Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ALFABESİ îlhan Selçuk 2. bası, 600 Iıra, Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlutstanbul Özal yalanladı TERÖRE KARŞI TERÖR 62. Yd; Sayı: 22150 Cu m h u r iyet Kurucusu: Yunus N»di 120 TL.OCDV dauu ATATÜRK YAŞADI MJ? OktayAkbaf ^ 600 hra. Çağdaş Yaymları TUrkocağı Cad. 39/41 Cağaloğluhtapbul 24 Nisan 1986 Peryembe P. X 12 Mart'tan Bir Kesit... Reagan: Ubya davranışını değiştirmezse yine saldınrız WASHINGTON, (a.a.) ABD Başkanı Ronald Reagan, tcrorizmin bir "korku duvan Örmcsinr engellemek için "gıiçlü ortak girişimler" gerektığini (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) Başbakan, Libya elçisinin bombacı Libyalılarla ilişkisi olduğu yolundaki ABD iddialarını reddetti ANKARA, (Cumhoriyet Bürosu) Başbakan Turgut Özal, dun gazetemızde yayımlanan ve Libya Halk Burosu Halk Komitesi Sekreteri Muhammed AbdiUmalik'in Ankara'daki Amerikan Subay Kulubu'nu bombalama eylemıne gınşen dört eylemci ile "dogrudan ilişkisi" olduğu yolundaki Amerikan iddialannı tümüyle yalanladı. cılarla "dogrudan üjşkiH" olduğu yolundaki Amerikan iddiasının "kcsnlikle yanltş olduğuna" söyleyen özal, "Yanlış yazmışsıuz, yanlış... O haber dogru degil" biçimlnde konuştu. özal, Libya uyruklu olduklan öne surülen eylemcilerin yakalanmasının ABD istihbarat makamlannın değil, Türk polisinin başansı olduğunu da sözlerine ekledi. Dunku gazetemizde AmeriBaşbakan Turgut özal, dun kan diplomatik kaynaklanna öğleden sonra Başbakanlığa gidayanılarak yayımlanan iddiarerken, Cumburiyet muhabirinin, larda, Türk makamlanna Ame"Subay Kulubu'nun bombalanacagını Turk potisine ABD mi rikan diplomatik kaynaklannca ulaştırılan bilgi ve belgelerde, haber verdi?" sorusuna, "Hayır, sizin gazete öyle yazmış" ya "ABD yonetiminin Lib\a Halk nıtınj verdi. Libya Elçısi Mu Burosu Halk Komitesi Sekrete(Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) hammed Abdülmalik'in bomba Îlhan Selçuk Açıklıyor werbey Işkence Nasıl yapıldiy nasıl belgelendi? Pazara Cumhuriyet'te BATILl GAZETECILER AYRILIYOR. TÜRKLER KALDI riUY K M M H A U T 7. tSRAİL, tSRAİL ER6UN BALCTMI m 3. Sayfada 2.5 nülyar dolarhk 'Meclis kapatılmamalı silah haçakçıhğı York'ta ortaya çıkartüan silah kaçakçılığı ile ilgili olarak lsrailli bir emekli general tutuklandı. îsrailli general BarAm, olaydan tsrail hükümetinin bilgisi olduğunu söyledi. Kaçakçılar, tran'a satılacağı sanılan ve Israil'deki depolardan yüklenen silahlan Türkiye ile Filipinler'e gönderiyor gibi göstereceklerdi. Kaçakçıhğa konu olan silahlar arasmda F4 ve FS Fantom savaş uçaklan da var. Henüz doğrulanmayan haberlere göre Türkiye'deki bazı kişiler de söz konusu kaçakçılık planına kanştılar. Dış Habeıier Servisi Birleşik Amerika'da tarihin en büyük silah kaçakçılığı planı ortaya çıkanldı. AP Ajansı'nın New York kaynakh haberine göre, ABD yetkilileri, gümruk teşkilatı görevlilerinin Iran'a 2,5 milyar dolarlık silah kaçırmayı planlayan 17 kişilik bir şebekeyi ortaya çıkardıklarını acıkladılar. Silahlan n buyük bölümünun Türkiye ile Filipınler'e gönderileceklerine iliskin sahte belgelerle Israil'den gemiye yükleneceğı ve Iran'a gönderilecekleri bildirildi. Olaya karışanlar arasında bulunan ve Bermuda'da tutuklanan lsrailli emekli General BarAm, tsrail hükümetinin plandan haberi olduğunu söyledi. Daha önce de dünya basınında tsrail'in Iran'a gızlice silah satuğı yolunda haberler çıkrruş, ancak tsrail ve tran, bu iddialan yalanlamışlardı. Bu arada henuz doğrulanmayan haberlere gore, Turkıye'de de bazı kişilerin bu işe karıştığı bildirildi. Merkezi Paris'te bulunan Şah yanlısı ordunun silah kaçakçıları ile ilgisi bulunduğu da öne sürülen iddialar arasmda. îsrailli emekli generalle birlikte şebekenin 9 elemanı tutuklanırken, 8 kişinin de aranmakta olduğu bildirildi. Olaya 3 lsrailli, 2 Batı Almanla diğer 01kelerden 12 kişinin karıştığı, şebekenin kilit adamının ise Londra'da oturan Amerikalı bir avukat olduğu haber verildi. Amerikalı yetkililer, tran'a kaçırılması tasarlanan silahlar arasında şunların bulunduğunu bildirdiler: F4 ve F5 avcı uçakları, havadan havaya "Python" fuzeleri, Tow fuzeleri, "Skyhawk" savaş uçaklan ve misket bombaları (cluster bomb). Amerikalı yetkililer, buyuk planın beş ayn bölumden oluştuğunu, olayla ilgili olarak New (Arkası Sa. 15, Sü. 4'te) ABD silahlannıjsrail'den İrarîa götüreceklerdi SHP Genel Başkanı, 23 Nisan için TBMM'de konuştu: 9 Cumhuriyet'e açıklamaları Gürkan: Partimîn emrindeyim Ben, partımin, örgutlerımin ve sosyal demokratlann emrindeyim. Kurultay ne karar verirse onu yapanm. Sayın tnönü, genel başkan olduktan sonra sade bir üye olmamı isterse, onu yapanm. Ne yapmamı isterse yapanm. Erdal Bey'in önumuzdeki ağır ve çetin görev içinde mullaka yerini alması gerekir. Ikımizin arasındaki ilişki geçici bir koalisyon ya da yapay bir uzlaşma olmamahdır. 10. Sayfada 2 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlandı. TBMM, 23 Nisan nedeniyle özel gündemle toplandı ve Mecliste siyasi partilerin genel başkanlan konuştular. ANKARA'dan YALÇIN POSAM konuşan SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, "Eğer Kurtuluş Savaşı sırasında bile bu parlamento açık kalmışsa, hiçbir koşul parlamentonun kapanması için gerekçe sayılmamah ve yapılmamalıdır" dedi. Konuk Irlandah parlamenter Oliver Flanagan'ın yapacağı konuşmamn Türkçe metnindeki "teftiş" sözcüğü, Karaduman tarafından çıkanldı. Flanagan daha sonra kürsüde "investigation" sözcüğünü kullandı. Bazı milletvekilleri bunu "araştırma", bazıları da "denetim" anlamında algılayınca, sorun çözümlenemedi. özal, sorunun çeviri hatasından kaynaklandığını, Flanagan'ın "araştırma" demek istediğini söyledi. Karaduman, çeviriyi yapanlar hakkında soruşturma açtırdı. Çeviri, TBMM Dış tlişkiler Dairesi'nde yapılmıştı. 12. Sayfada 'Hafif Süvari Alayı'veANAP ANKARA ANAP grubu sessiz. ANAP grubu tedirgin. Genel Başkanlan ve Başbakan özal'a Meclis kürsusünden dünyanın eleştirikri yağıyor, ANAP grubu vurdumduymaz. 1983 seçimlerinden bu yana ANAP grubu belki de ılk kez böylesine düşuncelı. Çoğu ANAP'lı kendı derdıne duşmuş görunüyor. Bu nedenle partisıne ve genel başkanlanna yöneltılen eleştırılerı bıraz uzaktan dmliyor. Meclisin Genel Kurulu öncekı gtin "yabancılara mülk sattşuu" öngören tasannın kabulti sırasında çok çarpıcı tartışmalara sahne oldu. örneğin, SHP'li Halıl Ibrahım Karal'm "Yeni bir diplomatik üslup geUştiriyorsunuz, şirket gibi devlet yonetiyorsunuz, bununla da kal(ArkastSa. 13, Sü. l'de) Parlamentoda konuştu Papandreırda yumuşama yok K ı b r u : BM Genel Sekreteri De Cuellar'ın sunduğu 3. belge kabul edilemez. Bu belge, bugüne kadar verilen belgelerin, Kıbnslı Rumlar için en kötüsudür. Belge, ne garantörlük sistemi ne de Türk askerlerinin adadan çekilmesiyle ilgili hiçbir garanti getirmiyor. Kıbnslı Rum partileri, ilk kez bu belge konusunda Atina ile uyum içinde. K a r a s a l a r ı : Türk yönetimi, Yunanistan'ın karasulannı 12 mile uzatabileceğinden mi kuşku duyuyor?.. Oysa uluslararası deniz hukuku Yunanistan'a bu hakkı tanımıştır. Irak borçlaruıa Sııudi garantisi Türkiye'nin Irak'ta biriken alacaklannm güvenceye alınabilmesi için, Suudi Arabistan'ın Irak tarafından verilen ve değeri üzerinde yazılı tutarlann ancak üçte birine ulaşan bonolannı garanti altına alması formülü duşünülüyor. Pakdemirli başkanlığında Irak'a gidecek heyet, Türkiye'nin ihracatına uygulanan vadelerin 1518 aya kadar uzatılmasını ve petrol faturasının da kredi koşullanna göre düzenlenmesini göruşecek. 1 Kredili petrol: Turkiye, ihracatta bir yıllık kredili ödeme ANKARA Iran ve Irak'la süresinin 15 ile 18 aya uzatılmabaşgösteren dış ticaret tıkanıklı sı için Irak'tan aldığı petrolun fağına çare aranıyor. Hazine ve Dış turasının da kredili ödeme yönTicaret Müsteşan Ekrem Pakde temine tabi tutulmasını istiyor. mirli ile Merkez Bankası Başkan 2 Suudi garantisi: Irak'ın Yardımcısı Zekeriya Yıldınm borçları karşılığında verdiğı hubaşkanlığındaki bir heyetin 27 kumet bonoları, uluslararası pinisan gunü Bağdat'a gidecekleri yasaiarda, ancak uçte bir değeöğrenildı. Taraflar arasındaki go rine alıa buluyor. Suudi Arabisruşmelerde Irak borçlannın Su tan, söz konusu bonolara garanti udi Arabistan tarafından garan vermeyı önenyor. Böylece bonoti edilmesi, Irak'ın Türkiye'ye ların uluslararası piyasalardaki kredili petrol satması gibi pazar değerinin yukseltilmesi beklenil > / ı r ı ı e m / i vdJiıîns*İ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyutAnkara hk konularının gundeme gelme yor. j KUVUŞlllU 995 VlllVl si bekleniyor. v e tsUmbuVda askeri ve sivU cezaevlerinde mahkumlann aileleriyU Ancak Irak tarafından gelen açık görüşmelerine izin verildi. Mamak özel Askeri Ceza ve Tutukevi 'nde açık göruşme saat 09.00 'da basfadı. Mahkumlar, aOeleri Bağdat'a gidecek Türk heyeti bu onerinin Türk yetkihlerince ve çocuklan ile bahçede hasret giderdüer. tki bloktaki mahkumlann 40"ar kişilik gruplar hatinde 20 dakika aUelert ve yakmlanyla nin pazarhk gundeminde şu ıkı kabulü zor göruluyor. Bir yetkigörüşmeleri sağlandı. Ziyaret sırasında cezaevi yönetimi tarafından mahkumlar ile yakmlarma çay ikram edüdl tstanbul'da bulubaşhğın ön plana çıktığı bildiril li, "Bu işİB riski yüksek" diye konan Metris Askeri CezaevCnde tutuklar dun yakınlan ile açık görüş yaptılar. (Fotoğraf: RIZA EZER) di: (Arkası Sa. 15, Sü. 4'te) ENİS BERBEROĞLU • FKÖ'de Ürdün yanlısı isyan 3. Sayfada • Her yıl 23 milyon ton petrole eşdeğer guneş enerjisi 8. Sayfada • Ucuz ithalatın yolu • Bankalar kârda, personel zararda 11. Sayfada • Düzenli spor uzun yaşatıyor 16. Sayfada Pakdenıirli pazarlığa oturacak Hava s a h a s ı : Türk yönetimi 1931 yılı tarihini taşıyan ve Yunanistan'ın hava sahasının 10 mil olduğunu tayin eden kararnameye niçin 1974 yılında tepki gösteriyor? STELYO BERBERAKİS ATtNA Yunanistan Başbakanı Adreas Papandreu, dun parti başkanlan duzeyinde yapılan olağanustu parlamento toplantısında dış politika ağulıklı konuşmasında Ege sorunu, BM Genel Sekreteri Pfereı de Cuellar'ın Kıbnsla ilgili 3. belgesi, Ege hava sahası, AET ile ilişkiler ve ABD'nin Libya'ya saldırısı konulanna değindi, Perez de Cuellar'ın 3. belgesini ise daha öncekilere kıyasla "en körtisü" olarak niteledi. Papandreu ayrıca, "Kıbns'taki Helenler tehdit edilirse Vunan bukumeti butun olanaklanm ve gucunıi kullanarak yasal Kıbns hukumetinin her turdeki çağnsını kabul edecektir" ıfadesini kullandı. Papandreu'nun konuşmasında (Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) Huylu Huyundan Vazgeçmez... r%e Yunanistan'ın ne de Kıbns Rum yönetiminin değışmeye niyetleri vardır. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'ye ve KKTC'ye karşı uzlasmaz tutumlarını sürdürmeye karaıiı gözükmektedirter. Gerek Rum yönetimınin Kıbns'a dönük en son yaklaşımı, gerekse Başbakan Papandreu'nun dün Yunan parlamentosunda yaptığı konuşma, bu uzlasmaz tutumun aitını bir kez daha kalın Kalın çizmiştir. Şöyle bir bakalım: BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Kıbrıs sorunuyla ilgili üçüncü belgesini taraflara sunarken demıştir ki: "8u bir çerçeve taslağıdır; ya evet, ya haytr dersiniz, bir üçüncu yol yoktuıf' Bir başka deyisle paketm bütünüyie kabulü veya reddi söz konusudur. Türk tarafı yeni bir esneklik gostererek pa(Arkası Sa. 15, Su. Vde) UĞURMUMCU GOZLEM Kumar çılguılıgı önceki gece tstanbul Hilton Oteli'nin kumarhanesinde ünlü "Mercedss Piyangosu" çekildi. Çekilişe katılan kumar tutkunlarımn sayısının çokluğu büyük bir izdiham yaratırken, sonuçlara itiraz edenler de kavga çıkarttılar. Casino tstanbul'da kumar oynayarak bir defada 100'ün üzerinde fış kazanıp, çekilişe katılma hakkı kazanan 36 bin kupon arasında yapılan çekilişte buyuk ikramiyeyi Berç Büyüksakayan kazandı. Talihlı, ayakkabı sanayicisi ve kumar makineierinde boş vakitlerini geçiriyor. ODTÜ Fonlan2 17 nisan gunü bu kuşede yayımlanan "OOTÛ Fonlarf baslıklı yazı ile ODTÜ Rektörlüğü'nce yapılan harcamalarla ilgili bilgiler vermiştik. YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın İhsan Doğramacı, yazının "ihbar saytkhğmr ve gerekan sorusturmanın açttacagını söylemisti. (Arkası Sa. 12, Sü. 7'de) HASAN CEMAL 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog