Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makale



Katalog


«
»

YILLARIN TANIĞI ÜÇ YAZAR Hikmet Çetinkaya 6S0 lira, Çafdaş Yaymkm Turkocağt Cad 39/41 Cafrjlottu/İSTANBUL Rıan ABD bilgi istedi yanıtı hayır Bombacı 4 Libyalı için Ankara'da durum değerlendirmesi yapılıyor 62. Yü; Sayı: 22148 Cumhur Knrucnso: Yanus Nadi FELSEFECİLERLE SÖYLEŞİLER Felsefecilerimiz konuşuyor Arslan Kaynardağ KDV dahil 1350 lira, Say Dagıtım Nunıosmaniye Cad. Türbedar Sok. 4/1, Istanbut 120 TL. 22 Nisan 1986 Salı AETflen Libya'ya diplomatik yapürun Topluluk dışişleri bakanlannın aldığı kararlara göre, AET ülkelerindeki Libyalı diplomatlann sayisı asgariye indirilecek, diplomatlann bulunduklan şehirde belirli bölgelere girip çıkmalan serbest olacak. Libya alınan kararlan sert biçimde kınarken, ABD memnuniyetini belirtti. On iki AET dısi$leri bakanımn Lüksemburg'da dttn benimscdikleri kararlar arasında şunlar var. • AET ülkelerindeki Libyalı diplomatlann sayısı asgariye indirilecek. Bu sayı, Topluluk ülkelerinin Libya'daki diplomatlannın sayısını geçemeyecek. LÜKSEMBURG, (C yet) On iki AET ülkesinin dıpşleri bakanlannın dün tnfrffiburg*taki toplanusında Libya'ym karşı bir dizi diplomatik önlem karan alındı, ancak ekonomik ambargo uygulamak yoluoa gidilmedi. Soz konusu karar Washington'da memnunluk uyandınrken Trablus'ta tepkiyle karjılandı. ö z a l : Yakalanan kişilerin sorgulamaları sürüyor. Türkiye'de kimsenin terör harekeiine müsaade etmeyiz. Böyle yollan tecrübe edenler varsa, bunun yanlışlığını çok kısa zamanda anlarlar. Libya e l ç l s i : Artık konuşmak istemiyorum. Bu konu çok tartışıldu Türkiye ile ilişkilerimiz tarihe dayanan ilişkilerdir. Bu ilişkileri bozmak isteyen kimseler başanya ulaşamayacak. (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) ı ITALYA'DA LİBYALIESKlBİR DtPLOMAT TUTUKLANDI 8. Sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) ABD, geçen cuma akşamı Gaziosmanpaşa'daki Amerikan Subay Kulübü'nün önünde üzerlerinde bombayla yakalanan Libyalıların dunımu ile ilgili olarak Türk makamlanndan bilgi istedi. Olayla ilgili olarak ayrıca Ankara'da üst düzeyde durum değerlendirmesi de yapılıyor. Başbakan Tnrgnt Ozal, dün konuyla ilgili olarak, "Türkiye'dc kimsenin terör hareketine müsaade etmeyiz. Böyle yollan tecrttbe edenler, bnnun yanlışlığını çok kısa zamanda anlarlar" şeklinde konuştu. tkisi geçen cuma akşamı Gaziosmanpaşa'daki Amerikan Subay Kulübü'nün önünde bombayla yakalanan ve diğer ikisi ise Çankaya'da bir evden çıktıktan sonra gözaltına alınan dört Libyalının sorgulamalarına dün de devam edildi. Emniyet yetkilileri, dün sorgulamarun sürdüğünü belirtmekle yetinerek, sorgulama sonuçlan hakkında bilgi vermekten kaçındüar. Bu arada olayın Ankara'da yapılan üst düzey değerlendirmelerde de ele alındığı, ilk sorgulama sonuçlan hakkında Başbakan Turgut Özal'a bilgi verildiği bildirildi. Biri Ankara'daki Libya okulunda öğretmen oldu| u saptanan dört Libyalının durumu nedeniyle Libya nezdinde diplomatik kanallardan bir uyan yapılıp yapılmayacağı dün açıkhk kazanmadı. Bu konudaki karann.soruşturmanın sonuçlanna göre belli olacağı belirtildi. Başbakan Turgut özal da olayla ilgili olarak ilk kez dün konuştu ve konunun incelenmekte olduğunu beliıterek, "Yakalanan kişilerin sorgulamalan siriiyor. Türkiye'de kimsenin terör karefcetine müsaade etmeyiz. Böyle yollan tecrübe edenler varsa, bunun yanlışlığını çok kısa zamanda anlarlar" biçiminde konuştu. Başbakan özal, gazetecilerin sorusu üzerine Ankara'daki Libya Halk Bürosu Sekreteri Muhammed Abdülmalik'in Türkiye'nin tutumunu "yetersiz" bulduklan yolundaki açıklamasına da oldukça soğuk bir yarut verdi. özal, "Biz kimseyi memnıu etmek için konuşmayoruz. Biz sadece kendi bildigimiz, dogru otduguna karar verdiguniz işi yaparu. Öbür laraf da memnun <Amayabüir. Herkes kendi tarafında olunmasını ister. Ama biz (Arkası Sa. 8, Sü. İ'te) BATDE SALDIRIYI KINAYAN TASARIYA VETO KARARI ÎSTANBUL'DA ABD'YE KARŞI SAHTE BOMBALIPANKART t . Sayfada Kaua kesimi: Sonınun çözümü için, TOrkler ve TSK'nın geri çekilmesi ile 3 Ozgürlük ve uluslarurası garantiler konusunda karşt önerilerde buhtnduk. Atlaa: Kıbrıs Hükümeti'nin aldığı karar olumludur. Aynca bir yanıt vermemize gerek kalmamıştır. D e a k t a ş : Verilen yamtın 'ret' anlamına geldiği anlaşılıyor. Aakara: Etkili ve fiili garantide ısrarlıyız. Göruşümüzü BM'ye ilettik. Mindistan'da yapılan Bağlantısız Olkeler Dışişleri Bakanlan toplantısmda, Kıbns konusunda Türkiye'yi 'işgalci ülke" olmakla suçlayan bir karar tasansı kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, kabul edilen karar tasarısına tepki gösterdi. 10. Sayfaia Saldırıyı Rogers planladı BASKAN REAGANTN AÇ1KLAMASI; NATO Başkomutanı: Libya operasyonu çok başanlı AETlde yine Yunan engeli Atina'nm itirazlan üzerine, resmi gündemde yer alan Türkiye konusu, topluluk dışişleri bakanlan tarafından tartışılmadı. Yunanistan'ın iki koşuluvar, Istanbul'daki Rum varlıkları için 200 milyon lira transfer tanınması, serbest dolaşım hakkından Batı komşumuzun muaf tutulması. Hollanda yeni uzlaşma teklifi getirdi. Halefoğlu, transfer yasağınm kalkmasına hayır dedi. HADİ ULUENGİN LÜKSEMBURG Yunanistan, Türkiye AET ilişkilerinin normalleşme sürecini dün bir kez daha erteledi ve Topluluk dışişleri bakanlannın gündemindeki Türkiye konusu, Atina'nın itirazı Üzerine masa başına gelmedi. Topluluk üyesi on iki ülkenin dışişleri bakanı öğleden sonra Lüksemburg'da "siyasi daıuşma" çerçevesinde bir araya geldiler. Hollanda diplomasisinin temsilcisi ve AET dönem başkanı sıfatını taşıyan Hans Van Den Broeck, gündemde Türkiye ile ilişkiler konusunun bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine, Yunanistan'ın Ortak Pazar işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Teodoros Pangalos , Türkiye sorununu tartışmanın bir anlam taşımadığıru, çünkü hükümetinin bu konudaki itirazında bir değişiklik olmadığını söyledi. Pangalos, Atina'nın Türkiye ile uyum anlaşmasım, ancak iki şart yerine getirildiği takdirde imzalayabileceğini tekrarladı. Bunlardan birincisi, Türkiye'nin 1964 yılında çıkarttığı bir kanunla tstanbul'daki Yunan asıllıların mal varlıklarının transferine getirilen yasağın kaldınlması. Atina temsilcısine göre, bu mal varüğının bugünkü cari değeri 200 milyon dolar civannda. İkinci şart ise, Türk işçilerinin AET ülkelerindeki serbest dolaşımından Yunanistan'ın muaf tutulması biçiminde şekillendi. Bunun üzerine söz alan Hollanda Dışişleri Bakanı, OECD toplanülan sırasında Turk meslektaşı Vahit Halefoglu ile ikili bir temas gerçekleştirdiğini ve Halefoğlu'nun mal transfer yasağını (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Bazı müttefiklen Libya'ya topyekun saldırı istedüer Reagan, geçen hafta Libya'ya düzenledikleri hava saldırısından Once müttefîkleri ile yaptıklan görüşmelerde, Libya'ya karşı gerçekten büyük bir askeri harekâta girişme konusunu ciddi olarak tartışılmasının istendiğini belirtti. Ancak Başkan bu önerinin hangi ülkeden geldiğini açıklamadı. WASHINGTON, (AP) Başkan Reagan, Associated Press ve diğer haber ajanslanna yaptığı açıklamada, bazı müttefiklerinin Libya'ya karşı eşgüdümlü "topyekfln" bir saldırıyı 'inerdiklerini söyledi. Reagan, M önerilerin geçen hafta Libya'ya karşı hava saldınsını düzenlemeden önce müttefıklerle yaptıklan görüşmeler sırasında ortaya atıldığını belirtti. Reagan, "Göruşmeler sırasında gerçekten büyük bir harekit düzenleme konusunu, ciddi olarak incelememiz için öneriJer yapıldı" dedi. Reagan, Fransa'nın ABD savaş uçaklanna hava sahasını kapamasını da eleştirerek bu dav(Arkaa Sa. 8, Sü. 5'te) NATO Başkomutanı General Rogers, Batı Alman gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'daki ABD Kuvvetleri Komutanlığı'm da yürütmesi nedeniyle Libya saldınsını kendisinin planladığmı söyledi. landığını bildirdi. Harekâtın büyük bir başarıyla tamamlandığını belirten Rogers, Trablus'taki Fransız BUyükelçiliği yakımnda sivil kayıplann meydana gelmesinden Uzüntü duyduğunu da kaydetti. Bernard Rogers, Amerikan uçaklarına, sivil hedeflere mümkün olduğunca az zarar verilmesi (Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) BRÜKSEL, (a.a./DPA) NATO ve Avrupa'daki Amerikan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Berrmrd Rogers, ABDnin geçen hafta Libya'ya karşı giriştiğı saldınyı kendisinin planladığını açıkladı. Belçika'daki NATO Genel Karargâhı'nda Alman gazetecilere bir açıklama yapan Rogers, saldırının bir hafta önceden plan TRABLUS IZLENtMLERİ Libyalda hava gergin Trablus'ta ABD'nin tekrar saldıracağmdan korkuluyor. Kaddafı'nin eşi, "Evimi bombalayan pilotu yakalarsam, kendi ellerimle boğarım" dedi. ederek duygulu bir konuşma yaptı. Bayan Kaddafı, "Evimi TRABLUS ABD saldın bombalayan ABD'ti pilotu ele sından bu yana ülkenin ikinci geçtrirsem onu kendi eüertmle büyük kenti Bingazi'deki hasar boğanm " dedi. ilk kez yabancı gazetecilere gösSafıye Kaddafı, dün Trablus'terildi. Bu arada Libya Uderi ta evinin önünde, ay ışığını arMuammer Kaddafı'nin eşi Safı kasına alarak, elinde asası, üzeye Kaddafı, dün akşam suurtı sa rinde uzun kırmızı elbisesi, uzun yıda yabancı gazeteciyi kabul (Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) NİLAY KARMAN Gorbaçov: NATO ve Jfarşova Paktuu dağıtabm Sovyet lideri, Doğu Almanya'da yaptığı açıklamada, "Başlangıç olarak iki örgütün askeri kanatlan dağıtılabilir" dedi. l Sayfada •MtTTERRAND KADDAFt'Yİ DEVtRECEK ÇAPTA SALDIRI İSTEDÎ' 8. Sayfada BAŞKOMUTAN NATO ve Avrupa'daki ABD Kuvvetleri Başkomutanı General Rogers, Batı Alman gazetelerine ABD'nin Libya saldınsını kendisinin planladığmı açıkladı. Yavuztürk uyuşmazlığı değerlendirdi: Atlas1 olayı Atina, Ege'de 'plarta uymuyor \ÂVUZTÜRKTEN: Iraıri protesto ettik ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Türkiye, "Atlas 1 " tankerinin önceki gün Korfez'de saldınya uğraması üzerine dün lran'ı protesto etti. Türkiye'nin protestosu dün sözlü olarak Iranrn Ankara'daki Büyükelçisi Manocehr Mottaki'ye iletildi. Iran Büyukelçisi konuyla ilgili olarak dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanhğı'na çağrıldı. Büyükelçiyi kabul eden Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ecmel Barutçu, kendisine, "alınan bilgilerin" Atlas1 tankerine yapılan saldınnın İran uçaklan tarafından gercekleştirildiği(ArkasıSa. 8, Sü. 3'te) Özal: Beğendigimiz MDPTiyi abrız terek, sözlerini şöyle sürdürdü: "tsin aslı, ne derlerse desinler, milletvekilliği endişesidir. Partilerin genel başkanlan degişti. Bir tanesi bir başka partiyle birleşti. Öbttrü birieşmek için çok büMDP'UIere: Bir partinin kendini feshetmesi yük gayretler sarfetti. Bir partidurumunda, milletvekilleri serbest kalıyorsa, o zaman nin lideri olmuşsanız, o partiyi bizimle çalışmak isteyen ve beğendigimiz iyi arkadan altrız geliştirir, oylannı artınrsınız. Zaten kongre, liderieri bu maksatEvrea'e eleştiri: SHP'nin açıklaması, ben burada la seçer. Yoksa bir başka partiyolmadığım zamana rastladu Gazeteleri okuyamadım. le birleşsin, ya da partiyi feshetKusura bakmayın, yeni okuyacağım. sin diye seçmez. Ama bu, 'Biz şunları birleştiriyoruz' diye büANKARA, (Cumhuriyet Bü Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i yük laflarla yapılmıştır. Işin asrosu) Başbakan Turgut Özal, eleşüren açıklaması konusunda lı, acaba milletvekilliği yeni bir MDP'nin feshedilmesi halinde yorum yapmaktan kaçındı. seçimden sonra da devam eder beğendikleri bazı milletvekilleTİANAP genişletilmiş Başkanlık mi endişesidir. Hakikaten güçlü nin ANAP'a alınmasında sakın Divanı, dün sabah Başbakan ve liderler olsalardı, bu işi alır göca görmediklerini açıkladı. Özal, ANAP Genel Başkanı Turgut türiirier ve partilerinin oylannı MDP ve SHP genel başkanları özal başkanhğında toplandı. artınrlardı". nı eleştirerek, "Kongreler. genel Yaklaşık 2 buçuk saat süren topbaşkanlan başka bir partiyle bir lantıdan sonra bir açıklama yaMDP'li milletvekillerinin leşsin ya da partiyi feshetsin di pan Başbakan özal, MDP'nin ANAP'a alınması için, "transfer ye seçmez. Hakikaten güçlü li feshedilmesi karannı değerlen komitesi" kurulmayacağını söyderler olsalardı, bu işi alır götü dirdi. Özal, kongrelerin genel leyen özal, "Bizim partimizin riîrler ve partilerinin oylannı başkanlan bir başka partiyle bir kapısı nkriyaamızı beğenen herartınrtardı" dedi. özal, SHP'nin leşmesi için seçmeyeceğini belir kese açıktır. Bir partinin feshe LMerlere: Kongreler, genel başkanları başka bir partiyle birleşsin ya da partiyi feshetsin diye seçmez, Hakikaten güçlü liderler olsalardı, bu işi alır götürürlerdi. Işin aslı, ne derlerse desinler milletvekilliği endişesidir. Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü sağlayan Rogers Anlaşması'mn tam maddeleri ile uygulanmaması sorun yaratmaktadır. Bu sıkıntıları NATO komutanları da biliyor. General Rogers bize anlattı. Anlaşmaya imza atan komutana bu konudaki tutumlannı sormuş. Komutan, "Ben hatırlamıyorum" demiş. Hatırlamaması söz konusu olmaz. Idmni için Yunanistan, "Benim adamdır, istediğim şeyi yaparım" diyor. Daha önce anlaşmalara girmiş bir konuyu kabul etmelidir. İBD'nin tek başına bu konuda eğilimi olması jizi bağlamaz. 10. Sayfada dilmesi durumunda, anavasanın 84. maddesine girümeyecegi yolunda genel kanı var. Eğer bir parlinin kendini feshetmesinden sonra milletvekilleri serbest kalıyorsa o zaman bizimle çalışmak isteyen ve beğendigimiz iyi arkadaşlan alırız" biçiminde konuştu. özal'a bu konuda yöneltilen sorular ve yanıtlan şöyle: " Bu dunımda 84. maddeyi yeniden gündeme getirir misiniz? ÖZAL Hayır. 84'ün nasıl gündeme geleceği belli. Bakın bir arkadaşımız bizden aynhp parti kurdu. Onu da gündeme getirmedik. Bir partinin kendini feshetmesi durumunda serbest kalan milletvekillerinin başka partiye geçmesinde bir sakınca yoksa arkadaşlarımızı panimize almakta sakınca görmüyomz. Partinize alınacak millervekilleriyle kim ilişki knracak? ÖZAL Komite yok, komisyon yok, kimse görevli değil, kimseyle pazarlık yok. Millervekillerini seçmedc yalnızca siz mi karar vereceksiniz? ÖZAL Partinin karar organları var, ama bir insanın partimize alınması için şu veya bu seçiciye ihtiyaç yok. Devamlı Meclis içerisinde zaten göruşüyoruz. Lehimizde ve aleyhimizde konuşanlann durumu farklı değerlendirüir. MDP kökenli bağımstzlar için 84. madde işletikcek mi? ÖZAL Parti feshedilirse herhalde onlar da aynı şartlara düşerler. Diğerlerine uygulananlar onlar için de geçerlidir . Başbakan Turgut özal, bir gazetecinin SHP'nin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i eleştiren açıklamasına ilişkin sorusunu (Arkası Sa. 8, Sü. l'de) ANAP VE MDP'DEN KONUK 6. Sayfada ULKÜCÜ KURULTAYA GERÇEK OLAYLARIN ARD1NDAKI Edilgin Bir Tbptum... Libya'ya Amerikan saldırısı bütün dünyada çalkantı yarattı. Olayın boyutları ve uygula ma biçimine baküırsa, tepkile mı içinde olanaklıydı. ri doğal saymak gerekir. Hatta Bütün bunlar olayın "resmi" yeterince tepki oluşmadığı da yüzüdür, hükümetler ve devletileri surülebilir. Sovyetler'in lerarası ilişkilerm dökümüdür. "ihtiyatlı" tutumu ilginçtir. BaOlayın bir de "resmi" olmatılı devletlerin her biri, özei heyan yüzü vardır. sapları içinde "olabildiğince" Demokrasinin biryaşama bidengeli kalmak yolunu seçmişçimi olarak benimsendiği dünlerdir. Türkiye ise Washington yada aydmlar, kuruluşlar ve un saldınsını onaylamamakla halk kitleleri de Libya'ya saldırı birlikte, kınamaktan da kaçın konusundakı eğilimlerini ve mıştır. Böylece beklenen davra tepkilerini çeşitli biçimde dile nışın gerisinde kalmıstır. Oysa getirmisierdir. Bildiriler yayımhiç olmazsa "retorik" açısından lanmıs, toplantılar dıizenlendaha tutarlı ve doyurucu bir mis, protesto gösterileri yapılaçıklama yapabümek, en azın• • * dan diplomasi sanatının kapsa(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) Faizler düşüyor Hterkez Bankası Meclisi'nin bugün yapacağı toplantıda, tasarruf mevduatına uygulanacak faiz oranlarının 1 mayıs tarihinden itibaren 23 puan düşürülmesi bekleniyor. Ekonomi'de UĞURMUMCU Renault5... Geçen ocak ayında, Başbakan özal, beraberinde işadamlan ile birlikte İran'a grtmişti. Görüşmeler sırasında, iran'a traktör satışı da gündeme geldi. Traktör piyasasında büyük bir durgunluk vardı. Koç grubunun "Fiaf ve Çukurova grubunun da "JohrhDeere" marka traktöneri için iran'da pazar aranmaktaydı. • Aquino'dan "onurlu banş" çağnsı 3. Sayfada • Cindoruk: ABD, 12 EyUiVde militarizmi destekledi 7. Sayfada • TürkFransız ekonomik iliskilerinde yeni dönem 9. Sayfada Ulusal Egemenlik Hajtası başhyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın tüm yurtta, KKTC'de ve yurtdışı temsilciliklerimızde törenlerle kutlanacak. Ulusal Egemenlik (Arkası Sa. t, Sü. 5'te) • Plastik tabanca ve iranblar, özal ve Pakdemirti'ye iratMrierB karşı siz de biz bombalar korku sabyor 14. sayfada (Arkası Sa. 8, Sü. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog