Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli 9 ESBANK «tedbirli ve kararlı" 61. Yıl; Sayı: 21593 m h u r i yet Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 9 Ekim 1984 Salı Atina'mn sivil uçuşlara kapatnğı G18 hava kondoru, tstanbul Atina tstanbul uçak seferlerınin yapılabilmesini etkilemiyor. Dışişleri Bakanı Halefoğlu £ J#W f ! Lateli/htanbul 522 75 74 528 64 37 13 Ekim Beklemeliler 8 Ekim Akşam kursu 26 Ekim V,RAM ANESt iatırlık Kurslan Ozal: Kimse hayal peşinde koşmasın Bakanı Ali Tannyar ve Milli SaBaşbakan, Şemdinli ve Eruh'ta "Türkiye üzerine emel vunma Bakanı Zeki Yavuztürk, besleyen gafiller, başlarını yalçın kayalar gibi milletin sert Emniyet Gerıel Mudüru Saffet göğsünde kıracaklardır" dedi. Şemdinli Jandarma Sınır Ankan Bediık olduğu halde heTabur Komutanlığı'nda Başbakan'a brifıng veren likopterle Şemdinli'ye geçti. Tuğgeneral Kenan Sancar, Türkiye'den kaçmış olan Başbakan Ozal'ın zıyaret etti300400 teröristin Barzani kuvvetlerinin karargâhlarma ği Şemdinli Jandarma Sınır Tayakırt yerlerde kamp kurduklarım büdirdi. bur Komutanlığı'nda kendisine letinin karşısında ufacık bir si Tuğgeneral Kenan Sancar taraCANAN YAZGANGtL nek gibidirler, rahatça fından bir brıfing verildı. TuğŞEMDtNLt/ERUH Baş ezilebilirler" dedi. Ayrılıkçı guç general Sancar, bölgede şimdiye bakan Turgut Özal, geçen ağus lere "hayal peşinde koşmamala kadar yapılan operasyonlarda rını açıksecik tavsiye eden" 121 kişinin gözaltına alındığını, tos ayının ortalarında aynhkçı Özal, guneydoğuda meydana ge bunlardan 53'ünun serbest bırasol teröristlerce baskına uğrayan len olaylardan sonra, "Bir tır kıldığını, 13 kişinin Diyarbakır Şemdinli ve Eruh ilçelennde incelemeler yaptı, Diyarbakır uze manma olmasın diye güvenlik Sıkıyönetim Komutanlığı Askerinden Ankara'ya döndu. Özal, önlemlerinin biraz geniş ri Mahkemesi'ne sevk edildiğini, bunlardan 8'inin Şemdinli olayburalardaki konuşmalannda, tutulduğunu'' söyledi. "Türkiye üzerinde emel besleyen Geceyı Van'da geçiren Başba larına fiilen katılan kişiler oldugafiller başlarını yalçın kayalar kan, dün sabah Van Belediye Sa ğunu anlatarak operasyonlann gibi milletin sert göğsünde kıra rayı ve Işhanfnı hizmete açlı. sürmesine rağmen bolgedeki aycaklardır. Bu insanlar Türk dev Daha sonra beraberinde İçışleri (Arkası Sa. 8, Sü. S'te) Ege'de YunanistanNATO çekişmesi Halefoğlu: şantaj yapıyor Atina G18 hava koridorunu 34 saat için hapatU NATOyu Yunanistan Kaddafi, Libya'nın Italya'ya tesliminden Türkiye'yi sonımlu tuttu \unan hükümet açıklamasmda, "Yunan hava sahasını ihlal edecek, savaş uçaklanm milliyeti ne olursa olsun, püskurtmek için hazır bulundukları" bildirildi. Türk Dışişleri adına yapılan açıklamada, amacın etrafı gürültüye boğup NATO'yu etkilemek olduğu belirtildi. STELYO BERBERAKİS~ ATİNA Yunan hukümet sozcüsu Dimitris Manıdas dun öğle vakti yaptığı bir açıklama ile dün saat 14.00'ten başlayarak bu geceyarısına kadar Ege bölgesini boydan boya yaran G18 hava koridorunu uiuslararası sivil hava trafiğine kapadı. Kuzey Yunanistan'da uç parmak biçiminde denize uzanan Halkidiki Yanmadasının yanıbaşından başlayarak, Lımni Adası uzerinden Rodos'a ve oradan Ortadoğu ülkelerine açılan G18 hava koridonınun Ege bolgesindekı bölumunun altında dün başlayan NATO'nun "Kararlılık Gösterisi84" tatbikatlarının uzantısı "hava savunması" hava tatbikatlarının yapılmasını, uluslararası sivil havacılık açısından tehlikeli ve sakıncalı gormesi üzerine Yunan hükümeti, söz konusu koridorun uçuşlara 34 saatliğine kapatıldığını duyurdu. G18 hava koridoru, Orta Avrupa'dan başlayarak Ortadoğu ulkelerine kadar uzanıyor. 1947 Şikago'da yapılan Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu (1CAO) toplantısından 7 yıl sonra (1952) Ege Denizini boylamasına kesen ve Rodos Adasına kadar G18 KORÎDORU Haritada görülen ve Halkidiki Yanmadasının kuzeyinden başlayarak Rodos Adası'nın güneyine kadar inerek Ege'yi yukandan aşağıya boydan boya geçen G18 hava kondoru bu gece yanstna dek sivil uçuşlara kapalı kalacak. Söz konusu koridor LimniMidiUiSkiros adalanrun arasmda kalan bölgede yapılan NA TO hava savunma tatbikatlan nedeniyle Yunanistan ile NA TO güçleri arasmda sürtüşme yaratma şansma sahip. Aynca, G18'in kapalı kalması Orta A vrupa Ortadoğu sivil uçuş bağlantısını ya durduracak ya da uçaklar rota değiştirmek zorunda kalacakları için, W14 hattını izlemek gibi önemli aksamalar yaratacak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sivil uçuşlar, yani THY ve Olympic Havayollan'mn tstanbul Atina tstanbul seferleri G8 adı verilen koridordan yapılabUiyor. Her ne kadar söz konusu koridor G181 Midilli ve Sakız arasmda bir noktada kesiyorsa da, sivil havacılık kurallanna göre, kapatılan bir hava koridorunu yatay kesen hava koridorundan yapılan uçuşlar kabul ediliyor. Haritada gözüken G18 hava koridorunun genişliği 30 kilometre. uzanan G18 bolumunün sorumluluğu Yunanıstan'a verilmişti. F1R (Flight Information Regıon) hattı sorumluluğu altında bulunan 30 kilometre genişlikteki G18 hava koridoru, Atina Istanbul Atina seferleri için geçerli değil. Turk \e Yunan Havayolları'na ait sefer uçaklannın Atina Midilli tstanbul doğrultusundaki G8 hava koridorunu kullanmasına engel olmuyor. Ancak Orta Avrupa'dan ve Selanik uzerinden Ortadoğu ülkelerine sefer yapan sivil uçakların 34 saat için trafiğe kapatılan bu koridorun dışında kalan W14 gibi hava koridorlannı kullanma zorunluluğunda kalmasının çeşitli rotarlara yol açacağı bekleniyor. Nitekim, THY'dan ahnan bilgiye gore Istanbul Atina uçak seferleri normal olarak sürüyor. Hukümet sözcusü Marudas, geçtiğımiz hafta bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "NATO'nun hava savunması tatbikatlan süresinde gereken önlemler 8 ekim tarihinde alınabüir" yolundaki yanıtı, Yunan hukümetinin dün aldığı yasaklama kararı ile çakışırken, dünkü açıklamada Türk savaş uçaklannın da yer alacağı NATO'nun iki aşamalı hava savunması tatbikatlarında Yunan Ha(Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) Libya lideri: Lozan Antlaşmasına göre Türkiye, Libya'yı îtalya'ya feragat etmişti. Bu, Türkiye için tarihin bağışlamayacağı büyük bir hatadır. TRABLUS, (ANKA) Lib ya lideri Albay Mnammer Kad dafi, Libya'nın Italya'ya tesli minden Türkiye'yi sorumlu tutarak, Türkiye'nin üzerine büyük sorumluluk düştüğunü belirtti ve "Çunkü Libya'yı İtal yanlara Libyaldara danışmadan teslim etmiştir" dedi. Muammer Kaddafi, Libya'nın Italyan sömürReciliğinder (Arkası Sa. 8, Sü. Vde) ABD Yardtmt: ABD yönetıminin çabaları, şu anda yardım miktarımn her ne kadar ıhtiyaçlarımızı tam karşılamasa bile mevcut koşullar altında mumkün olan azamı düzeyde gerçekleşmesini sağlamıştır. Kıbrts; Kıbrıslı Rumlar da KKTC'nin uzlaşıa tutumunu lakındıkları takdırde 2. tur gorüşmelerde ilerleme sağlamak imkânı ortaya çıkabilecektir. Ortadoğu: Turkıye 'nin bolgedeki gergınliklerin ve çatışmaların sona ermesi için sarfettıği gerçekçı ve taraf tutmayan çabaları takdirle karşılanmaktadır. NATO ve ABD'ye yenı şantaj • / CENGİZ ÇANDAR Haberi 12. Sayfada tan 'ın uluslararası diplomatık seferberliğının heYUNANİSTAN ESKt defı olan Türkiye ile kendisi arasındaki normal Yunanistan'm aldığı, Ege'yi boydan boya ke uçak seferlerım bile engellemiyor. DIŞİŞLERİ BAKAN sen G18 hava koridorunu 34 saat sivil uçuşlara Üstelik, A tina 'da hukümet sözcüsu Marudas ile YARDIMCISI: HAVA kapatma kararı, kararın teknik sonuçları incelen göruşen kimi yabancı muhabirlerden edmilen bil KORİDORUNUN diğinde o denli heyecan uyandırıcı bir olay değil. giye gore, G18 koridoruna girecek savaş uçakla KAPATILMASI Bu karar nedeniyle Ege'de savaş bulutlannm do nm düşürme talimatı dahi Yunan savaş uçaklarılaştığt yolunda haber başlıkları ya da yorumlan na verilmeyecekmiş. Bu durumda, ' Vn sıcak gün " SAÇMALIKTIR fazla abartma olur. Söz konusu karar, Yunanis (Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) Haberi 8. Sayfada HP'de yeni yönetim ilk toplantısmı ynptı Calp 'birlik' çağrısı yaptı na iltifat edilmediğini söyledi. Kurucular Kurulu toplantısının yasal olmadığı iddialannı da reddeden Calp, itiraz gerekçelerini tek tek yanıtladı. ANAP iktidarına karşı tüm HP'lileri birlik ve bütunlük içinde olmaya çağıran Calp, HP'nin ozgur. hilesiz ve demokratik bir kurultaya gideceğini söyledi. Calp. "Daha önce Gürkan ekibi için "va ben ya onlar' demiştiniz. Şimdi birlik beraberlik çağrısı yapıyorsunuz..." yolundaki bir soruya "Bu vanlış anlaşıldı. Dışarıda bir muhalefet grubu vardı ve iktidarı muhalefet devirdi. Ama gazeteler muhalefet kaybetti diye > azdılar, bu yanlış" dedi. Calp bir başka soru üzerine, "Vasalara göre 12 Eylül oncesi parti yöneticilerinin ve partilerin yasakları vardır. Onlarla ilişkn e girmek doğru olmaz. HP'nin SODEP ile ya da kurulacak DSP ile birleşmesi a>rı, bütun sosyal demokratlann çatımız altında toplanması ayrı kavramlardır" şeklinde konuştu. Calp, "Gürkan, kurultayın demokratik şekilde >apılmaması halinde bir arada bulunmanın imkânsız olduğunu söyledi..." yolundaki soruya, "Kendisine güvenemeyen adam güvenden, korkak adam cesaretten. kör ise ışıktan bahseder. Onun bö\le demesi acaba bir tezahür müdür?" karşılığını verdi. HP'de parti içi muhalefetin başını çeken Aydın Guven Gurken dün bir açıklama yaparak, kongrelerin hilesiz yapılması, de(Arkası Sa. 8, Sü. Vde) Parti içi muhalefeün lideri Gürkan "Kongreler hilesiz yapüırsa, kurultaya delegelerle oynanmadan ve örgütler değiştirilmeden gidilirse yeni yöneümi başımıza taç yaparız" dedi. Yılmaz Hastürk, dün yapılan MKYK toplantısında Genel Sekreterliğe seçildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü çağrtsında" bulundu. Gurkan rosu) HP Genel Başkanı Nec"Kongreler hilesiz yapılsın det Calp, kongre takvimine uya yeterli" dedi. caklannı soyleyerek kurultay önHP'nin yeni Merkez Karar cesinde il ve ilçe başkanlarının Yonetim kurulu ilk toplantısmı görevden alınacaklanna ilişkin dun yaparak partinin yeni >önesöylentileri yalanladı ve parti ticilerini belirledi. Toplantıdan içinde birlik beraberlik çağrısı once bir konuşma yapan Calp, yaptı. HP Genel Sekreterliği'ne, kamuoyunda spekulasyonu yayapılan oylama sonucunda Yıl pılan konulara Kurucular Kurumaz Hastürk seçildi. İu'nun el koyduğunu belirtti. HP'de Gürkan ve Calp grup HP'nin bölündüğu iddialarının larının çekişmesi sürerken, Ay ortadan kaldırıldığını ve HP'yi dın Guven Gürkan dün bir açık parçalamak isteyen dış çevrelelama yaparak "barış rin korukledikleri kavga ortamı ABD yardunı son aşamada Yunan ve Rum lobilerinin yardımı daha da kısmak için bugün son çabayı harcayacaklan belirtiliyor. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON ABD'nin 1985 mali yılında Türkiye'ye vereceği askeri yardım kesinleşme aşamasına geldi. Kongre Uzlaştırma Komitesi tarafından kabul edilen 700 milyon dolar tutarındaki yardımı kapsayan Yeni Bütçe Yasası Kongrenin her iki kanadında (Senato ve Temsilciler Meclisi) onaylandıktan sonra Başkan Ronald Reagan'ın imzasına sunulacak. Bugün Temsilciler Meclisi ile Senato Genel Kurullarında ele alınması beklenen Butçe Yasa Ta(Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) Marmaris'te bir caddeyıe Yunus Nadi adı verildi Belediye Başkanı Elgin'in önerisiyle bir parka Abdi tpekçi, yeni açılan bir sokağa da şehit Yüzbaşı Bilal Soybirgiç'in adları kondu. MARMARİS, (Cumhuriyet) Marmarıs Belediye Meclisi, Datça yol kavşağı Sıteler Caddesine Yunus Nadi, bir parka Abdi İpekçi. yeni açılan bir sokağa da Yuzbaşı Bilal So>birgiç'in adını verdi. Meclısin onceki gunku oturumunda, bazı cadde ve sokak adlarının değiştirilmesıni gündeme getiren Belediye Başkanı Muharrem Elgin'in onerısıyle Siteler Caddesine Yunus Nadi'nin adı verildi. Ayrıca ilçenin yeniden duzenlenen tek parkına Abdi İpekçi'nın, yenı açılan bir sokağa da Güneydoğu'da ayrılıkçı teröristlerce şehit edilen Yuzbaşı Bilal Soybirgiç'in adının verilmesı oy birliği ile kabul edildi. A>nı gun isimlerin tabelaları hazırlanarak yerlerine asıldı. Marmarıs'te bir cadde ve bir parka yenı ısım verılmesıyle ilgili olarak açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Elgın şunları söyledi: "Genç Turkiye Cumhuriyeti'nin \e demokrasinin kuruluşu sırasında bü>uk insan ve devlet (Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) iletmeye başladılar. Dün ilk olarak İTÜ'ye bağlı çeşitli fakultelerden 1000eyakın öğrenci, Gumüşsuyu PTTsinden postaladıkları dilekçelerinde, yeni yürürluğe konulan "paralı öğretim" uygulamasından vazgeçilmesini, "198384 ders yılında yıl içi ve yıl sonu sınavlannda başarısız kalınmış derslerle ilgili olarak tüm İTÜ öğrencilerine bir ek sınav tamnmasını, yıl içi sınavlan ortalamasımn yüzde 40\ ile yıl sonu sınavlan notunun yüzde 60'ının 51 sağlamasmın bir dersten başanlı olunabilmesi için yeterli sayümasını, ikinci kez ahnan bir dersin devam zorunluluğunun, 22 ders saati sınırlamasının kaldırılmasmı" istivorlar. tstanbul Üniversitesi Çapa Tıp fakültelerini temsil eden 9 kişilik bir öğrenci grubu da dün Ankara'ya gitti. Öğrenciler, aynı isteklerini YÖK Başkanı Doğramau ile ANAP ve öteki parti gruplarına iletmeye çalışacaklar. Bu arada öteki bazı fakulte ve yüksekokul öğrencilerinin de bu isteklerle ilgili olarak dekanlıklarına başvuracaklan belirtildi. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) tstanbul'da çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler, YÖK Öğrencilerden TBMbTye mektup uyguıamalarından doğan sonınlarını TBMM Başkanhğı'na UGUR MUMCU GOZLEM Yarını Yaşamak İçin M. Ali Bırand'ın "12 Eylül Saat: 04.00" adlı kitabı "bir solukta okunan" türden. İçinde yaşadığımız olaylann bilinmeyen yönlerini okurken karanlıkta kalmış birçok gerçeği de gözünüzle görür gibi oluyorsunuz. Yakın tarih ile ilgili bu tür incelemelerı yapmak bir bakıma çok güçtür. Güçlük, olay kahramanlarının bugün henüz görev başlarında olmalarından kaynaklanır. Bu bakımdan gerçeklerin tümüyle sergilenmesı belirli bir ölçüde olanaksızdır. Çünkü, olaganüstü dönemin duyarlı yasaklan bugün de yürürlüktedir. 12 Eylül öncesi ile ilgili tartışmalar yasaktır. O günün sorumlularının o günlere ilişkin değerlendırme yapmaları olanaksızlık ölçüsünde güçtür. 12 Eylül ile ilgili incelemeler için "henüz zaman erken" yargısı ışte, bu guçlüklerden doğuyor. Ancak, "gerçekler" işte böyle arastırmalarla ortaya çıkacak; bu aşamada yapılan araştırmalar, yarınki araştırmacılara da ışık tutacaktır. Bırand'ın kitabı bu yönde atılmış çok yararlı bir adım olmuştur. 12 Eylül "yağmurun yağması gibi" doğal bir olaydı, parlamento tıkanmış, partıler ışlevlerini yıtırmiş, devlet, sağlı (Arkası Sa. 8, Sü. Vde) ZONGULDAK, (THA) Turkiye Taşkomürleri Kurumu Genel Mudürlüğü'ne bağh Kozlu üretim bölgesinde deniz seviyesinin uzerinde olan İhsaniye Üçüncü Ocak'ta meydana gelen göçükte iki madeni işçisi hayatmı yitirirken, iki işçi de göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. Dört maden işçisinin çalıştığı ayakta bu sabah saat 6.30'da meydana gelen göçukte Muhammed Akbıyık ve Ali Rıza Terzi adlı maden işçileri hayatlannı kaybederken, Satılmış Tetik ile Recep Giren adlı maden işçileri iki saat suren kurtarma çalışmaları sonucu yaralı olarak ocaktan çıkarıldılar. PRAG'DAKt BATI ALMAN ELÇİLİĞİ'NDE 140 DOĞU ALMAN TOPLANDI Kozlırda göçük: 2 madenci öldü Bulgar peyniri gelmeden piyasa kanştı İstanbul Anakent Belediye Başkanı: Pazarlık suruyor. Ithal peynır büyük bir ıhtımalle kilosu 600 lıradan piyasaya sürulecek. Peynir üretidleri: Bulganstan'dan gelecek peynihn fıyatı bizim iç piyasa fiyatma yakın olur. Ama kendi vatandaşlarına yediremedıklerı peynırleri göndenrlerse onu bilemeyız Haberi 6. Sayfada 1985 yazında mini etek Haberi 3. Sayfada Sonbahar ve kış gıysılermı pıyasaya suren modacılar, şimdi de 1985 ilkbahar ve yaz giysileri için kollan sıvadılar. Ünlu ttalyan modacısı Moschino, onceki gün Milano 'da 1985 yazının kadın giysilerini sergiledi. Moschino 'nun giysilerinde mini etek, yandan biraz daha bele kaydırılarak daha da minileştirilmiş. (Fotoğraf: UPIj Sabun, bulaşık deterjanı ve ÜOJÇ fiyutlarına zam Lux, Revard, Reksona sabunları ile Vim temizlik tozu yuzde 20 zam gorürken, Haa Şakır çiçek grubu sabunları yüzde 15 dolayında zamlandı. Prıl fıyatlan yüzde 69 arttırüdı. İlaç fıyatlarına zam ise yuzde 1134 oranında. Haberleri Ekonomide
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog