Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Muzaffer Buyrukçu'nun "GünlükAnı"lan çıktı: 850 lira. Çağdaş Yaymlarr Turkocağı Cad. 394) Cağaloğlu /Istanbul SAYILI GÜNLER 62. Yıl; Sayı: 22140 Cum h u riyet Kurucusu: Yunus Nadi 120 TL. <KDV ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ALFABESİ İlhan Selçuk 2. bası.jâtOfoıra, Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğluhtanbul daM»\A Nisan 1986 Pazartesi ABD Batıdaıı destek arıyor Başkan Reagan, Libya'ya misilleme konusunda müttefıklerinin desteğini sağlamak için ABD'nin BM Temsilcisi Vernon Walters'i Avrupa'ya gönderdL Ubya ise Arap ülkelerine çağrıda bulunarak ABD'ye karşı destekistedL Ubya Radyosu, NATO Genel Sekreteri Lord Carrington'm, ABD'nin Libya'ya saldırmasını onayladığım öne sürdu. Dış Haberler Servisi Akdeniz'deki bunalım giderek büyuyor. Lıbya hükumeti bir ABD mudahalesi karşısında Güney Avrupa kentlerine saldın düzenleyccekleri yolundaki tehdidini yinelerken, Reagan yönetinu de Libya'ya misilleme için destek rarnak uzere Batı Avrupa'ya, ABD'nin BM Tenısilcisı Vernon Walters'ı gonderdi. tngütere Başbakanı Margaret Thatcher'la önceki akşam bir görüşme yapan Walters, Bayan Thatcher'a Washington'un tutumunu anlattı. Vernon Walters, dün de F. Almanya'mn başkenti Bonn'a giderek Dışişleri Bakanı Hans Dietrıch Genscher'le goruştu ve Başbakan Helmut Kohl tarafından da kabul edildi. Federal Alman yetkililer, Walters'ın göruşmelerinde, geçen hafta sonu Batı Berlin'de bir diskotekte patlayan bombanın ardında Libya'nın bulunduğu yolunda ellerindekı kanıtları gösterdiğini bçlirttiler. ABD'nin Libya'ya saldırdıgı takdirde Ingiltere'deki uslerı kullanmak istediği bildiriliyor. Ancak îngiliz basını Margaret Thatcher'ın bu isteğe tepkisi konusunda çelişkiü haberier verdi. aalrun Londra kaynaklı haberine göre, "The Mmil On Sunday" gazetesi, Thatcher'ın, Washington'un söz konusu ısteğini kabul ettiğini öne surdu. Gazete, ABD'nin tngiltere'nın Kıbns'takı İngilız uslerini "ikri üs" olarak kullanmasının hava saldınlarını kolaylaştıracağını kaydetti. tngilız yayın kurumu BBC ise, Thatcher'in uslerin kullanılmasına karşı çıktığını duyurdu. BBC, Thatcher'ın Başkan Ronald Reagan'la son günlerde bırkaç kez telefonla konuştuğunu belirterek, Lıbya'da 5 bın lngiliz yurttaşı bulunduğunu, ABD'nin saldırması durumunda hepsınm de rehine durumuna duşeceğini savundu. Londra'daki lngiliz ve Amerikalı yetkihler ise, Thatcher'ın ABD önerısine gosterdıği tepki konusunda bilgi vermekten kacındılar. ABD Dışışlen Bakanlığı Avrupa tşleri Sorumlusu RozanneRidgeway'ın de hafta ıçinde Paris'e giderek Batı Avrupalı üst düzey yetkililere Washington'un tutumunu anlatacağı ve destek arayacağı bildirildi. Reagan'ın, Adalet Bakanı Edwin Meese ile bir grup antiterör uzmanını da bu ay içinde guvenlik konulannı göruşmek uzere Batı Avrupa'ya gondereceği açıklandı. ABD, Libya'ya karşı muttefiklerinden destek ararken, Libya da ABD'ye karşı Araplardan destek anyor. Trablus hükumeti önceki gun yaptığı çağrıda Arap ülkelennden ABD'nın saldırganlığıru engellemek için "Mreysd ve kolektif" önlemler almasını istedi. Lıbya televizyonu, Arap ülkelerinin dıplomatik temsilcilerinin önceki gun Dışişleri Bakanlığına çağrıldıklarını ve kendilerinden ABD'ye petrol satmayı durdurmalarının istendiğini duyurdu. BM Guvenlik Konseyi Malta Akdeniz'deki gerginlik sürüyor *Dış politikada genel hedefimiz var' Ozal: Ege ve Kıbrıs ipotek ttoynumıah Başbakan, "Türkiye'nin gözü Kıbrıs ve Ege'den başka bir şey görmüyor esprisinden kendimizi kurtarmamız,çıkmamız lazımdır"dedi. BOMBAY, (a.».) Başbakan Turgut özal, "Kıbns ve Ege sorannnnB Turkiye'nin dış politikasını ipotek altına almaması gerektiğini" söyledi. Özal, "Sadece bununla uğraşıyonız. Tnrkiye'nin başka şeyi gozu görmttyor, esprisinden kendimizi kartarmamız, çıkmamız laztmdır" dedi. Başbakan Turgut özal, Hindıstan gezisinin son günu, Bombay'da geziyi izlemekte olan Anadolu Ajansı muhabirlerini, kalmakta olduğu TacMahal Oteli'nde kabul ederek sorulannı cevaplandırdı. Özal, Hindistan gezısinı şöyle değerlendirdi: "Hindistan seyahati, başanlı bir seyahattir. tki kısmı vardır. Bir tanesi resmi tarafıdır. Diğeri de kısmen turistik, kısmen işadamlan ve haHda temas ettiğimiz ikinci kısımdır. Resmi tarafı, tahminimizden (Arkası Sa. 12. Sü. 4'te) BombayVia ölünı ve sefalet kol kola YALÇIN DOĞAN BOMBAY Kadın gözlerimın önunde çocuğunu sokakta doğurdu. İnsan pisligi ve sidik kokulan içinde. Sıcağın karıştığı hava Hint Okyanusu'ndan esen hafıf bir rüzgârla, sokakta yanmış kulleri önce savurdu, sonra kaldırımın kenannda acıyla kıvranan kadının ustiıne küller tek tük dökuldu. Yeşü mi, san mı, yoksa bir başka renk mi olduğu pek anlaşılamayan kanali i Kaldınmın kenannda kadın gerildi acıyla. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Taşlan parçalarcasına tepindi. Pisliğin içinde çocuğunu doğurdu. Bir süre sonra nareketsiz kaldı, ölmüştü. Bebek kendi ağlamasıyla yalnız kaldı. (Arkaa Sa. 12. Sü. 4'te) (Arkası Aa. 12. Sü. 7'de) AKDENtZ'DE BULUTLAR KARA ER6UN BALCI'nın yonımu 3.Sayfada ^ K VeUefendi Hipodromu dün yau yafadı. htanbul'dav J * * " * ki at yanslan Ukbahar ve yaz sezonunun ük gününM de, 24 dereceUk sıcağı gören yansseverier, hipodromu erken saatlerde doldurdular. Yanslann "müdavimleri" yanında güzei havadan yararlanmak isteyen aüeleri de hipodromun yamndakt ağaçhk alanı mesire yerine çevirdiler. Gölge yerlerin erken kapüdtğı çimenler üzerinde, yartt büUenleri ile şarap ve raküar birlikte açüdı. Kurulan ızgaraiarda etler ve bahklar birtikte pisti. ÖZAL1 A HINTÖVGÜSÜ: MUCtZELtDER 12. Sayfada ÖZAL'A OECD'DEN DE ÖVGÜ 11. Sayfada Barolar Birliği Başkanı Evren: Okullarda hafta sonu tatilinin bir güne indirilmesi tartışılıyor 'Anayasaya eleştiriler hakhhk kazanıyor9 Meslek kuruhtşlan, dernekler ve sendikalar anayasayla düzenlenmii ve oradan yasalara aktarılmış yasaklarla tehdit altında, normal iflevlermı yenne getiremez haldedir. fy Depolitizasyon adı altında uygulamalann toplumu daha büyük sıkmtüara ve çıkmazlara sokması olasıdır. Cumartesi tatili mi9 beden dersi mi? Eski Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler zamanında ortaya atılan, ancak daha sonra vazgeçilen, cumartesi günleri okullarda beden eğitimi dersi yapma fıkri tekrar gündeme geldi. Beden Eğitimi ve Okul Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu konuda çalışma yürütüyor. Ancak Talim ve Terbiye Kurulu'nun henüz bir kararı yok. Derslerin zorunlu olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Talim ve Terbiye Kurulu'na ulaşan herhangi bir karar olmadığı bildirildi. Bakanhk tarafından hazırlanan yeni Spor Yasası taslağında hukme bağlanan, okullara Beden Terbiyesi Genel Mudurluğu'nun spor tesısı yapması ve yardımda bulunmasının bir parçası olarak cumartesi günleri beden eğitimi dersleri verilmesı gundeme geldi. Buna göre, bu derslerin zorunlu olup olmayacağı konusu kesinleşmezken Bakanhk yetkilileri, okullardakı deme getirdi. Okullarda cumartesi günleri spor tesislerinin cumartesi günbeden eğıtımı dersleri yapılması leri açık tutulmasının gerekli olyolunda halen Gençlik Beden duğunu, bu tesislerden yalnızca oğrencilerin değil butun gençlik Eğitimi ve Okul Hizmetleri Gekesimlerinin yararlandırılmasınel Müdurluğu'nce çalışmalann nın duşunulduğunu açıkladılar. surdürulduğu, ancak bu konuda Çalışmalar uyarınca hafta sonu tatilinde okullardakı spor tesisleri yanında diğer tesisler de açık tutularak buralarda beden eğitimi öğretmenleri görevlendinlecek. Bu oğretmenler burada verdıkleri "dersJer" karşılığında ek ucret alacaklar. Beden Terbiyesi Genel Müdurluğu aynca, buralara taslağın yasalaşması halinde personel, antrenor, monıtör, spor araçgereci ve malzeme yardımlarında bulunacak. masından vazgeçilmiş, bunlar hafta içine yayılarak beden eğitimi ders saatleri arttınlmıştı. Şu anda cumartesi gunleri ders yapılsın di>e Talim Terbiye Kunıiu'muza bu konuda herhangj bir karar ya da oneri ulaşmadı. Biz de bu konuda herhangi bir karar vermedik" dedı. Sağlanan bılgilere göre, konu uzerinde Gençlik Beden Eğitim ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdurluğu çalışma yürütüyor. Ancak, okullarda cumartesi gunleri beden eğitimi dersleri konulması durumunda bunun zorunlu olup olmayacağı, kaç saat verileceğı gibi ayrıntılar belirlenmedi. »eraeklrr •emdnmlmr. ANKARA. (UBA) Türkıye Barolar Birliği Başkanı Teoman Evren, anayasanın halko>lamasına sunulmasından önce, yöneltilen pek çok eleştırinin giderek haklılık kazandığını söyledi. Teoman Evren, anayasanın birçok örgut için getirdiği yasakların demokratik hak ve ozgurlüklerle bağdaşama> acağını belirterek, "Bö\le bir demokrasi topaldır. Normal yurüyemez, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, eski Bakan Vehbi Dinçerler dönemınde tartışılan, ancak vazgeçilen cumartesi gunleri beden eğitimi dersleri verilmesı konusunu yeniden gun Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun bir yetkilisi, "Bu konu. Vehbi Dinçerler döneminde gundeme gelmişti, ancak daha sonra cumartesi günleri ders yapıl Sünnet diiğününde sandal faciası: 7'si çocuk 10 öli'ı Sındırgı'nın Bulak köyündeki dü'ğüne davetli olanların bindiği sandal, dengesini yitirerek Karagöl'de alabora oldu. îçindeki 10 kişi çığlıklar arasında sulara gömüldu. Boğulanlann 8'i Bigadiç'in Kayalıdere köyünden. Cenazeler bugün öğlen namazından sonra toprağa verilecek. BALIKEStR (Cnmhuriyet Ege BMrosa) Bahkesir'in Sındugı ilçesine bağh Bulak köyü yHkuundaki Karagöl'de bir kayığın devrilmesi sonucu 7'si çocuk 10 kişi öldü. Dün sabah Bulak köyündeki sünnet düğününe çağnlı olanlann bir kısmı eğlenmek için saat 09.00 sualannda göle açüdı. Sandal dengesini kaybederek alabora oldu. Îçindeki 10 kişi çığlıklar arasında sulara gömüldu. Kıyıdan olayı seyreden köylüler Sındugı'ya hareket ederek yardım istediler. Smdırgı Kaymakanu, Cumhuriyet Savcısı, jandarma ve polis ekipleri hemen olay yerine gittiler. Akşam üzeri tflm cesetler gölden çıkanldı. ölen çocuklardan birinin Sındırgı'ya bağh Dcvktçibaba köyünden, birinin Bulak köyünden, 8'inin de Bigadiç'in Kayahdere köyünden olduklan bildirildi. Ailelerine teslim edilen cesetkrin kimlikleri şöylc Meryem Çanak (11), Hölya Ava (11), Itargat Kaa (8), SileyıBtnal(ll),ÇitdeaıKök(ll), Ayje Tosun (10), AÜke Karkas (10), Halfl TannkBİa (31), Nurcaa Tosnn (18), tbrahim Tosun (25). Bulak köyü yasa bürünürken Smdırgı Belediye Başkanı Akmet Dcmk, olayla ilgili olarak şunlan söyledi: "Otayı sabao öfrendik. Kaanıa neydana gddiği yer bize 80 kflometre uzaklıkU Simav suun yakınlannda bir daf köyi. Ulafuı aor oUnto içtaı geç valdtlere dck haber alamadık. Kaynakam ve sarcı bey sabah olay yerine gfttOer. Akfam özeri cesctlerin hepd çıkanlarak aileieriııe tedin edfldl.1 Cenazeler bugün öğlen namazından sonra toprağa verilecek. Bu arada Balıkesir PTT'sinde meydana gelen yangın nedeniyle telefon görüşmeleri zor yapıldığından ilgililerle uzun süre bağlantı kurulamadı. Sındırgı'nın Bulak köyünde yas SHP Bakırköy ilçe kongresi çekişmeli geçti (Arkası Sa. 12, Sü. 6'da) 'Doktorlar Davası' yazısı için Prof. Göksel hakkında dava açıldı İstanbul Haber Servisi Tttrk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Onur Kurulu uyesı Prof. Dr. Hüsnü Göksel ile gazetemiz Yazı Işleri Müduru Okay Gönensin hakkında, "Doktorlar Davası" ile ilgili belgeleri dava başlamadan önce gazetede yayımlayarak Basın Yasası'na aykırı davrandıklan iddiasıyla dava açıldı. Gürkan: Büyük kurultayda kendi içinde tutarlı bir yönetim oluşturulmalıdır. Inönü: Kurultayda Gürkan da aday olmalı Haber Merkczi SHP İstanbul ıl yonetinunin oluşturulmasında kilıt durumunda bulıman Bakırköy ilçesı dun çekişmeli bir kongre yaşadı. Bakırköy ilçe kongresıne katılan Genel Başkan Aydın Gnven Gürkan ile Bakanhk Dıvanı uyesı Erdal tnonu de bırer konuşma yaptılar. Kongrede Genel Sekreter Mustafa Timisi, eski Genel Sekreter Cahit Angın. MKYK uyeleri ve yönetim kadrosundan pek çok partılı hazır bulundu. Kulis çalışmalan ise kongre salonunun içinde, dışında ve sokaklarda saat leıce surdü. Aydın Güven Gürkan, pani îçindeki gruplaşma ve hizipleşmeden korkmadıklannı belır«e • 5 ayda 4 bin kilometre Tekerlekli sandalye / üe Londra'yu y^ koşuyorlar Haber Arastama Servisi öztirlü ikî "' İngilız sporcu Tim MarshaU üe Bılly Levıck, yaklaşık 5 ay surecek 4 bın kılometrelık İstanbul Londra maralonuna dun başladılar. Sabah 09.00'da Boğaz Köprusü'nün Asya tarafına gelen sporcular ile bir mıkrobiyolojıst ve bir psıkolerapıstten oluşan 4 kışılık ekıp, trafık polıs eskortuyla beraber yola çıktılar. Ekıp lıden MarshaU, gunde yaklaşık olarak 35 kilometre gıdeceklennı ve haftada ıkı gün dinleneceklerinı söyluyor. (Fotograf: TARIK ERSOY) (Arkası Sa. 12. Sü. 3'te) Egrtle Ne Oluyoı? E g e ' d e rte oluyor sorusunun üstünde sanıyoruz bugünlerde ckJdtyette durulmaltdır. Çünkü NATO'da kapalı kapılar ardındaki kJmi getişmetor ülkemiz açtsından Ege'de Yunanistan'a karşı bir "zemin tar/ry'na işaret eder gibidir. Gerek komuta kontrol alanlan gerekse Limni tonulannda tedirgin edici bazı belirtiler dikkati çekiyor. Uzurtca bir sureden beri Yunanistan, Ege^ deki NATO manevralanna katılmıyordu. Gerekçesi, Türkiye'nin karşı çıkması sonucu Limni Adasının NATO planlanna dahil edilmeytştydi. Oysa Yunanistan, geçen pazartesi günü baslayan "Akteniz IkmafW manevrasına katıldı. Atina'daki bu tutum değişikliğinin temelinde yatan neydi? Deniliyor ki: Manevra öncesi hazırlanan senaryoda, Ege'de uluslararası sulann de(Arkası Sa. 12, Sü. l'de) HASANCEMAL • Pakistaru Erken seçim yapttmayacak. • Lübnan iç savaşt 12. yıbnda 3. Sayfada • Dünyanm en borçhı 10. ülkesi Türkiye • The Economist: Üçüncü Dünya'ntn yüzü gübnedi 11. Sayfada • Avrupa'ya kış geri geldi. • Amerikahlar arabeskk tantştı. 16. Sayfada (Arkası Sa. 12. Sü. l'de) "SHP KONGRELERİNDE tLK TUR TAMAMLAN1YOR 12. Sayfada TÜZÜKTE İNÖNÜ'NÜN DEDİĞİ OLUYOR 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog