Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli 8 ESBANK «tedbirli ve kararlı" Cu m h u r iye 61. Yıl; Sayı: 21612 Kurucusu: Yunus Nadi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı kendi bölgesinde, işçi çıkarma yasağı ile grev ve lokavt yetkilerinin kullanılmasını izne bağlayan kararlannı kaldırdı. Böylece Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı bölgesinde, işçi çıkarmak ya da grev ve lokavt yetkisini kullanmak için Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan izın KAVRAM )ERSANESİ Lise son sınıflar 3 Kasım Beklemelikr 31 Ekim Akşam kursu 16 Kasım Laleli/lstanbul 522 75 74 528 64 37 50 TL. 28 Ekim 1984 *azar ARIKAN'LA ÖZAL'EN SON DİYALOĞU özal Meclisteki konuşman hükümet için zararlı oldu, hemen istifa etmen gerekiyor. Arthan Haberim olmadan hükümet adına konuşmayı Yılmaz'a verdiniz. Arıkan:Ozal bürokratları bana tercih etti na geçen Başbakan, bir süre sonra "bomba" etkisi yaratan açıklamasını yapıyor ve iki bakandan istifasını istediğini söylüyordu. îşte Vural Ankan ile özal arasında bu acıklamadan kısa bir süre önce şu konuşma geçiyordu: ÖZAL TBMM'de yapUgın konuşma ve tutumun, partiye ve hukıimete zarar verdi. Bu hareket, belki kendin için i>i olmuştur ama. parti ve hükümet için zararlı olmuştur. Bu nedenle istifa etmen gerekiyor. Aynı şeyi Ali Tannyar'a da söyledim, hemen istifasını verdi. ARIKAN Ben parti ve hükümet yaranna çalıştım. Bazı bürokratlar sizi yanılüyor ve gerek partiye, gerek hUkümete bu davranışlanyla zarar veriyorlar. Aynca şunu da söylemek isterim ki, haberim olmadan, TBMM'de hükümet adına konuşmayı Mesut Yılmaz'a verdiniz... ÖZAL Neden söylemedin? Düzeltirdik... ARIKAN Bana bir şey sorulmadan size gelip niye Mesut Yılmaz'a bu konuyu verdiniz diyemezdim. Çünkü benim devlet anlayışım ve tab'ım buna müsait değildir. Kaldı ki, tçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü hakkındaki görüşlerimi biliyorsu(Arkası Sa.S, Sü.4'de) Anhara'da işçi çıkartna yusağı kaldırddı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, grev ve lokavt yetkilerinin kullanılmasını izne bağlayan 17 numaralı bildirinin 3. maddesini de yürürlükten kaldırdı. alınmayacak. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan dün konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Ankara Sıkıvönetim Komutanuğı'nın işçi çıkanlmasını izne bağlayan 13 numaralı bildirisinin tumu ile grev ve lokavt yetkilerinin kullanılmasını izne tabi tutan 17 numaralı büdirisinin (Arkası Sa.8, Sü.2'de) Seçime Doğru ABD UFUK GÜLDEMİR özal Neden söylemedin? Düzeltirdik... Arthan Partiye zarar veren bürokratların istifasını sağlarsamz, ben de hemen istifa ederim. özal Benim bürokratlarımı rahat bırakın. Arthan Bu durumda istifa etmem söz konusu değil. rüşmenin ardından gazetecilerin bulunduğu saloRAFET GENÇ ANKARA istifa etmediği için görevine son verilen Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan, Başbakan Turgut özal'ın gazetelerin genel yayın müdürleri ve Ankara temsilcilerine verdiği yemek sırasında, tüm basını nasıl atlaüp Başbakan'Ia ikili bir görüşme yaptığmı ve bu görüşmede özal'la neler konuştuğunu Cumhuriyet'e anlattı. Ankan, bu görüşme sırasında özal'ın kendisine, "Benim biirokratlarımı rahai bırakın" dediğini söyledi. Ankan, Özal'ın bu yaklaşımını, "Özal bürokratian bana tercih etti" biçiminde değerlendirdi. Gazetelerin genel yayın müdürleri ve Ankara temsilcileri, akşam yemeği için Başbakanlık Konutu'nda toplandıkları sırada, özal da konutta Vural Ankan'la ikili görüşmeyi sürdürüyordu. Bu gö Kevzat Bıyıklu Ne deklarasyon yayımlamayı ne de bütçeye kırmızı oy vermeyi düşünüyoruz. ANAP titrer ama yıkılmaz. Eleştirilerimiz partinin iyiliği için. Ogan Soysak Değerli bir bakan kaybettik. Ben Ankan'm görüşlerine tümüyle kaîılıyorum, ama TBMM'de konuşması hükümeti güç duruma duşürmüştür. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Vural Ankan'ın Maliye ve Gümrük Bakanhğı'ndan azledilmesi ile sonuçlanan gelişmeler, ANAP içerisinde, "Ankancı grup" olarak nitelenen 13 kişilik milletvekili arasında da görüş ayrılıklanna yol açtı. "Ankana grup" olarak nitelenen grup içerisinde Edirne milletvekili Türkân Ankan, Ankara milletvekili Göksei Kalaycıoğlu, Sezai Pekuslu, Barlas Dogu, Adana milletvekili Ahmet Remzi Çerçi, Artvin milletvekili Nevzat Bıyıklı ve Tekirdağ milletvekili Rıfkı AUsever, Vural Ankan'ın gümrük olaylan ile ilgili gelişmeleri TBMM'de açıklamasını doğru bulduklannı belirtirken, Ankara milletvekili Ogan Soysal ile Ankancılar: ANAPla devam diğerleri Ankan'ın gümrük olayına yaklaşımını doğru bulduklannı, ancak bu olaylan TBMM Genel Kurulu'nda ortaya koymasının yanlış olduğunu söylediler. Artvin milletvekili Nevzat Bıyıklı, partiden aynlmayı ve bir deklarasyon yayımlamayı düşünmediklerini ifade ederek, bütçe için ret oyu vermelerinin söz konusu olmadığmı söyledi. Bıyıklı, Cumhuriyet muhabirinin, "Bundan sonraki tutumunuz ne olacak?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Şu anda ne partiden aynlmayı ne de bir deklarasyon yayımlamayı düşüniıyoruz.Bütçe için kırmızı oy kullanacagımız yolundaki söylentiler de kasıtlı olarak yayılmaktadır. Böyle bir şey söz konusu değildir. ANAP titrer ama yıkılmaz, biz bazı eleşlirilerimizi gruba getireceğiz. Hiçbir art niyetimiz yoktur. Eleştirilerimiz partinin daha iyiye yönelmesini amaçlamaktadır. Demokrasinin gereği de budur. Vural Bey'in bakanlıktan aynlırken, bize tavsiyesi de bu olmuştur. Özel bir danışman Reagan'ın kırdığı potlan düzeltebilmek için gecegündüz Başkan'ın yanından ayrılmıyor. Washington Post'un yazan David Brader: ABD'de seçimlerin sonucunu entelektüellerin başım çektiği kemikleşmemiş oylar tayin eder. ADAYLAR VE YARDIMCILARI (Arkası Sa. 10, Sü.7'de) KEÇECtLER: ANAP'TAN KOPMA OLMAZ Haberi 6. Sayfada İtalyan basınmın iddiası: Bulgarlar, Oral ÇelikH konuşmasın diye öldürdü La Republica gazetesi, Çelik'in öldürülmüş olması ihtimalinin, savcı Albano'nun düzenlediği özel bir raporda öne sürüldüğünü yazdı. Bulgaristan,Antonov hakkında dava açılmasım protesto ederken olayı "NATO çevrelerinin düzenlediği bir komplo" olarak niteledi. Ağca'nın IValesa'yı öldürmeyi planladığı yolundaki ifadesini geri aldtğı bildirildi. ROMASOFYANEW YORK (a.a.AP) İtalyan basınında yer alan heberlerde Papa 2. Jean Paul'e suikast girişimi ile ilgili olarak aranan Oral Çelik'in konuşmasını önlemek için Bulgarlar tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor. Roma'da yayımlanan "La Republica" gazetesi, Oral Çelik'in öldürülmüş olması ihtimalinin, savcı Antonio Albano'nun mayıs ayında düzenlediği özel bir raporda öne sürulduğünu yazdı Gazete raporda, "Oral Çelik'in ağzının kesinlikle kapanması için Bulgarlar tarafından öldürüldüğü varsayımının ortaya atıldığını" belirtti. "İl Messaggero" gazetesi de, "Mehmet Ali Ağca'nın en yakın arkadaşı Oral Çelik'in gizli bir yere götürükrek öldüruldüğü yolunda Türkiye'den haberier alındıgım" öne sürdu. Gazete, "Kesin olan birşey var ki, Oral Çelik, Ağca dahil olayla ilgili sekiz şupheliden izi tamamen kaybedilen tek kişidir" dedi. Sorgu yargıcı llario Martella önceki gün düzenlediği basın toplantısında 13 Mayıs 1981'de Saint Pierre alanında Mehmet Ali Ağca'nın yanı sıra Oral Çelik'in de Papa 2. Jean Paul'e ateş ettiğini söylemişti. Görgu tanıklan ile balistik inceleme so(Arkası Sa.8, Sü.Vde) Bush Ferraro Cer f'> / M " ' a İKakt * ö * mavi' <iailar yemyeşilken de böyledir, sürüleriyUyoUann kenag giden sürücüler, yolculann bilmediği bir yerlerden gelip yine büinmeyen bir yerlere ilerleyen çobanlar, nedense hüzünlü, yan mistik bir görüntü yaratırlar. Ama Van Tatvan arasında kupkuru, yuvarlak, kocaman dağların, tepelerin dibinden ilerleyen, zaman zaman etraflanndan dolaşan, üzerkrine çıkıp inen karayolunda, hele bu yü erken bastıran kısın şimdilik ince bir beyaz tülle örttüğü çevrede, ordusuyla bilinmeyen bir seferden dönen çobanın uyandırdığı burukluk katmerleniyor. (Fotoğraf: RIZA EZER) Kampanya sırasında bütün Başkan adaylarınm yapmak zorunda olduğu işler: • Ormanda yürüyüş yapmak • Baltayla ağaç kesmek • Kızılderili koruma bölgesi ziyaret etmek • Balık tutmak Her lobiye elma şekeri, Kızılderililere ise keçiboynuzu veriliyor. PARTİLER VE HAYVANLAR Demokrat Curahuriyetçi Izmir 1. İdare Mahkemesi: Toplu dilekçe vermek suç değil var gruplannın veriminin düşmesine yol açılacağı gerekçesiyle toplu olarak dilekçe vermeleri üzerine okul yönetimi tarafından verilen "kınama cezası"nı yerinde bulmayarak, toplu ya da bireysel dilekçe verilmesiyle, "eylemsel bir davranış biçiminin amaçlandığım" belirtti. Kararda, dilekçe hakkmın kişilerin anayasa ile de güvence altına alınan temel haklanndan olgereksiz dilekçe vermek biçiminde yorumlanamayacağı kaydedildi. Mahkeme karannda şu görüş lere yer verildi: "Sonradan sorunun ögrenci lehine çözülmesi dahi savunmada belirtildiği gibi, hareketlerin gereksiz olduğunu değil, aksine yerinde bulunduğunu ve toplumsal bir gereksinmeyi karşıladığını göstermektedir. Ote yandan durumun basına yansıtıldığı savı, davacıyı dognıdan dognıya Ugilendirmeyen genel bir suçlama olduğu gibi haber niteliği olan bir konunun basında yer almasıyla idar»nin izac edilmesinin amaçlandıgı kabul edilemez. Çünkü, çoğulcu demokrasi ile yönetilen ülkemizde özgür basının görevlerinden birisi de kamuoyu oluşturarak, güçlü idareye karşın güçsüz olan kişilerin istemlerinin >erine getirilmesine yardımcı olmaktır. Dilekcelerin sunumu sırasında kuyruk oluşmuş olması ise huzur ve sükunun bozulduğunun değil, saglandığının gostergesidir." Mumcu'nun BBC ve AFP'ye demeci: Ağca Oral Çelik'in emrindeki bir militandır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yazanmız Ugur Mumcu, İtalyan Sorgu Yargıcı Martelrirün dört ayhk çalısması sonucunda bir eve yapılan baskında, Nas la'nın Papa'ya Ağca ile birlikte turiler dönemine ait değer biçüemeyen bin sayfahk elyazması tncil ateş edenin Oral Çelik olduğunu ele geçirildi. Ceylan derisi kaplı 50 kilo ağırlığındaki Inciltn yanı açıklamasından sonra BBC ve sıra, 30 kadar dini ve tarihi el yazmast kitap ile altın sırmalı papaz AgenceFrancePress'everdiği decüppesi, iki küçük kilise çanı ve şamdan, evirt kilerinde üzerine be meçlerde "Ağca, Oral Çelik'in ton dökübnüş bir bölmeden çıkanldu Olayla ilgili olarak Sait Seyi emri ile hareket eden bir robot toğlu, Sıddık Yiğit, Ahmet Akdoğan veAydın Çiftçi gözaltına ahn militandır" dedi. Mumcu, daha du Fotoğrafta papaz cüppesi ile görülen Sait Seyitoğlu ilk sorgusunda, önce gazetemizde yayınlanan çeelyazması Incil için kendisine 500 milyon lira teklif edildiğini söy şitli incelemelerinde, Abdi tpekledl (Fotoğraf: ENDER ERKEK) (Arkası Sa.8, Sü.Vde) İzmir 1. İdare Mahkemesi, davaanın sahip olduğu dilekçe duğu vurgulanarak, olayda, sıyönetmeliğinde hakkım diğer öğrencüerle birlikte kullanmasınm üniversiteninnavyapdması istenenöğrenci lehine değişikliğin, huzurunu bozacak bir eylem olarak nitelendirilemeyeceğini tüm öğrencilerin ortak çıkarlabelirtti. rını ilgilendirdiği, bu anlamda, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İzmir 1. İdare Mahkemesi, öğrencilerin okul idaresine toplu halde dilekçe vermesinin, "Üniversitenin huzur ve siikununu bozucu nitelikte bir eylem" sayılamayacağına karar verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencüerinin, okulda başansızhk oranının yüksek olması, tek dersten kalanlarla laboratu 50 kiloluk tarihi Incil Cumhııriyet'in 61. yıldönümünü kutlanıa törenleri bugün başlıyor Haber Merkezi Cumhuriyet'in ilanının 61. yıldönümü bugün öğleden itibaren tüm yurtta. KKTC'de ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanmaya başlanacak. Cumhuriyet, 61 yıl önce 29 ekim 1923'te ilan edilmişti. Cumhuriyet'in 61. yıldönümü kutlamalan bugün Ankara'da saat 13.00'te Toprakhk sırtlann(Arkası Sa.8, Sü.S'te) Ismet anarken... v' Yazan: MUHSİN BATUR Emekli Hava Orgeneral Yıl 1961, aylardan Ekim, genel seçimler yapılmış ve sonuçları belli olmuş. Yeni partilerin (AP ve YTP) kuruluş amaçlan, seçim propaganda dönemindeki işledıkleri temalar ve beliren parlamento aritmetiği... Silahlı Kuvvetlerde bekiediğinı bulatnamanm huzursuzluğunu yaratmış... Bu durumda ne yapılabilir konusu gundeme gelmiş... O tarihte ben, Silahlı Kuvvetlerin en genç ve en kıdemsız bir tuğgeneraliyim. Fakat karargâhı Eskişehir'de olan l'inci Tak(Arkası Sa.8, Sü.4'de) UGUR MUMCU GOZLEM Gökkuşağı Harekâtı: Musevilerin, zencilerin, îspanyollann, Yunanlıların, kadınların, eşcinsellerin, Kızüderililerin oylarını birleştiremeyen, iktidara gelemez. Amerikah JönTürkler bir muhafazakâr kadar savunma giderlerinin artırılmasından, bir sosyalist kadar Sovyetler'le yakın ilişki kurulmasından yana. 6 Kasımda kim kazanacak? Soldaki Gündem... "Sosyal demokrat" kesimde önümüzdeki günlerin gündemi nedir? Bu aşamada, yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren yeni sol partiyı yakından tanısak yararlı olur, diye düşündük ve kurulma hazıriıkları süren "Demokratik Sol Parti" öncülerine sorduk: Partiniz ne zaman kurulacak? Aldığımız yanıt, partinin "önümüzdeki mayıs ayından önce kurulacağı"'... Bu yanıtı alınca bir başka soru yönelttik: Niçin bu kadar beklediniz? Bekleme nedenı de şöyle açıklanıyor: Parti öncüleri, olağanüstü dönem içınde kurulan partilerin sağlıklı olmayacaklan kanısındalar. "Çünkü" diyorlar, "Otağanüstü koşullar, bu dönemde kurulan parff/ere de yansır"... "Sonra" diye ekliyorlar "Bekledik ki, CHP'nin eski poiitikacılart, HP ve SODEP'e gitsin. Gitsin ki, bizler, yeni (Arkası Sa.8, Sü.2'de) Geçiş Dönemi ve Zorlamalar... A.NKARAANAP'ta sular pek oyle kısa sürede durulmaz da ne olur?.. Millet Meclisi'nde desteğini bugünden yanna yitirip düşürülür mü Özal hükümeti?... Büyük, milii, partilerüstü gibi sıfattar taşıyan yeni bir hükümet mi kurulur?.. Sanmıyoruz. ANAP ile Özal yönetıminde bugün var olan kaynaşmaya bakarak bu turden olasılıkların pek yakın gelecekte gerçekleşeceğini öne sürmek hayli yüzeysel bir yaklaşım olur. Bu yönde ctddi oluşumlardan çok, bazı düşünce, özlem ve arayışların bulunduğu kanısındayız. Bir yanda, Ozal yönetimınin gidışatından içtenlikle kaygı duyan, "Ne olacak, ne yapılabilir?" sorusunu soranlar vardır; öte yanda, her dönemde olduğu gibi gönlünde yatan aslanı yine en kestirme yoldan gerçek(Arkosı Sa. 8, Sü. Vde) HASAN CEMAL ALMANYA'DA TÜRKLERİN OTURDUĞU BİR EV KUNDAKLANARAK YAKILDI Haberi 3. Sayfada Bugün 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog