Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

BÎR ÖMRÜN ÖYKÜSÜ Otobiyografı, 700 lira ögretmcn YaymianAnkara M. Rauf Inan Cu m h u r i yet 62. Yıl; Sayı: 22152 Kurucusu: Yunus Nadi BARIŞA " ÖZLEM Prof. Dr. Hüsnü A. Göksel 800 lıra. Çağdaş Yaymlan: Türkocağı Cad. 3941 Caialoğt* tstanbul 120 T\,.<KDV daiui) 26 Nisan 1986 Cumartesi Özal'dan Atina'ya: Sabrın sınırı var Adaoı nslanauycr: Kıbrıs'ta adam bir lürlü uslanmıyor. Şimdi de tehdit edip, bir de laf çıkarmış "Kıbrıs'ta Helenizm değişirse şöyle yaparız, böyle yapanz" demiş. Ne yaparsın? Orast daha önce de Türk yurduydu. Kıbrıs'ta bir noktaya ya geliriz, ya geliriz. Yunanlı bunu çok iyi bilmelidir. Sabrın da bir sınırı vardır. rekabet etmiyoruz. Yanşımız varsa, o da şu gördüğünüz bayrağı daha yücelere çıkarmak içindir. Gayet tabii bu memlekete hizmet eden herkese aynm yapmadan hürmetimiz, sevgimiz vardır. Dış politikada her şey iyi gidiyor. Avrupa Konseyi'ne başkanlık yapamazsımz dediler, o arada gidip OECD teşkilatma başkanlık ettim. Tabii beni kıskanıyorlar. Bulgaristan'a 1.5 milyon soydasımız konusunda ihtar ettik. Davet ettiler gitmedim. Dünyadaki bütün toplantılarda kafalanna vurdum. Bu meseleyi masada erkekçe konuşalım. Kaçmaya lüzum yoktur. 13. Sayfada "Kıbrıs'ta bir yere ya geliriz, ya geliriz;yoksa hesap değişir" 20 Arap orgutu misîUeme için birleşti Libya'yı desteklemek amacıyla bir araya geleceklerini açıklayan Abu Abbas, ABD ile tsrail'e ait ekonomik ve askeri hedeflere yöneleceklerini, sivil halka zarar vermeyi amaçlamadıklarım ileri sürdu. Bu arada, pek çok Avrupa kentinde Libya ile bağlantısı belirlenemeyen terör olaylan dün de sürdü. Dış Haberler Ser\isi ABD'nin Libya'ya misılleme saldınsından sonra, Batı Avrupa ülkelerinde Libyalılara yönelik önlemler artarak sürüyor. Füistın Kurtuluş Cephesi lideri Abu Abbas ise, ABD ve lsrail'e karşı eylemler planlamak amacıyla devrimci örgutlerin bir araya geleceği bir gizli toplantı hazırlandığını söyledi. Birçok Avrupa ülkesinde, Libya ile ilgisi olup olmadığının henüz belirlenemediği saldın ve patlama olaylan olduğu bildiriliyor. Anadolu Ajansı'nm, tngiliz Reuter Ajansı'na dayanarak verdigi habere göre, geçen ekim ayında ltalyan yolcu gemisi Actaille Lauro'nun kaçırılmasını planlamakla suçlanan Abu Ab(Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) 12 Mart'tan Bir Kesit... Ilhan Selçuk Açıklıyor fi* iverbey Köşkü Nasıl yapıldiy nasıl belgelendi? Deatlrel'et Kimseyle Beai kısluuuy«rlart Yann Cumhurivet'te Gürkan görev almayacak Kafalaraa vardua: Aıılasaıııadılar İKt LİDER NE PEDt? tnönii: Kuvvetli bir genel sekreterlik olacaksa, genel başkan yardımcıhğının rolü yoktur. Bu eski CHP yapısıdır. Benim SODEP zamanındaki sistemden şikâyetim olmadı. Burada sistemleri kişilere bağlayamam. Gürkaa: tnönü bugünkü yapılanmanın daha uygun olacağım ifade etti. Kendisi önümüzdeki dönem sorumluluk taşıyacağı için MKYK, tnönü'nün bu önerisi doğrultusunda karar verdi. Böylece sade üye kalma kararım ortak karar haline geldl Mesele kapanmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) SHP'de Başkanlar Kurulu uyesı Erdal înonu'nun göruşlerinı dınleyen MKYK, parti tuzuğunUn aynen kalmasını kararlaştırdı. Böylece Genel Başkan Aydın Guven Gurkan'ın kurultayda hıçbir yöneüm görevi almama kararı kesinleşti. tnönu, MKYK'da, Kişilere baglı tuzük yapamayız, bu olamaz, anlamsızdır" derken, SHP Genel Başkanı Aydın Guven Gürkan, MKYK'dan sonra gazetecılerın sorulannı, "Benim sade iıye kalma karanm, MkYK'ıun karanndan sonra ortak karar haline geldi" diye yanıtladı. SHP'de uzun suredir tartışılan tuzuk konusu, dun yapılan MKYK toplantısında bir sonuca bağlandı. Ancak, Gurkan'ın kurultaydan seçilecek genel başkan yardımcıkğı isteğinin kabul edilmediği tartışmalar sonunda yine başlangıç noktasında karar kıhndı. Tuzuk değişıkliği konusun (Arkası Sa. 13, Sü. 8'de) Shultz: Saldın planı yok ABD Başkanı Reagan'ın "Gerekirse Iran ve Suriye'yi de bombalanz" sözüne Dışişleri Bakanı Shultz açıklık getirerek, cevabın varsayıma dayalı olarak verildiğinı söyledi. Dış Haberler Servisi ABD Dışişleri Bakanı George Shultz onceki gun Başkan Reagan'ın "gerekirse lran ve Sdriye'yi de bombalanz" sözüne açıklık getirerek ABD'nin bu iki ulkeye karşı saldın planlamadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakankğı'nca yapılan bir başka açıklamada da aynı nokta vurgulandıktan sonra çok sayıda devletin terorizme karşı kararlı bir tutum içine tnönü tsteğini MKYK da onayladı. KKTC VE ANKARA RAHATMI? CEM6İZ ÇANDAR'ın yazıa 8. Sayfada ÖZAL'IN TARTIŞMAU MÜLAKAT BANDI GÜMRÜĞE TAKILDI 14. Sayfada CÜLLÜ ÖZALLAR özal hparta'dan yapnğı konuşmada, "Muhalefet mensuplan beni hedef abnışlar, bazı laflar söyluyorlar. Hiç aldırmıyorum. İstediğini söylesinler. Jhrgut Özal'ın o işlerde bezi yok, size laf yetiştirecek zamam da yok. Ben iş yaparun. Çünku bana muhalefet değil, siz rey vertctksiniı" dedl hpartah ANAP'lüar Başbakan ve eşine güUerden yapılmış kolye taktüar. ISPABTA'dan YALÇIN DOGAN özal Isparta'da konuşurken, Demirel Keçiborlu'daydv 'Kimse hparta^yı kaldırıp götürmüyor' ISPARTAKursude önce özal'ın seslenısım dınledik Isparta'da. Yarım saat sonra da Keçiborlu 'da Demirel'i görduk. Isparta ve yöresi, Demirel ve özal'ı ilk kez aym anda karşıladığı ıçın herhalde bu yörenin halkı taraJmdan unutuimayacak bir gtin yaşanmış olmalu Halkı coşturmak için özal'ın otobusunden mehter marşı yukselıyor. (Arkası Sa. 13, Sü. S'te) liarısın zamam var Eski Belediye Başkanı Seyfullah Uğurlu'nun cenaze töreni için Keçiborlu'ya giden Demirel, "Siyaseti halk yapar, partileri halk kurar. Devlet yapmaya kalkarsa memlekei 50 yıl geriye gider. Her gecenin bir sabahı vardır" dedl HASAN UYSAL KEÇİBORLU Keçiborlu eskı DP ve AP İlçe Başkanı ve Belediye Başkaiüanndan Hacı Seyfuüah Uöurlu'nun geçırdığı bir trafik lcazası sonucu yaşamını yitinnesi nedeniyle dun Keçiborlu'ya gelen, kapatılan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Siyaseti halk yapar, partileri halk kurar. Ama devlet bunu kendisi yapmaya kalkınca, memleket 50 yıl geriye gitmiştir" dedi. Ankara'dan Ke Gürkan Sade üye olacak. çiborlu'ya gelinceye kadar yoi boyunca yuıttaşlarca sevgi gösteriieriyle karşılanan Demirel, "Her gecenin sonunda sabah olur. Merak etmeyin" biçıminde konuştu. Beraberinde kapatılan AP'nin ileri gelenlerınden Nahit Menteşe, Munif İslamoğla, tsmet Sezgin, DYP Genel Başkan Yardıması, MusUfa Derin, DYP Genel Sekreterı Gokberk Ergenekon ıle basın mensuplan olduğu halde dun sabat saat 07.00'de Gunız Sokak'taki evinden çıkan Suieyman Demirel, Keçiborlu'ya hareket etti. Afyon çıkışında bir benzin istasyonunda yurt(Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) FKÖ TEMStLCİSt ABU FtRAS'I ZtYARET ETTİ (Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) Libyu'dagergin bekleyiş Diplomatik gozlemciler, Sovyet donanmasına bağlt üç kruvazörün Trablus lımanmda bulunduğu şu sıralarda, ABD'nin ikinci bir saldırıya girişmesının mümkün olamayacağma dikkat çekiyorlar. EceviftenABD'ye eleştui İsrail'in, TUnus'taki FKÖ karargâhına yaptığı saldın bence tarihin en açık uluslararası terorizm eylemlerinden biriydi. Uluslararası terorizme karşı önlem aldığını iddia edetı ABD ise, İsrail'in bu terörist eylemini açıktan desteklemiştir. ANKARA, (Cumauriyet Burosu) Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bulent Ecevit, dün FKÖ'nün Ankara Temsilcısı Abu Firas'ı ziyaret etti ve yaptığı konuşmada "bagımsız bir FUistin devletinin kurulmasuun bazı Baüb devletkrin ve Ortadogu'daki cagdtşı rejimJerin isine gelmedigini" bildırdı. Ecevit, dün FKÖ Temsilciligi'ni ziyaret ederek yapuğı çıkışta, ABD'nin Ortadoğu politikasına da açık eleştiriler yönelterek, tsrail'in Tunus'taki FKÖ kampma yaptığı saldınnın "uluslanrms terorizme önlem aldığını iddia eden ABD tarafından açıkça desteklendigini" hatırlattı ve "Bu tür çeüşküer sona ennedikçe Ortadogu'daki çdişld ve catışmalann sona ermesi koiay olmaz" şeklinde konuştu. Ecevit, ABD'nin bu olayda lsrail'i desteklemesiyle Libya'ya karşı giriştiği hava saldınsı ara(Arkası Sa. 8, Su. 7'de) NİLAY KARMAN'm hateri 8. Sayfada Zaferhavası KONSErDEKİ TÜRK MİLLETVEKİLLERİ NE DtYOR? Avrupa Konseyi kararından sonra Resmi Gazete'yle ilan edildi Hk nııızır kurbanı Playboy derçîsi \NKARA, (Cıımhurnel Burosu) Başbakanhk Kuçuklen Muzır Neşnyattan Koruma Kurulu. ilk karannı aylık Playbo> Dergısı ıçın verdı Kurul, Playboy Dergisı'nın mart ayı sa\\sının poşetsız saııldığını belırterek, bu dergıvı kuçuklenn mane\ı>au uzennde muzır tesir yapacak nıtelikte buldu Başbakanhk Kuçuklen Muzır Neşrı>attan Koruma Kurulu Başkanlığı'nca dunku Resmı Gazeienın 62'ncı bavfasında >er alan "çeşitli ilanlar" bolumunde çok kısa bir bıçımde çıkan karar aynen şo>le "İstanbul Cumhumet Savalığı Basın Burosu'nun 17 Nisan 1984 tarih >e 1986' 144Hazırlık 1 sa>ılı yaztsına ekli olarak gonderilea mart 1986 larita >e (2) sayılı Pla>bo> isimlı derginin poşelsiz olarak satışına de>am edildigi ve bu itibarlada 1117 sa>ılı kanunun 3266 sa> • kanunla değişik 3 ve 4'uncu •• maddelen uyarınca gereğinin takdiri ıfade edilmış oimakla, soz ko(Arkası Sa. 8, Sü. S'te) K â w > M Inan: Bir günde çifte zafer yaşadık. Fetki Çelİkbaş: Türkiye'de 2 yıldan beri demokrasi yolunda kaydedilen gelişmeler, son derece olumlu karşılandu ttzarslan: Turkiye, Avrupa Konseyi'ne tanıtılmıştır. OSMAN ATAMAN STRASBOURG Avrupa Konseyi'nin bahar dönemi top'antıları sırasmda once Turkiyein Bakanlar Komitesi Dönem Başkan Yardımcıbgı'nın 14 kabul, 6 ret ve 1 çekimser oyla kabulu ile başlayan "Konsey ile sorunsuz günler sıireci", Parlamenterler Meclısı'nın Turk diplomasisince "üımlı re olumlu" nitelenen "Steiner" raporunu da kabulu ile yeni boyutlar kazandı. Strasbourg'da pazartesi gunü başlayan toplanular oncesinde gundemin buyuk bir bölumunun Türkiye ile "vıiklii" olması ve diğer yandan Kıbrıs konusunda ilk kez "larafsız" yaklaşımlar içinde tarnşmalar yapılması ve tum bu gelişmelerin sonucunda Türkiye'nin olumlu sonuçlar elde etmesi Avrupa Sarayı'ndaki gözlemcilerce, "Türkiye'nin siyasal açıdan Avrupalılaşmasının tartısılabilir" bir duruma geldiği şeklinde yorumlanıyor. Konsey Parlamenterler Meclisi'nin tartışmah ve uzun bir toplantıdan sonra kabul ettiği "Steiner" raporunun görüşulmesi sırasında Fransız sosyalist Dre>fusSchmidt ile Yunanlı sağ ve sol kanat parlamenterlerı ortak muhalefet yaparken, bu kez Turkiye aleyhindeki göruşlerin destek bulmadığı gozlendı. Turkıye'yi "demokratikleşme" mucadelesınde desteklemek gerektiğini söyleyerek sozlerıne (Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) UĞUR MUMCU GÖZLEM İpin Ucu Baram adlı bir israılli emekli generalin yönettiği büyük sılah kaçakçılığı olayının altından bakın görün, kimler çıkacak... General Baram, Bermuda'da tutuklanmış. İşin ilginç yanı, israilli generalin daha önce Türkiye'de gö(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) ANKARA, BRİÇ KVLÜBÜNDE POKER OYNATMA YI BAŞARDI HADİ ULUEMGİM'ln yazısı 8. Sayfada a gun umulmadık bir biçimde yitirdjğimiz gazetmiz Kültur Servisi Şefi teçt dun sonsuzluğa uğurladık. Emeçin cenazesi Teşvikiye Camü'nde kılınan oğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezaruğı'nda toprağa verildi. Sanat, kultür, basın vepoütika çevrelerinden geniş bir topluluk, Aydm Emeç'in bekUnmedik ve şok etkisi yaratan ölümünun yol açtığı acıyı paylaştu Enufçin cenaze torenine ailesi, dostlan veçalışma arkadaşlanni" vanı stra Bedrettin Dalan, sanat veedebiyat, iş, basın vepoütika dunyasınm onde gelen kisileri katudüar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog