Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

İÇİ SEVDA DODJ YOLCULUK Cahit Külebi 700 lıra. Çağdaş Yayınlan. Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu htanbul 62. Yü; Sayı: Cu m h u r iyet 22151 Kurucnsıı: Yunus Nadi 120 TL.rJu>Kdahii>25 Nisan 1986 C u m a KAVRAM DERSANESİ Universiteye Hazırlamada lddialıyız 2. AŞAMA KURSLARI/Ö.Y.S 28 Nisan26 Haziran Merkez: 528 64 37 Şube: 522 75 74 Türkiye'nin Bakanlar Komitesi Başkan Yardımcılığı onaylandı Avrupa Konseyi 'evet? dedi 14 evet. 6 hayır 12 Mart'tan Bir Kesit... Ilhan Selçuk Açıklıyor iverbey Işkence... Nasıl yapıldiy nasıl belgelendi? Pazara Cumhuriyet'te Şuriye ve Reagan: Terörle ilgili kanıt bulursak saldınnz ^ ^ Strasbourg'da uzun görüşmelerden sonra 14'e karşı 6 oyla Türkiye'nin Başkan Yardımcılığı kabul edildi. Gizlice Strasbourg'a gelmiş olan Dışişleri Bakanı Halefoğlu, karardan sonra Avrupa Sarayı'na geldi. Parlamenterler Asamblesi'nde de Steiner ve Stoffelen'in hazırladığı 'olumlu' metinler benîmsendi. Türkiye, artık 'sorun gündem' maddesi olarak tartışma konusu yapılmayacak. rann onaylanması için gereken on bir oyun garantiye baglanchgı anlaşılınca da yeniden resmi Olumlu otflor: büieşim başladı ve tngiltere DıSTRASBOURG Türk dipİngiltere, Almanya, şişleri Bakan Yardımcısı Eddar, lomasisi, dun Strasbourg'da tam Ankara'nın dönem başkan yarFransa, İtalya, anlamıyla bir gövde gösterisi dımcıbğına getirilmesini önerdi. gerçekleştirdi. Ankara'nın KonBelçika, Hollanda, Federal Alman Bakan Mollesey Dönem Başkanlığı garantiye İzlanda, İrlanda, mann da bunu destekkdigini bilbajilandı ve Türkiye, artık yirmi Liechtenstein, dirdi. Bunun uzerine temsildkrbir üyeli organda bir "sonın" den bazüan görüş bildinne yoPortekiz, İspanya, gündem maddesi olmaktan çılunu seçtiler. Yunanistan Dışiş,kartüdı. Dönem başkanlığmın İsviçre, Avusturya, leri Bakan Yardıması Kapsb, kesinleştıği an ıse, gizlice StrasTürkiye. "Ulaslararası Af örgttta^ntm bourg'a gelmiş olan Dışişleri Baraporundan alıntılar yaparak, kanı Vahit Halefoğlu, "Avnıpa Olumsuz oylar: Türkiye'de gerçek anlamda bir Sarayı'na" girdi ve 1984 kasıYunanistan, Norveç, demokrasiye geçüdiğine inanmamından beri uygulanan BakanKtbrıs Rum kesimi, dığını ve bu yuzden olumsuz oy lar Komitesi'ni boykot siyasetini fiilen sona erdirdi. HalefoğDanimarka, kullanacağını söyledi. Kıbnsh lu, sonucu " Türkiye'de demokRum bakanın ifadesi de aynı Lüksemburg, Malta. rasiye inananlann zaferi" ilan mahiyette oldu. İsveç sözcüsü ederken, U Eylul mudahalesinÇekimser: İsveç. ise, ülkesinin başta sendikal hakden bu yarıa "nahoş" bir seyir lar olmak üzere bazı "teredditizkyen Strasbourg Ankara ilişlerinln hftlft raevcut kileri de artık çok büyük ölçude "sattha kavaşbelirtti ve çekimser kalacağım duyurdu. Oylama •oş" oldu. Türkiye konsey dönem başkankğını sonucunda, 14 ülke leyhte, 6 ülke aleyhte ve 1 ülgarantiledi... ke de çekimser oy veTdi. Olumsuz oy kullananlar, Danimarka, Norveç, Lüksemburg, Malta, Dünkü gelişmeler gün boyunca şu şekilde gerKıbns Rum kesimi ve Yunanistan oldu. İsveç ise çekleşti: Yirmi bir üye ülke temsilcüeri, sabah saçekimser kaldı. atlerinden itibaren toplanarak gündemin bir maddesini olusturan Türkiye'nin Konsey Bakanlar KoBöyleükle, Türkiye'nin 1984 kasımından beri mitesi BaşkanlıgYna getirüip getirilmeyeceğini tarbir prestij meselesi yaparak talep ettigi ve gerçektıstılar. Konunun "netameü" bir içerik taşımasın (ArkasıSa. 8, Sü. l'de) dan ve oylama sonucunun henüz tam kestirilcA VRUPA KONSEYÎ'NDE SANCILI 5 mcmesinden dolayı, resmi toplanüya ara verilerek "gayri resmi" oturuma geçildi. Burada, ka YIL... HADİ ULUENGİII'to yazm 13. s a y M a HADİ ULUENGİN OSMAN ATAMAN Demirel. Keciborlu'da cenazeye katılıyor scdchrı tehdidi Imri'a A B O Başkanı, Iran ve Suriye'nin terör eylemleri düzenlediklerine ilişkin "kesin kanıt" buldukları takdirde, başkentlerine saldırabileceklerini söyledL Federal Almanya'da SPD Parlamento Grup Başkanı Vogel, "Reagan, politikasıyla dostlanna zorluk çıkarıyor" dedi. AET bakanlarının Lahey'deki toplantısına ABD Adalet Bakanı Meese de katıldı. 10. Sayfatfa Londra'daki sabotajın ardından Libya olaymda tırmaııma Libya lideri Albay Muammer Kaddafı, Sovyet gazetecilere verdiği demeçte 'Libya, Amerika için ikinci bir Vietnam olacak' dedi NİLAY KARMAN TRABLUS ABD'nin Libya'nın Trablus ve Bıngazi kentlerine yaklaşık 10 gün önce duzenlediği saldırıdan sonra bölgede tırmanma yeniden başlamış gözuküyor. Libya Enformasyon Bakanı Muhammed Şerafeltin'in onceki akşam Trablus'ta duzenlediği basın toplantısında ABD'ye ve Avrupa'ya verdiği mesaj oldukça açıktı: "Çok kısa bir süre içinde Avrupa'mn berfaangi bir yerinde yeni bir terör saldırısı meydana gelecek. Size şimdiden haber veriyoruz. Araa bunun arkasındaki guç biz de^iliz." Libya'nın genç Enformasyon Bakanı Şerafettin, bir terör eylemi olacağını, aralannda bazı Avrupalıların da bulunduğu dost ülkelerin istihbarat örgütlerinden öğrendiklerini ve bunu CIA'nın ve MOSSAD'ın provokasyon amacıyla gerçekleştireceğinı öne süruyordu. Trablus'taki bazı diplomatik gözlemcılerin ifadelerıne göre, bunun anlamı Libya'da şubat ayı sonlarında yönetimden tasfîye edilen "Devrim Muhafızlan"na bağlı radikal grupların şu anda Libya yönetimine hâkim olan "Hiir Subaylar"ın denetimi dışında faaliyette bulundukları yolundaydı. Trablus'taki yönetim, AEPnin hafta başında Libya'ya karşı aldığı diplomatik kısıtlama kararlarına karşın, ABD bombardımanı sonrası Avrupa kamuoyunda yaratılan Vı'ashington aleyhtan havadan hosnuttu. Bu nedenle ABD'nin 10 gün önceki saldınsının yeni bir terör eylemi ile hakh bir gerekçeye dayandı(Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) Ingiliz Hava Yolları'na bomba Bir kişinin yaralandığı patlamayı, "Iskoç Ulusal Kurtuluş Ordusu" ve "Kızgın Tugay" adlı iki ayrı örgüt üstlendi. 10. Sayfada Ozcd^hparta smavmda ANKARA Başbakan Özal, iki günlük Isparta gezisinin ilk durağı olan Antalya'da yaptığı konuşmada, "iki yıldır yapttklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır" dedi. Süleyman Demirel, Keciborlu'da eski AP'li belediye başkanının cenaze törenine kaüldıktan sonra Ankara'ya dönecek. Soykırım gösterileri yaptılar 24 nisanı soykırım gıinü kabul eden Ermeni örgütleri, dün çeşitli ülkelerde gösteriler yaptılar. Kanada Ticaret Ataşesi Kâni Güngör'ü öldürmeye teşebbüs GÜRKAN Ülkenin bütününü yönetmeyt taUp olan birpar eden 3 Ermeni terörist ti, toplumun çeşitü kesimleri Ue diyalogtan korkmamakdır. suçu kabul etti. 3 Ermeııi terörist, suçlarını kabul etti Akbulut: AbdülmaUk olayla ilgili değil Şimdiye kadar yapılan ön soruşturmalarda elde edilen bilgilere göre Libya Büyükelçisinin olayla irtibatını kurmak mümkün değil. Bizim üstümüzde sanki ABD'nin telkini varmış gibi şüphe uyandmhyor. Ne münasebet? Yani biz bu hususta karar alacak durumda değil miyiz? ABD a ı » l ı l w ymj/tas Amerikan Büyükelçiliği, Ankara'daki Amerikan Subay Kulübü'ne bomba koymaya çalışan 4 Libyalının yakalanmasmda, Amerikan yetkililerinin Türk yetkililerine yardım ettikleri haberlerini kesinlikle reddetmektedir. ANKARA, <C urahunvet Burosu) Amerikan Subay Kulübü'ne bomba koyma ginşiminde bulunmaktan yakalanan 4 Lıbyalı ile ilgili olarak lçışleri Bakanı Yıldınm Akbulut, "Şimdiye kadar >apdan onsoruşturmalarda elde edilen bilgilere gore. libya Bayökelfisi'nin olaylaria irtibatını kurmak mumkun değil Mumkun olmadığı için de, bo>le bir şeyi yakışüramazsıuz. Dogru değildir" dedi ABD'nin Libyalılar ile ilgili soruşturma konusunda Tıirkiye'ye bazı telkinlerde bulunduğu yolundaki iddialar ile ilgili olarak da Akbulut, "Bizim uslumuzde sanki Amerika'nın teikini varmış gibi şapne uyandınyor. Ne münasebet, ne için olsun? Yani biz, bu hususta karar alacak durumda defil miyiz ki? Neyse karar, alınz" biçiminde konuştu. ABD Büyükelçiliği, Libya Ankara Buyükelçisı AbdUlmaMk'in geçmi;:eki olaylarını Türk hükümetine ilettiklerinı ifade ederken, ABD'li bir diplomat gelişmeleri, "4 Libyah'nııı sonıstunna sonuçiannı bekliyonız" biçiminde değerlendirdi. ABD Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açık (ArkasıSa. 13, Sü. Vde) PAPANDREU, SAVUNMA BAKANLIĞI'NI BIRAKTI 1 Sayfada AMULYA'dan YALÇIN DOĞAN FARUK BİLDİRİCt GÜNGÖR TÜRKELİ ANTALYA Başbakan Turgut Özal, iki gunluk Isparta gezisine dün akşam Antalya'dan başladı. Bu arada eski Başbakan Sıileyman Dcmirel de, eski AP'li Belediye Başkanı Sejfullah Uguriu'nun bugün yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Isparta'ya uğramadan Keçiborlu ilçesine gidıp akşam Ankara'ya dönecek. özal, Antalya'da kalabalık ve hareketli bir topluluk tarafıcdan karşılandı ve "İki yıldır yapbklanmız bundan sonra yapacaklanmızın teminatıdır" dedi. Bu arada, Keçiborlu eski AP'li Belediye Başkanı SeyfulUh Uğuriu'nun ölumu ve bugun yapılacak cenaze to Tencereler Boş, Alan da,..' ANTALYA ABD Başkanı Reagm'm Libya'ya saldırısı, dünya barışına darbe ındirdi. Banşın yediği darbeden Türkiye de nasıbini bambaşka bir açıdan aldv Turizmden. Bu yıl turizm gelırlerine büyük ölçüde bel bağlamış olan Özal iktidarı, belki de umduğunu bulamayacak. (Arkaa Sa. 8, Sü. 6'da) 6 (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Haber Merkezi TürkiGürkan Cumhuriyet'e SHP'nin ye"ye yönelik Ermeni soykırıdemokrasi programını anlattı: mı iddialannın dayanak yapıldığı ve bazı Ermeni örgütlerinin "Soykmm Giinü" ilan ettikleri 24 nisan dolayısıyla çeşitli ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine gösteriler yapıldı. Bu arada Kanada Buyukelçiliği Ticaret Ataşesi Kâni Güngör'ü 1982 yüında öldürmeye teşebbüs eden 3 Ermeni suçlu olduklanm kabul G e a e l Af: Kavuşmamıza az bir zaman kala SHP iktidannda yasaklar, smıriamalar, baskılar kalkacaktır. ettiler. Dün Federal Almanya'nın Genel af çıkacaktır. özgürlükçu, katılıma, toplumsal Bonn kentinde de 21 nisan dengeyi oluşturucu bir düzen gelecektir. SHP akşamı televizyonda gösteriiktidannm insanlanrnıza aradıklan nefesi aldıracağım len film nedeniyle bir basın partim adına taahhüt ediyonun. toplantısı düzenleyen Ermeniler fılmi yayımlayan televizTCStAD'la görttşae: TÜSlAD'a SHP'yi, yon kuruluşuna teşekkür • emekten yana olduğumuzu, emeğin sömürüimesine ettiler. engel olmak için politika yaptığımızj, stmfsal Yunanistan'ın başkenti terahimizin emekten yana olduğunu anlattık. Atina'da yasayan Ermenilerin TÜSlAD'ı kurultaydan önce ziyaret etmenin ne duzenlediği gösteri Metropoleso caddesinde başladı. Buölçüde siyasal rizikosu olduğunu saptayacak kadar siyasal erginiiğe sahibim. & Sayfada (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Anayasayı Aydın Eıııeçl kaybettik Kültür Servisimizin Şefı Aydın Emeç 1956'da gazeteciliğe başlamış, çok sayıda ünlü yazarı Türkçeye kazandırmıştı. Haber Merkezi Gazetemiz Kultur Servisi Şefı Aydın Emeç'i (47) yitirdik. Dün sabaha karşı saat 04.00 sıralannda evinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Aydın Emeç'in cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kıhnacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarhğı'nda toprağa verilecek. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan Ayduı Emeç'in en verimli çağında anı olümu, basın, kültur ve sanat çevrelerinde tam an(ArkaaSa. 13, Sü. l'de) Strasbourg'daki Oylama... Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkan Yardımcıhğının kabul edilmesi, Ban Avrupa ile ilişkilerimızin normalleşme sürecinde olumlu bir geüşmedir. Fransa'nın da ÖzalChirac görüşmesinden sonra "yeşil ışık" yakmasıyla ülkemizin Avrupa Konseyi ile ilişkiteri tümüyte rayına oturmuş oldu. Türkiye 12 Eylül sonrasında Komite Baskanhğından kendi isteğiyle feragat etmişti. 6 Kasım 1983 seçımierıni izleyen dönemde sırası gelmesine karşın Ankara'nın dönem başkanlığı kabul edilmemışti. Bunun uzerine Türkiye, Komite toplantılanndan çekilmişti. 1984 bahannda Türk partamenterierin yetki belgeleri Konsey'de onaytanmış, geçen yıl aralık ayında da Beşler'le "döstane çözüm"e varılarak ılışkiler normalleşme sürecıne gir(Arkast Sa. 8, Sü. l'de) Dikmener Haber Ödülü Özbilgenln "Büyükfehir Nedir, Ne DeğUdir?" haberiyle Bülent Dikmener Haber Ödülü'nü arkadaşımız Füsun özbilgen aldu Jüri Ozel ödülü Ümit Görker, Meltem Pusat, Hicri Kınay ve Sadettin leksoy'un. övgüye Değer Haber ödülü de özden Akbal, Ayda özlü ve Hüseyin Kocabey'e verildi. 10. Sayfada UĞURMUMCU GOZLEM Investigationr Sıddık Bilgin için yeni suç duyurusu HASAN CEMAL Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı İıiandalı pariamenter Oliver J. Ranagan'ın 23 Nisan törenlennde TBMM'de kullandığı "invesögatkyf' sozcüğü uzerine kıyamet koptu. TBMM Başkanı Karaduman, bir konuşma yaparak bu sâzcüğün tutanaklardan çıkanlmasını sagladı. (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) 'Işkenceyi 9 gördüm Sıddık Bılgin'in öldürüldüğu sırada, Suveren Jandarma Karakolu'nda çayuş rütbesıyle askerhk yapan Fikret Birge, Eskışehir Cumhuriytt Savahğı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. 7. SayMa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog