Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli &ESBANK "tedbirli ve kararlı" Ekonomik KuruVun üç karurı: 1 Köprü için gelir ortaklığı senedi çıkanlacak. 2 THY halka açılacak. 3 Uçak alımında tercik Airbus. ANKARA, (ANKA) Ekonomik Işler Yüksek Koordinasyon Kurulu tstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün gelir ortaklığı senetlerinin en geç 1 arahkta piyasaya çıkanlrnasına karar verirken, THY hisse senetlerinin de halka satılmasını kararlaştırdı.Kurulun Başbakan Turgut Özal başkanlığmda dun yapılan ve 5 saat süren toplanüsında, aynca THY'ye alınacak uçak konusunda tercih yapıldı ve Airbus uçağmın alınmasına karar verildi. Bunagöre 1985'te4, 1986'da 3 adet olmak üzere toplam 7 Airbus uçağı alınacak. Ekonomik Işler ve Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun dün Köprü hisselerî en geç 1 aralıkt a satışa çıkacak Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, Boğaziçi Köprüsü'nün hisse kupürlerinin miktarları şöyle: 20 bin adet 50 bin liralık, 20 bin adet 100 bin liralık, 3 bin adet 500 bin liralık ve 500 adet 1 milyon liralık kupür. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, bu sekü toplantısından sonra bir açık nçtlerin her türlü vergi ve harçlama yapan Devlet Bakanı ve tan muaf olduğunu belirterek, Hükümet Sözcüsü Mesul Yıl "Yaptığımız hesaplamaya göre maz, Istanbul Boğaziçi Köprü (A) tipi senetlerin geliri yüzde sü'nün gelir ortaklığı senetlerinin 43'e, (B) tipi senetlerin geliri de en geç 1 aralıkta piyasaya çıka yüzde 39'a ulaşır" dedi. Kupürün gelirleri 6 ayda bir nlmasına karar verildiğini bildirtemmuz ve aralık ayları sonlanndi. da ödenecek. Köprüden geçiş ücEkonomik Kunıl'un aldığı ka reti bundan sonra köprü gelirlerar uyannca, köprü için 2 tip ge rinin aktarılacağı Toplu Konut lir ortaklığı senedi hanrlanacak. ve Kamu Ortaklığı Fonu'nca be(A) tipi hisse senetleri köprünün lirlenecek. Mesut Yılmaz, senet sahipleyıllık gelirinin yiızde 18'inin, (B) tertip hisse senetleri ise yüz rinin gelirlerinin böylece her yıl de 16'sının dağıtımını öngörıi artacağını söyledi. Bilindiği gibi yor. (A) tipi senetler 3 yıl vadeli Köprü'den geciş ücreti her yıl be5 milyar lira, (B) tipi senetler de lirleniyor. Ekonomik Kurul THY'nin al5 yıl vadeli ve 5 milyar lira olamayı programladığı uçak konurak belirlendi. sunda da tercihini yaparak AIman Fransız ve lngiliz yapımı olan Airbus uçağı alınmasını karar laştırdı. Buna göre 1985 yüında 4, 1986 yılında ise 3 adet olmak üzere toplam 7 tane 310.370 tipi Airbus uçağı alınacak. Ekonomik Kurul, ayrıca THY'nin halka açılan ilk KİT olmasını da karara bağladı. Bu amaçla Hazine Müsteşarhğı, DPT, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut Fonu temsilcilerinden oluşan bir komisyonun çalışmaya başlaması kararlaştınldı. Bu satışlarda hisse senetlerinin öncelikle THY çalışanlanna verilmesi de öngöruldü. 61. Yıl; Sayı: 21607 Cu m h u r i y e i Kunıcusu: Yunus Nadi 50 TL. 23 Ekim 1984 Salı DÖRTLER DERSANESİ Üniversiteye Hazırlık Kursları Lise sonlar: 2027 Ekim Beklemeliler: 30 Ekim Cagaloğlu/İst. Tel: 522 24 60 Vv** Emeklilikte işçi rnenıur ayrınıı kalkıyor Işçinin kıaenji fonu tazmınatını budama KÎT modeli:Çok kâr için çok zam Mıam "müptelası" kamu kuruluşlarından TPAO'nun, Ereğli Demir Çelik'in ve Petkim 'in kârları bir yılda yüzde 6067 arttı. Medinci petrol zammı, altıncı demir zammı... derken, zam salgını ilgili ilgisiz her mala bulaşıyor ve piyasada zam heyecanını sürekli canlı tutuyor. Ekonomi Servisi Yetkililer, Türkiye'de maliyet enflasyonundan söz edilemeyeceğini tekrarlamaya devam ederken, pek çok sanayi malırun maliyetine yansıyan girdileri üreten kamu kuruluşlan da zam yapmaya devam ediyorlar. Söz konusu zamların maliyetlerini sürekli artürdığını ve istemedikleri halde kendilerini fiyat artışlanna zorladığmı belirten büyük bir özel kuruluşun yetkilisi, "Erken kalkan KÎTraüdürleri,böyte zam yapmaya devam ettikçe bizim de dofrudan halka hitap eden firmalar olarak fiyatlanmızı belli bir duzeyde tutmamız mümkün olmuyor" diyor. Katlanan kârlar TPAO 1982 1984 Artıs 1982 1983 Artıs satışı satışı oranı kân kân oranı EREĞLİ DEMtRÇELtK PETKİM 55.8 milyar 75 milyar yüzde 36 2.0 milyar 3.3 milyar yüzde 67 338.2 milyar... ...75.6 milyar 350.2 milyar... ...120.7 milyar. yüzde 60. yüzde 4. 42.3 mUyar.... .....3.7 milyar. 6.0 milyar. 67.5 milyar.... yüzde 61 yüzde 60..... , Çalışma Meclisi sonrasında yeniden düzenlenen Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasansı, işçilik veya memurlukta 15 hizmet yılını geçirmiş olanları kapsamıyor. ŞÜKRAN KETENCİ Çalışma Meclisi sonrası yeniden düzenlenen Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasansı, işçiler ve memurlan aynı koşullarda, emeklilik ikramiyesi niteliğinde bir ödemeye bağhyor. Gerek işçiler, gerekse memurlarda tazminata esas hizmet yılı 15'i geçmiş olanlar, fon kapsamı dışında kalıyor ve eski haklannı koruyorlar. 15 yılmı doldurmamış olanlar ve yeni işçiler, memurlar için ise, tazminatlara ilişkin ilgili bütün diğer yasa hükümleri ortadan kalkıyor. İşçiler ve memurlara ödenecek tazminat tutarı, çalışan adına fonda biriken primlcrin, Bakanlar Kurulu'nca belli koşullara göre her yıl belirlenecek bir katsayı ile çarpılmasından bulunacak. Böylece özel yasalarla sağlanmış ek tazminat haklan ile, toplu sözleşmelerle geliştirilmiş gün sayısına ilişkin haklar gibi gelişmiş tüm haklar yürilrlükten kalkacak. ölüm, yaşhlık, emekülik, malullük haJleri dışındaki aynlmalarda, işsiz kahnan ilk 6 aylık süre için fona ödenmiş primin % 40'ını aşmamak üzere, asgari •ücret gözönünde bulundurularak avans niteliğinde bir odeme yapüabilecek. Ancak işe dönüşte 6 ay içinde bu avans iade edilmezse, eski hizmetleri çahşamn tazminatına katüamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ilk taslağın Çalışma Meclisi'nde görüşülmesinden sonra hazırlanan son taslak, Bakanlıkların görüşüne sunuldu. Bakanlıklara bildirilen görüş bildirme süresi içinde çok az bakanlıktan değişiklik önerileri geldi. Görüş bildirmeyenlerin, tasanyı aynen benimsedikleri kabul ediliyor. Yine de tasanmn önemi nedeniyle Bakanhğın kısa bir süre daha bekleme eğiliminde olduğu, ancak taslakta önemli değişiklik(Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) 1984 yılının yedinci petrol zammından sonra Ereğli Demir Çelik Fabrikalan'nın yılın altıncı zammını yapması ve pek çok sanayi malına girdi oluşturan Ereğli ürünlerinin yılbaşından bu yana yüzde 3050 arasmda pahalılaşması, bu şikâyetlerin pek de haksız olmadığını gösteriyor. Petrol, demir çelik ve petrokimya ürünleri gibi çok sayıda sanayi malıru etkileyen ürünlere yapılan dizi zamların, bir yandan pek çok firmada gerçek maliyet artışlanna yol açarak maliyet enflasyonunu körüklediği, diğer yandan piyasadaki "enflasyon beklentisi" ni canlı tutarak, suni zamlara neden ol duğu görülüyor. Inşaat sektörti de bu zamlardan oiumsuz etkilenirken, inşaat birim maliyetlerinde artışlar durmak bilmiyor. Türkiye Petrolleri A.O., E r e p Demir Çelik ve Petkim gibi pek çok alana girdi sağlayan KiT'lerin 1982 ve 1983 yülanndaki satış ve kâr rakamları da bunların zam yaparak cirolannı ve kârlanm arttudıklarmı ortaya (Arkası Sa. 11, Sü. 4'te) DEMİR ZAMMI HER YERİDOLAŞTI. Haberi 6. Sayfada Tarlaya borç, 50 mîlyar Ziraat Odaları Başkanı Ozbek: Üretici çok zor durumda ÜRETİCİ ALACAKLARI Çay: 29 milyar lira. Ayçiçeği: 5 milyar lira. Hububat: 11 milyar lira. İndr: 1 milyar lira. Patnuk: 3 milyar lira. Soya: 200 milyon lira. tSzüm: 400 milyon lira. İZMİR, (Cumhariyet Ege Bürosu) Ege Bölge Temsilciler Meclisi toplantısında konuşan Ziraat Odalan Birliği Genel Başkanı Osman Ozbek, üreticinin devletten alacağının her geçen gün arttığını belirterek, "Çeşitti nrünleri üreten çiftçilerin toplam alacagı 50 milyar lirayı aştı" dedi. Osman özbek, alacaklar üzerine şu rakamları verdi: "Çay üreticisi 55 milyar liralık çay verdi, 29 mil>ar liralık alacagı var. Pamukta çiftçinin alacagı 3 milyar 80 milyon lira, üziimde 400 milyon, incirde 1 milyar liralık alacak var. Ayçiçefi üreticisinin 5 railyar, soya üreticisinin 200 milyon, hububat üreticisinin 11 milyar lirayı buldu alacagı. Şeker pancan üreticisinin alacağının da 7080 milyar Krayı bulması bekleniyor. Çiftçi zor durumda. Alacaklannın ödenmesini bekliyor." TZOB Genel Başkanı Osman özbek, çeşitli ürünlerdeki durumu değerlendirdiği toplantıda şunlan söyledi: "Türk rütünü, yabancı sigaralann gelmesi ile zor dnnıma düştü. Artık bakkallar da bir Amerikan sigarası alırken, bir tane de Türk sigarası verelim diyorlar. Yabancı sigaralann piyasada satılması Türk tütüncölfif üne vnrnlmoş bir darbedir. Dışanda tütttn 4.5 dolar. 500600 liraya tüccara mal olan tütün dışanda 1800 liradır. Biz üretici olarak bunun ancak üçte birini elde ediyoruz. Tarlada domates, elma bekliyor. Çiftçi pazara gelip, zabıta destegiyle ürününü satmalı. (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Köprü senetleri ve gelirleri A T i p i ; 3 yıl vadeli5 milyar liralık, geliri yüzde 43 'e ulaşabilecek. B T i p i ; 5 yıl vadeli5 milyar liralık, geliri yüzde 39'a ulaşabilecek. Her türlü vergi ve harçîan muaf tutulacak Boğaz Köprüsü hisse kupürlerit20 bin adet 50 bin liralık, 20 bin adet 100 bin liralık, 3 bin adet 500 bin liralıkve 500 adet 1 milyon liralık olarak piyasaya çıkanlacak. Iran'ın tavn: Saddama her desteğe 'Hayır' Mran Cumhurbaşkanı, Içişleri Bakanı Tanrıyar'ı kabul etti ve "Irak yönetimine destek sayüacak her girişimin karşısındayız" dedi. Tanrıyar, "Türkiyelran ilişkilerini bozmak isteyenlerin olduğunu" söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Içişleri Bakanı Ali Tannyar başkanlığındaki heyet, dün îran tslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Hamanei tarafından kabul edildi. Hüccetülislâm Hamenei görilşmede, Türkiye üe Iran arasında derin dostluk ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Saddam ve rejimine destek sayılabüecek her türlü hareketi kendi çıkarlanmıza aykın duşiınüyoruz" dedi. Îran Içişleri Bakanı Ali Ekber Natik Nuri'nin konuğu olarak Iran'da bulunan Tanrıyar, Îran Cumhurbaşkanı Hamanei ile dün sabah görüştü. Kabulde, Îran Içişleri Bakanı Natik Nuri, Îran Genelkurmay Ikinci Başkanı ile iki ulkenin büyükelçileri de hazır bulundular. Tannyar, Hamanei'ye Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in özel mesajını ileterek, "Her şeyden önce Sayın Cnmhurbaşkaıumız Kenan Evren'in samimi ve scak selamlannı takdim ediyonım" (Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) \eliefendi Hipodromu'nda yapılan açık arttırmada, 12 Arap koşu tayı toplam 99 milyon 150 bin liraya alıcı buldu. Açık arttırmanın rekoru, 2 yaşındaki Sa'ad 45/82 isimli ata 14 milyon 200 bin veren işadamı Arek Kuyumcuyan tarafından kırıldı. Bu at 14 milyona satildı Ifolsuzhık yok diyemiyonım YÜCEL ÖZDEN ÎÇtNt DÖKTÜ Yolsuzluk yok demiyorum, harıl harıl çalışıp ortaya çıkanyoruz. Tekel, 70 bin kişinin çalıştığı bir kuruluş, tabii aksaklıklar olacak. Marlboro alımında devleti zarara soktuğum gerekçesiyle ben de ifade verdim. Biz o kadar şuursuz muyuz, 150 dolardan versinler de almayıp 230 dolardan alalım. Marlboroları ucuz ithal ederim diyenler, kara paralarım Türkiye'ye sokma çabasında olanlardır. garaiannı ucuz ithal ederim diyenler, kara paralarını yurt içine sokma çabası içinde olanlardır," dedi. Yücel özden, Tekel hakkındaki ihbarlar, ihbarlan yapan kişiler, yolsuzluk ve usulsuzlük iddialan konulannda THA muhabirinin sorularına şu yanıtları verdi: Zaman zaman yolsuzluk iddialan Ue Tekel yöneticileri hakkında soruşturmalar açılıyor. Tekel'deki bu olaylann içyüzü nedir? ÖZDEN Tekel'de birçok aksaklıklar var. Yolsuzluk yok demiyorum. Usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için müfettiş arkadaşlarla gece günduz çalışıyoruz, ama bu demek değildir ki Tekel bir ihanetin içindedir. Bunu böyle göstermek de doğru değildir. Erdal Inönü, doğu gezisini Tekel, freeshoplar için tamamladt, guneydoğu olaylan baksını 250.22 dolardan aldığı konusunda, "Halkımız tahriklere Marlboro sigaralarını daalet olmayacaktır" sekünde ha ucuza aiabilir iddialan var ve konustu. bu yüzden devletin yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğradığı geMALATYA/DtYARBAKIR, (UBA) Sosyal Demokrasi rekçesiyle dava açıldı, takipsizPartisi (SODEP) Genel Başkanı lik karan verildi. Bu konuda göErdal Inönü, "Anti demokratik rüşlerinizi açıklar mısınız? ÖZDEN Bu konu başlanuygalamalann kaldınlması için bir gun hukumetle karşı karşı>a gıçta benim de dikkatimi çekti. geleceklerini" belirterek "Kay^ Dedim ki, burası Turkiye, nasıl bettiğimiz ozgurlukleri muhak oluyor, ben aldığım sigaralan her yerde satarım, benim memkak geri alacağız" dedi. Inönü, Malatya'dan Diyarba leketimde buna kim kanşabilir kır'a gelirken gezisine katılan ga ki? Ancak bana mantıklı gelen zetecilerle yaptığı sohbette 12 bu konuyu görüşmek için adamEylul'den sonra eski anarşi dö ları çağırdım ve bana dediler ki, nemine tepki olarak daha önce "Biz sizin iç pazariannız için dıialışılan bazı demokratik hakla şük fiyatla verdiğiıniz sigaralan rın, davranışların şimdiki yasa vergisiz satış mağazalan için verlarla kısıtlandığını hatırlatarak meyiz. Bu yuzden bu fiyatı bilerek verdik ve giderek arttıracaşunlan söyledi: "Bu anarşi döneminin rahat gız. Ve kesinlikle bu magazalasızhklan ortadan kalktıktan son radaha düşük fiyatlavermeyiz." 1984 yılında freeshoplarda 5 ra toplumumuz ani anarşi teblikelerine demokratik yapısı ile milyara yakın para kazandık. karşı koyabilecektir. Bu anlayı (Arkası Sa. 8, Sü. 3'de) şa vardıgımızı hissettikçe normal demokratik duzenleme \e ilerle KAPIKÜLE melerin ortaya çıkması kaçınıl OPERASYONU mazdır. Yani kısacası kaybetti ÖNERGESİNİANAP ğimiz ozgurlukleri geri alacağız. GRUBU REDDEDECEK Bu geri almada belli bir süreç (Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) Haberi 6. Sayfada İSTANBUL, (THA) Tekel Genel Müdüru Yücel Özden, Tekel hakkında yoğunlaşan yolsuzluk iddialarını yanıtlarken, "Yolsuzluk yok diyemiyonım. HanJ hanl çalışıp yolsuziuklan, usulsüzlükleri ortaya çıkanyonım," dedi. Tekel Genel Müdürü Özden, yolsuzluklarla ilgili olarak kendisinin de savcıhkta ifade verdiğini hatırlatarak, "Marlboro si• Tekel Genel Müdürü: Suurdaki "korucıdara" silah dağıttkyor ADANA'DA 2 TERÖRÎST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ Haberieri 7. Sayfada "SONMETRO"DA "Yeni Dalga" akımının öncülerinden François Truffaut'nım son filmlerinden biri de "Son Metro"ydu. Ünlü Fransız yönetmen François Trujfaut öldü Meni Dalga" akımının öncüleri arasmda yer alan 52 yaşındaki ünlü yönetmen, ülkemizde de "400 Darbe", "Jules ile Jim", "Fahrenheit 451", "Siyah Gelinlik","Son Metro"gibi fılmleriyie tanınıyordu. Kiiltür Servisi "Yeni Dalga" akımının öncülerinden, Fransız sinemasının en önemli yönetmenlerinden François Tnıffaut, 21 ekim pazar gunü Paris yakınlanndaki Neuilly'deki Amerikan Hastanesi'nde öldü. Bir süredir kansere yakalanmış olan Truffaut, elli iki yaşındaydı. Son birkaç aydır sağlığı kötuleşen ünlü yönetmen, on gün önce komaya girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. François Truffaut'nun, birkaç ay önce, son yıllarda birlikte yaşadığı ve 'Komşudaki Kadın" adh fılminin baş oyuncusu Fanny Ardant'dan bir kızı olmuştu. François Truffaut, 1950'lerin sonlarından başlayarak, JeanLuc Godard, Claude Chabrol, Louis Malle, Jacques Rivette gi(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Istanbul Haber Servisi Veliefendi Hipodromu'nda yapılan açık arttırmada, 12 Arap koşu tayı 99 milyon 150 bin liraya satıldı. Açık arttırmanın en pahalı atı Sa'ad (45/82), işadamı Arek Ku.yumcuyan tarafından 14 milyon 200 bin liraya satın alındı. Doğu Ilaç Fabrikası ortaklanndan olan Kuyumcuyan, "Bu işten kâr etmem söz konusu degil, zevk için yapıyorum," dedi. Istanbul Belediyesi açık arttınnadan, 1 milyon 50 bin lira "tellaliye parası" aldı. Tanm, Orman ve KöyişleTİ Bakanlığı Çiftçiler Tarım Işletmeleri'nde yetiştirilen, "angajmanlı koşulara kayıtlı" safkan Arap, 1982 doğumlu 10 erkek, 2 dişi tay açık arttırma ile satildı. Dün saat 10.30'da Veliefendi Hipodromu'nda yapılan açık arttırmayı çok sayıda meraklı izledi. Arttırmaya iştirak edenlerin 500 bin lira geçici teminat yatırdığı satışlar 1.5 saat sürdü. Meraklıların çevrelediği parkurda iki seyis eşliğinde teker teker gezdirilen atlar, anne, baba ve kardeşlerinin ismi söylenerek tarutıldılar. Görevlinin, "Tulrah'ın ilk yavnılanndan olan bu tay, Özbilen ve Gbazal ile anadan yakın akrabadır" diye tanıttığı Sa'ad 45/82 açık arttırmanın en pahalı atı oldu. Al renkli ve 2 Mayıs 1982 doğumlu erkek tay Sa'ad, heyecanlı geçen arttırma sonunda 14 milyon 200 bin liraya işadamı Arek Kuyumcuyan'ın oldu. "Gufre" isimli dişi tayı da 6 milyon 600 bin liraya satın alan Doğu İlaç Fabrikası ortaklanndan işadamı Arek Kuyumcuyan, Dorucan, Tulyat, Afacan ve Golden Ticket isimli atların sahibi olduğunu belirterek, "Bu işi kâr etmek amacıyla yapmı\orum, kendi masraflannı kurtarsalar iyi" dedi. Inönü: Kaybolan haklan geri alacağız TULRAH OĞLU, ZEHRA'DAN OLMA Yeni sahibinin elinde yeni isim alacak olan Sa 'ad 45/82 'nin doğum tarihi 2 Mayıs 1982. Tay, arttırmada "Özbilen ve Ghazal ile anadan yakm akrcba" olarak tamtıldı. Satıştan sonra, Sa'ad ve sahibi işadamı Kuyumcuyan, "satış hatırası" fotoğrafı çektirdiler. GÖZLEM UĞUR MUMCU • Mondale bu kez Reagan'/ yenemedi. • Çin 'de Mao 'nun tahtına para oturdu. 3. Sayfada • IMF teftişe geliyor. • Yatınmların teşvikine ilişkin tebliğ yayınlandı. Kalkınmada ilk öncelik Ağn 'ya. 9. Sayfada • Sağlıkh yaşam için sarmısak. 12. Sayfada Futbol Örnektir... Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Sarıyer maçında, San Lâcivertlilerin gollerini Pesiç ve Repçiç, Sanyer'in gollerini ise Hosiç ile Çelebıç atmışlar... Pazar günkü Galatasaray Beşiktaş maçının gollerini ise Abramcık, Şekerbegoviç atmışlar. Beşiktaşlı Şekerbegoviç'in attığı golü yıyen Galatasaray kalecisi de yine Yugoslav: Sirnoviç... (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) FRANSIZ YAZAROZAN HENRIM1CHA UX ÖLDÜ Haberi 11. Sayfada 14 MtLYONLUK AT1N NÜFUS CÜZDANI 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog