Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

57 Yılhk Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK « tedbirli ve kararh" Cumhuriyet 61. Yıl; Sayı: 21608 Karucusu: Yunus Nadi 50 TL. 24 Ekim 1984 Çarşamba MERKEZ DERSANELERİ Universıte Hazırlık, Fen ve Askeri Lıselcr, Anadolu Lıselerı Kayıtlan Devam Egiyor. tsl.: 527 40 92 Edirne: 3159 Çanakkate: 23S9 IMF: Kapıkule olayı^, 2 bakanı Meclis'te de Zaıııma Ortadirek bol para devam karşı karşıyu getirdi "Kemerieri daha da sıkacağız'diyen PAKDEMlRÜ'ye göre: Hükümet karıştı Kapıkule olayı Ue ASALA ve böhieüler arasında ULski var Mesut Ytlmaz: 30 nisanda gözallma alman bir Ermeni şahsm sorgusu üzerine 102 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye 400 bin silah ve 2.5 milyon merminin kaçak olarak girdiğini, bunların sol ve aynlıkçı örgütlere intikal ettirildiğini saptadık. harcıyotlll Devlet Bakanı Yümaz açıkladı: HP'li Cüneyt Canver'in Kapıkule'deki olaylarla ilgili Meclis Araştırması istemiy TBMM'de Hükümeti birbirine düşürdü. Canver'in istemi reddedildi. Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, îçişleri Bakanı Tanrıyar ile Emniyet Genel Müdürü Bedük'ü "egemen güç" olmakla suçladı. Turgut Özal, Meclisten çıkarken gazetecilere, "Hükümette şimdilik değişiklik düşünmüyoruz" dedi. Tanrıyar da soruları yanıtsız bırakiı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Halkçı Parti tarafından Kapıkule gümrük olayina ilişkin açılması istenen Meclis araştırması, dün Özal hükümetini kanştırdı. Mecliste hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan beklenmeyen bir biçimde soz alarak Îçişleri Bakanı Ali Tannyar ile Emniyet Genel Mudüru Saffet Ankan Bedük'ü "egemen güçler" olarak niteledi ve kendilerini ağır biçimde suçladı. Ankan'ın Meclis kürsüsünden kabine arkadaşı ile Emniyet Genel Müdürü'nü suçlaması, Başbakan Turgut Özal'ı sinirlendirdiği görüldü. Meclis araştırmasının ANAP Grubunun oylarıyla reddedilmesinden sonra Genel Kurul salonundan aynlan Başbakan ÖzaTın son derece sinirli olduğu gözlendi. Özal, Maliye Bakanı'nın yaptığı konuşma ile ilgili olarak yöneltilen bir sonıya, "Hükiimette şimdilik bir değişiklik düşünmüyorum" karşılığını verdi. Bu arada Genel Kurul salonundan yine sinirli bir biçimde aynlan Îçişleri Bakanı Ali Tannyar ıse, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından TBMM'deki odasında kabul edildi. Genel Kurulu dinleyici sıralanndan izleyen Emniyet Genel Müdürü Saffet Ankan Bedük istifasına ilişkin sorulara "Yanıtlamak istemiyonım. Lütfen bana hiçbir şey sormayın" diye yanıt verdi. Bedük, Vural Arıkan'ın bu suçlamalarına ilişkin ise "Hiçbir şey açıklamaya mezun değilim" yanıtını verdi. Kapıkule olayıyla ilgili olarak Meclis araştırması açılması konusunda yapılan ön görüşmede ilk sözü hükümet adına alan Devlet Bakanı Mesut Yıtmaz, alınan önlemleri ve yapılan operasyonu anlattı. Yılraaz'ın konuşmasından sonra diğer partilerin sözcüleri kürsuye çıktılar. HP adına konuşan Kâni Bürke ise, TBMM'nin görevini yaptığmı belirterek, Meclis araştırması isteminin milletvekillerinin bilgi sahibi olmalan için istendiğini söyledi. Bürke, Devlet Bakanı Mesut Ydmaz'ın vcrdiği bilgi ler i daha önce bilmediklerini belirterek, "Bakanlar susuyor diye TBMM susmamalıdır" dedi. Maliye Bakanı Vural Arıkan, gazetecilerin neden önerge üzerinde konuşnıadığına ilişkin sorularına, "Onerge hükümete verildiği için ve hükümet sözcüsünün de Mesut Yılmaz olduğundan ben konuşmadım. Hükümet adına Sayın Yılmaz sözlü cevap verdi" biçiminde yanıtladı. Maliye Bakanı daha sonra daki sözlu sonı önergelerini ben cevaplayacağım, çunku soru bana yöneltilmiştir" dedi. ANAP Grubu adına OtUn Sunguriu söz aldı. Sungurlu, önergenin zamansız ve yersiz olduğuna değinerek, kaçakçıhğın önlenmesinin sadece zabıta tedbirleriyle değil, ekonomik ve eğitim tedbirleriyle olabileceğini bildirdi. MDP Grubu'nun görüşlerini açıklayan Musa Öğün, Devlet Bakanı Yılmaz'ın hükümeti güçlü gösterme ve Maliye Bakanı'nın maruz kaldığı baskılan kapamaya çahştığını söyledi. Yılmaz'ın konuşmasında, "Ankan men edilmedi" dediğini anımsatan Öğün, Bakanın kendisinin kürsüye çıkmasıyla bunu tekzip ettiğini, Maliye Bakanı yerine ilgisiz Bakan olarak, Mesut Yılmaz'ın çıktığını söyledi. öğün'ün bu sözleri, Bakanlar Kurulu sırasındaki Bakan Arıkan tarafından şiddetle alkışlanırken, ANAP'lı üyeler protesto ettiler. Önerge sahiplerinden HP'li Avni Giiler, yaptığı konuşmada, daha önceki Gümrük ve Tekel Bakanlarının icraatlarından örnekler vererek, Bakan Ankan'ın haklannda olumsuz müfettiş raporları olmasına rağmen güm(Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) "Gttndemde bulunan aynı konu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Prof. Ekrem Pakdemiru, dünkü Hürriyet gazetestnde yayınlanan açıklamasında, "Ortadirek bol para harcıyor, " diyor. Pakdemirli bu kesfini şugö'zlemine dayandınyor: "Hâlâ enflasyonla savasıyoruz.rr Kemerieri daha da sıkmamız lazım. Geçen gün, alışverişe çıktım. Ankara'nın ortadireğe hitap eden mağazalanna bile kalabalıktan giremedim. Herkes para harcıyor. Bunlan dengelememiz lazım." Pakdemirli'nin yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüıde 42 Ue yüzde 44 arasında... r/ ekonomisinin "sağlık kontrolü" için IMF heyeti yine kollan sıvadı. IMF'ye göre "Alman önlemler, piyasadaki parayı çekmeye yetmedi." Yani "kemerler daha da sıkılmalı." IMF, 1985 başında ücretlilerin vergisinde yüzde 5'lik indirimi de "zamansız" buluyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Uluslararası Para Fonu IMF Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirdiği son raporunda, "Özal hükümetinin yaptığı zamların gerekli oMugunu" bildirdi. IMF, Özal hükümetinin 1985 başlannda Gelir Vergisi oranlarını indirme yolundaki karannı "erken" bularak bu karann yeniden gözden geçirilmesini istedi. Öte yandan, bugun Ankara'ya gelecek olan IMF Heyeti'nin Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem başkanlığındaki Türk heyeti ile 1985 butçesini değerlendireceği belirtiliyor. IMF Türkiye Masası Şefi Geoffrey Taylor başkanlığındaki Heyet, Maliye ve Gumrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Musteşarlığı ile Merkez Bankası'nda "ekonominin gidişatı" uzerinde ıncelemeler ve gorüşmeler yapacak. IMF Yönetim Kurulu'nda 10 Ekim 1984 günU ele alınan "EBK192 sayılı ve 7 Eylül (Arkası Sa. 11. Sü. 8'de) ÖZAEA GÖRE ORTADtREK / 19.12.1983 ^Ortadirek tabirinden toplumumuzun, çiftçi, işçi, memur, esnaf ve bunların emeklilerini anladığımızı ifade etmek isterim. Nasırlı ellerinden, göz nuru ve alın terlerinden tanıdığımız ortadirek, alınacak tedbirlerle toplumumuzun güçlendirilmeye en çok layık kesimidir.^ Ortadireğin yanıtı: Haberi 8. Sayfada Airbus nasıl seçüdi? BonnParisAnkara üçgeni KOHL. MİTTERRAlND'l YUMUŞATT1 M ürk Hava Yolları için alınacak uçak tipini uluslararası siyaset seçtirdi. Amerikan Boeing ve A imantngilizFransız ortaklığırun urünü olan Airbus arasmdaki tercihıe özal'm Bonn ziyareti "kilit rol" oynadı. Mmonn'da Almanya Başbakanı Kohl, Özal'a "Airbus"u sordu. özal da Fransa'yı şikâyet etti. Kohl, "Mitterrand'la bu konuyu görüseceğini" söyledi. Konuştu da... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uçak tipini "siyaset" seçtirdi. Ama uluslararası siyaset seçtirdi. Uluslararası siyasal girişimler, Türkiye'nin uçak alımında tam anlamıyla bir "kuüs" yarattı ve sonunda, özal hükümeti "Airbas"ta karar küdı. Aslında THY'ye alınacak uçak tipinin seçimiyle ilgili serüvenin doruk noktalanndan biri gectiğimiz eylül ayında Bonn'da yaşandı. Başbakan Turgut Özal'ın Federal Almanya'ya yaptığı "gayri resmi" ziyaret sırasında, Özal ile Federal Alman(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) 4 J . Köpru: Aralıkta Once küçük hisseler satılacak. Satış iyi olmazsa toplu hisse satılabilecek. 2. Hazine bonolart: Satışlar iyi gitmediği için TV'de reklam düşünalüyor. Bonolar aralıktan itibaren açık arttırmayla ve ihale yoluyla Airbus uçağuun İkİ üç ortağmdan Atmanya'nm Başbakanı, diğer ortak Fransa'nın Cumhurbaşkanından "Türkiye'yekarşı dahayumu satılacak. şak tavır" istedi. Hükümet para peşînde İftira etlîyor Muntafa Birgül (Toptancı): Yalan söylüyor. Hep borçtayız Ne satabiliyoruz, ne alabiliyoruz. MuhmMt IHıran (Emlakçi): Bunu ancak ehlıkeyifler söyler. Kaç yıllık esnafım, böyle şey görmedim. Ali AUtg&z (Konfeksiyoncu): Gelip görsünler. T«mc«if G e ı m e : (Donera): Hıkâye bunlar. Erml Arul (Esnaf): Elimize ne geçiyor ki harcayalım? OsnMMt Vuyvaluk (Lokantacı): Ortadirek kaldı mı ki? Ortadirek fabrikatördür. lstanbul Haber Servisi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Ekrem Pakdemirli, "Kemerieri daha da sıkacağız" dedikten sonra ekliyor: "Ortadirek bol para harcıyor." Ortadirek de Pakdemirli'ye yanıt veriyor: "Hikfiye bunlar". "Yalan söylüyor", "Bu sözü ancak para babalan konuşur", "Özal, ekmegimizi eümizden aldı", "Kollanmız kınldı." Bu sözleri edenler, toplumun en düşük ücreti alan kesiminden olan insanlar değil. "Ortadirek" tanımına rahatlıkla girebilecek "esnaftan kişiler. Yani Pakdemirli'nin sözunü ettiği "pol paranın harcandıgı yerferin" sahipleri genellikle. Işte konfeksiyon toptancısı Mustafa Birgül." "Düşune diişüne bir hal oluyoruz" diyor ve ekliyor: "Yalan söylüyor." Ustundeki giysileri gösterip, "34 yıldır aynı elbiselerle dunıyorum" diyor ve şunları söylüyor: "Şu anda para ko(Arkası Sa. 11, Sü. S'de) Aslanhn idam dosyası bugün yeniden Askeri Yargıtay'da STRAUSS, HAIG't YEISDİ Haber Merkezi Hükümetin "taze panı" konusundaki iki buyuk umudu "koprtt muşterikri" ve yine Hazine bonoları. Ekonomik Işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun önceki gece Başbakan Turgut özal'ın başkanlığında yaptığı toplantıda Boğaz Köprüsü hisselerinin "aralıkta satışa çıkmasına" karar vermesinden sonra sıra "sattşın nasıl yapüacağına ve kimlerin köprüye talip olacağına" geldi. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcusü Mesut Ydmaz, dün yaptığı açıklamada, "Köpni gelir ortaklığı senetlerinin başlangıçta toplu olarak satılmayacagını" Arıkan iktidarla nıı oynuyor? YALÇIN DOĞAN'IN YORUMU VE BETÜL UNCULAR'IN İZLENÎMLERİ Bol harcayanlar kiııı? OSMAN ULAGAY Türkiye 'de zaten son derecede adaletsiz olan gelir dağılımı son yıllarda izlenen ekonomı politikalarının da etkisiyle daha da bozulurken, bu gerçeği görmezlikten gelen hükümetin gözunü "ortadirek " diye adlandırdığı kesimin tüketimine dikmesi, enflasyonla mucadelede başarılı olmasını da önluyor. "Enflasyonun kontrolüne memur" edilen baş yetkili durumundaki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Ekrem Pakdemirli 'nin ' 'ortadirek bol para harcıyor'' yolundaki sözleri debu buyük yanılgmm yeni bir örneğini oluşturuyor. (Arkası Sa. 11, Sü. S'de) söyledi. Yılmaz, gelir ortaklığı senetlerinin getirisinin önümuz(Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Federal Almanya Bavytra Eyaleti Başbakanı FranzJosef Strauss, Airbus adına Turkiye'ye "kulis"e gelmiştL NATO eskiBaşkomutanı ve Topu topu 90 km. ABD Dışişleri eski Bakanı Haig de öyle. "Yanş"ı Airbus kazandu nu inceleneceği anlaşılmıştır. BUgikrinizi rica ederim." BURDUR, (Cumhuriyet) Hakkındaki idam cezası gectiğimiz cuma günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Hıdır Aslan hakkındaki infaz işlemi durduruldu. Hıdır Aslan, DevYol militanı olarak çeşitli tarihlerde yaptığı eylemler nedeniyle Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askeri Mahkemesi'nce idam cezasına çarptırılmıştı. Infazın avukatı Fehmi Çam'ın daha önce yargılamanın yenilenmesi için yaptığı talebin kabul edilmesi üzerine durdurulduğu öğrenildi. Başbakanhk Müsteşan Hasan Celal Güzel imzasıyla hükumlünün avukatına gönderilen yazıda şöyle denildi: "Hükümlü Hıdır Aslan hakkındaki yargılamanın yenilenmesi talebiniz üzerine dava dosyası Askeri Yargıtav Başkanlığı'na gonderilmiş olup, konunun Askeri Yargıtay'da 24.10.1984 gü Avukat Çam'ın Yargıtayda bugün görülecek dava üzerine Ankara'ya gittiği öğrenildi. EMEKLEYEN BtR EKONOMİ: KKTC Türkiye'deki her ekonomik sorun, Kıbrıs'a uçuyor Jt/konomik sorunlann sürekli olarak politik sorunlann gerisine itilmesi, ekonominin gün geçtikçe daha da bozulmasına yol açıyor. Enflasyon, liranın değer kaybı, Türkiye'den günu gününe yola çıkıp Kıbrıs'a da anında yerleşiyor. Alanya Konya karayolunun tamamlanmasım sağlayan 90 kilometrelik yol 8, saatlik mesafeyi 2 saate indiriyor. Açılışı yapan milletvekili Dizdaroğlu, "Seferberlik nedeniyle ara verilmiş, sonra unutulmuş" dedi. ALANYA, (Cumhuriyet) Yapırruna 1900 yıllarında başlanan ve seferberlik nedeniyle bir süre ara verilen Alanya Konya karayolu nihayet tamamlanarak dün törenle hizmete açıldı. Taşatan bucağı ile Kadıyakası köyü arasındaki g saatlik yolu 2 saate indiren ve 31 köyu birbirine bağlayan yeni karayolunun yapımı son 10 ayda gerçekleştirildi. Altyapısı 14 milyon liraya, tamamı ise 60 milyon liraya mal olan karayolunun Alanya Kon(Arkası Sa. 8, Sü. 7'de) Osmank'nuı başladığı karayolu dün bitti GÜNGÖR URAS'ın yazı dizisi 12. Sayfada DSP'NtN TÜZÜK VE PROGRAMIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA YAPILDI Haberi 7. Sayfada Ya Sayı Saymayı Bilmiyorsunuz... Soruyor Hürriyet muhabıri: cıyor. Bunları dengelememiz lazım... Bugün için Türkiye'nin an buyük ekonoEvet, yanlış okumadınız... mik sorvnu sizce nedir? Özal yönetiminin bakanlar üstü müsteşarı Yanrtlıyor Hazine ve Dış Ticaret MüsteşaPakdemirli ortadireğin fazla müsrif olmasınrı Ekrem Pakdemirli: dan yakınmakta. Ortadireğin çarşı pazara Birinci sorun enflasyondur. Hâlâ enflas olan düşkünlüğünün zaran, anlaşılan, sadeyonla savaşıyoruz. Kemerieri daha da sıkma ce kendı kesesine değilmiş. Onlar öyle har mız lazım. Geçen gün alışverişe çıktım. An vurup harman savurdukça, aynı zamanda kara'nın ortadireğe hrtap eden mağazalanna bHe kalabalıktan giremedim. Herkes para har (Arkası Sa. 11, Sü. /'de) Koçve Saoancı'ya fahri doktorluk lstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı (1) Numaralı Askeri M<Akemesi nde d ü n sonu lman 3 W i a n M ı Turki e Dev ' f >' rimci Komunist Partisi (TDKP) davasmda 5 sanık toplam 2 bin 361 yıl 8 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldılar. 27 Aralık 1982 tarihinde başlayan dava sonunda Halkın Kurtuluşu dergisi sorumlu yazı işleri müdürü olduklan belinUen Veli Yılmaz, toplam 1021 yıl 5 ay 13 gün, Mustafa Yıldmmtürk toplam 215 yü 3 ay 28 gün, Osman Taş toplam 779 yü 7 ay 26 gün, Muzaffer Erdaş toplam 182 yıl 2 ay 6 gün ağır hapis cezasına çarptırıldılar. Gazi Yaman ise toplam 162 yü 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptınldı. Toplam 2 bin 361 yü 8 ay 9 gün hapis cezasına çarptınlan 5 sanığın hapis cezalan 36'şar yüa indirildi. Sanıklardan M. Salih Cebeci, Mahmut tzciküıç 34'er yıl, Osman Karaduman, Naci Öztok 20'şer yıl, ömer Özsökmenler 18yü, Mustafa Yalçıner, Metin Gungörmuş 16'şar yıl, Ercan Öıtürk, Semih Orcan 12'şer yıl, Gökalp Eren, Tahsin Demir, Emir Gunt, ElifGönül öztürk, Celal özçelik, Osman Dinç, Hacı Tonak ve Bülent Soysal lO'aryü hapis cezalanna çarptırıldılar. öteki sanıklardan 42'si 6'şar yıl 8'er ay, 6'sı 5'er yıl, 4'ü 4'er yıl, 77 2 yü 8 ay, 6'sı l'er yü 4'er ay, l'i 10 ay 20 gün, ll'i 10'ar ay 20'şer gün, VI de 7 gün hapis cezasına çarptırıldılar. 195 sanık beraat ederken, 21 sanık hakkında davanm reddi, duruşmanm tatili, tefrik ve görevsiîlik karan verildi. 33 tutuklu sanığın olduğu davanm dünkü oturumunda 21 tutuklu, 10 tutuksuz sanık ile 17 sanık avukatı hazır bulundu. satıığd Z oın 3tol yıl UGUR MUMCU GOZLEM •• HASAN CEMAL Eskisehir Anadolu Üniversilesi Senatosu, Koç ve Sabancı'ya "fahri işletmecilik dokloru" unvanı, Adnan Saygun ve Nevit Kodallı'ya "fahri müzik dokloru" unvanı verdi. El Kapıları. KOÇ Memleketin kalkmması için gençleri yetiştirmeliyiz. SABANCI Birlik ve beraberlik basarmak için zorunlu. Uğur Dündar'm Almanya'da işçi çocuklarını konu alan programını geçen hafta ilgiyie izlemıştık. Dündar, "kayıp kuşak" olarak adlandırılan gençlerimızin dramını televizyon ekranına yansıtırken yalnızca gözlere değil yüreklere de seslenmiştir. Ulkemizde kendilerine iş bulamadığımız emekçi yurttaş(Arkası Sa. 8, Su. l'de) Haberi 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog