Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli 8 ESBANK "tedtoirli ve kararlı' Cu mh u r iyet 61. Yıl; Sayı: 21609 Kurucusu: Yunüs Nadi 50 TL. 25 Ekim 1984 Perşembe Balkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi, İçişleri Bakanı Ali Tannyar hakkında gensoru önergesi vermeyi kararlaştırdu Başbakan Özal, Bakanlar Kurulu'nun 4 saat süren toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Gensoruyu gündeme almayabilihz Alınırsa otomatikman güvenoyuna gidilir" dedi. Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, gensoru konusunda, Başbakan 'ın TBMM'de açıklama yapacağını belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kapıkule gümrük yolsuzluğuna ilişkin Meclis araştırması isteminin ANAP ve hükümeti kanştırmasının, bakanlar arası çatışmanın TBMM'ye taşınmasının ardından muhalefet de hareketlendi: Halkçı Parti Grup Yönetim Kurulu, tçişleri Bakanı Ali Tannyar hakkında gensoru önergesi vermeyi kararlaştırdı. MDP bir adım daha ileri giderek, yine Tannyar hakkında gensoru önergesi verilmesine ilişkin grup karan aldı. Bakanlar Kurulu'nun dün akşam yaklaşık 4 saat süren toplantısından sonra gazetecilerin gensoru ile ilgili sorulannı yanıtlayan Başbakan Özal, "Gensoruyu gündeme bile almayabiliriz" dedi. Gensorunun gündeme alınması halinde ise, "otomatikman güvenoyuna gidileceğini" söyledi. Devlet Bakanı Mesut Yılmaz da, "Gensoru onergesinin gündeme alınması konusunda Başbakan Özal'ın TBMM'de açıklamada bulunacagını" belirtti. Turhan Beyazıt ile Şeref Bozkurt dun, Maliye Bakanı Vural Arıkan'ın önceki gun Meclis'te yaptığı konuşmanın tutanaklarını incelediklerini, tçişleri Bakanlığı'nda b a a üst düzey yetkililerin "Anayasanın temel ilkeleriyle bağdaşmayan tasarruflarda bulunduklannın" saptandığını bildirdiler, bu davraruşlann "Bir memunın kişisel degerlendirme ve girişim sınınnı çok buyük boyutlarda aşarak tçişleri Bakanı'(Arkası Sa.S, Sü.3'te) KAVRAM DERSANESİ Üniversite Hazırlık Kurslan Lise son sınıflar 27 Ekim Beklemeliler 31 Ekim ^Akşam Kursu 26 Ekim Lalelı / Hlçnbui 522 75 74 528 64 37 HP ve MDP hükümetin açığına gensoruyla yükleniyor Muhalefet GENSORU NEDtR? Meclis MDP 66 Topiam:399 Bağımsız6 Hükümete ya da bakana çelme Herşeyin atakta sınırı var TÜRKİŞ BASKANINDAIV KIDEM TAZMÎNATI Bu hükümetin tutumunu bazen anlamak mümkün değil. Kazamlmış haklara dokunulmayacak deniyor, sonra her şey kapalı kapılar ardmda yapıhyor. Kıdem tazminatmda haklar çiğnenirse bunu, işçiye karşı bir komplo olarak ilan ederiz. tşçi ile artık oynamaya kalkışılmamalı.Her şeyin bir sınırı var. İşçinin yegâne güvencesi, yanm yuzyıllık bir hak, bir azınlık böyle istiyor diye kaldmlmaya kalkışüırsa hiçbir şeye güven kalmaz. ülmaz, hükümete çok lazdı Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hükümeti denetleme yollarından biri ve en sertidir. Gensoru görüşmeleri sırasında güvensizlik alan bir bakan ya da tüm Bakanlar Kurulu duşer. 1982 Anayasası'nın 99'uncu maddesine göre, bir gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adırta ya da en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilebilir. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırüarak Meclis üyelerine dağıtılır ve dağıtılmasmdan itibaren 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görusmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parıi gruplan adırta birer millet vekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir. Gündeme alma karanyla birlikte, gensorunun görüsülme giinü de belli edilir. Ancak, gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten baslayarak ikigun geçmedikçe yapılamaz, 7 günden sonraya bırakılamaz. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin ya da gruplann verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulu 'nun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Bakanlar Kurulu 'nun ya da bir bakanın düsürülebümesi, üye tamsayısmm salt çoğunluğu ile olur. Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. tş Sendika Servisi Kıdem Tazminatı Fonu Tasarısı uzerinde sert bir açıklama yapan Türktş Genel Başanı Şevket Yılmaz, "İşçinin yegâne istihdam güvencesi, emelüUiginin uraut kaynagı, iktisaden güçlu durumdaki bir azınlık böyle istiyor diye kurutulmaya kalluşılırsa, devlete ve hükümete güven yok olur" dedi. Yanm yuzyıllık bir hakkın ciğnenmesi halinde ne istikrar, ne de kanunlara güvenin kalacağını söyledi. Yılmaz, gazetelere yansıyan hazırhğın kendilerine ulaşmadığını, hükümetin tutumunu zaman zaman anlamalanmn mümkün olmadığını vurguladı. Kıdem tazminatmda kazamlmış haklar çiğnenir, kıdem tazminatının geliştirilmesi imkânsız hal alırsa, "bu dnrnmu işçiye karşı bir komplo olarak ilan edeceklerini" duyurdu. Taslağa ilişkin çeşitli sendika başkanlarının açıklamalannda ise, taslakla getirilmek istenen hak kısıtlamaları şiddetle eleştin'ldi. Ote yandan TİSK Başkan Vekili Metin tplikçi de kıdem tazminatının iş hukukuna yerleşmiş ve Türkiye'ye özgü gelişmiş bir hak olduğuna işaretle, konınması gerektiğini söyledi. Ancak işverenlerin ödeme güçlüklerine karşı çözumun bulunmasının da zorunlu olduğunu söyleyerek, bu konudaki önerisinin işyeri düzeyinde fon oluşturulması ve bunun da sigorta edilmesi olduğunu söyledi. "Kıdem tazminatı fonu kurulmasını Türktş iki şartla bcnimsemiştir: 1 Kazanılmış haklara dokunulmaması, 2 tşçinin kıdem tazminatı hakkının fiilen korunması ve geliştirilmesi. (Neden fon?) sorusunun cevabı ise açıktır. Devlette, tazminat ödemelerinde gecikme vardır. Özel kesimde ise mahiyeti çogu kez tartışmalı iflasiar, kanunlann boşluklanndan yaraıianmak suretiyle işçinin hakkının ödenmemesi, verilmemesi olayı. Devkte düşen, 48 yıllık bir hakkın korunmasını sağlamaktır. Çözömü fonda buluruz demişlerdir. İki temel şartla benimseyecegimiz büdirilmiştir. Hükümet bu noktayı gözden uzak tutamaz. Yanm yuzyıllık bir hak konınacak >erde, çiğnenmeye, ortadan kaldınlmaya kalluşılırsa, ne istikrar, ne de ka(Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) ANAP'ta kaynama YALÇIN DOĞAN ANKARA Başbakan "Özal'ın canı çok sıkkın. Önceki akşam kimle konuştuysa, çevresine sürekli aynı mesajı verdi: "Vural canımı çok sıktı. Acaba, ne yapmak isti>or?.. Politikacılık böyle mi olur?.. Vural iyi bir maliyeci, ama kötü bir politikacı çıktı... Baksanıza konuşmalanna, yaptığı çıkışlarla bizi gıiç dunıma sokuyor.." Özal Millet Meclisi'nde Mali özal: Vural canımı çok Arıhan: tnandıklanmı sıktı, acaba ne yapmak savunmaya sonuna kadar istiyor? lyi bir maliyeci, devam edeceğim. Istifam ama kötü politikacı çıktı söz konusu âeğiL ye ve Gümrük Bakanı Ankan'ın konuşmasıru dinledikten sonra, Çankaya'daki Başbakanhk konutuna çıktı. Biraz sonra da yanına Ankan tarafından suçlanan tçişleri Bakanı Ali Tannyar geldi. Derken Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı tsmail Özdagiar ve kardeşi DPT Müsteşarı Yusuf Özal da konuta çıktılar Özal, İstanbul'la birkaç telefon göruşmesi yaptı. Üzgün, rahatsız ve canı müthiş sıkılmış (Arkası Sa.S, Sü.4'de) HP Grup Başkanvekilleri 1 Evine kiracı olacak 2 Ayda 100 bin verecek 3 Bir yıllık kira peşin YURDAGÜL ERKOCA "Ortadirek bol para harcıyor" gozlemini yaparak, "kemerlerin daha da sıkılması gerektiği" sonucunu çıkaran Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Ekrem Pakdemirli, bir "ortadirek"ten gelecek haberi bekliyor. Bu "ortadirek" kiralık ev ararken, mustesannkini bulacak, beğenecek, aylık 100 bin liradan bir yıllık peşin 1 milyon 200 bin lirayı da vermeyi kabul ederse, " Pakdemirli'nin kiracısı" olabilecek. lstanbul'da, Esentepe'de bir kiralık daire. Dairenin "uygun" kişilere gösterilmesi ve kiraya verilmesi işlerini üstlenen Trakya tplik Sanayii Genel Müdürlügü'nden bir yetkili, bmt 90 metrekarelik evin aylık kirasının 100 bin lira, apartman giderlerinin 15 bin lira olduğunu belirttikten sonra ekliyor: "Bir yıllık da peşin istiyonız, ama anlaşırsak peşinatta indirim yapmak miımkün." Sonra sorulara geçiyor: "Ne tş yapıyorsunuz?", "Eşiniz ne iş yapıyor?", "Nerede otunıyorsunuz?", "Esnaf ya da tıiccar sağlam bir kefiliniz var mı?"... ve ekliyor: "Eğer şartlan kabul ederseniz, evi gösterebiliriz." Bu sıkı sorgulamanın yanı sıra, dikkati çeken bir başka nokta, ev sahibinin adının gizli tutulması, sorulduğunda da "devletin ust kademelerinde görev yapan bir yetkili" olarak tanıtılması. Kontrat islerinin de Trakya Iplik Sanayii HuJcuk Müşavirliği'nce halledileceği, ev sahibini bir kez olsun görmenın bile mümkün olamayacağı, ev sahibini temsil eden yetkili tarafından bildiriliyor. "Bu şartlarla, bayağı liiks bir ev olmalı değil mi?" sorusunu ilgili şoyle yanıtlıv t "Efendim, ev sahipleri bu ev için çok büyük harcama \aptılar. Kendileri gelip oturacaktı, ama olmadı." Tum şartları kabul ediyoruz. Esrarengiz ev sahibi adına kiracı adaylannı sorgudan geçiren yetkili, bu dostane hava içersinde rica ve ısrar salvosuna dayanamayarak, istemeye istemeye ev sahibini açıklıyor. Sıra evin görülmesine geliyor. Kiralık daire, Esentepe Emekli Subay Evleri 35. Blok 6. katta 14 numara. Apartmanda oturanlar, binanın yaklaşık 20 yıl önce yapıldığını belirtiyorlar. Bina da yıpranmışlığını saklamıyor. Ancak, 14nolu dairenin sıkı bir tamirden geçtiği belli. Odalar badana yapılmış, kapı, çerçeve yağlıboya. Daha once evi gezen kiracı adaylanndan muhendis olan biri, evin net 7075 metrekare kadar olabileceğini söylemiş. Iki küçük oda, döşemeleri bildiğimiz tahta. Pek buyük sayılamayacak bir salon, banyo, tuvalet, tabii bir de mutfak. Mutfağın mutfak olduğunu lavabo ve tezgâh hemen belli ediyor, ama lavabonun altı açık ol(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Pakdemîrlî ortadîrek arıyor ARIKANLAR Mattye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'la, kızkardesi ANAP mületvekiü Türkan Ankan... Bakan'tn Meclisteki olayh konuşmastndan sonra... Cütümsüyorlar. (Fbtoğraf: RIZA EZER) Uükümet kanadı, "Basına sızar" diye Türktş'e kıdem tazminatı tasarısı metnini vermedi. Türktş'e de "istekleri doğrultusunda değişiklik yapıldığmdan" söz edildi. Sadık Şide de geçen hafta bu yönde "iyimser" bir demeç verdi. Ama "Cumhuriyet"te yayınlanan metin, sendikacılar için soğuk duş oldu. tşSendika Servisi Cahşma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı tarafından eski taslağa Çalışma Meclisinde ortaya çıkan görtişler doğrultusunda şekil verme çerçevesinde hazırlanan Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı'nın Turklş'e ulaşmadığı belirlendi. Nitekim, Şevket Yılmaz'ın bugun gazetemizde yer alan tepkisi de buradan kaynaklandı. Gorüşleri alınmak üzere bakanlıklara sunulan tasarı metni uzerinde Türktş'le zaman zaman yapılan göruşmelerde, sozlü Türklş nasd kandırück? bilgi verildiği, ancak "basına sızabilecegi ve polemige yol açacagı" gerekçesi ile yazılı tasarı metninin verılmediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, genellikle bakan ya da müsteşar ile Türktş Genel Sekreteri ya da tcra Kurulu'nun diğer uyeleri duzeyinde yapılan göruşmelerde, Türklş'in önerileri doğrultusunda yapılmış bazı değişikliklerden söz edildi. Bu nedenle de Türklş Genel Sekreteri Sadık Şide, (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) Özal, olayın büyümesini istemiyor Haberi 8. Sayfada ARIKAN: MALİYE BAKANI OLDUĞUM SÜRECE BÜTÇEYt BEN SAVUNACAĞIM Haberi 6. Sayfada OANİSH FETA CHEESE Bedelli askertik getiriliyor Bakanlar Kurulu 'nda kabul edilen tasanya göre ihtiyaç fazlası olanlar, temel eğitimden sonra ya bedel ödeyecek, ya da askerlik hizmeüni kamu kuruluşlarında çalışarak yerine getirecekler. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, her yıl sılah altına alınan er ve erbaş mikıannda arta kalan ihtiyaç fazlası yukumlulere, bedelli askerlik ya da, kamu kurum ve kuruluşlarında askerlik hizmeti yerine geçecek calışma imkânı tanıyan kanun tasarısını kabul ettı. Devlet Bakanı ve Hükümet Sozcusu Mesut Yılmaz'ın toplantıdan sonra yaptığı açıklamaya göre, her yıl silah altına alınan er ve erbaş miktarından arta kalan ihtiyaç fazlası yukümluler temel askerlik eğitimlerini takıben kalan askerlik hizmetleri kadar kamu kurum ve kuruluşlarında iç guvenlik, yurt savunması ve kalkınması için eğitim, yol bakımı, ınşaat, maden, orman \e sağlık gibi hizmeılerde askerlik yeı ıne geçmek uzere çalışabılecekler. Yasa tasansı bun(Arkası $a.&. Sü.6'da) Bakan'dan 82 bin işçiye: Yüzde 35 veremeyiz l\.öntur işçilerinin sözleşmesi için Enerji Bakanı Buyükbaş'la yapılan goruşmede de anlaşma sağlanamadı. Turkİş Komite Başkanı Özdemir, "Talebimiz yerine gelmezse kömür sıkımısı olabilir" dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkiye Taş Kömürii tşletmesi, Türkiye Kömür İşletmeleri ve AfşinElbistan Kömür tşletmesi'nde çalışan toplam 82 bin 500 işçinin ucret zamlan konusunda dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş ile yapılan görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Serbest toplu pazarlık sistemine mudahale ile karşı karşıya bulunduklannı bildiren Türktş Toplu Sözleşme Komitesi Başkanı Kaya Özdemir, "Komur işçilerinin makul ücret zamlan kabu edilmezken, kömür ithal etmek ça(Arkası Sa. 11, Su. 2'de) UGUR MUMCU GOZLEM Kime Dayanır? • Guney Afrika'da Siyahları sindirme operasyonu • El Salvador'un ö'nde gelen 4 komutam öldü • 3. Sayfada • Calp dönüş yaptı: Milletvekilleri kongrelerde konuşabilir. 6. Sayfada • Bursa 'da toprağa gömülü 2 tüfek, 19 tabanca yakalandı • Bafra ÜGD davası: 2 ölum, 1 ömür boyu hapis. 7. Sayfada • Alptemoçin: Hükümet, ihracaıayı hâlâ var gücuyle destekliyor. 9. Sayfada • Truffaut sinemanm en büyük ozanıydı. 12. Sayfada DANtMARKA'DAN BEYAZPEYNÎR tstanbul Anakent Belediyesi ptynir dışalımı için girisimlerini sürdüredursun, Bursah bir özel şirket elini daha çabuk tuttu ve Danimarka'dan 60 ton beyazpeynir getirerek piyasaya surdü. Bu peynirin kilosunun 750 liradan satılabileceği belirtildi. • Ithal peynîr geldi, etler yolda 2. îzmir Beiediyesi, ilk parti 64 ton eti Almanya'dan getiriyor. tstanbul Belediyesi de beyazpeynir ithal edecek. iki belediye etpeynir takası yupacak. Haber Merkezi Istanbul ve İzmir'in ANAP'lı belediye başkanlarına göre, ikı büyuk kentin sakinleri önumuzdeki gunlerde kilosu 600 liradan ithal peynir, kilosu 700750 liradan ithal et yi(Arkası Sa. 11, Su. 3'de) 1. Bursah Sandem fırması, Danimarka ile 300 ton beyazpeynir bağlantısı yaptı, elini çabuk tutup 60 tonunu piyasaya çıkardı. Taciroğlu da ithalat hazırhğında. Kapıkule'deki kaçakçılık otaytan, Özal hükümetinin iki bakanını, TBMM'de de karşı karşıya getirdi. Devlet Bakanı Mesut Yılmaz da hükümet adırta ilginç açıklamalar yaptı. Altı n kaçakçıhğından sağlanan paranın Ermeni terör örgütlerine ulaştırıldığını açıklayan bakan, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı arasındaki ilişkiye ve kaçakçılık olaylarındaki Ermeni payına dikkati çekti. Bu gibi konular, gazetemiz okurları için hiç de yabancı değildir. Yıllardan beri biz, terör ile kaçakçılık arasındaki ilişkileri belgeleri ile açıklamaya ve kaçakçılık olaylarındaki Ermeni parmağına dikkatleri çeker dururuz. Bu yüzden türlü baskılarta da karşılaşınz. (Arkası Sa.S, Sü.l'de) BİTMİŞ SÖZLEŞMEYİ BAKAN DURDURDU ESKtŞEHlR'DE GREVE KARŞI İLK LOKAVT KARARI Haberieri 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog