Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

GÜNDESTE FERHAN ŞENSOY 1500 TL. Ortaoyuncular Yaymlan. tstiklâ! Cad. 209, Beyoğhı/tST. Cu m h u r iyet 62. Yri; Sayı: 22136 Kurucusu: Yunus Nadi 100 TL. 10 Nisan 1986 Perşembe ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Kültıir ve Turizm Bakanı Mükerreın Taşçıoglu Ege ve Akdeniz kıyılarımn bu yaz yabancı turistlerle dolacak olması nedeniyle yerli turıstlerin Karadeniz'i tercih edebileceğini belirterek, "Bizim yerli turist serin yeri arayabilir. Ama yabancdar, inadına hep sogukta yaşadıklan için güneş anyoriar" dedi. Televizyonda geçen gflnkrde yayımlanan "Ayın Konusn" adlı programda turistlere Karadeniz kıyüanru önercn Kültur ve Turizm Pfiiraniıgı Müsteşar Yardımcısı GMmaa Kızıltan da, turizmdeki patlamanın Karadeniz kıyüannı da turizm merkezi haline getireceğini söyledi. Taşçıoğlu, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada bir süre önce Karadeniz'e bir gezi yaptığıru belırterek, "Karadeniz'in hakikaten güzel bir bahar havası var. Gerçi yağmuru çok, ama o ayn hikfiye. Fakat iklimi sert mert degil*' biçtminde konuştu. Göreme'den başlayan turlann Karadeniz'e kadar getihimesini düşündüklerini kaydeden Taşçıoğlu, şöyle devam etti: "Bu turlara katılan insanlan Karadeniz sahillerinde konaklata konaklata Samsun'a kadar (Arkası Sa. 10, Sü. 3'te) gençlere yK T u r « ı m dıvene el Vıtabı (Ben dtktatör defeılım^< ılım^<tınp. &TORK İLE ;^ORTAJ Derleyen: Mijhât T« P A 1091 Sırkecılsıanbçl, Tel 5$ 29 06, 800 iıra Tercîh döviz BAKAN TAŞÇIOĞUPNDAN Taşçıoğlu, turizmde seçimini yaptv ABD'den savunma sanayüne soğuk bakış Milli Savunma Bakanlığı'nda verilen brifinge yabancı yatınmcılar ve Türk sanayicileri katıldı. Topkmtı sonunda yabancı yatmmcüann, kısa vadede kendi kendini amorti eden yatınmlan yeğ tuttuklan anlaşıldt. ENİS BERBEROĞLU ANKARA Turk Savunma sanayüne ABD katkısını sağlamak için iki haf ., ta ust uste duzenlenen top ' lantıların bir değerlendirmesi Milli Savunma Bakanlığı'nda yapıldı. Bakanhğa ulasan veriler, Amerikalı yatınmcıların kuruluş aşamasmda bulunan savunma &ana>iimize bakış açılannın "umut verici" olmadığmı ortaya koydu. (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) ÎNDİRA GANDİHA VAALANVNDA Başbakan Turgut özal ve beraberindekl heyet, Yeni Delki'nin tndira Garuü Havaaum 'nda HbuUstan Başbakanı Rajiv Gandi ve ep taraftndan törenle karplandu özal, törende ferefktiasuu Htnt geleneklertne göre tek bapna denetledL Başbakan Ozal'm Hbıdistan gezistne efi Semra Özal da katıhyor. (Fotoğraf: a.a.) güzel havası var. Gerçi yağmuru çok, ama o ayrı hikâye. Fakat ikîimi sert mert değil. soğukta yaşadıklan için güneş anyorlar. Biz de onlara aşağıda güneş veriyoruz zaten. Yerli tarlst: Bizimkiler serin yer arayabilir. Karadeniz'e gidebilir. Ben de zamanında Akçakoca'ya gitmiştim. ACENTELER REZERVASYON YAPAMIYOR Karadeaüz: Hakikaten Yabancı tvrist: Hep Daha çok ortadireğe hltap eden ve Ankara'da yoğunlaşan iç turizme yönelik 160 dolayındaki fırma, dövizle fiyat uygulaması karşısında nasıl fıyat uygulayacaklarım bilmediklerini belirtiyor. Döyizti fiyat uygulamasında en büyük aşınlık turistik tesislerin restoranlannda ortaya çıkacak. Pansiyon ücreti dolara göre ayarlanırken, lokanta mönüleri Türk Lirası üzerinden saptandığı için yemeklerini alakart alanlar daha ucuza çıkacaklar. Iç turizm şokta lstanbml Habcr S t n U Dövizli tatil yaz aylannda ortadireğe Turkiye kıyılarını kapatırken, yurtiçi turizm yapan seyahat acentekri "fok" geçiriyor. Yurtiçi turizm yapan seyahat acenteleri "şimdilik" rezervasyon yaprnaktan kaçınıyorlar. Ozellikle Ankara'da bulunan ve müşterilerinin çoğunluğunu memurlann oluşturduğu seyahat firmalan, dövizle belirlenen otel fiyatlanna uyum sağlamalan ha OsaTa aktifrol Rajiv y j geCtrdl: Yeni Delhi'ye gelmeden önce Pakistan Başbakanına mesaj yolladım, 'Hindistan'a gidiyorum, ZJyaretim vesilesiyle sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?' diye sordum. Şimdi aldığım mesajı Rajiv Gandi'ye okuyacağım. Bizim prensibimiz yurtta sulh, cihanda sulhtur. Bütün ilişkilerimizde, ziyaretlerimizde bu prensibi uyguluyoruz. VALÇIN D O Ğ A N YENt DELHİ Suudi Arabistan'daki görkemli uğurlama Yeni Delhi'de yerini sade bir karşılama törenine bıraktı. Suudi Arabistan'daki bir gtlnlük ziyaretini tamamlayan Başbakan Tmrgnt özal, dün başladığı Hindistan ziyaretinde öğleden sonra Başbakan Rajiv Gandi ile yaptığı görüşmede Pakistan'dan getirdiği bir mesajı da Uetti. Sağlanan bilgilere göre, özal'ın Pakistan Başbakanı Rajiv Gandi'ye getirdiği mesaj da Pakistanlılann Hindistan ile "iyi ilifUler sürdürmek istedikkri" görüşü yer aldı. Mesajda Pakistan Başbakanı Hindistan'la aralarında "gerginlige yatırım yapümaması" ilişkilerin daha yumuşak bir biçimde surdürulmesinden yana olduğunu belirtti. Rajiv Gandi de, özal aracılığıyia Pakistan'dan aldıgı bu mesajı "mennnnlakla lunuladığım" bildirdi. Gandi özal'ın "Pakistan ile Hindbtan anuuda bir tör arabulaculnk yapmaku oldngunu" vurgulayarak kendisinin de Pakistan'la ilişkileri gergin tutmaktan yana olmadığını anlattı. özal Ue Gandi arasındaki baş başa göruşmenin "ncak bir atmosferde geçtifi" gözlendi. Bunun bir beürtisi olarak, göruşme sırasında Rajiv Gandi'nin özal'a dönerek, "Siz bana sadece Rajiv diyebilirsiniz" dedigi, buna karşüık özal'ın da Hint Başbakanı'na, "Siz de bana Turgut diye hitap edebinrsiniz" karşıhğını verdiği öğrenildi. Türk ve Hint resmi heyetleri arasındaki görüşmelere bugttn geçiliyor. Suudi Arabistan'ın Dahran kentinden Ankara'dan gelen (Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) Başbakan'ın Hindistan gezisi başladı linde müşterilerini kaybedecekleri korkusu içine girdiler. Iç turizm yapan 160 fırmanın döviz karşılığı fiyatlar karşısmda ne yapacaklannı şaşırdıklannı beürten (Arkası Sa. 10, Sü. Vdt) ANTALYA'DA OTELLER DOLDU. PANSİYONCULAR MÜŞTERİ BEKLİYOR. Kıbrıs'ta ABD baskısı Dısişleri Bakan Yardımcısı Rosanne Ridgeway, Kıbns'ta taraflann BM Genel Sekreteri tarafından hazırlanan 3. belgeyi imzalamalanm istedi. WASHINGTON/LEFKOŞE, (Cumhuriyet) KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı sözcusü, Kıbrıslı Rumların öne sürduğu gibi, Geçitkale Havaalanı'nın lngiliz hava sahası içinde yer almadığını vurgularken, güneyli Rumların Girne ve Karpas'a geri dönmelerinin de mumkün olamayacağını açıkladı. ö t e (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) DELHİ'den YALÇIII D06AN Sevda TepesVnden Sade Törene YENİ DELHI Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi, karşılama töreninde gerek davranışlan, gerek ulusal giysisıyle Hint geleneklerıne uygun bir gbrunum sergiledi. Sade, yalın, dıplomatik kurallan kendı geleneklerine özgü tevazu ıçmde uygulayan bir devtet adamı olarak gönindu bise. Yamndakı eşi de aynı sadeliğı vurguladı. Suudi Arabistan 'ın uluslararası limanı olan Dahran, 3032 derecelik stcaklıkla, uçaktan çıkar çıkmaz insanın yüzunu yakıyor. Ancak birgunlük ziyarette özal'ın da bu sıcaklığa uygun bir biçimde karşılandığı gözden kaçmıyor. Sıcak karşılama özal'ın neşesinde kendini alabildiğine bellı ediyor. Ne var ki, aynı sıcak karşılamanın önceki gün Suudi Arabistan'dan ayrılan (Arkası Sa. 8, Sü. l'de) 10. Sayfada Bulgar hükümeti protesto edildi Bulgar makamlan, iki balıkçı motorunun alıkonması üzerine protesto edildi. Bulgaristan, Türk diplomatlann mürettebatla görüşmesine izin Tnrİhİ OpUUUUU Sn//lf)Wj/İ Otph'mU» dnbirh tntfl Büyükada^^Oginç yapüarmdan kuUanüan bina vermiyor. 8. Sayfada Splandid Omiuryat ljİUTUU \JUZU tlUV UUUMTU UMU j & sOyüdvotel olarak fciWMCÖÜk s BULGARfSTAN ntn tarihçesi net oiarak bUtnmemekle birlikte, 1860 sonrasmda inşa edüdiği tahmin edüebüiyor. Art Nou\eau nun Türkiye'de değlşime uğramıs melet örmklerinden sayuan SpUuuüd, bugüru kadar daha çok yaşh ve dbüenmeyi amaçlayan bir müsterî kesimbu hitap ediyorBAŞBAKANI du. 1 haziranda çahsmaya başktyacak olan ve o tarihten önce mervasyon kabul etmeyen Splaruüd'de tek kişilik oda 2S.52 dolar. Buna TÜRKİYE'Yİ KDV de ekleniyor. tki kişulk odaya ise, 44.12 dolar ara KDV ödemek gerekll 72 odası ve 150 yatak kapasitesi bulunan otelde bu fiyata, SUÇLADI 3. Sayfada komplepansiyon kizmeti vtrüiyor. Spumdid'm yemekleri Türk mutfağmın seçkin örneklerinden seçülyor. (Fotoğraf: YILMAZ KAtNt) Yeni gerginlik Ekmekle altın el ele En hızlı artışlardan birine MERAL TAMER sahne olan ekmek Mavisınden yeşiline, moruncephesinde fiyatlar son 30 dan pembesine 1000'liklerin 59 yıldayüzde 38bin361kezarttı. yıllık tarihindeki gezintimizi Istanbul Ticaret Odası arşivinden Bin liranın 60 yılı bulan ve İTO Tuketicı Endeksi'nden macerası içinde en çarpıcı yararlanarak surdurüyoruz. fıyat artışlannm son 6 30 yıl once küosunu 3536 kuyılda yaşandığı ortaya ruşa yediğimiz ekmek belki inaçıkıyor. Binliğin en hızlı nılır gibi değil ama bugun tam değer yitirdiği 6 yılda her yuzde 38 bin 361 oranında pahaşeyin fiyatı binle ifade lılaşmış. İTO tüketici fîyatlarına edilen katlarda artmış. baktığımızda, cumhuriyet tarihinde piyasaya 6 kez değişik biçimlerde çıkan 1000 liraların en talihsizinin, bugün ceplerimizde taşıdığımız pembemor binlikler olduğunu da göruyoruz. Çunkü yine ekmek örneğinden gidersek, ekmek fıyatlan 19561980 yıllan arasındaki 24 yıllık dönemde yüzde 4272 oranında artmışken, son 6 yılda görulen baş döndürücü fıyat sıçramalan sonucu bu rakam 30 yıllık donem için yüzde 38 bin 361'e yüksehveriyor. Bu oranlar sebzede de, yağda da, şekerde de tuzda da, sigarada da, rakıda da pek farklı deu ğil. Örneğin akşamcı"ları ilgilendiren bir hesaplama yapacak olursak, bugun 60 yaşında olan ve 30 yıldır rakı içen bir kişi, 30 yıl önce litresine (şişesine değil) 9 lira 28 kuruş ödediği rakı için bugün 2714 lira 29 kuruş ödemek zorunda. Işi yuzdeye vurursak, rakının fıyatı 195680 arasındaki 24 yılda yüzde 2484 oranında artarken, son 6 yıl da hesaba katıldığmda 30 yıllık dönem için bu oran yuzde 29 bin 133'e fırlayıveriyor. Hey gidi binlik, hey. Piyasaya ilk çıktığı 1927 yıluıda 45 dönumlük arsa içinde 2 kath bir villa ya da dönumlerce (Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) Bin liranın 60 yıllık değer kaybı Mecliste Bıırsa kavgası birbirlerinin kafasına çanta fırlattılar. ANAP'hlar, Meclis Başkan Vekili Sabahattin Eryurt'a, SHP'li üyeye söz vermesi üzerine "Zorbalığa mahkum oldunuz, terörün Mecliste egemen olmastna yol açıp söz verdiniz" diye bağırdılar. Bütün bu kavgalan Şehit thsan Kalmaz llkokulu'nun öğrencileri de izledi. Oturuma ara verildiğinde öğrenciler apar topar Meclisten çıkarüdı. ANKARA, (Cumhuriyet Biırosu) Marmara çevresindeki 9 baronun Bursa'da duzenlediği, "Hukuk Açısından Ulusal Bans" seminerinin iptali TBMM Genel Kuruhı'nda ANAP ve SHP'liler arasında kavgaya yol açtı. ANAP'lı Mehmet Topaç ve Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gıirkan'ın seminerin iptaliyle ilgili sözlerini eleştirirken, "Bu Meclis'inde Genel Kurul'da ilk kez çantalar uçuştu ve milletvekilleri kufurleşerek birbirinin üzerine yurüdü. Kavgalar üzerine birleşimi yöneten MDP'li Başkan Vekili Sabahattin Erynrt toplantıya ara vermek zorunda kaldı. Meclisteki kavgayı dinleyicı locasında bulunan Şehit Teğrnen Kalmaz tlkokulu öğrencileri de seyretti. TBMM Genel Kurulu'nda dün gündem dışı bir konuşma (Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) BURSA BAROSU: PROVOKATÖRLÜK SUÇLAMASINI REDDEDİYORUZ Bana iş yasalan Milletvekilleri küfürleşti, çantalar havada uçtu, öğrenciler seyretti değişecek korkaklık ve mufteriliktir" söz yapan ANAP Uşak Milletvekili demişlerdi AJVAF'/ı Berati Erdoğan ile SHP'li Yılmaz Demir leri üzerine 6 Kasım sonrası Mehmet Topaç, Bursa seminerinin iptaliyle ilgili gelişmeleri gündeme getirdi. Topaç, SHFnin baroları politikaya alet ettiğini, SHP Istanbul İl Başkanı Hasan Fehmi Güneş' in tstanbul BaroŞevket Yılmaz, parlamenter düzene geçildikten sonra çalışma yaşamım ilgüendiren yasalarda yeni düzenlemelere gidileceği konusunda verilen sözü senet kabul ettiğini ve gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Şevket Yılmaz: KUYUMCU ŞEVKİ PEKER ANLATIYOR; KapahçarşCda 1944'de 2850 Umya dükkun aldun Kuyumcu Şevki Peker'in yaşı ilk binlikierin çıkmasma yetişmiyor. Ama mesleği gereği bin liranın 60 yıllık değer kaybı öyküsünü çok yakından izlemiş. Bin liranın değeri için, "Yıl 1931, ben doğmuşum. Babam 755 liraya bahçe içinde ev satın almış Antalya'da" diye konuşuyor. 10. Sayfada 6. Sayfada 11. Sayfada OLAYLARIN ARDBNDAKI GERCEK Insan... Heykel ve unlu sanatçuarınca yapüan 20 şiktas Belediyesi'ne bağlı işçüer, heykel, birer birer yok oluyor. ellerindeki havalı taş kırma Bunun son omeğini de Mehmet kompresörleriyle, 13 yıldır doğaUyanık'a ait "Birlik" adlı, Bar ya karşı direnen heykeli parçalabaros Bulvan'na dikilmiş beton yarak yerle bir ettiler." heykel olusturdu. Yapıt, Beşiktas Boyle bir olay 1980'ler TürkıBelediye Başkanı Mumtaz Kola ye'sinde nasıl yorumlanabilir? nın "Gereksız Hıçbir antamı Biliyoruz. kimderı heykellerin yıyok... Yıkın" emriyle dün yerle kımına karşı ılgısız kalacaklardır. bir edildL "tnsanlara işkence edilirken, hat1973 yılı sonlarmda Barbaros ta kıyüırken, insan haklan göz Bulvarı 'ndaki yerine dikilen göre göre çiğnenirken işimiz heyktlleri korumaya mı kaldı?" diMehmet Uyanık'a ait "Birlik" yecekler bıle çıkacaktır. Ne var tstanbul Servisimız'in dünkU adlı beton heykelin önceki gün kı, böyle bir yaklaşımın doğru Cumhuriyet'te şu haberı yayım Beşiktas Belediyesi'nce yıktınlmasına karar verildi. Aynı gün olmadığını kesınlikle söyleyebilandı: liriz, Dünya harıtasına baktığı"Cumhuriyet'in S0. yılı nede parka sokulan bir dozer, heykelin üst kısmım kopararak bırakniyle Istanbulhın park ve bahçe• • • lerini suslemeleri için ulkenin en tı. Dun yine aynı yere gelen Be (Arkası Sa. 10. Sü. 8'de) UĞURMUMCU GOZLEM Kaynak?.. "Mîüı EğUim Bakmhğı'nın yeniden yazdırdığı 1490kiiaptan ilk inceimen 144 kitabın iO6'sı dtn kitmbt otocak nttettkte değiL" (Basın) Tefcüman Gazetesi'nde "12 Mart Cuntaları" başlıklı yazı diztsi eski MİT görevtisi Doç. Dr. Mahir Kaynak'ın cteğerlendirmelerine yer verdi. 12 Mart ile ilgili bakın ne diyor "sabık ajan": Demir&l'le Batının siyasi ihtilaflan vardı; dış pol'tGka konusunda ihtilaflan vardı. Mesefa TürkSovyet ilişkileri Beth da ondişe «te ka^ılanıyordu. TürMy&nin ekonomtk açıdan bağımstz bk potitika iztemesi Batyı tedirgin ediyordu. Çunku (Arkası Sa. 8, Sü. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog