Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

FELŞEFECİLERLE SÖYLEŞİLER Felsefecilerimiz konuşuyor KDV dakil 1350 lira, Say Dagıtım Nuruosmaniye Cad. Türbedar Sok. 4/1. Istanbul Arslan Kaynardağ Cumhuriyet 62. Yd; Sayı: 22154 Kurucusu: Yunus Nadi BARIŞA ÖZLEM . Dr. Hüsnü A. Göksel Çağdaş Yaymlan: TUrkocağı Cad. 3941 Cağaloğl* 7 Istanbul 120 TL.fln>»'«a 28 Nisao 1986 Pazartesi Brezilya ve îtalya'ya gidecek Özal silah turuna çıkıyor Başbakan özal, silah üreticisi ve ihracatçısı » Brezilya'ya Savunma Sanayü Fonu için gidecek. 1116 mayıs arasındaki bu ziyaretin ardından özal, 22 mayısta ltalya'da olacak. Burada da askeri nakliye uçaklan ihalesinin görüşülmesi bekleniyor. ANKARA, (Cumhnriyet Bnrosu) Başbakan lurgut özalın, özel ve yabancı sermayeye açık savunma sanayiinc destck arama amacını taşıyan dış gezileri sürecek. özal, 1116 mayıs tarihleri arasında yıUık savunma sanayü ihracatı 1 milyar dolara 'aşan Brezilya'yı ziyaret edecek, aynı ayın 21'inde Italya'ya gidecek. Başbakan özal'ın Brezilya gezisi öncesinde, önde gelen Ame(Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) ANKARA Hükümet faizlerde kararsız kaldı. Merkez Bankası'nın aylık olağan karar toplantısı öncesinde Başbakan Turgut Özal'a danışılacak. Yannki Idare Meclisi toplantısı öncesinde birden fazla görüş belirince, faizlere dokunulmaması olasüığı da gündeme geldi. Geçen hafta başına kadar hükümetin düşen yıllık enflasyon oranına paraJel biçimde faizlerde bir iki puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Kurt, Başbakan özal ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile Hazine Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, DPT Musteşarı Yusuf Bozkurt Özal, Merkez Bankası Başkanı Yavnz Canevi gibi ekonomi kurmaylarınm OECD toplantısı için yurtdışında bulundukları bir dönemde yaptığı basın açıklamasında, "faizlerin 22 uisan salı giinii birkaç puan düşiiriileceğini" belirtmişti. Ancak özal ve kurmaylarımn yurda dönüşünde Kaya Erdem başkanhğında yapılan bir toplantıda, faiz kararı bir haf Faizde kararsızlık YnnanbasuiH 1 urkıye nın ENtS BERBEROĞLU Merkez Bankası yann toplanıyor, son söz Özal'ın Özal'ın Isparta kdnuşmasma Atina'dan resmi yanıt yâk ÜÇ GÖRÜŞ ÇARPISIYOR I VlMİCSİZ Vadesiz mevduatın döviz hesaplarına kaçışını önlemek için " l r c A İ c î n ^u hesaplara uygulanan faiz oranının birkaç katına y H K S d S H l yükseltilmesi öneriliyor. Bu görüşün sahipleri faiz oranlarının belirlenmesinde bir ölçüde serbestiye gidilmesini de istiyorlar Kredi faizlerini indirmeye teşvik etmeyi amaçlayan görüşe göre 3 ve 6 aylık ile 1 yıllık hesaplara tanınan faizlerin 45 puan düşürülmesi gerekiyor. Bu görüşün sahipleri vadesiz mevduat faizlerinin arttırüması önerisine şiddetle karşı çıkıyorlar. FaİZİei* 3 Aynı kakm Merkez Bankası ve bazı hükümet üyeleri ise durum tespiti tam olarak yapılmadan ve sonuçları kestirilmeden faizlere dokunulmaması görüşünü savunuyorlar. mevduat faizi halen yıllık yüzde 5 düzeyinde bulunuyor. Aynı operasyon çerçevesinde, faiz oranlarının belirlenmesinde bir ölçüde serbestiye gidilmesi de önerildi. Buna göre, Merkez Bankası açıkladığı tavan faizlere ilişkin kararnamede bir "tanım degişikligine" gidecek. Merkez Bankası'nın belirlediği oranların tavan olduğu, bankaların bu oranların altında faiz verebileceği açık biçimde vurgulanacak. Merkez Bankası'nın bu "sinyali" üzerine harekete geçecek büyük kamu bankalannın kendilerine uygun yeni bir faiz tavam sapfmaian bekleniyor. Küçük ve orta boy bankalann ise Merkez Bankası'nın altında ve büyük kamu bankalarının üstünde bir düzeyde faiz belirleyecekleri sanıhyor. Merkez Bankası kuçük bankalara hareket serbestisi sağlamak için, kendi faiz tavanını, büyük bankalarm vermeye hazır olduklan düzeyin bir miktar üzerinde belirleyecek. Böylelikie bir ölçüde faiz serbestisine olanak tanınması ama bir yarışa izin verilmemesi düşünülüyor. 2. Sadece faiz düşüşü: Merkez Bankası Başkan Yardımcı taüğına ertelendi. Bu ertelemeye Merkez Bankası'nın ekonomiden sorumlu biriminde beliren ve hemen hemen birbirine zıt üç görüşün yol açtığı bildirildi: 1. Geniş kapsamlı bir operasyon: Merkez Bankası'nın bir kanadı, bu ayki faiz operasyonunu, sadece oranları birkaç puan düşürmekle sınırb tutmak istemedi. Bu görüşün taraftarları, vadesiz mevduatın döviz hesaplarına kaçışını önlemek için, bu hesaplara uygulanan faiz oranının birkaç katına yükseltilmesini önerdiler. Vadesiz sı ibrahim Kurt'un başını çektiği bir diğer görüş ise operasyonu sadece 3 ve 6 aybk ile 1 yıllık hesaplara tanınan faizlerin 45 puan düşürülmesi ile sınırlı tutulması yönünde belirdi. Bankalann maliyetlerini aşağj cekerek, kredi faİzleri indirmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu görüş, maliyetleri yükseltecek olan vadesiz mevduat faizlerinin arttırılması önerisine şiddetle karşı çıkıyor. Bu görüşün taraftarlan, vadesiz mevduat faizinin arttınlması ile banka mevduatının uzun vadeli hesaplardan kaçacağını ve bunun da piyasadaki para miktan üzerinde baskı yapacağı endişesini taşıyor. 3. Degişiklik otmasın: Yine Merkez Bankası ve bazı hükümet üyelerinin içinde bulunduğu lcararsızlığı sergileyen bir diğer görüş ise, "durum tespiti tam olarak yapılmadan ve sonuçlan kestirilmeden faizlere dokunulmaması" yönunde ortaya çıkıyor. Faizlerin kaderine ilişkin son karann her defasııv da olduğu gibi, Başbakan Turgut özal'a bırakıldığı bildirildi. yeni tehdidi STELYO BERBERAKİS ATİNA Başbakan Turgut Özal'ın, Isparta yöresinde iki gün üst üste Yunanistan'la ilişkiler ve Kıbns konusunda yaptığı konuşmalara Yunanistan hükümeti henüz resmi bir tepki göstermedi. Yunan basını da, özal'ın özellikle Kıbns ve Ege adalarına ilişkin sözlerini "Törkiye'nin yeni tehdidi" başhklanyla vermekle yetindi. Yunan Dışişleri'ne yakın kaynaklar, "Türk Başbakanının bu konuda soylediklerini yorumlamaya gerek olmadıgını" belirterek, "Türkiye'nin Kıbns'ta gösterdiği gibi, izlediği yayılmacı siyaseti çok ciddi bir tehdit olarak Yunan Dışişlerine yakın kaynaklar, özal'ın sözleri için, "Türkiye'nin,Kıbrıs'ta gösterdiği gibi, izlediği yayılmacı siyaset, çok ciddi bir tehdit olarak değerlendirilecektir" dediler. dcgeriendirilebilir. Özal'ın Yunan partamentosunda Papandreu'nun konuşmasından iki gün sonra Isparta'da dile getirdikleri, Türkiye'nin bu emellerini kanıtlamaktadır" dediler. Yunan hükümeti özal'ın belirttikleri karsısında suskunluğunu şimdilik sürdürürken, Yunan radyo ve televizyon haberlerinde Kıbns Rum yönetimi lideri Kipriyanu'nun özal'a yanıtına ağırhk veriliyor. Kipriyanu, bilindiği gibi, Özal'ın bu konuşmasmı "Ankara'nm yeni tehditleri" biçiminde yorumluyor. Kipriyanu, Özal'ın söylediklerinin Kıbns Rumları için şantaj niteliği taşıdığını ve Türkiye'nin istemlerine (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) IMF: ZENGİN ÜLKELER BÜYÜYOR, FAKÎRLER KÜÇÜLÜYOR EkonomMe Pravda'dan Afganistan yönetimine eleştiri Sovyetler Birliği Komünist Partisi yayın organı Pravda'da yer alan yorumda, Afganistan hükümetinin ihtiyaç duyulan reformları yürurlüğe koymakta yavaş davrandığı belirtildi. Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliği, Afganistan'daki yönetimi, ihtiyaç duyulan reformlan yürurlüğe koymakta yavaş davrandığı gerekçesiyle eleştirdi. Bu konudaki eleştiri Sovyetler (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) 2 Libyalı tutuklandı Ali Ecefli Ramadan ile Recep Muhtar Rohama Tarhuni hakkında dün Ankara DGM'de tutuklama kararı verilirken, öbür iki sanık öğretmen Ali Abdülhadi Shamlı ile öğrenci Beşir M. tbrahim serbest bırakıldı. Bomba atma girişiminde bulunmak ve bomba bulundurmak suçlarından tutuklanan samklar yedek üye tarafından tutuklandıklanndan karar için DGM esas heyetine itiraz hakları var. Amerikan Subay Kulübü'nc 18 nisan gccesi botnbalı saldın girişiminde bulunduklan açıklanan iki Libyalı, dün Devlet GUvenlik Mahkemesi'nce tutuklanarak Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Aynı olayla Ugili alarak gözaltına ahnan diğer iki Libyalı da, "kaaıt yeteniziigi" gerekçesiyle serbest bırakıldı. Bombacı iki Libyalı, DGM yedek üyesi tarafından tutuklandıkları için tutuklama kararına DGM esas heyetine itiraz haklan bulunuyor. ANKARA, (Cvmhuriyet Bttrosu) AIVKARA'DAKİ AMERtKAN SUBAY KULÜBÜ OLAY1 Tutuklanan Libyalı santklar Ankara Kapah Cezaevi'ne kondu. kanlan Libyablann ilk ifadelerini DGM yedek üyelerinden byaı Akkafogln aldı. DGM yedek üyesi, sanıklardan Muhtar Rohama Tarhuni ve Ali Ecefli Ramadan'ı bomba almaya girisünde bulunmak ve bomba bulundurmak suçlarından tutukladı. Bu iki Libyalı, Ankara Merkez Kapah Cezaevi'ne gönderilirken diğer samklar Ali Abdülhadi Shamlı ile Beşhir M. tbrahim, "kanıl yetenizBftl" gerekçesiyle serbest bırakıldılar. İki Libyalımn serbest bırakılmasından sonra Ankara'da çıkan "serbesl bırekıUalar ynrt dıpn çıkanlacak•Hf" yolundaki söylmtüer konusunda bir Dışisjeri Bakanhğı yetkilisi, " B B koanda bize hiçbir bilgi geuaedi" dedi. DGM yetkiüleri de, bir yabana uymklunun yurt dışına çıkanlması yetkisinin mahkemem'n değil, hükümetin elinde olduğunu vurguladüar. DGM yetküUeri, DGM yedek üyesi tarafından tutuklanan Tarhuni ve Ramadan'uı, ya da DGM savcısnın DGM Yasası'run yargüama usul hükümlerine göre, tutuklama kararına (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) Belçika'da 'Ülkücü Kurultay'a katıldı Şıvgın: Biz faşist değüiz Belçika'da faaliyetlerini sürdüren eski MHP yanlısı Türkîslam Dernekleri Federasyonu'nun dün Anvers'te yapılan kuruitaytna ANAP'lı Halil Şıvgın da katıldı. BRÜKSEL (Cumhuriyet) Belçika'da faaliyetlerini sürdüren eski MHP yanbsı Türklslam Dernekleri Federasyonu'nun dün Anvers'te yapılan kurultayına ANAP'ın "hareketçi" milletvekili Halil SıvRin da katıldı. Daha (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) Güyenlik kuvvetlerince 18 nisan gecesi Amerikan Subay Kulübü önünde bombalarla yakalanan Libya uyruklu Rectp Mnhtar Rokama Tarhuni ve Ali EcefU Raaudan Ue olayla ilgili olduklan gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen Ali Abdnlluull Shamlı, öğrenci Bcştair M. tbrakİK, Millı lstihbarat Teskilatı Urafından sorgularuun tamamlanması üzerine dün oğleden sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne götüriildüler. Ankara DGM Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ülka Cofku'un tutuklama isteği ile DGM'ye çı Diplomatik yaptınm kararına 'karşılık' verilecek Libycfdan AETye misiUeme Trablus'taki AET ülkelerinin temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağnlarak, geçen hafta topluluk tarafından Libya'ya uygulanması kararlaştınlan diplomatik yaptırımlara "karşılık" verileceği kendilerine bildirildi. Kaddafı, Ingiliz "Sunday" gazetesine verdiği demeçte, ABD saldınsı sırasında evinde uyumakta olduğunu açıkladı ve Reagan için, "Yaşlı, kanserli bir adatn. Thatcher'la özel üişkileri var" dedi. NİLAY KARMAN TRABLUS Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, tngiltere'de yayımlanan "Sunday" gazetesinin muhabirine verdiği demeçte, Amerikan uçaklannın 15 nisandaki saldınları sırasında bazı iddialann aksine evinde uyumakta olduğunu söyledi. Bu arada Libya, Trablus'taki AET ülkelerinin temsilcilerini dışişleri bakanhğına çağırarak, geçen hafta topluluk tarafından Libya'ya uygulanması kararlaştınlan diplomatik yaptırımlara karşıhk vereceğini bildirdi. Libya'nın AET ülkelerine ne tür bir yamt vereceğinin ayrıntıları henüz açıklığa kavuşmadı. Libya makamlannın bu karanndan sonra Italya'nın, Trablus'taki diplomatlarının sayısıru SO'den 10'a indirme karannı aldığı öğrenildi. AET Dışişleri Bakanları, geçen hafta Lüksemburg'da >raptıklan toplantıda ülkelerindeki Libyalı diplomatik personelin sayılannın azaltılması ve Batı Avrupa'daki Libya vatandaşlarma vize uygulanması gibi bir dizi diplomatik yaptınm kararı almışlardı. AET Bakanlar Konseyi'nin bu kararından hemen sonra Ingiltere, ülkesindeki 22 Libyalı öğrenciyi "tehlikeli olduklan gerekçesiyle" hıçbır kanıt göstermeden sınır dışı etmişti. Ankara'dakı Libya Halk Bürosu Temsilcisi Abdiilmalik'in önceki gün verdiği demeçte, ülkesinin bundan sonra gıda ithalatını AET yerine Türkiye'den yapacağı yolundaki açıklaması, (Arkası Sa. 10, Sü. 2 de) Amerikan hedeflerine saldınlar sürüyor Bir bomba da Meksika'da Meksika'da Amerikan Büyükelçiliği önünde park etmiş bir otomobiide bulunan 1015 kiloluk el yapısı bomba, Meksika polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Dış Haberler Servisi Libya saldınsından sonra Amerikan hedeflerine karşı girişilen saldınlar devam ediyor. Son olarak Meksika'da önceki akşam Amerikan Büyükelçiliği önünde park edilmiş bir otomobil(Arkası Sa. 10, Sü. l'de) 5.Saytada Melih Cevdet Anday, Fethi Naci, Muzaffer Buyrukçu, Tomris Uyar, Zeyyat Selimoğlu, Ayla Kutlu, Ntahmut Tali öngören, Aıilla Dorsay, Ercan Anklı'nın yazıları Aydın Emeçîn 'şaka'sının ardından GÖKÇtN'İN 'YOKUŞ'U ALMANYA'DA ÖDÜL ALDI 4. Sayfada İLKOKUL ÖĞRETMENtNE V'DEN DERS 10. Sayfada Yeni turizm sezo nunda ük patlamayt Yugoslavlar yaptı. Geçen perşembe, cuma ve cumarteü gunü 200 otobüs haUnde düıenlenen turlarla istanbuTa akın eden Yugoslavlar, Laleti, Beyaat ve Kapalıçarşı 'da esnafin yüzunü güldürdü. ttalya ve Yunanistan'dan sonra "pojet turizmi" İçin tstanbul'a akm eden Yugoslav gruplar, en çok giyim ve deri esyası üe altma rağbet ediyor. Turistik esya satan bir dükkân sahibi, "Bir Yugoslav turist, beş Ahnan turiste bedel. Diğer turisüere yaran saat dil dökerek satabildiğimizi, Yugoslavlara en çok beş dakikada satıyoruı" dedi. Beyaztt'taki otobüsleri önünde Türkiye'den yükledikleri bavuüan ve posetleriyle ülkelerine dönmeye hazırianan Yugoslavlar. 200 otobüs dolusu Yugoslav turist DeırareFîn gezisi DYP'yi karıştırdı Istanbul ll Başkanı sıfatıyla, Sayın Demirel'in şereflendirecekleri bir davet veriyorum. Ciadorak: Demirel'le DYP arasında organik bir bağ kurulamaz. Demirel'i DYP değil, miüetimiz karşılayacak. man DemireTin çarşamba günü lstanbul'a yapacağı gezinın öncesinde DYP Istanbul il örgütu kanştı. Demirel'in karşılanması konusunda il merkezinde bir araya gelen Genel (Arkası Sa. 10, Sü. 5'te) Istanbul Haber Servisi Snley Çarşambaya İstanbulda Keçelit Ben, DYP Biçim ve İçerik... py özal'ın bazı konuşmalannda yeğlediği üslubu, zaman zaman eieştirmiş ve bu üslubu bir başbakana pek yakıştıramadığımızı söytomişizdir. işin Özünde haklı bile olsa, bu düzeyde bir siyaset adamının, seçtiği sözcuklere, hitap tarzına özen göstermesinin önemine işaret etmişizdir. Hele örneğin dış pofitika gibi bazı konularda uluorta, gelişigüzel ve bazı ince aynmlara dikkat etmeksizin tonuşulmas4nın yarardan çok zarar getirebilecegini belirtrnişizdir. Ne var ki bu iyı niyeüi uyanlanmız etkili olamamıştır. Sayın özal, kendi deyimiyle "inat adamı" olduğu için, işin bu yanına anlaşılan hiç aldırmıyor. Nitekim geçen cumartesi akşamı, televizyondan Isparta konuşmasmı dinlerken eleştirdiğimiz üslubun büyüyerek uç verdiğini (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Haiti kaymyor 3. Sayfada • SHP Izmir tl Baskanhğı'na yeniden Bakşık seçüdi 7. sayfada • Çimentoyu da ithal eder hale düştük 9. Sayfada • Arsa yerine mülk satısı • Botan Çayı 'nda ulaşımı valilik gemisi sağlıyor 14. Sayfada CİNDORUK Posterkri, bOdtrüen kim basttnh KEÇELt Buposterleri Demirel'eyakın bir matbilmiyorum. Bir vatandas gttirip asmıs. baaa bastırdı, biz de buraya asük.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog