Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Daktilo, hesap ve kasa makineleri satış ve tamiri \1erke?.l43ö7)t!44 79 82 Servıs 145 51 08 Karako\ DOŞTLAR BÜRO 62. Yıl; Sayı: 22141 Cum hur iyet f Kurucusu: Yunus Nadi 120 TL. Nisan 1986 Sah IN TANIĞI R Turkocagı Cad. 3M/I' Cdğı*>t>lu>'ISTANBUı Bingazi ve Trablus'ta askeri hedefler bombalandı SALDIRI ÖNCESİ SON GEUSMELER saldırdı Libya uyardı Biz, terorizme ve hava korsanlığına karşıyız.' Akdeniz'in barış ve işbirliği denizi olmasını istiyoruz. Eğer saldırıya maruz kalırsak güçlerimizi bütün dünyada seferber edeceğiz. Fe Birinci basamak sınavını kazananlar 12. Sayiada Şınav birincisi Özgür Çevik anlatıyor: MDP Yazafla birleşrne kurultayı 4 mayısta KKTC'den çağn ABD'den son çağn Eğer Kaddafı tutumunu değiştirir ve terör eylemlerini düzenlemekten vazgeçerse, ABD Libya ile bir çatışmaya girmez. Bizim istediğimiz Kaddafı'nin tutumunu değiştirmeye zorlamaktır. Sovyetler devrede ABD ile temasa geçtiklerini açıklayan Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Kornienko, "Önemli olan ABD'nin Libya'ya bir saldında bulunmasına izin vermemektir" dedi. 10. Saytaia Rauf Denktaş, ABD'yi akhselime çağırarak, Libya'yı tehditten vazgeçmesini istedi. Denktaş, Kıbns'taki üslerin ABD'nin kullammına verilemeyeceğini de belirtti. 10. Sayfatfa Dış Haberter Servisi ABD ile Libya arasındaki gerginlik ABD uçaklannın bu sabaha karşı TSİ 03.00 sıralannda Libya'nın başkenti Trablus'u bombalaması ile savaşa dönüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Larry Speakes yaptığı açıklamada, Libya'ya karşı düzenlenen harekâtın Bingazi ve Trablus çevresindeki askeri hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Speakes sivillere hiçbir şekilde zaraı verilmediğini ve harekâün Libya'nın terörist eylemlerine karşı bir misilleme olduğunu bfldirdi. Bu arada Libya'nın bombalanmasının, Reagan'ın askeri harekât planımn Beyaz Saray'da kabul edilmesinden sonra gerçekleştiği bildiriliyor. Basın mensuplan en az 2 uçağın kenti 10 dakika süreyle botnbaladijb.ru bildirdiler. Cumhurbaşkanı anayasaya destek istedi Evren: Yalııız kalchm kf olan makamlar bu kanunla yurulduğunu, en son MGK'nın n takip etmezlerse, mükemmel 70 sayılı bildirisi ile tartışmaya liği bir şey ifade etmez," dedi. açılarak çeşitli kuruluşların göCumhurbaşkanı Evren, kendisi rüşlerinin ahndığını anlatan Evni konuşmaya mecbur etmek için ren, şunları söyledi: çeşitli yollar denendiğini de bil"Ama, gördiik, zaman geçtikM t a a k a ş a y a p ı k k : Gelen öneriler dikkatle incelendi, direrek, bunlann hiçbirine itibar çe bunlar unutuldu. Sanki bu münakaşa yapıldı ve buna istinaden birçok değişiklikler etmediğini de kaydetti. anayasa gizli kapılar arkasında yapıldı. Ondan sonra halka sunuldu. Cumhurbaşkam Evren, dün kimseye sormadan, muayyen bir Rize"de Çaykur Genel Müdürlü zümre tarafından hazırlanmış ve Ne mlmr M b a e a : Anayasayı haftalarca, günde bazen ğü'ndekı incelemeleri sırasında halka götürulerek bir emrivaki bir iki yeri dolaşarak, yorularak, nefesim tükenerek halka kendisini izleyen gazetecilerle İle kabu) ettirilmiş gibi takdim anlattım. Ben burada kaldığım sürece bunu savunacağım, Trabzon ve Rize'de yaptığı ko edilmeye başlandı. Alınan tedbirama ben aynldıktan sonra neler olur bilmem. nuşmalar üzerine sohbet eti. Ev ler, gelen bu öneriler dikkatle inren, "Anayasayı halk nazannda celendi, münakaşa yapıldı ve busayı savunmak için aktif davra kuçük düşürmek ve yeniden na istinaden birçok değişiklikler HAKKI ERDEM nış beklediğini vurgulayan Cum 1961 Anayasası'nda mevcut bu yapıldı. Ondan sonra halkoyuna RİZE Cumhurbaşkanı Ke hurbaşkanı Evren, "Anayasayı lunan ve vatandaşlann çoğunlu sunuldu anayasa. Bunlan savunan Evren, 1982 Anayasası'nın taalk nazannda kiıçük düşürmek gunun huzur ve guven içinde ol nacak ortada kimse kalmadı. gizli kapılar arkasında kimseye isteyen çevrelere müsaade etme masını degil, çogunluğunun hu Bunu savunacak ben kaldım. sormadan muayyen bir zümre ta mek gereklr," biçiminde konuş zur ve güveninin sarsılmasını he • Aleyhte mütemadiyen yazı yazırafından hazırlanarak halka bir tu. Kenan Evren, "Bir anayasa def alan bir yapı içerisinde arzu lıyor ama, lehte DM üyeleri şimemrivaki ile kabul ettirilmiş gibi ne kadar güzel hazırlanırsa ha eden çevrelere müsaade etmemek di çıkıp da biz bunu böyle yaptık diyemez ki. DM yok ortalıktakdim edildiğini belirterek. nrian&ın, kanunlar ne kadar mü gerekir," biçiminde konuştu. "Bunlan savunacak orUda kim kemmel olursa olsun, eğer onu 1982 Anayasası'nın Danışma ta. Bu anayasayı millete ben anse kalmadı, bunu savunacak ben uygulayaeaklar tam uygulamaz Meclisi'nde bir yıl içinde oluştu lattım. Haftalarca. Günde bazen kaldım" dedi. Basından anaya larsa ve kanunlan takiple miikel rulduğunu, daha sonra halka du bir iki yeri dolaşarak, yorularak. E a r l v a k l d e f l l : Sanki bu anayasa gizli kapılar arkasında kimseye sormadan, muayyen bir zümre tarafından hazırlanmış ve halka bir emrivaki ile kabul ettirilmiş gibi takdim edilmeye başlandı. Nefesim tükenerek anlattım. Bunu savunmak bana kahyor. Ben burada kaldığım sürece bunu yapacağım ama, ben aynldıktan sonra neler olur bilmem." Yasaların birçok suçları önlediğinı fakat takibata geçilmemesi nedeniyle yasaların kâğıtta kaldığım anlatan EvTen sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben degerti basuııiııudan, bu eleştirilere karşı bunun savunuculugunu da üstlenmesini beklerdim. Tek taraflı çalışmamalı bir mekanizma. Hem bunun karşısında olanlar, hem de yanında olanlar eğer fikirierini açıkça ortaya dökerlerse o zaman vatandaş bunu karşılaştınp sonunda bir netice çıkarma imkânına sahip olabilir. Ama bu vapılmazsa, o zaman her gun mütemadiyen bu anayasa uzerine tenkitler, münakasalar >urutulduğune göre, haklı olarak o temiz, saf vatandaşımızda da bir tereddüt (Arkası Sa. 8, Sü. 7'de) Ne özel ders aldmı^nede kursagittun İkinci Mehmet özgür: Fazia şaşırmadım. Sınavdan sonra gazetelerdeki yamtlara baktım böyle bir sonuç bekliyordum. Dçüncü Mehmet Aşık: Çok çalışma yerine az, ama öz çalışmanın yaranna inamyorum. Genellikle batı müziği eşliğinde çalışınm. ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosn) Fen liseleri birinci basamak sonuçlarına göre 7 bin 312 öğrenci ikinci basamak sınavına girmeye hak kazanırken, ilk dereceleri alan oğrenciler, Ankara'dan Özgür Çevik birinci, Istanburdan Mehmet Özgür ikinci, Izmir'den de Mehmet Aşık üçüncü oldular. İkinci basamak sınavları sonunda da fen liselerine başvuran 53 bin 896 öğrenciden 480'i 5 fen lisesine yerieştirilecek. Ankaralı öğrenci özgür Çevik, fen liseleri birinci basamak sınavmda birinci olduğu haberini, Ankara AtatUrk Anadolu Lisesi'nin Almanca (Arkası Sa. 13, Sü. Vde) MDP*nin dünkü MKYK toplantısına katılan 36 üyeden 35'i Yazar'la birleşme için olumlu oy kullandı. Söylemezoğlu: Sağın birleşmesini arzu eden bütün partiler kendilerini feshetsinler, yeni oluşumda tüm kadroları ile görev alsınlar. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Turgut Sunalp'in başkanhğında 16 Mayıs 1983'te kurulan MDP, üçüncü yılım doldurmasına bir ay kala partiyi fesih yoluna gini. MDP'nin Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu başkanhğına dün yapdan MKYK'da fesih kararı alınması için olağanüstü büyük kongreye gidilmesi kararlaştınldı. 4 Mayıs 1986 günü toplanacak olan MDP, olağanüstü büyük kongresinde (Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) fesih kararı aldı CÜNEYT ARCAYUREK yazıyor lfenüeşme mi? SINA V MARA TONU BAŞLADI 13. Sayfada ANKARA ANAP'a ve DYPye gitmek istemeyenter ya da bu iki sağ partiyi içlerine sindiremeyenler, MDPye "Uajt kmn anyorlar. Sağdaki son gelişmelerin altmda yatan gerçek bu asiında. "Sağın butünleşmesi" sloganı ise şernsiye. Bu şemsiyenin altına sığınıp MDP'nin eriyen varlığına yeni bir canlılık verip siyasal yaşamdaki yeri korunmak istenılıyor. Mehmet Yazar'la partiye yeni bir hüviyet verervk MDP'nin kalıahğını sağlama peşinde olanlann amacı, eski ağza yeni taamdan öteye gidecek niıelikte değil. Bütünleşme çabalan ile Ugili pazarlık da bir garip doğrusu: (Arkası Sa. 8, Sü. 7'de) Ozcd ayağının tozuyla Paris'e uçuyor Başbakan, Hindistan'ın Bombay kentinden hareket ettikten sonra Kuveyt'e uğradı. Kuveyt Emiri Şeyh Cabir El Ahmet El Sabah'la 4 saatlik bir görüşme yapan özal, bu sabah OECD Bakanlar Konseyi toplantısına başkanlık etmek üzere Fransa'ya gidiyor. Egede fiîli 'çifte denetiırf Hem Türk hem Yunan Genelkurmayı, NATO karargâhında planlanan senaryonun dışına çıkarak Ege'de uluslararası sularda seyreden ticari gemileri denetliyorlar. Her iki tarafın da uygulamada durumu kabullendikleri belirtiliyor. BRÜKSEL, (Cumhuriyet) Türk, Yunan ve NATO askeri makamları arasmda buyük tartışmalara yol açan NATO'nun Ege'deki "Akdeniz İkmal86" tatbikatında Türkiye ve Yunanislan'ın senaıyoya rağmen kendi başlanna Ege"nin uluslararası sulannı denetlemeye başlamalarıyla fiili bir durutn ortaya çıktı. Önümüzdeki cuma günu sona erecek olan tatbikatın halen senaryoya aykm fiili bir durumda sürdüğü bildirildi. NATO'nun sivil deniz taşımacüığının kontrolüne ilişkin usulleri denemek amacıyla düzenlediği tatbikatın senaryosunun hazırlık aşamasında Ege'deki uluslararası sulann hangi ülkenin komutakontrolüne verileceği konusu NATO içinde ciddi bir krize yol açmıştı. Karargâhı Napoli'de bulunan NATO Güney Avnıpa Müttefık tutumunu yumuşatarak "tkmal Kuvvetleri Komuıanlığı, hazırla 86" tatbikatında yer alacağıru dığı senaryo taslağında Türkiye' bildirmişti. NATO askeri makamlannın nin görüşlerini "kulak ardı" ederek uluslararası sulann sorumlu bu düzenlemesi üzerine Türkiye luğunu Yunan Genelkurmayı'na devreye girerek tatbikat senaryobırakmıştı. Türkiye*nin Ege'nin sunda değişikliğe gidilmesini isdenetiminin bütünüyle Yunanis temiş, NATO makamlannın ilk tan'a bırakümayacağı yolundaki başta değişikliğe yanaşmamalagörüşlerine rağmen Napoli ka n üzerine de tatbikattan çıkma rargâhının acıkça Yunanistan'ı tehdidinde bulunmuştu. BrükNATO Askeri kollayan bir egilime girmesi An sel'deki kara'da ciddi rahatsızlık yarat, Komitesi'nde de gündeme gelen mıştı. Ege'nin uluslararası sula ve on gün kadar süren kriz bir rı ve hava sahası kendi sorumlu "orta yol" formülünün bulunğuna verilmediği sürece NATO ması ile atlatümıştı. Buna göre, manevralanna katumayan Yuna uluslararası sularda askeri geministan, tatbikat senaryosunun lerin ticari konvoylara eşlik etkendi görüşlerine uygun bir şe melerinden vazgeçilmiş, ayrıca kilde hazırlanması üzerine katı (Arkası Sa. 10, Sü. 5'te) NATO senaryosu karşılıklı olarak delindi 8. Sayfada BOMBAYdan 300LtRAYADUŞ5modern WCile tstanbuUulara KDV'sidahil 50liradan hizmtt veren tuvaiet krah Mustafa Soydantm Beşiktaş'taki yeni tuvaUtinde 300tirayaduş yapıiarak çıkılabiliyor. Soydan, kendlsfnden sonra mesleğinin sürmed için 3 oğbtnu da yetiştbiyor. (Foiotraf: ERDOGAN KOSEOCLU) YALÇIN DOĞAN Otıırmasını bileııe tuvalet Tavalet kralından: Tuvalete oturmasım bilen girsin, bilmeyen öğrensin. Para değil temizlik önemli. 12 yıldır gecemi gündüzümü tuvaletlerde geçirdim. Geceleri rüyamda tuvalet projesi çiziyorum. Boğaz tokluğuna çalışıyorum. Evim bile kira. Beşiktaş'taki tuvalete 9 milyon lira harcadım. MANYAS KUŞ CENNETÎ'NE KORUMA ANTALYA'DA KONYAALTI PLAJI KAVGASI 7. Sayfada İstanbul 'tuvalet kralı' bakandan teşekkür bekliyor Kâbus Gibi Bir Kent BOMBAY Bacakları değnek gibi. Avunları çökmüs. Uzun saçları yağdan parlıyor. Omuzlanndan sarkan mavi lisari"si diz kapaklarmı ancak örtüyor. Kırık bir aynanın karşısına geçmiş, elindeki boyaları makyaj niyetine yüzüne gözune süruyor. Dudaklarının yanından kulaktarına doğru bir çiçek çizmeye çahşıyor elindeki boyalarla. Bir yandan da daha da "güzeUeşmek" için (Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) TÜSIAD'dan ikinci alarm VYAKI RAPORUNDAN: bildirisi yayımladı. Merkez Bankası, aşırı döviz talebini karşılayacak olanaktan yoksun. Dıs ödeme takvimi, dövizde iyimser beklentilere şans vermiyor. Kısa vadeli borçlar, hızla artarak toplam borcun üçte birine vardı. İhracatçılar, kendilerine bırakılan dövizleri Türkiye'ye getirmiyor. Ekonomi Servisi TÜSİAD Dernek Başkanı Sabancı'run, hüdövizde, ithalatta, ihracatta izle kümeti ekonominin idaresinde nen politikalara ve aşırı dış borç "acımasız" olmaya çağıran 21 lanmaya yonelik eleştiri ve uya marttaki basın toplantısının arrılannı, Özal'ın OECD dönem dından TÜSİAD, dün yine aynı başkanlığı öncesinde surdürdü. konuyla ilgili olarak bir basın TÜSİAD'm, "Döviz Durumu ile İlgili Gelişmeler" başlığını taşıyan değeTİendirmesinde, "Merkez Bankası'mn aşırı döviz talebini karşılayacak olanaklar yönünden suurklık içinde bulunması. dış ödeme taahhüüerinin yakın takvimi, piyasanın düzenlenmesi konusunda iyimser bekleyişlere şans vermiyor" denildi. Basın bildirisinin bir başka bölümünde daha umutsuz bir görünüm sergilenerek, "1986 yılında ihracat gelirlerinde beklenen seviyelere ulaşüamaması ile döviz arzında meydana gelecek • Winnie Mandela meydan okudu • Altın Tapmak'ta gövde gösterisi 3. Sayfada • Japonlar ekonomide 'harakiri'ye zorlamyor • Petrolde istikrar arayışmda 2. raund. • İthalat komisyonuna sınır önerisi 11. Sayfada • Irlanda Denizi", nükleer atık dolu. 16. Sayfada azalma, döviz savaşında yeni ve istenmeyen boyutlarda zortuklar dogmasına neden olabilecektir" uyarısında bulunuldu. TÜSÎAD'ın dış borçlara ilişkin değerlendirmesinde de kısa vadeli borçlann hızla artarak toplam dış borçlann yaklaşık üçte biri oranına geldiği savunularak, "Dış borç tutannın artmasıyla yeniden borçlanma imkânlanmn kullanüdığı ve bu nedenle de toplam dış borç yükünün arttıgı görülmektedir" denildi. 1 nisan tarihini taşıyan ancak basına düne kadar dağıtılmayan (Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) Hükümetin döviz, ithalat ve ihracat politikasına eleştiri OLAYLARIN ARDINDAKI GERCEK Cumhurbaşkanı Sayın Evren, Trabzon hükümet alanında kalabalık bir dinleyici önünde konuştu. Bu konuşma her zamanki gibi televizyondd uzun ve ay Evreriin konuşmalan rıntüı verildi. Cazetecilerin sap lardır. Bu teranenin amacı politadıkları ve televizyon kamerala si zayıf duşürmektir, Oysa Saym rında goruldüğu gibi, meydanda Cumhurbaşkanı hesap etmişlerçok sayıda öğrenci vardı. Cum dir; 1978'den bu yana polisin hurbaskanı'nı dinlemek için okul içinde işkenceden mahkum olan çocukları alanda hazır bulundu veya mahkemeye verilen yüzde 0.17'dir. 4) Işkence teraneleri yarulmuşlardı. Saym Evren'in konuşmasında ntnda bir de afteranesi tutturulise özetle satır başlan şöyleydL du; etkili de oldu; İnfaz Yasası'y1) Cumhurbaskanhğı makamıy la anarşistler hapisten çıkarıldı. la uğrasmak zarar getirir. En yü S) Anayasayı değistirmek için ce makama gelmis kisiye saygt uğrasanlar var. Oysa bu anayagöstermek gerekir. 2) Bursa'da sayı Evren ve arkadaşlan değil, çevre barolannm düzenlemek is Danısma Mectisi hanrlamıştır. 6) tediği toplantıntn iptal karannı Cumhurbaskaruna suikast olmakimileri Saym Evren'in uzerine sın diye tedbirler almak normal•k •* * ytkmıslardır. 3) Batı çevreler işkence diye bir terane tutturmus (Arkası Sa. 10, Sü. Vde) Hint pazan işadamlarına umut vermedi Başbakan Özal'ın gezısıne katılan tşadamları kısa vadede Hındıstan'a salacak fazia bir şey olmadığmı belırierek, onada hep ihracatçılar vardı. Mal almak isteyen yokiu şeklinde konuştuiar. UĞUBMUMCU GÖZLEM Simone de Beauvoir öldü Költir Servisi Dünyaca unlü Fransız kadın yazar Simoae de Beaavoir, dün Paris'te uzun süredir tedavi görmekte olduğu Couchin [ Hastanesi'nde i oldu. Ülkemizde ve dünyada en çok okunan yazarlar arasında yer alan 78 yaşında ölen Beauvoir'in ölüm nedeni henüz açtk(Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) Banka Savaşı... Akbank ile Anadolu Bankası arasındaki davanın yankılan sürüyor. r4eydi bu dava? Dava nasıt açıldı? Nasıl gelişti? Bir özel banka ite bir devlet bankası, niçin karşı karşıya getirildi? Otey, "Beşafc ŞkkaOer Gnıbu" olarak adlandınlan bir sermaye grubunun "ödeme guçlüğu içine düşmesi" ile başladı. "Başak Grubu"nun kurtanlması için Maliye Bakanı Adnan Başer Ka 8. Sayfada (Arkası Sa. 8, Sü. Vde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog