Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

2 NÎSAN 1986 EKONOMt CUMHURÎYET/9 Tarıma dayab sanayi ürünleri ihracında gerileme ANKARA, (ANKA) Tanma dayab sanayi urunlerinde dış ticaret fazlasının önemli ölçüde azaldığı gözleniyor. DeTİenen verilere göre, tanma dayalı sanayi ürünleri ihracatı, 1985'te, 1984'e göre yuzde 20 oranında gerileyerek 808.6 milyon dolardan 646.6 milyon dolara düştü. Buna karşın, söz konusu ürünlerin ithalatı yuzde 12.4 oranında artışla 433.5 milyon dolardan 487.2 milyon dolara yükseldi. Boylece, dış ticaret fazlası 1984'te 375.1 iken, geçcn yıl yüzde 57.5 oranında düşuşle 159.4 milyon dolara indi. Tanma dayalı sanayi firOnkrinin toplam ihracat içindeki payı 'ia yüzde 11.3'ten yüzde 8.1'e inmiş oldu. Aynı şekilde petrol ürünrinde de ihracatın gerilmesine karşın ithalatta artış kaydedilmesi sonucu dış ticaret fazlasında azalma görtilüyor. Sektorlete gore 1985 ihracatı (bın dolar) 1.748.878 239.761 TÜRKİYFden Petrol şirketleri, birbirlerinin bayilerine göz dikti Shell'in elektronik pompa ve çevre düzenlemesi gibi olanaklan getirerek alevlendirdiği bayi kapma savaşı ile 60'ın üzerinde Petrol Ofısi bayii, başta Shell olmak üzere Mobil, BP ve Türk Petrol'e geçti. nik pompa ve modernleştirme önerisi götüren Shell, anlaşma sağlarunca yaklaşık 4050 milyon liralık yatınmla transferi sağlıyor. Diğer özel sektör firmaları BP, Mobil ve Türk Petrol de benzer uygulamaya girince, yaklaşık bir yıl içinde 60'tan fazla Petrol Ofisi bayii özel sektöre geçti. Bayileri özel sektöre kayan Petrol Ofısi de bu akışı durdurmak için, elektronik pompa uygulaması ve bayilere 'modern görünüm' kazandırma çalışmalarına başladı. öncelikle 4 bin adet elektronik pompa alımı için ihale acan Petrol Ofısi, Türkiye'deki tek üretici olan Meksan'ın Shell ile anlaşması bulunduğu için, pompalan dış piyasadan almayı kararlaştırdı. öte yandan, Petrol Ofısi, Shell, BP, Mobil, ve Turk Petrol'den sonra Tabaş Petrolcülük de 28 martta aldığı izinle akaryakıt dafıtıası sirketler arasına girdi. 5 milyar lira sermaye ile 239 akaryakıt bayiinin kurduğu Tabaş Petrolcülük ortakları bundan sonra Tabaş levhası al Akaryakıtta bayi kapmaca tında satış yapacak. Şu anda Petrol Ofısi, Mobil, Shell, BP ve Turk Petrol bayileri olan Tabaş ortakları, madeni yağ olarak da Petrol Ofisi'nin ürünlerini pazarlayacak. Türkiye'deki yaklaşık 4 bin akaryakıt bayiinin 2 bin 700'ü Petrol Ofısi'nin, 487'si Shell'in, 200'ü Mobil'in, 209'u BP'nin ve 200'ü de Türk PetroPun elinde bulunuyor. 197578 dönemindeki akaryakıt darlığı öncesi pazann yalnızca yüzde 32'sini elinde bulunduran Petrol Ofısi, kıtlık sırasında bayilerin özel sektörü bırakıp kendisine geçmesi sonucu yüzde 78'e ulaştı. Transfer olan bayilerin büyük bölümünun kaydığı Shell, durumu "Herkes istedigi fırmayı seçmekte serbesttir" şeklinde yorumlarken, BP yetkilileri, transfer için özel bir gayret sarfetmediklerini ifade ettiler. Piyasaya yeni giren Tabaş yetkilileri ise, özellikle Petrol Ofisi'nin transferleri durdurmakta geciktiğini ileri sürerek, "transferler sürecektk ve artık bu pazarda biz de vanz" şeklinde konuştular 24 Ocak kararlarının şirketler dünyasmdaki sonuçları 6 yuhk iflas tablosu İflas eden sirketler Tabaş Petrolculük'ün 28 martta akaryakü dağıtım izni alarak piyasaya girmesiyle kızışacak mücadele karşısında Petrol Ofısi de bayilerine dağıtmak üzere 4 bin elektronik pompa alımı için ihale açtu 24 Ocak 1980'den bu yana geçen 6 yüda 17.7 milyar lira Ser OSMAN ŞENKUL rt. 5.144 963 808 604 408.774 3.927.585 24.5 1.719.439 3.4 243.827 72.1 5.994 784 11.3 646.570 5.7 371.962 55.1 4.976.252 21.6 3.1 75.3 8.1 4.7 62.5 Titiz: Demir çelikte alternatif pazar yaratmalıyız ANKARA, («.«.) Iran ve Irak'ın petrol fıyatlannın düşmesi ve savaş nedeniyle ithalatlannda kısmtıya gitmeleri karşısında, Türkiye'nin bu ülkelere olan ihracatının başka pazarlara kaydınlması gorüşü agırlık kazanıyor. Demir çelik ihracatı ve sorunlanyla ilgilenen Devlet Bakaru Tınaz Titiz, "Demir çelikte alteraatif pazariar yaratılması gerektigmi" söyledi. Demir çelik ihDevlet Bakaru Tittz lrm ve racatında alınması dOşünülen ön soruyu Irak'a ihraatt bafka pazarlara lemler konusunda bir kaydınlacak. cevaplandıran Tınaz Titiz, lran'la yapılan 1,5 milyon tonluk demir çelik bağlantısının gelecçğiyle 'gili olarak şunlan söyledi: "tna'bı vaptlaa demir çeHk bagianjanın 300 bin traJok kecimi reaüze edBdi. Kafam 1.2 mflyon tontak baglaatı içim Matyoran yeaklen görisme yapmamız gerekecek. A n btmtann Atestede demir çeök ifcracatçrianııa da vurguladıgımız giM, asıl çAztm, altemtif ihraç pazarlan yaratabttmektir. Bmm yapmca, diter Ukekrie de pazartak gttcümiiz artacaktır." Petrol şirketleri arasındaki akaryakıt bayiı kapma savaşı kızıştı. Buyuk çoğunluğu Petrol Ofısi'nin elinde bulunan akaryakıt bayileri, daha uygun koşullar sağlayan özel şirketlere kaymaya başladı. Shell'in elektronik pompa ve çevre düzenlemesi yoİuyla alevlendirdiği bayi kapma savaşı ile 60'ın üzerinde Petrol Ofisi bayii, başta Shell olmak üzere, Mobil, BP ve Türk Petrol'e geçti. 28 mart tarihinde akaryakıt dağmmı izni alan Tabaş'ın da piyasaya ginnesiyle kı TürkABD İş Konseyi Ekonomi Servisi TürkABD İş Konseyi ilk toplantısım yann tstanbul Hilton Oteli'nde yapacak. Odalar Birliği Genel Başkanı Ersin Faralyalı tarafından yapılan açıklamada, toplantıya 40 Amerikan fırma temsilcisi ile 40 Türk fırma temsilcisinin katılacağı belirtildi. Toplantıya katılacaklar arasında Başbakan Turgut ÖzsA ile ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Clearance Brown da bulunuyor. İş konseyi toplantısına katılacak Amerikan firmaları arasında Amoco, Boeing, Lockheed, Arthur Anderson, Bechtel, CocaCola, Northrop, Mobil, NCR, Chase Manhattan Bank, Cilibank, IBM gıbi kuruluşlar da yer alıyor. zışacak mücadele karşısında, Petrol Ofısi de 4 bin adet elektronik pompa için ihale açtı. Akaryakıt bayii transferi, çoğunlukla Petrol Ofisi'nden özel sektöre yönelik olurken, özel firmalar arasında da gerçekleşti. Türkiye'deki yaklaşık 4 bin bayiin 2 bin 700'ünü elinde bulunduran Petrol Ofısi bayikrinin bir bölümü özel fırmalara geçerken, bir BP ve 6 Mobil bayii de Shell'e gectiİlk bayi transferleri, Shell'in elektronik pompa ve çevTe düzenlemesiyle başladı. Yoğun iş merkezlerindeki bayilere elektro 7^iİ m 1982 ,933 1964 1«5 158 18 g 234 243 750.219 4016.291 2JO00J0O0 10678583 4.748 21.250 8547 43545 şirket iflas ederken 10 bin 993 şirket tasfıye yoluna gitti ve 68 bin 345 şahıs ticareti terk etti Başbakan özal, "Bu, sanayide yapısal uyum politikalannm kaçınılmaz sonucudur" derken, uzmanlar, "Bu, bir temizlik operasyonudur. Kurtarma operasyonlan olmasaydu bunun boyutlan daha büyük olurdu" şeklinde konuşuyorlar. tSTANBUL, (ANKA) 24 nuya yakın uzmanlar ise, yavaşOcak istikrar önlemleri 7'nci yı lamada, "Kurtarma operasyonlını yaşarken, şirket dunyasında lan"mn önemli etkisi bulundu"iflaslar", "konkordato taleple ğunu savunuyorlar. ri", "tasfıye" ve "ticareti terk" İFLASLARKONKORDATO olaylarının önemli boyutlara TALEPLERİ ulaştığı gözleniyor. İflas eden şirket sayısı 1980'de ANKA'nın derlediği verilere 55 iken, izleyen yıilarda düzenli göre, 24 Ocak Kararları'nın uy artışlarla 1985'te 243'e ulaştı. Aygulandığı 6 yılda sermayeleri top nca 1980'de iflas eden şirketlerin lamı 17.7 milyar lira olan 980 şir ortalama sermaye büyüklüğü 1 ket iflas ederken, 114 fırma kon milyon 293 bin lira iken 1985'te kordato talebinde bulundu, 10 43 milyon 945 bin liraya çıktı. bin 993 şirket tasfiye yoluna gitözellikle 1983'ten sonra müfti ve 68 bin 945 şahıs ticareti terlis şirketlerin ortalama sermayeketti. Başbakan Turgut Özal, bu ge sinin yükselmesi, müflisler aralişmelerin "Sanayide yapısal sına anonim ve limitet şirketleuyum politikalarının kaçınılmaz rin katıldığı kanısıru güçlendirisonucu" olduğunu ifade eder yor. Kastelli operasyonu ile piyasadan silinen bankalann ortalaken, bugunku tabloyu bir "temayı yükselttiği sanıhyor. mizlik operasyonu" olarak niteleyen uzmanlar "kurtarma opeöte yandan konkordato talep rasyonlan olmasaydı, bunun bo eden firma sayısı ise 1980'de 2 yutlan daha buyük olurdu" şek iken 1985'te 22 olarak gerçekleşlinde görüş belirtiyorlar. ti. Konkordato talep eden firmaBu arada, 24 Ocak Kararları' ların ortalama sermayesi ise 1980'de 5 milyon lira dolayında nın uygulamaya konulduğu ilk yıilarda, "iflas", "konkordato ta iken 1985'te 91.8 milyon liraya lebi", "tasTıye" ve "ticareti terk" çıktı. Bu da, tıpkı iflas eden şirolaylan hızla yaşanırken, özellik ketlerde olduğu gibi konkordale 1983'ten bu yana bir yavaşla to talep eden firmalar arasına ma gözleniyor. Bu da, "yapısal son yıllarda görece büyük fırmauyum surecinin" buyük ölçude lann katıldığı kanısını güçlenditamamlandığını gösteriyor. Ko riyor. 'Interbank' bugün başhyor ANKARA, (Cankarijet Birota) Bankalararası(Imerbank) piyasa bugün açılıyor. Merkez Bankaa, garantUı altında ışleyecek bu piyasada bankalar birbirleri ile temas etmeden kaynak alışverisınde bulunacaklar. Her bankarun Merkez Bankası'nca saptanacak limıtler çcrçevesınde borç alıp verebileceği bu piyasada Merkez Bankası komisyonu binde 5 düzeyinde olacak. Borcun vadesinde ödenmemesi halinde teminatlar nakte cevrUecek. Merkez Bankası Interbank piyasasından nakit gereksinimıni ve emisyon kontrolünü kolaylastıran venler edinecek. KISA... KISA... GARANTt BANKASI'nın yeni Genel Mudürü Rahmi Önen, gorevine başladı. 1954 yılında bankacılığa başlayan ve çeşitli kademelerde görev alan Onen, daha önce Halk Bankası ve Garanti Bankası'nda Genel Mudurluk yaptı. Merkez Bankası Yönetım Kurulu uyeliği ve Ziraat Bankası Genel Müdurluğu görevlerinde de bulunan Onen, yeniden Garanti Bankası Gerte! Mudürlüğü'ne getirildi. FAİSAL FİNANS Kurumu AŞ. bir yıllık faaliyet döneminde 19.8 milyar liralık fon topladı. Bir yılda 200'e yakın projenin Tınanse edildiğinı bildiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Özcan, toplam 1 milyar 160 milyon lira kâr payı dağıtıldığını söyledi., SHELL, yeni benzinli motor yağı Helix'ı piyasaya sürdü. Helix'i dünyanın birçok ulkesiyle birlikte piyasaya suren Shell, 1120 nisan tarihleri arasında yürutulecek yeni yağın tanıtım kampanyası sırasında 30 metre yukseklığinde bir balon ucuracak. 1. 3 ve 16 litrelik kutularda piyasaya surulen Helix'in litresı 10001100 liradan satılacak. PAMUKBANK Genel Mudur Yardımcısı Tugrul Aladag. gorevinden istifa etti. Amerika'da 12 yıl bankacılık yapmış olan Tuğrul Aladağ, Genel Mudur Vekili Doğan Çınar ile prensip aynlıkları nedeniyle istifa ettiğıni bildirdi. ZABITADANKAÇMAKlÇtN.KOŞMASlDA VARBEOĞLUM "Dtvletyafhkm korumah, ama nerede" diyor, eşini yittrince beş torununa bakmak için işportacıhğa başlayan 69 yaşındaki Şükriye Derin. Vergi iadeformu satan Derin, "Bütün zorluk bir yana, bir de belediytdtn kaçmak, kurtulmak için koşması var be oğlum'' diyt yakuuyor. Eşinden aynlan ve 5 çocuğuna bakmak zorunda olan Aysun S., genç olması nedeniyle lafattidı&ımsöyiuyor ve ekliyor: "Belediye'yegitttm, köşe istedim. 'Bize mi güvenip bu nallere düftünuz', dediler." (Fotoğraf: CUMHUR/YET) Ekmoni ScrrU ABD'de bu yıl yaklaşık 3 milyon kişiye yeni iş sahası acılacağı açıklandj. 1984 yılında 2 milyon kijiye istihdam olanağı yarauldıgı duşOouklü|ttnde bu yılki geüfmenin önemli bır artışı ifade ettigi kaydedildi. Amerikan D u aad D f i h l m l sirketi tarafından yapılan arastırmanın sonuçlanna gore, 3 milyon işçinin yaklaşık üçtt ikisıni lOO'den az işçi çahşuran kuruluslar istihdam edecek. "Hem yöaetidler hcn de tttkctküer ekMoatik lyfefncdea ••BÜ«" denilen raporda 20'den az işçi çanştıran küçük finnalann yüzde 7.4 ile en fazla istihdamı yaratacagı kaydedildi. ABD'deki tOm şirketlerin yuzde ^ ı n ı lOffden az isçı çalıştıran prketler oluşturuyor. 25 bin veya daha fazla işçı çahşııran büyük sirketlerde istihdam artışının yüzde 0.6 düzeyinde kalacagı da belirtıldi. ÂBDVİe 3 mflyon ldşiye iş sahası açılacak DUNYA'dan Zamsız gün geçmiyor Ekonomi Servisi Dünya petrol fıyatlanndaki gerilemenin uluslararası hava taşımacılığında fıyat indirimine yol açacağı umulurken, Türk parasının dış paralar karşısında surekli değer yitirmesi sonucu Türkiye'de dış hat ucak biletlerine yüzde 25 dolayında zam geldi. Uçak biletinin yanı sıra başta Pirelli lastiklerine olmak üzere pencere camından ECA banyo takımına, daktilodan hesap makinesine kadar birçok ürüne daha zam yapıldı. Havayolu şirketleri yapılan zammın, hükümetin 14 marttaki döviz operasyonuyla ilgili kararlardan kaynaklandığını, bu çerçevede uluslararası hava taşımacılığında fiyatlan belirleyen bir birim olan FCU (Fair Construction Unit)'nun dış hat uçak bilet fiyatlarını yüzde 25 yükselttiğini bildirdiler. Mart ayı ortalarmdan itibaren "lam geldi, gelecek" diye beklenen lastikte ve inşaat malzeme Ne. ne kadar zamlandı lerinde de yeni fıUkJthatrîU YtatflııtOM yat artışları Kadın işportacdar Eminönii meydanındaki manzara, önce sizde biraz şaşkınlık yaratıyor, ama ardmdan oradan geçen tüm insanlar gibi bu durumun normal olduğunu kabulleniyorsunuz 69 yaşındaki Şükriye Derin, "Haydi 10 vergi iade formu 100 lira" diye bağırırken, 5 çocuklu Aysun S., "Alın hammlar alın, makrame saksılar var" bağırışlanyla müşleri arıyor. FARUK BESKİSİZ Eminönü'ndeki Yenicami'nin önünde gördüğünüz olay önce sizde biraz şaşkınlık yaratıyor, ama ardından oradan geçen tum insanlar gibi bu durumun normal olduğunu kabulleniyorsunuz. Artık erkek işportaalar ordusuna, kadınlar da katılmış durumda. Biri orta yaşlı, diğeri ise ihtiyarlamış iki kadının "Haydi 10 vergi isde forma 100 lira, alın haaımlar, alın makreme saksılar var" şeklindeki bağınşlan size bu durumu çok iyi sergüiyor. Şükriye Deria (69) elindeki vergi iade formlannı satmaya calışırken yanına yaklaşıyoruz. önce resmini almaya calışırken, surekli formlan yüzüne tutuyor. Daha sonra diğer işponacılann da ısrar etmesiyle çekinmeden resmini almarmza izin veriyor, İşportacıhğa nasıl başladığını soruyoruz. Şükriye Derin sanki daha önceden söylediklerini düşünmüş gibi an arda sözlerini sıralıyor: "tîportacdık yapmak kadına yaluşmaz, ama beş toran var, eşim de oldu, bu durumda çalışmak gerekiyor. Kadınlann çogu gelip bana niye çalıştıgımı soruyorlar. Neden olacak, geçiaemiyonız. Eskiden çahşmadan da geçinebillyorduk, o da yardımla. Şimdi herkes aacak keodiııi ge> çfaHUrebOiyor. Bir de bunlann üstttne belediyedn de kaçmak, kurtulmak için kosması var be ogI U B . " Derin, "tktiyariayuca biraz oisun paraııuz olsan, Uac paramı çıkarabUeyim diye •traşıyoruın" şeklinde konuşunca biz, "Sen şlmdi kendiai ihtiyar saymıyor musun?" diye soruyoruz. Derin bunu şöyle yamtüyor: "Dtan ayagun tutuncaya kadar ihtiyar sayümam. Devlet bealm gibi yaslılan korumah, ama aerede?" Makreme saksı satan Aysan S. ise bir süredir eşinden aynlrrnş ve beş çocuğuna bakabilmek için işportaahğa baslamış. Aysun S. genç ohnası nedeniyle birçok erkeğin kendisini rahatsız ettiğini ve laf attığını belirtiyor. S. daha sonra sözlerini şöyle sürdürüyor: "Mısv Çarstsı'nın önünde satmak istedim, bekdiye izin vennedi. Devietten yardım istemez miyiz diye soracak oisamz, isteriz deriz, ama bckdiyc dc devlet saymr. Ouardan köşe istedik, raa otmadıiar. Betediyeye gitti|imlzde bize sanlan söyinyoriar, 'Bize mi güvenip bu hallere düştünüz?' Bazen de 'Bakıyoruz işi büyütmüssünüz' deyip elimizdekiteri almaya çalısıyorlar." Aysun S. belediyenin kendilerine kirayla da olsa bir yer vermesini istiyor. Bunun nedenini sorduğumuzda, "Neden olacak, nasıl olsa devlet bize yardım etmiyor. Bari kendi ekmegimizi hakkımızla kazanalım" şeklinde konuşuyor. Japonya'da tasarrufları yatırıma döntiştürme rüzgârı Ekoaool ScrvU Japonlann ünlü ödül sahibı yazan Eflıaa Kyu uzun yülar önce çağdaşlanna çagnda bulunmuş ve kurgu türü romanlar yazmaktan vazgeçip para Uzerine yazmalannı önermi$tı. Ve Kyu bugün, Japonlara, parasıru nasü iyi degerlendirebUeceklerini anlatarak, 19 tane en iyi satan kitabı ile Japonya'da yatınm danışmanlannın "knuı" olarak tanınıyor. Bir zamanlar paradan konuşmaktan utanan Japonlar gideJkm Kyu: Üfnm limrnpttm rek artan hızda tasarruflannı nasıl degerlendirebileceklerini araştınyor ve taruşıyorlar. Hanehalkı tasamıfu geçen yıl 28 bin 660 dolara ulaşan Japonlar, sermaye piya sası kuruluflannın senunerlerine akın ediyor, üniversitelerde borsa kulüpleri açıhyor ve para uzerine yayınlar sauşrekorlan kınyor. Spagettiye karşı hamburger EkoDoni ScrvU Ünlü Amerikan hamburgercisi McDonald sonunda ttalyan pazanna gınneyi başardı. Spageni ve pizzaya karşı verdiği uzun savasımlardan sonra Roma'mn aüşvcriş merkezi Piazza di Spagna'daki sandviç dükkanını 'hamburgerci'ye dönüştüren Mısır doğumlu Fransız Jacques Bahbout, "ltalyan pazan, McDonald için artık olgunlaşmıştı" şeklinde konustu. Aynı zamanda eski bir FAO çalışanı olan Bahbout'ya göre, kendi dükkânı dünyadaki 9 bin McDonald'ın en büyüğü olacak. na gidildi. Pirelli UtrnM fnit açak ML 250.000 319.000 275 517 345.100 lastiklerine yüzde tsta^vlLMrin " " « « n 235.850 294.800 5.98.4 arasın L ı ^ ^ | | u 180.000 235 000 da zam gelirken, 20.820 19.650 yaklaşık bir haf PtnaVF4 tta last)|i 126.000 143.000 tadır bayilere sa KA Aatoctra baaft tak. ECA Aatestre Imka hat 59.500 67.250 tışlarını durdu66 000 atnr RaW Dakt SR 2 77.000 ran ECA ürünle Cast* aatap aak. M129 90 000 115.000 rine de yüzde 1250 1400 10.213.4 arasın h M M p ^ 3 2 a a t t 1600 1850 da yapılan yeni TtraMmri 140 195 zam yürürlüğe girdi. Pirelli'den sonra diğer lastik üreticilerinin, ECA'dan sonra da diğer inşaat malzemesi üreticilerinin yeni fiyatlarını açıklamalan bekleniyor. Bu arada Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan dünden itibaren yüzde 6.5 oranında yaptığı yeni zamları yürürlüğe koydu. Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yılın ilk iiç ayında yüzde 89 seviyesİDe ulaşan genel flyat artısına ragmen nisan başında yüriirlüge kooulan zam yüzde 6J5 oranında kaldı. BöyVece pencere camı fiyatlannın reel olarak düşürülmesine devam edildi." IJ^^^^^^» if tı A HİKB BORSA'NIN İÇİNDEN tmU DtaU MaU '"•T mm BANKA VE ŞİRKET GENEL KURULLARI TÖBAJNK, 1 milyar lira kâr elde etti Türkiye öğretmenler Bankası, 1985 yıhnda 1 milyar 28 milyon lira kâr elde etıiğinı ve özkaynaklannı bir önceki yıla oranla yüzde 67.4 oranında arttırarak 10.8 milyar liraya yükselttiğini acıkladı. TOBANK'ın döviz tevdiat hesaplanyla birlikte toplam mevduatını Vt&4 arttırdiğı bildirildi. 1 Dun alımı satımı ^^P"*"^m^^** < ^mf^** yapılan hısse senetlerıHfef stı ftyjt aftt fmmm f ••••11 kJMM 3170 5 505 4 295 1000 4 970 1860 1100 1.085 1.800 2.100 2.005 1.950 1.175 1.600 •HK. ArapTttrk Bankası'nın kân 1.8 milyar ArapTürk Bankası, geçen yıl 1 milyar 835 milyon lira kâr elde etti. Yonetim Kurulu üyeliğine Anadolu Bankası Genel Müdur"Haiü Ata'mngetirildiği genel kurulda, bankanın sermayesı 240 milyon liradan 8 milyar 115 milyon liraya çıkanldı. Mtts Çatarm EMctrik (E) Çakarm Baktrk (Y) Eratfi Daa* Ç a * ttan Fahrkatan bVTatm(E) K«MMTm(E) KanMTara(Y) Latn Rafcak SaıtaysM T. » M * M M « ı T.I» iaakat) (B) Mrayai 3.175 5 695 4 470 1000 5 030 1.825 1.100 1.080 1800 2 100 2.000 1910 1.700 3.170 5.505 4.295 990 4.970 1.860 1.100 1.085 1.800 2.100 2.005 1.950 1175 1600 3.170 5 505 4.295 1000 5.000 1860 1.100 1.065 1.800 2.100 2.005 1.950 1.175 1.600 50 50 50 760 138 400 1 100 100 1.248 328 375 100 500 705 FAİSAL FİNANS KURUMU Faızsız ç o z u m BÜGÜN BİRİNCİ HİZMET Y1L1NI TAMAMLADI 31.12. \985 tarihî Itîbarsyls Ödenmiş Sermaye . 3 M1LYAR TL Topianan Fon?ar • 163 MİLYAR TL. KÂR : 1,2 MİLYAR TL Belge düzenlemeyen işyeri kapatılacak Haber Merkezi Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini tam tahsil edebilmek için mukelleflere karşı sert tedbirler uygulamaya başladı. Vergi yasalarındaki değışikliklere dayanılarak daha once denetimden geçmış ve belge duzeninde hataları görulmuş mukelleflere gönderilen yazılarda "kendikrinin yakın takibe alındıkları" ve belge duzeninde saptanacak aksakhklann, "işverenin kapatılması" ile sonuçlanacağı ikaz edildi. İşyerlerine gönderilen yaalarda aynca belge duzeninde aksaklık gorulen mukelleflerın, "geçmiş 5 yıllık hesaplarının incelemeye alınacağı, gunluk hasıladannın da vergi denetim elemanlannca gunluk olarak denetlenecegi" kaydedildi. Civelek'in açıklaması ozetle şöyle: "tstanbul Defterdaıiıgı vergi kontrol elemanlannın işyerlerinde yaptıklan incelemelerde, satış bedeli ile ilgili belge duzenlemediği, katma Deger Vergisi hesaplayıp muşterilerden tahsil edip, vergi dairelerine yaürmadıgı tespit edilenlerle, perakende satış fişi duzenlemediği iki kez anlaşılanlann işyerteri 1 hafta>a kadar sure ile kapaülabilecektir. Vine, mal vetaizmetlerin,ifa, satış, nakil ve teslimlerinde falura ve benzeri belgeleri bir takvim yılı içinde 3 defa kullanmadığı lespit edilenler için de bir hafıaya kadar kapatma cezası u>gulanacaktır. İşyeri kapatma cezasının yanı sıra, bu durumda bulunan miıkelleflerin besapları 5 >ıl gerive dönük olarak incelemeye alınabilecektir ve gunluk satış hasıiallan denetim elemanı nezaretinde surekli denetleneceklir." DÖVİZ KURLARI Dövizin Cinsi 1 ABD Doları 1 Avustrarya Doian 1 Avusturya Şılıni 1 Batı Alman Markı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 İsveç Kronu 1 isvıçre Frangı 100 ltalyan Liretı 100 Japon Yeni 1 Kuveyt Oınan 1 Sterlin 1 S.Arabıstan Rıyalı DOVİZ Altş 659.80 477.37 40.33 282.70 13.63 76.68 92.07 250.68 89.74 338.01 41.60 370.26 2271.63 966.61 180.79 Döviz Satış 673.00 486.92 41.14 288.35 14.11 78.21 93.91 255.69 91.53 344.77 42.43 377.67 2317.06 985.94 184.41 Efektrf Etektif Alış Satış 659.80 679.59 453.50 491.69 40.33 41.54 282.70 291.18 13.14 14.24 76.68 78.98 92.07 94.83 250.68 258.20 89.74 92.43 338.01 348.15 42.85 39.52 351.75 381.37 2158.05 2339.78 966.61 995.61 171.75 186.21 HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ İLGİ VE DESTEĞE ÇAPRAZKUR 1 ABD DCHARI 2.3339 B Alman Markı 7 1662 rransız rrançı 2 632 Hollanda Borını 1 9&2 Isvtçre Frangı 1566 06 ttalyan Uretı 178 19 Japon Yeni 3 6495 S Arabtstan Rıyalı 1 Stertın 1 465 ABD Doian AU1N GÛMÜŞ CumhunyM Reçat 24 ayar kulçe 22 ayar tnlez* 900 ayar gumuf ALIŞ 50 500 53 000 7550 6.800 125 SATIŞ 50.750 55.000 7.575 7.350 127 ŞÜKRANLARINI SÜNAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog