Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Cu m h u r iyet Korktılıı bekleyiş DOSTUM MOZART Nadir Nadi 4. bası, 800 lıra, Çağdaf Yaymlan Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu/htanbut İÇÎ SEVDA DOLU YOLCULUK Cahit Külebi 700 lira. Çafflaş Yaymlan: Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu htanbul 62. Yd; Sayı: 22143 Kurucusu: Yunus Nadi 120 TL. Nisan 1986 Perşembe Trublus'ta süahk çatışma Libya'nın başkenti Trablus'ta dün esrarengiz geiişmeler oldu. öğleden sonra 70 kadar gazeteci, toplu olarak Albay Muammer Kaddafi'nin düzenleyeceği basın toplantısma götOrulurlerken, silah sesleri duydular. Silah sesleri, Kaddafi'nin karargâhının yakuundan geliyordu. Silah seslerinin duyulması üzerine gazetecileri taşıyan otobüs geri döndü. Gazeteciler, Trablus Limanı'ndaki bir hüçumbottan ateş açıldığım bildirdUer. Libyalı yetkililer ise "Keşif uçuşu yapan bir uçağa ateş ettik" dediler. 6. fllo Komutam, "darbecileri desteklemeye hasar olduklannı" söyledi. Bu arada TSt 01.30da KaddaDı» Haberler ServU TrabKaddafi TV'de fi'nin konuşmasını ikinci kez velus'ta dün öğleden sonra silahb ren Libya televizyonu, bunun arçatışmalar olurken, ABD saldıKaddafı dün gece dından canh yayuna geçerek nsında öldüğü yolunda speküLibya TV'sinde Trablus'un en merkeri yerinde 'asyonlar yapılan Libya lideri bulunan Yeşil Meydan'da yapılMaammer Kaddafi, dün gece göründü Reagan'ı makta olan bir gosteriyi yayımlibya televizyonunda konuştu ve 'çocuk katiti lamaya başladı. TSt 01.45'te ABD'nin başansız bir harekât olmakla' suçladı. Trablus'un ana cadde ve meyyapüğını öne sürdü. Bu sabaha Libya liderinin çok danlannda ışıklar yaküdı. Ban karşı TSİ 03.30>da Trablus'tan tearebalar kornalannı çalarak şelefonla görüştüğumüz bir diplodurgun olduğu hirde dolaşmaya başuufalar. matik kaynak, Libya liderinin gözlendi. Yayımın Libya başkenti Trablus'ta dün üzerinde nişanlar takılmış bir decanlı olmaması esrarengiz geiişmeler oldu. Trabnizci üniforması ile görunduğüKaddafi'nin yaralı lus'ta öğleden sonra çeşitli yernU, yayunın canlı olmadığı ve lerde catışmalar meydana geldi banda alınmış izlenimini verdiğiolabileceği ve silah sesleri işitüdi. Gelismeni söyledi. Aynı kaynak, Kaddaizlenimini verdi. ler M ı u n K r KaMafi'ye karp Fı'nin son derece durgun konuşdarbe söylentüerine neden oldu. tuğunun dikkati çektiğini, verdiAbu Nidal'den tehdit NATO GuneydoŞu Müttefîk ği bilgiye ekledi. TVablus'tan veKuvvetleri ve Amerikan Akdeniz rilcn bilgiye ek olarak Tunus'un Abu Nidal, Kuvvetleri Komutam Amiral Libya sının yakınlanndaki GaLibya saldırısına Cıtme, bir açüüama yaparak bes kentinde bulunan arkadaşımisilleme "darbcdlen yantun etateye hamız Deniz Som daverdiği habernr o M a U u u ı " söyledi. Italyan de Kaddafi'nin Libya televizyoyapacaklarını ve RAİ televizyonu, Trablus'taki nundaki görttntüsunun lunustüm ABD olaylan yayuum keserek verdi. tan da izlendiğıni ve Libya lidehedeflerini BBC Radyosu da Trablus'ta rinin çok durgun olduğunun vuracaklarını Aziziye Karargâhı'nda ayaklandikkatlerden kaçmadığını ma oldujunu öne sürdü. libya'bildirdi. açıkladı. Tunus, Fas nın resmi JANA ajansı ise, akKaddafî, televizyon konuşmave Cezayir, şam saatkrinde bir acıklama yasında büyükelçiliklere saldın Libya'ya askeri parak BBC'nin haberini yalançağnsında bulunmadığını, mayardım yapma ladı ve tüm yabancı gazetecilersum insanlann öldürülmesi çağle büyükelçilik mensuplarmı nsı yapmadığını söyleyerek, kararı aldılar. Libya'nın her yerini gezmeye ve "Dcvrin v o h u u izerinde d«gerçekleri görmeye davet etti. raalar ortada» kakhnİHakdır" JANA, aynca dün sabah saatlerinde ABD savaş dedL Libya lideri konıışmasında şu Ugi çekici sozı^yignnın venidcn sakhnya geçerek Trablus Radlere de yer verdi: yoevi'ne, Trablus'un doğusundaki Allus ve Tar"Rnftn, çacvUanan ve a&eafaalm korannuuı hona'daki sivil bölgdere ateş açbğuu ve dört AmeIçia akbrdıgı dalenkri luddnabatr. Ç t o k i Mz rikan uçaguıın düşürüldüğünü öne sürdü. Bu araonun gibi çocok katfll degffiz. Bta a e n t o yapnakda Tunus, Fas ve Cezayir, Libya'ya asker yardıtan tonunhıyiız, derrlm çagTtsuda baluMyoru mı yapma karan aldı. Amerikan saldınlannda w Umse bizi yoimmmzdaı dftadMremez." (Arkaa Sa. 13, Sü. 3'te) Manevi kızuıın ölumü ve iki oğlunun yaralandığını bu sözlerle ima eden Kaddafi'nin çok durLİBYA KUMARI. gun görünmesi, Amerikan hava saldınsında yaratamuş olabileceğine ilişkin spekubttyontan bctkdL tALCt'Ml 3. Saytafa DARBE GtRİŞlMt Mİ, "KEŞİF UÇAĞINA SALPIRr MIÎ MlStLLEMEMt? Sıukında ABD'ü bir diplomat ağır yuralandı Kaddafi ve bazı Arap ülkelerinin "ABD'ye misilleme" çağnsınm ardından Amerika'nm Sudan Büyükelçiliği haberleşme (eknisyeni bir diplomat saldınya uğradı. ABD Dışişleri Bakanlığı, saldmyı yapamn kim olduğunun büinmediğini açıkladı. HARTUM, (AP) ABD'nin Libya'ya yapüğı saldıruun ve baa Arap ülkelerinin ABD'ye misilleme yapılması çağnsuun ardından Sudan'ın başkenti Hartum'daki ABD Büyükelçüigi'nde görevli haberieşme teknisycni bir diplomat vuruldu. Raşın<tan agır yaralanan Amerikalı diplomat, Suudi Arabistan'a gönderildi. Saldıruun ardından Hartum'daki ABD Büyükelçiliği kapauldı. ABD Dışişleri Bakanbğı suikasu kimin duzenlendiginin büinmediğini belirtirken, VVashington'daki bir radyo, eylemin Libya tarafından düzenlendigini iddia etti. Diplomatın vurulmasından önce Hartum'da 10 bin gösterici "Kakrotau Amerika" sloganlanyla ABD'nin Libya'ya salduısım protesto etmişti. Bu arada ABD, Viyana'daki Libya Büyükelçiliği'nin bugün için bir saldın eylemi planladığını (Arkası Sa. 13, Sü. 4'te) AMERİKAN BAYRAĞI YAKILIYOR ABD'nin Libya'ya karşt düunlediflsaldın, birkaç ulke dtftnda tüm dunyada kmanırken, sakhnyt protesto için yapdan gösterüer de yoğunlapyor. GösterOerin en yoğun oldugu ülkekrin ise Federal Abnanya ile Ingiltere olduğu bOdbUiyor. Muammer Kaddafi'nin Amerikan saUhnsmda 16 ayhk bebeğmbı öldtyünün vtikiçocuğunun koOaraun koptuğunun açtkUmmaa ise tepktteridahadaartttnb. Federal Abnanyanm MünOt kentinde d&tenlenen gösteride kngm bir gösterici, Amerikan bayrağıru yakıyor. ÖLÜM EMRİ TOPLANT1S1 ~ Saldın kararı 9 nisanda alındı Time ve Newsweek dergilerinin haberine göre, 9 nisan çarsamba sabahı toplanan Ulusal Güvenlik Kurulu, Libya'ya saldın yapılması için gerekli karan aldı. Ancak karar basma sızmca saldın ertelendi. Dış Haberier Servid ABD yönetiminin Libya'ya saldın karannı 9 nisan çarsamba sabahı yapüan Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında aldığı açıklandı. Tbme dergisinin 21 nisan tarihli son sayısuıda yer alan habere göre, 9 nisan sabahı yapüan toplantıda Kurul, Batı BerUn'deki diskotekte meydana gelen ve bir Amerikalı askerle bir Türk kadınının ölmesine, 79*u Amerikalı 230 kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan Libya'nın sorumlu ounasına ilişkin Vanıttan dinledi. Newsweek'in son sayısında belirtildigine göre de, ABD istihbarat örgOÜeri Kurul'a Libya'nın hazırlanmakta olduğu yeni terör eylemleri hakkında bir rapor sundu. Bu rapora göre, on Afrika ülkesinin yanı sıra Yuna(Arkası Sa. 13, Su. 3'te) ROTA? KADDAFÎ'NtN EVt ABD uçaklannm Trablus'ta Kaddafi'nin karargâhma düzeniedikkri saldmda isabet alan Libya liderinin evi fotofafta giiriOdutü gibiharabeye dönu^tu, Sakbrı arasmda Kaddafl'nin iki oğlu yaralamrken, 16 ayhk evlothğı da öidü. ABD'nin, Kaddafi'nin karargâhı dahlL bes hedefe karst gerçekleştirdiği saldtnya enw33 uçak kaalmıstı. Bombalardunan smtsmda 100'e yakm stvü yaşamuu yitirdJ. (Fotoğraflar: AP/a.a.) HtTLER VE REAGAN ABD'nin Libya'ya sah dmn, Federal Abnanya'da 30 kentte binUrce kismin katüdtgt gösterüerle protesto edüdt Frankfurt kentinde düzenlenen gösteride orta yaşh bir gösteridntn üutrinde tasuhgı aflste "Hltier dünyayı ateşe verdi, Reagan da aynı seye çahpyor" diyt yaoyor. lUtAM SBjÇUICn yaznı 2. Sayfâte BÜTÜN DÜNYADA ABD ALEYHTARI GÖSTERİLER DÜZENLENDt Süper teröre büyük protesto Ankara'ya tepki THY zammı yüzde 2539 îlkokuldaki beslenme saatinde süt içtiler lç hat ücretine zam Haber Merkezi Turk Hava Yollarf nın iç hat yolcu taşrnıa ücretlerine yuzde 2539 oranında zam yapıldı. THY Genel Mudurlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs 1986 giınunden itibaren yürurlüğe girecek yeni tarifeyle, IstanbulAnkara, tstanbulİzmir seferleri 30 bin liraya yukselirken, tstanbulErzurum 37 bin 500, tstanbulTrabzon bilet ücreti 40 bin lira olarak belirlendi. 294 ö&renci zehîrlendi Ankara Siteler semtindeki Doğantepe Hkokulu'nun heyecanh olduklan görülen veöğrencilerine beslenme saatinde, üzerinde kullanma önce en yakın olan Dr. SaHler, mi Ulus Çocuk Hastanesi'nde tarihi 17 Nisan 1986 tarihi yazan SEK sütleri çocuklarını aradılar, orada budağıtıldı Çocuklar, zehirlenme belirtileri görülmesilamayanlar Numune Hastanesi'üzerine hastaneye kaldınlarak mideteri yıkandı. nin yolunu tuttular. Ögrencilerden mideleri yıkaSEK Müessese Müdürü: 35 ilkokuldan yalmzca nan buyük bir bölümü taburcu birinde zehirlenme görülmesi dikkat çekici. edilirken, durumlan ağır görüOlay, çocuk psikolojisinden kaynaklanıyor. len Kadriye Ünal. Hilal Sabah, ANKARA, (Cıımtanriyet Burosu) Siteler semtindeki Doğantepe Ilkokulu'nda 294 öğrenci, dün içtikleri sütten zehirlendiler. Öğlenci öğrencüerde, beslenme saatinde sut dağıtılmasından sonra zehirlenme belirtileri görüldu. Öğrencilerin kann ağrısı ve bulamıdan şikâyet etmesi üzerine, 186'sı acil servis ambulanslarıyla Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne, 108'i de Numune Hastanesi Hızır Servisi'ne kaldırıldı. Zehirlenme olayını duyan ve c? liler, hastaneye koşuştular. Çok Araplar Ânkanı'nuı tutumunu yetersbs bıddu ABD ise özal hükümetinin harekâtı kınamayıp onaylamakla yetinen açıklamasını "ılımlı" gördü. Dışişleri sözcüsü Yalım Eralp eleştirilere "Herkesi memnun edemeyiz" yanıtmı verdi. İngiltere'den Yunanistan'a, Şili'den Sudan'a dek dünyanın dört bir yanında Amerika aleyhtan gösteriler yapıldı. Gösteriler sırasında polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, Amerikan bayraklan yakıldı, çok saytda protestocu tutuklandı Amerikan Kongresi, Reagan yönetiminin Libya'ya karşt duzenlediği saldmyı onaylıyor. Dış Haberier Servisi ABD'nin Libya'ya karşı gerçekleştirdiği ve 100 kişinin ölumune yol açan saldın, birçok ülkede protesto edildi. Batı Almanya, Yunanistan, Avusturya, tngiltere, Ispanya ve Hindistan'da düzenlenen gösterilerde binlerce kişi Amerikan saldınsını kınadı. Federal Almanya'da Batı Berlin'le 30 kentte ABD aleyhinde onceki gün düzenlenen gösterilerde Libya saldınsı kınandı. Birçok kentte poüsle çatışan bazı göstericüerin dükkânları taşlayarak, camlan kırdıklan bildirildı. Batı Berlın'de düzenlenen gosteriye 5 binden fazla gösterici katıldı. Kentin unlü Kurfuerstendamn caddesinde birçok dukkân kızgın göstericiler tarafından taşlanarak, camlan kınldı. Göstericiler, "Katil Reagan, faşist Reagan" diye slogan atarken, bazı göstericiler polis arabalanna şaldırdılar. Saldınlarda dört polis arabasının hasar görduğu bildirildi. Avusturya'da da, Amerikan Büyukelçiliği'nın onünde topla(Arkası Sa. 13, Sü. I'de) hukukuna, BM Yasası'na ve NATO Antlaşması'na aykm olduğu, tartısmaya yer vermeyecek kadar kesındır. Ancak Libya'nın Amerikan saldırısına karsı yaptığı veyapacağı mısillemeienn de NATO açısmdan sorun yaratmaya açık olduğu göruluyor. Kaddafi'nin bir Italyan adasmdaki Amerikan ussune saldınsı nasıl değerlendırilecektır? NATO Anılaşması'nm 6. maddesınde, "Akdeniz'de uyelerden birisinin kuvvetlerine, gemilerine veya uçaklanna yapıla* • • ZAMLI TARÎFE 12. Sayfada "Saat 14.30 sıralannda beslenme saatimizde oğrencilerimize söt endüstrisinin sutlerini dagıtmıştık. Ama onlara bir şey olmamıştı. Aynca süt şişelerinin üzerinde 1617 nisan tarihleri damgası vardı. Öğlenci öğrenciler, sütleri içtikten yanm saat sonra kann ağnsı ve bulantıdan şikâyet etmeye başladılar. Bunun üzerine kendUerini hastaneMeryem Aslan, Menegul Keleş, ye sevkettik. Okul mevcudumuz Hakan Akça, Hayrije Akar, 1058'dir." Gülderen Birol, Sare Karataş, Taşpınar öğrencilere verdikletlknur Doğraer de çocuk hasta ri sutten bir şişesini Dr. Sami nesınde tedavi altına alındılar. Ulus Çocuk Hastanesi'ne getirDoğantepe tlkokulu müdüru di, hastane yetkılileri sutun anaHalit Ka>apınar, olayla ilgili lizi için şişeyi Hıfasıhha Enstiolarak Cumhuriyet muhabirine tüsüne gönderdiler. (Arkası Sa. 12, Sü. 4'te) şunları söyledi: Paris'te alternatif arayışı ANKARA'NIN TUTVMUNDA rVASHINGTON AĞIR BASTI 13. Sayfada Ozal, silah pazarlıgı yapıyor ABD'nin, Turkiye'nin kurmak ıstedıği silah sanayiine beklenen desteğı sağlamamash Başbakan özal'ı yeni alternatif arayışına ıtti. Başbakan'ın Fransız devlet kuruluşu olan silah ureücilen ile goruşmelere ağırhk vermesi bekleniyor. Resmı heyetın yanı sıra, TÜSİAD heyetınde silah sanayiine eğilimli Profilo ve Alarko Holdmg sahiplen de var. 13. Sayfada nır. Antlaşmanın birincı maddesınde de NATO uyelerinın uluslararası anlaşmazlıklan "banş, güvenlik ve adaleti tehlikeye atmayacak biçimde banşçı yollarla çözümleyeceği" yazılıdır. Yıne bu maddede NATO Uyelerinin "Birleşmiş Mületler amaçlarıyla bağdaşmayacak tehdit veya kuvvet kullanmaktan kaçmması" gereğı belırtılmıstir. VVashmgton, Libya'ya duzenlediğı saldırımn gerekçesını, BM Yasası'na gore, "meşru müda/aa" maddesine sokmak ıstemektedır, ama bu görtişün savunulacak yanı olmadığı açıktır. Amerikan saldmsmın devletler • Kongre'den Reagan'a Madaralı Ronuırı darbe. 3. Sayfada Ödülü'nü • Samsun Belediye Ayla Kutlu aldı Başkanı için dava açıldı. Ayla Kutlu, 8. Sayfada ödülu "Bir • Sunalp: 12 EylüVü Göçmendi O" ANAP sahiplendi. isimli 9. Sayfada romamyla aldı. • 'Bilim' bir akmtıanyor. 16. Sayfada 12. Sayfada OLAYLAREV ARDINDAK1 GERCEK UĞURMUMCU GOZLEM ODTÜ Fonu... Yuksek öğretim Yasası, üniversitelerin gelir kaynaklartnı yedı başlık altında toplamıştır. Ögrencilerden alınacak harç ve ücretter, bu gelir kaynaklanndan birisidir. Aynı yasa, ögrencilerden alınacak harclann "öğrend Haçlar Fonu"na yatıntacağını öngorrnektedir. Bu fooda toplanacak paratenn hangi amacte kullanılacağı da yaşada tek (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) NATO'da Güven Ölçüsü? 10. Sayfada NATO'nun bir savunma antlaşması olduğu sık sık vurgula (Arkası Sa. 12, Sü. I'de) OECD, TOPLANIYOR. 10. Saytarfa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog