Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

DİLÎN KEMİGİ YOK... (Sansürsüz konuşmalar) Yalçın PEKŞEN Yeni çıktL. 1500 lıra. C£P Yayınları Cumhu 62. Yd; Sayı: 22149 Kurucusu: Yunng N»di A.BD KAVRAM DERSANESt niversitcyc Hanrlamada tddiahyız 2. AŞAMA KURSLARI/Ö.Y.S 28 Nisan26 Haziran 528 64 37 Şube: 522 75 74 Hedeftekî Libyalı DÜNYA ÇAPCVDA EYLEMLER 120 TL.an>v*w 23 Nism 1986 Çarşamb» 12 Mart'tan Bir Kesit... İddiaLibya Elçisi MuhammedAbdülmalik bombacılarla doğrudan ilgili tarafından Türk makamlanna iletilen bilgilere göre "ABD yönetimi, Libya Halk Bürosu Halk Komitesi Sekreteri Muhammed Abdülmalik'in Ankara'daki bombalama girişimi olayıyla direkt ilişkisi olduğuna ikna oldu". Edinilen bilgilere göre Türk emniyet yetkilileri, kendilerine "müttefık bir ülke" tarafından verilen bilgiler doğrultusunda Libyalı eylemcileri Istanbul'dan başlayarak Ankara'da harekete geçecekleri ana kadar izledi, Subay Kulübü'nünönünde bombamn patlatılacağı anda yakaiadı. UFUK GÜLDEMtR Türk makamlanna Amerikan diplomatik kaynaklannca iletilen bilgi ve belgelerde "ABD yönetimİBİn Libya Halk Bttrosn Halk Konitesi Sekretert M«haauwd AbdütaanVta Ankan'daid bomba olayıyla direkt ilgisi balvndttgiıııa ikaa oidngu" belirtildi. Bu konudaki bilgi ve kanıtlar Türk makamlanna iletilirken, "Türk huküroetinin gerekeni yapacağından müttefik ulkelerin kuşkusu bulunmadıgı" vurgulandı \e dolayh olarak Abdülmalik'in sınırdışı edilmesi konusu gündeme getirilmiş oldu. Bu arada Libya Halk Bürosu Halk Komitesi Sekreteri Abdülmalik'in 198O*de ABD'den, 1983'te (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) ABD'ye Tayland'da bombak sakhrı Bolivya'da ABD tarafından finanse edilen bir kunım bombalandı ; HANGKOKCaJL) Taylandi ın, Müslümanlann çoğunlukta olduğu Songhla kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun bahçesinde dün sabah bir bomba patladı. Polis, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, sadece konsolosluğun camlannın kınldığını büdirdi. Polis el bombası olduğu sanılan patlayıcının dışandan geçen Sir arabadan konsolosluğun âhçesine atıldığırun sanıldığıru ve olayın Amerika'nın Libya'ya karşı giriştiği hava saldırısı ile ilişküi olup olmadığının araştınldığını kaydetti. Boüvya'mn başkenti La Pazda ise ABD tarafından fınanse edilen bir kurumun merkez binası bombalandı. Bolivya polisi, olayın, bölgede ABD tarafından dün başlatılan askeri tatbikaü protesto için gerçekleştirilmiş olabileceğini bildirdi. Bombalanan "Bolivya TropikaUerini Geltştinne Sekretertiği" binasında camlar ve kapıların (Arkast Sa. 10, Sü. l'de) ABD'YE tlhan Selçuk Açıklıyor iyerbey K&şkiL Işkence Nasıl yapıldı, nasıl belgelendi? Yakında Cumhuriyet te MA YISTA MlTtNG KARŞI 19 ÖNERlSt 10. Sayfada ABDÜLMALİK Daha önce Amerika ve Isvtfre'den saurdışı edümisti. Libyada yaralar sarılıyor Libyalı yetkililerin iddiasu ABD, yalnız sivil hedeflere saldırdı ANKARA'dan YALÇIM DOGAM Newsweek. Thatcher ile görüştir. Rogers'uı tki Şapkası ASKARA Amerika'nın Libya'ya saldmsmı planladığmı açıklayan Cenerul Rogers'm "iki şapkası" bulunuyor. "Birinci şapkası"nıgiydiğinde General Rogers, "NATO Kuvvetleri Baskomutanı" görevinı üstlenmiş oluyor. Aynı Rogers "ifc&ıcı şapkası"nı giydiğmde, bu kez "Avrupa'daki Amerikan Kuvvetleri Baskomutanı" olarak görev yapıyor. Kısaca, Rogers'm ıki görevi var. Görevin niteliğıne göre, zaman zaman "NATO Baskomutanı" oluyor, zaman zaman da "Avrupa'daki Amerikan Kuvvetleri Baskomutanı" oluyor. Libya'ya yapılan saldırıyı Rogers "Avrupa'daki Amerikan fArkası Sa. 12, Sü. l'de) 'Libya'ya ekononıik önlemin yararı yok' Reagaa'ı savaada: ABD'nin eylemi misilleme değildir. ABD, BM Anlaşması'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. Kaddafı, Yugoslav televizyonuna bir demeç verdi. Reagan'ı Hitler'e benzetti ve ABD'yi, evine bile lazerle saldırdığını söyleyerek "katil" olmakla suçladı. Libyalı yetkililere göre ABD, Bingazi'ye yaptığı saldırı sırasında "misket bombası" kullandı. Yerden 100 metre yükseklikte açılan misket bombaları, insan boyu yüksekliğinde ya da yerde pathyor. Bomba, insanlar arasında çok sayıda ölüm ya da yaralanmaya yol açıyor. NtLAY KARMAN TRABLUS Libya lideri Muammer Kaddafi, Dışişleri Bakanlığı binasında Yugoslav Saraybosna (Sarajevo) televizyonuna özel bir mülakat verdi ve ABD Başkanı Ronald Reagan'ı bir "Hitler" ve "katil" olmakla suçladı. Sarajevolu televizyon ekibi ile 11 dakika süreyle görüşen Albay Kaddafi, terorizmi desteklemediğini, ancak ABD'ye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini tekrarlayarak, "Amerikan emperyalizmi ancak birlik yoluşla yenilgiye uğratılabilir. Dünyada barış >alnız bu şekilde kurulabilir. Amerika'daki Kızıiderililerin, Nikaragualıların ve Filistin balkının haklan için mücadeleye de\am edecegiz" dedi. Kaddafi ülkesinin "büymk Amerika" korkusunu yendi(ArkasıSa. 10, Sü. 6'da) fiyat önerisi P e t r o l v e i h r a e a t : tki ülke arasında gözden geçirilecek tek konu fıyatlardır. Biz, petrol fıyatmı düşürdüğümüze göre, sizin de bize sattığınız ürünlerin fıyatlarını duşürmeniz gerekir. Dolayısıyla yapılacak görüşmeler, petrol fıyattarının yanı sıra sizin ihraeat ürünlerinizin fiyatlannı da kapsamalıdır. SEDAT ERGtN ANKARA tran Petrol Bakanı Gulamreza Aghazadeh, önceki gece Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Aghazadeh, Devlet Bakanı Mustaf a Tmaz T\tiz'le iki ülke arasındaki ekonomik Uişkilerin ele ahndığı bir dizi görüşmede bulundu. Aghazadeh, dün sabah Ankara'dan a>nlırken Cumhuriyet'e verdiği özel demeçte, petrol fı>atlanndaki düşüşün Türkiye ile tran arasındaki ekonomik ilişkilere büyük bir etkisi olacağını sanmadığını belirtirken, petrol fıyannı düşürdükleri takdirde, Türkiye^ nin de lran'a sattığı ürünlerin fiyatlannı düşurmesinin gerekeceğini bildirdi. Aghazadeh, "Fi>atlar duşse de tkaret hacmimizi genişletmemiz mümkündür" şeklinde konuştu. Bu arada, dunkü görüşmeler sırasında İran tarafının petrol konusunda ayhk sabit fıyat sistemi önerdiği öğrenildi. Türk tarafının ilke olarak bu yaklaşımı benimsediği öğrenildi. Bu arada, Aghazadeh'ın ayrılışı sırasında (Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) Petrolde ayhk Araplara mülk satışı Meclisten geçti Iran Petrol Bakanı Aghazadeh, Cumhuriyet'e demeç verdi 12. Sayfada Thatdur Rtapn bı dtsttkçisi. İNGtLTERE, 21 LtBYALIYI SINIRD/ŞJ EDÎYOR 12. Bozkurt ve Arıkarv Verme, dünyalan alsan da bu cennet vatanı. Korkmaz: Hükümet ülke topraklarını satıyor. Beyazıt: Bu, siyasal müstehcene, siyasal muzıra milli irade poşeti giydirmektir. 8. Sayfada Evren: Demokrasimhe birlikte sahip çıkalun Bugün 23 Nisarfı kuthıyoruz lUusat Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. Haber Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta, KKTC'de ve Türkiye'nin dış temsilciliklerinde törenlerle kutlanacak. Ulusal Egemenlik Haftası da dün basladı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenligi'ne katılan 15 ulkenin çocuklannı dün sabah Çankaya Köş(Arkast Sa. 10, Sü. 2'dt) 6 Demokratik parlamenter sistemi gönülden benimsemiş ve bunu yaşam biçimi olarak seçmiş ülkeler arasında biz de bulunmaktayız. Bu özelliğimizle övünmeliyiz, gurur duymalıyız. Milletimizin karakter yapısma en yaraşır bir idare sekli olan demokratik parlamenter sisteme sahip çıkalım, onu yozlaştıracak her tutum ve davranışa karşı koyalım ve sistemin bundan böyle kesintisiz devamı için elimizden gelen her çabayı gösterelim.ş ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokratik parlamenter sisteme sahip çıkılmasını ve "gölge düşiirecek davnuuslardan kacınıunasuu" istedi. Evren, "Meclisin degerii iiyelerinin miUetin sevgi ve giivenine layık olabümek için iistiin bir fedakârlık ve feragat içinde çahştıklannı biliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bayram mesajmda 66 yıl önce "Taze bir fıdan olarak dikilen MUIet MecUsi'nin, bugün derinlere kök salarak neybedi bir agaç haline geldijUni" ifade etıi. Evren, mesajmda daha sonra şu gorüşlere yer verdi: "Müietçe girvendiğimiz, uzerine titredigimiz ve her sorunun çözüm yeri olarak gördügümıiz meclisierimiz, maalesef zaman zaman hepimizin bildiği çeşitli sebepterie görev lerini tam olarak yerine getiremez duruma düşmüş, yeniden işlerliğe kavuşturulması için zorunlu müdahalelere maruz kalmış ve her seferinde amaç daima nüllet iradesine dayalı demokratik pariamcnter sisteme bir an önce dönulmesi istikametinde olmuştur. Bugün çeşitli milledere baktıgımızda, demokratik »stemle (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) Cumhurbaşkanı, 23 Nisan için mesaj yayımladı Okumuş Holding örneği Rumlann temsili askıda Bu işçüer ne yupsın?.. Anayasa ve iş yasalannda işçilerin ödenmeyen alacaklan için "hak grevi" yolunun yasaklanması ile birlikte yeni bir kâr kapısı doğdu. ödeme güçlüğü içinde bulunduğunu belirten işverenler, işçilerin yasalar ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarını ödemiyorlar ve işçiler de haklarını alabilmek için anayasanın "çalışmama hakkını" kullandıklannda yasa karşısında suçlu duruma düşüyorlar. Avrupa Konseyi'nde KKTC'nin basarısı Konsey Asamblesi, aralarında Türk temsilciler olmadığı için Kıbrıslı Rum milletvekillerinin yetki belgesini askıya aldt. Gözlemcilere göre bu sonuç, Türkiye'ye karşı havantn yumuşadığının ıfadesi. Ankara'mn dönem başkanlığı konusunda "umut var" ama sonuç "hâlâ ortada".» . H A D İ ULUENGİN İ Z 2 E T RIZA YALIN STRASBOURG Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin dün Strasbourg'da yapılan oturumunda KKTC beklenmedik bir başan elde etti ve genel kurulda mevcut Kıbrıslı parlamenterler arasında Türk temsilciler bulunmadığı için, Rum temsilcilerin yetki belgeleri askıya alındı. Asambledeki oylamanın bu tür bir sonuç vermesi, gözlemcilere göre, 21 üyeli Avrupa organında Türkiye ve KKTC'ye karşı olan havanın yumusadı(Arkası Sa. 12, Sü. 4'te) Ankara: 3. belge ötesinde ödün yok Kıbrıs Rum kesiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın hazırladığı 3. belgeye verdiği yanıt, Ankara'ya göre "ret' olarak sayılmalı. Ve, Rumlar uzlaşma niyetinde olmadıklarını tescil ettiler. 13. Sayfada DOLAR, PSÎKOLOJİK LÎMÎTLERİN AL TJNA 12. Sayfada PAPANDREU, TÜRK YUNAN İLÎŞKİLERİ HAKKINDA BİLGİ VERECEK İNDt Ekonomide TÜRKİŞ'TEN SEÇtM EYLEMLERİ 16. Sayfada 12. Sayfada Bayram ve Gerçek... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına acaba ne zaman bayramın gerçek içeriğine yaraşır bir kimlik kazandırabileceğiz?.. Kimilerine anlamsız gelebilir bu soru, ama biz aynı kanıda değiliz. Çünkü yıllar geçtikçe dikkat ediyonjz, bayramın "ulusal egemenlik" boyutu ile bunun gerçek anlamı arka planda kalmaktadır. Ulusal egemenlik ilkesinin demokrasiyi vurguladığı bir bakıma unutulmaktadır. Klasik çizgilere sahip konuşma ve şiirlerte süslü basma kalıp törenlerle geçiştırir gibiyiz 23 Nisanları. Sanki her yıl aynı tarihte yalnızca bir "çocuk bayramı" kutluyoruz. Kamuoyu artık neredeyse 23 Nisanları sadece bir "çocuk bayramı" olarak atgılamaktadır. Ne dersiniz, öyle değil mi? Ulusal egemenltğin kayrtsız sartsız millete ait olduğunu genellikle biliriz. Ve bu ilkeyi (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) Atatürk Barış Ödülü Joseph Luns'un NATO eski genel sekreteri, Odalünü 19 Mayıs'ta Ankara'da alacak. KİM KİMDtR? 6 Türk dostu9 Luns Mollanda Dışisleri Bakanlığı görevini 17 yıl yürüten Luns, 1971'de NATO Genel Sekreteri olmustu. • Çatışmalar hızlandı • ABD yeni bir nükleer deneme yaptı 3. Sayfada • Prof. Dönmezer: Yaptığımız tadü değiL yeni bir ceza kanunudur. UĞURMUMCU GOZLEM 8. Sayfada • Hakem olaylan TBMM'de. Ceylan'm cezalandınlmast istendi. 14. Sayfada • Her alanda yeni gözdemiv Bilgisayar 16. Sayfada 'Önce Meclis..." Türk Kurtuluş Savaşı. emperyalist ordular ve bu ordularla işbirlığı içindekı padışah yönetimine karşı soylu bir başkaldınştır. Bu görkemli savaşın anlamı bu başkaldırış ile de sınırl; değildir. Atatürk ve O'nun düşün ve silah arkadaşları, "feokratik bir monarşı" yerine, "laik bir cumhuriyet" kurarak, (Arkası Sa. 12, Sü. 7'de) HASAN CEMAL 10. Sayfada 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog