Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıüık Esbank hizmc^te kararlı davranıfeta tedbirli <iı ESBANK " tedbirli ve kararlı" 61. Yıl; Sayı: 21606 Cumhuriyet Kumcusu: Yunus Nadi 50 TL. 22 Ekim 1984 Pazartesi mhunyvı insana iş bulunacak. Tanm gelişirse, sanayi de o kadar biiynyecek. Türkiye büyük bir ülkedir, 50 milyon nüfusu ile Ortadoğu'nun en büyük ulkesidir. Etrafımızda yangın var. İranirak savaşıyor. Hiçbir memleket etrafımızda rahat değil, ama bizim memleketimiz sulh ve sükun içinde kalkımyor. Bizim bu imkânı kaçırmamamız lazun. 10 >ıl böyle üstüne gidersek, tüm problemleri çözeriz. Türkiye'yi 10 sene içerisinde dünyamn sayılı ülkeleri arasına muhakkak sokanz. Genc bir nüfusumuz \ar. Birkaç sene sonra onlar iş isteyecekler. Bizlerin üzerine düşen görev daha çok çalışmak, gelecek nesiüere daha iyi iş imkânlan hazıriamaktır. Memleketler böyle büyür. Ama bunun için bazı sıkıntılara katlanacagız. Bizim milletimiz akıllı, çalışkan millettir. Neyin, nasıl dognı olduğunu i>i bilir. Bizi seçtiginden anlıvorum bunu. Kalkınmada oncelikli yörelerde, öncelik sulamaya verilecek. Siçin tanma önem veriyonız? İşimize geliyor da onun için. Tanma önem verirsek, mahsul artar o zaman bereket de artar, daha fazla vergi alınz, vergi alınca da hastane yapanz, okul >aparız. Hep beraber, birlik içinde çahşırsak önümüzde hiçbir engcl tanımayız. Dışardan Turkiye'nin çok hızlı ilerlediğini görüyorlar. Son birkaç jıldır müspet yazüar çıkıyor dışanda. Bir memlekete sermaye gelmek için huzur arar." özal, Afşin Elbistan Termik Santralının yapımının uzun yıllar sürüncemede kalmasına "geçmişteki kanşıklıklann" neden olduğunu söyledi ve konuşmasını şöyle tamamladı: "Termik santralın yapımının uzamasına neden de, geçmişteki karışıklıklardır. Bazı komşulanmız var, kızıp duruyorlar bize. Biz hiçbir şeye aldırmayız. rksabımın kitabıraızı yapmışız dosdoğru yoldan milletle beraber yurüruz. bu sekilde hareket edersek memleketin her meselesi çözülür. Önümüzdeki sene kalkınma hızı ne kadar yüksek olacak göreceksiniz. Herkesyabancı paraya kurşun atıyordu. Döviz yoktu. Şimdi döviz doldu taşıyor, Türk parası kıtlaştı. Paranın kıymeti öyle anlaşıhr. Memleketin döviz sıkıntısı yok, inşallah böyle gidecek. Araplar gelijor, Baülüar geliyor burada tatil yapıyor. Çünkü Türkiye'de huzur var." Üniversite Hazırlık Kurslan Lıse sonlar 20 Ekim Beklemeliler 31 Ekim Akşam Kursu 26 Ekim Laleii/tSTANBUL 522 75 74 528 64 37 KAVRAM DERSANESİ AjşinElbistan Termik Santrah ajçüdı Özal: Mfflet akıllı çtinkü bîzi seeti Vedev santral hizmete girdi 20 milyon ton kömür ynkacak BAŞBAKAN, ELBİSTANDA tYtMSER KONUŞTU Irarva Evren, Hameney'e nıesaj gönderdi güvencesi ANAP'lılann beni dinlemesi bile ilerleme Sergl* Le«ae: HP*II Canver: tarafoızhk İçişleh Bakanı Tanrıyar ve Genelkurmay îkinci Başkanı Orgeneral Öztorun Tahran'a gitti. Evren'in tran Devlet Başkanı Hameney'e yolladığı yazılı mesajda Turkiye'nin lranIrak savaşındaki tarafsızlığını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) tçişleri Bakanı Ali Tannyar başkanlığındaki Türk heyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in "yazılı bir mesajı" ile dün Tahran'a gitti. Cumhurbaşkanı Evren'in, Iran Devlet Başkanı Hameney'e yazılı mesajında Türkiye'nin lranlrak Savaşı'nda baştan beri sürdürdüğü tarafsızlığı sonuna kadar özenle sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdiği belirtiliyor. Evren'in bu yazılı mesajı bir anlamda tran'a verilen bir tarafsızlık güvencesi olarak nitelendiriliyor. tran'a giden heyette Genelkurmay Îkinci Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp ile diğer yetkililer bulunuyor. Türk heyeti görüşmelerde sınır bölgesindeki gizli örgütlenmeler ve sızmalar konusundaki bilgileri Iranlı yetkililere aktaracak. Bu arada iki ülke devlet istihbarat örgütlerinin "sınır güvenligi konusunda" işbirliği yapmaları önerilecek. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Yavuzalp, Iran Dışişleri yetkilikri ile yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin tarafsızlık politikası ile Irak sınır bölgesindeki Türk askeri operasyonunun lrak topraklannı kapsamadıgını, operasyonun Irak'a askeri rahatlama sağladığı yolundaki tran'ın endişelerinin yerinde olmadığım belirtecek ve bu konuda Türkiye'nin hassasiyetini anlalacak. Etrafımızda hiçbir memleket rahat değil, ama bizim memleketimiz sulh ve sükun içinde kalkımyor. Bazı komşulanmız bize kızıp duruyor, ama biz hiçbir şeye aldırmayız. On yıl böyle üstüne gidersek, tüm problemleri çözeriz. Türkiye'yi 10 sene içerisinde dünyamn sayılı ülkeleri arasına muhakkak sokarız. IŞIK KANSU K.MARAŞ Başbakan Turgut Özal Afşin Elbistan Termik Santralını açtı. özal dün Elbistan Uçesinde yaptığı konuşmada "Milletimiz akühdır<çahşkandır. Çünku bunu bîzi seçtiğinden *nlıyorum" dedi. özal Turkiye'nin 50 milyon nüfusu ile Ortadoğu'nun en büyük ülkesi olduğunu bclinerek, "Bazı komşulanmız var, bize kızıp duruyorlar ama biz hiçbir şeye aldınnayız" biçiminde konuştu. Başbakan özal Türk ekonomisinin giderek lyiye gıttiğini söyleyerek özetle şöyle dedi: "Kalkıamada önceiikli illerdeki sulama projelerine öncelik verecegiz. Böylece buralarda daha faria mahsul ekeceğkz. Daha çok Başbakan Turgut özal tarafmdan birinci ünitesi hizmete sokulan AfşinElbistan Termik Santrah için bugüne kadar 270 müyar lira harcandı. Santralın toplam gücii 376 megavat. Sinema, TVyi statlarda yenecek Pastfik adnları: Çok uzakta bir devlet mozaiği Marksist "biyikke.t' bel«diye başkau: Halk sola uzun pantolon giydirdi Amket defteri Haberi 7. Sayiada ANAP iş buhna kurumu gibi tf defterfc ANAP Genel Merkezi'ne iş ve atama istekleri için başvuranlar, alfabetik sıralı bir deftere kaydeditiyor. İş isteyenin kimlerle göruştüğü, isteğin sonucu, hep bu defterde. l# taklfek Başta Genel Sekreter Taşar olmak uzere, Genel Merkez yuneticileri bu deftere göre bakanlıklar ve kamu kuruluşlanyla lemas kurup iş takibi yapıyor. Büyükbaş, Atasoy, Giray, Türel en çok if istekleriyle karşılaşan bakanlar, U y a n : özal, milietvekiilerini Meclise devam etmeleri konusunda sık sık uyarmıştı. ANAP'ın eksik kadrosu yüzünden bir kararnamenm takılmasından sonra bu uyarılar şimdi "yazılı" hale dönüşüyor. Bazı milletveküleri iş takibinden Meclise uiremiyor Michael Gnoss Cumhuriyet'in parasız ekini, bugün ve her pazartesi bayinizden isteyiniz. YILMAZ VE NARÎN, İŞ YASASHSI TARTIŞTI/2 ŞÜKRAN KETENCÎ Ea Mcşgal bakaalar: Dinçerler, tofctri 7. Sayfato Yılmaz:Iş çevreleri gerçeklere kulaklarını tıkıyor Grev hakkımn askıya alındığı dönemde ulaşılan üretim seviyesi, sendikalara yönelik suçlamaların ne kadar dayanaksız olduğunu ortaya koymuştur. Genel Kurul karanna göre, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun uluslararası hukuk Ukelerine, JLO sözieşmelerine aykırı hükümlerinin değiştirilmesinin mücadelesi verilecektir. • M ş çevreleri, çıkarlarını koruma alışkanlığı içinde fırsattan istifadeye kalktşmışlar, sistemli bir propaganda i{e etkili çevreleri yanıltma yoluna gitmişlerdir. Türklş Başkanı Şevket Yılmaz, isçi kesimi olarak gTev hakkı önündeki haksız engellerin ortadan kaldmlması gerektiğini savunduklannı, bunun mücadelesini vereceklerini söyledi. Türk ekonomisinin grevi kaldırmayacağı görüşlerinin gerçeği yansıtmadığını bildırdi. Yılmaz'a göre 12 Eylul öncesi üretim düşüklüğünü grevlere bağlama, gerçekleri saptırmaktır. Grev hakkının askıya alındığı dönemlerde ulaşüan üretim seviyesi, sendikalara yönelik suçlamaların haksızlığım sergilemektedir. Kaldı ki grevlerin en yaygın olduğu ve en çok zarar verdiği yıllarda grevlerden doğan işgücü kaybı, bir yıl içinde iş kazalannda kaybedilen işgücünün altındadır. Ama her nedense işverenin sorumluluğundaki iş kazaları hiç gündeme gelmemektedir. Yılmaz, Narin'in greve gidilmemesi ve grevlerin savunulmaması görüşüne ilişkin soruyu şöyle yanıtlıyor: YILMAZ Bizler, işçi kesimi, grev hakkı önündeki haksız engellerin ortadan kaldınlması gerektiğini savunurken, dışımızdakiler 'Türk ekonomisi grevi kaldırmaz' diyorlar. Türkiye'de 12 Eylül öncesinin üretim düşüklüğünü grevlere bağlayanlar da çıkmıştır. Bu bir saptırmadır. Türkiye 12 Eylul'e kritik sektörlerde grevlerle girmemiştir. Sendikal faaliyetlerin, serbest toplu sözleşme düzeninin, grev hakkının askıya alındığı dönemde ulaşılan üretim seviyesi, sendikalara yönelik suçlamalann ne kadar dayanaksız ol(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) Narin: Ehonomvmiz grev ve lokavtı yaşamamah Mürkiye'de her şey bitmiştir de, siyasi ortam, coğrafı durumu bu kadar kanşıkken, grev ve lokavt kargaşasından yararlanmak isteyenlen fırsat verilmesinde mantık bulamıyorum. Binlerce işçinin grevinin 12 Eylül'ü mecburi hale getirdiğini göz önüne alırsak, milletin, işçinin, işverenin herhalde lüzumlu tecrübeyi elde ettiğine inanmak isterim. Grev ve lokavt, kanuna göre bir haktır. Bu hak vardır diye ille kullanüması gerekmez. Grev, lokavt tehdidi altında yapılan anlaşmanın neticesi iyi oltnaz. Türkiye Işveren Sendikalan Konfederasyonu Başkanı Halit Narin. Türklş ve TtSK'e, grev ve lokavtı ortadan kaldıracak bir beceri içinde olmalan görevinin düştüğünü söyledi. Kendisi ve Türklş Başkanının, grev ve lokavta mümkün olduğu en son aşamada araya girerek halletmelerini bir vazife olarak görmek istediğini bildirdi. Narin'e göre artık Turk işçisi de, işvereni de iki taraflı, fabrikaların grev yaptığı bir ortamın mantıksızlığını kabul etmişlerdir. Hakların doğru kullanıldığı mantığın dengelendiği bir ortamda yenı dönem başlamıştır. Narin.toplu sözleşme masasına artık önce mantığın , n, oturduğunu, bunj " •" ' ' dan mutluluk duyduğunu ve bu şuurun da devam etmesini istediğini vurguluyor, "Netice itiban ile bana göre şu anda aksayan, bir degeriendirme yapılacak taraf göremiyonım" diyor. Greve ve lokavta karşı olduğunuzu birçok kez söylediniz. Hatta "Arkadaşım Yılmaz beni dinlerse, grev yerine gitmez" dediniz. Yasalar karşısında ne demek istediğinizi biraz açıklar mısınız? NARİNŞimdi ben grevi, lokavtı reddediyorum diye bir lafın açmazında değilim. Grev ve lokavt ikisi de kanunlanmızda verilmiş haklar. Ben grev ve loka\tın kullanılmasırun mantıkh olmadığım, buna ihtiyaç olmadan daakitlerin yapılabileceğini, milli menfaatlerimize ters düştüğünü söyledim. Bugün (Arkası Sa. 8, Sü. l'de) İRAN: HEDEFLERE ULAŞT1K. IRAK: SALDIRTYI PÜSKÜRTTÜK. ERGUN BALCI'NIN YORUMV: İRAN'IN SALDIRISI ISayfada SAĞDA HA/1RL1K ~ Mmakanlar Kurulu, "tçkili Yerler Yönetmeliği"nde değişikiik yaptı ve 18 yaşından küçüklerin "bar, pavyon, meyhane" dışındaki içkili yerlere aileleriyle girebilmesine izin verildi. "Kuçükler"e yine de içki servisi yapdamayacak. Yönetmeliğin bu yönde değiştirilmesini Başbakan özal da istemişii. Haber Merkezi "tçkili yerlere verilecek Lrinlerde göz öoüade bulundurulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin" lS'inci maddesi Bakanlar Kurulu 'nca değiştirildi. Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklar "içki içmemek koşulu" ile aileleriyle birlikte içkili yerlere girebilecekler. (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Küçükler içküi yerlerde seyirci olabilecek Atın teri kuruyunca Anayasa Mahkemesi'nde davası sürdüğü aylarda DYP terledi terledi. Yerinde saydı, bekledi. Şimdi terini kurutuyor. Bahara hazırlanıyor. YALÇIN DOĞAN ANKARA Soldaki gelişmeler için Demokratik Soi Parti (DSP) bekleniyor. DSP önümüzdeki gunlerde ciddi bir atıhm yapacak. Hazırlanmış olan parti tüzük ve programı bölüm bölüm kamuoyuna ve partililere açıklanacak. Henüz pani kurulmamış olmasına rağmen hevesli "partiliterin" sayısı şu sıralarda yirmi bin dolayına ulaşmış deniyor. tşte, DŞP'nin tüzük ve programı, "partisi henüz kurulmamış partililerce" tartışılacak ve bu arada kamuoyundan tepkiler beklenecek. Soldaki gelişmeler DSP'deki Y** ABD'nin Denver kenti.Yoldayürüyenler<her şeyden habersiz Lane Jo(Arkası Sa. 8, Sü. 7'de) nes ve Peggy Pfeffer. Kaldıfr otetin üçüncü katından atlayan kadının adı Lo Demirde yüın 6. zammı KARADENİZ / feff> i n tİhfir *9*c UKtııuı retta Savage. Aşağıya doğru hızla dıişen Loretta Savage fotoğrafta görüldüğü gibi yolda yürüyen çiftin tam tepesinde... Loretta Savage yere değmeden önce Lane Jones'a çarptı ve ikisi birden yere yuvarlandılar. Yere yine de şiddetle çarpan Loretta Savage ağır yaraü olarak hastaneye kaldınldı. Lane Jones yalnızca kısa bir şok geçirdi ve hiç yara almadı. (Fotoğraf: AP) Alternatifimiz Yok, Diye Diye... Ü^ayın Başbakan basını eleştirmeyi günlük alışkanlık haline getirmeye başladı. Bazen eteştirmekten de öteye, ağır biçimde suçlayabildiği, hatia töhmet altında bırakıcı iddialarla ortaya çıkabıldiği dikkati çekmekte. Üstetik, üslubunda da bir ekşime, eskiye göre bir seviye düşüklüğü gittikçe belirginleşiyor... Sayın Başbakana sormak gerek; acaba bunca zamandır ekonominin dikiş tutmamasının nedeni basin mtdır?.. 19 Aralık 1983 tarihinde üç ay vadeli mevduata en yüksek faiziyerirken, büyük bir fiyakayla, üç ayın sonunda enflasyonla birlikte faizlerin de düşürüleceğini dünya âleme basın mı, yoksa Sayın Özal'ın kendisi mi ilan eylemiştir?.. O gün bugündür ne enflasyon aşağı çekilebilmiş, ne de faizler düşürülebilmiştir. Yılın ilk yarısın(Arkası Sa. 8, Sü. J'de) Liglerde olay varıf (Cumhuriyet) Demir ve Çelik ürünlerine yılın 6. zammı yapıldı. Onceki akşam durdurulan satışlara, yüzde 5 zamh olarak bu sabah başlanacağı bildirildi. Şirket tarihinde ilk kez 114 bin 790 tonla üretim programının yüzde 27 üstüne çıkılan Ereğli Demir ve Çelik fabrikalannda imal edilen sıcak ve soğuk haddelenmiş nılo saçlar dışındaki tüm baz fıyatlar yeniden belirlenerek, satışlar onceki akşam duruldu. 1984 yüında 6. kez ahnan yüzde 5 orarunda uygulanacak zamh fiyatlara göre, elektronik tene(Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) EREGLİ Denizlisporlu 3 bin taraflann Antalya'daki taşkınlığını polis önledi. Mersin'deki olaylarda 10 kişi yaralcndı. Hacettepe Niğdespor maçmda futbolcular birbirine girdi. 3 kalemden Galatasaray Beşiktaş maçı Güreşçilerimiz fınalde döküldü Spor haberteriniz 1 0 , 1 1 , 1 2 ve 13. sayfalarda Diplomathk heveslîleri tümden yetersiz özal hükümetince hazırlanan yeni dışişleri mevzuatımn buyükelçiliğe giden süreci, yeni engellerle dolduracağı ileri siirüliiyor. Yeni mevzuatla, belli kadroları alamayan hariciyecilerin "çürüğe" aynlması sistemi gelecek. Merkezde diplomatın yükselebileceği en üst nokta. Dışişleri Musteşarlığı; bu tek kişilik kadroda maas halen 110 bin lıra. AHMET TAN ANKARA ABD'de Dışişleri memurları ortalama 16 bin aday arasından seçilirken Türkiye'de bu sayının son beş yıllık ortalaması yalnızca 73 kişi. Öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de diplomatlar mesleğe "yanşma sınavı" ile ahnıyorlar. Adayların belli bir yüksek puanı cutturmaları yetmiyor. Yarışmaya girenler arasında en yuksek notu almaları gerekiyor. HASAN CEMAL Böyle olunca da yarışan adayların fazlalığı kazananların kalitesini yükseltiyor. Bakanlık yöneticileri, "Ök elemeye girenler arasında öyleleri var ki, üniversite diploması nasıl akhklan hayret uyandmyor," diyorlar. Adayların Türkçe bilgilerinin eksikiiği en büyük şikâyet konusu. 1980 yüından bu yana basvunılann kalitesinde çok belirgin bir duşuş olduğu belirtiliyor. Son beş yılda göre\ leri sürer ken eceliyle, kazada veya Ermeni teröristlerin saldınsı sonucu ölen diplomatların sayısı 46, buna emekli olan ve çeşitli nedenlerle uzun dönemli izin alanlann da eklenmesi ile bu sayı 85'e ulaşıyor. Oysa son beş yılda bakanlıj? .ahnan diplomat adıyı sayısı 75. Bakanlık yetkilileri son beş yılda 9 ülkede yeni büyükelçilik veya temsılcilik açıldığını belirterek (Arkası Sa. 8, Sü. 5'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog