Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Dış ticaret işJemlerinde bilgi ve ilgi ESBANK " tedbirti ve kararlı" Cumhuriyet 61. Yıl; Sayı: 21615 Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 31 Ekim 1984 Çarşamba •î? RSANELERI Unıversıte Hazırlık, en ve Askerı Lıselcr. Anadolu Lıselerı Kayılları Devam Ediyor \l . 527 40 92 Edırne 3159 Çanakkale 2359 OzaVdan Arıkanh: SUS, ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu ) Başbakan Turgnt Özal, ANAP Meclis Grubu'nda "sert" bir konuşma yaparak, "Hiıküraet ve parti prognunına ters dnştügune inananlar varsa, onian kolundan tutup zoıia oturtmuyoruz. Ters düstüğüne inananlar gidebilir. Bu da bizi rahatlatır," dedi. Görevinden azledilen Vural Ankan'ı da eleştiren Özal, Ankan'ın gazetelere verdiği demeçlere değinerek, çok konuşmamn mahzurlu olduğunu söyledi. Partisinin TBMM grubunun dun yaptığı toplantıda yaklaşık 1,5 saat konuşan Başbakan özal, ya git teyen varsa şimdiden gidebilir. Hiikumet ve parti programına ters duştuğune inananlar varsa, onlan kolundan tutup zorla oturtmuyoruz. Ters düştüğüne inananlar gidebilir. Bu da bizi rahatlaür." Başbakan Özal, daha sonra görevden alınan Maliye ve Gümrtik eski Bakanı Vural Ankan'ın da gazetelere verdiği demeçlere değinerek şöyle dedi: "Arkadaşımız hâlâ konuşuyor. Birkaç gundür konuşuyor. Biz ise bu konuşmalar karşısında susuyoruz. Cevap venni>oruz, çok konuşmak mahzurludur. Bundan sonra konuşmamak kanaatimizce daha iyi olacaktır." Başbakan Turgut özal, grupta yaptığı konuşmada Arıkan'ın (Arkası Sa.8, SüJ'de) MMükümet ve parti programına ters düştüğüne inananlar varsa, onları kolundan tutup zorla oturtmuyoruz. Ters düştüğüne inananlar gidebilir. Bu da bizi rahatlatır. Arkadaşımız hâlâ konuşuyor. Çok konuşmak mahzurlu. 1970 yılında bütçeye kırmızı oy vererek hükumeti düşüren ve AP'den ayrılarak parti kuran 41 mületveküinın yarattığı olaya degindı. Bugune kadarki "eo sert" konuşması olarak nitelenen dünkü konuşmasında Başbakan özal, öğrenildiğine göre şöyle dedi: "tşte daha sonra olaylar 10 yıl içinde nasıl gelişü. Hep birtikte gördnk. 41 milletvekilinin aynlması ile başlayan olaylar once 12 Mart'a ve hatta daha sonra da bizi 12 Eylul'e kadar getirdi. Şimdi sunu söyluyonım, eger içinizde bizi bu durnma duşürmek is F16 için ilkacum Savaş uçağı üretecek olan fabrikanın temelini atan Cumhurbaşkanı Evren, "Yakın bir gelecekte bu uçaklann semalarımızda uçması, bizi ve milletimizi sevince boğacaktır" dedi. Törende konuşan Özal, "Bu fabrikada üretilecek uçaklann en ucuz ve en iyi şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi lazım" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TUSAŞ Havacüık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından F16 savaş ucağı üretecek fabrikanın temeli dttn sabah Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı. Murted Ovasında kurulacak fabrikada TürkABD ortakhğı ile 10 yıl içinde 160 F16 avcı bombardıman uçağı yapılacak. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Yakın bir gelecekte bu uçaklann semalarımızda uçması bizi ve milletimizi sevince bogacakür " dedi. 5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulan fabrikada 1.500 personel çalışacak ve fabrika 1984 yılı değeriyle 21 milyar lirası iç, 20,1 milyar lırası dış para olmak uzere 41,1 milyar liraya mal olacak ve üretilen ilk savaş uçağı 1988 ocak ayında Hava Kuvvetlerimıze teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletınin Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı yardımın her türlü takdirın uzerinde olduğunu belirterek, "Eger bu Aaadolu toprak(Arkası Sa.8, Sü.l'de) Başbakan, Anayasa'nuı 84. maddesinin değişürilınesi için HP'ye işbirliği önerdi Özal, tmnsfere göz kırptı ANKARA'dan YALÇINDOGAN ÖZALCANVER PAZARLIĞI özal: Cüneyt, gel bakalım neler yapıyorsun? HP'U Canver: Anayasanm 91. maddesini değiştirmek istiyoruz Kötuye kullanıyorsunuz. özal: Biliyorum. Ülkeyi kararnamelerle yönetiyorlar diyorsunuz. HP'Iİ Canvers Bunu kabul etmiyorsamz, gelin anayasınm bu maddesini değiştırelim. özal: Ben sana başka bir şey teklif edeyim. Gelin 84. maddeyi değiştirelim. Verin teklifınizi, biz de kabul edelim. HP'U Canver: Siz 91. maddeye evet derseniz, biz de buna evet diyebiliriz. Haberi 8. Sayfada F16 olayı Haber Merkezi Türkiye 'de ABD işbirlıği ile F16'ların savaş uçağı yapılmasma ilişkin Türkiye'de ortak montaj ve imaçalışmalar 2 Mayıs I9S4'te An latı konusunda gırişımde bulukara'da imzalanan anlaşma ile nulduğu bildiriliyordu. 10 yıl noktalanıyordu. 3 yılsüren araş içinde 300 uçak üretmek isteyen tırma ınceieme ve görüşmelerm Türkiye'nin bu isteğinm "fazla" ardından General Dynamics'în bulunması uzerine sayı 160'a F16 avcı bombardıman uçağı düşurülüyordu. tercih ediliyordu. General Dynamics'in teklifi General Dynamics'in F16'sı Norhtrop'un teklıfinden I milile Norhtrop'un FlS'i arasında yar dolar daha duşüktü ve lOyılseçim yapma aşamasına gelındıği lık sure içinde 4.2 milyar dolar zaman Türkiye'de de genel se malıyet öngöruyordu. Bunun BÜYÜK BİR AŞAMA TUSAŞ Havacüık ve L'zay Sanayii A.Ş. tarafından F16 savaş uçağı ürete çim arifesine gelinmışti. Eylul 2.5 milyar dolan ABD hükümecek fabrikanın temelini atan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra berabtrinde Cumhurbaşkanlı 1983 'te Milli Savunma Bakanlı tinin sağlayacağı askeri dış satış ğı Konseyi uyeleri Nurettin Ersin, Nejat Tumer ve Tahsin Şahinkaya olduğu halde fabrikanın maketi ğı'ndan yapılan açıklama ile kredıleri ile karşılanacaktı. ustünde incelemeler yaptı. (Fotoğraf: RIZA EZER) ABD yönetimi nezdinde Türk (Arkası Sa.H, Sü.S'te) Iki htikümet gören anlaşma • OzaFdada arayış ANKARA Vural Ankan'ın istifası uzun suredır kulislerde dolaşan ve "sözde kalan istekleri" çeşitlı ybnlenyle su yüzüne çıkarımş görunuyor. "Sözde kalan istekler" lek bır noktada yoğunlaşıyor: Sağda yenı bir parti oluşumu. Aym noktaya tepküerise, "sağda yeni parti ohtsumuna karsı ne gibi önlemler ahnabilir" doğrultusunda bılîurlaşıyor. Önce tepkiden söz etmek daha anlamh, tepkınm ilk dile getirildıği yer, önceki akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nede(Arkası Sa.8, Sü.4'de) 1.5 milyon Istanbullu 40 saat susuz kalaeak ömerli Pompa tstasyonu'ndaki bir onarım nedeniyle tstanbul'un birçok semtinde sular dün geceden itibaren kesildi. İSKİ yetkilileri, yarın saat 19.00 'dan sonra suların yeniden akabileceğini söylediler. Halnri 7. Sayfada Hakkâri'de ilk fabrika MMakkârıli, Hakkâri'de ne bır fabnka görmuş, ne sanayiyı bilmış. Şımdi ılk kez bir fabrikanın duvarları yükseliyor. Hakkârilinin dokuma tezgâhlan, iplik fabrikasını bekliyor. 400 aileye ucretsız tezgâh verilmış, fabrika bitince 3 bin tane daha verilecek. İplik ucretsız. El emeğı metrekarede 3 bin lira. KIŞ SAATİ BAŞLIYOR Rıfat HgazCide Edebiyat Odülü, Seval Esaslı'ya verildi Külüir Servisi Bu yıl ılk kez şiir dalında düzenlenen Rıfat Dgaz Cide Edebiyat Ödülü'nü Seval Esaslı kazandı. Cideliler ve Çınar Yayınlan tarafından, edebiyat alanının butün dallarında yapıt veren Rıfat Dgaz'ın kişiliğinde Cide ilçesinin tarihsel ve doğal niteliğini tanıtmak ve "Karadeniz'in Kıyıagından" ulkemiz edebiyat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla konulan ödül "Sekizinci Renk" adlı yapıüyla ve oyçokluğuyla Seval Esaslı'ya venldi. Necati Cumalı, Şükran Kurdakul, bhan Selcuk, Alpav Kabacah ve İlhan Özdemirci'den oluşan seçici kurul, ikincılik ödulünu "Fotoğraf Arkahklan" adlı yapıtıyla ve gene oyçokluğuyla Veysel Çolak'a verirken, üçüncülük için hiçbir yapıt gerekli oyu sağlayamadı. Bugun saat 18.00'de Maçka Taşhk'taki Spor Yazarlan Tesisleri'nde düzenlenecek bir törenle, birinci seçilen Seval Esaslı'ya 125 bin lira, ikinci seçilen Veysel Çolak'a da 75 bin lira tutanndaki odülleri verilecek. Yeni bakan, ayağının tozuyla bütçeyi sundu TEZGÂH HESABI Bir tezgâhta l'e 1.5 metre olçusunde kilim dokunuyor. Bir kişi ayda 3 kilim dokuyabiliyor. Kilimin metrekaresinde el emeği 6 bin lira. Bir kişi, bir kilimden 9, üç kilimden 27 bin lira alabiliyor. Bir ailede 2 tezgâh çalışırBEKLİYOR Dilber Temel, tezgâh başında uç çocuğu ve kaynanasıyla hem Edime'de asker olan kocasmı, hem Hakkâri'de ku sa, ayda 54 bin lira. rulmakta olan fabrikayı (küçük fotoğrafta) bekliyor. (Fotoğraflar: ENDER ERKEK) Hakeri 8. Sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tum yurtta bu gece saat 02'den itibaren saatler 1 saat geri ahnacak. Boylece Türkiye'de uygulanan ileri saat uygulaması kalkmış oluyor. Karann özellikle batı illerinde okulların ve işyerlerinin gun ışığında açılması amacıyla alındığı belirtildi. Bu durumda bir çok Avrupa ulkesiyle aramızdeki saat farkı 2'den bire inecek. Yetkililer saatlerin geri alınmasıyla elektrik sıkıntısının azalacağını söylediler. Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak koşuluyla saatlerin ilerı veya geri ahnmasma karar verebiliyor. Saatler bu gece 1 saat geri ahnacak 9 ilde daha işçi çıkarnıa yasağı kalktı ŞEVKET YILMAZ: PANtĞE KAPILMA YIN. 2 tŞYERtNDE 11 IŞÇlNlN tŞ AKlTLERt FESHEDİLDİ. KİTAP 84 ekleri 2 kasım cuma gününden itibaren Cumhuriyefle birlikte • Polonyah rahibin cesedi bulundu. • Şili'de 18 bomba patladı. • Gençliğin yüzde 73 'ü Reagan 'dan yana. 3. Sayfada • Müftti Ünal'tn katil sanıklan yargılandı. 6. Sayfada • Fiyat artış hızı düştukçe faizler de düşürulecek. 9. Sayfada • Kürtaj yasası, düşüğü önleyemiyor. 12. Sayfada BARIŞ DERNEĞİ DAVASI Jahüye istemleri reddedüdi tstanbul Haber Semsi Askerı Yargıtay 3. Dairesi'nce bozulan Barış Derneği davasına dun tstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinde yeniden baslandı ve sanıkların tahlıye istemleri uye >argıç hâkım yuzbaşı Tank Kale'nin muhalefetiyle oy çokluğuyla reddedildi. Üye hâkim Yuzbaşı Tarık Kale, kararın verildiği 14 Kasım 1983 gununde de sanıkların tutuklanmalarına karşı çıkmıştı. Mahkeme, sanıkların, Askeri Yargıtay'ın bozma kararına karşı goruşlerinin alınmasının sürdurulmesi için duruşmayı 8 kasım perşembe gunü saat 10.00'a erteledı. Metris Baştabya'daki dunku oturum saat 14.20'de başladı. Daha once davaya bakan ve sanıklar hakkında karar veren, duruşma başkanı Albay Ahmet Şen, duruşma yargıcı hâkım Binbaşı Atilla Ülkii, uye yargıç hâkim Yuzbaşı Tarık (Arkası Sa. 6, Sü.4'de) GOZLEM UGUR MUMCU Yeşilköy... Yeşilköy gumrüğünde neler oluyor? Neler olduğunu bir dosyanın kapağını aralayarak görelım: Bilirsinız, birtakım aracılar, yurt dışında yaşayan yurttaşların Türkiye'ye getirecekleri mallarla ilgili permileri satın alarak bu yolla ticaret yaparlar. Sefer Birgin adtı sanığın da işi budur. Yurt dışında yaşayan kardeşi Zabit Birgin aracıiığı ile bu ışleri yapar. Bu ışleri yapması için gumrük yetkilileri ile arasının çok iyi olması gerekır. Nasıl mı? Gelin Sefer Bırgin'in 1.10.1984 tarihınde Istanbul Malı Polis Müdürlüğü'nde anlattıklarını okuyalım: ... 1983 yılı aralık ayı sonlarına doğru, daha evvel Yeşılköy'de yakalanan mallarla ilgili olarak Bakırköy Adliyesi'ne ifade vermeye gittiğımde, olayla ilgili olarak ifade vermeye gelen Yeşilköy Yolcu Salonu Gümrük Mudürü Yalçın Karadeniz ile karşilaştım. Kendisı ile konuşurken birkaç kere benim malımı yakaladığından dolayı çok mağdur olduğumu, bundan sonra kendısinın bılgısı tahtında Yeşilköy'de çalışmak istediğımı ve yardımcı oiduğunda gereğını yapacağımı soyledım. Yalçın Karadenız, bunun uzerine bana: "Doğru, dana evvel senın mallarına el koyduğum ıçın senın canını birkaç sefer yaktık, makamıma gel de bu konuyu konuşalım," dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra (...) Yalçın (Arkası Sa.8, Su.l'de) Işverenler: Büyük çaplı işçi çıkarnıa beklenmemeli İSO Başkant Gezffin: Yasağın kalkmış olması, istihdama olumlu katkıda bulunacaktır. İSO MecUs Baftcant Bodur: Hiçbir işveren, uretıme katkısı olan işçisini çıkarmaz. yarin grubtntdam İplikçU Kaos olmaz, ancak kulfet olan işçmin tasfiyesine gıdilir. Saktp Sabanct: tşçiişveren ılışkılerınde normale dönuyoruz. Haberieri 7. Sayfada Alptemoçin: Bütçeyi katma değer kurtaracak SEVAL ESASLI: ŞttRİMDE KARAMSARLIĞA YER YOK Haberieri 11. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog