Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1986 HABERLER CUMHURİYET/U Boğaz yalılarmın heyecanlı günleri DENİZ SOM Boğaziçi'nin kurtanlması amacıyla 12 Eylül döneminde yoğun bir çalışma yapıldı. önce, tüm inşaatlar durduruldu, sonra Boğaz'ın iki yakasında yasal ve yasa dışı tüm yapılar saptandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Boğaziçi'nde birVaç kez tnceleme gezisi yaptı. 22 :mmuz 1983'te onaylanan ımar planı Ue nerelerin halka açılacağı kabaca belli oldu. tlk kez bir belde için özel bir yasa hazırlandı ve Boğaziçi Yasası çıkanldı. Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylanan 2960 sayılı Boğaziçi Yasası, 6 Kasım seçimlerinden 2 hafta sonra 22 Kasım 1983'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, Boğaziçi'ne bir "yöoetim" getirdi. Boğaziçi trnar Müdürlüğü, Boğaziçi tmar ldare Heyeti ve üst kademede Başbakan'a bağlı Boğaziçi Imar Yüksek Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. ANAP iktidan, Boğaziçi Yasası'nda bir değişiklik yapmadı, ancak yasayı da başlangıçta işletmedi. Geçen yıl Imar Yasası'nda yapılan değişiklikte ek maddelerle Boğaziçi'nde imar konusundaki yetkiler belediyeye devredildi ve böylece Boğaziçi Yasası'nın "öz"ü bozulmuş oldu. Boğaziçi'nin tek sorumlusu, artık Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'dı. Haliç'te büyük bir yıkım çalışmasına başlayan belediye, bu ^rada Boğaziçi konusunda da iışmaları ilerletiyordu. Dalan, öoğaz'ın iki yakasını halka açabilmek için geniş çaplı bir kamulaşürmayı hedefledi. Dalan, bir araştırma şirketine yaptırdığı kamuoyu yoklamalarına göre, tstanbulluların yüzde 84'ünün kendisini desteklediği sonucunu alınca, Boğaziçi konusundaki "proje"sini geçen hafta açıkladı. Buna göre Boğaz'ın iki yakasında yalıları da içine alan geniş kapsamlı bir kamulaştırma yaptlacak ve kıyılar halka açılacaktı. Gazetelerde haber, 27 martta "Bogaz'da istimlak şoku" başLğı Ue çıktı. Dalan, Tercüraan'da çıkan demecinde, aynı gün, "Hatır gönttl yok. Kanunu uyguluyoruz" diyordu. Boğaziçi'nin iki yakasında kamulaştınlacak 3,5 milyon metrekare alan, gerçekte kamulaştırma için "tespit" edilen alandı. Asıl istimlak, Üsküdar kıyılannda yapılmak üzere düşuk tirajlı bir gazetede Basın tlan Kurumu aracılığıyla ilan edilmişti. ÜnlU isimlerin yalılan, bugün değil, ama belki "bir gün" yıkılacaktı. Bugün için alınmış bir karar yoktu. Başbakan Turgut Özal'dan daha popüler olduğu ve kamuoyunun büyük desteğini sağladığını sandıgı bir dönemde, Bedrettin Dalan, Boğaziçi projesini bir bütün olarak kamuoyuna açıkiamıştı. 27 martta, yani "istimlak şokn" haberlerinin çıktığı gün Dalan, bir basın toplantısı duzenledi ve "Kamulaştırmayı tavizsiz yüriitecegiz. Zengin fakir aynrru yok" dedi. Dalan, kendisi için oy kaygısı ohnadığını söylüyordu. Amacı, tstanbul'a lstanbulluların da desteği ile bir büyük hizmet vermekti. Dalan, kararlı olduğunu böylece açıklarken, ilk tepki yalı sahiplerinden geldi. Dalan, Roma'yı yakan Imparator Neron'a bile benzetildi. Bu arada birçok kişi de Başbakan Turgut özal'ı telefonla arayarak durumun "vahamet'Mni iletti. 29 martta Nazlı Dıcak Tercüman'da, Mefamet Bartas da Milliyet'te Boğaziçi üzerine birer başyazı yazdılar. Iucak, Bogaz'da kendilerine ait olan yaJının istimlak kapsamma girmemesine rağmen Dalan'ı uyardı: "Dalan, çahşkan ve takdir ettiginıiz, tstanbul'da da yarariı işler yapan bir kimse. Ama oyuna geliyor, veyahut getirilmek üzere. BLrim hissettigimiz kadanyla, sola şirin göziikmek hevesiyle bir denge hesabı içine giriyor." Ilıcak, Dalan'ın "Zenginin yahsını da, fakirin gecekondusunu da yıkanz" sözlerini de eleştiriyor ve "mülkiyeıe saygı"ya çağınyordu. Boğaziçi Yasası'na baştan beri karşı olan Ibcak, şöyıe diyordu: "Efendim, ne yapsınnuş, imar planını uygulamakla mukellefroiş. Kanunu tatbik ediyormuş vs... 'Demokrasiden sonra Boğaziçi'ni kurtarmaya kararlı görünen dönemin Sıkıyönetim Komutaru Haydar Saltık'ın gayretleriyle' kırk yıllık ruhsatlı ve tapulu binalar, imar planında yeşil saha olarak gösterilmiştir. Daha sonra çıkanlan Boğaziçi Kanunu, Danışma MedisTnde dahi mıizakere edilmemiş, sadece Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilip yayımbtnmıştır." Nazlı Ilıcak, makalesini "Kanunlar tabu mudur?" sorusu iie noktalıyordu. Mehmet Barlas ise Milliyet'te, "Giızel Boğaziçi" yazısında "Tekrar edelim... Kendimize ya da yakınlarımıza ait yapılar olsa da, eğer İstanbul çagdaş bir kent görünümüne büriinecekken, bunlar engel teşkil ederse. belediyenin ve dolayısıyla kamu yaramun yanında yer almayı bir insanlık görevi biliriz" diyordu. Ancak Barlas, "Ancak," diyordu, "kamu çıkan, objektif esaslara baglı olduğu zaman anlam taşır... Eğer Bogaz'da yalı olmayacaksa, hiç olmaraalıdır... Eger sahiller sadece halkın yaranna açılacaksa, bu tiimden yapılmalıdır." Başbakan Turgut özal, bu köşe yazılarının yayımlandığı gün Istanbul'daydı. Rutneli yakası için henüz istimlak kararı almayan, ancak nereleri yıkacağını belirleyen ve Anadolu yakasından işe başlama kararını yürürlüğe koyan Dalan, kesin tavnnı açıkiamıştı ve basın mensuplan Başbakan'a bu konudaki görüşlerini sordular. özal'ın yanıtı, "Dalan'la göriisecegim" şeklindeydi. Ve Dalan, 30 martta, köşe yazılarının ertesi günü "Yıkımlara benim ömrüm yetmez" dedi. Boğaziçi'nde yalılann da, gecekonduların da yıkılmayacağını söyledi. Bununla da yetinmedi, 31 martta bir basın toplantısı daha düzenleyip, konunun yanlış anlaşıldığını, kamulaştırmanın yalnızca Anadolu yakasında halka nefes alabileceği birkaç delik açabilmek için yapılacağını, Rumeli yakasında hiçbir yalırun yıkılmayacağını, gecekondulara da dokunulmayacağını söyledi. Hatta, "top"u hükümete atarak, "Parayı verirler, biz de yıkanz" dedi. Kamuoyunun yüzde 84'ünün kendisini desteklediği şeklinde raporlar alan Dalan, bunu gizlemiyordu: "Bu konu beni yeterinden fazla iizdii." Boğaziçi'nin halka açılması projesi, Dalan'ın üzülmesi ile sonuçlanırken, Güneri Cıvaoglu, Güneş'te köşe yaasını dün bu konuya ayırdı: "Manzara şu... Demek ki en büyük.. Boğaziçi yalılar lobisi. Başka büyük yok. Dalan'ın buldozerleri Boğaziçi yalılannın öniinde yenik diiştü." Cıvaoglu, yazısında, ÖzalDalan görüşmesinden de söz ediyordu: "Özal gelmiş, Dalan'ın kulağını cekmiş, onu bizaya getirmisti. tşte Dalan'ın efeligi deniyordu. Son durak Boğaziçi... Daha ötesine geçit >ok. Yıkım liginin namaglup lideri Dalanspor, Yalıspor önünde maglup." Dalan neden fıkir değiştirdi? TOPLU HALDE Iran'dan yurda sokularak pazarlanmak üzere tstanbul'a gönderiier. 21 milyon lira piyasa değerindeki üç kilo eroin tstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekiplerince yakalandı. Fotoğrafta eroini tstanbul'a getirmek ve satmaya çahşmaktan gözaltına ahnanlar toplu halde. Satışa hazır yakalanan 3 kilo eroini İstanbuPa getiren Banş Kama: Dalan belediye meclisinde konuştu İstimlak planı yürütülüyor Dalan, "Boğaz konusunda kesinlikle yanlış yaptığımıza kâni değiliz, Boğaz'ın üçte birine yakın bir bölümünün açılmasını kesinlikle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. lstanbol Haber Servisi tstanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Başbakan Turpıl Özal'dan Boğaziçi ile ilgili kendisine hiçbir telkin ve söz gelmediğini belirterek, "Şerefim ozerinc yemin ediyonım... Başbakan baskı ympo, Dalan'da tornisUn y»pn sozleri gerçek dışıdır" dedi. tstanbul Anakent Belediye Meclisi'nin dOnkü toplanüsında SHPIi meclis Uyesi Muharrem Keçdi'nln son günlerde basında yer alan Boğaziçi Yasası ile ilgili deştirilerini yarutlayan Dİlan, "Boğaz konusunda kesinlikle yanlış yaptığımıza kâni değiliz. Boğaz'ın üçte birine yakın bir bölümünün açılmasını kesinlikle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Dalan, "8 Şobat 1986 Urihinde resmen eacönenden geçmek snretiyfe ilan edilen istimlak prognunı neyse, Bedrettin Dalan olarak söz veriyorum aynı istimlak planı yürttülHKktedir ve yöıüralecektir" dedi. 9 İstanbuVda ahcı mı yok dedilen getirdim eroini tstanbul Haber Servisi lran'dan yurda sokularak pazarlanmak uzere Istanbul'a gönderilen 21 milyon lira değerinde üç kilo eroini ele geçiren îstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1980 yılında eroin imalathanesi yapmak için köy satın alan ünlü uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Şerif Baybaşin'in yeğeni Şirin Baybaşin'i de gözaltına aldılar. Olayla ilgili olarak 6 kişi daha yakalandı. Yurda sokulan üç kilo eroini Banş Kama adlı şoförün kilosu 2 milyon liradan satın alarak Istanbul'a getirdiği belirtilirken, Ali Aşlak, Hikmet Işık, Muhilün Yalçın, Naif Pariak, oğlu Raif Pariak ve M. Şirin Baybaşin'in eroinin pazarlanmasında yardımcı oldukları açıklandı. Narkotik Şube Müdülüğü'nde konuştuğumuz sanıklardan Banş Kama, uyusturucuyu, çektiği parasal zorluğu gidermek için getirdiğini belirtti. Banş Kama ile Cumhuriyet muhabiri arasında geçen kısa söyleşi şöyle: Üç kilo eroini Istanbul'a siz mi getirdiniz? KAMA Evet. Ben aldım Ağn'dan. Kaç para verdiniz bir kilosuna? KAMA 2 milyon lira verdim. Siz de eroin kullanıyor mu 9 Haliç'teki kuvvetliden yana değil guçsuzden yana olduklanru kaydeden Dalan, şunlan söyledi: "GÜÇJÜZ otaa kesime karp belediye son dence möşfiktir. Ancak gnçlaye de karşı defcüiz. Biz taponun da kutsal olduguna inanan bir fdsefeyi savnnuyonız. Kcndi Upumuz da vaıthr. AJlaha şnkür. Giiçtuler haklannı belediyeye karşı ea iyi şekilde savunmaktadırlar." "BofcazV ı otnranlaru deffl tiun Torki ye'ain görmesi bramdır" diyen Dalaa, Boğaziçi Yasası'nın, birtakım yerlerin yeşil alan olarak aynlmasını öngördüğünü, özellikle Boğaz'ın doğu yakasımn kapalı olduğunu batı yakasında oldukça geniş yerler görduklerini kaydetti. Boğaz'ın Anadolu yakasında 101 bin metrekarelik 67 parsel saptadıklannı kaydeden Dalan, Bogaz'la ilgili kamulaştırma ilanlanrun Basın tlan Kurumu'nca rotasyon şeklinde vtrüdiği için kOçük bir gazetede yayımlandığuiı, bu durumun da vatandasın haberi olmadan istimlak yapılıyormuş gibi bir durum yarattığını bildirdi. "Ne zengin duşmanlıgı ne de fakir fnkara edebiyatı yapıyornz" şeklinde konuşan Dalan, "Siyaset dcgfl belediyecllik yapıyoruz. Gecekondnlara da yer göstenneden hangi vkdanla yıkacagız" dedi. DISK rJavası HtNDİSTAN HABER AJANSI: Türkiye'deki F16 tesislerinden Pakistan jılolan da yararlanaeak KUVEYT, <a.«.) Hindistan'ın en büyük 4 haber ajansından biri olan I3nited News Of ladia (UNI) Türkiye'de kurulmakta olan F16 tesislerinden Pakistan hava kuvvetlerinin de yaıarlanacağını öne sürdü. Ajans, önceki gün yayımladığı haberde, VVashington'daki iyi haber alan kaynaklara dayanarak, "Bm teaUer Be ABD ve Pakidaa arasadasUaha)aam4akiişb4rtitlBİgeU?tinn«çabafam arasuda dogrndao üişld olduğunu" savundu. Habere göre, Pakistan'a 4 saatlik uçuş mesafesinde olacak bu tesislerde, Pakistan hava kuvvetlerinde bulunan 40 F16 uçağınırı bakımı yapüabilecek ve gerektiğinde bu uçaklar geliştirilebilecek. " ABD'nJn böylece PmkteUıı'm askeri göc«nn artünp, Batı Asya'daki Jeo Stratejik Köprii başmı pekiştirdlSlni" kaydeden UNI, "Washingtofl'un inayetiyk Tirldyede bttyik bir J4Uh ireüm altyapısı ymraühyor" dedi. UNI, haberinde kongredeki bir yetkiliye aüfta bulunarak, bu kişinin "Tttrkiye, eografi oUrak ABD'deo daha yakıo" dediğini aktardı. Zırtıloğlu: Üıtilalci değil, sendikaeıyız tşSendika Servisi DİSK davası yargılamasında savunmasmı yapan DlSK Yürütme Kurulu üyesi ve Oleyis Sendikası Başkanı Mukbil Zırtıloğlu, tarihin, anayasa düzenini savunan bir ihtilal girişimi kaydetmediğini söyledi. Onurlu bir sendikal mucadeleyi sürdürdükleri için, gerçek demokrat olduklan için yargılandıklannı, kendilerine rağmen ihtilalci komünist yapılmak istendiklerini, ancak olmayacaklarım ve sendikacı kalacakJannı bildirdi. Zırtıloğlu, ülkemizde iddia makamının kastettiği türden bir ihtilal olsaydı, o ihtilali yapanların kendilerini yargılayacağını belirterek, "thtilali yapanlar da beni yargılar ve kendilerine karşı güçler arasında yer almakla suçlardı. Böyle bir suçlama bu davadaki suçlama gibi boşlukta kalmaz, çunkü inandıncı ve gerçekçi olurdu" dedi. Zırtıloğlu, komünist ve ihtilalci olduklan imajının yaratılabilmesi için, konuşmalarının, belgelerinin tahrif edildiğini, hukuk dışı zorlamalarla gerçeklerin çar pıtıldığını, örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, bu belgenin iddianame niteliğini taşımadığının belirlenmesi gerektiğini savundu. Mukbil Zırtıloğlu, DlSK'in dış ilişkiler dairesinin yöneticisi olarak iddianamelerde yer alan DtSK'in dış ilişkilerine ilişkin suçlamalara ayrıntüı yanıtlar verdi. Suçlama konusu yapüan Kıbrıs konusunda Türk tezi ile çelişen değil, aksine Türk tezi doğrultusunda başanlı bir diplomasi örneği olan sonuçlar elde ettiklerini örneklerle anlattı. Zınıloğlu, DlSK'in bütün faaliyetlerinin, yayınlarının ilgili idari makamlarca özenle izlendiğini, gerekli gorüldüğunde takibe alındığını, tüzüklerinin de titizlikle incelenip yasalara ve anayasaya aykırı bulunmadığı için onaylandığını söyledi. sunuz? KAMA Kullanmıyorum. Zehir kullanıhr mı? Ama satıyorsunuz. Bunu kullananların ölebileceğini diişünmüyor muşunuz? KAMA Ölmez abi niye ölsün? Hem ben bilmem ölür mü diye. Ben kâr çok diye getirdim bunu. Ne kadar kâr olur bir kiloda? KAMA Çok olur ama tam belli olmaz yine de. Daha önce de getirdiniz mi? KAMA Yok, hiç getirmedim. Bu sefer de getirmezdim ama çok para lazımdı. Ben şoförüm. Kamyon şoförü. Davar aldım ben Naifle Raiften. Borcum vardı. Nasıl ödeyeceğim? Çok para kalırmış adama. Bir kere yapanm biter dedim. Yakalandım. Kime satacaktınız tstanbul'da? KAMA "Bulunur" dediler ahcı. "Alıcı mı yok tstanbul'da" dediler. Aynı olayla ilgili olarak yakalanan Şirin Baybaşin'in amcasının oğlu Mehmet Şerif Baybaşin, uluslararası polis tarafından "uyuşturucu trafiğinde çok önemli bir kişi" olarak niteleniyor. Mehmet Şerif Baybaşin'in 12 Eylüı 1980'den önce Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Aşağı Yapacık köyünü uyuşturucu imalathanesi yapmak için satın aldığı, 1983 yılında ise Federal Almanya'da 35 kilo eroinle yakalanarak hüküm giydiği biliniyor. İstanbul Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalar sonunda ayrıca toplam değeri 5 milyon lira olan 5 kilogram esrarın da Turhan Cavkaçtı ile birlikte yakalandığı, bu operasyonlar sırasında gasp suçundan 20 yıla hükümlü Tahsin Şaşmaz'ın da ele geçirildiği açıklandı. BAŞSAĞLIĞI Nadir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Asil Nadir'in değerli babası, K.K.T.C.'nin önde gelen yatırımcı ve işadamı, iyiliksever ve yardımsever insan TtYATROGÖSTERİ ORTAOYUNCULAR 1436117 U44327 528 66 29526 10 00/412 SABAH SINEMASI 337 01 28 MOOASİNEMASII DOSTLAR TIYATROSU OBBDCSDnODOGOD • &°r° Han 144 81 37 EDWARD BOND 3 SE2AR ÖOÜLLU FİLM ISAICLLE UHUU CMHISTO»HI lAMaEKT HMtSflAllOOULU) TÖOrnKNLUCKSSON »İÇİHDEM TRAMVAY J * KANU ADA (ÛuıemarJa) GEÇCN SARKI Jesse James Kardeşler TheLMgRMen T M : wajw nın 0y:Ba*MMHı CanadiM Moda Sınemasında Saat 10 00da PerşemOe 18 30 Coma 21 00 Ciesı 15 3 0 18 30 P a a ' 15 30 EŞEK ARILARI Çarşamba 1830 21 OC SalıCarşamba Perstmt* Cuma 12 0014 3017 0019 30 M 4 orw Yoneten: GENCO ERKAİ Pers Cuma 18.30 C.tesıPazar 15.00 18.0 HARBIYE M ERTUCBUl 140 11 20 E Resıi REY/C Resn RE'* FATtH ISZ6 53 80) Turgui OZAKMAN LÜKÜS HAYAT Yoneten Haldun DOBMEN 3 156 N!San Er« VOSS BİR ŞEHNAZ OYUN Mufıarrem BUHARA TURGUT OZAKMAN Yonelen Engın GURMEN • 2 3«^€ Nısan) İRFAN NADİR'in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrıdan rahmet, acılı ailesine ve Nadir Şirketler Grubu mensuplarına başsağlığı dileriz. DANS EDEN EŞEK Turkçesı Can GURZAP Yoneten Hakan ALTINER (C lesı Paiar 11 OO'de) Henrık IBSEN KUKLACI YonelBn Demz UYGUNER (C tesı Paiar 11 00 ae) Muzıklı Danslı oyun 2 Bolum Yonelen Rustu Asyalı 1^345 Nısan 20 30 da 5 Nısan 15C0 de 6 Nısan A K M Büyük salon 16 00 da 8 Nısan'dan ıtıbaren AHŞU GENÇLER YERALTI İSTANBUL D« YMJ1Z SINEMAMIZOA N0RA Bir Beöek Evı Çevıren ve yonelen Tunc YALMAN (1 23456 Nısan) V LUDVIG / R LUCKER TOPRAĞI BOL OLSUN Muzıklı Danslı Çocuk oyunu Yonelen Nıhat llen 6 Nısan 13 00 de GONUL ULKU SAZANFER OZCAN TİYATROSU | *. x ISLI SİSLI PİS PUSLU TurKçesı Yuce( ERTEN Yoneten Kahraman ACEHAN (C tesı Pazar 11 00 de) LOKOMOPÜF KARISIK İŞ3 § O S • Komedı 3 Perde beansUı Hetgun ?ı 00 Ctes. 15 00 21 00 P<t/ar 15 00 19 00 146 80 91 Mevojr HUSEYIN BAŞARAN BARIŞ ve Sevda Türküleri Kenter Tiyatrosu 5NisanCumartesi saat: 15.00 TANER BARLAS MİM TİYATRO Uzun Laffın Kısası razaa TtMtM: T. l w t » yttuz z oru 5 • 6 Nısan 1986 Cumartesı Pazar 14 30 M00A SINEWASI 3370128 Oyun Gunlen Salı '8 30 ı Car 15 00 / Per 20 30 ı Cuma 20 X Cumanesı 5 00 20 3C Pa^ar ibuü ı a j i j BRANISLAV NUS1Ç VAKKORAMA 2\ıs. • ıı 9\iv m l« \ı>.111 Z\ \ı•.m .«1 \h..... So\lcşı Mu/ık SO\UJ KÜLTÜR MATINELERİ k, .ıııkjiııı " Scınılı B.ıkıo^hı Hi(4İı«.ı\ druhıı Ai.ı.ıfidııı AMUI Atıll.ı l)ıııs.ı\ A(|iı,ı 17:00%de Vakkoranıa'da. ılı>kıli'i ' Komedı 3 Perde Yoneten Nıhat Akçan 12345 Nısan 19 00 da 5 Nısan 15 00 de 8 Nısan'dan ıtıbaren TOPRAĞI BOL OLSUN OORMEN TOPLULUGU Ray Cooney HADI CAMAN 1 l.ılkl.t 1 ılııı 'I"KNı\fi'\" Sııvlfji " \lıı/ık GÜL SATARDI MELEK HANIM PefS 21 15 İpnOrmlı hilk gunu) Cuma 21 15C1 19 0021 15 Pz 14 0016 30 Panganı (Esta Idıl Smamaa Erg«netoo Cad No 96 EVLİLİK mi EVCİLİK mi? 150. OYUN \ Cifj 15J0 Cuma 2115 C1» 15J018Ja Pıar 1630 UNBİ itT*TMW b*U! K MS7 MERKEZ AJANS Her (.arşamba, saat sl/ klllllll lll/llll'IKİII DEVEKUŞU KABARE ZEKİ ALASYAMETİN AKPINAR NEVRA SEREZLİ AŞK OLSUN : M. Sarazl tearK. K M * H AMU.'bMaa SalıÇafşPerşCuma 2130 Paıar 15.001830 Ctes: 18002100 HARBIYE KONAKla 14054581482606 P ı m m i tyMH fgfctar H TİYATROGOSTERI İLANLARI HER GUN BU KOSEDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog