Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/4 KÜLTÜR YAŞAM 2 NÎSAN 1986 Ozetle TELEVİZYON 07.00 Açıhş ve Program 07.01 Sabahın Getirdikleri Progmm bir şarkıyla baflıyor. Çizgı fllmden sonra Erikçiglller ekrana getiyor. Bitmect kOşesinde, geçen hafta sorulan soruya doğru cevap veren ıki talihli seyba açıklamyor ve yeni bir bılmece daha soruluyor. Nuray Akm iki türkuyle programe katılıvor. Kafkas an türünü tanıtan bir fllm yayımlanıyor. Hukuk KOşesi'nde, seyirci mektuptan cevaplandmhyor. Program, Küçük Çiftlik ve Haberterie son buiuyor. James Cagney, elektrik saçan Leyla Geneer'in yaşamöyküsü kitap sinema oyuncıusuydu İlk olarak 1930 yılında beyazperdede görünen Cagney, daha önce Joan Blondell'le ünlü bir çift oluşturmuştu. Her role kendi damgasını vuran bu yerinde duramayan sanatçı, 1961'de sinemadan kopmuş, 20 yıl sonra Milos Forman'ın "Ragtime"mda yaşlı komiser Waldo rolüyle son kez beyaz perdeye dönmüştü. ATtLLÂ DORSAY Beyazperdenin gelmiş geçmiş cn büyük "gangsteri" öldü. Bu alanda Humphrey Bogart. Edwmrd G. Robinson, George Raft gibi büyük rakipleri yok değildi. Ancak Cagney, hepsinin ttstündeydi. Çünkü bir gangster, bir yasadışı kompozisyonu için gerekli olan çeşitli öğeler, yakışıklıhkla sadistçe bir tavnn büeşimi, yumuşaklıktan birden sınırsız bir senliğe geçiş yeteneği, bir bakışı, bir gülümseyişiyle en büyük tehditleri, en amansız tehlikeleri duyumsatma yeteneği, Cagney'in temel özellikleriydi. Bunlarsız bir gangster, bir örgüt lideri veya bir "büyük kent haydudu" düşünülebilir mi? Satynjit Ray belgeseli Sinema Günleri 86'da "Ev ve Dünya" ve "Mücevherler Kralhğı" adb ikifümi gösterilecek olan Hintli yönetmen Satyajit Ray üzerine bir de belgesel fibn sunulacak. 9 nisan günü saat 17.00'de Atatürk Kültür MerkezTnde gösterilecek fllm, 1985 yapımı ve 132 dakika. Shyam Benegal imzasını taşıyan fllmin birçok yerinde Satyajit Ray da gözüküyor ve sinemaa üstüne düşüncelerini açıklıyor. hatine geldi 09.00 Kapanış 17.00 Açıhş 17.05 Açık Ögretim Prof. Dr. Vural Savas "tktisata Girij", Prof. Dr. Fevzi Sürmeti ~Genei Muhasebe" ve Prof. Dr. Hilmı Haasalihoğhı "Genel Malematik" dersJerinı veriyortar. Franca Cella'nın yaz/dığh bol fotoğrafa da yer veren "Leyla Gencer Bir Primadonnamn Gerçek Romam"nda, ünlü sanatçımızın 35 yıllık sanat yaşamı boyunca başardıklannm tam bir öyküsü yer alıyor. ÜNER BİRKAN "...İlk olarak görüyordum o büyük kadım. Kendisiyle konuşan televizyon görevlisi, dünyanın en seçkin, en saygın kişilerine gösterilen derin saygıyla yöneltmekteydi sorulannı ona... Demek, adım yıllardan beri duyduğum, plaklardan dinlediğim Leyla Gencer'di, o alev gibi parlavan, sımsıcak sesli Türk sopranoydu karşımdaki. Italyanların, sahnede bir cok mutsuz kraliçeyi canlandırırken izlemeye pek alıştıklan için 'taçlı şarkıcı' diye andıklan ünlü divaydı. Maria Callas'ın vakitsiz ölümünden sonra, "Bel Canto"nun sevda a a l a n çeken, aldatılan, büyülü kadın kahramanlarına hayat vermekte, onlan etiyle kemiğiyle yaşatıp seslendirmekte gerçekten tek ve rakipsiz kalan o büyük opera sanatçısı buydu demek..!' Bu satırlan dört yıl kadar önce, "Le Monde de la Musique" dergisinde yayımlanan Leyla Gencer'le yapılmış bir söyleşidt okumuştum. Sanat dünyasma, bildiğimiz birçok nedenden öturü, büyük isimler armağan edebilmiş bir ülke olmaktan henüz oldukça uzağız. Bu yüzden, dışarılarda yasayan, oralarda sanatın herhangi bir dalında başarı gösteren müzikçilerimiz, ressamlarımız, yazm adamlanmız için yayımlannuş birkaç satır övgüyü bile büyük mutlulukla karşılanz. Ama sözünü ettigim söyleşi, öyle hatır için kaleme alınmış, sıradan bir yazı değildi; büyük sopranomuzun Paris'te "Atbenee" Tiyatrosu'nda verdiği (üç yıl sonra, 6 Temmuz 1984'te Istanbul Festivali'nde de aynı program düzeni içinde sunulan) unutulmaz resitalin içten coşkusu ile yazılmıştı. Gerçek, soylu bir sanatçıya övgü niteliğindeki o söyleşiyi okuduğumda, bir Türk müziksever olarak övünç duymuştum. rolüyle), geçen yıhn yaz aylannda Montpellier Festivali'nde verdiği resitale kadar, Leyla Gencer'in otuz beş yılbk sanat yaşamı boyunca basardıklarının tam bir öyküsü yer alıyor. Gencer'in (kenarda köşede unutulmuş, ama asıl değerleri bugün onun çabalarıyla ortaya çıkanlan birçok eseri de içeren) dağarında 70'i aşkın operanın yer aldığını, stüdyolarda ve radyo programlan sırasında kaydedilen plaklarının sayısının 14, canlı yayınlarda (opera temsilleri, konserler, resitaller) gerçekleştirilen plaklannın sayısının 40 kadar olduğunu, Poulenc ve Pizıetti gibi önemli bestecilerin operalannın dünyada ilk temsillerini de onun üstlendiğini, bu çok değerli yaşamöyküsü calışmasından öğreniyoruz. Sanat dünyasma ülkemizin armağan ettiği, gerçek bir ulusla 18.30 Haberler 18.45 Smurf5 19.10 Üretimde Verimliliğin Artünlması Ali Okçu (üreticı), Mehmet Demircı (Ojrtici), Hüseyin KahyooguUan (Orrticii, Şükru Kahyaoğullan (uretici), Tbnm Orman ve KOytften Bakanı Husnü Dogan, TOrkiye Ziraaı Odalan Başkam Osman Ozbek ve Tanm Orman ve KOyifieri Bakanlıgı tzmir tl Uüdttrü YUdınm Poynaoğlu'mtn katıidığı programda hayvancıhk konusu ifteniyor. 500 milyonuncu ziyaretçi '* ABD'nin Massachussetts eyaktinde otunm Don McGmth, Disneylandi gezen 500 milyonuncu ziyaretçi oldu. Disneytand'e kansı ve dört çocuğuyla gelen McGrath'e ABD'deki tüm Disney parklanna serbest giriş kartı armağan edildl 1930 Kanser Haftası Programda, kanstrm teştıisu tedavisi ve yapüan cerroMi müdahaieierden sOz ediliyor. ^ ^ Uykudan Önce Haberler Hava Durumu Uzay İnternazionaleReal Madrit UEFA Kupası Yanfinal Maçı 23.25 Haberler 2330 Kapanış 19.50 20.00 2030 20.40 21.30 Yusuf İslam konfe ferans verecek Bir zamanlann ünlü pop şarkıcısı Cat Stevens, tslamiyeti seçtikten sonraki adıyla Yusuf fslam, Büsakia "Muzik, Ktiltür ve tnanç Dünyası" konulu bir konferans verecek. 8 nisan salı günü saat 21.00'de Bilsak salonunda gerçekleştirilecek konferansta Yusuf İslam lngilizce konuşacak, daha sonra da dinleyicüerin sorulannı yanıtlayacak. RADYO T R T ItSJ0Aph^pfOtraın«efa>»haberier.tSj»5Ezıiken«iLİ8J»Soi«icrdtn bira jarta. «LM Kflye haberier. 94.18 GOnaydın. *?J » Habota. W1M OOnAn ipndcn. mm Arkaa jmn. 1*M K a haberier. 1M5 Rddamhr. IIM K m haberkr. 1 U 5 Okul mdyofu. 11.45 H«fıf mOrit 1241 Kısa baberlcr. 1245 Reklamlar. U.MT0rkçc jözlO hafıf mflzik. HM Tttrk halk mOrit özd prognmı. 1155 Rddamlar ve ıadyo progremlan. 13J0 Haberter. 13.13 MOzik. 13J» B e t f ö d ytym *ercHamlar.1*45 Ekonomi dtayas. 15J« Kısa haberfcr. 15J»S ötleden tonra. i t M Ku> haberter. 1(45 Okul radyosu. VIM Kna haberfcr. 1745 KoyttmOz köyiürottz. 17.25 Bölgesd yayın ve reklamlar. 1M9 Çocuk bahçeti. 11.15 H«ft«nın çocuk tarku. l&2t Beytli fash. 1859 Hafif müzik ve reklanüaı. » 4 0 Haberier ve otaytann i^ndca. 2*40 Yurtun takt. M J * %ni «eıler. 20J8 Haiif mOzik 214* Kua haberler. 2142 Radro tiymosn. 2 2 4 * Tttrküler geçidi. 22J0 KOçük komer. 2X41 Şarblar. 2J4» Haberkr. ».15 Gecenin içinden. 9*55 OOnOn haberlerinden Ozeüer. 0141 Profram ve kapam*. t l 4 M S 4 0 Gecc T R T I I »740 Açıh»veprop«n. 0742 SoBalerien «çmete. 87J« Haberkr. 9IM TOrktUer ve oyun havalan. 0*40 İki toİHtten tarblar. OtJO Sabah koıueri. 0»40 TBrktller. 09.15 Çocuk bahçes. 0»J0 Çefitti mOzik. 1040 Şarblar. 10 M TOrkflkr geçkfi. 10^0 Çcfkli müzik 1140 Kaduılar tophıhı|u. 11J0 HafU mOzik. 11^5 Ahmet Vefık P«ja'tun OlOm yüdSnOmO üvA progmnı. 1240 Şarblar. 12J0 Piyano lotoUn. 1Z4S Tdrkçc »özlü hafıf mOzik. U 4 0 Haberkr. 13OS Hafif mOak. U J 0 KOçOk kora 1440 Bir albom. 14J0 %bana d3 deni. 15J0 Oda mSzi^. 164» BDerek dinleyetim. 1 U 0 Arkaa yann. IİM TDrkuler feçidL 1740 Şeddianbtn fasb. 17J0 Kdçük konsr. 1140 TOrkOler ve oyun havalan. 1SJ0 BİHm ve teknolojide yeni ufukUr. 18J0 Çocuklar $arb iöyiOyor. 1940 Haberkr ve oUyUnn j^ndea. 2040 Beraber ve wk> (arblar. 20JO Yabana dfl dern. 2L30 Yuıtun Kder. 2240 ÇejitK mOak. 22J0 Bir roman / bir yazardan hikayekı. ZL45 TOıküler. 2340 Haberler. 23.15 Beraber ve *oto tarkılar. 23^40 Hafif mOzik. 2355 Çarfamba korueri. HSS Profram ve kapanif. T R T I I I 0 7 4 0 Açünveprogram. « 4 2 Hafıf müzik. 07.30 Sabah kofucri . 0 0 4 0 Sabah kin mttzik. 0940 Haberkr. 09.12 MOzüdi dakikalar. 1040 Ifanpa 1140 Ofkye do|ru. 1240 Haberkr. 12.12 OOnOn komeri. 1340 Beraber ve »oto farfatar. 1 3 J 0 1 * * halk mttziSi toplu progrunı 1440 Kooser saati. 15J0 Caz mOzJJi. 1&5S Haftamn çocuk şarkısı. 1640 TOrk halk müzıği toplu programı. 16J0 Iki soüttten jarkılar. 1740 Haberler. 17.12 Sizler ifin. 1*40 StüdyoFM 1940 Haberkr. 19.12 MOdk dttnyaaııdan. 20.00 Her hafu sizlerle. 20J0 Caz dOnyaa. 2140 MOzik bümeceo. 2240 Haberkr. 22.12 Oecenin getirdikleri. 23J0 Bir komer. 00J0 Gece ve mOzik. 0140 Profram D a n s ve şarkı adamı Cagney, geçen yuzyıldan kalmaydı: 1899 yılında James ve Carolyn Cagney çiftinden dünyaya geldi. Babası Norveç kökenliydi, değişik fiziğinin bir özelliği olan ve bir süre "RedKızıl" unvanının verilmesine neden olan kızıl saçlarını Cagney, Norveç kökenine borçluydu olasılıkla... Cagney'in sahne hayatı, bir "dans ve şarkı adamı" olarak başladı. 1920'lerde ABD'yi baştanba$a kateden gezici bir trupta rol aldı. Sonra ciddi tiyatro rolleri geldi. Broadvvay'de 1920'lerin sonuna doğnı, birkaç yıl önce ölen ünlü oyuncu Joan Blondell'le ünlü bir çift oluşturdular. 1930'da ilk sinema rolunü aldı. Ve 30 yaşından sonra önünde açılan bu yeni kapı, onu hemen üne kavusturdu. GENÇUĞt, YAŞLILIĞI Bir dönemin ünlü yüthu Ann Sheridania 1940 yapmu "Tbrrid Lont" fltmtnde görulen James Cagney, 19İ4yümda (yanda) bu hate gebnipt (1961) vb. güldüriilerde mizah duygusunu gösterirken, ünlü korku nimleri oyuncusu Lon Chaney'i canlandırdığı "Bin Yüzlü adam The Man of a Thousand Faces"de (1957) kompozisyon gücünü gösterdi. Gazetecilik de sevdiği ve sıkça denediği kompozisyonlardan biriydi: "Geç Kalan Adam Johnny Come Lately" (1943), "Güneşteki Leke Blood in the Sun" (1945), vs. 1940'larda bağlı olduğu VVarner Bros'la bir ara bozuştu, kendi şirketini kurdu. Sonraları Warner'e döndüyse de Cagney Productions, birkaç yıl boyunca film üretmeyi sürdürdü. 1958'de tek yönetmenlik denemesi olan "Cehenneme Kestirme Short Cut to Hell'M yönetti. 62 filminin yarısından çoğunu, popülerliğinin dorukta olduğu 1930'larda çeviren Cagney, 1950 sonlanndaki fılmlerinin eski ilgiyi görmemesi üzerine sinemayı bırakarak çiftliğine çekildi. Işgal altındaki Berlin'de bir Amerikan işadamım çizdiği Bill> VVilder'in ünlü güldurüsü "Bir, tki, Üç One, Two, Three"den sonra (1%1), sinemayı tümuyle bırakmış gözüküyordu. Ancak tam 20 yıl sonra, Milos Forman'ın önerisine dayanamadı ve Doctorovv uyarlaması " R a g t i m e " d a yaşlı komiser Waldo rolüyle perdeye döndü. En ünlü döneminde bile bir soruyu yanıtlarken, en büyük isteğinin "çiftliginde yaşamak" olduğunu söyleyen sanatçıyı, 82 yaşında perdeye dönmeye ikna eden neydi? Kendisine göre "Biraz hareket etmesi, birşeyler yapması gerektiğini söyleyen doktonınun ögüdü!"... Ancak bu, Cagney'in son film deneyimi oldu. "Hangisi Karısı" Suadiye'de Dormen Tiyatrosu, Ray Cooney V/ı "Hangisi Karısı" adh oyunu 17 nisandan baslayarak Suadiye Atlantik Sineması 'nda sahneleyecek. Topluluk, "Hangisi Karısı" adlı güldürüyü Atlantik Sineması'nda üç hafta süreyle oynayacak. Oyun bugüne kadar Dormen Tiyatrosu sanatçılan tarafmdan iki yüz kez strgilendL Leyla Gencer rarası değerdir Leyla Gencer. Onunla övünmesini bilmeliyiz. 25 mart akşamı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda, lzmir Filarmoni Derneği'nin düzenlediği bir resitalde gepgenç, yolun henüz baslarında bir hanım piyanisti, Öznur Orbay'ı dinledim. Program düzeninde seçkin bir inceliğin ve kültürün, yorumlannda tekniğin akıl ve duyuşlarla birleşmesinden doğan bir bütünlük ve denge arayışının pırıltılarını sezdim onda, mutlu oldum. Doğru yolda yürümektedir bu genç piyanist, sağduyusuyla, iradesiyle, kendine güveniyle daha sağlam yerlere basacaktır ayağını, inanıyorum. Bu "ilk" resitali dolayısıyla candan kutluyorum onu. (*) Franca Cella: "Leyla GencerRomanzo Vero di una Primadonna'VCGS EdizioniVenezia, 1986. tzgiVnün öyküsü ABDde yuyımlandı Mutaffer Izgü'nün genis bir yafamöyküsüyle "Dinibütün İsmail Efendi" adh öyküsü ayhk "Short Story lnternational" dergisinin nisan sayısmda yayımlandu New York'ta çıkan derginin temmuz sayısmda da yine Izgünün "Ense Kulak Milyoneri" adlı öyküsüne yer verilecek. öyküyü tngilizceye, Utah Üniversitesi profesörlerinden Joseph S. Jacobson çevirdL Ozgün ve kişilikli James Cagney, kısacık boyundan beklenmeyecek enerjisi, hep alnında saçlan, benzersiz mimikleri, ustaca kullandığı elleri ve kendine özgü bir argolu konuşma biçimini yuvarladığı lehçesiyle, perdenin en özgün, en kişilikli sanatçılanndan biriydi. Özellikle 1930'lann Amerikan sinemasına damgasını vurmuş, sayısız unutulmaz portre çizmiş, yığınlann gözünde en çok polisiye sinemayla ve "gangster" tipiyle özdeşleşmiş... Perdede sanki hep kendisini oynamış, kendi özelliklerini, erdemlerini, gundelik tavırlarını perdeye taşımış oyunculardan biri. Eski filmler ve onları gösteren programlar var oldukça unutulmayacak, hayranhkla izlenen "otantik" bir sanatçı olarak hep amlacak... Benzersiz dans gösterileri Cagney, sinemada yıllarca süren vodvil, müzikli oyunla deneyimini başanyla kullandı ve kimi müzikallerde benzersiz dans gösterileri yaptı. Bunların arasında ilk filmi olan "Günahkârların Taliy Sinner's Holliday", "Fooülgt Parade" (1933), "Denizciler Geiiyor Here Comes the Navy" (1934), "Yankee Doodle Dandy" (Oscar aldığı film, 1942) gibileri de var. Ama 193 Tde yaptığı ilk önemli filmi olan "Halk DUşmanı Public Enemy"den başlayarak Cagney, dram ve özellikle polisiye filmlerin bit numaralı oyuncularından biri oldu. Yıllar boyu, iyi ve kötü adamları, haydut, gangster, polis, kaptan vb. rolleri oynarken bu rollere hep kendi öz kişiliğjnin damgasını vurdu. Alabildiğine enerjik, yerinde duramayan, etkin, nerdeyse elektrik saçan ve en "kötü" kişiliklerde bile kendisine özgu bir çekiciliği olan bir adam... Ama seyirci onu çokluk, dengesiz, manyak, "egocentrique" kişiliği ön planda olan "kötü adam" rolleriyle anımsadı. 1930'larda "Halk Düşmanı", "Kadın Kaüli Lady Killer", "Kirii Yüzlu Meiekler Angels vvith Dirty Faces", "Her Şafakta Ölürüra Each Down 1 Die 7 ', "Kükreyen Yirmiler The RoaringTwenties", 1940'larda "Cenenııenı Alevi Wite Heat", 50'lerde "Yanna Veda Kiss Tomorrovv Goodbye", "Öldüren Aşk Love me or Leave Me", "Kötü Adam Tribute to a Bad M a n " vs. Özellikle "Kirli Yüzlü Meiekler" filminde, semt çocuklannın hayran olduğu ve onlara "kötü örnek" olmamak için elektrik sandalyesinde ölüme giderken "korkak" taklidi yapan gangster rolü veya "Cehennem Alevi" veya "Yanna Veda"daki manyak gangster rolleri, Cangey'in, 62 filmi bulan üretimi içindeki en tipik, en anımsanan rolleridir. "Kükre>en Yirmiler"in finalinde, bir kilisenin onunde, merdivenlerde, polislerce vurulmuş olarak yatan ve sevdiği kadırun koUannda ölen gangster sahnesi, kuşkusuz Cagney'in sinemadaki kişiliğinin en belirgin dışavurumlanndan biridir. Bir tür gangster romantizmi, o dönem Amerikasının toplumsal gerçeklerine yaslanmakla birlikte sonuç olarak duygusallığa aşırı prim veren yumuşak bir melodram anlayışı. 70M opera BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Baz! ağaç ya da bağ çubuklannı toprağa daldırarak yetiştirmelc. II llgeç... Aınnıe. 3/ Eskiden mest üzerine giyilen san pabuç... Sarmısak difimj. 4/ Boğaz, gırtlak... ökseotu. 5/ Gümuş... Sıcak bölgelerde yetişen yağb bir ağaç. 6/ Yemek... Yetermce ay(fanlık olmayan... Su. 7/ Kompleks. 8/ Divan şürinin ölçüsü... Kucak. 9/ Üstünde namaz küınan kilira, post gibi şejlerden yapılmış seccade. YUKARIDAN AŞAGlVA: Aynı duyguyu bu kez, Italyada yayımlanan nefis baskılı bir kitapla yeniden yaşıyorum. Kitap, "Leyla Gencen Bir Primadonnamn Gerçek Romanı" adını taşıyor (•). Tiyatro ve müzikoloji dallarında birçok calışması olduğunu öğrendiğimiz bir kadın arastırmacının, Franca Cella'nın imzasını taşıyor. Sayfalarını imrenerek çevirdiğim, okumaya, bakmaya doyamadığım bu 550 sayfahk, bol fotoğraflı kitapta, 195O"de Ankara Devlet Operası'nda Uk sahneye çıkışından ("Cavalleria Rustkana"da Santuzza Yekta Kara şan resitali Soprano Yekta Kara yann saat 19.00'da Beyaz Kösk'te bir şan resitali verecek. Piyanist Jan Salay'm eşlik edeceği bu resitalde sanatçı Mozart, Schumann, Brahms, Çaykovski, Ulvi Cemal Erkin ve Adnan Saygun'un yapıtlannı seslendirecek. 1/ Çobanaldstan da denilen bir kuş türü. 2/ Izmir'in bir ilçesi... Eski Mısır'da bir tann. 3/ Başlangıcı olmayan, eski... tran'da Şiiliğin merkeri olan kent. 4/ Ahlakbilim... Küçük bal teknesi. 5/ İşlenmemiş ve ekilmemiş toprak. 6/ 'Takım" sözcüğünün kısa yanhşı... Sermaye 7/ Ast... Cetnal Gürsel'in lakabı. 8/ Buyruk... Ermeni saz şairlerine verilen ad. 9/ Osmanlı Devleti'nde padişah için pişirilen yemeklerden sorumlu kişi. 425 Nisanl986Acılıs saatleri: Halaskârgazi Cad Na56 Harbiyeîstanbul T&146 2Q 41 : 4 Nisan İ986saat:17°° ATTI1A GAIATALI FİÜZ ÖZGÜVEN GAIATALI GARANTİ BANKA3 SANAT GALERjSİ HAVA DURUMU ftjmurlu Bubttu Bututkı Bulullu Bututlu AMSTERDAM trİHA BAÛDÂT BEU3MD SERÜN BONH BRÛKSB. CENEVRE : : : : Yajmiflu 11° YaOmunu YaOmuriu : YaOmııtu ctooe tr Sulutkı BuluiKı ButuHu YiOmurlu BuKrtu Bulutkı BuluDu Buluttu rr Yajmnkı OİKME KAHİRE : Bukıdu YaOmuriu KÖLM Yıjmurtu U3HDM BuMkı IMORJD UOSKOVA : Sslı Ya}murtu MÛHİH : NEWYOftK : Bukıtkı OSLO : PAftfe : tthUD : Aç>k ROHA : Açık SOFM ; A«ık $AM : *«* TB./VİY : TDKYD : BukıthJ TRABUJSGARP: tak ZİIHİH : Yjftımıriu FMNKFUm : : Ykjmurlu vatnuru 5° 31» y 19» 5" 5° 15° 3° 4° 6" 2° 7° 32° 18° 12" 22° 25° 7» 21° 4° v GALERILER 528 66 29526 10 00/412 AEDPA «•Om SMMT GALİM» URART <,ALf BIM Cavit Atmaca ResbnStratai 28 Mart • 16 Hus'ev Gernk Caö 126 Teşvıfcye MeydanıiSI Tel 141 27 !1 MUSTAFA ATA Z7M1S MEHMEJ GÜLbRYÜZ 17 Mart • 17 Ntsan I\I\J IZMIRden • MFHMET 8 0 Z T A S • FAHRI SEVER • FAHRI SUMER GALERİ LEBRIZ BILSAK'TA BUGÜN Söyleşi: 19.Ç0 Mehmel GÜLERYÜZ sanalını üilalıyor Konuk eleştirmen: Hasan Bülem KAHRAMAN Konser: 21.00 OKAY ERGtL ÜÇLÜSL "Country Music" OkayMarmaraDolay ERG1L Lokanta: 20.00 Emin FINDIKOĞLUSONNY BİLSAK KÜLTÜR GEZİLERİ Kültür dünyamızın önde gelen mımar, sanat tarihçisi, arastırmacı, sosyolog ve arkeologlarının rehberliğinde şehır içi gezıler sürüyor. BİLSAK 143 28 79143 28 99 Sırasehiler. Soğancı Sok. 7 CEVAD ERKUL 1 16 Wsa« 1986 n Cad \o 16 4cktava Ap Teı 1402282 141O9W . J«tMfOto/f Gtml MMârW0t!'nd«ı mhn*., bllgiy g6ı% butOn tOtgttimlz OMçab(ak bulutlu. Iç Anaöohı, AW»rtz, Iç Egt, Btt r» Orta KanötHıin Iç sanat ^a A80' lf»EKÇı C»OO£S' 4» ı TEŞvmıYE « « u u ı ı o t i l ı Urnhl«• Ooğu M aOiMpjoğu Âniiotunun ttttı )«*•» g«çae«*. > «*>tlar ğ pğ )*• gç tğuiUaiO * Ud M K d t m gotğuıiUtaiO s*0aıu* fUnd* to* MMrmtn M* Ktndtatt otoca*. .... d» foğun ohntk uzmn ate g6H»*ak. rUUA SKÂKLJĞI:fimmlfMr «OMtN oknifcak. RÛ2GAR: Kın&f m doğu ytnfnltn ortm kunrnttu m c ı t . OtntaNrtnted* yvMız «• oündoğmundtn 3* kunmUnd». ı M N 1021 ıtonb mtti kfito mte»k. OENtZ: BOUn danhtortmiı pwçafe buftıthi, AMcnta f&şk, N n m Aıitjfn* buhırMca*. Vtn G6M'nd« I M M pvça* bulutlu gaçMM*. M d j fintMtton ort» kurmda M K t t . O « evpmMı <Xop, Afi t bukırfcti, k m KMnOtnU MHH 9 M « t Q6fOş uzaM» 10 km., yfa «• « t innö» M km. BİROL ELEKTRİK TERMO TEKNİK Mamullen Saüş veTAMİRSERVlSİ Tel: 1622532 Yeniköy İST. Uygun ücretle İNGÎLÎZCE DERSİ verilir. 571 70 23 Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. ARtF SEVİNÇ T.M.M.O.B. kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. NAZARET KÖROĞLU Bir Shakespeare uyarlamasında... Ama Cagney, baska türden rollerde de oynadı. 1935'te Shakespeare uyarlaması "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nda eşsiz bir Battom kompozisyonu çizerken, 1948'de VVilliam Saroyan uyarlaması "The Time of Your Life"da eşsiz bir Saroyan tipi yarattı. "Stravvberry Blonde" (1940), "Belalı Kaptan Mr. Roberts" (1955), "Bir, tki, Ü ç " Vakko Sanat Galerileri Sunar. Vakko/lstanbul 130 Nisan 1986 Bodıl Andersen Crs Resım Sergısı Vakko/Ankara 130 Nisan 1986 Saım Ozeren Resım Sergısı Burhan Yıldınm Scryist 29 Mart 29 Nisaa UMtTY3^AR. . SANKTG«XRÎSI dört boyıH sanat galerisi 8ACDAT CAC J 9 4 / ? I CADOEBOSTAN Z2Mart10l TUALSArOA MuhurOaı CM " 1 3 *»mar Pasar Smar W*es Van KjdıkAy MS1994 C»Tia. Tekin Artemel 144 96 33 sı«u Cid f *«>. Vakko/lzmir 130 Nisan 1986 Coşkun Çayhan Resım Sergısı Serdar Samancıoğlu btanM'ian PeKereter 21*1 TAKSIM SANAT GALERISI R A Z A N cAURtsi Nazan Akpınar Guler Haşımoğlu Muıpccel Kutjukaksov Mahmure Ozçelık Kanu Hadaı S m h l 18 Mart 19 9toaa Nıjantas Rumciı Cad Sılahıar Han 53 '2 ıMudo Vaısıal Tel 147 66 89 ene HalasUrgazı Caddası 232 P K M «0230 Şoklstanbul Boğaziçi Üniversitesi kimliğimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. TUBA ECE ERTEN Tercuraan rehber kimliğimi yitırdim. Hükllmsüzdür. NÜZHET KUTLUĞ flasım sogeı 27 Mart 19 Nsan 1986 Tel 148 03 67 141 72 43 CÜLGÜN ERCÜMEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog