Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

2 AĞUSTOS 1984 HABERLER CUMHURİYET/7 Ozetle Evlilik dersi konusunda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim Terbiye DairesVnce çalışmalarm sürdurüldüğü öğrertildi. Bakanhk yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik dersi ayn bir ders olarak değil, halen ortaöğretim kurumlarında okutulan ders kitaplanmn içeriğinin amaca uygun olarak genişletilmesi ile verilecek. "Evlilik" ayrı bir ders olmayncak bnar Af fı \asası işlemiyor Bakanlığın genelgesi: Kadastro görmemiş yerlere tapu tahsis belgesi verilmeyecek. Yeminli Teknik Bürolar Derneği: Bu genelge ile tapu tahsis belgesi dağıtımı bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Bugüne kadar îstanbul'da 3 bin, İzmir'de 700, Ankara'da 84 tapu tahsis belgesi dağıtıldı. CANAN KÖKER A.NKARA Kamuoyunda Imar Affı olarak bilinen 2981 sayılı yasa ile gecekondu ve kaçak inşaatlann affı için başvurular beklenilen düzeye ulaşmadı. Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'nın yeni bir genelgesiyle, tapulama ve kadastro görmemiş yerlerle veya mülkiyeti belirlenmemiş yerlerde öncelikle kadastro haritalarının yapılması istendi. Bu bölgelerde tahsis belgelerinin dağıtımı, tapulama ve kadastro haritaları hazırlanıp, mulkiyet belirlendikten sonra mumkun olabilecek. Yeminli Teknik Bürolar Derneği Başkanı bu genelge ile tapu tahsis belgeleri dağıtımının bilinmeyen bir tarihe ertelendiğini söyledi. Bayındırlık ve Iskân Bakanı Safa Giray'in imzasıyla tüm valiliklere gondenlen genelgede, tapu tahsis belgeleriyle ilgili değerlendirmenin, ancak tapulama ve kadastro haritalarının hazırlanıp, mulkiyet durumunun belirlenmesinden sonra yapılabileceği belirtıldi. Genelge ile bu tur alanlann valilik ve belediyeler tarafından kadastro mudürluklerine bildirilmesi istendi. Bayırdırlık ve Iskân Bakanlığı'nın genelgesi aynen şöyle: "2981 sa>ıiı kanunun uygulamasında roperli kroki ve ölçii krokisi ile ilgili işlemlerin aşağıdaki şekilde uygulamaya konulması u>gtın görulmuştür. Islah imar planı yapılacak alanlarda, ıslah imar planı >apılmadan önce halihazır harita alımlan yapılacagından ve bu haritalar uzerinde vapılann kesin durumu ve işgal ettiği alan belli olacağından. yapdacak tespit ve degerlendirmelerde, gecekondunun adresini sağlam bir şekilde belli eden, yakın cıvanndaki roperlere bağlantısını gösleren bir krokinin yeterli olacağı ve boyle bir krokide harita kadastro miihendisi veya 6785/1605 sayılı tmar Kanunu'nun 14. maddesine istinaden hazırianan yönetmeliğin 3. maddesinde sayılan fen elemanlannın imzasına ihtiyaç bulunmadığı, halihazır haritası mevcut olan yerlerde binanın kapı numarası ve sokak ismi yazılmak suretiyle bina verinin belli edilmesi, tapulama ve kadastro görmemiş veya mülkiyeti belirlenmemiş yerlerde, kanunun 9. maddesinin c bendinin son paragrafında belirtildiği uzere, öncelikle tapulama ve kadastro haritaları vapılıp, miilkivet belirlendikten sonra degerlendirmelerin yapılabileceği, bu nedenle de bu tür alanlann ivedilikle valilik ve beledi>elerce kadastro mıiduıiiiklerine bildirilmesi ve kadaslrosunun vapılması suretiyle mulkiyet durumunun çozıimlenmesi gerekmektedir. Bilgi alınmasını, iliniz dahilindeki tum belediyelere \e yeminli özel teknik burolara duyurulmasını ve gereğini rica ederim." Genelge ile ıJgili olarak görüşlerini açıklayan Yeminli Teknik Burolar Derneği Genel Başkanı Özcan Sungurçetin, \atandaşın tapu tahsis belgesi dağıtılacağından çoktan umuduğu kestiğini, yeminli burolara başvuruların bitmesine bir ay kaldığı halde, başvurularda duşuş olduğunu belirterek, "Bakanlığın bu genelgesiyle tahsis belgesi dağıtımı bilinmeyen bir tarihe ertelenmiş olmaktadır" dedi. Sungurçetin, "Cumhuriyet" muhabirinin sorusu uzerine, beledıyelerin ve yeminli burolann ne yapacaklarını bilemez halde olduğunu belirterek. şunları soy ledi: "Tapu tahsis belgesi dağıtım işi durmuş durumda. Belediyeler ancak kendi arazileri uzerinde olan gecekondulann tapu tahsis belgelerini verebilecekler. Gecekondulann çoğu ise belediye değil, hisseli araziler uzerinde bulunuyor. Anzalann hissedarlannı bulup, gecekondu sahibi ile uzlaştırmak ise mümkttn olmamaktadır. En büyük sorun bundan kaynaklanıyor. Belediyeler ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Büyuk şehirlerde anakent belediyeleri ile bağlı belediyeler arasında bu konuda bir işbirliği de saglanmış degildir. Belediye başvuru dosyaiannı incelemiyor, yeminli bürolar da işin içinden çıkamaz durumdadııiar. Herhangi bir yasal so'umluluklan bulunmadığı halde tapu tahsis belgelerini dolduruyorlar. Yeminli bürolar iş takipçisi olarak bile kabul edilmiyor. Belediyeler, yeminli burolann yapacakları işleri usılenmiş durumdalar. Dolayısıyla yeminli bürolar devreden çıkmışlardır. Yeminli burolann çoğu, vatandaşla kavgalı durumdadıriar. Yeminli bürolar dosyalan hazjrlıyor, belediyelere veriyor, ancak tahsis belgesi bir lüriu çıkmadığı için vatandaş yeminli bürolarla kavga ediyor, oysa dosyalar belediyede bekletiliyor." Özcan Sungurçetin, bakanhk tarafından yayınlanan genelge ile, tapuların kutüğe, ada parsele göre kayıtlarının yapılması esasının kaldınldığını, bölgenin tapulama ve kadastro haritalarının çıkanlmasının da yıllar alacağını söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürluğü Tapulama Daire Başkanı Servet Çetintaş ise, Turkiye'nin tamamırun kadastrosunun yapılamadığını hatırlatarak, büyük şehirlerin kadastro haritalannın büyuk ölçüde çıkarıldığını, ancak gecekondu bölgesi ile küçük illerde bunun zaman alacağını söyledi. Çetintaş, gecekondulann mulkiyet durumlannın belli olmadığını, bunun çözümlenmesi için kadastro haritalarının çıkanlacağjnı, genelgenin bu amaca yönelik olduğunu kaydetti. Çetintaş, "Vali ve belediyeler, bakanlığın genelgesi dogrultusunda bize başvuruda bulunurlarsa, haritalann çıkanlmasının fazla zaman alacağını zannetmiyorum" dedi. "Cumhuriyet" muhabirinin uç buyuk şehrin belediyelerinden aldığı bilgiye göre, tmar Affı Yasası'nın uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin üzerinden dört ayı aşkın sure geçmesine rağmen, Îstanbul'da 3 bin, tzmır'de 700, Ankara'da da sadece 84 tapu tahsis belgesi dağıtıldı. Imar affıyla ilgili 2805 sayılı yasanın yerine, 2981 sayılı yasanın yürürlüğe konmasından sonra, uç buyuk il arasjnda tapu tahsis belgesi için en çok başvuru İstanbul'da gerçekleşti. Yaklaşık 300 bin gecekondunun bulunduğu tstanbul'da tapu tahsis belgesi almak için belediyeye 2 bin 800, Milli Emlak Müdürlüğü'ne 1.500, Vakıflar Genel Müdürluğü'ne de 500 olmak üzere toplam 4 bin 800 dosya gönderildi. Tapu tahsis belgesi alabilmek için gecekondu sahibi tarafından müracaat formu, 2 bin lirahk imar affı harcı makbuzu, 2 Haziran 1981 tarihinden once gecekondunun yapıldığını kanıtlayan belge, nüfus cüzdanı örneği, arsa metrekaresinin beyanı olmak uzere beş adet belgenin hazırlanması gerekiyor. Yeminli burolara bu belgelerin getirilmesi uzerine en az beş bin lira olmak kaydıyla başvuruda bulunan kişi ile yenJnli buro arasında sözleşme imzalıyor. Yeminli teknik büro tarafından da beş adet belgeden olusan beş ayrı dosya hazırlanıyor Buna gore, tüm gecekondu sahiplerinin başvurması halinde îstanbul ve Ankara için yaklaşık 1.5 milyon, İzmir için ise 720 bin adet dosyanın hazırlanması, bir dosyanın içindeki belgelerle birlikte maüyetinin en az beş bin lira olduğu göz önüne alındığında ise sadece hazırlanacak dosyalar için üç büyük şehirde 18 milyar 600 milyon liralık bir harcama yapılması gerekiyor. Aynca, harita mühendisleri tarafından hazırlanan roperli krokiler için ortalama 20 bin lira masraf yapılıyor. İmar affı için gecekondu sahipleri, yasa uyarınca 2 bin lira harç ödüyorIar. Bu harcamalarda göz önüne alınarak tüm gecekondu sahiplerinin başvuruda bulunduğu düşunuldüğunde gecekondu sahipleri Istanbul ve Ankara'da 25'er milyar lira, İzmir'de de 10 milyar lira ödemiş olacaklar. ö t e yandan, 2981 sayılı İmar Affı Yasası ile ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18 Mart 1984 tarihinden bu yana yapılan başvurular ve dağıtılan tapu tahsis belgeleri miktarı göz önüne alındığında, İstanbul'daki gecekondulann tümüne ortalama 25 yılda, İzmir'de 48 yılda tapu tahsis belgesi verilebilecek. Ankara'da dört ayı aşkın süre içerisinde sadece 84 tapu tahsis belgesi dağıtıldığı dikkate alınarak hesaplama yapıldığında ise, ancak 1200 yılda tapu tahsis belgelerinin dağıtılacağı ortaya çıkıyor. Mahmııt Küçük sorgulanıyx>r Zeynep Gönenç'in öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Mahmut Küçük adlı kisinin sorgulaması araüksız olarak sürdürülüyor. Adana'da gözaltına ahndıktan sonra önceki akşam Istanbul'a getirilen hayat kadımmn sevgilisi suçlamaları reddederken, cinayet tarihinde nerede olduğunun henüz kesinlik kazanmadığı belirtildi. HP adayı kazandı Konya 'nın Seydişehir tlçesi Tasarcı bucağında yenilenen Belediye Başkanlığı seçimini HP adayı Hacı Ali Gök kazandı. HP Genel Sekreter Yardımcısı Ali thsan Elgin 'in açıklamasına göre, HP adayı en yakın rakibi ANAP adayından 85 oyfazkı aldı. Tasarcı 'daki seçime MDP de katıldı. Indirimli satışlar ortadireğe göz kırpıyor Fiyatlar ne kadar inse de nne tepede Istanbul Haber Servisi Durgun bir >az sezonu geçiren mağazalar dünden itibaren bir ay sürecek ındirimli satışlara başladı. Indirimli satış yapmak için Îstanbul'da 300 firma muracaat etti. Geçen yıl 345 firmanın ındirimli satış yaptığını belirten Ticaret Odası yetkilileri müracaatlann 20 ağustosa kadar devam edeceğini bildirdiler. tndirimli satış yapan mağaza sahipleri ise ilk bir haftada pek fazla bir canlanma beklemediklerini, ancak Kurban Bayramı'nın eylul başına rastlaması nedeniyle ağustos sonlannda satışların hızlanacağını belirttiler. Ticaret Odası'nın eski fiyatlannm etiketierde belirtilmemesi yonundeki yasağına rağmen bazı firmalar, bu yasağa uymadıkları görıildu. Bir büyük mağazanın Genel Mudürü Melih R. Sarter, "Resmi indirimli satışlar" için şunları söyledi: "Amacımız stoklan tamamıyla eritmektir. Zararına satsak dahi climizdt tek bir çorap dahi bırakmamayı duşunuyonız. Ancak gidiş temposu beklediğimiz hedefe zor ulaşacağımızı gösteriyor. Gorduğiım kadan ile rağbet az. Kurban Bayramı'nın eyliil başına gelmesi nedeniyle satışlann artacağını tahmin ediyoruz. İndirimli satış uygulayan firma her gun artmasına karşın, Ticaret Odası'nın çıkardıgı kararlar cagdışı kalıjor. Ankara ve İzmir'de her mağazanın kendi özel muşterilerine özel indirim uygulamasına izin verilirken, İstanbul'da bu uygulumaya izin verilmiyor. Biz daimi muşterilerimize özel indirim yapıp, hizmet etmek istiyoruz. Maalesef bunu yaptığımız zaman ceza goriıyoruz. Eski fiyatların etiketierde gosterilmesinin yasaklanması da pek mantıklı bir iş değil. Müşteri eski ve yeni fiyatlan görmek ve kıyaslamak istiyor. Yaz sezonunda umduğumuzu bulumayarak planlanmızdan yuzde 1520 daha az satış yapabildik. Korkunç para sıkıntısı içindeyiz. Elimizdeki malı tek bir çorap dahi bırakmadan satarak paraya çevirmek istiyoruz." Mahmutpaşa'daki bir mağazanın mudurıi Kadir Yenici, müşterilerinin yuzde 80'ini Arap turistlerin oluşturduğunu ve geçen yılki durgunluğun bu yıl da görüldüğünü belirterek şunları söyledi: "İndirimli satıslarda 67 milyon liralık mal satmamız gerekiyor, ama olacağını pek sanmıyorum. Vatandaşın alım gıicii yok. Durum bu bafta belli olur. " Ilk gun ındirimli fiyatlan görmek için mağazaları gezen muşteriler ise, fiyatlan, indirilmesine karşın yine de pek iç açıcı bulmadılar. Asiye Şimsit Bir bankada memur olarak çalışıyorum. Kızıma şort, bluz aldım. Zaten taksitle ahşveriş yapıyoruz. Indirimli fiyatlardan pek alabileceğimiz şeyler olmuyor. Malik Doganay Ticaretle uğraşıyorum. Fiyatlar pek uygun değil. Tişortlerde biraz ucuzluk vardı. Kendime 6 bin dort yüz liraya iki tişort ile hanıma 5 bin iki yuz liraya ayakkabı aldım. Berra Devecioglu Milli Eğitim'de memurum. Kıza bir bluz bakıyorum. Tenzilatlı dahi olsa fiyatlar yanaşılabilecek gibi değil. Indirimli satıslarda zaten kuçülmüş şeyler kalıyor. Satılmayanlan bırakıyorlar. Dilaver Çalışkan İndirim var diye geldik. Banka memuru olarak "yan direği" temsil ediyoruz. Kravatın ındirimli fıyatı 2 bin 780 lira. Ben bu fiyata kravat alıp boynuma takarsam ay sonunu zor bulurum. Ayağımdaki pontalon 5 senelik, ayakkabının altı pençeden geçilmiyor. Nahit Menteşe'nin kızı nikâhlandı Eski bakanlardan Nahit Mentese'nin kızı Gamze Menteşe dün İzmir'de Levent Taner'le nikâhlandı. Büyük Efes Oteli'ndeki nikâhta MDP ve DYP'liler bir araya geldi. İlçe belediyeleri bağımsızlaştı tstanbul Anakent Belediyesine bağlı 15 ilçe belediyesi dünden itibaren bağımsız çalısmaya başladı. BA YAıS ORTADIREK DÜŞÜNCELt İndirim başladı. Boyumuz fiyatlara yetişmiyordu, şimdielimiz değer mi acaba? Eldeki para belli, almalı mı almamalı mı? (Fotoğraf: ŞENOL KOSUKÇL't Adalar'a cankurtaran motoru Kurumda îşsiz çok, iş pek yok ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) tş ve İşçi Bulma Kurumu'na bir yılda 1.5 milyon kişi başvurdu, ancak yuzde 10'u işe yerleştirilebildi. İş ve işçi Bulma Kurumu verilerine gore, 1983 yılı içinde, bir önceki yıldan devredilenlerle birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişi iş bulmak için başvuruda bulundu. İş başvurularının yoğunlaştığı iller arasmda Istanbul 143 bin kişi ile önde giderken, onu 108 bin kişi ile Ankara, 58 bin kişi ile de lzmir izledi. Üç buyuk kentteki yaklaşık 300 bini aşkın iş başvurusundan 60 bini kadınlar yaparken, tüm Turkiye'de iş başvurusunda bulunan kadın işgücu sayısı 280 bini aştı. Öte yandan en az iş başvurusunda bulunulan Hakkâri ilinde de geçen yıllara göre büyük bir artış oldu. Hakkâri'de tş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvuran toplam 1251 kişinin 49'unu kadınlar oluşturdu. îş arayanların en büyük kesımini, 147 bin 320 erkek, 98 bin 13'ü kadın olmak üzere, toplam 245 bin 333 kişi ile muhasebeciler ve buro elemanları meydana getirdi. İş arayan şoforler ise, 71 bin kişi ile ikinci sırayı aldı. Tüm Türkiye'de, iş bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumlan'na başvuran yaklaşık 1.5 milyon kişiden sadece 158 bini bu kurumlar aracıhğıyla çeşitli işlere yerleştırildiler. Başvuruda bulunarak iş bulanlardan 91 bin 679'unu erkekler 66 bin 363'ünu ise kadınlar oluşturdu. Ote yandan geçtiğimiz yıl içinde yurt dışında çalışmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından toplam 52 bin 470 vasıfsız işçi çeşitli ulkelere gönderildi. Türk işçisi istihdam eden ülkeler arasında toplam 23 bin 292 kişi ile Libya baş sırayı alırken onu, 20 bin 238 kişi ile Suudi Arabistan izledi. Türkiere iş veren uçüncu " b ü y u k " ülke ise, 7 bin 36 7 kişi ile Irak oldu. Arap ülkelerine gonderilen Türk işçilerinin de en büyük kesimini toplam 17 bin 867 kişi ile yine şoforler oluşturdu. Yurt dışında şoförlerden sonra aranılan diğer meslekleri ise sırasıyla duvarcı, sıvacı ve betoncular oluşturdu. 1983 yılı içinde yurt dışına gonderilen Türk işçilerinin ülkelere göre dağılımı şöyle oldu: Libya 23 bin 289'u erkek 3'u kadın olmak uzere toplam 23 bin 292 kişi, Suudi Arabistan 20 bin 229'u erkek 9'u kadın olmak üzere toplam 20 bin 238 kişi, Irak 7 bin 362'si erkek 5'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 367 kişi, Kuveyt 536'sı erkek 3'ü kadın olmak uzere toplam 539 kişi, Ürdün 318'i erkek 3'ü kadın olmak uzere 321 kişi, Avustralya 84'ü erkek 97'si kadın olmak uzere toplam 181 kişi, Almanya 36'sı erkek 7'si kadın olmak üzere toplam 43 kişi. Adalar Belediyesi sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 100 milyon liraya cankurtaran motoru yaptırıyor. Adalar Belediye Başkanı Recep Koç, Adalarda bulunan sağlık ocaklarınm yeterli olmadığmı, bu nedenle acil durumlarda hastamn tstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki hastanelere yetiştirilmesi için motor yaptırmaya karar verdiklerini söyledi. (THA) "Maneviyat doktoru" serbest bırakıldı Fatih 'te üfürükçulük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan "maneviyat doktoru" Hasan Taluy dün serbest bırakıldı. Fatih Cumhuriyet Savcılığında ifadesi ahndıktan sonra salıverilen Taluy 21 yüdır ' 'Maneviyat dokturhığu"yapnğını, ilk defa boyle bir olayla karsılastığını belirterek ' 'Bugune kadar 5 bin hastayı tedavi ettim, 40 yumurtadan biri cük çıktı" dedi. (UBA) Ortaokul öğrencmyken uçak yapmak bile yetmedi ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) "Cizre ortaokulu son sınıf oğrencisi Beşir Özkurt, kendi çabası ile bir uçak yaparak buyuk bir başan kazanmıştır. Bu değerli gencimize bundan sonraId çalışmalannda da başarılar ve tüm gençlerimizin onun yolunda yurumelerini dileriz." Türk Hava Kurumu"nun 1970 yılında çıkardıgı "Uçan T ü r k " dergisi Beşir Özkurt'a başan ile birlikte tüm gençlerin onun yolunda yurumelerini dilemiş... Ama, Özkurt, "kendi yolu"nu diğer gençlere önermiyor. Hayat hikâyesini ise şöyle özetliyor: "1954 yılı Mardin Cizre dogumluvum. Havacılıga hevesim vardı. Ortaokul ikinci sınıf ögrencisi iken iddia uzerine tek kişilik bir uçak yaptım. Ziraat okulunu birincilikle kazandım, ikincilikle bitirdim. 1974den 1979'a kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat tşleri Genel Mudürlüğü il, ilçe ve taşra teşkilatlarında çalıştım. İstifa ettim. Makine Meslek Yüksek Okulu'na girdim, bitirdim. Irak'a gittim. Uç yıl yüksek tekniker olarak çalıştım. Türkiye'ye dondüm. Askerlik yaptım. Eğitim Enstitüsu Turkçe Bolumü'nu bitirdim. İş aramaya başladım; dört yabancı dilli. üç diplomalı işsizim." "Diğerlerinden farksız" işsizlik övküsü, soru yanıtlarla şöyle devam etti: Uçak yapmak nereden aklınıza geldi? ÖZKURT Bazı filozoflar der ki, bilgilerimiz doğuştandır. İlahi bir kaynağa dayarur. Bunlar dogmatistlerdir. Onlara göre, insan bilgisi mutlak ve doğuştandır. Bunlann ardından sofist 3 diploması var, ama iş bulamıyor ler gelir... Onlar da der ki, hakikat ya da mutlak diye bir şey yoktur. Bilgilerimız sadece belagat sanatındaki yeteneklerimize bağlıdır. Yani Ali Veli'yi ikna edebiliyorsa, o alanda bir hakikat sağlamıştır. Bunlardan sonra kritistler sonra pozitivistler daha sonra faydacılar gelmiş: Bunları pragmatistler izlemiş. Amerikan zihniyetini anlatan bu duşunceye göre, her şey menfaat unsuruna dayanu. Bize bir yarar sağlayan şeyin hakikat değeri vardır. O zaman onunla ılgilenir, dikey çalışma yapılır. Yararı yoksa, genel kültürden öteye gidemez. Şimdi sizin sorunuza geleyim. Ben bu uçağı dogmatist gorüşe göre mı yaptım? Pozitivist görüşe göre mi? Yoksa, pragmatist gorüşe mi? diye kendime sordum. Bence bunlann hepsinden bir şeyler var. Ama fiziki çevrenin rolünü de inkar etmiyorum. Sizce fiziki çevrenin uçak yaparken sizde ne gibi etkikri oldu? ÖZKURT Üstumüzden geçen uçaklann gurühüleri, patırtıları beni etkilemiştir. Ben de kafamı çahştırdım. Bılirsiniz, benzin motoru çalıştırır, motor per\ aneyı döndurür. Pervanenin havada dönmesi uçağı ileri doğru fırlatır. Geriye doğru itilen havanın basıncı, alt kanatlara çarpar Aynı zamanda kanatlann ardında bulunan kanatçıklann kapanması ile.. Yani fizik kanunlarına gore, 1 santimlik bir alana 1 kiloluk bir basınç etkı eder. Kapakçıkların kapanması ve aynı zamanda yüksek hız ile basınç artar. Kanaılar da uçağın bir parçası olduğuna gore, uçak havaya kalkar. Kanatlar biraz eğiktir tabii. Uçak inmek istediği zaman kanatçıklar açılır. Yerçekimi kanunlanna gore, cismin molekulleri aşağı iner. Bu sırada kanatçıklar tamamen kapanmıştır. Ben uçağı yapıp, 15dakika kadar uçurmayı başardıktan sonra, izinsiz uçak yapıp uçurmaktan başımız biraz derde gırdi. Daha sonra Irak'a gittim. Ben oradayken babam, evin ikiuç odasını işgal eden uçağı imha etmiş. Dünyn kadınlarının 10. yılı için hatıra paralar piyasada Dünya kadınlarının 10. yılı nedeniyle basılan hatıra paralar piyasaya çıkarıldı. Darphane ve Matbaa Genel Müdürü Salih Yardıma 'nın verdiği bilgiye göre altın paralar bugünden itibaren 50 bin, gümüş hatıra paralar ise 5 bin liradan satılacak. Beşir Özkurt Kesin dönüş yupanlar okul teiaşında Özellikle Almanca öğretim yapan okulların önünde uzun kuyruklar oluşturan aiieler, çocuklarımn açıkta kalmaması için ilgililerden yardım bekliyorlar. İstanbul Haber Servisi Almanya'an kesin donüş yaparken, Turkiye'de çocuklarını yabancı dilde oğretim yapan herhangi bir okula yerleştirebileceğini uman işçi aileleri, bu okullara başvurduklannda duş kırıklığına uğradılar. Almanya'nın çeşitli okullarında Almanca dilde öğrenim yapan ve bu arada Ingilizce ya da Fransızca dillerini de ders olarak gören işçi çocukları, hangı düzeylerde olurlarsa olsunlar kontenjan yokluğundan Türkiye'de zorunlu olarak "klasik" okullara devam edecekler. Yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye'deki okullara kayıt yaptırabilmeleri için öncelikle Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanhğı'ndan "denklik belgesi" almaları gerekiyor. Okulların açılış tarihmin yaklaşmasıyla birlikte söz konusu denklik belgelerinin verilmesıne tum illenn Milli Eğitim Müdürlükleri'nde önceki gun başlandı. Denklik belgelerinın verilmesine başlanmasıyla birlikte, önceki yıllarda kuçuk boyutlarda da olsa görulen bir sorun kesin önuş yapanlann sayısının artmasıyla buyuk boyutlara ulaşu. Almanya'dan donen işçi aileleri, çocuklarımn Türkçe'den çok Almanca bıldiklerini, Türkçe dilde yapılan eğıtimde zorlanacaklarını belirterek, başta Almanca dil• Hüviyetimi kaybettim. Hükumsuzdur. IBRAHİM ETEM EYİSAN de öğretim yapanlar olmak üzere tum Anadolu liseleri ile ozel Turk ve yabancı okulların kapılarını aşındırmaya başladılar. Ancak bu okulların büyük bir bölümünden " H i ç kontenjanımız yok", birkaçından da "Çok az kontenjanımız var. Bu yüzden girme şansınız düsük" yolunda yanıtlar aldılar. Bu kez Milli Eğitim Müdurlüklerine başvuran aiieler, buralarda da "Oturduğunuz yere en yakın okula kayıt yaplırın" onerisiyle karşılaştılar. Türkiye'ye kesin dönuş yapan ışçilerden Ulviye Ozkar çocuklarımn birinin 5. sınıfı. ötekinin 9. sınıfı Almanya'da bitirdiğini söyledikten sonra, "Şimdi ben çocuklanmı nasıl normal okula verebilirim? Ana okulunu dahi Almanya'da okudular. Türkçe'yi çok az biliyoriar" şeklinde yakındı. Almanya'da 3. ve 10. sınıfları bitiren iki çocuğuyla yurda donen Hüseyin Taş adlı işçi de "Almanca dilde öğrenim yapan hiçbir okuldan otumlu yanıt alamadım. Şimdi benim çocuklanm normal okullara nasıl uyum sağlar?" dedi. Öte yandan Istanbul Milli Eğitim Mudürlüğü yetkilileri, çok az sayıda kontenjan olmasına karşılık başvurunun çok olması halinde bu okullarda smav açılabileceğini belirttiler. Basisen'in sözleşmeleri Banka Sigorta tşçileri Sendikası (Basisen) yıl sonuna kadar 9 yeni işyerinin toplu sözleşmesini yapacak. Sendikanın toplu sözleşme yapabileceği 24 işyerinde 35 bin işçi bulunuyor. Basisen Genel \fali Sekreteri Mustafa Ketenci şu ana kadar 7 isyerinde de toplu sözleşme yaptıklarını, iki işyer'mde yetki, birinde de tespit aldıklanm açıkladı. "Fiyatınız nedir?" Sunalp, Niğde Belediye Başkanı'na kızdı Deri fabrikasında yangın çıktı Zeytinbumu, Kazhçesme'de Bayraktar Deri Fabrikasının ilave ahşap katında derilerin kurutulduğu bölümde, dün saat 16.45 sıralannda yangın çıktı. Kaynak yapımı sırasında çıktığı belirtilen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ve yangınm Bakırköy ile Fatih itfaiye gruplannm çaüşmalarıyla çevreye yayılmadan söndürüldüğü belirtildi. ANKARA (ANKA) MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, Niğde'nin MDP'li Belediye Başkanı Feridun Zeren ile Niğde İl Başkanı Feyzullah Giincu ve bazı Belediye ve II Genel Meclisi uyelerinin ANAP'a katılmalarına sert tepki gösterdi. Sunalp, konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularına, "Daha birkaç gıin evvel beni ve Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımı Niğde'de buyuk torenlerle karşılayanların fiyatlanmn ne olduğunu sormak lazımdır" karşılığını verdı. BAŞSAGLIGI Dostumuz Avukat Sn. Ünsal Tüzün'ün değerli eşi genç yaşta kaybettik. Değerli arkadaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz. YURDAGÜI^HATİCEAYTAÇGÜVEN AYDOĞMUŞ TÜLİN TÜZÜN'ü KAPIDA BEKLEYİŞ Istanbul Erkek Lisesi kesin donuş yapanlann en çok rağbet ettikleri okullardan birisi. Ancak Ihe yetkilileri an an talep karsısında "kontenjan sorunlanm" öne sürerek, velilerin çoğuna baska okullara basvurmalarını öneriyorlar. (Foioğraj: ASİYE UYSAL) PİKAJCILAR, MONTAJCILAR aranıyor. Başvuru: İletişım Yaymları Ayla İşler: 520 14 53 Sürekli yayın deneyimi olan, genç, dinamik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog