Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 HABERLERİN DEVAM1 28 NİSAN 1986 Biçim ve İçerik... (Bapantfi 1. Sayfada) gördük. Gerek Yunanistan'ı gerekse Bulgaristan'ı haklı olarak eleştirirken Başbakan özal'ın ekraniara yanstyan görüntüsü, ne hoştu ne de şıktı. Seçtiği sözcuk ve deyimler, ifade biçimi, hali tavn çok daha yerinde, çok daha derli toplu otabilirdi; Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yakışan da ancak bu olabilirdi. Benimsediği bu usJupla "halka indiğinr sanıyorsa, bize göre aidanıyor Sayın Ozal. • Olayın öbur boyutuna gelince... Başbakan uzal'ın gerek Yunanistan'a gerekse Bulgaristan'a yönelttiği eteştiriler yerinde ve hakhdır. Papandreu hükümeti ile Kıbns Rum yönetimi, uziaşmaz tutumlarmda ölçüyü çokian kaçtrmışlardır; Sayın özal'ın dediği gibi sabrın da bir sınırı vardır. Bu bakımdan Ankara'nın artık çok daha somut adımlara yönelmesinin zamanı gelmiştir. Ûncelikle KKTC'nin devtetlerarası ilişkilerde tanınması yolunda kararlı bir yörüngeye girilmelidir. Ayrıca Ege'deki hakianmızın vazgeçilmezliğini gösteren çizgiyo daha belirginlik kazandıncı adımlar atılmaya başlanmaiıdır. Yunanistan'ı dryaiog sürecine çekmenin bir yolu da budur: Haklanmızı aklrf bir biçimde savunmak... • Başbakan Özal'ın Bulgaristan'daki soydaşlanmızın durumuyia ilgili eleştirilerine de katılıyoruz. Sofya'nm bu konuda Türkiye ile gorüşme masasına oturmaktan başka çaresi yoktur; çozum komşular arası diyakigdan geçmektedir. * Son olarak bir de "foç üstu oturmak" mesetosi vardır. Deyim, Sayın özal'a aittir. Isparta'da konuşurken "Şimdi, Türkiyernin dış politikasmı eleştiren birtatom çevmier vardır Her seforinde de affedersiniz ktç üstu oturdular" demiştir. "Krç üstu oturanlar" kimlerdir? Türkiye'nin Avrupa Kbnseyi'nde yerini tam oiarak almasını ulkemizde iktkJar kadar, hatta kimi zaman daha içtenlikte muhalefet çevreleri de istemişler ve burta katkıda buiunmuşlardır. HP ile SODEP'in birleşerek muhalefeti parlamentoya kanalize etmeleri, SHP'nin Batı Avrupa'daki etkinlikleri ve basının siyasal iktidara rağmen yayınlanyta demokrasinin sınırtannı genişletmesi, bunlann tümü, Türkiye'nin Konsey'deki yerini alabilmesini hızlandırmıştır. Bu çevreler, bir yandan Türkiye'nin Avrupa Kbnseyi'nden dışlanmasına karşı çıkariarken, öte yandan siyasal ortamın demokrasi açısından yetersizliğini de eleştirmişlerdir. Bu iktsi birbiriyte çelişen tutumlar olmamıştır ve olamaz da. Bu yüzden, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'rv de dönem başkanlığına giden yolu, sadece uzal hükümetinin dış poirtika becerisine bağlayabilmek haklı bir görüş olmaktan çok uzaktır. Bu noktayt da lütfen unutmayalım. (Baştarafı 1. Sayfada) uyulmadığı takdirde, Kıbrıs Rumlannm yeni oldubittilerle tehdit edileceğini Öne sürüyor. Kipriyanu, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun gecen çarşamba günü parlaınentoda söylediklerine dayanarak, "Kıbns Rumlannın gelecejjni tehlikeye sokacak hiçbir çözüm yolunu kabul etmeyecegiz. Aksi halde bu, Kıbns adasının ve bütün Kıbns halkının zaranna olacaktır" dedi. Kipriyanu, son olarak Başbakan özal'ın söylediklerinin tam aksine "Rum tarafının sabnnın tükenmedigini ve Türk tarafının bu tutumuyia Kıbns sorununa çöznm bulunmasını zorlaştırdıgını" belirtiyor. Yunan gazeteleri özal'ın "çok sert bir dil" kullandığınj ve büyük bir olasılıkla siyaset değiştirdiğini vurguladı. özal'ın, Kıbns sonınundaki son gelişmeler ve özellikle Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin iyileştiği konularından cesaretlendiğini öne süren Yunan gazeteleri, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Başkanlığını alacağını da "Avrupa ve Amerikanın Türkiye ile iyi ilişkUer kurma isteğinin bir örnegi" olarak değerlendirdi. Iktidar yanlısı Ethnos Gazetesi yorum konusunda tek istisna olan gazeteydi. Ethnos gazetesinin "Tiirkiye'ye yalnız süper süablanma ile yanıt verilmeli" başhklı yazısının girişi söyle: "Özal'ın Kıbns ve adalaria ilgili konuşmasryla, Kıbns adasının geri kalan yiizde 62'si ve Yunan adalannın dolaysız olarak Türk tehdidi aitında bulunduğunu bilmeyenler de ögrenmiş ol Yunan Yunus Nadi Aımağam Yanşması Konu: Mizah Öyküsü yunus Nadi Armağam Yanşmasi'nın konusu mizah Oykusudür. TBrk tophım yasammda soluk alımp verilirken, bilinçli ya da bUinçsiz; nukte, iğneleme, espri, yergi, gülmece oluşur. Nasrettin Hoca, Bektaşi, încUi Çavuş öyküteri, geçmiş hayatımızda mizahın ne denli önemli yeri olduğunu tartısmaya yer bırakmayacak biçimde vurguJar. Nasrettin Hoca, Bektaşi, încili Çavuş ftkralanmn yanı sıra, halk edebiyatındaki taşlamalar da geçmişimizde kalmamıştır, ölümsuzlüğu içeren bu mizah ürunleri gOncelliklerini de yitirmezlen yaşanan olaylam göre yenilenerek, yinelenerek sürer giderler; kusaktan kuşağa aktanlırlar. Mizah edebiyatımız bir yandan bu köklu geleneğe dayanırken, öte yandan gun geçtikçe gelişerek, olgunlaşamk, serpüerek yeni yamtıaiannı da yetiştirmiştir. Bugün ünü stnır dışma taşan mizah yazarlanmtz, gerek öyküde gerek romanda, edebiyatımıza ölümsüz yapıtlar bırakmışiardır. Türkiye, bir yandan Doğunun mirasını yüklenmiş; öte yandan iki yüzytla yaklaşan Batüılaşma çabasında, çelişkiler ve iküemJer, toplumun dokusunu oluşturmuştur. Bu ikili gelismenin yanı sıra, toplumsal yaşamdaki ekonomik çelişkiierin derinleşmesi ülkemiz açısından olumsuz: ama mizah yazarlan için değerli kaynaklar yaratmışlardır. Siyasal çatışmalann hızlanması; demokrasi seruvenimizdeki dönemeçler, geçim darltğı, işsizlik ve çeşitli baskılar aitında yaşayan insanımıpn dmnu, bir açıdan mizah yazannın itici gücu sayümaktadır. Siyasal baskı dönemlerinin de mizahı, aynca besleyen bir yanı olduğu bilinir, halk açıkça söyleyemediğini mizah silahına başvummk dile get'uir, halktan yana yazarlar, mizahı sivri bir yergi mızrağına dünüştürerek kullanırlar. Türkiye'nin ougünkü ortammda mizah için elverifli koşullar bulunduğunu düşünerek 19851986 Yunus Nadi Armağam Yanşması'nm konusunu kısa mizah öyküsü olarak saptamış bulunuyoruz. Sanat değeri içeren, toplumsal işlevi bulunan, siyasal hayatımm işleyebilen, insan çelişkilerini ele alan; özetle, her boyuta açık mizah öyküleriyle yanşmamıza katüacak olanlann Türk Edebiyatı'na katkılan, Türk diline de hizmetleri olacağı inanandayız. Thatcher: Şam veya Tahmn'a operasyvnu desteklerün Libya'dan AETye (Baştarafı J. Sayfada) Trablus'taki diplomatik çevrelerde olağan karşılandı. Abdülmalik'in geçen haftalarda Ankaradaki Amerikan Subay Kulübüne duzenlenen bombalı saldın girisimine bizzat karıştığı yolundaki iddialardan sonra Libyalı diplomatın yaptığı bu açıklama, Trablus'ta "nvahiıi kurtanna" şeklinde değerlendiriliyor. Libya Ticaret Bakanı'nın bu ay sonunda Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin haber ise Trablus'taki Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri tarafından henuz doğrulanmadı. özellikle boyle bir dönemde Libyalı bir bakanın Türkiye'yi ziyaret etmesi, Ankara'nın "tercih edeceği" bir gelişme olarak görülüyor. Trablus'taki bazı diplomatik gözlemciler, Libya'nın ticaretinde önemli bir yer tutan AET ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini siyasi nedenlerle azaltmasının Trabhıs yönetimini kaçınılmaz olarak Türkiye ile ticari ilişkilerini sıklaştırmaya yönelteceğini belirtiyorlar. Diplomatik düzeydeki canlı gelişmelerin yanı sıra, Libya başkenti Trablus'ta büyük bir sessizlik sürüyor. Güniük yaşam, normal seyrinde devam ederken, geceleri başlayan yoğun hava traflği zaman zaman başkente hâkim olan sessizliği bozuyor. Örneğin önceki gece yansından sonra yarım saat süreyle Trablus üzerinde jet uçakları uçuş yaptı. Libya makamları tarafından açıklanmamakla birlikte, bu uçaklann Libya hava kuvvetlerine ait oldukları konusunda herhangi bir kuşku yok. Fas'ın Fez kentinde pazartesi günü (bugün) başlayacağı Libya makamlarınca açıklanan Arap zirvesinin 3 mayısa ertelendiği ögrenildi. Zirve öncesinde Arap ülkeleri dışişleri bakanlan, Fas'ın Fez kentinde bir araya gelerek bir hazulık toplantısı yapacaklar. Arap zirvesine KaddaH'nin katıhp katılmayacağı ise henuz açıklığa kavuşmadı. ABD, Kanada, Fransa, tngiltere, F. Almanya, ltalya ve Japonya'nın katılacagı Tokyo'dakt sanayileşmiş ülkeler zirvesiyle Arap zirvesinin aynı tarihlere rastlaması, Libya konusundaki gelişmelerin bu toplantılardan sonra canlanacağı şeklinde değerlendiriliyor. BOMBARDIMAN GECESİ Kaddafi, Sunday muhabirıne bombardıman gecesini anlatırken "Bombalann yıktıgı evimde çocuklanmı kurtanna^ çalıştım. Yıkıntı ve küller arasında yolumu güçlükle bulu\ordum. Eşim de belindeki disk kaj raası nedeni ile yatagından kalkamadığından işler büsbütün zoriaştı" dedi. Libya lideri, "Sunday" muhabiri ile görüşme sırasında terorizmi de "açıkça ve kesinlikle" kınadığını söyledikten sonra Başkan Reagan'ın "dttnyanın sonunu getirmek istedigini" öne sürdü. Libya lideri konuşmasını şöyle sürdürdü: "ABD ile Libya arasında doğrudan bir sorun yok. Bu bakımdan saldınnın nedeniai anlamakta giiçlük çekiyoram." Sunday muhabiri, Kaddafi'nin saldırıya nasıl karşılık vermeyi düşündüğünü sordu. Libya lideri bu soruyu "Emperyalizme karşı $ava$ımızı sürdiirerek" şeklinde yanıtladı. Kaddafi'nin intikam tugaylarından ya da Amerikan hedeflerine saldırıdan söz etmevişi dikkati çekti. Gözlemciler Libya liderınin ABD'yi kuşkulandıracak ya da kışkırtacak bir lısan kullanmaktan kaçındığını belirtiyorlar. Libya lideri, demecinde NATO'yu da suçlayarak örgütün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ulaşılan Doğu Batı dengesini yıkmaya çalıştığını, Libya saldırısının da bu yolda atılmış bir adım olduğunu öne sürdü. Sunday muhabiri ile Kaddafi arasında geçen konuşmanın ilginç bir bölümü şöyle: SORU Reagan sizce Libya'ya neden saJdırdı? KADDAFt Bunun derin psikolojik nedenleri vardır. Bir kere genel olarak Doğuya ve Islam dünyasına karşı Haçh seferleri ruhunu canlandırmak istiyor. Reagan, devrimlerden, sosyalizmden ve ulusal kurtuluş mücadelelerinden nefret ediyor. Kendisi kapitalist ve fanatik bir adamdır. Büyük bir devletin başında, ama başansız bir sinema aktörü. üstelik yaşlı ve kanserli. Kendi hayatıyla birlikte dünyanın da son bulmasını istiyor. Ben, konuyu psikolojik açıdan inceledim. Aynca Reagan'ın Teacher ile özel ilişkileri var. Kendini kanıtlamak istiyor. (Kahkaha...) SORU Kendisini ne olarak kanıtlamak istiyor? Erkek olarak mı kanıtlamak istiyor? KADDAFİ Evet, evet (kahkahalar)... Bu saldırı>ı gerçekleştirmesinin ardında psikolojik nedenler var. SORU Siz komünist degil misiniz? KADDAFİ (Gülerek) Reagan bu dünyada tarafsız olunamayacağını göstermek istiyor. Bizim tarafsız statümüzü değiştirmek istiyor. Eğer tarafsızbk ortadan kalkarsa biz de emperyalist kampa karşı sosyalist kampın tarafına geçeriz. Böylece Reagan, kendisini Varşova Paktı'nın karşısında bulur ve olası eylemleri Üçüncü Dünya Savaşımn başlamasına yol açabilir. Ancak Reagan'ın eylemleri Arap dünyasında birliğin güçlenmesini sağlamışıır. Amerika daha önce Kuba'yı komünist bir ülke olmaya zorlamıştır. Şimdi Libya'yı da aynı yola sevk edebilir. Yunus Nadi Armağam Mizah Öyküsü Yanşması Seçici Kuruüan ön Seçid Kuruk Refık Durbaş, Yalçtn Pekşen, Vural SOzer. Büyük Seçici KuruL Sabahattin Kudret Aksal, Melih Cevdet Anday, Salâh Birsel, Rıfat Ilgaz. Vural Sözer, Haldun Tbner. LONDRA, (ı.a.) lngiltere Başbakanı Margarel Thatcher, Libya'nın da aralannda bulunduğu ve "dcvlet teröru" uygulayan ülkelere karşı mücadelede şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla kararlı olduğunu açıkladı. Thatcher, BBC radyosunda yer alan bir röportajda, ABD'nin Libya'ya yönelttiği gibi, bu kez Şam veya Tahran'a karşı girişüecek bir askeri operasyonu desteklemeyi gözden uzak tutmadığını bildirdi. Thatcher, "Koşullara gore istelderi ve zamanın ilıtiyaçlannı göz önüne almak gerekir" dedi. 2 Libyalı (Baştarafi I. Sayfada) itiraz haklan oulunduğunu bildirdiler. DGM Yasası'nın 13. maddesi "Dcvlet GovnıU Makkenesi yedek iiyesi tarafuıdaa verflen karariara karp ittraıtv, Devlet Güvoriik Mahkenıed'Mİe kesiB karara batbuur" hükraünil içeriyor. Buna göre DGM Cumhuriyet Savcısı Nusret Demiral tarafından bugünden itibaren incdemeye alınacak olan Libyaiılar dosyası, DGM Savcısı ya da rutuklanan Libyalılann itirazı halinde DGM'nin csas heyetince karara bağlanacak. AKBULUT'UN SÖZLERİ lçişleri Bakanı Yıldınm Akbulut, 4 Libyalı dün mahkeme önüne çıkanimjiHan ğnCe sabah Cumhuriyet'in sorusu üzerine, soruşturmarun MtT tarafından yurütüldüğünü söyledi. Akbulut, •AmerikJÜıUr» karpbsaüliufcrdtgtt^irabombafanJ<hn otaylanyla Türidye'de meydanı gelen olaylar araanda bir b*g var nu?" biçiminde bir soruya, "Bu komıda beniaı bir malomaanı yok. Soraşturraayı MTT yürütüyor. K o n m ba yöaiino de oatar »raşünyordnr" karsılığını verdi. Koşullar 1. Profesyonel ya da amatör herkes yanşmaya kattlabilin ancak gerçek ad ve adneste yanşmaya katilmak zorunludur. 2. Ad ve adresmin saklı tutulmasmı isteyen katılmacüann bu istekierine uyulacaktır. 3. öykaier beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazüacak, dört sayfayt geçmeyecektir. adresJerini 1 Mayıs 1986'ya kadar "Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Armağam Yanşması, Cağaloğlu, Istanbul" adresine elden teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak postayla göndermeleri gerekmektedir. $. Yanşma sonuçlan 29 Haziran 1986 günü açıklanacaktır. 9. Yanşmaya katılanlann öykükri geri verilmeyecektir. (Baştarafı 1. Sayfada) de bulunan el yapısı bomba Meksika polisi tarafından etklsiz hale getirildi. Polis olayın sorumluluğunu "Simon Bolivar" adlı bir örgütün üstlendiğini açıkladı. Polis kaynaklan, otomobilin bagajında bulunan bombanın 1015 kilo ağırlığında olduğunu ve patladığı takdirde büyük hasara yol açabileceğini belirttiler. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Muslümanlann denetimindeki Batı kesiminde ise bir araca açılan ateş sonucu Amerikan Üniversitesi'nde görevli Sohra Doukan isimli bir kadın öldü, Fransız öğretmen Richard Roger de ağır yaralandı. öte yandan Kudüs'ün Araplann yoğun olduğu doğu kesiminde bir İngiliz turist, dün vurularak öldurüldü. Polis yetkilileri, Paui Appleby adlı İngiliz turistin, Protestanlarca Hazreti tsa'nın gömüldüğü varsayılan kutsal bir yeri ziyaret sırasında vurulduğunu açıkIadılar. aa.nın haberine göre F. Almanya'da yayımJanan "BiJd" gazetesi, Batı Berlin'deki diskotek patlamasıyla Londra'da lsraü ElAl Havayollan'na ait uçağı bombalama gihşiminin ardında Abu . Nidal grubunun bulunduğunu öne sürdü. Bir bomba VtntmmaUr. öykükrini 6 ıtütMa olarak fuuırieyocaklanür. Her yanpnaa, ytnpmaya tatUe* bir öyküyk ktUtlabOnektir. 4. Yanşmaya katılanlar konulanm seçmekte özgürdürler. İnsan, doğa, tophım ilişkilerinin her kesiminden kaynaklanan her konu islenebUir. 5. Yüriirlükteki yasalara aykın ve sakmcah görülen öyküleriyanşma dıstnda tutmak zorundayız. 6. Yanşmaya katüacak öyküler daha önce başka yerde yayımlanmamtş olmalıdır. 7. Yanşmaalann öyküleriyle birlikte adlarım ve soyadlanm arkasuıa yazacaklan ikifotoğrajlannt, yaşamöykiUerini ve açık "Yunus Nadi Armağam Mizah Öyküsü Yanşması 19851986** ödülleri şöyledir: Birinciye 300 bin TL. tkinciye 150 bin TL. Üçüncüye 80 bin TL Aynca 5 öyküye 25'er bin lira mansiyon. Yanşmaya katılan öykülerin Cumhuriyet'te yayımlanması durumunda herbirine 5000 lira tetif ücreti ödenecektir. Şıvgın: Biz (Başiarafı 1. Sayfada) önce kurultaya katılacagı açıklanan MDP Genel Başkanı Ulkii Söylemezoğln'nun kongreye gelmediği görüldü. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kurultay sırasında bir konuşma yapan HaliJ Şıvgın, ANAP hükümetinin uygulamaLanm anlattı ve 12 Eylül ile şimdiki dönem arasında kıyaslamalar yaptı. Şıvgın, "Bize faşist diyorlar, ama biz faşist degiliz" dedi. Kurultayı protesto etmek için dışarda gösteri yapan Türk ve Belçikalı sol bir grup, sloganlar attı. Ayıu toplantıya Türkiye'nm Anvers Konsolosu ve Çalışma Ataşesi de katıldı. Resmi görevliler, yaptıklan konuşmalarda esas olarak Türk işçi çocuklannın eğitimi konusu üstünde durdular. Bilindiği gibi, Belçika'da Türklslam Dernekleri Federasyonu, kapaiılan MHP yanlısı Türk federasyonuna bağlı ve aynı federasyonun eski genel başkanı da Papa suikasti girışımi davasından yargılanan Musa Serdar Çelebi'ydi. Belçika'daki federasyon kongresine resmi temsilcilerin ve parti üyelerinin davet edilmesi gözlemciler tarafından, bu federasyonun hem meşruluğunu sağlamlaştırmak, hem de taraftarlanna yalmz olmadıklarını göstermek amacını taşıdığı belirtiliyor. DemireFin gezisi ra muazzam karşılanmıştır. Ben il (Baştarafı 1. Sayfada) başkanı olarak İstanbul nalkımn saBaşkan Husamettin Cindoruk ile ll yın DemireTe yapacagı sevgi ve lezaBaşkanı Yaşar Keçeli, birbüierine ters büratın yol göstericisiyim. Ben, tstandüşen açıklamalar yaptılar. Cindobulluyu DYP il başkanı olarak Deruk, Demirel'le DYP arasında orgamirel'i karşılamaya davet ediyorum. nik bir bag kurulamayacagını, DemiVe bunu da sadece DYP'nin dar çerrel'in karsılama törenini DYP'nin dsğil, railletin yapacağını söyledi. Ke çevesinde yapmıyonım." çeli ise, perşembe akşamı Demirel . Keçeli, bu arada perşembe akşamı Lunapark'ta Demirel onuruna verionunına verilecek daveti, bizzat DYP lecek DYP amblemli taruşma kokteyil başkanı sıfatıyla vrreceğini bildirli davetıyesini göstererek, "tl başkadi. nı nfatıyta bn daveti yapıyorum" detzmit'ten önceki gün Istanbul'a gedi. Keçeli, 10 bin kişiye verilecek dalen Genel Başkan Cindoruk, dün Sıvetin parasırnn kimin karsılayacağı raselviler Caddesindeki DYP il binasorusuna "Lunapark garsonian" diye sında ilce Örgütüyie bir toplantı yaptı. yanıtladı. Üç saat süren toplantıdan sonra CinDemirePin aitında "Yasaksız Türdoruk, •'DemireTin karsılanması koausnnun gündeme gdmedigioi" ıd kiye" yazılı iki posterle, Demirel'in carşaroba günü saat 15.00'te Yeşildia ederken Keceli ise, "Konulannuz köy'de olacağı nı duyuran bildirilerin arasinda Demirel de konusuldu" uçaktan atılmasına izin verilmemesi dedi. üzerine Keceli, "Valiyle göraşecegun. Cindoruk, Cumhuriyet muhabiriyGerekirse salı ve çarşamba gunleri le konuşurken odaya giren bir görevbelikoptere binip ben atacagım. Bu li, "Efendim, OTtM yeraejinin kapasitesini 1000 kisiye çıkarttık" de da izne tabi degildir" diye konuştu. Karsılama sırasında Demirel'e, el yayince, Cindoruk'un yanındakiler, "bu pımı bir "atlas bayrak", Mekke'den konunun daha sonra gonışıilecegjni" getirilen Kuranı Kerim, Bulgaristan belirterek görevliyi dışan çıkarttılar. göcmenleri tarafından bir Kuran örDYP Genel Baskaru, Demirel'in tüsü verileceği bildirildi. karşüanışı ile ilgili sorulan şöyle yaDemirel'in "İstanbal cıkarması" nıtladı: için çırpınan Keçeli'ye göre Kadir "Sayın Demin), DYP'de görev altnanır. (zze( Günay, Orhan Gencemtş arkadaslann ve benim liderimizbay. Fahri Atabey. Aytekin Kotil. Dedir. Siyasi Parüler Yasası'na göre Demirel'le DYP arasında organik bir mirel'i karşılamaya gelecek. Keçeli, •'Belediyeden duyduğuma göre Dabag kurulamaz. Ama sevgi bagını yasaklayaa bir yasa hiikmu yoktur. Sa lan da gelecekmiş, ama yalnız Özal'dan Uorklugu için vazgeçmiş" dedi. yın DemireTin karsılama törenini KEÇELİ GÖREVDEıN DYP defil, nıilleUmiz ortaya koyacaktır. Bizim arkada$lanmız da bu ALINACAK MI? na kablabiiiyoriar. Kimse Demirel'DYP tl Başkanı Keçeli'nin parti le DVP arasında organik bag aramaiçindeki tutumunun rahatsızlık yaratan. Demirel, benim genel başkanımtığı, bu nedenle görevinden alınacaken bile hiçbir işimize kanşmazdı. ğı yolunda haberler ortaya atıldı. DVP'yi MKYK ve genel başkanı yö"Yankı" dergisi bu haftaki sayısınnetmektedir. Karsılama bir siyasi fada, "Keçeli'nin DYP tstanbul örgıiaiiyettir, bunu kabul ediyorum. Detnnü gercktigi kadar buyutememesi mird'e sajgı ve sevgi ba^taugı bir başnedeniyle bir ay içinde görevinden ka ötcıîdur. Arkadaşlaruııızıo bu haalınabileceğini" yazdı. Parti içindezuüklan, DVPnin bir faaliyeli degilki cevrelere göre, Demirerin İstanbul dir. Posterleri, bUdirileri kim basürdı, gezisinin ardından örgutte kim parasını verdi, bilmiyorum. Ba"ayıklama" olacak. kın, vatandaş bunlan getirip partiye de asnuş." Cumhuriyet muhabiri, daha sonra yan odadaki Yaşar Keçeli ile görüştü. Keçeli, Demirel'i karsılama coşkusu içindeydi. Bu sırada bazı ilçe başkanları, il binasında bulunan Demirel posterlerini ve "Yeşilköy'de buluşaum" yazılı bUdirileri alarak binadan aynljyorlardı. DYP il başkanı, Demirel'i karsılama hazırlıklarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Demirriin Istanbul'a büyük hizmetleri olmuşfur. tstanbul'un altyapısını, üstyapısını temelinden sarsnuş, iki yakasını bir araya gelirmiştir. Atalürk, tstanbul'u kurtarmıştır. Menderes de uçak kazasından son Özal silah turuna çıkıyor (Baştarafı 1. Sayfada) rikan Gazetesi The Wall Street Journal'ın dergisi Baron'da yayımlanacak Türkiye ekinde savunma sanayii stratejisine de yer verildi. Dergi 28 nisandaki yayunlanacak ekte, "Türkiye'nin de Brezilya örneginde olduğu gibi yerli ve yabancı özel sermaye katktsıyla saıunma sanayiini geliştirme arzusunda olduğuna" işaret etti. TANK VE UÇAK Özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik silah satışları ile tanınan Brezilya'nın savunma sanayii alanında faaliyet veren 3 büyük şirketi bulunuyor. Embraer Şirketi savaş uçaklan üretiyor; Avibras'ın ise radarlardan, güdümlü roketlere kadar uzanan geniş üretim çeşitleri var. Engesa Şirketi tank üretimiyle tanıruyor. Brezilya'nın Türk tarafına önereceği savunma sanayii ürünleri arasında, Tucano savaş uçaklan, Cascavel ve Urüt marka zırhlı araçlar, Bernandini marka tank ve roketatarlann yer alması bekleniyor. EKONOMtK İLİŞKİLER Türkiye, Brezilya'dan yıllık yaklaşık 80 milyon dolarhk ithalat yapıyor. Demir ce\rheri, demirçelik ürunleri, kahve ve petrokimya ithalatı karşılığında bu ülkeye yıllık 10 milyon dolarhk ihracat gerçekleştiriyor. Kısa sure içinde iki ülke arasındaki dış ticarette bir "patlama" beklemeyen Türk yetkilileri, transit ticaretten umutlular. Irak'tan aldığı petrol karşılığında takas ticaretine giren Brezilya'nın bu ülkeye yönelik 2.53 milyon ton düzeyindeki mal ihracatının güney limanlarırruz üzerinden taşınacağı belirtildi. İki ülke arasındaki tek rekabet alarunı ise Irak'ın Bakhme Barajı ihalesi oluşturuyor. 1.5 milyar dolarlık bu ihalede, Türk ve Brezilya şirketleri yarışıyor. Brezilya'nın önde gelen taahhüt kuruluşu Mendej Junior, ENKA ve Yugoslav bir şirketten oluşan konsorsiyumdan 250 milyon dolar düşük bir teklifle karar aşamasına gelen ihalede önde gidiyor. NAKLİYE UÇAKLARI Başbakan Turgut özal, Brezilya gezisinden hemen sonra Italya'yı ziyaret edecek. Dış politik ilişkiler ağırlıklı bu gezinin sa . vunma sanayiini ilgilendiren yönü, naküye uçaklan ihalesi ile ortaya çıkıyor. Karar aşamasına gelen 600 milyon dolarlık bu ihalede, ltalyan Aeritalia, Kanadalı de Havillanda ve Ispanyol Casa firmaları yarışıyor. TEK SINIRLISOR BCKJAZIÇI EL MUESSESE BILD Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanbgj'nın 11 Mart 1982 gün ve 164/05634/2904 sayılı müsadelerine dayanarak; Beşiktaş semtinin bir bOIUmünde 110/190 volt olan şebeke gerilimi 6 Mayıs 1986 gunü 220/380 volta çevriiecegınden bu işlem sırasında cac ve tnai güvenBğinin sajlanroası ve isin aksatılmadan gerçekJeştirilebilmesi için aşağjda belirtilen hususlara uyulması abonelerimizden öoemle rica olunur. 1) Gerilimi değifecek abonelerünizin türnüne tebligat yapılmış ve sayaçlan 220/380 voltluk sayaçlarla değiştirilmiştir. Ancak herhangi bir yanlıslıga meydan vennemek amacıyla gerilimi degiştinlecek aboDderin elektrigi 2930 Nîsan 1986 günleri saat 10.00'da ve 19.50'de 10'ar dakika stlre ile kesüerek kontrol yapılacakor. Bu kontrollarda elekuiği kesildiği halde daha önce sayaçlan degiştirilmemiş bulunan; Beşiktaj'taki Çırağan, Yüdız, Müvezzi, Asariye caddelennin bir kısmı ile SadıkoğJu, Kement, Peri, Sinan Paja Kuyu Çıkmazlan, Muhtarı Evvel, Bostancıbajı, Dalbudak, Cihannttma, Hasan Paşa Deresi, Çiğdem, Mazharpasa, Mehmet Ali Bey, ÇitlenbUc, Mescit, Hasırcı Veli, Sofu Nafi, Yahya Efendi, Eğri Çınar, Döngel, Asma Salkun, Yesil Fiitık, Alim Kadın, Salçıklar, Şerefîi Veli, Şerefli, Eski Konak, Sinan Paşa Mescidi, Şahnijin, Yalı, Osmanpaja ve Serencebey yoku$u sokaldaruun bir in»mımi«iri abonderimiiin Beyoğlu Koordinatörlüğune şahsen başvurmalan gerekraektedir. 2) Gerüinı degişiHiginden bir gün önce 5 Mayıs 1986 pazartesi günü TRT kanaiı ile son bir hatırlatma yapılacakur. 6 Mayıs 1986 salı günü saat 09.00'dan itibaren abonelerimizin gerekli haarlıkları yapmalan cihaz ve tesisatlanru degiştinneieri için elektriği kesilecek ve aynı gün 13.0017.00 saatlen arası 220/380 volt olarak tekrar verilecekür. Bu iübarla abonelerünmn 6 Mayıs 1986 günü 13.00'e kadar daha Snce yazdı olarak kendilerine tebliğ edilen hazırhkiannı tamamlamış otmalan gereklidir. Aksi halde elektrigin 220/380 volt olarak tekrar vehlmesinden doğabilecek kaza ve hasarlardan Müessesemiz sonımlu ohnayacaktır. 3) Yapılacak işier hakkında herhangi bir tereddüt hasü oldugu takdirde Beyoğlu Koordinatorltlgune basvurulmalıdır. (NOT: Kontrol kesintileri ve gerilim değişikliğinin yapılacagj gün ve saatlerde iş ve işlemlenn aksatılmadan yürütülebilmesi için sayın abonelerimizin mutlaka ev ve ijyerlennde bulunmaJan gerekmektedir.) D4ĞITIM JĞUNDEN TİR tlkokul MGK, 6 saat toplandı öğretmenine TVden ders Pravdadan (Baştarafı 1. Sayfada) Birliği Komünist Partisi'nin yayın organı "Pravda" gazetesi'nde, Afganistan'da, komünist yönetimin işbaşına gelişinin sekizinci yıldönümü dolayısıyla yayımlanan yorumda yer aldı. Pravda'nm yorumunda Sovyet yaniısı Afganistan hükümetinin, devrimi tabana yaymakta yeteri kadar başarılı olamadığı belirtildi. Bu arada Afganistan Devlet Başkanı Babrak Karraalın komünist yönetimin işbaşına gelişinin 8. yıldönümü dolayısıyla başkent Kabii'de duzenlenen törenlere katılmadığı bildiriliyor. Babrak Karmal, geçen ay tedavi için Sovyetler Birliği başkenti Moskova'ya gitmiş ve bu tarihten sonra durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Diplomatik kaynaklar Karmal 'la Sovyetler Birliği yönetimi arasında önemii bir anlaşmazhk olabileceğini belirtiyorlar. İslamabad'daki Afganıstanlı diplomatlar, Karmal'ın Sovyetler Birliği'nde olduğunu bildirdiler, ancak aynntı vermediler. Kabil radyosu da dunkü kutlama törenleriyle ilgili haberlerinde Karmal'dan çok az söz etıı. IHilli Güvenlik Kurulu, ortaöğretim çıkışlı ilkokul öğretmenlerine iki yıllık ön lisans eğitimi vermek amacıyla yayımlanacak dersler için TV yayın saatlerinin uzatılmasmı kararlaştırdı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Milli Güvenlik Kurulu, Anadolu Üniversitesi Açık Yüksek öğretim Fakültesi tarafından orta ögrenim çıkışlı ilkokul öğretmenlerine iki yıllık ön lisans eğitimi vermek amacıyla hazırlanan programın yayımlanması için televizyon yayın süresinin arttınlrnası yolunda hükümete görüş bildirdi. Cumhurbaşkam Kenan Evren'in başkanlıgında Çankaya Köşkü'nde dün saat 14'te başlayan MGK toplantısı, altı saat sürdü. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek reterliği'nden toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Milli Güvenlik Kurulo, bu toplantısında, 1 tç ve dış oiaylarda meydana gelen gelişmeleri değerlendirniş, 2 Kalkınmada öncdikli Ulerde 19861988 yıllan arasnda gercekieşüriimesi ptanlanan egitim yatınndan hakkında bilgi almış, 3 Anadolu Üniversitesi Açık Ynksck Ögretim Fakültesi tarafından, ortaöğretim cıkışiı ilkokul öğretmenlerine iki yıllık on lisans egilimi vermek amacıyla hazırlanan programın, radyo ve televizyondan yayımlanması için haftatık televizyon yayın programlanoda gerek göriilen sure artınmıng, 1954 sayılı kanunun 4/C maddesi uyannca hiikümete büdirttmesiae karar vermişür." ŞİŞLİ 2. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞÎNDEN İLKÖĞRETMEN OKÜLU MENSUPLARI Geleneksel çayunız 3 Mayıs 1986 Cumartesi günü saat 1417.30 arasında Fenerbahçe Dalyan Kulüp'tedir. Anılanmzla birlikte gelin. Fazla bilgi, 527 96 88 GOKÇEADA'DA SATILIK EV 594 m bahçe içinde telefonlu satılık ev Tei: 528 66 29 tSTANBUL 27 51 61 İZMİR Çok temiz 64 model minibüs satılıktır. Tel: 163 36 96 : YARDIMa BAYAN ARAMYOR 2 çocuklu (814 yaşlannda) bir beyin ev işlerine yardımcı, uhsilli, kültürlü. 143 81 6667 Dosya No: 1985/367 Karar No: 1986/157 Davaa Suzan Karabulut, vekili Av. Mine Abalı tarafından davalı Sabri Karabulut aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar sonunda. 1. Bolu Merkez Aşağı Çamlı Köyti C: 026S: 2 K:l/13'te nüfusa kayıtlı Cemalettin oğlu Nail'den doğma Sabri Karabulut ile aynı nüfusa kayıtl: Cafer kızı Makbule'den doğma Suzan Karabulut'un M.K. 234. maddesi gereğince BOŞANMALARINA 2. Sosyal bir yarar görüünediğinden, davalıya evlenme yasaklanması uygulamasına yer olmadığına, 3. Taraflann müşterek çocukları Aybike'nin velayet hakkımn davaa anneye verilmesine, her ayın 1. ve 3. pazar günleri ile dini bayTamlann 2. günleri davalı baba yanına verilmek suretiyle kişisel ilişkilerin tanzimine, 4. Peşin harcın mahsubuna, bakiye 1000 TL. ilam harcırun davalıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına, 5. Davacı tarafından yapılan 8580 TL. yargılama gideri ile davacı vekili için takdir edilen 11.000 TL. vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar, davacı vekiiinin yüzüne karşı davaiının yokluğundan açıkça okunup anlatıldığı karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 4973
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog