Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK « tedbirli ve kararlı" Cu m h u r iyet 61. Yü; Sayı: 21611 Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 27 Ekim 1984 Cumartesi İÇtŞLERİ BAKANI MALtYE BAKAM It YILAYDIN £>ERŞANESİ Üniversite bazırhk kıaî^nnın 1984/85 kayıtlan devam ediyor. Eters uortı 85 liradır. Vişne Sok. No: 36 Kadıkoy 337 35 06 337 79 33 Hükümet, lyıknıcfoMurnuıdan revizyona uğmdı 0zal, önceki gece gazetecilere, "Vural istifasım sabah 8.30'da getirecek. Getirmezse Anayasa'mn ilgili maddesi işletilir" demişti. \ural Ankan, 9.30'a kadar istifa mektubunu getirmedi. Özal, Evren 'den yazılı olarak, "Maliye Bakam'nın görevine son verilmesini" istedi. Cumhurbaşkanı Evren, Başbakan 'ın önerisini yerinde bularak, "Arıkan'ın görevine son verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini" imzaladı. Arıkan'ın görevden alınmasından sonra Içişleri Bakanlığı'na Yıldınm Akbulut, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Alptemoçin'den boşalan Devlet Bakanlığı'na ise Ahmet Karaevli atandı. DEVLET BAKANI CAMPAIGN Yudırun Akbulut Yeni İçişleri Bakanı Yıldınm Akbulut ile ilgili olarak ANAP kulisinde yapılan yorumlar kendisinin bu göreve "terfien, taltifen" getirildiği yolunda. Başbakan ve Genel Başkan Turgut Ozal'ın Akbulut'a karşı büyük sevgi beslediği ve kendisini bu nedenle başkanvekilliğine getirmiş olduğu belirtiliyor. Özal'ın son olay nedeni ile yoğurdu üfleyerek yemek durumunda kaldığına dikkat çekilerek Akbulut 'un (Arkası Sa.8, Sü.î'de) A. Kurtcebe Alptemoçin Başbakan Turgut özal'ın Devlet Bakanhğı'ndan Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na transfer ettiği Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 'in mesleği ntakine yüksek mühendisliği. htanbul 1944 doğumlu olan Bursa Milletvekili Alptemoçin, 1951 yılında Erzincan 'da ilkokulu, 1957 yılında Ankmra'da Atatürk Lisesı'ni bitirdi. Daha sonra ODTÜ'nün Makine Fakültesi Yüksek Bölümü'nden 1962 yılında mezun oldu. " " * (Arkası Sa.8, SüJ'de) Ahmet Karaevli "Mühendisler kabinesi"ne katılan son mühendis uye. Ahmet Karaevli, ANAP Gnıbu'nda "sessiz, sakin, uysal ve halim selim" olması ile tammyor. Başbakan Özal'ın tercihinde Karaevli'nin bu dört önemli özelliğinin önemli bir etken olduğu belirtiliyor. Tekirdağ Milletvekili Karaevli, "Ortadoğu Teknik üniversitesi mezunu bir metalürji mühendisi." Bu anlamda Milli Savunma (Arkası Sa.8, Sü.S'te) Seçime Doğru ABD UFUK GÜLDEMÎR DirendL a zledildi YALÇIN P06AN Özel bir danışman Reagan'ın kırdığı potlan düzeltebilmek için gecegündüz Başkan'ın yanından ayrılmıyor. Washington Post'un yazarı David Brader: "ABD'de seçimlerin sonucunu entelektüellerin başını çektiği kemikleşmemiş oylar tayin eder. ADAYLAR VE YARDIMCILARI ANKABA'dan ANAP'taki eğUimlerin ilk hesaplaşması ANKARA Kapıkule ile başlayan ve nerede, nasıl noktalanacağı henüz bilinmeyen "olaylann kahramam" Vural Ankan, dün sabah, "daha henüz bakan stfatım" taşırken, tstanbul'da eski bir dostunu aradı. özal ile de "çok yakınhğı" olan eski dost ve iş arkadaşma hatta iş ortağına "sen ne diyorsun, ne yapmalıyım sence" diye sordu. Ünlü işadamı veyılların dostu "Yahu, Vural bu işifazla uzatma ve git istifanı ver" deyince, Ankan "hakhsın, ben de istifa etmeyi düşünüyorum zaten, biraz sonra istifamı elden Başbakana göndereceğim " karşılığını verdi. Ancak arada ne olduysa oldu, Ankan istifasım göndermedi. Başbakan özal saat 9.20'ye dek bekledi. Zaten önceki gece geç saatlerde Başbakanlıkta yürütulen "hukuksal çalısmalar" sabahın erken saatlennde kendisine sunulmuştu. Cumhurbaşkanı ile bu konuda iki gıin önceden "tam mutabakat sağlamış olmasmdan dolayı" iş artık sadece "formalitelerin kâğıt üzerinde tamamlanmasına" kalmıştı. Nitekim, dün sabah Milli Güvenlik Kurulu toplantısına rağmen, bu formaliteler son derece hızlı bir biçimde sonuçlandı ve "görevden alma" TRT'nin saat 13.00 haber bültenine yetişürildi. Bu arada "Belki yeni Maliye Bakanı hemen belli obnaz" düşuncesiyle, önceden kararlaştınlmış bulunan ve Maliye Bakanımn katılması öngörülen "Para Kredi Kurulu toplantısı" ertelendi. Toplantının ertelenmesinde "Olur da Cum~ (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) Başbakan Turgut Özal'ın isteğine rağmen direnen ve dün sabah istifasım getinneyen Maliye ve Gümrük Bakanı Vnral Ankan'ın görevine, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından, Anayasa'mn 109. maddesi uyarınca dün son verildi. Özal, dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. özal, "İstifasım getirmedi. Bekledim, bu bir mecburiyettir. Anayasa da buna imkân venniştir" dedi. Bu arada boşalan Bakanlıklara yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığı'na Erzincan Milletvekili Yıldınm Akbulut, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na, Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin getirildi. Alptemoçin'den boşalan Devlet Başkanlığı'na da Tekirdağ Milletvekili Ahmet Karaevli atandı. Başbakan Turgut Özal, geçen çarşamba günü Kapıkule gümrük olayının TBMM'de tartışılması sırasında Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ın ÖzaVın önerisi üzerine Evren, Arıkanh görevden alan tezkereyi imzaladı gündem dışı yaptığı konuşmadan sonra, önceki gün iki bakanın istifasım istedi. İstifası istenen İçişleri Bakanı Ali Tannyar bu isteğin kendisine aktarılmasından hemen sonra istifasım yazıh olarak verdi. Başbakan, benzer isteğini Maliye ve Gümrük Bakanı Ankan'a da iletti. Ancak Ankan bunu kabul etmeyerek is tifa etmemekte direndi. Başbakan Özal'ın önceki akşam yemekte gazetecilerle sohbette yaptığı açıklamada "Vural istifasını sabah 8.30'da getirecek. Getirmedigi taktirde Anavasa*nın ilgili maddesi işletilir" dedi. Özal, dün saat 9.30'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığında toplanan MGK top lantısına katıldı. Sağlanan bilgılere göre Başbakan, Ankan'ın istifasım Başbakanlık konutunda saat 9.30'a kadar bekledi. Ancak bir saat beklemesine karşın, istifasının gelmediğini görünce Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılmak üzere Çankaya Köşkü'ne gitti. Sağlanan bilgiye göre, MGK olağan toplantısından önce, Başbakan Turgut Özal yazılı olarak Cumhurbaşkant Kenan Evren'den "Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ın Anayasanın 109. maddesine göre görevine son vermesini" istedi. Cumhurbaşkanı Evren, Başbakarun önerisini yerinde bularak "Ankan'ın görevine son verilmesine iliş kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini" imzaladı. özal'ın önerisiyle imzalanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün saat 11.30 dolaylarında Resmi Gazete'nin mükerrer sayısına gönderildi. Karar TRT'nin dünkü saat 13.00 haber bülteninde yayınlandı. 1961 Anayasası'nda yer almayan, 1982 Anayasasında 109. madde ile var olan "Başbakanın önerisiyle bir bakanın Cumhurbaşkanı tarafından görevine son verilmesi kuralı" böylelikle ilk kez uygulanmış oluyor. Sağlanan bilgilere göre, Arıkan'ın istifa etmemesi halinde Anayasanın 109. maddesinin işletilebilmesi için "nasıl bir hukuki formül bulunacagı" üzerinde önceki gece geç saatlere kadar Başbakanlıkta çalışma yapıldı. Başbakanlık hukukçulan önceki sabah saat 03'e kadar olayın hukuki formullerine ilişkin "alternatifler" hazırladılar. Bu alternatifler dün sabah Başbakanlık konutunda Özal'a iletildi. Arıkan'ın istifasım getirmesi beklenirken, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak (Arkası Sa.8, Sü.l'de) Bush Ferraro BAKAN OLARAK SON SAATLERİ Vural Ankan: Artık rahat konuşacağım %Mörevden alınışını radyodan öğrenen Ankan, "Eskıden çok ölçülü davranmak mecburiyetindeydim. Ama şimdi meseleleri demokratik rejimin öngördüğü platformlarda rahathkla dile getireceğim" dedi. RAFET GENÇ ANKARA Maliye Bakanı Vural Ankan, dün sabah kaldığı otelden yanında, yine kardeşi Tiirkân Ankan, arkadaşlan ve ANAP miletvekili Göksel Kalajcıoğlu ve Barlas Dogu olduğu halde Maliye Bakanlığı'na gitti. Maliye Bakanlığı'nda Bakan ve arkadaşları kendi aralarında toplantı yapmaya başladılar. Bu (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Gensoru hükümete yöneüyor MDP: özal'ın hatalarından dönmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde gensoru hadisesini hükümete dönük olarak devam ettirmek gündeme gelecektir. H P : tstifa ne özal'ı ne de hükümeti aklamaz. Sorumluluğa ve suçlamalara hükümet de, Başbakan da ortaktır. Bizim muhatabımız hükümet ve Başbakan'dır. ANKARA (ANKA) Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin vermeyi kararlaştırdıkları gensoru önergelerini İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın istifa etmesi üzerine, "hükümete yönelik" hale getirerek "hükümeti sarsmaya" devam edecekleri öğrenildi. YENt DÖNEM BAŞLIYOR Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevinden azledilen Vural Ankan, gazeteci çemberinde. Hemen yanında Halkçı Parti Genel Sekreteri ANAP milletvekili Nevzat Bıyıklı. Ankan, "Yeni bir dönem başlıyor, hayırlı olsun" dedi. (Fotoğraf: a.a.) Yılmaz Hastürk, konu ile ilgili olarak ANKA muhabirine bilgi verirken, İçişleri Bakam'nın is(Arkası Sa.8, Sü.3'te) Kampanya sırasında bütün başkan adaylarının yapmak zorunda olduğu işler: • Ormanda yürüytiş yapmak • Baltayla ağaç kesmek • Kızılderili koruma bölgesi ziyaret etmek • Bahk tutmak Her lobiye elma şekeri, Kızılderililere ise keçiboynuzu veriliyor. PARTİLER VE HAYVANLAR Demokrat Curahuriyetçi ÖZAL: İHRAÇ ETTİĞÎMİZ HER ŞEYİ ITHAL EDECEĞÎZ 7 îlde sıkıyönetim kalcbrıhyor Manisa, Uşak, Denizli, Eskişehir. Olağanüstü halin lcaldtrtlacağt iller: Kırşehır, Niğde, Gumuşhane, Isparta, Aydın, Çankırı, Balıkesir. Haberi 7. Sayfada MUHALEFET NE DEDİ? ~ Cumhurbaşkanı Evren'in başkanhğında toplanan Milli kaldtrtlaeuğt »Her: Konya, Güvenlik Kurulu'na istifa eden bakan Ali Tannyar da Kayseri, Giresun, Manisa, katıldı. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kararlan 19 Uşak, Denizli, Eskişehır. kasımda yürürlüğe girecek Olağauüftü fuıl ilan edilecek lller: Giresun, ANKARA (Cumhuriyet Bü ilden Konya ile Kayseri dışıdaki rosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkanüğında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu 19 kasımdan itibaren Konya, Kayseri, Giresun, Manisa, Uşak, Denizli, Eskişehir illerinde sıkıyönetimin kaldınlmasını ve bu 7 Stkıgönetimin 5 ilde olağanüstü hal ilan edilmesini kararlastırdı. Milli Güvenlik Kurulu aynca daha önce olağanüstü hal ilan edilen Balıkesir, Kırşehır, Niğde, Gümüşhane, Isparta, Aydın ve Çankın illerinde olağanüstü halin kaldınlma sını da karar altına aldı. Böylelikle 33 ilde sıkıyönetim kaldınlmış oluyor. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkanhğında 5 saat süren MGK toplanüsından sonra Başbakan Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarken şu açıklamayı yaptı: "Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sıkıyonetimle ilgili olarak görüşme yapıldı. Memleketin içdış güvenlik dunımlan gözden geçirildi ve 19 kasımdan itibaren Konya, Kayseri, Giresun, Manisa, Uşak, Denizli, Eskişehir illerinde sıkıyönetimin kaldınlması, Sıkıyönetim kaldınlan Giresun, Manisa, Uşak, Denizli, Eskişehir de olağanüstü hal ilan edilmesi. Daha evvel olağanüstü hal ilan edilmiş Balıkesir, Kırşehir, Niğde, Gümüşhane, Isparta, Aydın, Çankında olağanüstü halin de kaldınlması gereğini Bakanlar Kuruluna bildirmeye karar verilmiştir. Bu suretle sıkıyönetim kaldırılan il sayısı 33'e yükselmektedir. Aşağı yukan Türkiye'deki illerin yansında bu suretle sıkıyönetim kaldınlmış olmaktadır. Yine Milli Güvenlik Kurulu'nda gönışülen bir önemli konu, sulama havzalannda tanm reformu ile ilgili bir kanun, Ana>asa gereği gelirilijor. Bunun (Arkası Sa.8, Sü.3'te) ANAP'ta Sular Kolay Durulmaz... ANKARA İçişleri Bakanı Ali Tannyar: ın istifası, Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın da görevden alınmasıyla, Özal yönetimi ile ANAP'ta sular durulabilir mi?.. Bir başka deyişle "o/ay"a bitmiş gözüyle bakılabilir mi?.. Bu sorulara gerek Sayın Özal, gerekse parti yetkilileri, kamuoyuna dönük açıklamalarmda hiç kuşkusuz olumlu karşılık verecekler, "o/ay"ın artık kapandığını vurgulayacaklardır. Nitekim Başbakan Özal, önceki akşam Çankaya'daki Başbakanlık Konutu'nda verdiği yemekte, bir sorumuz üzerine "Olur böyle şeyier" diyordu... lyimserlik yaymak ve tozpembe tablolar çizmek, ıktidar veya hükümet olanlar açısından genellikle doğal bir davranış biçimi sayılır. Bu bakımdan Özal yönetiminden kaynaklanacak "birlik ve beraberlık" mesajları(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) 4 Türk ve 3 Bulgar hakkmda suç duyurusunda bulunan İtalyan Savcı Martella'nın iddianamesinde, Papa'yı yaralayan üç kurşundan birinin Oral Çelik'in silahmdan çıktığı bildiriliyor. ROMA, (Ajanslar) Papa 2. Jean Paul'e 13 Mart 1981 tarihinde yapılan suikast girişimiyle ilgili olarakyeni bir iddianame hazırlanarak 4 Türk, 3 Bulgar hakkında dava açıldı. Roma'da dün açıklanan 1243 GOZLEM Papa'ya Otnl Çelik de ateş etti UGUR MUMCU sayfalık iddianamede Papa'ya Ağca'nın yanı sıra Oral Çelik'in de ateş ettiği belirtiliyor. Iddianameyi hazırlayan Savcı Üario Martella'ya göre Papa'yı yaralayan üç kurşundan birinin Oral Çelik'in silahından çıktığı iddia ediliyor. Görgu tanıklarının ifadeleri ve diğer kanıtlara dayanarak bu yargıya vardıklarını belirten Martella, Papa'nın kolu ile parmağının yaralanma(Arkası Sa.8, Sü.6'da) Savcı Martella'nın yeni iddiası: Calp: Tanrıyar'ın istifasına sevindik. Avcu Hadiseler normaldir. Sunalp: İstifalar yetmez, icraat değişsin. Kartay: Erken seçim koşuHan oluşuyor. Haberi 11. Sayfada Gökkuşağı Harekâtı: Musevilerin, zencilerin, İspanyolların, Yunanlıların, kadınların, eşcinsellerin Kızılderililerin oylarım buieştirmeyen iktidara gelemez. 6 Kasımda kim kazanacak? Pazara Cumhuriyet 'te İç Kanama. Kapıkule'de ortaya çıkarılan rüşvet olayı hükümeti çatlatmış oldu.. Rüşvet olayı nedeniyle gözaltına alınan gümrük görevlilerine işkence yapıldığı savı ile başlayan tartışma, İçişleri Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakam'nı karşı karşıya getinverdi. (Arkası Sa.8, Sü.4'de) HASAN CEMAL BARIŞ 2 DA VASl'NDA TALİMA T ÎFADELER ALINMA YA BAŞLADI Haberi 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog