi bir bilgi ve belgenin mevcut ol. iye’de madığının tespit edildiği. Hirisıo, Corci ve Yanko adına yazılı tapu iptali ile Hazine adına teseiline vekalet ücreti se masrafın bildirilen bütun adreslerde bulunamadığı bildirildığinden dasa dılekçesi se duruşma gününün ilanen tebliğine karar olmakla: duruşmanın bırakıldığı 13.5.1986.Saat: 13.30’da verilmiş duruşmada bulunmanızvevakendinizivekilletemsjleltırmeniz. aksi hazır halde gıyap dasetiyesitebliğine karar verileceği se 7201 Il yasanın 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2.2.4.1986 davalılaravukleıdmesjnckarar verilmesiniistemiştir. Girişparasızdır. Konak SinemasıHarbiye. 28Nisan1986Pazartesisaat 20.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog