Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK " tedbirli ve kararlı'* Terorizme karşı Türk ABD ortak prograım Türkiye'nin güvenliğinin tehdidi halinde, ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmekte tereddüt etmeyeceğini söyleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt, Özal'ın ekonomik programını övdü ve Türkiye'nin kalkınmakta olan ülkeler için iyi bir model oluşturduğunu bildirdi. VVASHINGTON, (Cumhuriyet) ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt, "Türkiye'nin güvenliğinin tehdidi halinde üzerimize duşenleri yerine getiımekte tereddüt etmeyiz" dedi. Burt, TürkABD ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen uyuşturucu madde kaçakçıhğının üstesinden gelindiğini bildirerek, "Şimdi de terorizmin üstesinden gelecegiz. Onu da yeneceğiz, çunku halen Turkiye ile aktif bir kontrterorizm programı üzerinde çalışmaya başladık" diye konuştu. Heritage Foundaüon adlı kuruluşun ABD başkentinde duzenlediği "Ortadoğu Üzerinde Türk ve Amerikan Göriişieri" konulu konferansta konuşan Richard Burt, lslam radikal hareketinin Ortadoğu'da "tehlikeli biçimde" yayıldığını ve bölge ülkelerinin istikrarını tehdit ettiğini öne sürdükten sonra, laik Türkiye'nin hem lslam dünyası ile ilişkisi, hem de Batı'nın müttefiki olması nedeniyle bu tehdidin durdurulmasında çok önem taşıdığını vurguladı ve Turgut Özal'ın ekonomik politikasını övdü. "Ortadoğu Üzerinde Türk ve Amerikan Görüşleri" başlığı altında düzenlenen konferansın ikinci bölümünde en dikkate değer konuşma ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt tarafından yapıldı. ABD'nin AvTupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt, dün gece, 2200 numarah odada Türk heyeti onuruna verilen yemek sonrasında konuştu. Konferansı düzenleyen vakfın başkam Dr. Edwin Feulnertarafından "Senede Türkiye'ye en az üç kez giden ve Türkiye'nin stratejik öneminin farkında olan en üst düzey Amerikan yöneticilerinden birisi" olarak tanıtılan Burt, sözlerine bir süre önce Ermeni soykınmına ilişkin tavsiye kararlan alan Kongre'ye atıfta bulunarak, "Şu anda birleşim halindeler. Onlar birleşim halindeyken kimse kendisini rahat hissetmemelidir" diyerek başladı. Başbakan Turgut özal'ın "IMF, Dünya Bankası ve Türki>e'nin dostlannın desteği ile yeni bir refortn programı uygulamaya başladığım" belirten Burt, Türkiye'nin kalkınma yolunda olan ülkeler için iyi bir model oluşturduğunu kaydetti. Burt, Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Türkiye'nin geçirmekte olduğu ekonomik ve politik reform deneyiminin başarısızlıkla sonuçlanabileceği ihtimaline inanmak bence kötümserliktir. Özal'ın bugün yaptıkları. gelecekte yapacaklarının gostergesi olacağı gibi Türkiye 2000 yılında 75 milyonluk bir süper güç olacaktır." 61. Yü; Sayı: 21589 Cu m h u r iyeC Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 5 Ekim 1984 Cuma Konuşmasında Ermenilerin adını anmadan, "Birbirimizin tarihlerini takdir etmeliyiz" diyen Burt, ABD dış politikasının, politik çıkar gözetilerek tayinine izin vermeyeceklerini belirtti ve "Türkler benim sözüme güvenirler. Şimdi diyecegim ki, Türkiye'nin güvenliğinin tehdidi halinde üzerimize duşenleri yerine getirmekte tereddüt etmeyiz" dedi. Konferansın dünkU bölümü Türk ve Amerikan bilim adamları, diplomatları ve strateji uzmanlarının da katıldığı panel ve konuşmalarla devam etti. Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ömer Kürkçüoğlu ile Dış Politika Enstitüsü Müdurler Kurulu üyesi Dr. Ali Karaosmanoğlu dünku panellerde TürkArap ilişkileri ile Ortadoğu'nun değişen sosyal ve dini çerçevesi üzerinde görüşlerini açıkladılar. Georgetown Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Barry Rubin, yaptığı konuşmada Ortadoğu'da baş gösterebilecek bir kriz halinde ABD'nin mudahale etmek amacıyla tek yanlı ola(Arkası Sa. 8, Sü. 4'de) MERKEZ DERSANELERİ Universıte Hazırlık, Fen ve Askeri Liselcr, Anadolu Liselerı Kayılları Devam Edıyor hl.: 527 40 92 Edirne: 3159 Çanakkale: 2359 EVREN, ERZURUM VE KARSTA DEPREM KOYLERINI GEZDI 'Yılanın başı küçükken eziür' EVREN'DEN Senato yardımı kısmadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, yardım miktannı 540 milyon dolar olarak belirlemiş olduğu için ortaya iki ayrı rakam çıktı. Yardım rakamı şimdi Kongre Uzlaştırma Komitesi'nce saptanacak. Hafta sonuna dek Reagan'ın • onayından geçecek. 215 milyon dolar tutanndaki hibe yardımını, Maraş'ın Rumlara devri koşuluna bağlayan değişiklik önergesi, Senato Genel Kurulu'nda da reddedildi UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON ABD Senatosu beklenen karara vardı ve Türkiye'ye yapılacak Amerikan askeri ve ekonomik yardımını 7 15 milyon dolar olarak belirledi. Maraş'ın kayıtsız şartsız Kıbns Rum kesimine devredilmemesi halinde Türkiye'ye verilecek 215 milyon dolar tutanndaki hibe yardımının kesilmesini öngören değişiklik önergesi, önceki gün ABD Senatosu Başkanlık Divanı'nca reddinden sonra, dün Washington saatiyle sabaha karşı 05.30'da (TSİ 12.30) bir kez de Senato Genel Kurulu'nda reddedildi. Senato Genel Kurulu'nun hibe yardımını Maraş'ın Rum toplumunun yerleşimine açılması koşuluna bağlayan değişiklik önergesinin gündeme ahnmasını 51'e karşı 46 oyla reddetmesiyle, Türkiye'ye yapılacak Amerikan askeri ve ekonomik yardımı Senato Ödenekler Komisyonu'ndan geldiği biçimiyle, yani 715 milyon dolar olarak benimsenmiş oldu. Bu duruma göre Temsilciler Meclisi üyeleri ile senatörlerden oluşturulacak olan Kongre Uzlaştırma Komitesi (Conference Committee), Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun kabul ettiği 540 milyon dolarlık ve Senato Genel Kurulu'nun dün benimsemiş olduğu 715 milyon dolarIık iki ayrı rakamı tek bir rakam haline getirecek. Uzlaştırma Komitesi'nin tavsiye edeceği ortalama rakam aynı gün içinde ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Genel Kurulu'nun onayından geçerek Başkan Reagan'ın imzası ile yünırlüğe girecek. Senatör Larry Pressler'in "Magosa'nın Maraş kesiminin Rum mültecilerin BM gözetiminde yerleştirilmesi için kayıtsız şartsız olarak Kıbns Rum yönetimine devredilmemesi halinde 215 milyon dolar tutanndaki hibe yardımının Türkiye'ye verilmemesini" öngören değişiklik önergesinin "yerinde verilmedigi" gerekçesiyle Senato Başkanlık Divanı'nca reddinden sonra, aynı önerge iki kez daha gündeme getirilmek istendi. Pressler, önceki gece erken saatlerde önergeyi gündeme aldırmak için bir çaba daha sarfetti, ancak bunda başanlı olamadı. Senatör, üçüncü girişimini dün sabaha karşı 04.30'da gerçekleştirdi. Demokrat Parti uyesi Pressler, Cumhuriyetçi Parti üyesi Charles Perc> tarafından da desteklendigı açıklanan önergeyi Başkanlık Divanı'na verdi. Başkanlık Divani, bu kez önergeyi göruşmeye açtı. Verdiği önergeyi Genel Kurul'da savunmak için Amerikan (Arkası Sa. 8, Sü. S'de) Büyük bir hadise olmadı. Baskına uğrayan yerler vardı. Onlara geçmiş olsun demek istedim. Devletin, yanlarında olduğunu göstermek istedim. Gördüm ki vatandaş da devletin yanında. Onların umduklannın aksine, vatandaş hainlere yardımcı olmadı. Bunlar sözüm ona güçlerini göstereceklerdi. O bir avuç çapulcu halkın kendi yanlarında yer DEVLETVATANDAŞ YAN YANA Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Van 'dan başlattığı yurt gezisinde Hakkâri, Siirt, Bitlis, alacağını sanıyorlardı. Ülkeye Marksizmi, Muş, Erzurum ve Kars 'a gitti. 5 günlük gezi boyunca bu Ulerin Leninizmi getirip sonra da ülkeyi böleceklerdi. bazı ilçelerine de uğrayan Cumhurbaşkanı Evren, konuşmalannda devletin vatandaşın, vatandaşın da devletin yanında oldu Bir kısmını da Ermenilere vereceklerdi. ğunu vurguladı. (Foloğraf: a.a.) Maksatları buydu. IZLENMLER Çok yönlü ilgi Bunun dışında hem kısa sohbetlerde hem deyıne halka seslenen konuşmalarında Cumhurbaşkanı bir başka sorunu vurguluyor: "Yerleşme birimleri çok dağımk. Bu nedenle böylesine yaygın ve birbirinden uzak yerleşme birimlerine eğitim, yol, elektrik gibi temel hizmetleri götürmek devlete çok pahalıya mal oluyor. Aynca da, çok güç. " Bu nedenle Evren, yerleşme birimlehnin toplulaştırılmasından yana. Bu nedenledir ki, YALÇIN DOĞAN ERZURUM Geziyekatılan herkesin kafasmda aynı soru: Ayrılıkçı güçlerin yaratlığı olayın çapı nedir? Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bu soruyu çeşitli açılardan irdeliyor. Olayla Türk demokrasısi, olayla tran Irak savaşı, olayla Batıdan gelen tahrikler arasmda hemen her konuşmasında bir bağlantı kuruyor, olayın uzerine gitmek ve bölücülük karşısında kesın bir tavır almak, zaten beş günlük gezinin temel amacı. (Arkası Sa. 8, Sü. I'de) ERZURUM/KARS, (Cumhuriyet) Yurt gezisinin Güneydoğu bölumünü tamamlayan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Doğu bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kars'ta yaptığı konuşmada Şemdinli ve Eruh olaylarına bir kez daha değinerek, halkın kendi yanlarında yer alacağını sanan bir avuç çapulcunun Marksizm ve Leninizmi getirip ülkeyi bölmeyi amaçladığını söyledi ve "Bir kısmını da belki Ermenilere vereceklerdi," dedi. Cumhurbaşkanı Evren, Kars'ın Selim ilçesinde de, "Yılanın başı küçükken ezilir," şeklinde konuştu. Gezinin dördüncü gününde Kars'a gelen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Şemdinli ve Eruh olaylarından soz ederek şöyle dedi: "Bunlar sözüm ona güçlerini göstereceklerdi. O bir avuç çapulcu, halkın kendi yanlarında yer alacağını sanıyorlardı. Ülkeye Marksizmi, Leninizmi getirip sonra da ülkeyi böleceklerdi. Bir kısmını da Ermenilere vereceklerdi. Maksatları buydu. 12 Eylul'den önce Irak lran sıntnnda Şemdinli'ye doğnı uzanan bir üçgen bölge vardı. Bu çapulcular buradan Irak'a, lran'a girer çıkarlardı. Çarpışır(Arkası Sa. 8, Su. I'de) MGK Genel SekreteriiÖzal ve bakanlara bügi verdi Haberi 8. Sayfada Içişleri Bakanı açıkladu 7 yıl sonra herkes bilgisayarlara işlenmiş olacak bimdiye kadar 500 bin kişinin nüfus kütüklerindekı Kayıtîan bilgisayar ortamına geçirildi. Belediyelerde 9 milyon liralık yolsuz işlem tespit edildi, aynca 53 belediye personelinin zimmetlerine 12 milyon lira geçirdikleri anlaşıldı. 7O emniyet personelinin 10 milyon 568 bin lira riişvet aldıkları tespit edildi. 38 emniyet mensubu görevlerinden uzaklaştmldı. 91 kişi hakkmda rüşvetten dava açıldı. ERBİL TLŞALP ANKARA İçişleri Bakanı Dr. Ali Tanrıyar, "yurt dışına çıkışı yasaklanan yurttaşlann sayısının her gün degiştiğini" söyledi. Bakan Tannyar, şimdiye değin hiç kimsenin Türk vatandaşlığından çıkanlmadığını söyleyerek, 12 Eylul'den bu yana 5374 kişiye Bakanlar Kurulu Karan ile Türk vatandaşhğının kavbettirildiğini açıkladı. Bakan Tanrıyar, 7 yıl içinde butün nüfus kayıtlannın bilgisayara işleneceğini de bildirdi. İçişleri Bakanı, Türkiye'de 900 yurttaşa bir polis duştuğunü belirterek, "1983 yüının başından bu yana gecen süre içinde 10 bin 11 polis adayının Emniyet Genel Mudürlüğu kadrolanna atandığını" bildirdi. Cumhuriyet muhabirinin İçişleri Bakanhğı ile ilgili çeşitli sorularını yanıtlayan Bakan Tanrıyar, Özal Hükümeti'nin göreve başlamasından bu yana Bakanüğının mülki idare hizmetleri sınıfında 400 atama gerçekleştirildiğini belirtti. Tannyar'a sorulan sorularla Tanrıyar'ın yanıtları şöyle sıralanıyor: Türk vatandaşlannın kimlik bilgilerini merkezi nüfus idaresi sistemine (MERN1S) geçirilmesi ile ilgili çalışmalar hangi aşamada? Bilgiişlem kayıtlanna (Arkası Sa. 8, Sü. S'de) Yurtlarda yer kalmayınca pansiyoncu însafsızlaştı Bostancı'da bir oda. Kirası 20 bin lira. Ev sahibi aynca ayda 30 bin lira da yakacak parası istiyor. Göztepe'de iki kişilik bir oda için ev sahibi, kişi başına 25 bin lira kira istiyor. Galatasaray'da tek oda 2030 bin lira. Mutfak ve banyo kullanımı için ekstra ücret ödemek gerekmiyor. Jjmoda'da 3 odalt bir dairenin yaz sezonuna kadar kirası 80 bin lira. Ev sahibi 200 bin lira depozit istiyor. tstanbul Haber Servisi Üniversitelerin açıldığı şu gunlerde binlerce öğrenci "barınacak bir delik" bulabilmek için yollara düşmüş durumdalar. "Delik" diyoruz çunku, birçok yer gerçekten bu tanıma uyacak bir görünümde. Bu arada bhçok öğrenci de ev kiralayanların ya da pansiyoncuların "insafsız" ellerine terkedilmiş durumda. Akıl almaz boyutlara ulaşan fiyatlar karşısında öğrenciler ne yapacaklannı şaşırdıklannı söylüyorlar. Dairelerinin bir odasını "pansiyon" olarak ayıran büyük çoğunluğu emekli aileler, iki kişilik bir oda için "insaF' sınırlarını aşan ücretler istiyorlar. Pansiyoncuların bir oda için istedikleri 2540 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca bir bölümü de bu ücrete ek olarak yakacak, elektrik ve su parasını da ödeme koşulunu öne sürüyor. Işte gazetelerde yer alan "pansiyon" ilanlanndan bir bölümünun şartlan: Bostancı, Akguler Caddesi üzerinde bir oda. Ev sahibi yaşlı bir kankoca. Pansiyoncu aile, oda ücretini 20 bin lira olarak belirtiyor, ancak her ay da yakacak parası olan 30 bin liranın öğrenci tarafından ödenmesi koşulunu da getiriyor. Göztepe Bağdat Caddesi üzerindeki bir başka dairenin iki kişilik odası için ise ev sahibi Şükriye Türkan, kişi başına 25.000 lira ücret istiyor. Bağkur'dan emekli olduğunu söyleyen Şükriye Türkan, üç ayda 34 bin lira olan emekli maaşıyla geçinemediği için bu yola gittiğini belirterek, oğrencilerden alacağı 50 bin liranın 25 bin lirasını ev masraflarına ayırdıktan sonra, geri kalan bölumüyle geçinmeye çalışacağını da sözlerine ekliyor. öğrencilere ev ve pansiyon kiralayan emlak burolarmda da durum ucret açısmdan pek farkh değil. Birlik Ticaret Emlak Burosu'nun sahibi Hikmet Şahin, Galatarasay'da 5 odalı bir dairenin her odası için 2030 bin lira arasında ucret istediklerini belirterek, dairenin mutfak ve banyo kullanımının da bu ücrete dahil olduğunu söylüyor. Hikmet Şahin gazetede yer alan ilana (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) Ankam'da bir emekli polis öldürüMü ifefcförfeı; yurt sorunu için farkh çözümler öneriyor Orhan Oğuz (Marmara Üniversitesi): Kredi ve Yurtlar Kurumu, bence başanlı. Muhteşem Giray (Mimar Sinan Üniversitesi): Biz. sadece mrtrlnai 198485 sonbahar, kış modasım tanıtan defileler, dün eğitim yapıyoruz. Yurt hizmetlerini YurtKur veriyor. Metin Balcı (Boğaziçi Üniversitesi): Bizim öğrencimiz açıkta Show" ile başladı. 12 yerli ftrmanm katıldığı gösterinin, neden "uluslararası" olarak adlandmldığı kalmaz. anlaşılamadı. Koregrafismi Aysun Aslan ve Fransız Helmi Khalifa'mn yaptığı gösteride, katılan fır Süha Toner (Yıldız Üniversitesi): Pansiyonculuk malann giysüeri çeşitli kompozisyonlar içinde sunuldu. Kürklerde bu yü beyaz rengin hâkim olduğu, özendirilmeli. diğer giysüerde lacivert ve gri renklerin kullanıldığı gözlendi. Bu yıhn kış modasımn bir özelliği de Cem'l Demiroğlu (tstanbul Üniversitesi): Sorun, devlet bayanlarda şapkanın yeniden ortaya çıkışıydı. Giriş ücreti 4500 lira olarak saptanan Vizon Show defleliyle çözulmeli. leleri, gunde dört seans olmak üzere pazar gününe kadar sürecek. (Fotoğraf: MEHMET AKtF) Ketnal Kafalt (ÎTÜ): Üniversiteler, üzerine düşeni yapmalı. Haber Merkezi Ankara'nın Hamamönü semtinde soygun yapmak amacıyla kuyumcu dükkânma giren idam hükümlusü ve kaçak Hüseyin Yeniyapan, içerde bulunan emekli komiser Enver Göktürk'ü çatışma sonucu öldürdu. Komiser Göktürk tarafından olay sırasında tabancayla yaralanan sanık, güvenlik kuv (Arkası Sa. 8, Sü.Vde) Tüıfciye Sınırlannın IçiDışı... (cumhurbaşkanı Kenan Evren, güneydoğu bölgesinde incelemelerini sürdürürken, Şemdinli'de pusu kuran ayrılıkçı teröristler, bir subayımızı, bir astsubayımızı ve bir erimizi şehit ettiler. Cinayet niteliğini de aşan bu aiçakiığa karşı ulusal tepkıleri basınımız yansrtmakta ve kamuoyunun duygularını kuşkusuz dile getirmektedir... Ancak bu arada bir başka nokta gözden kaçırılmamalıdır. Ülkemizin içinde bulundu HASA.\ CEMAL YALÇIN PEKŞEN'İN VtZONSHOW RÖPORTAJI 4 Sayfada la • MHP davasmda Pehlivanoğlu 'nun ifadesi: Davadan döneni vurun sözü, Türkeş'indir ğu ortam ve ulusal çıkarlarımız, her zaman• Meclis bir idamı daha kinden daha serinkanlı bir durum tartışmabenimsedi sını gerekli kılmaktadır. Çünkü, olayın boyut• Türkiye Devriminin Yolu ları basit bir eşkiyalıktan çok daha ötededir. davası: 2 ömür boyu hapis Şemdinli ve Eruh saldırılarının anlamını • Kahramanmaraş olaylan yalnızca Türkiye sınırları çerçevesinde açıklamaya çalışmak, bir yanılgıya işaret eder. Aydavası: 5 sanığa ömür rılıkçı güçlerin eylemlerınin ardında, Ortadoboyu hapis cezası • Gümruk operasyonu (Arkası Sa. 8, Sü. I'de) samklarından biri daha tutuklandı Haberi 11. sayfada İSTANBUL 'DAKİ 21 YURTTA 12 BİN ÖĞRENCİ BARINACAK Haberi 11. Sayfada UĞUR MUMCU GÖZLEM Emekliler özel hastanede tedavî olabilecekler Acil durumlarda özel sağlık kurumlarınca yapılacak ilk müdahale ve tedavilerin giderleri, Emekli Sandtğı tarafından karşılanacak. ANKARA (a.a.) Emekli ve malul aylığı alanlarla, bunların kanunen bakmakla yukümlu bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar, hayati tehlike arz eden durumlarda, resmi sağlık kurumlan dışında, serbest tabipler veya sağlık kurumlarında ilk müdahalelerinin ve tedavilerin giderleri emekü sandığı tarafından karşılanacak. Emekli ve malul aylığı bağlanmış olanlarla, bunların bakmakla yukumlü bulunduklan aile (Arkası Sa. 8, Sü. 4'de) Yazar'a Bile... Başbakan Sayın Özal konusunda birtakım sol çevrelerde ilginç değerlendirmeler yapılıyor. Teoriler oluşturuluyor. Bu teorilere göre Özal, demokrasi ve "sivil toplum" özlemleri için tam biçilmiş kaftandır. "Devletçilik" derseniz, o "1930 modeli"ciir ve tek partiye dönüş eğilimlerini göste(Arkası Sa. 11, Su. 7'de) Haberleri 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog