Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

57 Yılhk Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK " tedbirli ve kararlı" Cu m h u ri yet 61. Yıl; Sayı: 21591 Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 7 Ekim 1984 Pazar KAVRAM DERSANESİ Universits Hazırlık Kurslan Lise sonlar 13 Ekim klemeliler 8 Ekim kursu 26 Ekim •I 522 75 74 S28 64 37 Gürk*uı:#HP'nin yeni yönetimi yasal değîl gil. Sayın Ecevit ile goruşmemizin eleştirilmesidir. Altı ilkeyi alacaksın. Türkiye'de sosyal demokrasiyi yuceltmiş Ataturk'un partisinin ucuncu Genel Başkanı'nı eleştireceksin... Bu, HP'ye yakışmayan bir davranıştır. Parti, kokunden ve mazisinden kopartılaraaz." Gurkan'ın bu sozu, kongrede uzun sure alkışlandı. ANKARA (Cumhuriyet Bü ması gereken Mamak Ilçe Kong mahalle İlçe Kongresi yapıldı. resi'nin iptalıni istedi. Calp ve arkadaşlarının katılmaYenımahalle İlçe Kongresi'ne rosu) Önceki gün yapılan HP seçim bölgesi Yenimahalle olan Kurucular Kurulu toplantısmda Calp'in karşısındaki ekibin dıkları ılçe kongresinde, Aydın Gürkan ekibinin az bir farkla başını çeken Aydın Güven Gur Guven Gürkan ve arkadaşları Ankara Mılletvekili Kemal AyMerkez Yönetimi'nden düşünil kan, dün yazıh bir açıklama ya toplantıya geldıler ve uzun uzun dar katılmadı. mesinin yankılan sürerken, bu parak, onceki gün yapılan Kuru alkışlandılar. Kongrede bir koHP Kurucular Kurulu'nun ekip, alınan kararların tümüyle cular Kurulu toplantısının yasal nuşma yapan Gürkan, kendile önceki gun yapılan toplantısıniptali için dun Başkanlık Diva olmadığmı ileri sürdu. Amacın ri ıçin verilen 56 guvensızlik oyu da alınan kararların tumunun nı'na itirazda bulundu. Genel Genel Başkan Calp'i kurultaya nun önemlı olmadığmı vurgula iptali için, Gürkan Grubu, BaşBaşkan Necdet Calp, yeni bir kanlık Divanı'na itirazetti. Dun tek aday olarak göturebilmek ol dıktan sonra şoyle dedi: Merkez Yönetimi'nin işbaşına duğunu söyleyen Gürkan, Calp'"Bana uziintu veren, onceki uzun sure HP Genel Merkezi'geldiği gerekçesiyle bugun yapıl in hareketini "darbecik" olarak gün guvensizlik oyu almamız de nde çalışan Gurkan ve arkadaşları, Kurucular Kurulu toplantısında yapılan yasal olmayan ve KURUCULAR KURULUMJN ARDBNDAN hukuka aykırı gerekçeleri sıraladılar. Doğan Sönmez ise, ayn bir yazıyla Başkanlık Divanı'ndan Kurucular Kurulu'nun tum tutanaklarını ve sonuçlarını talep etdu. Parti yönetimini duşurmeyı amaçlayan, top tı.Gurkan Grubu, toplantının HASAN UYSAL lantıdan bir gün önce Calp'in Meclis'teki odasın yasal ve hukuki kurallara aykırı ANKARA Siyasi gözlemcilere göre HP'de, da imzalattmlan 59 kişilik bildiride şöyle bir cümle olduğunu ve toplantının yeniden başlayan parti içî mücadele Kurucular Kurulu 'nda de vardı: yapüması gerektiğini belirttikleri noktalanmadı. Tersıne gruplar arasındaki çekış"Gürkan ve arkadaşları partiyi başka partiye dilekçede, sonucun kısa surede me daha büyüdü. Taraflar daha kemikleştı. yamamaya çahsmaktadır. Gizti temaslar sürmek kendilerine bildirilmesini istediHukuksal tartışmalar, salondan atılma, atışma tedir. Öte yandan Bülent Ecevit'le görüşen Gür UT. lar ve toplantıyı terketmelerle dolu, Kurucular Ku kan 'la birükteAvni Güler de Izmir Kongresi'nde Edinilenbilgiye göre.alınacak rulu toplantısında en çok konuşulan konu sırasıyla 'Ecevit Türkiye'de sosyal demokrat hareketin yanıtta Calp'in toplantının yasal "Ecevit, Topuz, Feyzioğht sonra da SODEP" ol (Arkası Sa. 8, Sü. S'te) olduğunu ilen surmesi halinde, konunun asliye hukuk mahkemesi'nde çözuleceği ıfade edildi Bu arada Gurkan ekibinin itirazda bulunacağını açıklamasından sonra a.a. muhabirının sorularını cevaplandıran HP Genel Başkanı Necdet Calp, kurultay yetkisinın kullanıldığını, Doğan Sonmez'ın ıddıa ettiği şekılde yasa ve anayasaya aykırı uygulamalar olmadığmı soyledi. Yeni MKYK'nın seçiminden sonra Calp'in ilk icraatı telgraf çekerek bugun yapılacak olan Mamak Ilçe Kongresi'nin ertelenmesıni istemek oldu. Mamak İlçe Başkanı Yılmaz Dak ise, "Hiyerarşi içinde Calp'i degil, tl Başkanı'nı muhatap aldıklannı" belirterek kongrenın bugun yapılacağını açıkladı. Ote yandan HP'nin yeni Merkez Yönetimî yarın Genel Başkan Calp'in başkanlığında toplanacak. Bu toplantıda görev bölumu yapılacağı kaydedildi. Yeni Genel Sekreterlık ıçin Özer Gürbuz, Ydmaz Hasturk, Ay(Arkası Sa. 8, Sü. Vde) HP muhalefeti, karurtarın tümüyle iptaüni istedi Yılmaz:Bu yasalarla grev olmaz tşSendika Servisi Turklş Genel Başkanı Şevket Yılmaz Tuzla'da kurulu Yıldınm ve Desan tersanelerınde uygulanan yeni dönemm ilk grevlerıni dün saat 11.30'da ziyaret etti. Grev gözculeri tarafmdan eli opulerek karşılanan Şevket Yılmaz, "Çocuklar greviniz hayırlı olsun" dedi ve grevcı işçılerı el sıkarak kutladı. Yılmaz DokGemi İş Sendikası yoneticileri ve Turklş 1. Bolge Temsilcisi Vahap Giıvenç'ın de bulunduğu ziyaret esnasında grev yasalarını da eleştirdi. Yeni yasalarla grev yapmanın olanaksız hale geldığini belirten Yılmaz şoyle konuştu: "Bir işyerinin kapısına bu işyerinde grev vardır levhası asmalda grev yapılmış olmaz. 2822 sayılı yasa ilk çıktıgında bu yasalarla grev yapmanın mumkun olamayacağını soylemiştik. Ancak derdimizi anlatamadık. Yasalar tatbik edildikten sonra gerekli degerlendirme ve tashih yapılır dediler. tşte şimdi görduk. İşçi ucretini alamıyor, asgari ucretle çalışlırılıyor, dunımunu biraz rahatlatmak istiyor, sendikaya üye olup toplu sozleşme yapılsın istiyor. Ancak işveren masaya oturmuyor, ya da sendikayı elinin tersiyle itiyor. Çunku biliyor ki bu yasayla gre\ yapüsa bile bu kendisine hiçbir sıkıntı getirmeyecek. Onun için diyoruz ki bu yasalarla grev olmaz." Yılmaz, çalışma yasalannda değişiklık yapılması için gerekli çalışmalan surdurduklerinı belirTurktş Genel Başkanı Şevket Yılmaz dun Günsin terek, "Meclis Başkanlığı'na goTersanesi'nde bir geminin denize indirilmesi töre ruşlerimizi yazılı olarak sunmuşnine katıldı. ANAP Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıkh, Piyade Okul Komutanı Tumgeneral Şamil Oz tuk. Başkanlık, suresi içinde ildilli, Türkİş 1. Bolge Temsilcisi Vahap Gtivenç ve DokGemi İş yönetkilerinin de katıldığı törende gili komisyona havale etmediğinKuran okundu, lstiklal Marşı söylendi ve toplu halde dua edildi. Yavuz Yaşar Yamak 1n Yönetim Ku den iç tuzük geregi konu direkt rulu Başkanı olduğu Yedsan A .Ş. 'ye ait'' Yamak'' isimli yük gemisi denize indirildi. 1,5 milyar liraya olank Mecliste ele alınacak. O malolan 6500 D. W. tonluk geminin yapunı 28 ayda tamamlandı. Yapım tamamen Türk işçi ve mühen zaman uzerimize duşeni yapacadislerince gerçekleştirilirken imalatın yüzde 65 7 yerti kaynaklardan sağlandı. ğız" dedi. DokGemi Iş yoneti(Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOĞLU) (Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) Calp'in hareketini "darbecik" olarak niteleyen nitelendirdi ve "Bu darbecik güçsüz ve cılız kalacaktır" dedi. Gürkan "Ayak oyunlan ve aba altından gösteriBir hızıp mucadelesi yapmalen sopalar mücadelemizi sürdürmemize engel ola dıklannı soyle>en Gürkan, mucadelelenni sonuna kadar sürdumayacak," dedi. receklerini, buna ne ayak oyunGenel Başkan Calp yeni bir Merkez Yönetimi'nin lannın, ne de "aba altından gösişbaşına geldiği gerekçesiyle bugün yapüması gere terilen sopalann" engel olabıleceğinı kaydettı. ken Mamak Ilçe Kongresi'nin iptalini istedi. HP'nın dun Ankara'da Yeni Rutiste "bakankk" bile dağıtıldı Dua ile gemi indirildi TKFde uyuşmazlık Türkiye Maden Işçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Orhan TKİ ile 60 gundur 26 bin işçi için surdurulen göruşmelerde, işverenin Kamu Toplu İş Sozleşmelerı Koordinasyon Kurulu ilke kararlan dışına çıkmadığmı ve katı tutumu nedeniyle uyuşmazlığa gıdildığini açıkladı. Orhan, bu durumda uyuşmazlığın çözumu için resmi listeden bir arabulucunun atanmasmı isteyeceklerinı bıldırdı.Orhan açıkla masını şöyle surdurdu: "Başbakan Sayın Özal'ın İcraatın tçinden programında da açıkça belirttigi gibi enflasvon yüzde 60'a varmış ve bu halka yüzde 40 olarak açıklanmışür ve yine Sayın Başbakan'ın konuşmalannda ucretlere enflasy onun altında zam verilmey ecek denmesine rağmen işveren teklifleri, enflasyonun ancak uçte biri olan yuzde 20'de kalmıştır. İşçilerin alacağı her üç ekmekten ikisi elinden alınmıştır. Toptancı, sanayici, esnaf dilediği gibi mala ANKARA, (Cumkuriyel Bürosu) Turkiye Taş Kömuru Işletmesı ile Turkiye Maden İşçileri Sendikası arasında surdurulmekte olan toplu ış sözleşmesi goruşmelerınde uyuşmazlık çıktı. Madenİş Sendikası Başkanı Mustafa Orhan, "Kamu iş\erenleri sozleşme imzalamaya adeta yetkili değilmiş gibi hareket etmekte >e yasal dayanağı olmayan Koordinasyon Kurulunun dçileri gibi davranmaktadırlar" dedi. zam yaparken ev sahipleri kiralan kendileri tespit ederken, işçi ücretlerine gelince birkaç yerde birden sınır konulmaya çalışılmasını anlamanın \e bu nu açıklamanın da mantıgı yoktur." 6 ağustosta başlayan gorüşmeler, yasal 60 gunluk süre 5 ekim cuma gunü sona erince çoğunluğu akçeli konular olan toplu ış sözleşmesinin 19 maddesi için uyuşmazlık zaptı tutuldu. HyasHas idam edildi NECDET CALP Kendisine karşı olan ekibi az bir oyfarkıyta devirdi ve yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu 'nu kendi yandaşlanndan oluşturdu. Şimdi Calp 'in önünde asüması gereken, il ve ilçe kongreleri. (Fotoğraflar: RIZA EZER) AYDIN GÜVEN GÜRKAN Kendisi Genel Sekreterlik'ten, ekibi de Merkez Yönetimi'nden düştü. Ama mücadelekrini sürdüreceklerini bir basın toplantısıyla açıklayan Gürkan, bu hareketi '•'•darbecik'" olarak nitelendirdi. Doğrcunach, ek sınava karşı YÖK Başkanv "Ek sınavlar öğrencilerin başarı oranını düşürmektedir. öğrenci bu sınavlara güvenerek daha az ders çalışmakta, var olan sınavlara yeterli bir biçimde hazırlanmamaktadır" dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) 19831984 oğretim yıhnda ara sınavlarda ya da yıl sonu sınavlarında başansız olan oğrencilere "ek smav hakkı" tanınmasına ilişkin yasa onerisinin Meclis gundemine girmesıyle ek sınav tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Yuksekoğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı ek sınavların oğrencilerin başarı oranlarını düşurduğunu one surdu. Ote yandan 198384 ders yılında bir ya da daha çok dersten başansız olan oğrenciler tarafmdan başta fakulte organları olmak uzere gazetecilere ve milletvekillerine dilekçe yağıyor. Çoğunlukla Ankara Universitesı, ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi oğrencilerince verilen dilekçelerde, "YÖK'ün geürdiği düzenlemelerin yetersiz olduğu" iddia edıliyor. TBMM'ye önceki gün verilen ve kabul edilmesi durumunda ek sınavlarda yuz üzerinden 50 alan her öğrencının başarılı sayılacağı >asa önerisi konusunda YOK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, yasa onerisını henuz incelemediğını, ancak ek sınavlann öğrencilerin başarı oranlarını düşurduğunu söyledi. Prof. Dogramacı, "Cumhuriyet" muhabırinin konuya ilişkin sorusunu şoyle yanıtladı: "Ek sınavlar öğrencilerin başan oranını düşürmektedir. Öğrenci bu sınavlara güvenerek daha az ders çalışmakta. Var olan sınavlara kendini daha yeterii bir biçimde hazırlamamaktadır. Eskiden sınırsız ek sınavlar yapılırdı. Şimdi buna bir sınır konmuştur. Ek sınav tanınması yasa ile mürakun hale gelmiştir. Boylece sık sık ek sınav hakkı tanınması guçleştirilmiştir." Öte yandan ek smav hakkının tanınması yolunda çoğunluğunu Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu dilekçeler dekanhklara ve TBMM'deki parti jşruplarına veriliyor. Ankara Universitesı, SBF, Tıp, Eğitim Fakultesi ve Basm Yayın Yüksek okulu öğrencileri tarafmdan Anavatan Partisi Grup Başkanlığı'na verilen dilekçelerde, YÖK'ün getirdiği düzenlemelerin yetersiz kaldığı öne surulerek, "Sadece birtakım kanuni düzenlemelerle sorunlann çozülmeye çalışıldığı, bunun ise sorunlan gittikçe buyuttuğiı, çozümünu çıkmaza soktugu" one süruluyor. Öğrenciler ek sınav hakkının verilmesiyle mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilebileceğini behniyorlar. ANAP Elazığ Mılletvekili Mehmet Öztekia'in YOK Yasası'na geçıcı bir madde eklenmesinı ongoren yasa önerisi TBMM'ce benımsendıği takdırde, yuksekoğretim kurumlarında on lisans \e lisans duzeyınde oğrenim yapan oğrencilere ara sınavlar ya da son sınavlarda başansız olmalan durumunda koşul aranmaksızın ek sınav hakkı tanınacak. Bu sınavlar 198485 ders yıhnın başlamasından ıtibaren ikı ay içinde üniversite senatolarınca belirlenen gunlerde yapılacak. Sınavda yüz üzerinden 50 alan her öğrenci başarılı sayılacak. Iııöııü: Iktidar yakın SODEP'in Istanbul'da düzenlediği anakentlerle ilgili panelde konuşan MKYK üyesi Yiğit Gülöksüz, "İktidann en başansız olduğu konu toplu konut uygulamasıdır" dedi. İstanbul Haber Servisi SODEP'ın İstanbul'da anakent belediyelerı ile ilgili olarak düzenlediği panelde konuşan Genel Başkan Erdal İnonii, "Tekrar söyluyonım, SODEP'in yolu açık. Bu>uk gorevlere hazır olmalıyız.İktidar uzakdeğil"dedi. SODEP Genel Merkez Yerel Yonetımler Birimı ile istanbul II Örgütu tarafmdan "İstanbul, Ankara, tzmir anakentlerindeki >eni yonetim modelini ve u>gulamalannı değerlendirmek, 1985 yerel yasama donemine gerekli teknik siyasal hazırlıkları tamamlamıs olarak ginnek" amacıyla duzenlenen panel, dun Pera Palas Otelı'nde başladı. Panelde bir konuşma yapan Genel Başkan Erdal İnonu, yerel seçımlerden ıkinci büyuk partı olarak çıkmalarına rağmen, TBMM'de olmamalannı "alışümamış bir durum" olarak nıteledi. Ege ve Trakya gezılerını değerlendiren İnonu, SODEP'li beledıye başkanlarının vaatlerıni yerıne getırdıklerini anlattı. (Arkası Sa. 8, Su. 3'te) İZMİR (Cumhuriyet Ege Biı rosu) THKPC DevYol orgutu mensubu olarak bir bekçiyi oldurmek suçundan olum cezasına çarptınlan tlyas Has hakkındakı ıdam cezası bu sabahs karşı ınfaz edildi. 1955 doğumlu olan Ilyas Has yasadışı THKPC DevYol uyesi olarak 7.6.1980 tarihınde bekçi Sulejman Tosun'u oldurmek suçundan lzmir Sıkı>onetım Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesı'nde yargılanarak olum cezasına çarptırılmıştı. Ilyas Has hakkındaki olum cezasının verine getırılmesıne ilışkır yasa Resmı Gazete'nin oncek gunku mukerrer sayısında yayın lanarak yururluğe gırdı. Ceza bı sabaha karşı infaz edildi • Suriye: ABD arabuluculuk yapsın • Guatemala demokrasiye hazırlanıyor 3. Sayfada • Kitap Fuan'nda Başbakan bugün uçakla Van'a gidecek, oradan 80 TÜYAP yapıtlanm sanatçı helikopterle Malazgirt'e geçerek partisinin ilk ilçe imzalayacak kongresine katılacak 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü ğu gezisine bugün Van'dan baş • 2 ölüm cezası ömür boyu rosu) Başbakan Turgut Özal, lavacak olan Özal, yann Eruh ve hapse çevrildi. yurürluktekı bir yasaya göre koy Şemdinli ılçelerine de gıderek muhtarı, köy ihtiyar heyetı uye halka hitaben konuşmalar yapa • Arıkan, istifadan leri ve koy korucularına köyün cak. ' 'şimdttik'' vazgeçti korunması amacıyla zabıta yetCumhurbaşkanı Kenan Ev 7. Sayfada kisi verilebileceğini belirterek, "Yore halkı bu gibi konularda sadece emniyet kuvvetlerinin yetişmesi ile değil, kendisi de mudahale etmek istiyor" dedi. Doren, dun saat 15'te Çankaya Koşku'nde Başbakan Turgut Özal'ı kabul ederek haftahk olağan goruşmesını vaptı. Ozal, 2 (Arkası Sa. 8. Sü. Vde) Ösah Silahlanmayı yöre halkı istiyor PKK üyeleri Hollanda'daki İsveç Konsolosluğu ''nu işgal etu AMSTERDAM, (Cumhuriyet) Amsterdam'daki Isveç Konsolosluğu, önceki gun yasadışı PKK orgütü uyesi 20 kadar ayrılıkçı milıtan tarafmdan ışgal edildi. Daha once İsveç'ten siyasal sığınma talebmde bulunan, ancak bu isteklerı kabul edilmeyen militanlar, Hollanda'daki eylemleri sırasında Isveç hukümetini ve Isveç polısını protesto ettiler. isveç'ten sınırdışı edılmiş ayrılıkçı militanlar, siyasi sığınma isteklerinin Isveç Hukumeti'ne iletıleceğinin bildirilmesi uzerıne konsolosluktakı işgal eylemine son verdiler. İşgal eylemi ile ilgili olarak HoIIanda polisi, konsoloslukta herhangı bir şıddet olayı meydana gelmedıği gerekçesiyle soruşturma açmadı. UĞUR MUMCU GOZLEM Pirus Enerji Bakanı ağır işiten gazetecilerden yakındı Cernal Buyukbaş: Biz seminer diyoruz, onlar santral anlıvor. • TürkYunan Basın Ahlâk Konseyi önerildi 12. Sayfada HP turfanda bir meyve gibi orta yerinden ikiye.bölünüverdi. Bir yanda Genel Başkan Calp ve çevresi. Öte yanda eski Genel Sekreter Aydın Gürkan ve arkadaşları.. Buna siyasal sözlüklerde "Pirus Zafen" derler. Milattan önce 279 yılında büyük kayıplar pahasına Roma ordularını yenen Epir Kralı Pirus (Pyrros) savaş alanına bakıp "Tannm" demiş "Bana bir daha böyle zaferler verme".. Pirus, iki yıl sonra da Roma ordularına yenık düşüp, bozguna uğramış.. Böyle kıl payı kazanılmış seçim yengilerine "Pirus Zaferi" denir. Bu tür yengilerin yenene hiçbir yararı olmaz. Aslında bu tür zaferlerde yenenin de yenilenden bir farkı yoktur. HP içinde bir bardak suda estirilen bu fırtına kıme yarar? Bunu bilmeyecek ne var: Iktidar partısine!. Dört milletvekilinin o gereksız Israil ziyaretinı diline dolayan Özal, HP'de ıçin için sürdürulen kavgayı su üstüne çıkartmayı başarmış; TBMM Başkanı Karaduman da basın toplantısında yaptığı açıklama ile alevlenen uyuşmazlığın dumanmı daha da arttırmıştı. Ne kadar düşündürücü: Bütün bunlar, sağ kesimde te(Arkası a. 8, Su. Vde) 7. Sayfada Sermaye piyasasında ne var ne yok? Hisse senedi piyasasında durgunluk suruyor Çımsan'ın bedelsiz hisselerinin yalnızca Mersin'de dağıtılması şikâyete yol açtı Profilo yüzde 34 temettü dağıtıyor Ekonomide KARTALLAR YÜKSEK VÇAR: EN UZUN YERLİ DIZİ BU GECE EKRANA GELİYOR 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog