Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 TEMMUZ 1985 • • * • SPOR CUMHURlYET/11 Bandırmalı güreşçi, Altın Kemer'ini Başbakan Özal'dan aldı Acar, başpehlivan Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin baş güreşleri final karşılaşmasında çayıra çıkan Mehmet Güçlü ve Sabri Acar toplam 50 dakika boyunca güreş tuttular. Bandırmalı Acar, Muğlalı Güçlü'yü tırpanı ile yere serdi ve 624. Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu. nayi ve Ticaret Bakanı ile kimi devlet bakanlarının da izlediği başgüreşleri final karşılaşmasınEDtRNE 624. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehliva dan böylece galip aynlan Sabri nı, rakibi Mehmet Güçlü'yü ye Acar, b'aşpehlivaniık ödülu "Alün Kemer"ı Özal'ın elinden aldı. nen Sabri Acar oldu. ACAR: ÇALIŞTTM, Saat 18.46'da çayıra çıkan BAŞARDIM Muğlah Mehmet Guçlu ıle Ban2. kez başpehlivan olan Bandırmalı Sabri Acar, 50 dakika dırmalı Sabri Acar, Mehmet boyunca güreşerek, gureşseverGüçlü ile yaptığı zorlu karşılaşlere heyecanü anlar yaşattılar. madan sonra yaptığı konuşmaGüreşi tutuşlannın 50. dakikada, zorlu mücadeleler verdiğini, sında Sabri Acar'ın koltuk altınhayatınm en zor güreşlerini bu dan dalan Mehmet Güçlü, yü yaptığmı söyledi. Acar, "GüAcar'ın tırpanını yiyince yenik reş, ferdi sporlar içinde en zorudüştü. dur. Ancak bu zoriuğu yenmeBaşbakan Turgut özal, Milli nin tek çaresi uzun ve yorucu bir Eğıtım, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, Ulaştırma, Sa çahşma maratonudur. tste ben 70'lik "eski toprak"lar üzgün HALİL ÖZER bu yere böyle geldim. Çaltştım, çabaladıın, ter döktiim, yendim, yeniktim ama başardım. Benim güreş kamuoyundan istediğim ata sporumuzun daha üerleraesi için bir gurrş ordusunun kurnlmasıdır. Herkes kendi bolgesine sahip çıkarsa, gureş bir sornn olmaktan kurtulur. Bu karşüaşmalan Başbakan Özal'ın izlemesi beoi s o a derece heyecanlandırdı. Bu yiizden eiimizden geldigince mücadele ettik" şeklinde konuştu. Final karşılaşmasında Sabri Acar'a yenilen Muğlalı Mehmet Güçlü ise, " B e n deUkanlı gibl göreştim. Fakat rakiblm çok güçHiydü. Nasü güreştigimi herkes gördii. Kimse bana çamur atamaz" dedi. DERECEYE GtRENLER Dcste Kuçok Boy: 1 Yunus Vapur (Tokat), 2 Fıkret Ersoy (Samsun), 3 Orhan Saltık (Babaeskı). Dcste Orta Boy: 1 Yaşar Kale (Samsun), 2 Bulent Uğur (Akhisar), 3Gürcan Yigıter (Akhisar). Destt Bayuk Boy: 1 Talat Ocaktan (Balıkesır), 2 Fevzi Taşpınar (Sakarya), 3Hüseyin Efeoğlu (Manısa). Kuculc Orta Kuçuk Boy: 1 Fevn Şeker (Sıvas), 2 Celal Inceler, 3 Mehmet Küre (Samsun). Kuçnk Orta Buyui Boy: 1 Abdullah Ersoy (Samsun), 2 Murat Dönmez (Antalya), 3 Ramazan Gök (Ordu). Biynk Orta: 1Ramazan Çehk (Antalya), 2 Haül Avcı (Balıkesır), 3 Mehmet Şener (Izmir). Ba$ Altı: 1 Ayhan Taşkın (Tarsus), 2 Sait Şen (Samsun), 3Mustafa SeçUir (Sankamış). Kırkpuıann ciddiyeti bozııldu İ Babaeskili îbrahim Erdi: Bizitn zamammızda ciddiyet vardı. Paralı ağa yoktu. Manisah Halil Kırca: Eski zamanın Kırkpmar'ları bir başkaydı. Arzum o gunleri bir kez daha görebilmek. KEMAL TEMİZOĞLU EDtRNE Kırkpınar Yağlı Güreşlerini üç gün boyunca izleyen eski pehlivanlar, cayırlarda yapılan gureşlerin eski heyecanından ve zevkinden çok uzak olduğu görüşündeler. Yülar önce er meydamnda ter döken, ölümüne mücadele eden bu eski pehlivanlar, bugünkü güreşleri "gayri ciddi" şeklinde yorumluyorlar. Yaş ortalamalan 70 olan bu pehlivanlann görüşleri kısaca şöyle: Babaeskili tbrahim Erdi (76): Bizim zamammızda güreşler büyük bir ciddiyet içinde yapdırdı. Özellikle Kırkpınar Yağh Güreş kurallanna uyarak hareket ederdik. Kesinlikle anlaşarak güreş tutmazdık. Başa kispet giyenlerin kilolan 120'den, 130'dan aşağı ohnazdı. Kırkpınar ağalan bugün çoluk çocuk. Para bastıran ağa oluyor. Paralı ağa olmaz. Ağa demek, Kırkpınar'a hâkim olan demektir. Çayırda güreş yapmış, yaşh başh, saygmhğı olan insanlar ağa olur. Manisalı Halil Kırca (74): Son yıllarda çayıra çıkan başpehlivanlann kilolan eskilere göre çok az. Nesil gittikçe kücüiüyor. Yağh güreş demek cüsse demektir. Seyirci o zamanlar bu pehlivanlan görünce "MaaşaOah, AHah nazardan saklasın" derdi. Çayın dolduran bu mert delikanlılan alkışlayan seyirciler, gureşlerine doyamazdı. Netice itibanyla ağasıyla. pehlivanıyla. disiplini ıle, eski zamanlann KırkpınarV nın seyrine dovum ohnazdı. Bugünkü güreşlerle eski güreşler arasında çok fark var. En büyük arzum, eski gtlnleri ölmeden önce bir kez daha yaşamaktır. ÇanakkaleU Mahmat Kesldn (6^: Ben de eski iki pehlivan arkadaşımın sözlenne katüıyorum. Benim söyleyeceklerımi onlar çok güzel dile getırdi. Bız para ve menfaat için güreş tutmadık. Kırkpmar'm şamna yakışır bir şekilde mücadele ederdık. İlk önce kendı şerefımizi düşünürdük. Ancak biz de o zaman bugünkü gibi gruplaşırdık. Her grup kendi güreşçisinin başpehlivan olmasını isterdi. Güreşçimizin bugünkü gidişatına çok üzülüyorum. tnşallah düzeUr. KIM KIMDIR? l ; I ' . , i i SABRİ ACAR 40yaşında. Bandırma'nın Erikli Köyu 'nde dUnyaya gelmiş, Ukokul mezunu, 2 kez evienmiş ve 4 çocuk babası. İlk kez 1979ytunda başpehlivan unvanını kazandı. Dedesı Bandırmalı Kara Ali de ! j kez başpehhvanlık unvanını kazanmıştı Babası Kara T iHasan ise 1 kez başpehlıvanh t r " unvanını kazandı. Geleneksel Kırkpınar çayırını mindere çevirdüer Güreş Federasyonu Başkanı'nın sözii geçmiyor. Kırkpınar ağasının yetkisi k RIZA ATAKTÜRK EDtRNE Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelenekleri her geçen yü biraz daha bozuluyor. Bu yıl 624.' sü yapılan güreşlerdekı olaylar güreşseverler tarafmdan üzüntü ile karşılamrken, yetkililer yaptıkları açıklamalarda "modern çaga ayak nydunnak için" birtakım değişiklikler yapmak zorunda olduklanm söylüyorlar. Hele Milh Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'in ilk gün yaptığı şov, pohtikamn Kırkpınar çayınna girmesinin ilginç bir ömeğini oluşturuyordu. Aynca, yine Dinçerler'in ağanın koltuğuna otunıp bilek güreşi yapması da, Kırkpınar geleneklerinde yadırganan bir görüntüydü. Ancak Ağa'nın da bu olaylar karşısında yapacak hiçbir şeyi yok. Ağa MusUfa Bilgin bile, "Bana yetki venniyoriar. Ben ne yapayım?" diyor. Oysa geçmışte, Ağa, caymn mutlak hâkımi sayılır ve hiçbir kuvvet onun karşısına çıkıp konuşamazdı. Bu yılki Kırkpınar Güreşlen'nde geleneklerın bozulmasına bir başka örnek de, yabancı elçilenn sahaya alınıp, Belediye Başkanı ve Ağa ile birhkte halay çeker gibi elierini kavuşturup halkı selamlamalan oldu. Alman viskonsülü Glew'in, kıspet giydirilip çayıra çıkanlması, şimdiye kadar Kırkpınar tarihinde görülmüş bir olay deftil. Daha önceki yülarda görülen bir aksaklık bu yıl da tekrarlandı. Kırkpınar geleneklerine göre, başaltını kapayan pehlivanlar, otomatikman bir sonraki yıl başpehlivan gureşlerine katılırlar. Oysa bu yıl, değıl başaltını kapatmak, Kırkpınar'da hiçbir derece almamış pehlivanlar bıle çayıra çıkanldı. Özellikle, kurallan bıle bile, Bekir Şahin konusunda yapılan itirazlar ibret vericiydi. Yağh güreş kurallanna göre, güreş sırasında gureşçinin köprüye gelmesi, o pehlivamn hemen yenik ilan edilmesi demektı. Ancak 3 gun bo>ımca süren güreşlerde birçok pehlivan, köprü durumuna gelmiş olmasına karşın yenik üen edilmediler. Yıllardır yağh güreşlen izleyenler, çayırda minder kurallarının uygulanmasırunsporu öldürecegı görüşündeler. Sabri Acar Kırkpmar'ın yenid oyunu kündeyi aton, temennasuıı çakıp çayvn galip terk ediyor.Işte hareketh bir \ağlı güreş sahnesi. Kündeyi atacak pehUvan, bir ikinci tura geçecek. (Fotoğraf: VEDAT DANACI) Yağlı sevgi Başbakan ÖzaVa Ktrkpınar'da tek dalddar Sarayiçi'nde güreşen pehlivanların arasına girip halkı selamlayan başbakana bir güreşçi sempati göstererek ayaklanna daldı, güvenlik kuvvetleri güreşçiyi zor uzaklaştırdı. ASAF AYÇIL ~ EDtRNE Trakya'da iki cündür gezilerini sürdürmekte an Başbakan Turgut Özal, önceden de behrlendiği gıbi Edirne'ye, Saraiçi'ne, 624. Kırkpınar Yağh Güreşlerini izlemeye geldi. Başbakan Turgut özal, Sarayiçi'ne buyük bu konvoy ile girdi. beraberınde Devlet Bakanı Mesut Yümaz, Ahmet Karaevli, Milli Eğitim, Gençlık ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral ile Sarayıcı'ne gelen özal, ilk olarak Kırkpınar ağasının hazırlamış olduğu "açıkhava lokantasf'na gitti. Burada kuzu çevirme püav yiyen ve ayran içen Başbakan özal, daha sonra daha da kalabalıklaşan bir konvoy ile alkışlar arasında Kırkpınar meydanına girdi. Er meydanında izleyicileri selamlayarak saha içini dolaşmaya başlayan özal, kalabalıktan ve havanın çok sıcak olması nedeniyle aşırı derecede terledi. Bu arada, sahada güreşmekte olan pehiivanlardan birisi. özal'a olan sevgisıru göstermek için, pehh'vanca bu" yol seçti ve Başbakan'a tek daldı. Yağlar içindeki pehlivan, özal'ı havaya kaldnrnaya çalışmca da, herhangi tatsız bir olaya meydan vermemek için Belediye Başkam îbrahim Ay ve çevredeki güvenlik kuvvetleri olaya el koydular ve güreşçiyi zor kullanarak uzaklaşurdılar. Kendisi için hazırlanan locaya, beraberinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler olduğu halde oturan özal, basın mensuplanna şunlan <^yledi: "Ata spornmuz olan rkpınar Yailı Güreşleri'nde uaha iyi bir gdecek için gençlere ihtiyaamız var. Bu gencter ise Kırkpınar er meydanından yetipcektir. Biz hokumet olarak, bu tesislerin genişletflmesi için ve yenid«n duzene girmesi için ber türlü yardımı göstermeye hazıru. tki gnndnr Trakya'da geziyorum. Herkes mutlu. Sarlmuz, bu mutlulugun ve milli beraberliğin tekrar bozulmamasıdır." Sarayıçı'nde, şeret locasında oturan Başbakan Turgut Özal, daha sonra yanına gelen lstanbul Anakent Belediye Başkam Bedrettin Dalan ıle sohbet etti. Güreşimiz "İmdat" diyor Güreş Milli Takımı'nın Tekel Genel Müdürlüğü'nün vereceği para ile kampa alınacağını basına açıklayan Haül Ata, "Milli Futbol Takımı milyonlarca lira harcanarak Macaristan 'a kampa gönderiliyor, ata sporumuz için kamp parası bile verilmiyor, üzgünüz" dedi. HALtLÖZER EDtRNE Kırkpınar Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Güreş Federasyonu Başkam Halil Ata Serbest Güreş Milh Takımının Macaristan'a gönderüeceğini acıkladı. Ata, Milli Takımın kamp masraflannın Tekel Genel Müdürlüğü, yol parasının da Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacajbnı sövledi. Parasızük ve iyi güreşçi bulunamaması nedeniyle Grekoromen Milli Takımını Dünya Şampıyonası'na göndermeme karan aldıklannı belirten Ata, devletın kendilerine bir kamp parası bile verememesini şaşkınhkla karşıladıklanm sözlerine ekledi. Federasyon Başkam "MilH fatbol Ukımı milyonlarca lira harcanarak Macaristan'a kampa gönderiliyor, ata sporumuz giıreşin, Türkiye'de kamp yapması için bile para verilmiyor. Bu durum bizi çok üzdü" dedi. Yapılan açıklamaya göre, bundan sonra Gureş Milli Takımının ve federasyonun mali destek için özel sektör ve KlT'lerden yardım istenerek parasızhga biraz olsun çare bulmaya çahşılacak. Federasyon Başkam Halil Ata, serbest güreş takunının, zaman geçirmeden, her kiloda 3'er kişi çağnlarak toplanacağım ve 2 ay süre ile Istanbul Tekel Spor Tesisleri'nde kampa ahnacağım söyledi. Haül Ata, Grekoromen Milli Takımı için para bulamadıklanm, ancak, para bulunması halinde bileCTekoromenRüresçılerinı Dünya Şampıyonası'na göndermeme karan aldıklannı beürtti. Ata, bunun nedenini şöyle acıkladı, "Türkiye'de güvenebilecegimiz grokoromen güreşçisi var nu? (A) takım seviyesinde olanlar bile Gençler Şampiyonası'nda rezil olup geldiler. Bunları nasıl Dünya Şampiyonası'na gönderebiliriz? Rezil olmak için mi?" dedi. Futbola vat, güreşe yok Ozetle Atletizmde F.Bahçe birinci KutüpUrarası Genç Kızlar ve Erktkler puanb Turkiye Atletizm Birinciligi, Konya 'da dün sona erdi. Erkekierde Fenerbahçe, bayahtarda Ankara Atletum Kıüubu birinci oldular. Kularda 9, erkeklerde 6 takımın kattltbğı şampiyonarun takım aralaması şoyle: Erkekler: ]Fenerbahçe 25.132 puan, 2 tzmir Yupi 24.076 puan, i Yefüdirek 19.S27pum, Kttlar: U Ankara Atletizm KuUkbu ll.Kipuan, 2 G.O.Paşa U.2S3, 3Ankaragücü 10.5721 puan. Yıldızlar güreş birinciliği Yıldızlar 1516 yas güreş müsabakalan dün yapılan ' 'serbest'' stiüe sona erdi. Birinci gelen gureşçiler sunlar: 42 kg. Mürsel Çesin (Erokspor), 45 kg. Murat Ertan (Erokspor), 48 kg. Şefık Koraltan (Alnnay), 51 kg. Omer Ergin (Erokspor), 55 kg. Kâzan Çakm (Tekel), 59 kg. Levent Polat (Demirspor), 63 kg. Turgut Eser (Erokspor), 68 kg. Muharrem Gidisoğlu (Demirspor), 73 kg. Cemal özcan (Camiakı), 78 kg. AbduBah Oğuz (Altutay). KırkpınarVla bütün güreşler satıldı VEDAT DANACI EDtRNE Baş güreşlerinin ikinci turunda Erdem Özyiğit'le, Antalyalı Recep Gürbüz muKtrkpmar'da şaru aramaya gelen yüzlerce pehüvandan sevinenler de oldu, üzüienler de. Ama er meydamnda hepsi de cazgam, "Üste cadelesi gunün en ilgi çekici müsabakasıydı. 10. dakikada duftum diye sevinme, altta kaldım diye üzübne" deyişini antmsadılar hep. Ve Kırkpınar'da ilk kez bir pehlivanlar ordusu Sarayiçi'ni hakemın müdahalesine karşın istila etti. Sabri Acar, altın kemerini Başbakan Özal'dan aldı. (Fotoğrajlar: VEDAT DANACI) Edırne rakibini boğmaya cahşarak çayıra yapıştıran Erdem özyiğit önce galip ilan edildi. Bu arada Recep Gürbüz rakibinin yaptığı faul karşısında 15 dakikank bir baygınlık gecirdi. Nefes almakta zorlanan Gürbüz saha dışına cıkanldı. Hakemler toplanarak Recep Gurbüz'ün hakem karan ile macı kazandığını açıkladılar. Bu olaya çok sinirlenen Erdem özyiğit kendisini tutmak isteyenlere karşın basın tribünun önüne gelerek şunları söyledi: "Burada oynanan hiç bir maca inanmayın, bu maçlann hepsi satıldı. Beni de mflyonlara saun almaya kalktılar. Bu yıl \a Mehmet Güçlu, ya da Magirus tbrahim şampiyon olacak. Bunların hepsi satılık." AĞALIK KILIÇOGLU'NDA Her yıl son gun yapılan ağalık açık arttırmasım bu yıl Halil Kıhçoğlu kazanarak 1986 yıhnın Kırkpınar ağası olma hakkım elde etti. Açık artürmaya 3 milyon ile başlandı. Halil Kıhçoğlu, Mustafa Bilgin ve Süleyman özmercan'ın katıldıklan arttırma 25 milyona Halil Kıhçoğlu'na kaldı. Ağalığı kazanan Kılıçoğlu 25 milyonluk senede imza attıktan sonra eski ağa Mustafa Bilgin ıle birükte sahayı omuzlarda turladılar. Güreşçi Özyiğit'in iddiası: Yelken birinciliği Samsun 'da 12 temmuz cuma giinü başlayan Ataturk Kupası Uluslararası Karadeniz Yelken Şampiyonası, dünku yanşlardan sonra tamamlandı. Kadet suufu Mustafa AmbaraHakan Guler çifti (tzmir), Optimist svufı: Selim Kalkıs (Jstanbul), Karadeniz Uhıslararası Kupası Kadet nrufı: Mustafa Ambarcı Guler çifti (Izmir), Karadeniz Kupası optimist suufi: Selim Kalktş (lstanbul). DSİ şampiyon samsun'da 4 günden beri devam eden Genç Kızlar Turkiye Basketbol Şampiyonası sonuçlandu Finaide rakibi Befiktaş'; 50~55 yenen Ankara DSİ Spor, Türiâyel şampiyonu oldu. 15 ekibin katüdığı şampiyonada uçüncuhtğü de Bursa DSI'yi 6740 yenen Ankara Yukseliş kazandı. İSKİ lider Kvkptnv'dan öncetü hareket Kırkpınar'dan «onraki harekel Türkiye'dekiyılbaşısı Kırkpınar' g ^ dır. KırkpınaröncesiveKırkpınarsonrasıolmak üzere gureş organizasyonlan da ikiye aynhr. Kırkpınar 'a giden yolda gureşçiler kendilerini Kırkpınar 'a göre ayarîarlar. Kırkpınar sonrasmda ise her musabaka rovanştır. Mart ve eylul aylannda Antalya, Denizti ve Muğla'ya giden yağh gürefçiler, Ukbahar ve sonbaharda da Karadeniz'e, Ordu, Samsun yöresine çıkarlar. Mayıs ayı Marmara ve Trakya 'da geçer. Haritadan da goruleceği gibi yağlı güreş ne ilginçtir ki Doğu Anadolu 'ya geçmemiştir. Çünkti oralarda hâlâ karakucak egemendir. Ferikoy Kulubu 'nün duzenlediğt Mushım Bağalar Futbol Tumuvası'na dun Feriköy sahasında oynanan karşuaşmalarla devam edildi. Vardar, Halide Edıp Adıvar önündeyenUmezliğini yitirince Aslanbahçe 'ye golyağdıran İSKİ, tidertik koltuğuna oturdu. Ahnan sonuçlar föyle: Kulesporözlemspor: 10, tnelÇagdaş: 51, CevizHGozgüspon M BuğurluKâğıthane: 30, tSKtAslanbahçe: 50, TunaSahin: 39,' Halide Edip AdıvarVardar: 32, SafaksporBengü: 41. At yarışları Alnlı Ganyan: 4/2/5/2/4/8, Üçlu\ Ganyan: 5/2/4, Üçltı Bahis: 8/7/2\ şeklinde sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog