Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

21 EKÎM 1984 EKONOMİ CUMHURİYET/9 EKONOMDE DIYALOG tSMAtL TÜRK 1928 yılmda Kula'da doğdu. 1952 yıhnda SBF'yi bitirdi. Aym fakültede 1954 yılmda Maliye Kürsüsü asistam olan Türk 1957 yılmda iktisat doktoru oldu. 1960 yılmda SBF'ye maliye doçenti ve yine aym fakültede maliye profesöru olan Türk, 1963 66 y.lları arasında DPT Mali Müşavirliği'nde bulundu. 1961 79 arasında OYAK'ta denetleme ve yönetim kurulları üyeliği, 1964 82 yıllannda OYAK'ın çeşitli ıştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı, 1971 73 döneminde Türkiye Vakıflar Bankası yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1982 yılmda SPK bâşkanlığma getirilen tsmail Türk halen bu görevi sürdürüyor. dana gelecek değer artışlannın vergi konusu olmaktan çıkartılması, hisse senedi alacak vatandaş için bir diğer teşvik unsuru olabilir. Yeni kurulan ve kurulacak halka açık şirketlere belli sürelerle vergi muafiyeti tanınabilir. Vergi teşvikleri arasında menkul sermaye yatınm» istisnası adı altında bir müessese getirilerek, hane halkı tasarruflannın sermaye piyasasına akması sağlanabilir. Denebilir ki, 600 bin liraya kadar olan yatinmlar, 1 milyon liraya kadar olan yatınmlar bu istisnadan yararlanırlar, bu miktar, mükellef ücret ya da maaşla çahşan bir kişiyse bordrosundan düşülür. Bu teşviklerin yanı sıra bir de arzulanmayan yatınm alanlannın ceza|andınlması lazımdır. Biz tüm bu konulardaki goruş ve tekliflerimizi haziran ayı başlannda Maüye ve Gümnlk Bakanhğı'na verdik. Zannediyorum ki, maliye bunun üzerinde çaüşıyordur. Bunlar kanun gerektiren tedbirlerdir. Umuyoruz ki, yeni mali yılın başına kadar bu konuda gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Bunlann yanı sıra çok önemli bir nokta da, gerekli zihniyet değişikliğinin meydana gelmesidir. Nasd bir ahaiyet degisikligi? TÜRK Artık şirketlerimiz halka açılmanın önemini ve gereğini kavramahdır. Bugün hiçbir şirket kendi imkânlanyla yeterli fonlan mobilize edemez, optimal ekonomik büyüklüğe erisemez. Bu ekonomik verimlilik ve optimal büyüklük kavramının sınai kuruluşlara yerleşmesi ve davranışa dönüşmesi gerekmektedir. "Küçiik ol Gecen hafta Dolar liraya karşı yerinde saydı Dünya döviz piyasalannda haftayı yüksek değerlerden açan dolar hafta sonunu iyi getiremedi. DOIJU Türk Lirası karşısında da yerinde saydı. Geçen haftanın ilk günlerinde önemli bir tırmanış kaydeden dolar daha sonra düşmeye başladı. Petrol piyasasındaki panik ve ABD'de faiz oranlarının gerilemesi doları sert paralar karşısında güçsüz bıraktı. Bu gelişmeler sonucunda pazartesi günü 3.14 Ahnan Markı, 2.58 lsviçre Frangı ve 9.62 Fransız Frangı'ndan işlem gören dolar haftamn son günü 3.07 mark, 2.53 tsviçre Frangı ve 9.45 Fransız Frangı değerlerine geriledi. Bir ara 1.18 dolarla tarihinin en alt düzeyine inen sterün de son gün biraz toparlandı ve yeniden 1.20 dolara yaklaştı. Doların Japon Yeni karşısındaki değeri ise değişmedi. Dünya borsalanndaki bu eğilim Türk Lirası'na da yansıdı ve 416.90 416.7S 414.00 414.10 15 16 17 18 19 20 Prof. Dr. Ismail Türk (solda), Osman Ufagayhn sorularmı yamtladı. Ulagay sordu, Prof. Türk ynnıtladı: Türkiye hızlı büyümeye geçemezse sermaye piyasası da gelışemez Sayın Türk,ttlkemizdcsermaye piyasasının oluşmasından ve gdrçmesinden çok söz edfliyor, ancak galiba bizdeki sennaye piyasası olayı biraz yerde gîdip bir tttrlii havalanamayan bir uçağa benziyor. Sizce sermaye piyasasuun geüşmesini cngcUcyen başhca etkenler hangileri? TÜRK Bir kere şunu önce bilmek lazun: Sermaye piyasası, kalkınan bir ekonomide sanayi sektörünün orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılayan bir piyasadır. Kalkınmak sanayileşmek demek olduğuna göre, ve bir zaman boyutu içinde gerçekleşebilecek bir olay olduğuna göre, sermaye piyasasının da her sabah kalktığımızda açan bir sarmaşık gibi geüşmesini bekleyemeyiz. Ekonomimiz sanayileştikçe sermaye piyasası da gelişir. Halbuki bilinen nedenlerden ötürü memleketimiz 1977 yılından bu yana kalkınma hızını kaybetmiş, hatta 197980 yıllannda milli gelirde gerileme hadisesiyle karşılaşmıştır. Ancak, 1981'den sonra, o da 1977 öncesindeki büyüme hızıyla mukayese edilemeyecek şekilde, yeniden kalkınmaya başlamıştır. Bu arada sanayi sektörümüz bir duraklama döneminden geçmiş, Cumhuriyet tarihinin en şiddetli enflasyonu yaşanmıştır. Aynca Sermaye Piyasası Kanunu'nun çıkması ve yürürlttğe girmesi sermaye piyasasının en çalkantılı dönemine rastlamış, bankerlik olayları birbirini izlemistir. Enflasyon önlenememiş, pa Hisse senedi ihracı yönünden, herhalde yeniden defertendirmenin de etkisiyk bu gelişme gozJeniyor da, ben yaygın bir tasarruf sahibi grubunun hisse seneüerine ilgi duyması acısıcdan soruyorum.. TÜRK tlerde hisse senedi, sermaye piyasasının kalbi haline gelecekse, halkı hisse senedi satm almaya yönlendirecek tedbirler alınabüir. Fakat hakiki ahnacak tedbir, enfİasyonun kontrol alüna ahnmas\, paraya karşı güvenin sağlanması, paradan kaçışın önlenmesidir. fkinci şart ise ekonominin, tekrar söylüyorum, yeniden hızh büyümeye geçmesidir. Türkiye, uzun yıllar yüzde 7 civannda bir kalkınma hızını gerçekleştirebilmiş bir ulkedir. Bu yıl erişileceği söylenen yüzde 5.7'lik kalkınma hızı da Türkiye'nin alıştığı hızın altında bir hızdır. Hızlı büyümeye paralel olarak vatandaşın geliri ve tasarnıfu artmadan sermaye piyasasının ve hisse senedi piyasasının gelişmesi kolay değildir. Ancak, bu temel şartlar yerine getirildikten sonra vatandası sermaye piyasasına çekecek teşvik tedbirleri bir anlam ifade edebilir.. Şirketlerimiz artık "küçük olsun, benim olsun" anlayışmı terk etmeli, optimal ekonomik büyüklükte, çok sayıda vatandaşın pay sahibi olduğu, uluslararası atanda rekabet edebilir çapta kuruluşlar haline gelmenin önemini kavramahdır. SUD, benim olsun" anlayışı gitmeli, büyük olsun, çok sayıda vatandaşın olsun ve kuruluş ekonomik yönden sağhklı olsun anlayışı yerleşmelidir. Uluslararası pazarlarda rekabeti düşünen firmalar için bu düşünce tarzına uymak kesin bir zorunluluktur. Efendim, sermaye piyasasının ve özeliikle hisse senedi piyasasının gelişmesi için önşartbrdan biri de sanıyonım ki, işleriigi olan bir menkul krymetler borsasımn kunılması ve faaöyete geçmesi. Şimdi son çıkan borsa yönetmeliginin bu alandaki boşlngu dolduracak nitelikte olmadıgı ve ölii dogduğu yolunda görüşler var. Siı ne diyorsunuz bu konuda? TÜRK Borsa, bilindiği gibi ikinci el piyasadır. Buna geçmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun bugüne dek yapmış olduğu çahşmalarla menkul kıymet ihracını zaptırapta aldığını belirtmek istiyorum. Hisse senedi ve tahvil ihraç edecek şirketlerle ilgili bilançolar, kârzarar hesaplan kurulumuzda incelenmekte ve bunlann önumüzdeki yıllarda ne miktarda temettü dağıtabileceği, tahvil borcunu geri ödeyecek dunımda olup olmadıgı araştınlmakta ve tasamıf sahibinin karanlıkta kalmasını önleyecek tedbirler alınmakta, bu bilgiler halka duyurulmaktadır. Aynca, menkul kıymetleri pazarlayacak araa kuruluşlar ve menkul kıymetler mudürlüğü kuran beş banka da Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde faaliyet göstermektedir. Borsa konnsunda.. TÜRK Borsa demin de belirttiğim gibi ikinci el piyasadır. Menkul kıymet portföylerini boşaltmak veya yeni portföy oluşturmak isteyen kişi ve kuruluşlann başvuracaklan bir pazardır. Burada borsa elemanlannın denetim ve gözetimi altında borsa kotuna kayıtlı menkul değerlerin alım ve satımı cereyan edecektir. Şimdi borsalann kunılması, Bakanlar Kunılu'nca onaylanan bir yönetmelikle düzenlenmiştir ve her borsa bu yönetmeliğe uygun olarak kendi yönetmeliğini çıkartarak, o borsada alımsatım işlemlerinin nasıl yapılacağını tespit edecektir. Bu yönetmelikleri de Sermaye Piyasası Kurulu onaylayacak ve ondan sonra yürürlüğe girecektir. Aslında 6 Ekim 1984 tarihli yönetmelik, bir çerçeve yönetmelıktir. Bundan sonra her borsa nasıl kurulacak, nasıl çalışacaktır, hangi organlan olacaktır, yönetim kurulu nasıl seçilecektir, başkanı nasıl atanacaktır, denetim kurulu kimlerden oluşacakor, nasıl denetim yapacaktır, ne gibi cezai tedbirler uygulayabilecektir, bütün bunlar o borsarun kendi yönetmeliği ile belirlenecektir. Peki, her borsanın bu yönetmeliği hazırlayıp faaliyete geçmesi için nasıl bir süreç yaşanacak ve bu ne zamaaa kadar gerceklesecek? Bunun bir zaman limiti var nu? TÜRK Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak, Istanbul menkul taymetler borsasımn kunılması için başvurduk ve yönetmeliğe göre kimlerin borsa Uyesi olabileceğini de belirledik. Buna göre kalkın haftanın ikinci günü döviz alış kuru 417 liraya yaklaşan dolar dün 414 liraya kadar indi. Hafta sonunda dolann Merkez Bankası 'ndaki efektif satış kuru 422 lira 28 kuruş olarak belirlenirken bankalann efektif satış kuru 426 lirayı gösteriyordu. Bu arada, dolann karaborsa fiyatı 435 lirayı yakaladı. AJtm, dünya borsalannda başka Kapalıçarşı'da başka telden çaldı Altın fiyatlan dünyada önce yükselip sonra düşerken Kapalıcarşı'da önce düştü, sonra yükseldi. Dünya borsalannda haftayı 338 dolardan açan bir ons (31.5 gram) altın bir ara 340 dolara kadar çıktı ancak daha sonra azalarak 338 dolara indi. Altın fıyatlannın haftanın ikinci yansında gerilemesi dünya ham petrol fiyatlarındaki duşüşten kaynaklandı. Kapalıçarşı'da ise dünya borsalanndakinin tam tersi bir gelişme yaşandı. Haftayı 31.100 31.200 liradan açan Cumhuriyet altını çarşamba günü 30.800 30.900 liraya kadar düştü. Ancak daha sonra yeniden yükselmeye başlayan Cumhuriyet altını haftanın son günü 30.950 31.150 liradan ahrup satıldı. Külçe altın fiyatlan da benzer bir eğilim gösterdi.. Pazartesi günü Cumhurtyet artanı S1.200 .150 15 16 17 18 1» Ekim , Vatandaşın geliri ve tasarrufu artmadcn sermaye piynsasının geliştnesi kolay değildir. Ancak enflasyon kontrole ahndıktan ve tasarruflar arttıktan sonra vatandası sermaye piyasasına çekecek tedbirler bir anlam ifade edebilir. radan kaçış olayı devam etmiştir. Bütün bu şartlar altında vatandaşın kâğıtla ifade edilen değerlere, menkul kıymetlere ilgi göstermesini bekleyemezsiniz. Bu söylediklerim sanınm "kuş neden uçmuyor" sorusunun cevabı oluyor.. Efendim, sermaye pryasalannın geüşmiş oldagu ülkelerde bu piyasanın "asli aracı"nı genelUkle oisse seneüeri oluştunıyor. Bizde ise bu piyasa henttz çok sınıriı bir kesimin ilgisini çekebiliyor. Bu flgjyi arttjrmak, hisse seoetierinin sermaye piyasasunn yaygın araa kaline gelmesiııi saglamak için neier yapılabilir ya da yapılmalı TÜRK Son yülarda tahvil yoluyla borçlanmanın çeşitli dezavaniajlan ortaya çıktığı için, şirketler borçlanma yerine ortaklanna başvurmayı ve sermaye tezyidlerine gitmeyi tercih etnüşlerdir. Bu yüzden de ihraç edilen menkul kıymetler içinde hisse senetlerinin payı artmıştır. 1982 yıhnda 10 milyar liralık hisse senedi ve 10 milyarlık tahvil ihraç edilmişken, 1983 yıhnda 35 milyar liralık hisse senedi ve 17 milyar liralık tahvil ihracı olmuştu. Bu yıl ise temmuz sonu itibarıyla 35 milyarlık hisse senedi, 6 milyarlık tahvil ihracı olmuştur... Hisse senedi piyasasının gelişmesi için şirketler çeşitli düzenlemelerle halka açılmava teşvik edilmeu. Mesela halka açık şirketlerde kurumlar vergisi oranı yüzde 25'c kadar indirilmeli, hisse senedi değer artışı vergiden muaf olmahdır. Burada özeliikle hisse senedine yatınmı özendirmek içis ne gibi teşvik tedbirleri alınabilir, yatınmcı bisse senedi yatınmına özendirUebUir? TÜRK Bunlar klasiktir. Bir kere şirketler halka açılmaya teşvik edilmelidir. Halka açılmış, menkul kıymetlerini halka arzetmiş, çok sayıda ortağa sahip şirketlere vergi mükellefiyetleri bakımından aile şirketlerine oranla kolaylıklar getirUmelidir. Mesela halka açık şirketlerde kurumlar vergisi oranı yüzde 2530 olursa, bu şirketlerin gelişme ünkânlan arttınlmış olur. Hisse senetlerinden mey 4700 liranın üstünden satılan bir gram külçe altın, çarşamba günü 4690 liraya düştü, cuma günü ise yeniden 4700 lira sınınnı aştı. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının bu şekilde gelişme kaydetmesinde dolann karaborsa kurundaki değişmeler etkili oldu. NELER OLDU? Et ve beyazpeynir ithali kolayUıştı Bakanlar Kurulu, et fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla, ithalattan ahnan gümrük vergilerini dUşürdü. Dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, taze, dondurulmuş veya soğutulmuş koyun, kuzu, dana ve sığır etlerinde daha önce yüzde 70 olan gümrük vergisi yüzde l'e indirildi. Bu arada et ithallerinde ton başına 50 dolar karşılığı Türk Lirası fon ahnması kararlaştırıldı. Beyazpeynir ithalinde de daha once yüzde 50 olan gümrük vergisi yüzde l'e düşürüldü. Beyazpeynir ithalatında fon, 10 dolar karşılığı Türk Lirası olarak belirlendi. Diğer peynirlerin ithalinde ise 400 dolar fon alınıyor. Gümrük vergisi oranı daha önce sıfıra düşürülen kuru soğanın vergi oranı yüzde 10'a yükseltilirken, fon kesintisi 10 dolar karşılığı Türk Lirası oldu. öte yandan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın tebliğine göre elektrikli olanlar dışında buzdolabı tipi komple termostatlar, adet başına l dolar karşılığı Türk Lirası ödenerek ithal edilecek. Daha önce ithali yasak maddeler listesinde yer alan ananas konservesi ve seyyar gaz sobası fitili ise ithali müsadeye bağlı maddeler listesine alındı. PİYASASINDAN Hazırlayan: YENER KAYA Durgun haftada Kartonsan hîsselerîne ilgi vardı Kav, Siemens, Döktaş ve Çelik Halat da ilgi gören hisseler arasında. Plastifay, Pimaş, Göltaş ve Transtürk'e ise dikkat gerekiyor. Genel ekonomik durgunluğun sermaye piyasasında da sürmesi nedeniyle büyük fıyat hareketleri görülmez oldu. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen başta Kartonsan olmak üzere bazı "Special" kâğjtlara karşı talebin görülmesi haftanın en ilginç gelişmelerindendi. Kartonsan hisselerinin eskiyeni ayınmı olmaksızın ahmsatımı hızlanırken Kav, Siemens, Döktaş ve Çelik Halat gibi özel kâğıtlar, araa kurumlar tarafından aranır oldu. Bazı borsacılann toplu mâl satışında uygun fiyatla hisse satmaları küçük tasarruf sahiplerinden çok,büyük spekülatörlerin işine yanyor. Bu arada, hissecilerin dikkatlerini Plastifay, Pimaş, Göltaş ve Traastürk Holding hisselerine yoğunlaştırmalannı sahk veririz. Yıllardan beri özel kâğıt olma niteliğini konıyan Plastifay beher hisseye iki adet bedelsiz verirken, Enka Holding kuruluşlanndan olan Pimaş'ta bu yıl ilginç gelişmelerin olacağı söylentisi piyasada oldukça yaygınlaştı. Aynca, Göltaş Çimento'nun da bir hisseye 7.1 bedelsiz vermesi bu kâğıdın fiyatmın yükselmesine yol açtı. Şimdiye değin nominal bedelin altında işlem gören Transtttrk Holding'in üç adet bedelsiz vermesi bu hisselerin prim yapmasına neden oldu. Sermaye piyasasında talep yetersizliği ve müşteri azlığı sorunu sürerken bazı gerçek kişi ve tüzel kuruluşlann Sermaye Piyasası kurulu Başkanlığı'na borsa komisyonculuğu için başvurması haftanın ilginç gelişmelerinden biri oldu. Yeni borsa yönetmeliğinin borsada geçici bir boşluğa neden olmasına rağmen yeni kuruluşlann piyasaya girmek için başvuruda bulunmalan, çoğu piyasa uzmanlannca olumlu karşılandı. Talep ve müşteri yetersizliğinin bu piyasanın esas sıkıntısı olduğunu vurgulayan bazı piyasa yetkilileri bu olumsuz şartlara rağmen piyasaya yeni aracı ve komisyoncuların girmesi ile hisselerin bu kurumlar arasında "manipülasyona" konu olacağı görüşünü savunuyorlar. Devlet tahvüi ve Hazine bonosu %55 geür geuriyor Piyasada tedavülde bulunan devlet tahvilleri ve Hazine bonnolan yaklaşık yüzde 55 geür getirecek şekilde satıhyor. Hazinenin bankalarla rekabet eden bir faiz getirisi ile piyasaya sürdüğü Hazine bonolannın araa kurumlar tarafından pazarlanması sürdürülüyor. Bir zamanlar Zonguldak ve çevresindeki maden işçilerine kıdem tazminatı alacağı karşılığı verilen ve piyasada "ZonguMakçılık" diye adlandınlan Hazine bonosu alım satımı ise nitelik ve isim değiştirerek "Müteahhit bonoculuğu" adı altında sürdürülüyor. Ancak, müteahhitlere verilen Hazine bonolannın yüksek montanlı kupürler halinde olmasından ötürü bu gibi bonolar genellikle mali gücü yüksek aracı kurumlar tarafından alınıp satıbyor. 6 ekimde çıkan yönetmelik, menkul kıymetler borsalarının kurulmasını düzenleyen bir genel çerçevedir. Her borsa kendi yönetmeligini bu çerçeve içinde hazırtayarak çalışma esasİarını belirleyecektir. Ben ıstanbul borsası için gereku hazırhklarm, bina dışmda, yılbaşına kadar yetişeceğini tahmin ediyorum. ma bankalan, bankalar, borsa bankeri belgesi almış olan bankerlik kuruluşlan ve borsa komisyonculan, borsa üyesi olabilecekler. Bunlar belgelerini alacaklar ve borsa üyesi olacaklar. O zaman biz tstanbul borsasımn ilk kurucular genel kurulunu toplayacağız, genel kuruldan yönetim kurulu çıkacak. Başkan zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun üçlü kararnamesiyle atanıyor. Böylece oluşan yönetim kurulu kendi yönetmeligini hazırlayacak, bunu biz onaylayacağız ve yönetmeliğin hazırlanması sırasında gereken teknik yardımı da yapacağız. Bütün bu işlemlerin tstanbul borsası için yılbaşına kadar tamamlanacağını tahmin ediyorum, tabii bina meselesi hariç. O ayrı bir mesele.. Peki efendim, İstanbul menkul kıymetler borsasına uluslararası bir nitelik kazandınlması söz konusu olabilir mi? TÜRK Bu ilgili bakanlığın iznine tabidir. Ancak, bu alanda enternasyonalleşmenin birinci şartı, milli pazann kurulmasıdır. Bizim önce bunu basarmamız lazım. Menkul kıymetler borsalanmn işlerlik kazanmasıyla birlikte, gerek birinci el, gerekse ikinci el sermaye piyasalan Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde bir bütün olarak düzenlenmiş ve bu alanda önemli bir adım atılmış olacaktır. Petrol piyasası aniden hareketlendi Dünya petrol piyasası geçen hafta aniden hareketlendi. Norveç'in Kuzey Denizi petrolünün fiyatını 1.5 dolar düşürmesinden hemen sonra tngiltere'nin ve ardından da bir OPEC üyesi olan Nijerya'nm fiyatlan indirmesi bütün gözleri OPEC'e çevirdi. Acaba, Nijerya'nın örgütten bağımsız davranmasıyla OPEC'te bir gedik açılacak, eski tartışmalar yeniden gündeme gelecek miydi? OPEC yetkililerinin ilk tepkileri petrol fiyatlannda herhangi bir indirimin düsünülmeEkim ayının ikinci haftasında piyasadan 11.1 milyar lira para çekildi. Böylece 5 ekim tarihinde 937.7 müyar liraya çıkmış bulunan emisyon hacmi 12 ekim tarihinde 926.6 milyar liraya indirildi. ANKA'nın haberine göre, bu azalma döviz stoklanndan kullanım yapılarak sağlandı. Ekim başında Merkez Bankası'diği biçimindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Mana Saeed Al Otaiba, ülkesinin müşterilerine iskonto yapacağı söylentilerini yalanlarken, Kuveyt Petrol Bakanı, OPEC'in fiyat düşürmeye niyetli olmadığıru söyledi. Bu arada, gözlemciler, 29 ekimde olağanüstü toplanacak olan OPEC petrol bakanlarının üretimin azaltılması konusunu görüşeceklerine dikkat çekiyorlar. Bilindiği gibi OPEC üretim kotasını günde 17.5 milyon varil olarak belirlemişti. nın 748.1 milyon dolar düzeyinde bulunan döviz mevcudu, 12 ekim itirabiyle 720.3 milyon dolara düştü. 27.8 milyon dolarlık bu azalmanın emisyon hacmi üzerindeki daraltıcı etkisi 11.5 milyar lirayı buldu. Piyasadan 11 mihnr çekildi DUT>T¥A BORSALAREVDA GEÇEN HAFTA Londra Borsası'nda kara günler Geçtiğimiz hafta Londra Borsasj'nda "kara gttnler" yasandı.. Hafta ortasında, ülkede sürmekte olan maden işçileri grevi ve "kömürsttz bir luş" olasıhğının belirmesi üzerine ünlü Financial Times endeksi, 27,9 puan birden düştü. 30 büyük lngiliz şirketinin hisse değerleri üzerinden hesaplanan FT endeksinin bu düşüşünUn mart 1974'ten bu yana büyük gerileme olduğu belirtiliyor. Norveç ve Ingiltere'nin Kuzey Denizi'nden elde edilen ham petrol fıyatını indirmeleri üzerine de petrol şirketleri hisseleri düşüyor. Oysa Londra Borsası, hafta başında Unilever'in dunyanın en büyük çay üreticisi Brooke Bond hisselerini satm almasıyla canlanmıştı.. New York Borsası'nda, bankalar arası kısa vadeli borçlanma için kullanılan federal fon faiz oranlannın düşürülmesi üzerine hisse senedi ve tahvillere talep arttı. Dow Jones endeksi, hafta boyunca ortalama 25 puan arası iniş ve çıkışlarla 1197 puan düzeyinde seyrediyor. New York Borsası'nda genellikle "güven" havası esiyor. Frankfurt Borsası'nda özeliikle Siemens ve Volkswagen hisselerine olan talepte artış gözleniyor. Federal Ahnan devlet tahvilleri talebi de canlı. Frankfurt Borsası, geçen şubat ayından beri en iyi gunlenni yaşıyor.. Pansttorsası,ekim ayı oaşmda gözlenen canlıhktan sonra gerilemeye geçti. Amsterdam Borsası'nda önemsiz denebilecek ortalama 1 puan düzeyinde düşüş, Tokyo'da da gerileme görülüyor... Uzakdoğu borsalannda önemsiz oranlarda düşüşler dışında kayda değer bir gelişme yok. Tasarruflarınıza yön veren kuruluş İranhn bekleyen transit malına kolayhk Iran'a ait Türkiye'de kalmış transit eşyalanmn çekilişi için bu ülkeye kolayhk sağlandı. Bankalar Kurulu'nun karanna göre, Türkiye'deki ardiyelerde bulunan ve muhafazası sorun yaratmaya başlayan malların çekilmesinde Türkiye'ye ödenecek ücret yüzde 20 indirimli olarak tahsil edilecek. Ardiye ve cari liman tarife ücretlerinden yapılacak indirim, Devlet Demiryollan ve Denizcilik Işletmesi ardiyelerinde bekleyen en çok 45 bin metrik tonluk transit eşyayı kapsayacak. Borsa komisyonculuğu için başvurular başladı Yeni Borsa Yönetmeliği'nin çıkması ile Sermaye Piyasası Başkanlığı'nın borsa komisyonculuğu için üye kabulüne başladığı öğrenildi. Borsa komisyonculuğu için Serpa A.Ş.'nin eski ortaklarından llhan lzibelli ve Cengiz Evgin başvuruda bulundular. MENKUL DEĞERLER TİCARET A S SEMIH MF\KLL PEOFRIS.K 71C M î n Ab Izocam yeni hisseleri yarın dağıtmaya başlıyor Sermayesini 405 milyondan 607 milyon 500 bine çıkaran Izocam arttınlan sermayeye tekabül eden makbuzlan yeni hisseler ile 22 ekim pazartesi gününden itibaren değiştirmeye başlıyor. VII. tertip olarak çıkanlan hisselerin dağıtımı yalnız pazanesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.0016.00 arası Kadıköy'deki şirket merkezinden yapacak. Hatırlanacağı üzere tlhan lzibelli ve Cengiz Evgin bir süre önce Serpa A.Ş.'deki hisselerini SERMAYE PİYASASI SÖZLÜĞÜ devrederek bağımsız çalışmaya Hisse senedi: Anonim ortaklıkta esas sermayenm belirli bir bö başlamışlardı. lzibelli ve Evlümünü olusturan paylan temsil etmek üzere çıkartılan kıyme'li ev gin yaptıkları ortak açıklamada, rak niteliğindeki senetler. yeni yönetmeliğin borsa komisTahvil: Kamu tüzel kişileriyle anonim ortaklıkların yapacaklan yoncularına iyi ve olumlu şartistikrazlar için çıkarttıklan bir tur borç senedi; şirketlerin en fazJa lar sunduğunu ve bu yüzden serödenmis sermayeleri ve ihtiyatlan toplamı tutarında çıkarabilecek maye piyasası içinde borsa koleri, sabit veya değişken faiz getirili değerli kâğıt. misyonculuğu sıfatı ile görev Temettü: Şirketlerin mali yıl içinde elde ettikleri kârdan hisse sa yapmayı uygun gördüklerini hiplerine dağıttıktarı pay. belirttiler. Gelişen Sermaye Piyasasında yılların deneyimi ile Hisse Senedi, Tahvil ve Hazine Bonosu alımsatımında güçlü ve tecrubeli kadromuzla hizmetinizdeyiz. Hayvancılığm sorunları tartışıldı 9 Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Eker, canlı hayvan ve et politikasının geleceİcte Türkiye ekonomisinde önemli bir sorun olacağını söyledi. Izmir'de yapılan "hayvancılığm sorunları" konulu sempozyuma sunduğu tebliğinde, canlı hayvan ve et fiyatlarından gerek üretim kesimi ve komisyonculann, gerekse kasap ve tüketicilerin şikâyetçi olduklarını kaydeden Doç. Dr. Eker, şöyle dedi: "Fiyat artışlannı önlemek için kamuoyunda boykot ve benzeri uygulamalar yapılmaktadır. Aynca, et ithalatı da söz konusudur. Ancak, ber ikisi de soruna gercekçi bir çöziim getirmryecektir." SEMIH Sermayesi tamamı ödenmiş: 100.000.000 71. Bahçekapı 4 Vakıf Han asma kat No 68/1 İsJanbul Tel 5 28 67 13 5 27 73 41 5 20 53 915 20 5392 S.P.K.'nnı 26.9.1984 gUn ve 4. sem. Î848 sayıh müsadesiyle yayımlanmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog