Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Muzaffer Buyrukçu'nun "GünlükAm"lan pktr. 850 lira. Çağdaş Yaymltuv Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu/lstanbul SAYILI GÜNLER Cu m h u r iyet 62. Yd; Sayı: 22139 Kunıcusu: Yunus Nadi 120 TL. ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ALFABESÎ İlhan Selçuk 2. bast, 600 lıra, Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğtulslanbul 13 Nisan 1986 Pazar Madrid'den Evreru Genel af teraneleri tutturanlar kısmen muvaffak oldular 6 Ozal affı'na eleştiri 120 Ura... Cumhuriyet'e yine zam yapmak ve gazetemizin fiyatmı yükseltmek zorundayız. Okurlanmız gerçi bu zorunlu davranışımızm nedenlerini biliyorlar, ama yine de birkaç noktayı kısaca vurgulamak istiyoruz Türk başını bir süreden beri güç kosullar içindedir. Siyasal ve ekonomık baskılar, gazeteleri çeşitli yollara ve yuntemlere itiyor. Kimi gazete lotarya düzenlemekte, pazarlama şirketi kurmaktadır. Kimi gazete, bazı btiyük holdinglere ve iş çevrelerine dayanmayı yeğlemektedir. Koşullann güçlUğü, gazeteleri değişik tercihleri benimsemeye yöneltmektedir. Bu gibi yollara başvurmak, Cumhuriyet'in bağımsızlığını guzden çıkarmak ve gerçtk gazetecilik anlayısından sapmak anlamına gelir. Cumhuriyet, yalnız okurlanna dayanarak bağımsızlığmı ve temel gazetecilik ilkelerini koruyacağmm bilincindedir. Ne var ki yılda ortalama yüzde 40 düzeyinde stiren enflasyon, btitiin basın girdilerinde etkisini göstermekte, maliyetleri yukseltmektedir. Enflasyon durulmadan ve makul bir düzeye ındirilmeden gazetelerın fiyat artışlarını durdurma olanağı yoktur. Hem basın dünyasındaki teknohjik yansa ayak uydurabilmek, hem okurlanmıza nitelik bakımmdan daha yeıkın bir gazete vermek görevi ve sorumunun bilincindeyiz, Okurlanmızın bu kez de bizi anlayışla karşılayacaklannı umut ediyoruz. Bir zamanlar El Cordobes NtLGÜN CERRAHOĞLlT Yaşlanmıştı. Ama aynt gamsız, aynı genç kahkaha vardı dudaklarında. Saçları seyrelmiş, yüzünün çizgileri derinlesmişti. On beş yıl sonra, yine arenadaydı. Ve güreşinin biletleri yine eski günlerde olduğu gibi karaborsaya dtişmüş, kapış kapış satılmıştı. İnfaz i n d i H m i : Türkiye'yi tekrar 12 Eylül öncesi noktaya getirebilmek için üzerinde durdukları husus, örgüt elemanlarının, liderlerinin, hapishanelerden kurtanlması. Onun için genel af teraneleri tutturdular. Bunda tam değil, ama kısmen muvaffak oldular. Bir af çıkmadı, ama Tnfaz Kanunu 'nda yapılan düzenlemelerle bunlann bir kısmı erken salıverildi. Bursa temineri: Toplaniıdan haberim bile yoktu. tnanın haberim yoktu. Şimdi illa bir yere bağlayacaklar bunu. Bazı basında 'Yüksek dağlardan esen ruzgârlar bunu iptal ettırmiştir'deniyor. Yüksek dağ neresi. Cumhurbaşkanlığı makamı mı? Benim üzerime yıktüar bunu da. 84. m o d d e : Bir milletvekili sinirlenmiş olabilir. Belki o haliyle götürünistifa dilekçesini verir. Eğer Hlekçeyi TBMM Başkanlığı'na verir vermez milletvekilliği düşerse, bir daha geri alamaz. ışte bunun için Meclis tarafından karar verilsin k^bu geçecek zaman içinde sinirli hali ortadan kalkar. 10. Sayfada İNFAZ YASASI DEÛİŞİKLİGI NE GETİRMtŞTt? 10. Sayfada BOWLtNG OYNADI Cumhurbaşkanı Evren, Doğu Karadeniz gezisinin ikinci gunünde Trabzon 'daki 48. Piyade Tugay Komutanbğt'nda Amenkahlardan kalma bowling salonunda bowling oynadı. (Fotoğraf: RIZA EZER) Washinqtondan Eski bir ahşkanlık TANJU AKERSON Kat komşum emeklı sendikaa geçen gün apartman sahanlığındaydı ve kapıcıya anlatıyordu: "Gemilerimiz 1801 'de denize açıldı ve Libya açıklannda dört yıl savaştık. Sonunda boyun eğdiler." CumhuHyet Brüksel'den İyi Pazarlar. Bugün kendinize zaman ayınn. Bugün Dergi okuyun. Hint Yanmadası'nın yazgısını belirleyen kadınlar ABD ile Libya ilk kez 1801'de karşı karşıya gelmişti 'Çok hafıf" uçak pılotu olabilirsiniz Vıkingler "barbar" değildi Oıploması namlunun .cunda Cumhuriyet Dergi bugün ve her pazar Cumhuriyet'le bayinizden isteyiniz Kokteyl manzaraları HADİ ULUENGİN Kokteyllerin en önemli boyutunu insani ilişkiler oluşturur. Kimileri buralarda boy göstermeyi marifet sayarlar ve her yerde hazır ve nazırdırlar. Kimileri, kokteyllere icrayı sanat eylemek için giderler ve bir gruptan Ötekine mekik dokuyarak hem kendilerini pazarlar hem de iş çıkartmaya çalışıriar. Saldın planında ikilik ABD YÖNETİMİNDE tKİ FARKU GÖRÜŞ 1. " G i t o e r c İ M l e r " : Savunma Bakam Caspar Weinberger ile bir grup Pentagon askeri ""*"'•' yetküisinin başı çektiği grup, Libya'ya karşı girişilecek misillemede hedeflerin iyi belirlenmesi gerektiğini, sivillerin misilleme sırasında zarar görebileceğini öne sürüyorlar. Bu gruba göre hedefler "daraltılmalı." 2. " Ş a h t n l e r " : Dışişleri Bakam George Shultz ile CIA Başkanı William Casey'in başını çektiği ikinci gruba göre Libya'ya karşı "geniş çaplı" bir misilleme yapılması gerekiyor. Dıs Haberler Servisl Libya açıklannda 20 Amerikan savaş gemisi toplanırken, Reagan yönetimi içinde Libya'ya yapılacak misilleme konusunda görüş aynhğınm bulunduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre görüş aynhğı, Libya'daki hedeflerin seçimi konusunda ortaya çıktı. Bir grup askeri yetkili ile Savunma Bakam Caspar Weinberger bombardımanda sivillere de zarar gelebileceğini belirterek, hedeflerin daha dar kapsamlı tutulmasını ve ancak çok ayrıntılı bir plan hazırlandıktan sonra misillemeye geçilmesini istiyor. Buna karşıhk Dışişleri Bakam George Shultz'la, CIA Başkanı WUUam Casey'in başını çekükleri grup, Libya'ya karşı geniş çaph bir misillemede bulunulmasını istiyor. Başkan Reagan'ın Beyaz Saray'daki baş danışmanı Donald Rcgan, basına yaptığı açıklamada Libya'nın Batı Berlin'deki diskotek saldmsına karıştığı yolundaki ipuçlarının giderek güçlendiğini söyleyerek "Bu konuda kesin soouca ulaşmak üzereyiz" dedi. Bir gazeteci, Regan'a bu durumda Libya'ya karşı yeni bir operasyonun söz konusu olup olmayacagını sordu. Regan bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu konuda bir açıklama yapmamı bekkmiyorsunuz berhalde." Sovyeıler Birliği, Libya bir saldınya uğradığı takdirde bu ülkeye kendisini savunması için gerekli yardımı ve desteği sağlayacağını belirtti. Dışişleri Bakanhğı sözcüsü Valery Sukhin, ABO ile Libya arasında bir çatışma çıktığı takdirde, çatışmaya ka(ArkastSa. 10, Sü. l'de) ABD, Libya açıklanna 20 savaş gemisi yığdı Atina'dan İyi ki doğdun Asktipios STELYO BERBERAKİS~ Epidavros tarihı kentinin bir özelliği var. Mitolojiye göre, Asklipios, ilk tedavi uzmanı bu yantann burada doğmuş ve hastalarını burada iyileştirmiş. birlikte Pakdemirli: ABD üe tekstilde ilerleme sağlandı Washington'da ABD yetkilileriyle tekstil konusunu da görüşen Pakdemirli, "Yakında anlaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi. WASHINGTON, (a.a.) Hazine ve Dış Ticaret Musteşarı Ekrem Pakdemirli. Dunya Bankası ve Uluslararası Para Fonu toplantılan dolayısıyle bulunduğu VVashington'da, ABD ile tekstil konusunda buyiik ilerleme sağlandığını, onümüzdeki kısa sürede iki ülkenin anlaşacağını sandığını açıkladı. Uluslararası Para Fonu'nun geçici komite, Dünya Bankası'nın kalkınma komitesi toplantıları önceki gece sona erdi. Toplantılarda Türkiye.Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Ekrem Pakdemirli, müsteşar yardımcısı Yener Dinçmen, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşan Yusuf Bozkurt Özal ve Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi tarafından temsil edildi. (Arkast Sa. 10, Sü. S'te) ANAP'tan çok SHP'ye çattı Bonn'dan Ecevü: DSPük seçimde iktidar S H P ' y e : Anayasayı deldirtmem diyenleri eleştiremeyenlerle, anti militaristiz diyemeyenlerle DSP'nin birleşmesi mümkün değildir. AJVAP'o: Dört yamalt bohça iktidardan duşer düşmez çözülecek ve ANAP dağılacak. YALÇIN ÇAKIR DSP Genel Başkanı Rataşan Ecevit dün sabah Ankara'dan karayoluyla tstanbul'a geldi ve Izmit ile Kartal'da birer konuşma yaptı. Rahşan Ecevit Hendek'te yaklaşık 500 araçlık bir konvoy ve kalabahk bir partili topluluğunca karşüandı. Karşılayanlar arasında eski CHP'liler, partinin lstanbul ilçe örgütü uyeleri ile DSP'li milletvekili Süleyman Koyuncugil ve Marteza Çelikel bulundu. DSP Genel Başkanı Rahşan Ecevit lzrnit ve Kartal'da yaptığı (Arkast Sa. 12. Sü. l'de) • Denktaş'ın eşit hak formülü • Benazir Butto 'dan seçim çağrıst. 3. Sayfada • 'İkrar, yasal yollardan ahnmasa bile kanıttır.' 8. Sayfada • Gürkan: Hiçbir şey topluma rağmen süremez. 9. Sayfada • Otomobil üretiminde cank döneme girildi. 11. Sayfada • Paris'te bir garip bahar. • Beyoğlu 'nun yanst yıkılıyor. 16. Sayfada Nazım'ın Bilinmeyen Mektupları (Bursa Hapishanesınden Adalet Cimcoz'a Mektuplar 19451950) Günler geçiyor dedim ya, bu sekiz sene hapislikte hiçbir şey öğrenemedimse sevmeyi, sabretmeyi, ümıt etmeyi ve dunyayı olduğu gibi, ne fazla ne eksik görebilmeyi öğrendim. Böyle bir kazanç sekiz yıllık hapse değer. Şaka etmiyorum, sahi söylüyorum. M Bizim Yahya Kemal'de kelimelerin peydahlanmasına dayanan şekîl meselesinde zayıf taraf anatomidir. O ne yumuşaak ve karmaşık bir iskelettir. Halbuki ilk bakısta anatomi sağlam gibi gelir, fakat mısralar peşi peşine dizildikieri zaman, ayn ayrı güzel oldukları halde topyekun berbat olurlar. tskelet eti taşıyamaz. Solla yazıp sağla yapmak ULYA ÜÇER Alman halkınm buyük bir bölümü, eleştiri yanı ağır basan sanattan hoşlanmıyor. Hıristiyan demokraı polıtikacüar da öyle. Ve zamanlarının avangard, devrimci sanatçüarı olduklarım unutup, Goethe, Schitler ve Heine'yi benimsiyorlar. Boşa geçti sayümaz... Bu da kârdır! Ozal Bombay'da Başbakan özal ve beraberindeki heyetin Hindistan gezisi yarın sona eriyor. özal ve beraberindeki heyet, yann gece Kuveyt üzerinden Türkiye'ye dbnecek. BOMBAY, (Cumluıriyet) Hindiştan'daki resmi temaslarını tamamlayan Başbakan Turgut Özal, önceki gun ve dün gezisinin turistik yönüne ağırlık vererek, önce ünlü Tac Mahal'in bulunduğu Agra kenti, daha sonra da Bangalore ve Bombay'ı ziyaret etti. a.a.'nın haberine göre Ozal, Bangalore'den ayrümadan önce buradaki agır sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu. özal sivil ve askeri amaçlı uçak yapunuu gerçekleştiren tesisleri gezdi. Başbakan özal, 30 bin kişinin çahştığı uçak fabrikası ve üretim hakkında fabrika yetkUilerinden bilgi aldı. özal'ın ince(Arkası Sa. 12, Sü. 6>da) BAMSALORE'den YALÇIN DOÛAM ~~ Kopenhag'dan BANGALORE Duvarlar baştan aşağı karşılıklı sloganlarla donanmış, bir yanda Rajiv lehinde destekleyia sozler, ote yanda "Halka karşı politikalar uygulayan Rajiv'e hayır"yazıları. Hatta, Hindistan Komunist Partisinin çok sık kullandığı "orakçekiç" amblemi bazen duvarlara çizilmiş, bazen bayrak olarak evlerin damlanna asılmtş. (Arkası Sa. 12. Sü. 7'de) Hint Mucizesi... Sarı tatil sonrasında FERRUH Y1LMAZ Paskalya yortusu sarı renklerle kuılanır buralarda hep. Her paskalyada sarıya boyanmış sıkıcı bir Kopenhag bulurum karşımda. Neyse ki tatil bitti. Güney sahillerine ucuz paskalya turları yapanlar geri döndü. Hazırlayan: Şükran Kurdakul Bugün 6. Sayfada Stockholm'den MDP, ^azar'a katüıyor Birleşme, bütünleşme formülü UĞURMUMCU Uç film, bir tartışma YAVUZ BAYDAR İsveç televizyonu, konusunu Türkiye'den Avrupa'ya göçten alan üç fılm yayımladı geçen haftalarda. Bunlardan "Aşktn Bedeli" büyük tartışma yarattı. Tamnmış bir feministin yönettiği fılm, bir Türk kızının gurbette Turk erkeklerince nasıl horlandığını konu alıyordu. Mehmet Yazar ile MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu, baş başa "birleşmebütünleşme"yi görüştüler. Söylemezoğlu, Yazar için "milliyetçi kesimin lideri" dedi. "Birleşmebütünleşme" MDP'nin yarınki toplantısmda formüle bağlanacak. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) MDP Genel Başkanı Ülkü Söytemezoglu'nun, DYP'den aynlarak parti kurma ginşimlerinı surdüren Mehmel Yazar'ı ziyaretinden sonra "birleşme ve bütflnlefme için" ilke karan alındığı açıklandı. Ül(Arkası Sa. 12. Sü. S'te) Söylemezoğlu ile Yazar el ele, omuzuvrda. (Fotoğraf: CUMHURtYET) Gelenek mi?.. Bizim milliyetçi ve muhafazakâr vatandaşlanmız, Abdükhamit'i pek severter. Yalnız onlar mı? Birtakım solculanmız da Abbdülhamit'ten yana çıkartar. Çıksınlar, ne yapalım? Soldakı bir tek eksiğimiz "Abdülhamit solculuğu"yöu, o da oluyor. Şaşırmaya da gerek yok; "Osmanlı solculuğu" denen bir akım, solda bir "tarikat" oluşturmadı mı? Terörmü?Cesaretedipkarşıçikma.Arrtidemokratik baskılar mı? Ağzını açma.. Ne yap? (Arkast Sa. 10, Sü. l'de) 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog