Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ŞAYILI GÜNLER "GuniükAnı"ları çıktı: 850 lira. Çağdaş Yayınlarv Turkocağı Cad. İ941 Cağaloğlu/tstonbul Muzaffer Buyrukçu'nun Cu m h u r iyet 62. Yü; Sayı: 22128 Kurucusu: Yunus Nadi 100 TL. Başbakan, ANAP Grubu 'nda yaptığı konuşmada "New York'ta yayımlanan bir raporda Türkiye için 'kavgaeı toplum' tammlaması kullamlmış. Bu bir anlamda doğrudur. CUMHURİYET AtLESl Nadir Nadi'nin basyazarhğtmn 50.ydı dün Cağalotlu'nOsmanlı döneminde daki binanuzda sade bir törenie kutlandı. cemiyetimiz hoşgörülüydü. Ancak zaman bizi daha sert hareket eden bir toplum haline getirdi" dedi. ' aytık egitim kultür ve sanat dergisi ABECE Tüm öğretmenlerin Sesi Nisan sayısı çıktı abece'ye abone olunuz. Abone bulıınuz. Adres: Atoç Sok. 27/5 Yaüşehtr / ANKARA Dagıtım: ETKtN fht.J 527 60 II Nisan 1986 Çrşamba Başbakaridan 'şiddete eğilimli toplum9 iddiasına destek OzaPa göre Tiirk toplumu kavgaeı Partiyi kapatıp. ANAP'a katılın' demtşti Başbakan'ın çağrısına sağdan sert tepki özal'ın aklına ihtiyacımız yok. özal'ın aklı bu işlere, Onâamk: tktktor ptrtU tttbttetk. siyasete ermez. R P ' l i Tekdal: özal, reklam ve sloganla, sabun köpüğü gibi partisini şişirerek kendisini içine hapsettiği balonun bir gün patlayabileceğini düşünmelidir. MDP'li K a r a a : Sağda bütünleşmeden yana olduğumuzu belirtiyoruz, ama formül bu olamaz. MÇP'll Koç: özal'ın çağnsı tutacak bir şey değildir. VAP: Çıkardıgı Siyasi Partiler Yasası'ndan korkan Sayın özal'ın açık kapı çağrısı, halk kitleleri nezdinde itibarını yitirdiklerinin kendileri tarafından açıkça kabulüdür. 7. Sayfada "New York'ta yajımlanan bir raporda Türkiye için *ka>gacı toplum' tammlaması kullanılmıştır. Bu bir anlamda doğrudur. Osmanlı döneminde cemiyetimiz hoşgoruiuydu. Ancak zaman bizi daha sert hareket eden bir toplum haline getirdi." Özal'ın grupta konuştuğu saatlerde Dışişleri Bakanlığı sözcusu de farklı bir çızgıde konuştu. =? ^ uVdİ.dÂ'd6nd" A ~ S b ^ \ ,. yd k*.ie«>p.t.i4l «> •ejermı jrıparlceaj Başyazarfıkta Nadir Nadi'nin başyazarlığının 50. yılını kutladık "Teşekkür ederim. öyleyse atla ilk uçağa get. Ay baş/nda görwe başlarsın." Ay başı, 1 Nısan'dı. 31 mart günü Nadir Bey sordu: "Yann ba&ıyorsun..." "Evet, Nadir Bey." Bir an düşündü: "Ama yann 1 Nisan" dedi, "Admı, gene/ya(Arkası So. 8, Sü. l'de) fstanbul Haber Servisi Gazetemiz sahibi ve Basyazan Sadır Nadi'nin ilk başyazısuu yazmasuım 50. yüı dun gazetemiz çahşanlan, dostlan ve yakınlannın kanidığı sade bir torenle kutlandı. Nadir Nadi'ye, Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Cemal tarafından, ilk başyazısmm yayımlandtğı 1 Nisan 1936 gunhı Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasmdan oluşan bir piaket. çalısaniar adına ^ . (Arkası Sa. 8. Sü. 8'de) •/ DYP'li Ciadoruk: i.^iariuijtnkoi«D™kiiı» • • ^ • M H < yurun yüzyıl %y •• ^ ^ ^ r a rLlv^ / JVfcan Şaka Değil i>eş yıl önce mart ayı sonları, Ankara. Bir öğleden sonra teleion çaldı. Biraz da heyecanla beklediğim telefon mu acaba?.. Evet; Nadir Bey arıyor İstanbul'dan. Her zaman yaptığı gibi lafı hiç uzatmadan girdi konuya: "Hasan Cemal, Genel Yay»n Mudürüm olur musun?" Doğrusu ben de hiç duraksamadım: "Onur duyanm..." HASAN CEMAL ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Helsinkı Watch (Helsinki Izleme) Komıtesi'nin Turkıye'deki ınsan haklan ihlallerine ilişkin hanrladığı raporda Ankara'daki ABD Buyukelçiliği'ne atfen yer alan ifadelerin başlattığı tartışma dun Başbakan Turgut Özal'tn yorumu ve Dışişleri Sözcusu Yalım Eralp'in açıklamasıyla yeni boyutlar kazandı. Helsinki Watch'un raporunda, Turkiye'dekı Amerikan Elçiliğı yetkililerinin, "Turklerin şedit (şiddete eğilimli) bir toplum Amerikan Buyukelçilığı ise raolduğu için işkence)e alışkın por konusunda herhangı bir yooldukları" kanısında olduğu rumda bulunmadı. vurgulanmıştı. Başbakan Turgut Ozal, Başbakan Turgut özal dun ANAP grubunda yaptığı konuşANAP grubunda yaptığı konuşmada, Helsinkı VVatch'un rapomada, " B u bir bakıma doğrudur" dedi. Dışişleri Ba runa atıfla, "Kavgaeı toplum anlayışından çıkmamu icap kanhğı Sözcusu Yalım Eralp, eder. Bunda en onemli rolu "Turk toplumu şiddete yatkın ANAP oynamaktadır" dedi ve değil, çile çekmiş bir şöyle devam etti: toplumdur" şeklınde konuştu. Sözcu Yalım Eralp, Ankara'daki ABD Buyukelçiliği'nin "Türkler şiddete yatkındır" şeklınde bir genelleme yapacağma "katiyetle ihtimal vennediklerini" bilrlirdi. Eralp şöyle devam etti: "Türk toplomu ne işkenccye yatkın, ne de şedit bir toplum olarak nitelendirilebilir. Tnrk toplumu olsa olsa sıkıntılar göğuslemiş bir toplum olarak nitelendirilebilir. Turk toplumu tarih boyunca Anadolu'da çok sıkıntılar goğuslemiştir. Çunku ne sağında Atlantik, ne solunda Pasifik vardır" şeklınde konuştu. "Yakın birgeçmişte terorizm başgostermiş olmasının Turk toplumunu şiddete yatkın bir toplum olarak niteleme sonucu getirmeyecegine" ışaret eden Eralp, "Bu manttk geçerli olsa, kovboy filmlerinin de insanlan şedit yapacağı sonucu ortaya çıkardı" dedi. Tartışma doğuran raporda Amerikan yonetimini, Turkıye'nin stratejik onemi nedeniyle insan haklan ihlallerine hassas olmamakla suçlayan imalarda bulunulmuş, ABD Dışişlen Bakanlığı'nın, Helsinki Watch'un Turkıye se>ahatini, "Amerika'ıun çıkarlanna ters duşebilecegi" gerekçesıyle erteletmeye çalıştığı ileri surulmuştu. "Özgıirluk \e Korku" başhklı 122 sayfalık raporda, ABD Buyukelçisi Robert Strausz(Arkası Sa. 8., Su. 4'te) ECEVÎT: YÖNETÎM NE DEMOKRAT, NE LtBERAL. 6. Sayfada Işte 3. belgenin tam metni Taraflar çerçeve anlaşma taslağını kabul ederse, zirve Kıbrıs'ta yapılacak Hasan Esat Işık'ın goruşleri Dışişleri Bakanı Mecliste konuştu Once Rum görüşü gelsin Haber Merkezi Eski Dışişleri ve Savunma Bakanlanndan Hasan Esat [şık, Kıbns sonınuyla Ugili taraflara iletilen, BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar'ın hazırladığı 3. belgeyle Ugili olarak, "Şurası bilinmelidir ki Maraş, göç, Türk askerinin geri çekilmesi veya mevcudunun indirilmesi gibi konular 6nkoşnl yapılamaz" dedi Işık'ın Cumhuriyet'e işüuHepRumlar yaptığı acıklama şöyle: "Şündiye kadar Kıbreddettl ns ile Ugili önerileri kabul eden Turk tarafı, reddeden de Rum tarafı olmuştur. Neticede de onerüer daima gügide Rum gonişüne daha çok yaklaştınlnuştır. Rum tarafiMin bunu kendisine bir siyaset yapüğı anlaşılmakudır. Ba senaryo artık son bulmalıdır. Önerilerin içeriği ne olursa olsun, bu kez önce Rum, sonra Tiirk tarafı göriış bildirmeli(Arkası Sa. 6., Su. 6'da) İZZET RIZA YALIN LEFKOŞE BM Genel Sekreteri Perez de Cueilar, Kıbrıs Türk ve Rum taraflannın, kendılerıne tanınan yann süresinın sonu olan 21 nısanda Kıbns sorununun çözumuyle ılgıli çerçeve anlaşma taslağını kabul ettiklerini duyurmalan halinde Lefkoşe'ye bir heyet göndererek KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ıle Guney Kıbrıs Rum Cumhurıyeti Başkanı Spiros Kipriyanu arasındaki zırve toplantısının hazırLğına başlayacak. Lefkoşe*deki zirvede, çerçeve anlaşma taslağı parafe edilerek imzalanacak. BM Genel Sekreteri Perez de Cuellaı'tn iki tarafa sunduğu taslak "Tarafların 19T7 ve 1979 do ruk anlaşmalanna bağlı olduk dün de çerçeve anlaşma taslağılannı yeniden dogruladıklan ve nın tam metnini sızdırdı. "Tasçalışma gruplarının çalışmalan lağın Kıbns Rum makamlannca nı tamamlamalanyla her iki ta aynen yayımlanmasının uzucu rafın bunları onaylamasından oldugunu" ıfade eden KKTC yetsonra, Federal Kıbns Cumhuri kililen "Bunun genel sekreterin yeti geçici federal hukumetinin istedigi gizlilik istemine aykın bir kumlmasını kabul ettikleri" üke adım oldugunu" açıkladı. Tiirk lerini de içeriyor. Taslak "çalış tarafı, "bu kasıtlı sızdırmanın malann tamamlandığı ve laslak yarattığı olumsuz dunımu BM ta yeri boş bırakılan taribte ta Genel Sekreteri'ne duyurarak raflann bağımsız ve bağlantısız dikkatini çekti." Bu hareketin federal anayasa açısından iki kendilerine soğukkanlılıkla detoplumlu, toprak bakımından iki ğerlendirme ve Türk halkına yökesimli federal bir cumhuriyet nelik telkınlerde rahat bir zemin yönune gideceklerini bey an oluşturma olanagıru kasıtlı suretetmelerini" de ongöruyor. te yok ettiğini vurgulayan Türk Kıbns Rum tarafı BM Genel (Arkası Sa. 6., Sü. 6'da) Sekreteri Perez de Cuellar'ın Kıbns sorununun çözumuyle ılBELGENİN TAMAMI gili girişimlerindeki gizlilik ılkelenni çiğneyerek Rum basmına 8. Sayfada Halefoğlu: ABD Ue pazarlık olgunlaşmadı Shultz'a mesaj: Yonetım, şartlarda bulunmak uzere Kongre'de çaba gostermeye devam etmelidır. Yabancı unsurların TurkAmerikan ilışkılenne kanştınlmasma karşı koymalıdır. ANKARA, (Cumhuriyel Bürosu) Dışişleri Bakanı Vahit Halefoflu, ABD ıle yurutulen üsler anlaşması pazarlığında Amerikan önerilerinin henuz bir mutabakata varılmasını sağlayacak derecede olgunlaşmadığını açıkladı. Halefoğlu, bu hususun geçen hafta Ankara'da yapüan göruş Her yerde sizin lehinize konusup yazıyordum Bedrettin Bey... "Adam gecekondulan yıkıp sahil yolunu açarak Istanbul'u guzeüeştiriyor" diyordum. öğrendim ki bizim yabyt yıkmaya sva gelmis... Birdenbire bu İstanbul düşmanuğı size nereden bulastı Bedrettin Bey?.. (Arkası Sa. 8., Sü. 3'te) En az 100 Türk öldürüldü 'Uluslararası Af örgütu'nun raporunda, 1970'lerin başlarından itıbaren Bulgaristan hukumetınce, sayılan 900 bin dolayında olan Türkiere sistematık olarak baskı yapıldığı, okullarda Türkçe öğretımın yasaklandığı belirtıliyor. LONDRA (AP a.a.) Uluslararası Af örgütü dun açıklanan raporunda Bulgaristan'daki Turklerin isimlerini zorla değiştinnek için yurütülen kampanya sırasında en az 100 Türkün öldüruldüğunü, yuzlerce Türkün de tutuklandığıru ya da sürgüne gönderildiğini bildirdi. Merkezi Londra'da bulunan örgüt 40 sayfalık raporunda, Bulgaristan'da aralık 1984 mart 1985 tanhleri arasmdaki dört aylık asimilasyon kampanyası sırasında güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülen 100'den fazla Türkün isimlerini ele ge Uluslararası Af Örgütü'nün Bulgaristan raporu çirdiklerini açıkladı. "Bulgaristan: Etnik Türkierin Hapsedilmesi" başlığını taşıyan raporda şöyle denıyor: "Bulgar otoriteleri, Islamj inancı, komunist hukiımete sadakati engelleyen en önemli etken olarak göruyorlardı." örgütün raporunda 1970'lerin başlarından beri Bulgaristan hükümetinin sayüarı 900 bin dolayında olan Türkiere sistematık olarak baskı yaptığı, okullarda Türkçe öğrenimini yasakladığı, (Arkası Sa. 8., Su. l'de) Işkenceci 3 komisere 10'ar yıl İstanbul 2 Numarah Askeri Mahkemesi, işkence ile Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nu Öldürmek suçundan Başkomiser Ümit Bavbek, Komiser Mehmet Yetiş ve Komiser Muavini Orhan Yaman'a 10'ar yıl 8'er ay ağır hapis cezası verdi. İstanbul Haber Servisi TKP or gutune uye olmak savıyla gözaltına alınan Mustafa Asım Haynıllahoğlu'nu "tşkence ile oMurmek" suçundan istanbul 2 Numaralı Askeri Dalan neden fıkir değiştirdi? Boğaz yablarmııı heyecanlı günleri CÜMEYT ARCAYUREK yazıyor 'Zeytaş' ANKARA Serbest pazar ekonomisinde elhak hemen her şey serbest. "Serbest olmayan" demokrasınin ana kurallarıymış, ne gam!.. Sendika, dernek çalışmaları, partı kurma özgurluğunun yasalarla kısıtlanması, hiçbiri onemli değıl. Önemli olan ekonomıdeki "serbesti", bir bıçıme vuralkaç sistemi ıçınde bir anda el değıştıren mılyonlar, milyarlar.. Ekonomımızın ozunde yatan (Arkası Sa. 8., Su. 6'da) (Arkası Sa. 8., Su. 7'de) 27 auırt: Bir gazetede, "Boğaz 'da ıstımlak soku" haberı çıkıyor. Dalan aynı gun, aynı gazeteye verdıği demeçle, "Hatır gönul yok, kanunu uyguluyoruz"dıyor. Dalan, bir basın toplantısı duzenlıyor, "Kamulaştırmayı tavizsız yüruteceğiz. Zengın fakir ayrımı yok" dıyor. 2 * aiart: Gazetelerde Boğaz'da ıstımlak edilecek yalıların lıstesı yayımlanıyor. 2 * »Mirt: Bir başyazar, yazısında Daian'ın "sola şırın görunmek hevesıyle bir denge hesabı içıne girdiğını" yazıyor. Aynı gun Istanbul'da Başbakan özal, "Dalan'la göruşeceğım" dıyor. 3© aıart: Dalan gazetecılere, "Yalıları yıkmaya benım ömrum yetmez" dıyor. 31 aıart: Dalan basın toplantısı duzenlıyor, "yıkımların sadece Anadolu yakasında yapılacağını" açıklıyor ve "Bu konu benı yeterınden fazla uzdu" diyor. Oeniz S M ' I M yazmii. sayfada • Uhter'de Protestan terorü. 3. Sayfada • Zekeriya Sertel Sabahattin Ali'yi anlatıyor 5. Sayfada • Angın: Gürkan, önce genel sekreteri disipline etsin. 7. Sayfada • Ham petrol 9.90 dolar. 1985 mali yılı Gelir Vergisi beyannamelerinin verilmesi ve ilk taksüin yatırıl ması isini son güne bırakanlar postanelerin onunde uzun kuyruklar oluşturdu. 8. Sayfada MaUye'ce kendilerine tanınan ve önceki gece saat 24İe sona eren süre içinde parasım yatıramayanlar, gorevlilerle tartıştılar. İstanbul Sirkeci Buyuk Postane'de saat 24'te bu fotoğraf çekilirken gorevliler, "kendilerine emir verildiğini" belirterek servisi kapatırken, mu • Petrolde bayi kapma savaşı. keüefler de cezalı taksit odememek için uzun sure direndiler. Emniyet kuvvetlerinin yardımıyla postaneden çıkanum yaklasık uçyüz • 6 yıüık iflas tablosu. kiftlik kalabalık grup, "postanelerde tek memur bırakılarak bunca kisinin işinin bile bile engeUendiğini" öne surduur. Önceki gun Geür Vergisi beyannamelerini ve ilk taksitUrini veremeyenler bunu yuzde on cezalı olarak odeyecekler. (Fotoğraf: YALÇIN ÇAKIR) 9. Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM Kargaşa... Kurultaya ıkı ay kala SHP karıştı. Bu çatışmanm altında sıyasal ve ıdeolojık bir neden var mı? Hiç aramayın, yok. Çatışmanm nedenı kışiseldır. Kurultay'da Merkez Yönetım ve Karar Organı'nın üye sayısı yarı yarıya ınecektir. Partı yönetıcılerı arasında bu so(Arkası Sa. 8., Su. Vde) Demirel ve Gürkan Bursa'da konuşacak Bursa Barosu Başkanı, savalığın uyansının basına yanlış yansıdığını soyledı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Bursa Barosu Başkanı Emin Ergin, "Hukuk Açısından Iç Barış" konulu semınerde, kapatılan AP'nın Genel Başkanı (Arkası Sa. 8., Su. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog