Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Boğaziçi'ne villa yapmak için imar izni alan şirket ve özel kişiler, villa satışından elde edecekleri paranın, Arapların çıplak araziye ödeyecekleri ücretin çok üstünde olacağını, bu yüzden arazi satışınm kârlı olmadığını belirtiyor. KEMAL KUÇUK Yabancılara "karşüık" ilkesi aranmaksızın Turkiye'de mülk edinme hakkı tanıyan yasanın ANAP'lıların oylarıyla TBMM'de yeniden kabul edilmesine karşın Boğaziçi'nde Araplara satılmak istenen arazi sayısı son derece azaldı. 2960 sayıh Boğaziçi Yasası yürurlukteyken, yapılaşma yasağı olan öngörunum ve kıyı şeridi bölgelerinde, 3194 sayüı imar Yasası'na eklenen maddelerle özel yapılar için yapılaşma izni verilmesinden sonra, daha önce Araplar için düşünülen manzaralı büyük araziler, yerli şirketler ve kişiler tarafından satın alındı. Boğaziçi'nin Anadolu ve Avrupa yakalanndaki buyük araziler içine Boğaziçi İmar Mevzuatına uygun olarak 2 katlı çok luks villalar yapmak için Boğaziçi İmar Mudürluğü'nden imar izni alan şirketler ve özel kişiler, yapacaJdan lüks villaların satışından elde edecekleri paranın, çıplak araziye Arapların ödeyecekleri ücretin çok üstünde olacağını, bu yüzden Araplara arazi satışının kârlı olmadığını beIirtiyorlar. Boğaziçi'nin görünümünü bozan çirkin yapılaşmanın simgelerinden olan Çubuklu'daki Doktorlar Sitesi'nin geriye kalan 140 dönümlük arazisini satın alan HP Inşaat şirketinin sahibi Mustafa TatJıcı, son derece değerli öngörunum bölgesindeki 140 dönümlük arazi üzerine özel villalar yapmak için Boğaziçi tmar Mudürluğü'nden imar du Sahibi: Caa^ariytl Matbaacıkk ve Gazctecılik Türk Anonun Şırketı adına Nadb Nadi, • Genel Yayın Mudılrü Haua Ceaal, Maessese MüdUrü Entnc UjaUgl, Y»zı Işlcrı Müdüru Ok«y GostaaU. • Haber Merkezı Müduru Yalpa Baycr. Sayfa Duzenı Yönetmenı. AH Acar, 0 Temsılcıler ANKARA VBJÇM Dotaa. İZMİR Hikmrt Çctiakaya, ADANA. Meantt Mcrau. tsunbul Haberten Rrta Öz, Dış Haberler Ergıı» Bmkı, Ekonomı Osmın Ul*g*y. Kulcur Aydı» Emtv, Magazın Ytlpa Fekjee, Spor Danışmanı Abdalkadir Y « « İ B M B . Duzekme Rcflk Dvrhas, Arayırma Şahla Alfay, Iş Sendıka Şakna Kctead. HaberAraştırma Lfuk Galdcnir, # Koordınatör Aamet KoraUaa, • Malı Işler Erol Erkut, Reklâm ve Halkla Ihşkıler: GaMctn Koşar, Idaıe Hüeyia Gaırr, Uletme Öader ÇcUk. BUgıfşlem Nul laaL Basan ve Yayan: Cunbsriycl Maıbaacılık vc Guctcdlik T.A.Ş. Türk Ocafc Cıd. 39/41 Cafcdojlu 34334 tst, PK 246lsanbul, TW: 512 05 05(20 hat)lUec 22246 • Bürolar Aalun: Zıya GökaJp Buivan inkıUp Sokak No: 19/4 Tel: 33 11 4147, Tdex 42344 • tzmlr H Zıya Buivan 1352. Sok 2/3, Tel: 23 47 0913 12 30 l e k x 52359 • Adıaa: Çakmak Cad No 134 Kat 3, Tel: 1455019731 Tdec 62155. TAKVİM 28 NİSAN 1986 Imsak: 4.23 Guneş: 6.01 ÖJle: 13.06 tkindi: 16.55 Ak$am: 20.03 Yats: 21.34 Arsa yeriııe mülk satışı rumu alındığını ve 40 adet dubleks lüks villanın avan projelerinin Lamamlandığını belirtti. Tathcı, Arap müşteriye satüması dunımunda en fazla 3 milyar lira bedel biçilen arazınin Araplara satılmayıp üzerine 40 lüks villa yapılması halinde en az 30 milyar lira gelir getireceğini söyledi. Ortaköy de Ali Enver Enveroğlu, hissedarlannın sahibi bulunduğu ve Yıldız Korusu'nun uzantısı olan 46.600 metre karelik koruluk arazi ile bitişik parseldeki eski Hatay Cumhurbaşkanlarından Suphi Bereket'in S vârisi bulunduğu 25 bin metre karelik ağaçlık arazinin üzerine özel villalar yapılması için Boğaziçi İmar Mudürluğü'nden imar izni alındı. Prof. Maruf ÖnaJ'ın projelerini hazırladığı, 6 metre yüksekliğinde iki katlı özel villalann olusturacağı "Ortaköy Özel Konutları" adlı kooperatifîn yapımıyla ilgili olarak koru statüsündeki arazi için Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuruldu. Yansı koru olarak tescilli arazi içine özel konut yapılması için izin verilmesinin çok güç olduğu belirtilirken, Dışişleri Bakanı Vahit HalefogJu'nun da yapüacak villalardan birinin sahibi oknak uzere "Ortaköy Özel Konntlan"run hissedan olduğu öğrenildi. Bir yetkili, Ankara'daki Yüksek Kurul'a, yapılacak villalann, korunun estetiğini bozmayacak nitelikte olacağı yolundaki telkinde bulunulduğunu bildirdi. Beylerbeyi'nde Doğanay Restaurant'ın hemen arkasındaki yamaçta yer alan 43 dönumluk Haşimpaşa Bağı'nın 9 hissedarından biri olan ve adının açıklanmastnı istemeyen bir kişi, "Asiıııda yabancılara satmayı hiç diışünmem. Çıkanlan vasa son derece yanlış. Ancak 43 dÖDÜmlük arazinin veraset vergisi çok fazla. Her a> 1 mllyon 400 bin liralık taksitleri odeyemiyoraz. GazeteJer, yasa çıktıkUn sonra flyatlar iki misli arttı diye yalan yazıyorlar" diyerek şöyle konuştu: "Gecen yıl Prens Abdullah el Faysal satın almak için adamını yoiiadı. Ne isterseniz, fiyatı siz biçin, dedik. Tam söz verildi, bir de bakbk, sonradan, daha pahalı olmasına karşın, gidip Fethipaşa korusu içinde 1 milyar 400 bin liraya tşadamı Demir Karamancı'dan arazi satın aldı. Bizden almadı. Bizim hissedarlanmız fazla olduğu için herhaide, anlamadık. Ancak Turk şirketlerinden satın almak için başvuran da çok. tyi bir teklif gelse onlara satanz. ARAPLAR BİR YILDA NE ALDI? ANAP hükümetince 21 Haziran 1984 tarihinde TBMM'den geçirilen "karşılık" ilkesi aranmaksızın yabancılara mülk satışına ilişkin 3029 sayıh yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptalinden sonra gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı 24 Ağustos 1985 tarihine kadar geçen bir yıllık sürede tumü Arap ülkelerinden 87 kişi, Turkiye'de taşınmaz mal satın aldılar. Satışlardan Türkiye"ye 7 milyar lira döviz gelirken, bu gelirin 357 milyon 111 bin lirası Toplu Konut Fonu'na yatırıldı. Bir yıllık surede Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirliklerinden 166 kişi başvurdu. Ancak 24'unün istekleri, satın almak istedikleri yerin tanm arazisi ve köy sımrlan içinde kalması nedeniyle reddedildi. Uygun bulunan 142 Araptan 55'i mulk satın almaktan daha sonra vazgeçtı. Sonuçta 76 Suudi, 10 Kuveyth ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Buyukelçisi, Turkiye'nin çeşitli yerlerinde mülk satın aldılar. Bakanlar Kurulu'nun 31 Temmuz 1984 tarih ve 8359 sayıh karar ile yabanalar için çıkartılan yasanın yahıızca 6 Körfez ulkesini kapsadığı ve Arap zengınlerini Istanbul'a çekme amacını taşıdığı anlasıljrken, gerçekte Istanbul, en çok satışa sahne olan kent oldu. lstanbul'un Sarıyer, Üskudar, Fatih, Bakırköy ve Çınarcık ilçelerinde 49 Suudi ve 7 Kuveytli olmak üzere toplam 56 yabancı mülk alırken en çok ilgi Üskudar ve Sarıyer ilçeleri içinde kalan Boğaziçi'ndeki arsa ve yalılara oldu. Boğaziçi'nde Araplara satılmak istenen arazi sayısı azaldı Istanbul Tabip Odası seçimi tSTANBUL (a.a.) tstanbul Tabip Odası Genel Kurulu 'nda dun yapılan seçimteri "Çağdas Hekimler Birlığı" listesi kazandı. tstanbul Tabip Odası'nm yeni yönetim kurulu, "Çağdas Hekimler Birliği" listesinde yer alan Ferruh Korkut, AtıfKutlar, Abdullah Servet, Şukru Güner, Remzi Uncu, Hasan Çevik ve Muzaffer Çimen 'den oluştu. Dunku seçımlerde Istanbul Tabip Odası'nm denetim ve onur kurulu üyeleri de belirlendi. Tıbbi iüşkiler sempozyumu tSTANBUL (a.0.) tstanbul Üniversitesi tstanbul Tıp Fakültesi ile Avusturya Kultür Ofısi 'nce ortaklaşa düzenlenen "TürkAvusturya Tıbbitlişkiler Sempozyumu" bugıin başlayacak. tstanbul Tıp Fakultesi 1933 Üniversite Reformu Anfısi'nde yapüacak sempozyumu, tstanbul Üniversitesi RektöruProf. Dr. Cem'iDemiroğlu bir konuşmayla açacak. Viyana Üniversitesi Anestezi ve Yoğun Bakım Kliniği Dırektöru Prof. Dr. Otto Mayrhofer ile tstanbul Tıp Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu da birer konuşma yapacaklar Milli Kültür Vakfı Ödülleri tSTANBVL, (OLO.) Türkive Milli Külıur Vakfı Hizmet ödülleri dün düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Atatürk Kültur Merkezi'ndekı törende, Odüllenn dağıtümasından önce konuşan Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Turkiye'nin, buim, ekonomik ve sosyal alanlarda ulaştığı getişmeleri, her şeyden önce eğitım ve kültür alamnda hizmet eden kişilere borçlu olduğunu söyledi. VALtLtK GEMİSİ Mardin VaMği'nin «gemisi"Mardtn'e bağh Çetik köyünün önünde müşteri beküyor.Kınk dökük bu tekne ile karpya geçmek için 20lira ödemek gerek.(Fotoğnrf ENDER ERKEK) Botan ÇayCnda ulaşuru 'lalilik genüsi' sağhyor H A S A N UYSAL Dünya, pencenden seyredtten bir "sokak"tır bazen». Mbıik JJ Ş g ö z U r kocamm actbr ve hayretU seyrederler tokakta akıp giden rengarenk dünyayu Bir sattcmm sesi, birhaykms, bazen de kuçük bir kusun avütuma dalar giderler. Pencere, bir bekleyiştir. Annelerini, babakvvu, kardeflerini, arkadaslarvu beklerler saatlerce. Kbni zaman getir, kbni zartum gebnez bekltdikUrl Mbük gözJertn iftğında umut, özjem, sevinç, üzüntü ve hayrtt yanar durur. Büyüyunee bir görüntü, bir ses uyanıverirattsuın içlerinde. Bazen maviUklere uçm bir balon, bazen ktnk camdan eten bir rüzgâr. (Fotoğnrf: NEVZAT ÇAKJR) SttRT "Ünlü zalim Rammo Aganın göyttdür" diyor Sürt'in Çelik köyunden 19 yaşındaki delikanh. Yanındaki sakallı ve görmüş geçirmiş besbelli yüzüyle Hacı Murat "Gelin bir çayımızı için, hem boşbeş yapalım" diye çağırıyor konuksever sesiyle. Burası Güneydoğu Anadolu'nun tek gemisinin, hem de valilik gemisinin işlediği Inka medeniyetini andıran evlerin ünlü Botan Çayı'nın iki tarafına dizildiği yerleşim alanı aslında tek köy ama iki ayrı köy gözüküyorlar. Ayrısı gayrısı olmayan iki köyün halkı birbiriyle akraba ve birlikte yaşıyorlar. Onları, günboyu işleyen valiliğe ait bir tekne birleştiriyor. İki köyün adı da Çelik ama birisi Mardin'e diğeri Siirt'e bağlı... Böylece Botan Çayı Mardin ile Siirt arasında doğal bir sınır oluyor. Son derece yoksul ama gani gönüllü insanlar olduğunu, konukseverlikleri ile tanınmış olduklanm böigenin gazetecileri söylüyorlar. Köylülerden beyaz sakallı, temiz yüzlü bir ihtiyar unlü Abdülkerim Rammo Ağa'nın öyküsünü anlatıyor: Abdülkerim AUkc Rammo A | a 1940'h yülarda zalimliği ile ünlenmis. Kendisine, devlet gücünü tanıtmaya çahşan yuzbaşıyı yakalatıp bağlamış kıskıvrak. Karşısına getirip yuzbasının kansına tecavüz etmiş defalarca. Ağa bu, hele o dönemler... Yüzbası çaresiz tayinini yaptırmış başka yere. Ancak ağa takmış nedense yüzbaşıya, gücünü, etkisini, yetkisini kullanmış yeniden aynı yere getirtmis yılzbaşıyı. Eziyet tekrar baslayınca, dayanamayan yüzbaşı bir gün ağayı yakalatıp, tahta bir kapıya çiviletmiş elinden, ayağından, Isa'nın çarmıha gerildiği gibi. Ardından basmış kurşunu, öldürmüs ünlü zalim Rammo ağayı. Rammo Ağa ölmuş üzerinden yanm asır gecrniş ama hâlâ yalruz köyünde değil çevre il ve ilçelerde de zalimliği bugüne kadar anlatüır bir efsane olarak kalmış... \emek pişirirken besiıı değerlerini yok ediyoruz İZMİR (Cumhuriyet Ege Biırostı) Türk toplumunun yeme alışkanlıklarının besinlerin değerini yok ettiği bildirıldi. .. "Vitaminlerin Sağlığımızdaki Önemi" konulu sempozyumda bir konuşma yapan Hacettepe Ünıversitesı Tıp Fakültesi'nden Doç. Ayten Egemen, Turk toplumunda yemeklerin büyük bölümunun kavrularak pişinlmesı nedeniyle besin değerlerinin kaybolduğunu belirterek, "Toplumumuzun yeme biçiminde aksaklıklar var. Vemeklerin hanrianması, pişirDmesi ve sakhınmasında besin değerinde kayıplar yttksek oluyor. Ajnca saadviç yeme alışkaahğı da çok yaygın. Sandviç ile yenmesi gereken gıdalar almmıyor" dedi. Besinlerde vıtamin kayıplan konusunda bir bildiri sunan Hacettepe Ünıversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Baysal ise şu bilgileri verdi: "Yeşil sebzeler, çilek, şeftali gibi meyveler uzun sure depolanamaziar. Kısa sure sogutucularda tutulabilirler. Ispanak 24 saat buzdolabında bekletildiğinde C vitamini değerinde yuzde 19, bir haftada yüzde 35 civannda kayıp gozleDmiştir. Taze fasulyede ise bu kayıp yuzde 10 civannda btriunmuştur. Oda sıcaklığında kayıplar iki katına çıkabilmektedif. Bir araştırmiida bahçeden toplanan ıspanagın 100 gramında 12«.9 miligram C vitamini bulunurken, toptancı halinden alınanda bu değer 109.8, raanavdan alınanda 82.8 miligram bulunmuştur. Pişme sırasmda sebzelerde C vitamini kaybı yüzde 2787 arasında." Patatesın kabuğu soyulmadan az mıktardaki kaynar suya konarak kapalı olarak pışirildiğinde C vitamini değerinde yalnızca yuzde 1 kayıp olduğunu beurten Prof. Baysal, en çok B vitamini kayıplarırun bol suda haşlanan sebzelerde olduğunu söyledi. Sebzeler kızartılırken, kızartma süresı ve kızartılan yağın özelliğine göre yuzde 2880 arasında vitamin kaybı bulunduğunu anımsattı • 30 haneli Sürt'in Çelik köyü ile 200 haneli Mardin'in Çelik köyu arasında valilik gemisinden önce köylünün bir teknesi işlennis. 1967 yüında heyelan tehlikesi oluşunca Botan Barajı boşaltılmış. DSl'nin ihmali mi yoksa yapılacak bir şey olmadığından mı köylere haber verilmemiş. Botan çayı üzerinde habersiz karşıdan karşıya geçmekte olan üçü er, 4'ü çocuk tam 21 kişi aniden yükselen, barajdan bırakılan suyun altında yaşamlarını yitirmişler. Teknelerini de böylece kaybetmişler. Olayın ardından yıllarca ağıtlar yakılmış. Sürt'in Çelik köyunden Hacı Morat Botan Çayı üzerinde köprü yapılması için defalarca başvurduklarını söyleyip, ardından, "1964 yılından beri, DJSU barajı yapüacak, boralan sn basacak diye köprü yapümadı. Baslamısü yanda bırakürdılar" diyor. Ardından, arazilerin yetersizliğinden ve işsizlik nedeniyle iki köyün erkeklerinin bahann başlangıcında köylerini terk edip, kısa kadar kentlere çalışmaya gittiğini anlatıyor. Gemiyie yeni karşıya gelen Davut adlı orta yaşlı köylü kalabalığı görüp yammıza geldiğinde gazeteci olduğumuzu görüp lafa kanşıyor: "Suyumuz yok, yolumuz yok. Her evde büyük kupler var. Botan Çayı'nın suyunu doidurup ild gün beklettiklefl soara su olarak kuBaıup içJyoruz." Mardin'in Çelik köyünde yapılan ilkokula karşılık Sürt'in Çelik köyüne Etiler Lioness Kulübü yeni bir ilkokul yaptırmış. Böylece öğrencilerin her gün 40'ar üra verip, köylüye göre gemi olan, gecekondu teknesi Ue rizikolu gidip dönme zorunluluklan kalkmış. tkiliğin, olayın, kavganın olmadığı ancak yoksulluğun, yokluğun hâkim olduğu Mardin ve Siirt'in Çelik köylerinden, insanın büe zor yürüyeceği sözde yolda, tuttuğumuz taksinin içinde ikide bir hoplaya zıplaya ayrıhyoruz, kafamızda zalim Ramo Ağanın hayaliyle... Oscarlı aktör Craıvford öldü WASHISCTON (UBA/DPA) Ünlu Amerikalı aktör Broderick Crawford, dun Kalıfornıya Şehir Hastanesı 'nde öldü. Crawford 74 yaşındaydı. Altmıştan fazla filmde rol alan Cratvford, 1950'de "Krahn Bütün Adamlan"ndakı rolüyle Oscar kazanmıstı. 1950'lerin TV dizilerinın değişmez oyuncusu Crawford'u televizyonda gösterilen "Genç Doktorlar" dizisinde de izlemiştik. Sinema uğrasına küçük roilerle başlayıp giderek başrollere yukselen sanatçı, "Kralın Bütun Adamları"mnyanı sıra "Dünku Çocuk", "Yalnız Adam/Tek Yüdız", "Gece tnsanlan/Takas", "Kalpazanlar" "Bir Yabancı Gibi adlı filmleriyle de tanıntyordu. MESS Eğitim Vakfı tstanbul Haber Servisi Türkiye Metal Sanayicileri^ Sendikası Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu uyeleri dun Şişli'de MESS merkezinde yapılan toplantıyla belirlendi. MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Turhan Onur, Başkan Vekilliği'ne Dr. Tahsin Önalp, muhasip uyeliğıne tlhan Lök, uyeliklere de Bahri Ersö'z, Ahmet Arslan, Rahmi Pulcu, Ahmet Tiuıer, Derya özalp, Ahmet Taşkın getirildiler. Denetleme Kurulu'na Bedirhan Çelik, Mustafa Ağan, Yalçın Tiftik seçıldı. MESS Eğitim Vakfı 49 gerçek kişi, 38 tuzet kişi olmak uzere 87 kişiden oluşuyor. Kurucu uyeler arasında Türkiye Metal Sanayicıleri Sendikası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli de bulunuyor. 'Cinler'in sımnı mahkeme çözecek Şimdiye dek ilk karısından doğan 3, ikinci karısından doğan 4 olmak üzere 7 çocuğunu boğarak öldürdüğü ileri sürülen Muhammet Yamaç suçu hep 'cinler'in üstüne yıkıyordu. Ta ki, yeğeni Fatma, son cinayetine tanık olana kadar. ÖMER GÜNER TRABZON Trabzon Erzurum karayolu üzerinde "siitlaç"ı ile ünlü Hamsiköy'de bir babanın 7 çocuğunu boğarak öldürmesi olayı kamuoyunda büyük yankılar uyandınrken, Maçka Jandanna Karakolu'nda gözaltında bulunan baba M B hammet Yamaç (50) yargı önüne çıkacağı günü bekliyor. Hamsiköy'de daha önce ölen iki kardeşinin 3 çocuğu gibi Muhammet Yamac'ın çocuklannın ölümü de *Vankrin" marifeti sayıhyor. Bugüne kadar aynı aileden tam 10 küçük yavru nasıl olmuştu da boğazlanarak öldürülmüş ve suç "cinkr"in üzerine atılmısü? Yalnız Trabzon halkını değil, duyan, o kuyan herkesi dehşete düşuren bu bebek ölümlerinin öyküsünü daha yakından dinlemek üzere Hamsiköy'ü ziyaret ettik. Dumanı eksik olmayan Hamsiköy, cumartesi günü günlük güneşlik, tam bir bahar havası yaşıyordu. Köyde ilk uğrağınıız bir kahvehane oldu. Ve bir rastlantı sonucu, 7 çocuğunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınması üzerine Hamsiköy'e gelen Muhammet Yamaç'ın 2 ağabeyi Ue karşılaştık. Hüseyin Yamaç (60) "Rnmlar Yunanistan'a gidince bu köye yerleştlk. Babmrn H a s u bizi Vakfıkebir Uceslnin DonıkkiYanuç'a bınkank Hamsiköy'den ay 7 çocuğunu boğarak öldüren baba, yargı önünde nkfak. Muhammet Yamaç'ın yayla komşulan Ue görüştüğümüzde hepsi de Muhammet Yamaç'ın şakacı, nüktedan, kendi halinde, tarlası ve inekieriyle meşgul olan bir insan olduğunu soylediler. Boğularak ölen çocuklann mezarlarını bayramdan önce süsler, ziyaret edermiş. Bu arada yaşayan ve adı "Yasar" olan 6 yaslarındaki çocuğunu da çok sevdiğini soylediler. Yasar da kuçükken bayıhrmış. Baba Muhammet Yuaaç çocuğunu tedavi ettirmek için çok hoca dolaşmış. Çok da para ödemiş hocalara. Sonunda bir doktora götürmüs, doktor kendi kanıru çocuğa vermesini istemiş ve Yaşar bu tedaviden sonra iyileşmiş. Hamsiköy'e gitmişken bir de Rumlardan kalan bu "rinli evi" görelim dedik. KORKUİÇİNDELER Hamsiköy'dt aynı «Evin civannda çimenlerde kuçük Yaşar kdeniOkufuÂçocuğunçefÜBaraMUırUtötiimü olaymdaki esrar perdesi htnuı aralavruuh. Kö hiçbir şeyden habersiz, komşu çocuklaryün (oaıklan, duyduklan ötüm olayianıu "dn la oynuyordu. Annesi Nerirnan evde yoktu. Evin öteki böunesinde ise baba Muöykukrini"korkuiçbtdtlztiyor. 7çocutunu boğarak öldünneklt suçUman bmba Muhamırut Yahammet Yamaç'ı, bir hafta önce Trabzon maç vekardefkriAUUe Hüseyin Yamsç (tokta). doğumevinde doğan ikizleri boğazlarken gören Muhammet Yamaç'ın yeğeru, Fatma riş köyüaden Huuikoy'e getirdi. 30 yıl müe WL Ben askerde ikcs dogum yapmış Ysvuz vardı. önccydL Bcn o sırada Vkkfıkebir'dc köywoiram9gtBİükkenıynıteldMeöİHiitOlaym tek tanığı Fatma Yavuz gördükdeydim. BarmmU esim, 1 yasıadaki ogluttt Askerden döndün. Bir gece kapıma lerini şöyle anlattı; u mu beşikte bvakarak odun topiamaym gttjiddedi çaiındL EHme bdtayı aMım we kaY«ngem Neriman, ineklerin sütünü miskr. Döndöklermdc çocnk yüzü kararptyı açtun. Dısanda künseier yoktn. BBek içkı gttmiştL Ben mıs, agzı köpükler içtale beşikte öiü bunu aaUnım, yine 'Cüıler gazaba gelip eve •bırda ineginıi sagryordum. Dtizlerin cıglonmıış. Köyde hocalar 'B« d a işidk, çosaldırdılar' dediler. Bu arada ben tstanuldaruu dnyunca yokan çıküm. Odaîun C«İUBBZU bogdHİar* dediler. Sonra ben bul'a goctüm ve yerlesdm. Istanbul'da 6 kapısuu açdgımda ancam Mukammet'i esas köyüm Donıkkiriş'e döndüm. Oraçocngnm dnnyıya geklL İstanbaTa ghmeeliade bir ipie bebegin bogazını sıkarken da 2 kız, 3 erkek, 5 çocngnm oldu, sagden annemhi kaybedik. Mohammet o zagördim. Amcam, bir eündeki pamukla lıkta olarak büvüdükr. nuutfau10 yastanodaydL Aanemin ölümü bel>egmaczımlakiköpaklerisflryordu." Mataammet'i çok etkiledi. Ganlerce kaAli Yamaç (58) Askcre gltmedca önHamsiköy halkı saşkın, tedirgin. 56 dınlsr gibi a£ıt yakarak «•«•«« ağiadı. ce evlenmiftim. Bir sabaJı kalktık ki 24 yaslarındaki bir çocuk, "Amca beni de kaKeadini kaybettL Konasmaz, hatta kimgüolük olan kızım yüzii kararmıs, aga rakola götürecekler mi" diyordu. Köy halseyi tanımaz bir dnrnma distü. Çok boköpük içinde yaUkta cansız yatryor. Agakının bir bölümü cinin varlığına inanırcaiara oknttak. Bir süre sonra iyilesti. beyim Hüseyin'in de bir çocoğu aynı şeken, bir bölümü de "insanoglu herşeyi Rumlardan kalan bu evi ona ve halen AlIdMe öimüstn. Hocalar yine 'Bu cin ışidir' yapar" şekünde konuşuyorlar. Bakahm manya'da bnlanan küçük kardesim Ferit dediler. Askere gJrtigimde esim yine hamahkeme ne karar verecek. Türkîslam Bilim Kongresi 3 Kıbrıslı Türk, LondraVla yerel seçiınlere katılıyor RAGIP DURAN LONDRA İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde 8 mayıs gunu yapılacak olan belediye seçimlerine başkent Londra'dan, Kıbnsb Turklerın ve Turklerin yoğun olarak yaşadığı uç seçim bolgesinde Kıbrıslı 3 Turk katılıyor. Zerrin Abmet ve Muzaffer Enver Muhafazakâr Parti listesinde yer alırken, Ramadan Guney bağımsız olarak oylamaya katılacak. Üç Kıbrıslı Turk adayın Londra'daki Kıbrıs Turk Cemiyeti lokalinde duzenledikleri basın toplantısında Ingıltere'deki Turklerin ve Kıbrıslı Turklerin sorunları ve ıktıdardaki Muhafazakâr Parti ile olan ilışkileri tartışıldı. Her üç ada> da yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşadıklarını belırttıler. Amaçlarının Ingiltere"de yasayan Turklerin ve Kıbrıs Turk topluluğunun sonınlarını çözmeye yardıma olmak olduğunu açıklayan adaylar, ayrıca KKTC ve Türkiye"nin de Ingiliz makamları nezdinde tanıtüması için çaba harcayacaklannı beurttiler. Yerel sorunlann başında çocukların Turkçe eğitimleri ile konut meselesinin bulunduğu hatırlatan adaylar, Ingiliz hükumetinin "Kıbnslılara" ayırdığı mali yardımın tumunun şimdiye dek sadece Kıbrıs Rum kesimi temsilcilerine verildiğini belirttiler. Işçi Partisi'nin KKTC ve Türkiye konulannda olumsuz bir yaklaşımı olduğunu, bu nedenle Muhafazakâr Parti'yi benimsediklerini belirten adaylardan Muzaffer Enver, Başbakan Thatcher'ın Libya'ya saldıran Amerikan sav^ş uçaklarına Ingıliz uslennde kolaylık sağlamasının oy kaybına yol açtığını soyledı. tSTANBUL, (a.a.) 2. Uluslararası Türktslam Bilim ve Teknoloji Tanhi Kongresi bugün tstanbul'da başhyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da baştayacak ve iki mayıs cuma gününe kadar sürecek kongreye, yerli bilim adamlarının yanı sıra 20 de yabancı bilim adamı katılacak. Halley izlenebilecek ANKARA, (OM.) Dünyayı 76ytlda bir ziyaret eden görülmeye başlandığından bu yana butun dünyada büyuk ilgi çeken Halley kuyruklu yıldızı, bugunden itibaren Turkıye'den yeniden gözlenmeye başlayacak. Cenaze için kamyonet ANKARA (OM.) Bakanlar kurulu, genel butçeye dahıl dairelerle katma bütçeli idareler dışmda kalan kurumlann, cenaze hızmetlerinde kullanmak uzere kamyonet cinsi taşıt satın almalarına izin verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog