Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

İKÎ (1961 1982) Yavım, Dağıtım ANAYASA lstanbul Doç. Dr. Bulent Tanor BETA Basım 62. Yıl; Sayı: 22142 Cu m h u r iyet Kurucusu: Yunus Nadi İÇÎ SEVDA DOLU YOLCULUK Cahit Kulebı 700 lıra. Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad 3941 Cağaloğlu tsıanbul 120 TL. <KDY * W 1 6 Nisan 1986 Çarşamba Libya, Italyan adasındaki ABD üssüne scddırdı ABD'nin Trablus ve Bingazi saldırısında 100 ölü, çok sayıda yaralı var Amerikan üslerinde dünya çapında önlem, tncirlik'te giriş çıkışa kontrol Kaddafi'nin karargâhı ve konutu da bombalanan hedefler arasında Libya, Sicilya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na füze fırlattı ABD, Libya'yı 'terörist devlet' ilan ettı ve saldın gerekçesıni 'meşru mtidafaa' olarak açıkladı. Başkan Reagan, 'Lıbya'nm, Berlm'dekı dıskotek saldırısını düzenledığini kesin kanıtladık' dedi. Trablus ve Bingazı'ye karşı düzenlenen saldınlann doğrudan Kaddafı'yi hedef aldığı önti surülüyor. Kaddafi dün akşam TV'de görUndti. Saldın sırasında Kaddafi'nın ikı oğlu yaralamrken, 15 aylık manevi kızının öldüğü açıklandı. ABD Savunma Bakanı Weınberger, saldınya Ingiltere'deki Amerikan üslerınden kalkanl8 tane Flll uçağı Ue 6. Fılo'dan 15 tane A6 ve A7 uçağının kattldığını açıkladı. lngıltere'den kalkan uçaklara îspanya ve Fransa'nın geçış ıznı vermedığı bildirildi. ABD'II »İWt IIBÇ Müldi: Lıbya üç, ABD bır uçağın düştüğünü iddıa ediyor. Paraşiltle atlayan ABD'li pilotun linç edıldıği açıklandı. 13. Sayfada Uçaklar tagiltere'dea kalktı: ABD'ye gftre Meşra aıiMafaa: savaş A3VKARA: Devleüer hııkuku ükeleriyle bağdaşmaz ö z a l : Daha hadısenin şıimulu ortaya çıkmadı. Denktaş: Bu hareketın tasvıp edılecek bır yanı yok. Kıvılcım daha da yayılacak. Bundan hem Amerıkalılar hem de bolge halkı zarar görecektır. Garkaa: Turkıye'nin Lıbya halkına zarar verecek hıçbır eyleme katkı vermeyeceğı, hukumet tarafından ABD'ye bıldınlmelıdır. R. Eoevit: Turkıye ve Kıbrıs'takı uslerin ABD'nin kullanımına açılmamast ıçın onlem almmalı Cindornk: 19. asır kovboy metotlarıyla dunyada anarşı ve terör onlenemez.K. Sayfola LİBYA: KaMafl kartalaa, kua «Mtt: Türkiye'den daha kuvvetli destek bekliyoruz Likya Bayakelçlst Savunma Bakanı Caspar Wetnbergertin yaptığı açıklamaya göre Amerikan uçaklan A M İ l i k o*wlrlıwwtii Amerika Birleşik DevletUri'nt ait 33 savas uçağı dun SOMUUİSl sabaha karşı iki Libya kentindeki, Bingazi ve Trab saldın sırasında lazersilahlan da kullandüar. Vzmanlar, gece yapılan hava saldınlaTürkiye'deki üslerin hts'taki askeri hedefUre saldırdılar. Saldınya katüan uçaklarm 18'i, ABD'nin Ingü nnda nokta hedefleri belirlemenin güçlüğune işaret ettiler. Yukandaki fotoğraf, «. kullanılmadığmdan eminiz. ten'dekiaskeri üssunden havalandı. Flll türu uçaklarm kalkağı tngütert'dekiaskeriFUo 'ya bağb uçaklarm bir gece manevrasını gösteriyor. Trablus ve Bingazi'dekl at ABD'ye karşı sonuna üs, tkinci Dunya Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvttleri'nce Avrupo'ya, Abtum is ketihedefkreyaptlan saldın sırasında baa sivillerin de öldüğü yada yaralandığı bUkadar savaşmakta gali altmdaki toprakiara karşı düzenlenen hava saltbnimnnĞa kullvuhyordu. ABD dMüyor. ABD uçaklannın doğrudan Kaddafi'yi hedef aldığı sanıhyor. SALDIRI PLANI Ingiltere'deki üs ile Incirlik aynı statüde ABD, tngiltere'den havalanan hassas seyır sistemine sahip F111'lerin, taarruz sırasında sivil bölgelerin ateş altında kalmaması tçın tercıh edildığıni açıkladı. Haber Araştırma Ser>isi "Yeşil >e haki kamunaj bo>alı 18 Amerikan Flll'i art arda ok gibi goge tırmanırken, ha>aalanııun çevresi gaz maskesi taiunış, omuzunda M16 pnade tufeği taşıyan Amerikalı askerler tarafından çevrilmişti." Bu satırları yazan tngiliz Press Associalion (Ingıltere'nın yerel haber ajansı) muhabırı, Trablus'u bombalayan Amenkan uçaklannın ha\ alandığı gunu anlattığı haberınde, "Burada bu ussun uzerinde bulunduğu topraklar dışında hiçbir şey İngiliz dcğil" derken belkı de onumuzdekı gunlerde Ingıltere'yı kasıp kavurma olasıhğı haylı >uksek (Arkası Sa. 12, Su. 7'de) Zirve tehlikede Sovyetler: ABD saldınsı üzerine, Dışişlen Bakanı Şevardnadze'nın gelecek ay Washington'a yapacağı zıyaret ıptai edildı. ReaganGorbaçov arasında yapılacak ıkincı zırvenin tehlikeye girdiği bıldinlıyor. AET: Dışişlen Bakanları, taraflan askeri tırmanmaya yol açacak gırıştmlerden kaçınmaya çağırdılar Ingiltere: Başbakan Margaret Thatcher ABD'nin eylemım savundu ve yVashıngton'un bu eylemı gerçekleştırmeye hakkı olduğunu soyledı Yunanistan: ABD'nin saldırısını onaylamadığını bıldırdı. Atma'mn talebı uzerıne, AET Dışişlen Bakanları yarın ıkincı kez bır araya gelmeyı kararlaştırdılar. 13. Sayfada GAMBOT POLtTİKASI VE KOVBOY TAVRI kararlıyız. Üç mılyon Libyalı, lslamıyet ıçin feda olsun 13. Sayfada DÜN BlR, BUGÜN İKİ... İLHAM SELÇUK'aı yazm2. Sayfatfa LtBYADAN SON AYRELAN TÜRKLER: Kaddafi devrümez ABD'nin saldınsından 2.5 saat önce TYablus'tan ayrılan son uçak THY'ye aittı. Uçağın 123 yolcusundan bırı olan mimarKılıçlı,Libya'dakı son günlerinı Cumhurıyet'eanlattı. Haber Merkezi ABD savaş uçaklannın önceki gece Libya1 yı bombakmaya başlamasından yalnızca iîd buçuk saat önce Thıblus'tan havalanan son sivil uçak THY uçağıydı. Thıblus'a 11 Turkü götüren ve 123 Türkü de yurda getıren uçağın yolculanndan bırı de, Libya'daki Turk fırmalanndan bınnde çalışan Yük. Mimar Metin Kılıçb idi. Mımar Kılıçlı ıle Libya'daki son durum üzerine yaptığımız soyleşı soyle: Libya tuvuüsnlvuuıı kapatdnuandan öncettlkedcnaynfauı son oçmkla tsUnbol'a döndunuz. Bu bir rastlantı mıydı, yolua ani bir karmr nuî KILIÇLI ögJen saatlerin(Arkası Sa. 13, Su. 8'de) Uzak saldın ve Flll uçakkınnm roUi Trablus'u bombalayan Amerikan havakuvvetlerme bağh 18 Flll uçağı, Londra'nın 135 küometre kuzeyindeki Lakenhead 48. Taktik Hava Üssu'nden, yaktt uçaklan KC10'lar ise Müdenhall ussünden havalandı. Operasyon pumma göre uçaklar Fransa, eğer izin vermezse Îspanya üzerinden Akdeniz'e gireceklerdi ve böylece 1200 mil kaymtlacaktı. Ancak her iki ülkt de izin vermeyince FllVler CebeUtank'tan Akdeniz'e doğnı süzüldü. Havada iki kez ikmal yaptıktan sonra Sirte Körfezi açıklarmda Coral Sea ve USS America uçak gemilerinden havalanan 15 tane A6 ve A7 ile bulustu. Saldın sabaha karşı 03.00'te başladı. İngOtere'den geien Flll'ler Trablus'a yönetirken uçak gemilerinden havalanan A6 ve A7'Urr ise Bingazi'yi hedef seçmişti. Bu arada yine ABD'nin 6. Füosuna bağh Tomcat F14'ler devriye ve destek görevi yaptı. Libyahlann gafll avlandığı, karartmanın Amerikan savas uçaklannın geride bir uçağı bırakarak Sirte semalanndan ayrümasmdan sonra basumuumdan da belü oldu. ABD uçaklan çekiUUğmde gün henuz ağanyordu. MisiUeme ABD'nin Trablus ve Bingazi saldınsma misüleme yapan Libya, Sicilya adasmm 200 küometre güneyindeki Lampedusa 1<tk1 d k p A i k Amerikan seyir istasyonuna saldm girisimmde bulundu. Italya, saldtrmm, kimüği tespü edütmeyen bir tekneden geldiğmi bildirtrken ABD Savunma Bakanhğt, aaaaaki 30 Amerikahmn sağ olduğunu açıkladı. AÜ SİRMEN'in yazıa 3. Sayfada ABD saldınsı Dünyamız Artık Daha Az Güvenli B a ş k a n Reagan yönetımi, Libya'yı "teröristdwİ9t" ılan edip bombaladı, kınanması gerekan saldıns4nı "meşru müdatea" otarak niteledı. Devietler Hukuku'nda bu kavramların yen nedir, ne olabılır tartışmasını bır yana bırakıyoruz; bu ışı uzmanlan yapar Ancak bır noktanın attı açıklıkla çızılmelıdir: Amenkan sakJınsının Devietler Hukuku ılkeleriyie bağdaşması olanaksızdır ve bu açıdan kesınlıkle onaylanamaz. özal hükümetı, dün yayimladtğı bıldirıyie bu noktayı haklı olarak vurgulamıştır Otayın bır başka kaygı vencı boyutu ustünde özellıkle durulmalıdır Dünya ölçüsünde bır bunalıma yol açabılecek bır saldırıdır soz konusu olan VVashıngton, Libya'yı "terörist devlef olarak damgalayıp, teknolqının en üstün olanaklanyla donanmış savaş uçaklarıyla (Arkası Sa. 12, Su. 4'te) Herkese mesaj CENGİZ ÇANDAR İkı hafta kadar once Lıbya'nm başkenlı Trablus'tan gönderdığımtz noıta Sırte Korfezı'ndekı çatışmamn cıddı boyutlara erışmedığını, Lıbya halkımn bır savas atmosferı ıçınde bulunmadığını (Arkası Sa. 12, Su. Vde) UGURMUMCU Saldın... Denktaftan Rumlara ek sure Moskova Pekin'le flörte başladı 3. sayfada SHP'li Canver: Cumhurbaşkam parlamentoya saldırmasın MDP'de 'fesih' tartışması 9. sayfada En sonunda beklenen oldu ve ABD savaş uçaklan Libya'yı bombaladılar. Reagan dıptomastsının Batı A/rupa hükümetlennı de Lıbya'ya karşı savaşa sokma takttğı, şımdılık, yalnızca ingıltere hükümetıni inandırabıldı. Libya'yı bombalayan savaş uçaklannın bir ktsmı ingittere'den havalandı. Fransa hükü(Arkası Sa. 12, Su. l'de) HASANCEMAL Bankalar 'sır'lannı nasıl giztiyor? 11. sayfada Evren SPK'yi onayladı,ama Anayasa MahkemesVne başvuracak Cumhurbaşkanlığı: Evren 'in sözleri yanlış yorumlandı Özal Paris'e gitti 16. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog