Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

2 NtSAN 1986 Ozetle HABERLER CUMHURlYET/7 SHP'de karşılıklı suçlamalar sürüyor 2969, Mecliste görüşülüyor Eski siyasüert konuşma yasağı getiren 2969 saytlı yasantn bazı maddeierbün kaldtrümasuıa fflşkin yasa tasansuun TBMM Genel Kurulu'nda görüsütmesine dün baskmdu SHPtstanbulMÜUtvekili tbrahim Ural, 2969'un eski siyasilere kısıtlama değü, Imtiyaz getirdiğini öne surdu ve Timisi'nin Karşıyaka ilçe kongresinde hizip pazarlığı isim vermeden Süleyman Demi yaptığını öne süren Cahit Angın, "Saym Genel Başkan, reit suçlaeb. Görüşmeur arasm kongrelerden önce genel sekreterini disipline etsin, da kisisel görüşlerini açüdayan yanında duruyor" dedi. Ural, yasanın anayasanın getirANKARA, (Cumburiyet Bii si'nin lzmir Karşıyaka ilçe kongdiği temel hak ve özgürlukUr rosu) SHP eski Genel Sekre resinde "hizipler arasında pazarkavramtna ters düstüğüıui ve bu ntdenle kaldırüması gerektiğini teri Cahit Angın, Genel Başkan lığa girdigT'ni öne süren Cahit bildirdi. 2969'un yabuzca 45 ki Aydın Giiven Gürkan'ın çekiş Angın, "Bir genel sekreter ki diişbıin degil 50 milyon insanm ko meli geçen il ve ilçe kongreierin şanün, hizipler arasında pazarnuşmasvu kıatladiğını söyledi. deki karalamalar için disiplin lık yapıyor ve şu başkan olsun Ural, "12 sene başbakanhk yap önlemlerine gidilebileceği yolun diye baskıda bulunuyor" diye mış bir tat, ülkeyi 12 Eylül şart daki sözlerine karşılık olarak, konuştu. Angın, Timisi'nin "Saym Gürkan kongrelerden kongrede bu olayı açıklamaya çalanna getirdiği halde hiçbir olaydan sorumüı tutulmamıştır. önce Genel Sekreterini disipline hşırken, protesto edildiğini ve tki Uıtüal geçirmesine karşut etsin, yanında duruyor" dedi. "güriiltünün ardına gizlenerek. kendisi hakkutda hiçbir şey Angın, yönetimden uzaklaştınl açıklama yapmadıgını" da öne yapumamıştır" diye konuştu. malarındaki esas amacın kong sürerek şunları söyledi: "Bir Genel Sekreter, ilk gittiTasannm görüşübnesine bugün relerin yansız geçmesini önlemek olduğunu öne sürdü. ği kongrede hiziplerarası pazardevam edüecek. Genel Sekreter Mustafa Timi lığa girmiştir. Şu başkan olacak Angın: Gürkan önce genel sekreteri disipline etsin diye baskı yapmıştır. Daha son lerin yansız geçmesini önlemekra kongrede il başkanı konunun tir. Btitün bunlara karsın İzmir'de tabanın istedigi olmuş. onun açıklanmasını istemiştir. Genel Sekreterin katıldığı bir kongre istedigi adaya itibar edilmemişdisiplin içinde gecer, ama karga tir" Cahit Angın'ın daha sonra şa gürültü olmuştur. O ise açıkkatıldığı Genel Başkan Yardımlanması istenen konuda tam açıklamaya sıra geldiğinde gii cısı Tevfik Çavdar'ın basın toplantısından, başka soruları yarültiınun arkasına saklanarak açıklama >apmamayı tercih et nıtlamadan kızgın bir şekilde aynldığı görüldü. miştir. Genel Sekreter demokrat TtMİSİ, MECLİS tabandan ozur dilemeiidir, ya da medeni bir şekilde açıklama yap GRUBUNDA SHP Genel Sekreteri, dün parmalıdır. Genel Merkez'in göretisinin Meclis grubunda bir kovi kongrelerin yansız geçmesini nuşma yaptı ve milletvekillerinin saglamaktır. Hizmet için aday sorularını yanıtladı. İsim vermeolanlar arasında yan tutmadan kosullari saglamaktır. Dış etki den Angın'ı suçlayan Timisi, gölerite bulunmak degil. Angın ve reve başlamasından sonra milletarkadaşlannı yönetimden uzak vekilleri ile genel merkez arasında uyum sağlandığını söyledi. lastınnak, esas amaç da kongre DllYDUK/GÖRDİJK YALÇIH PEKSEJV Kütüphane Haftası'nda Nutuklar ve Gerçekler Bir üniversıte öğrencisi (adh nı yazmayalım da bir gencı daha YÖK'zede yapmayalım) ortada hiçbir neden yokken (yani hiç gereği yokken) garip ve anlaşılmaz bir duyguya kapıldı: Araştırma yapmak istiyordu. Oysa üniversitelerimizde araştırmanın ne olduğu bile unutulmuştu. Nasıl olsa hocaları güzel güzel dersleri anlatıyorlardı. Anlatılanları dinleyip kafa sallasa, sonra sınavlara girip sorulan soruları "Allah ne verdiyse" yanıtlasa sınıflarını tıkır tıkır geçecek ve vatan bir siyasal fa~kültesı mezunu daha kazanmış olacaktı. Ondan sonra isterse ayakne bakılıyordu. Bu listede yer alan kitaplann (piyasada satışı yasak olanlar) hangi nedenle olursa olsun vatandaşa verilmesi yasaktı. Sonra ikinci bir listeye sıra geliyordu. 1978 yılından sonra yayımlanmış olan kitaplar da vatandaşa çıkanlamıyordu. Çünkü o tarihten bu yana kütüphaneye gelen yazılı eserler, yer yokluğu nedeniyle paketler içinde bulunuyordu. Geriye kalanlar veriliyordu ama geriye bir şey kalmamış bulunuyordu. Öğrencimiz zorunlu olarak "doğru yol"u seçti ve araştırma gibi saçmalıkları unuttu, uslu uslu derslerini çalışmaya gırişti. Bu hafta Kütüphane Haftası.. Kütüphanelerin önemi üzerine bir sürü nutuk atılacak.. Hatta atılmaya başlandı bıle.. Biz nutuk edebiyatını bir yana koyarak bugün gerçekleri dile getireceğiz.. Osmanlı İmparatorluğu'nda önceleri, vakıflar kanalıyla yürütülen kutüphanecilik işlen ilk kez 1882 yılında ciddi bir kimliğe büründü ve "Kütüphanei Umumi Osmanlı" kuruldu. Bugün Beyazıt'ta bulunan Devlet Kütüphanesi bu yoldaki ilk girışim oldu ve yüzyılı aşkın bir süredir de ülkemızin en yetkili derleme kütüphanesi olma vasfını yitirmedi.. 1940 yılında kataloglanmış 40.000'i aşkın kıtap çağdaş bir anlayışla düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.. Ulkemizdeki 6 derleme kütüphanesinden biri ve bırincisı idi. Banknotlar. pullar, afişler ve el ilanlanna kadar tüm basılı yayınlar burada bulundurulmak ve isteyene çıkarılmak zorundaydı. 1978'e kadar işler lyikötü gitti ve o tarihte "görünen köy kılavuz ıstemeye" başladı. Kütüphane bınası her yıl yayımlanan basılı yapıtlara dar geliyordu. Gelen kitaplar, gazeteler, broşürler, paketler halıne getirılerek depolara yığılmaya başlandı. Sonra depolar da doldu Başka depolar kıralandı ve bu böyle sürdü gitti.. Beyazıt Devlet Kütüphanesı'nin yanında tarihi Dişçilik Okulu yer alıyordu. Bir yangında harap olan yapı. hem yer. hem genişlik olarak kütüphaneye eklenmeye çok uygundu. 1980 yılında kütüphane yapılması ıcın calısmalar basladı. Fakat inşaat işleri, kitap basımı kadar hızlı yürümüyordu. 6 yıldır sürmekte olan onarım hâlâ bitmedi.. Bu arada yasak yayınların listesi de kabarıp duruyordu. Yasak yayınların vatandaşa ÇH karılması yasaktı ama, derleme yasası uyannca kütüphanede bulundurulması gerekiyordu. Bunların da eklenmesiyle birlikte 600 bin kadar kitap, bir ayda bir odayı dolduracak ölçüde günlük gazete ve süreli yayın, dev paketler haiinde çeşitli yerlerde korunmaya alındı. Diğer derleme kütüphanelerinde durum daha da içler acısıydı.. İş baştndaki hükümetler adl çözüm gerektiren bu konuya egilme gereği duymazken, Koç Grubu olumlu bir girişimde bulundu. Dolmabahçe sırtlannda inşa edilen Koç Kütüphanest, Batı ülkelerındeki çağdaş kütüphaneler goz önüne alınarak 5 yıl önce tamamlandı. Fakat mevzuat gereği belediyeye armağan edildi. Bir süre sonra belediye kütüphanesi hiç gereği yokken Koç Kütüphanesi'netaşındı. Gereği yoktu, çünkü betediyenin kitapları bu binayı dolduracak sayıda değildi. Kitap sayısına uygun olarak teknık eleman sayısı da yeterli değildi.. Böylece ortaya garip bir durum çıktı.. Artukaslari'ın sündem dışı konuşma isteği reddedildi TBMM Genel Kurulunda ANAP Mületvekm Hakkı Artukaslan 'ın gündem dışı konuşma yapması, ANAP'h Başkan vekili Abdülhalim Aras tarafından engelkndi. Artukasüm'm konuşma yapacap konuyu önceden bildirmediği gerekçesiyle söz vermeytn Aras'tn tutumu ANAP'lılarca sessiz biçimde izlenirken, SHP'liler tepki gösterdiler. Genel Kurulda konuşturulmayan Artukaslan, daha önce Doğu Anadolu'daki olaylardan söz edilirken kendisinin suçlandığını öne sürdü. MDP'U Mehmet Kocabaş'ın bir miUetvekilinin Apoculan evinde sakladığı iddiasında bulunduğunu anımsatan Artukaslan bu konuda konuşmak istediğini bildirdi ve "burada konuşmam lazrnı, bir miUetvekilinin konuşmasına set vuramazsınız" dedi. Mahkemenin oybirliği isteniyordu Idam yerine müebbet Mectiste reddedildi OzaVın çağnsvna sağdan sert tepki D YP'H Cimf«r«k: tktidar partisi silinecek. RP'li Tetcdal: özal'ın şişirdiği balon patlayacak. MDP'li Karua: Sağda formül bu olamaz. JHÇP'H Koç: ANAP, ilk seçimde yok olacak. VAP: özal'ın çağrısı.gizli korku ve şaşkınlığının belirtisi. ANKARA, (Cumhuriyet Bü settiği balonun bir gün patlayarosu) Başbakan Turgut Özal' bilecegini düşünmelidir" dedi. ın, "Sola karşı sağın ANAP'ta MÇP Genel Başkanı Ali Koç, birleşmesi" çağrısı, çağrıya mu ANAP'ın millet vicdanındı lağhatap olan siyasiler tarafından vedilmiş bir parti olduğunu, ilk sert tepki ile karşılandı. genel seçimde tamamen yok olaDYP Genel Başkanı Hüsa cağını öne surerek, "Özal'ın mettin Cindoruk, Özal'ın sozle çağrısı tutacak bir şey degildir" rini ciddiye almadığını belirte dedi. Parti kurmaya çalışan rek, "Biz sola karşı birleşmevi Mehmel Yazar ise, Özal'ın çağnsını "tfade tarzı ve meseleye milletçe yaparız. Özal'ın aklına ihtiyacımız yok. Özal'ın aklı bu bakış şekli toparlayıcı olmaktan işlere. siyasete ermez" dedi. ziyade iticidir" şeklinde yorumÖzal'a ANAP'ı kapatma çağrı ladı. Yazar, butunleşmeyi millesında da bulunan Cindoruk, si tin sağlayacağını savundu. MDP Genel Sekreteri Abduryasi planlama yapanların sonunun "siyasi mezarlık" olacağı rahman Karaa da, "Bir yerde buluşulur aslında. Sagda butürtnı belirterek şoyle konuştu: "6 Kasım seçimlerinin tadı da lesmeden yana olduğumuzu bemağında kalmış. Bu tadı bir da lirtiyoruz. ama formul bu ha tatmak için seçim yasasını de olamaz" şeklinde konuştu. ğiştiriyor. Ama tadamayacak. VP'den yapılan açıklamada. Onun partisini millet kapatacak "Çıkardıgı Siyasi Partiler Yasazaten. Iktidar partisi, kendi ko> sı'ndan korkan Sayın Özal'ın duğu barajı aşamayıp siyasi ha açık kapı çağrısı halk kitleleri >attan silinecek." nezdinde itibarını yitirdiklerinin RP Genel Başkanı Ahmet kendileri tarafından açıkça kaTekdal, "Özal, reklam ve slo bulüdür. Bu davranış gizli bir ganla sabun köpıiğü gibi parti korkunun ve şaşkınlığın sini şisirerek kendisini içine hap nelirtKidir" dpnildı kabı boyacılığı, büfe işletmeciliği, garsonluk veya banka memurluğu gıbi işlerden birıne girıp rahatça sürünebilecekti. Oyteyse "araştırma" gibı hem yorucu, hem de bıter bıtmez tozlu raflara kaldınlacak bir çabaya ne gerek vardı.. Fakat dediğimız gibı bu öğrenci garip biriydı.. llle araştırma yapacağım diye tutturmuştu Araştırma yapmaya kalkan bir insan ne yapar? Önce bu konuda yayımlanmış eserlerın neler olduğunu öğrenmek ister. Bunun da en iyi yerı, ülkemızdekı 6 derleme kütüphanesınden en kapsamlısı olan Beyazıt Devlet Kütüphanesıdır Söz konusu öğrencı de aynı yoldan gıttı Elıne verılen katalogdan ışine yarayabilecek kıtapları seçtıkten sonra formalitelerı tamamladı ve ıstediğı kıtapları gorevliye bildirdi Beyazıt Devlet Kutüphanesı görevlilen dünyanın diğer yerlerindekı görevlilere benzemıyorlardı İstenen kıtapları bulup çıkarmak yerine lısteyı birçok açıdan ıncelemeye başladılar. Önce yasak kitaplar listesı VAP'ta görev bölümü Vatandaş Partisi MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri betirlendl Genel sekreter yardunahklanna Hikmet Köktü ile Necmettin Vangöl getirildiler. Bu arada VAP\n ilk tabelasmm, Genel Başkan Ankanhn katüacağı bir törenle 8 nisan günü tzmirde astlacagı büdirüdl ANKARA, (Cumb«rty*t Borosu) SHP Konya MilletvekiU S*bri Irmak'ın OlOm cezaları verilmesinde, mahkeme heyetimn oybirliJini arayan, aksi halde müebbet hapis cezası olarak uygulanmasını Ongören yasa önensi TBMM Genel Kurulu'nda ANAP'lılann oylanyla reddedildi. Innak, önerisini açıklarken birçok Batı ulkelerinde ölüm cezalannın kaldınldığım vurguladı, 31 Qm cezalannın hiçbir caydtncıhk ve topluma kazandırma amac, olmadığım söySedi. Jrmak. "Cetal Baymr da idama mabkAmdo, sonr» burayı jeref konugn olırak geldi, an» Mendcrcs ve Zorin'yn karttnmadık" dedi SHP Grup Bajkan Vekili Sryfl Oktay, anayasada ölüm cezalanrun kaldırılmayacağına ilişkin bir hüktlm bulunmadığını söyledi. tktidann, izlediği ekonomik politika ile suç ijlemenin kojullannı haarladığıru anlatan Oktay, özelhkle sivasî suçlulara ölüm cezası uygulanmasımn kabul edilemeyecefim, geçmişte suçlu görülen birçok politikacuun değişen koşullarda heykelleri diküdiŞini belirttı. Oktay, devlet eliyle adam öldürmenin bir ceza niteliği taşımadığını da belirterek. "Yakında öniimüze idam dosyalan geieecİL, bnnlan ont)1ayarak ülkryi idamiar «Iktsi halint ml gethecetb?" diye sordu. Adaİet Bakaru Necat EMem, muhalefetin konuşmalannı duygusal olarak niteledi. Eldem, Türk Ceza Yasasi'nda kapsamlı değişiklik yapıtroası için hükürnetin çahsmalannı sürdürdüpnü, bu çalışmaların hazirarı ayı sonunda biteceğini belirterek, ölüm cezalarınm bu dcğişikliklcr içerisinde değerlendirilecegini bildirdi. Eldem, "tn^ıllah iilkemiz huzurtu. mbreffeh bir ülke olnr ve ölüm cezalan lartışılır olmaktan cıkar. toşaDmb o noktaya getir ve bu insani daşiincelerc deger vertriz" diye konuştu. Tartışmalardan sonra Sabri Irmak'ın yasa önerisi ANAPIılann oylanyla reddedildi. Ban bağımsız miUetvekilleri ile MDP'Hler de ANAP'lılarla birükte oy kullanddar. KtRALARLA İLGİLİ ÖNERJ REDDEDÎLDİ Genel kurulda aynca SHP Istanbul Milletvekili tbrmhim Ural'ın mal sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik hükümler getiren yasa önerisi ANAP'lılann oylanyla reddedildi. öncn daha önce de Adalet Komisyonu'nda görüsülerek reddedilmisti. Ural'ın önerisi, yıllık kiralann emlâk vergiâ beyannamelerindeki rayiç bedelin konuılarda yüzde 8'ini, işyerlerinde yüzde 10'ununu aşmamak dzere saptanmasını öngörüyordu. Başarının Belgesi İşte güvenin, huzurun, coşkuyla ve bilgiyle verilmiş hizmetin karşılığı yeni bir DIŞBANK BAŞARISI. Koç Kütüphanesi 5 yıldan beri Dolmabahçe sırtlannda kapasitesinin çok altında kitap ve elemanla hemen hemen boş dururken, Beyazıt Kütüphanesi'nın kitaplığında birikmış 600 bın cilt kitap paketler içinde çürüyordu. Kısacası bir yanda kitap vardı, yer yoktu. Diğer yanda yer vardı, kitap yoktu.. Bunlara yer değiştirtecek "kafa" ise iki tarafta da yoktu.. İşte Kütüphane Haftası'nda atılan ve atıiacak olan nutukların ardında yatan gerçekler bunlardı . 31ARAUK 1985 BİLANÇOSU AKTİF I ODENMEMIŞ SERMAYE II KASA IIITC MERKEZ BANKAsT IV BANKALAR 117291C616E23 V MENKUL DEGERLER CUZ VI MEVDUAT KARŞILIKLABI VII KREDILER Dovız KreıMefi *L Krw*len 22613 142 22S 79 41 147 02261191 TÜRKÜRASI 3 08Î 350 099 • 5 PASİF t SERMAYE II YEDEK AKÇELER Kanunı redek Akçetef Ihııyan Yeöek f^kçeter Oe^er Artıj Foou TURKÜRAS! «ooooooooo«196 308 256 46 1 394 814 321 7S 2 428 493 309 15 375 000 625 59 307 706143 40 1951306.371.11 195077606624 1051306.37111 719019018156 1S919 356JJ7 9 3794 645 000 63 760 164 8*4 70 53 452 316 80 ! 810 27135186. 418515000Beoe* Bw Amort Kal«n III KARŞILIKLAR IV T C MERKEZ BANKAİT Reesk Et 530 30487 VIII MUHTEUF BORÇLULAR IX OZEL HESAPLAR ıT C Merkez Bankası) X KANUNI YEDEKLER KARŞlLlâl KIYMETLER XI1ŞTIRAKLERIMIZ XIISABIT DEGERLER " V ÖZEL HESAPLAR KARŞILIĞI Imaui T«n aio 271 351 86 . VI BANKALAR VII DIŞ KREDILER VIII MEVDUAT Tıcan Bankala/ Tasarruf 13*4 817 685 34 •' . 3 350 781789 09 41680 67341291 20 482 33 12 294 528 748 64 4009 638 650 63 1055 366 906 63 300139 004 13 1 434 11 750 10 800 34 932 723 000 823 499 821 801 000 155 84 1 . 64 97 94 MenkuUef " 976 073 222 423 594 042 552 479 180 (MenkuHer 604 530 000 TL na slgortalıöır I Gayrımen* 2 858 568 78118 60 268 172 09 2 798 302 609 09 (Gaynmenkulle' 300 0O0 000 TL na stgonahdtr | 17 659 693 792 36 IX DOVİZ TEVDIATI 24 020 979 620 55 13 729 '5 759 11 856 334 4 Ö80 953 303 33 252 550 28 638 650 63 190 062 60 638 84607 67341291 133K8BBJ4»» 72 340.152.46 3539 486 25818 68 610 68 5295 528 048 95 7.S26.9M.918.12 106 350 3 " 242 16 268 272 059 602 62 ^ ^ XIIITAHStLI GECIKMIŞ^ALACAKLAR XIVDİĞER AKHFLER XV AKTIFLEŞTIRILMtŞ GİDERLER 104 446 427 19 41 632 788 12 2 876 344 725 85 X ÖDEME EMIRLERI XI MUHTELİF ALACAKLILAR 62 813 639 07 XII TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER~ XIII DİĞER PASIFLER XIVKAR NAZIM HESAPLAR * KÂR : 7 Milyar 527 Milyon ÖZKAYNAKLAR: 10 Milyar 787 Milyon w MEVDUAT : 54 Milyar 984 Milyon 7,5 Milyar kân, 10 Milyarı aşan özvarlığı, 1 yılda % 7 2 artarak döviz tevdiat hesapları ile birlikîe 55 Milyara ulaşan mevduatı ve özellikle titiz kredi politikasının oluşturduğu aktif kaliîesiyle DIŞBANK bilançosu bir başan belgesidir. Artan ilgisiyle bu kıvancı sağlayan değerli halkımıza ve hizmet aşkıyla dolu özverili personeline DIŞBANK teşekkürü bir borç bilir. 106 350 311 242 16 4 009 149 857OolartfTuz 4009149857 MerKez Bankası Dı^ef 70 321 532 548 76 Kefaletierımız 70 321 532 548 76 Saır Muşterıter 193 941 377 196 86 Dığer Na2'tn Hesaplar NAZIM HESAPUAR 263 272 059 602 62 37« «Z23TOS44.7» 374 «22.I70.M4.7* 1985 KÂR VE ZARAR HESABI BORÇ I PERSONEL GIDERLERI 1 Ay** ve ucretten 2 Kıdetn tazminatlan ve emekh ikramıyelen 3 Dığer Persofiel Gtöer 1045.778 54460 1Î.273.171JÖ 1 15QJ24.9S8.38 TOmcüRAa 2 208 276 679 81 ALACAK I ALINAN FAIZLER 1 2 3 4 5 KreOılerOen Bankalardan Mevduai K3f>. Kanunı yed* kar> Menku^ değef cuzd T0RKÜRASI 18 120 1288 627 28i 935 159 461 336 168 154 417 579 432 58 035 87 4» 547 01 397.26 824 27 3 178 443 284 27 2564 179 06149 614 264 222 78 1 2 H 784 420 22 64 883 369 68 211 358 826 17 II VERGI VE HARÇLAR IV VERILEN FAIZLER Mevduâta A Resmı 8 TKan C Bankaiar D Tasarruf E D4«r 2 T C Merkez Sankasına 3 Verıiefı Dığer Faızler "" 218 282 091 30 6 Diğef Faızier III DIĞER IŞLETME G I D E R L E f l T 10 807 55568304 986 828 053 73 13 814 902 636 57 II ALINAN UCRETLER VE KOMISYONLAR 1 Kredı ışlenılen ı(e \\ 2 Bankacıtık ışl 37 996 84 932 131989 60 5394 458 646 25 4 238 679 408 33 42 247 662 02 III KAMBIYO KARLARI IV İŞTIRAKLERİMİZDEN ALN KAR PAYI 389274 139.88 281807281365 69 357 20265 911857 523 45 221277 002 97 173 768 4632645 469 59 22 815 646 70 22 047 423 68 131984 61253 131994612 53 48 826 846 20 7.52» 984.918 12 2*.1M.M7.567 33 V MUHTELİF GELİRLER VE KARLAR V VERILEN KOMISYONLAB VI KAMBIYO ZARARLARI VII AMORTISMANLAR 1 2 3 4 Menkullet Gaynmenkuller Oze< hAalıyei bedelten l(k lesıs gjderien VIII KARŞILIKLAR DIŞBANK Türk Dış Ticaret Bankası GENEL MUDURLUK 80230 Harbr/elstanbul Teteton 146 51 50 (5 hai) 146 10 00(5hal) Tetex 22096 tdtb tr Fax 147 94 87 Cumhurryet Cad 201 1 Saır IX MUHTELİF GİDERLH1 VE ZARARLAR X KÂR DIŞBANK, TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ. ve İŞTİRAKLERİNİN GÜÇLÜ KURULUŞUDUR. Istanbul Merkez Şubesı Cumhunyet Cad 201 80230 Harbıyelstanbul Tetefon 146 51 50(5 hai) U6 10 00ı5hat) Telex 27758 clısa tr Fax 140 27 26 Ankara Şubesı İ2mrCadi9 06440 YenışehrAnkara Tdelon 25 95 24 (3 tat) Telelon 33 29 90 (5 hat) Telex 52368 dısc tr Telex 42411 debtf Rax 188517 Fax 14 97 70 Cumriurryet Bulvarı 6 8 35210 İzrmr (•) 1 Nisan 1986 /rtboriyte Denızlı Şubesı Enver Pasa Cad Ozel Idare Işhanı B Btok 20100 Denelı Telefon 14 682 21 487 Telex 59575 dısn tr • Fax 21 541 22 709 izmır Şubesı Beyoğlu Şubesi lstıklâlCad154 80070 Beyoğlulstanbul Telelon 149 98 35 149 20 45 Tetex 24174 ctshtr Fax 145 08 83 Şışlı Şubesı Şışlı Meydanı 352 80220 Şışlılstanbul Teleton 146 40 92 (2 hat) 146 50 37 148 05 36 Telex 26343 dısg tr Fax 148 31 74 Bursa Şubesi ÇekifgeCad 101 16070 KukurtluBursa Telelon 64 140 (3 hat) Telex 32186 dısu tr Fax 66 154 Mersın Şubesı Uray CaO 2 8 / D 33100 Mersın Tetefon 18 555 18 870 Tetex 67204 Ğst tr Fax 166 84 Adana Şubesı Postane Cad 27 01010 Adana Teleton 21 07712 934 20 455 Telex 62681 dısj tr Fax 16 293 Antalya Şubesı Alı Çetınkaya Cad 7 07040 Antalya Teleton 14 066 11 122 Telex 56234 dısd tr Fax 20 002 Bagdat Cad.315 81060 Erenkoylstanbul Tetefon 358 05 23 355 58 51 Tetex 29152 dtsm tr Fax 350 38 19 Kadıköy Şubesı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog