Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Basının sesi kısılmamalı Şevket Yılmaz hükümete çattı Sahıbr Cumkuriwı Matbaacılık ve Gazctccılik Turk Anonım Şırketı adına Nadir Nadi, 0 Genel Yayın Muduru: Hısaa Omal. Muessese Muduru: Eaiac Lşaklıgl. Yaiı tşlerı Muduru Oka> GoKHsin. 0 Habcr Mcrke/ı Muduru: Yılfin Ba>er, Sayfa Duzenı YOnetmenı. AU Acar, 0 Temsılcıler: ANKARA Yılfin Dojan. 1ZMİR Hikmcl Çrtinkaya. ADANA' Mcitmtl Mrrcan. Istanbu! Haberlen: RehaÖz, Dış Haberleı EIJHB Bala, Ekonomi Osınan Ulagay, Kunur Aydın Emeç. Magazın Yalçın Pekşen. Spor Danışmanı: Abdalkadir Vucdnua, Düzeltmc Rcfîk Durbaş, Araştırma. Şahio Alpay, IşSendıka. Şukraa KetaKİ. HaberAraştırma: L'fuk Guldcmir, 0 Koordinaıor: Ahmrl konıUan. 0 Mab Işler. Eroi trkut. Reklâm ve Halkla lJışkiler. GuidereB Koşv. Idare: Hu«>i« Gurrr. l^ieıme OaderÇtük. Bdgılşiem: Nail tnal. Bason ve Yavan. CumJııırijrf Matbaaalık ve Gazelealık T.A.Ş. Türk Ocagı Cad 39/41 Cağaioğlu Î43Î4 lst., PK: 246lstanbul. Tel: 526 1000 (9haı), Teleac 22246 0 Burolar: Ankara: Zıya Gökalp Bulvan Inkılap Sokak No: 19/4 Tel 33 11 4147, Telev 42344 0 Izmir Halıt Zıva Bulvarı No: 2/3, Tel: 25 47 0913 12 30 Telex 52359 0 Adaoa: Çakmak Cad. No 134 Kaı 3. Tel. I455OI9731 Telex: 62155. TAKVİM 18 ŞUBAT 1986 Imsak: 5.23 Güneş: 6.48 Öğle: 12.23 Ikindi: 15.18 Akşam: 17.48 Yatsı: 19.07 Toplu Konut Kredisinde değişiklikler yürürlüğe girdi Htzh tramvay sözleşmesi imzcdandı Htzh tramvay sisteminin tamamı 4.5 yılda tamamlanacak ve 640 milyon Isviçre Frangı'na mal olacak. Istanbul Haber Servisi Hızlı tramvay projesinin ticari ve teknik sözleşmesi dün Anakent Belediyesi'nde düzenlenen törenle taraflar arasında imzalandı. tsveç'in ASEA fîrması ile Türk ortağı Yapı Merkezi'nin ortaklaşa yapacaklan hızlı tramvay sisteminin ilk bolümünün 70 milyon dolara gerçekleşeceği bildirildi. Projenin gerçekleşebilmesi için 10 yılı ödemesiz 30 yıl vadeli yüzde 2 faizli tsveç do'let kredisinden yararlanıiacak. Istanbul'da Yenikapı, Aksaray, Edirnekapı, Bayrampaşa, Ferhatpaşa, Esenler, Atışalanı, Doğu Sanayi, Havaalanı, Dünya Ticaret Merkezi ve Ataköy hattında kurulacak 23 km'lik tramvay sisteminin tamamının 4.5 yılda, 640 milyon Isviçre Frangı'na mal olacağı belirtildi. Toplam uzunluğu 23 km. olan "hızlı tramvay" projesi Yenikapı'dan başlayarak Ataköy'e değin bir yarım halka teşkil ediyor. Mecidiyeköy Yenikapı yeraltı metrosu ve Yenikapı deniz otobus limanı yapıldığında tüm kentle bütünleşecek olan "hızlı tramvay" mevcut banliyö trenleri ile bağlantıh çalışarak bir ring oluşturacak. Guzergâhın 1. asamasını teşkil eden 7 km. uzunluğundaki Aksaray Ferhatpaşa hattı, 2 yıl içinde devreye girecek. Tüm sistemin ise 4.5 yılda bitirilmesi öngörülüyor. 23 km'lik güzergâh üzerinde 21 adet istasyon teşkil edilerek, 35 dizi ve 105 vagondan oluşan araçlarda gUnde yaklaşık 500 bin yolcu taşınacak. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde her 2.5 dakikada kalkacak diziler, Yenikapı Ataköy parkurunu, tüm duraklarda 20 saniye bekleme yaparak 35 dakikada tamamlayacaklar. Maksimum hıa 80 km/saat olan "hızlı tramvay" vagonlannın her birinde 200 yolcu seyahat edebilecek. "Hızlı tramvay" projesinin işletme ve personel giderleri çıkanldıktan sonra îstanbul Belediyesi'ne yılda yaklaşık 75 milyon dolar gelir sağlayacağı belirtildi. ANKARA, (ANKA) TopKonut kredileri 60 metrekarelikler için 2 milyon, lu Konut ve Kamu Ortaklığı lda150 metrekarelikler için 3.5 milyon liraya çıkanldı. resi, 60 metrekareden büyük konutlara açılacak kredilere uygu60 metrekareye kadar olan konutlar için faiz oranı lanan faizi 5 puan arttırdı. Açıeskiden olduğu gibi yüzde 15. Daha geniş konutlar lacak kredinin miktarı da 250 için faiz oranları arttı. bin lira arttınlarak 60 metreka101 ile 150 metrekare arası konutlar için açılan relik konutlar için 2 milyon liraya, 150 metrekarelik konutlar kredilerin geri ödeme süresi 15 yıla çıkanldı. için de 3.5 milyon liraya çıkanl60 metrekarelik konutlar için aylık taksit 15 bin dı. 808 lira olacak. Toplu Konut ve Kamu Ortak60 metrekareyi geçmeyen konutlar için inşaatın lığı Idaresi'nin Resmi Gazete'de bitiminde 250 bin liralık mobilya kredisi açılacak. yayımianan yönetmeu'ği ile genişliği 6180, 81100 ve 100150 En az 10 yıllık hizmeti bulunan işçi ve memurlara metrekare arası konutlara ek ek olarak 750 bin lira faizsiz kredi verilecek. 500'er bin lira kredi açılması yöBelediyenin toplu konut için ayırdığı bölgelerden nündeki eski uygulamanın sürarsa alanlar alıcı payı yatırmayacak. dürülmesi kararlaştırıldı. Kredi miktarındaki artışa karşılık alıa payı değiştirilmedi ve bu mik kredilerinin faizi ise yüzde 35'ten öte yandan, konut kooperatar 2 milyon lira için 300 bin li yüzde 40'a çıkanldı. tifleri, konut kooperatif birlikra olarak, ek 500'er bin lira için Ferdi konut kredilerinde ise 60 leri ve sosyal yardımlaşma kude sırasıyla 150, 200 ve 250 bin metrekareye kadarki konutlara rumlanna açılan krediler için lira olarak sabit tutuldu. "inşaaün toplu konut alanı içinuygulanan faiz yüzde 20'den de olması ve olmaması" duruKredi miktarındaki artışla bir yüzde 15'e düşürülürken, diğer muna göre yapılan farklı uygulikte faizde de değişikliğe gidil genişlikler için eskiden olduğu lamaya son verildi. Bu kurumdi. Yönetmeliğe göre, 60 metre gibi yüzde 25, 30 ve 40 oranlalara açılacak kredilerin faizi, kokareye kadar genişliği olan ko nnda faiz uygulanması benimnut genişliği sırasına göre yüzde nutlar için eskiden olduğu gibi sendi. 15, 25, 30 ve 40 olarak belirlenyüzde 15 oranında faiz uygulaBu arada, 101150 metrekare di. nacak. 6180 metrekare arası ko arası konutlar için açılan kredinut kredilerinin faizi yüzde lerin geri ödeme süresi 10 yıldan öte yandan yünirlükteki "as20'den yüzde 25'e, 81100 met 15 yıla çıkarılırken, diğer genişgari ücrcte baglı geri ödeme rekare arası konut kredilerinin likteki konutlara yönelik krediplanı" uygulaması kaldırıldı. faizi yüzde 25'ten yüzde 30'a, lerin geri ödeme süresi 15 yıl olaYapılan düzenlemeye göre 60 101150 metrekare arası konut rak sabit tutuldu. metrekareye kadar olan konut Türklş Genel Başkam: "Basın milletin ortak sesi ise, bu ses şu veya bu nedenlerle kısılmamalıdır. Fakaî ne yazık ki bugünlerde işçinin yakasından elini çekmeyen hükümet, basınla da uğraşmaktadır." let Komisyonu'nda bulunan ve hükümet görüşü gibi benimsenen teklifın kanunlaşması durumunda ortaya çıkacak durumu şöyle anlattı: "Tekhfe göre vatandaşı yahut küçükleri zanuiı yayınlardan koruma adı altında basın, incelemeye tabi tutulacakör. Bunun adı 'örtülu sansur'dür. Teklif kanunlaşırsa Yargıtay 'a ait yetki bir komisyona verilecektir. Bazı bakanlıklarda görevli memuriann atanacağı bu komisyon, müstehcenlik arayacagım diye, küçükJeri konıyacağım diye basılı eserieri, gazeteleri kontrol altında tutacaktır. Bu fevkalade yanlış bir yoldur. Basına indirilen bir darbe niteliğindedir. Dilefbniz, gecikilmeden bu teklifin geri alınmasıdır." Devletin görevinin, anayasanın temel prensiplerine göre basına bir takım kolaylıklar sağlaması olduğunu söyleyen Yılmaz, yapılması gerekenlerle ilgili olarak da şu görüşleri savundu; "Basüı eserlerden KDV alınması uygulamasmdan vazgeçilmelidir. Gazete ve dergi fiyatlan yüksektir. Bunun için devlet, basına vergi kolaylıkları saglamalı, gazete kâgıdı fiyatlanna özel indirim yapılmalıdır. Basına yalnızca ticari bir tsletme gözüyle bakmak yanlıştır. Basın ber şeyden önce kamu görevi yapmaktadır." Turkls Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir ise, konuşmasında, yazılı basın kadar TRT'nin de sıkıntılar içinde olduğunu, bugün yurttaşların bir tane gazete alabilmeye mahkum edildiğini ve basın çahşanlannın sık sık yargıç önüne çıkarümasında artış olduğunu söyledi. AAFLI Türkiye Direktöru Jeffrey Ballinger de kısa konuşmasında, hür basının dlmadığı yerde hür sendikacılığın da olamayacağını belirtti. Küçtik konuta kolaylık büyük konuta yüksek faiz lar için sabit aylık taksitle geri ödeme plaruna göre aylık taksitler 26 bin 510 lira olacak. Bu genişlikteki konutlar için 250 bin liralık mobilya kredisi kullanıldığı takdirde aylık taksit 29 bin 830 liraya yükselecek. Daha geniş konutlar için kullandınlan ek 500'er bin liralık krediler için de aylık geri ödemeler 26 bin 510 liraya ek olarak sırasıyla 9 bin 550, 11 bin 70 ve 14 bin 80 lira olacak. Diğer ödeme planına göre ise aylık taksitler her yıl yüzde 10 artacak. Bu plan uyannca 60 metrekarelik konutlar için ayiık taksit 15 bin 808 lira, mobilya kredisi kullanıldığı takdirde ise 17 bin 785 lira olacak. Diğer kredi düimleri için de ek olarak ayda 6 bin 267, 7 bin 561 ve 10 bin 192 lira ödenecek. Bu arada, genişliği 60 metrekareyi geçmeyen konutlar için inşaatın bitimi aşamasında 250 bin liralık bir kredi açılacak. Küçük konutlara özgü mobilya ve diğer ev eşyalannın aünmasında kullamlması öngörülen bu kredi "mobilya kredisi" olarak isimlendiriliyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Idaresi, Resmi Gazete'de yayımianan bir başka yönetmelikte, en az 10 yıllık hizmeti bulunan işçi ve memurlann 750 bin liralık ek krediden yararlanması esaslannı da belirledi. Krediden yararlanmak isteyen sigortalıların en az 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekecek. Faizsiz olarak açılacak kredi için yüzde 5 oranında masraf alınacak ve bu kredi Toplu Konut Fonu'ndan açılan kredinin taksit başlangıç tarihine ve geri ödeme süresine uygun olarak aylık eşit taksitlerle ödenecek. 750 bin liralık krediden yararlanacakların, 300 bin liralık alıa payı hesabı açtırması ve bu hesaba en az 75 bin lira yatırması gerekecek. Dünyada 550 tüp bebek var İSTANBÜL, (THA) Yüksek Sağlık Şurası'nın tüp bebeğe yeşil ışık yakmasının sevindirici olduğunu belirten uzmanlar, dünyada yaklaşık 550 tüp bebek bulunduğunu ve bu konudaki başarı oranmın, yuzde 68 arasında değiştiğini bildirdiler Tüp bebeğin ülkemizde de yapılması için çalışmalara başlanacak olmasını sevindirici olarak nitelendiren Prof. Suavi Topçuoğlu, kadının rahim ve yumurtalık arasındaki yollarının tıkanıklığı yüzünden hamile kalamaması durumlarmda bu yöntemin uygulanabileceğini söyledi. tZMtR, (Cumhuriyet Ege Biirosu) Türktş ile Asya Afrika Hür Çalışma Enstitüsü'nün (AAFLI) ortaklaşa düzenledikleri "Basm ve Halkb İhşkfler SempozyumıT'nun açılışında konuşan Türklş Genel Başkanı Şevket Yıimaz, milletin ortak sesi olan basının çeşitli nedenlerle sesinin kısılmaması gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki, bugünlerde işçinin yakasından eiini çekmeyen hükümet, basınla da ugreşmaya başlamışbr" dedi. Basın ve Halkla Ilişkiler Sempozyumu, dün Türklş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın açış konuşmasıyla başladı. tki gün sürecek olan sempozyumda basının çeşitli sorunlanyla ilgili bildiriler sunulacak ve tartışmaJar yapılacak. Sempozyumun ilk gününde konuşan Türktş Genel Başkanı Yılmaz, Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünü anımsatarak şunlan söyledi: "Bugiin Türk işçisi ve sendikacılıgımız çok güç koşullar alünda bulunmaktadır. Hür sendikacılık ilkderi çignenmiştir. Bu sıkıntı, Türktş'i Ugilendirdigi kadar, basınımızı da, basında çauşanlan da Ugilendirmektedir. Zira basın mensuplan da işçi statiisünde olup, çogunlukla Turkİş'e baglı TGS üyesidirler. Ulu önder Atatürk'ün "Basın milletin müşterek sesidir" vecizesi, basının önemiai en güzel şekiide dile getirmiştir. O haJde basın milletin ortak sesi ise, bn ses şu veya bu nedenlerle kısılmamalıdır. Fakat ne yazık ki, bugünlerde işçinin yakasından elini çekmeyen hükümet, basınla da uğraşmaktadır." Anayasada basın hürriyeti ile ilgili ifadelerin net olmadığım, bu konuların anJam kargaşalığından kurtanlması gerektiğini öne süren Yılmaz, TBMM Ada Araplara defile Magazin Servisi Ortadoğu ülkelerine açılmanuz, modamıZi da etkiliyor. Kuveytli ve Suudi Arabistanh dört konfeksiyoncu alıcı için dün tnci Show salonunda düzenlenen defilede, 5 'i gelinlik, 55 giysi tamtıldı. Ahmet Eren tarafından düzenlenen defilede, giysilerinfiyatlarınm 200350 dolar (120200 bin lira) arasında değiştiği, gelinliğin ise 750 bin lirayı bulduğu öğrenildi. 1959 yilından beri moda içinde olduğunu ve 1971'den beri de Arap ülkelerine mal sattığmı belirten Eren, maksi eteklerden oluşan, buna karşın yırtmacı ve yakasmda açıklığı eksik olmayan giysiler için "Sizler Arap deyip de geçmeyin; onlar bizden daha açıktırlar. Hatta daha seksi giyinirler. Hem Araplar için moda geçmez" diyor. Bir başka tebliğ ile de alıcı payı yatırmaksızın ferdi krediden yararlanacakların durumuna açıklık getirildi. Tebliğ uyarınca, "kendi konutunu yapmak üzere belediyeden arsa satın almış olanlar, 775 sayılı Gecekondu Yasası'na göre yoksul ve dar gelirii sayılanlar ile bir belediye sının içinde ev yapmaya uygun arn l t ı n r l n rtd>ni<r D°&u Almanya'nm Dresden kentinde 254 yüıücü 15 derece sa veya herhangi bir yerde ev sabibi olmayaniar" alıcı payı ya" • * * ' « U U UVrilZ> d e karlarıa k a p h sahilde denize girdi. Doğu Almanya ve Çekoslovakya 'daki 34 kulübe mensup yuzücüler, kalabalık seyirci topluluğuna soğukta bile yüzmenin "çok tırmaksızın ferdi krediden yararlanabilecekler. zevkli'' olduğunu kanıtlamaya çaliftılar. Cösterilerde en genç yüıücü 5 yaşmdaki Irene Moritz 'di. ÖSYS aday listeleri ANKARA, (a.a.) Üniversitelerarası öğrenci Seçme ve Yerteştirme Smavına girecek adaylann listeleri lise ve dengi okullarda dun askıya çıkanldı. Askıya çıkarılan listelerde öğrencilerin başvuru belgelerinde belirttikleri not ortalamalan ve isimleri yer alıyor. öğrenciler listelerde bir yanlışlık gördükleri takdirde okul müdürlüklerine başvuracaklar. "Ingiltere biziııı için hem Avrupada w hem de ABD'de faydalı bir dosttur 19781981 yılları arasında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği görevini yürüten Vahap Aşiroğlu, Başbakan özal'ın İngiltere ziyareti öncesinde, o yıllaraAlişkin gözlemierini dile getiriyor. VAHAP AŞİROĞLU Başbakan Sayın Turgut Özal, ingiltere Başbakanı Margareth Thatcher'ın resmi konuğu olarak Londra'ya gitti. 12 Eylül dönemınden sonra vuku bulan bu ilk resmi ziyaret, ıkı dost ve müttefîk devlet arasındaki ekonomik ve politık üışkilerin gozden geçınlmesi için guzel bir fırsat teşkil edecektir. Türkiye'nin demokrasiye dönuş yolunda katettiği mesafe kısaldıkça, Batı devletlerimn memleketimıze karşı oian tutumunda olumlu gehşmeler kaydedılmektedir. Yurdumuzda hukum süren siyasi ve ekonomik istikrar, dosılarımıza guven vermekte ve Turkiye ile çeşııli alanlarda işbirliğine girismek hususunda onlan teşvik etmektedir. Son yıllarda dünyanın hemen her tarafından gelen ticaret heyetleri, işadamları, Türkiye'nin ticaret âleminde aranılan bir ortak olduğunun kanıtını teşkil etmektedir. Turkiye ile işbırliğı yapmak ısıeyenler arasında ingiltere de ön planda yer almaktadır. Sayın Özal, bugun her yönden musait bir orıamda Ingillere'de bulunmaktadır. Bu ziyaret vesilesiyle İngiltere'nin bugünkü durumunu ve dünya siyaseü üzenndeki rolünü tahlil etmek fizere hafızalanmızı tazelemekte yarar olduğunu sanıyorum. Istanbul Haber Servisi Be sin Öcal, dosyalan tekrar tekrar tkinci Dunya Savaşı'ndan önce milletlerarası ilişkılerde buistemelerine karşın yine de kenyoğlu Belediye Başkanı Haluk dilerine verilmediğini yirieleye yük ağırlıgı olan Büyuk Britanya Devleti, imparatorluğun daÖztürkatay hakkında, "genelev rek, inceledikleri 35 imar dosya ğılmasından sonra dunyadaki etkinliğini yitırmek tehlikesi ile patroniçelerine ait kaçak binalakarşılaşmıstı. sından da ancak 2'sini yasal bul ceden tahmin lmparatorluğun bir gün parçalanacağını çok önnn dosyalarını saklayarak yoleden ıleri görüşlu tngiliz devlet adamları, bunun duklarıru söyledi. Öcal, öteki 33 bir zaman sureci içinde barışçı yollardan vuku bulmasını tersuzluklan örtbas ettiği" savıyla, inşaatın, kaçak tadilattan ruh cih etmişler ve idareleri altında bulunan sömürgelen kendı elBeyoğlu Belediye Meclisi Tahkisatsız inşaata kadar usulsüzlük leri ile bağımsızlığa kavuşturmak için gerekli tedbirleri almışkat Komisyonu'nca hazırlanan lerle dolu olduğunu söyledi. Be lardı. Bağımsızlığını elde edecek müsukbel devletlerın ıdareciraporun, Içişleri BakanlığYna lediye Meclisi karanyla kurulan lerine kendı kendilerini nasıl yöneteceklerini öğretmişler ve bungitmesi ANAP'lı meclis üyeleri ve ANAP'lı üyeler Halil Gölve, lann yoneüm kadrolannı önceden seçerek eğitmışlerdir. Ingınin oylarıyla engellendi. MeclisMuzaffer Cebeci, Tahsin Öcal lizler, imparatorluğun silah yolu ile muhafaza edilemeyeceğinı te, raporun, Tahkjkat Komisyoile SHP'li Kasım Aycibin'den biliyorlardı. Hele tstiklal Savaşımızı ve Buyuk Atatürk'ün yanu'nda suçlanan Öztürkatalay'a oluşan kurul raporunda, yasal raıtığı mucizeleri gördükten sonra sömurgeleri elde tutmanın tekrar iade edilmesi kararlaştuılsoruşturmanın İçişleri Bakanlı ımkânsızhğını anlarmşlardı. Kan dökerek duşmanca aynlmakdı. SHP'li meclis üyeleri, daha &'na bağlı mülkiye müfettişle tansa, banşçı yollardan dost olarak veda etmeyi lercih ettiler.: Böylece tkinci sonraki yıliarda, tngıltere önce Tahkikat Komisyonu kurince yapılması konusunun tek nin yanında 42Dünya Harbi'ndentngiliz Milletler Topluluğu, devletten oluşan rulmasını "ittifakla" kararlaştılif edilmesine karşın mecliste ya "Commonwealth" teşekkül etti. (Yeni katılımlarla bu topluluk ran Beyoğlu Belediye Meclisi'pılan oylamada, raporun "ge daha da genışlemistir). lmparatorluk cökmüşru, fakat lngiltenin, Özturkatalay'ı suçlayan bu rekli kanuni işlemi \apmak üze re'nin etrafında, şımdi dostu olan ve birçoğunda İngiltere Kraraporun İçişleri Bakanlığı'nagit re, makama vani suçlanan kişi liçesi'nı hâlâ kendi devlet başkanı olarak tanıyan devletler grumesini engellediğini belirttiler. olan Haluk Öztürkatalay'a geri bu oluşmustu. Bu ileri göruşlu siyaset sayesinde İngiltere, "Commonwealth" uyelerinden bazılannın tam desteğıni, diğerlerinin Beyoğlu Belediye Meclisi Tef verilmesi" karan ahndı. sıtiş Kurulu raporunda yer alan SHP Grup Başkanı Mesut Pa ise sınırlı konularda da olsa, beraberlığıni sağlayarak, dunya çayasetındekı etkinliğini, bir dereceye kadar devam ettırmeye iddialara göre, ünlü genelev patkova, 1580 sayıh yasaya göre ko lışmaktadır. roniçeleri Matild Manukyan ve nunun gensoru kapsamında ele Yalıa Konferansfndan sonra dunya siyaset sahnesınde öteSümbül Yasar Akarsu'nun Yükalınması gerektiğini kaydederek, sekkaldırım'da bulunan 9'ar bu nedenle raporun meclis baş den beri rol oynayan Avrupa'run eski büyük devletleri bırer bikatlı 3 kaçak binasının dosyaJakanı tarafından valilik makamı TCT ortadan çekılerek yerlerını ıkı buyük super güce, Amerıka nnı incelemek isteyen kurul, 44 na, Anakent Belediyesi'ne ve Bırleşik Devletleri ile Sovyet Rusya'ya bıraktılar. Eski buyüklerden yalnız ingiltere ile Fransa dıreniyor, süper guçlere rağadet dosyayı istetmiş, ancak İçişleri BakanlığYna gönderilme men dünya siyasetınde yine de söz sahibi olmarun çarelerıni arıbunlardan 4'ü şaibeü olduğu için si gerektiğini söyledi. Pakova ay yorlardı. Fransa, bırleşik bir Avrupa'nın ve onun ekonomik gübaşkanın emriyle kurula verilmerıca, raporla İmar Müdürlüğü'n cünün Onderliğinı yaparak super guçler karşısmda imtiyazlı bir mişti. Beyoğlu Belediye Mecli de çalışanlann "töhmet" altın mevkı sağlamanın ıhtirasını surdurüyor ve super güçler karşısi'nde bu iddialan ve Tahkikat da bırakıldığıru bunlann aklan sındakı polıııkasını siyasi gelişmelerin alacağı yöne göre lespit Komisyonu'nun raporunu okuması için de yasal işlemlerin ya ediyordu. Avrupa'ya veya dun>a banşına karşı Sovyeıler'den bir yan ANAP'b meclis üyesi Tahtehdıl geldiği zaman, Batı Avrupa'nın ve Amerıka'nm yanında pılması gerektiğini kaydetti. Görevde olen işçiyv tazminat A i\KA RA, (A NKA) Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, çalışırken ölen işçinin tazminat isteyebilmesi için, işçinin ölümüne neden olan olayla, ölümü arasında "nedensellik" bağının bulunması gerektiğini kararlaştırdı Buna göre, işçinin görevi başında ve çalışırken ölmesi, tazminat istemesi için yeterli olmayacak ve doktor ra poru ile saptanan ölüm nedeninin mutlaka yaptığı ışlen ilen gelmiş olması koşulu aranacak. Kim kimdir Vahap Aşiroğlu 1916'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve tstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitıren Aşiroğlu, 1943'te Difişleri Bakanlığı 'na girdi. Çeşitli ülkelerde ve Kıbrıs sorununun ilk kez gündemine girdiği dönemde, Birleşmiş Milletler nezdinde gorev yaptı. Kopenhag, Cakarta Büyükelçiliklerinde, BM. 5. Komisyon Başkanltğı 'nda bulundu. yer alıyor, bu tehdit kalktıktan sonra Sovyetler'e yanaşarak za1 man zaman Amerikan politikasına karşı çıkıyor, Batı Avrupa da ve dünyada prestij sağlamaya çahşıyordu. Ingilizlere gelince, onlar başka bir yol seçtiler ve dünya siyasetinde, dolaylı da olsa, etktlı olmaya devam edebilmek için, Amerikalılarla çok yakın ilişkiler kurmayı tercih ettiler. Bu özel ılişkileri Ingılız İşçi Partısi hukumetleri dahi özenle surdürduler. Kissinger'ın "Beyaz Saray Yılları" adlı hatıratından öğrendiğimize göre, Başkan Nbıon 1969'da lngiltere'yi ziyareı ettığı zaman, o dönemın Başbakanı VV'ilson, Amerika Cumhurbaşkanı'na, kendisinı İngiltere hukumetinin bir kabine toplantısına katılmaya davet edecek kadar yakınlık göstermiştir. lngilizler bugun dahi sürdurdükleri bu özel ilişkiler sayesinde ve imkânların müsaadesi nispetınde, bir taraftan Amerikan siyaseti uzerınde etkili olmakta, diğer taraftan ise Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun onemli bir uyesi olarak Avrupa'da da sesini duyurabılmekıedir. Bugun Ingiltere'de ikıidar Muhafazakâr Pani'nın elindedir. lngıltere'nın Turkıye ile olan ılişkileri incelendiği zaman Muhafazakâr Parti'nın memleketımize karşı İşçi Partisi'nden çok daha olumlu bir tuıum izledığı görulur. Muhafazakârlar, bilhassa Cumhuriyet dönemimızde, Türkiyemizin önemini ve değerini takdir etmişler ve bızı desteklemenin kendi çıkarları icabı olduğunu bilmişlerdir. 1980 yılında Ingilız seçımleri esnasında Londra'dakı bıiyukelçilik görevimı surdurüyordum. Seçimleri kaybeden Callaghan'ın bir basın toplantısına şahit olmuştum. Demokrasınin, vatanseverlığin ve bilhassa memleket çıkarlarının her turlu parti ve şahıs menfaatlennden çok ustun tutulması gerektığınin mukemmel örneklerıni veren Mr. Callaghan'ın bu basın toplamısını, bana ayrılan sutunlar musait olsa idi, zevkle anlatmak isterdim. Burada. guzel bir esprisıni anımsamadan geçemeyeceğim. Bir gazeteci sormuştu: "Mr. Callaghan, seçimleri büyük bir farkla kaybettinız. Ustelik bir kadına yenildiniz. Mrs. Thatcher hakkında ne duşunuyorsunuz?" Eski Başbakan gulumsedı ve şöyle ce\'ap verdi: "Mrs. Thatcher, Muhafazakâr Partı'dekı yegâne erkektır." Demır Lady denilen bu "erkek kadın" tngiliz kadınlarının butun guzelliğını \e zerafetını üzerinde loplayan, nazik, cın gıbı zekı ve büyuk şahsıyet sahibi bir liderdir. Muhalefet liden Beyoğlu Belediyesi'nde genelev tartışması Başkan hakkındaki rapor yine başkana gönderikü iken kendısine bir nezaket ziyaretinde bulunmustum. Beni p lamentodakı çalışma odasında kabul edecekti. Özel Kalem Muduru, Avam Kamarası'nda önemlı bir oylama olacağını, bu nedenle benım için ancak 10 dakika ayirabildiklerini söyleyerek özur dıledi. Nezaket ziyaretlerı esasen uzun surmediği için tabii karşılamıştım. Içeriye girdiğimde beni büyük bir nezaketle kabul etti ve protokoler sözlerden sonra benden Türkiye hakkında kendisinı aydınlatmamı istedi. O zamanlar memlekette çok zor gunler yaşıyorduk. Türkiyemizin içinde bulunduğu güçlukleri. memleketimizi tehdit eden iç ve dış tehlikeleri anlatıyordum. Merakla dinliyor, sualler soruyordu. Özel Kalem Müdürü, birkaç defa odaya girip oylamanın basladığını haber veriyordu. Mrs. Thatcher ise devam etmemi istiyordu!.. Çok uzülmüştü... Türkiye've bir şeyler yapmak istiyordu. Aynürken, partisinin Turkiye'yi daıma dcstekledığıru, iktidara geürlerse Turkiye için elinden geleni yapacağım söyledi ve Türkiye'nin İngiltere için buyük önem taşıdığım sözlerine ekledi. Ayrıldığım zaman saatime baktım; elli dakikasını bana hasretmişti... Çok duygulandım. O gunlerde Başbakan Mr. Callaghan, "Guadeloupe Konferansı"ndan dönmuştu. Göruşmemızden 2 gün sonra Mrs. Thatcher parlamentoda söz alarak Başbakana sual tevcih etti. "Guadeloupe"ta, Türkiye'nin görüşmelere konu teşkil etmediğinı, etti ise Türkiye'ye ekonomik yardım karan alınıp alınmadığını soruyordu. Başbakanın, Türkiye hakkında görüşme yapı Imadığını bildirmesi üzerine, kendisini şiddetle tenkit ederek, bunu kendisinin gündeme getirmesi gerektiğini, bu durumda İngiltere hukumetinin Turkiye'ye yardım etmesi lazım geldiğini ifade etti ve "Türkiye'ye bir şey olur ise, bu Ingiltere'nin de felaketi olur, bunu sızin de, parlamentonun da bilmesini isterim" dedi. Mrs. Thatcher sözünu tutmuş, muhalefette bile Türkiye^ ye yardım sağlamaya çalışmıştı. Muhafazakâr Parti iktidara geldikten sonra Ingiltere'nin Türkiye ile olan ılişkileri gözle görulur derecede iyileşti. Avrupa Konseyi'nde, Ortak Pazar'da, Avrupa Pariamentosu'nda tngiiiz delegelerı daima bızı savundular ve yardımcı olmaya çahştılar. Londra'da bulunduğum dönemde, bakanlanmızı, parlamenterlerimizi, rekıörlerimizi, kuvvet kumandanlarırmzı, gazetecilerimizi, işadamlanmızı, idarecilerimizı kalabalık gruplar halinde lngiltere'ye davet ettiler, ağırladılar, yakın ilişkiler kurmaya çalıştılar. Bunlara, maalesef, layıkı ile mukabele edemedik. Sayuı Özal. geçirdiğimiz o güç dönemlerde, Basbakanlık Müstesarı olarak sık sık Londra'ya gelir, borçlarımızj ertelemeye ve munzam ekonomik yardım sağlamaya çahşırdı. IngilizJer gibi borç ertelemeyi çok yadırgayan bir toplumda Sayın özal ile Sayın Kaya Erdem'in ve arkadaslannın müzakerelerde çektikleri sıkıntıları, şimdi dahi ıçim ezilerek anımsıyorum. Çok şükür, bugun Sayın özal Ingiltere'ye başı dik olarak gidecek ve müsavı şanlar aJtında müzakere edecektir. Bu ziyaret için ortam çok ıyi hazırlanmıştır. Son iki yıl içinde birçok tngiliz ışadamı, ticaret heyetleri Türkiye'ye gelmiş, göruşmelerde bulunmuş, inceleme yapmışlardır. Heyetlerden birisini Kent Dukü'nün başkanlığında göndererek Turkiye'ye atfettikleri önemi vurgulamak istemişlerdir. önumuzdeki martta, yeni bir tngiliz ticaret heyeti gelecektir. İngıltere'ye 1984 yılında 233 milyon dolarlık ihracaı yapmış ıken geçen seneki ihracatımız 512 milyon dolara yükselmıştır. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedır. ingiltere. yukarıda arzına çalıştığım gibi, bugün de dünya sıyasetinde etkılı olan bir muttefıkimızdir. Üzerinde güneşın baımadığı ımparatorluk anık dağılmıştır, fakat Ingiltere'nin milletler arasındaki ilişkılerde olan etkinliğı tamamıyle ortadan kalkmış değildır. Bızım için hem Avrupa'da hem Amerika'da faydalı olabilecek dost bir ulkedır. Türkiye'nin geleceğine gü\enmekte, memleketimizle olan ticaretini antırmak, dostluğunu geliştırmek ısıemektedir. Bu dostluğa bizim de aynı şekilde mukabele etmemiz menfaatımiz icabıdır. FRANKFURT, (a.a.) Alman gazeteci yazar Gunter Wallraff'ın satış rekorları kıran kitabmdan uyarlanan "En Alttakiler"filminingösterimine 20 şubatta başlanıyor. Almanya'daki kaçak Türk işçilerinin yaşamlarını konu alan (Ganz Unten) "En Alttakiler" kitabtyla A Iman kamuoyunda geniş yankılar uyandıran Günter Wallraff'ın, iki yıl süreyle Turk işçisi gibi çalıştığı fabrikalarda gizli kameralarla çektiği görüntülerin de yer aldıği film, Alman basmında büyük ilgi gördü. Yüksek tirajlı Der Spiegel dergisi, bu haftaki sayısında En Alttakiler filmini öven bir yazı yayımladı. En Alttakiler sinemalarda 3. BUgisayar Kongresi ANKARA (a.a.) BUgisayar Dergisi'nce düzenlenen "3. BUgisayar Kongresi'' 2226 nisan 1986 tarihleri arasında lstanbul'da Ortadoğu Ticaret ve îhracat Merkezi'inde (OT/M) yapılacak. Kongrenin, bilgisayar alamnda sektörel beraberliği sağlamak ve kamuoyunu bilgisayar teknolojisi ile uygulanması konusunda aydmlatmak amacıyla düzenlendiği bildirildi. Hicret apartmanı DtYARBAKIR, (Cumhuriyet) 3 Ocak 1983 yılında Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde gece çöken ve 82 kişinin ölümüne neden olan Hicret apartmanı davası sonuçlandı. Binanın müteahhidi Kermo Dalmıs 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog