Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

57 YıIIık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli 8 ESBANK « tedbirli ve kararlı' 61. Yıl; Sayı: 21587 u m h ur iyet Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 3 Ekim 1984 Çarşamba MERKEZ DERSANELERÎ Unıversıte Hazırlık, Fen ve Askerı Lıselcr Anadolu Lıselerı Kayılları Devam Edıyor tsl 527 40 92 Edırne 3159 Çanakkale 2359 Tiıhaf Bir Konferans Okurlanm bağışlasınlar, bu vaşıma geldim tslam tıbbı, Hıristiyan tıbbı, Yahndi tıbbı diye birbirinden ayn. birbirine yabancı, hatta birbirine duşman bilim dallan olduğunu bilmiyordum. tstanbul'da açıhp uç gun çalıştıktan sonra onceki akşam kapanan 3. tslam Tıp Konferansı, bo>le bir savın oteden YURTLARA beri sunıp gittiğini gozler onu^ ~Wk 4 1 ŞEMDtNLİ / TATVAN, ne serme>e neden oldu. Daha GİREMEYENLER; (Cumhurivet) Guneydoğu once toplanan 1. ve 2. konfebolgesınde incelemelerini surduSulUm Erdetn: tşçı ranstann nerede, ne zaman ren Cumhurbaskam Kenan Evçocuğuyum. Yurda geçtiğini, laik Turki>e Cumhuren, Hakkân'nın Şemdınlı ve gıremedtm En az. kıra 60 bın riyeti olarak bizim bu konfeYuksekova ılçelerınde yaptığı lıra. 6 arkadaş tutsak, ayda ranslara katılıp katılmadığımıkonuşmalarda, "Turkiye Cum10 bın lıra ödemem gerekıyor zı anımsamıvorum. huriyeti Devleti, canilerın hakSonra ne yıyıp ıçeceğım Her CUMHURBAŞKANI GÜNEYDOĞU SINIRINDA kından demokratik sıstemle de Ev sahibi sıfatı>la 3.konfehalde memleketıme gerı ransı açan Sayın Başbakan'ın gelebılir, gelmiştir. Demokratik döneceğım Evren 15 ağustosta soze besmele ile başlamasını, sistem içinde de bunlarla raucaNur Ytldtrtm; Babam Eruh'a yapılan saldırı arkasından Kur'an okunmasıdele edilebilir," dedı memur Tekstıl muhendıslığım sırasında bir nı yadırgadığunı da soyleyemekazandım. Pansıyon Evren, ayrılıkçı terönstlerin arıyorum Gece ışi de yeceğim. Ataturk'un kurduğu jandarma subayının bırbınyle savaşan ıkı komşu ulbulursam, okula gıdeceğım. keden Turkıye'ye geldıklennı belaik Turkiye Cumhurjyeti'nde ihmalinin görüldüğünü Kazandığım halde lırterek, "İşte biz bu iki ulke arayıllardır laikliğe aykın oyle ve yerinin okuyamazsam, bunun sındaki savaşın bitmesini bunun davranışlaria karşdaşıyoruz ki, değiştirildiğini bildirdi. sorumlusu kım olacak7 için istiyoruz. Savaş biterse bu insan giderek artık hiçbirşeyi teröristler boyle rahat edemezGeceyi Tatvan'da yadırgamaz oluyor, vurdumIstanbul Haber Servisi Unıler," bıçunınde konuştu. geçiren Evren, bugün duymazlaşıvor. versıtelerde yenı öğrenım yılıyla Cumhurbaşkanı Kenan Esbırlıkte bannma sorunu da kenBilimsellikle hiçbir ilişkisi Bitlis ve Muş'ta ren, Enıh'ta yaptığı konuşmada dısını hıssettırmeye başladı. Öğbulunmayan, dupeduz siyasal incelemelerini da ayrılıkçı gruplann saldınsı sırencıler bannma sorunlannın bir nitelik taşıyan bu konferasında bir jandarma subayının sürdürecek. çözumu ıçın Kredı ve Yurtlar rans, keşke Turkiye'de değit de ihmalinin görüldüğünü ve yenKunımu Istanbul Bölge Mudurbaşka bir ulkede toplansaydı. nın değıştırıldığmı büdırdı. Izlenimler luğu'nun onunde uzun ku>TukÇunku yabancı konuşmacılann Cumhurbaşkanı Evren, dun lar oluşturdular Mudurluk bıçoğu Batıya, çağdaş uygarlık sabah Van'dan hareket ederek nasının ıçınde asılı hstelerde adıduzenine, dolaylı olarak da Hakkân'nın Şemdınlı ve \uksenı bulamayanlar, "eger bannma Ataturk ilkelerine saldırmayı kova ılçelerınde halka seslendık(Arkası Sa. 6, Su.S'te) ten sonra ö|leyın Hakkârı ıl amaçlamışlar, bilime ters duşen sakın bir bölge olan bu ılçelerı merkezıne geldı. Öğleden sonra savlarla doğrudan doğruya bi YALÇIN DOĞAN Rektör açıhşta seçmesı uzertnde gerçekten duayrılıkçı gruplann ıkıncı saldırı limin canına okumuşlardır. ynkındı: HAKKÂRİ Olay aynı an rulmaya değer noktalardan btrı. merkezı olan Surt'ın Enıh ılçetşte birkaç ornek: İslami da ve hemen hemen aynı saatler Şemdınlı, IranIrak Turkıye sısınde de ıncelemelerde bulunan yet, sigarayı ve içkiyi vasakla de ıkı ayn ılçede başlatıldı 15 nırının buluştuğu köşeye 30 kıEvren, Surt uzennden Tatvan'a dıgı için insan sağlıgına hizmet ağustos gecesı saat 21.30 sırala lometre uzaklıkta. Tahmmlere geçerek geceyi Tatvan'da geçıretmiştir. Sunnet, kanuş kanseri rında Hakkân'nın Şemdınlı ılçe göre, ayrılıkçı grup üyelerı bura dı. Bu gezısı sırasında uğradığı ni onlev ici bir işlemdir. Ana su sı ile Sıırt'm Eruh ılçesıne ayrı da onceden çeşıtlı gözlemlerde ılçelerde halka çeşıtlı konuşmabulunuyorlar, sonra 15 ağustos tu inek sutunden daba yararlı lıkçı gruplar tarafından baskın larda bulundu gecesı şehrın ıçıne kadar gırıyordır. Tann'ya inanmak, dua et düzenlendı Evren, Şemdınlı ve YuksekoAncak bir gun önceden Siırt' lar, çeşıtlı yerlere pankart bıramek psikoterapi açısından çok va'da yaptığı konuşmalarda da MEHMET GÜLTEKİN iyidir. Hekimler a>nı zamanda ın Ştrvan ılçesınde ktiçuk bir kıyorlar, havaya silah atıyorlar, yöreye ayrılıkçı grupların saldıdin adamı olmalıdırlar. A> ru olay meydana getmldı. Dıkkat çeşıtlı bınaları tarıyorlar. Eruh ' nları sırasında gelmek ıstedığını, ERZURLM Ataturk Unıpalılar, Halifeliği kaldırmakla ler önce o tarafa çekıldı Arka da da aynı saatlerde benzer olay ancak olayı yaratanlann yakaversıtesı 27 öğretim yılına dün sından da Şemdınlı ve Eruh lar yaşanıyor ve sonra ortadan lanmalarından sonra gelmeye törenle gırdı. Açılış törenmde Islam dunyasını bolmek, paryok olup gıdıyorlar Acaba gerolaylanyla karşılaşıldı. karar verdığını, saldmya kanşan konuşan Rektör Prof Hurşit çalamak amacını gutmuşlerdir Aslında anılan ılçeler veyöre, çekten smırı aşabılıp eğıtddıkleeşkıyalann bir bölümunun yakaErtugrul, gıdenlerın rotasyonla (Bunun ocunu almak isteyen 12 Eylul öncesınde de terör ve n ulkelere dondüler mı? Yoksa gelenlerden daha fazla olduğulandığını, daha da yakalanacaAbudabili sa>ın doktor Yafai, anarşı açısından Türkıye'nın dı aralarında kaçamayanlar var YURTİÇÎN KUYRVK Anadolu'dan gelen öfrmcüer, öğretim yıluun ilk gununu Yurtlar Mudürnu ve bu nedenle unıversıtenin ğını, Türkıye topraklannda yatngütere'de basılan lslam lüğü'nün önunde kuyrukta geçirdüer. Duvarlara asılı yurt listelermde adım bulamayanlar, başka alğer bolgelerme göre, son derece mı? tşte şımdı bunlar araştınlıboşaldığını söyledı şayan bütun vatandaşlann huzur aleybtan bir kitabı konferans sakındı Ayrılıkçı grupların 12 yor. ternatifler aramaya başladu Barınak için bir çoıum bulamayanlar ise memlekeılerıne donuş hazırlığına gıriştiler. (Fotoğraf. ERDOĞAN KÖSEOÖLU) kursusnnde >akmıştır). (Arkası Sa. 8, Su. Vde) Eylul öncesınde dahı böylesıne (Arkası Sa. 8, Su. 6'da) (Arkası Sa. 8, Su. 3'de) Şimdi, ne dersiniz bu >anlış ve kin kokan goruşlere! Bir kez İslamiyetin kuruluşunda sigara yoktu. Tutun aneak 16. yuzyılda Amerika'dan Avrupa'ya getirildi, oradan da dunEruh ve Şemdinli olaylarınm "yurt dışından SODEP Genel Başkanı Murath'da yaptıgı yaya vayıldı. Islamiyet bunu kaynaklanan anarşi olduğunu" belirten Inö'nü, konuşmada özal'ın ekonomi politikasım sert sonradan ne olçude vasaklaya"Bu gibi olayların her zaman sonuçsuz bir dille eleştirerek "Hükümeti uyarmaya bildi? tçkinin ise, hangi dine kalacağını bir defa daha görmuş olduk" çalışıyoruz. Hükümetin uyanlacağını ummaya baglı olursa olsun, isterse dinşeklinde konuştu. siz olsun olçusu kaçınlırsa sağdevam ediyoruz. " dedi. lığa zaran dokunduğu herkesbah hareket ederek, Karahahl, Uyanlmazsa seçimlerde siz uyagıbı sorunlar da yer aldı. FATİH GİJLLAPOĞm çe bilinmektedir. Sunnet. îslaBabaeskı, Luleburgaz, Ahmetlı nrsınız" dedı. Gazetecılerle zaman zaman mın değil, daha once VahudiBABAESKİ / TEKİRDAĞ ve Muratlı ilçelerıyle guzergâhtnönu, gazetecılerın Eruh ve otobuste sohbet eden, gıttiğı yerliğin uyguladıgı bir buluştur. SODEP Genel Başkanı Erdal Şemdınlı olaylan ile ılgılı bir sotakı bazı köylerı dolaştı Gıttığı lerde de yurttaşlara hitap eden Yardım polıtıkasının başlıca amacı, öncelıkle Amenka'nın Ana sutu elbette çok iyidir. tnönu, Trakya gezısimn ikıncı rusu uzerıne, "Bu olayların yurt yerlerde yoğun ve canlı topluluktnönu, hukumetin tarım polıtı güvenliğıni sağlamak ve Amerikan değerlennm hâkim gununde yaptığı konuşmalarda, dışından kaynaklanan bir anarşi Sağkk dunımu elvermeyen anlar tarafından karşılanan Erdal kasını şöyle eleştırdı. kılınacağı bir dünya yaratmaktır. hukumetın gerek ekonomi polı olayı olduğunu" behrterek, "Bu Inönu'ye buğday, ayçıçeğı ve nelerin çocuklanm beslemek "Devletin ciftçiyi desteklemek tıkasını, gerekse yaptığı atama gibi olayların her zaman sonuçpancar uretıcılerı yakınmalarda Gelışmekte olan ulkelere gıda yardımına başlanmasından için kurmuş olduğu kunımlar işiçin Batıda bugun, çeşitli yalan sert bir dille eleşürdı. Inönu UYARIUMUDU Trakya gebulundular Bu yakınmalar arasuz kalacağını bir defa daha gorlevini yitiriyor. Çiftçimiz serbest sonra yaratılan ağız tadı alışkanhğı, bugıin bu ulkelenn pay gıdalar bulunmakta, bunu Muratlı ılçesındekı konuşmasmsında. "Uç aydır paramızı tah rekabetin insafsız rekabeti ile muş olduk" şeklinde konuştu. Musluman analar da kullan zisini surduren SODEP Genel Amerikan ihraç malları için yenı pazarlar haline da da, "Hukumeti uyarmaya çasil edemedik", "Çocuklanmmn Trakya gezısme onceki gun karşı karşıya bıraküıyor. Dunya gelmesine yol açtı. maktadır. Tann'ya inanmak, Başkanı tnonu, özal Hukumetinin uyanlan dikkate alucağını lışıyoruz. Hukumetin uyanlacaailesinin çiftçi ailesi olduğu ogbaşlayan Erdal tnönu, geceyi gedua etmek, elbette yurek feummaya devam ettiğini soyledl gını uınnuj'a devam ediyoruz. Türkıye'nın modermzasyona Yunanıstan'dan daha fazla renilince. onlara iş verilmiyor." (Arkası Sa. 8, Su. 6'da) çırdığı Kırklarelfnden dun sarahlatıcı, iyi bir davranıştır. ıhtıyaç duyduğu bir gerçektır. Ruhsal bunalım geçirenler için yardım politikasının başlıca kimi zaman ilaç yerine geçer. UFUK GÜLDEMİR amacı oncelikle Amenka'nın guAma bu > alnız tslamiyetin kulWASHINGTON ABD Se venligını sağlamak ve Amerikan landığı, >alnız Muslumanlara natosu Turkıye'ye verılecek as değeriennın hâkim kılınacağı bir ozgu bir buluş degildir. Bir kerı ve ekonomık yardımı da dunva yaratmaktır" denılıyor Tann'ya inanan herkes dua etkapsayan 1985 Malı Yılı Butçe ANAP Mechs Grubu'nda "ABD'nın >ardım politikasımekle tapınaklarda muziksel Yasa Tasarısı uzerındekı goruş nın muttefıklenni kalkındırmakkonuşan Başbakan Ozal, bir ahenkle topluca okunan melennı bir gun daha uzattı Bu tan çok, Amerika'nın guvenlik milletvekilı ve bakanları dualan dinlemekle (soylenenna gore Amerikan yardımı en çıkarlanna hizmet ettiği" görusoğukkanlı ve sakın lerin ne anlama geldiğini bilgeç bugun akşama kadar kesin şu savunulan raporda ayrıca, olmaya davet etîi. mese de) ferahlavıp, rahata kaleşmış olacak "Gelışmekte olan ulkelere gıda vuşabilir. Bunu sağlamak uğANKARA, (Cumhurivet BuÖte yandan, yardımla ılgılı yardımına başlanmasından sonruna hekirnlerin mutlaka din rosu) Başbakan Turgut Ozal, olarak Kongre uyelerıne dağıtı ra yaratılan ağız tadı alışkanhğı lan "Hizmete Ozel" gızlılık de bugun bu ulkelenn Amerikan ihadamı olmaları gerekmez. Bi akaryakıta yuzde 6 oramnda yerecelı raporda, aralannda Turkı raç mallan için yeni pazarlar haraz psikolojiden anlamalan ye nı bir vergı getırıleceğını, ancak ye de bulunan ulkelere atıfta bubunun " z a m " anlamına gelmeterlidir. lunularak. "Bu ulkelere yonelik (Arkası Sa. 8, Su. 3'de) dığını açıkladı. Başbakan Ozal, Konferansta soz alan sayın ANAP Mechs Grup Toplantısı'Abudabili doktorun, "Halife ndan çıkarken gazetecılenn soliği Islamiyet duşmanı Avrupa rulannı yarutladı ve bir soru uzelılar kaldırdı" de>ip, kursude rıne, akaryakıta ıstıhsal vergısı kitap yakmasına gelince, eğer getınlmedığını, yuzde 6'lık yenı bilerek yapü ise, biz buna doğ vergıden yuzde l'ın beledıyelere, rudan doğruya Ataturk'e kar yuzde l'ın karayollanna, yuzde 4'un de butçeye aktanlacağını şı goze alınmış terbiyesizce bir soyledı Malıye \e Gumruk Basaldırı diyeceğiz. WALL STREET JOURNAL: TÜRKLER, ABD Evet, Halifeliğin yeri tstan kanı Vural Ankan ise, aynı topKONGRESİ'NE TEPKl GÖSTERMEKTE HAKLI lantıdan çıkarken >uzde 6 orabul'da idi. Halifeliği de Avrurundakı vergılendırmeyle ılgılı taSABOTAJ ÎHBARI ÜZERÎNE ANKARA palılar değil, Avrupalılara karABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILDI şın Ataturk kaldırmıştı. Avru (Arkası Sa. 8, Su. 6'da) palılar Halifeyi canlan gibi koHaberteri 7. Sayfata "YAZAR POLİTÎKA ruyorlardı. Çunku boylelikle İSTtKLÂL MARŞI'YLA BAŞLADI 12 Eylulsonrasının ılk grevleri, iki tersanede 20işçinin katılmasıyla, davulsuz, zumasız veçadtrYAPIYOR, CİDDÎYE geri kalmış İslam ulkelerini sız olarak başladı. Yeni yasaya gore, işverenin işyennde başka işçi çalıştırması yasak olmadığı için her iki tersanede de uretim suruyor. Halife aracüığı ile el alünda tu ALMAYIN" tacaklarını, onları daha rahat Haberi 8. Sayfada somureceklerini umuyorlardı. Bunu bojlece goren Ataturk, yuzyıllardır Turk Ulusu'na yuk olduğunu bildigi HalifeliBaşkanı Nazım Tur, Greve gıdilen tersanelerden "Yıldırım"da 12 işçi ya mecbur kaldıkları uygulama gulanan iki grev kararı, Sıkıyöği kaldınrken, onumuze >epbu grevın netım Komutanhğı'nın grevde, 23 işçi çalışmayı surduruyor. "Desan"da mutlaka ba^arıya ulaşacağını Tuzla'dakı iki tersanedeıznı ile yeni ufuklar açıyordu. hukusöyledı "Yıldınm" ışverenı CeHiçbir Turk uyenin çıkıp da ise 8 işçi grevde, 9 işçi üretime devam ediyor. metin de ertelememe karan alBolüculuğun bırçok nedenı vardır. Ekonomık, sıyasal, ıdemal Yıldınm, "Tersaneler doğAbudabili sayın doktorun sozmaması uzerıne dun sabah başolojık nedenler boluculuğu körukler Yakın tarıhımızde yaHP'DE "SOL" VE İşSendıka Servisi 12 E>lul la oldu Grevlere 35 ışçının çamadan oldurulmeye çalışıli)or. lerini yanıllamamasmı uzucu ladı. şanan olaylar, böluculuğun dış desteklı olduğunu çok açık sonrasının ılk grevlen vasagereğı lıştığı "Yıldınm" tersanesınde Bu işin sorumlusu sendıkadır" "MERKEZCI" GRUP Grevı ızlemek uzere Tuzla'da bulduk. Ama, Ataturk'ten gubıcımde kanıtlamıştır Bugun de kendı ulkelerındekı etnık davulsuzzurnasız, çadırsız, pan12, 17 ışçının çalıştığı "Desan" derken, "Desan" ışverenı ZekeARASINDA TUM "Yıldınm" tersanebinın onune numuze ne kaldı diyeceksiniz. sorunlara en acımasız yontemlerle karşılık veren ulkeler, riya Demirde, grevın kanunsuz gelen gazetecıler, grevcı ışçılerkartsız Gİarak başladı tlkgrevın tersanesinde de 8 ışçı katılıyor. BAĞLAR KOPTU Dilerim aldanıyorumdur. Turkıyedekı boluculuğe yeşıl ışık yakıcı davranışlarda buolduğunu savundu. başlaması tstıklal Marşı'nın Grevı yuruten Ttirktş'e bağden daha büvuk kalabalık oluşHaberi 7. Sayfada 4 yıl 20 gun sonra ılk kez uv okunması ve ardından alkışlarh Dok GemıIş Sendıkası Genel NADİR NADİ (ArkastSa. 8, Su. Vde) tArkası Sa.a, Su.2'de) Teröristler 2 komşııdan gelıyor, Evren: Çapulcular demokrasiye dönmemizi engellemek istiyor Yurtlarda yer bulamaynn öğrend okumaktan vazgeçiyor Once kalkınma Atattirk *• Universitesi boşaldı Inönü:Hükümetin uyanlacağını umuyoruz ABD yardımı bugüne kaldı Senato. görüşmeleri 1 gün ıızattı YARDIMIN "GtZLt RAPORU"NDAN Özal: Şekere zaııı yok 12 EYLÜL SONRASEMN İLK GREVLERİNE 20 İŞÇİ KATILIYOR ABD Bonn Büyükelçisi Burns: Seçimden sonra ABD Ermenileri unutıır HP'de deprem Grev başladı^ üretim sürüyor UGUR MUMCU GOZLEM Bölücülük ve Amacı...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog