Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

21 EKİM 1984 HABERLER CUMHURÎYET/7 Ozetle Patrik, Ermeni teröristleri kınadı Türkiye Ermeniieri Patriği Şinork Katustyan Ermeni teröristleri ktnadı, "Ermeni isminı kirletmektedirler. Soylu hiçbir şahıs veya töplum terörıst ve benzeri isimlerle çağnlmak istemez. Tam tersine, bu gibi isimler insanlık şerefmı karanlığa gömerler, " dedi. Kanada'ya yaptığı ziyareı strasmda bu ülktdeki Ermeni gazetelerinden Harizan'a bir demeç veren Katustyan, Ermeni adı altında basgosîeren bir terorizm dalgasının, uluslararası terorizmin bir kolunu oluşturduğunu söyledi. Türkiye Ermeniieri Patriği, "Dini veya ahlaki, fdsefi ve sosyal bütün yüksek düşünce sistemleri dnayeti, yarti masum bir insanın katledümesini, ne amaçla olursa olsun kınar" şeklinde konuştu. (a.a.) ERZİNCAN (Cumhuriyet) HP Genel Başkanı Necdet Calp, Türkiye'nin bugün için 6 kasım seçimleri sırasındaki koşullardan daha güç koşullarda bulunduğunu ve ANAP iktidarının umutları boşa çıkardığını öne sürerek, "Turgut Özal, hukumeti bırakıp kaçacak veya zaman kazanmak için hukumet değişikligi yapacak ya da erken seçimi gundeme getirecek. Ama kaçacak," dedi. Partisinın Erzincan il kongresine katılarak bir konuşma yapan Necdet Calp, sağlıklı bir biçımde demokrasiye dönüşe h ****** lh^.h.^.rn^w^lt lstanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Da HP'nin buyük önem verdiğini, j KİIHU UUKUrmHll ıant aun deyapımına başlanan evlendirme daire ancak iktidann aynı "idrak" si ile Bakırköy Belediyesi Şube Müdürlüğü hizmet binasmın temelini attı. Dalan 'ın torende kurban içinde olmadığını, bunun da ulkesilirken, basını başka yöne çevirdiği görüldü. Şükran Çiftliği sakinlerinin sokaklanna park eden mike için buyük bir talihsizlik olnibüs ve minibüs şoförlerinden yakınmalan üzerine Dalan, sorunun İl Trafik Komisyonu 'na gittiğini, duğunu söyledi. çalışmalan hızlandıracaklannı açıkladı. "Komisyona gittiğine gore demek ki BeUdiye Başkanımz soANAP iktidarının umutları rununuzla yakuıdan Ugüenmiş" dedi. Daha sonra Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Kemal Naci Ekşi' boşa çıkardığını belirten Calp, MDP'nin Istanbul'daki ilk nin yazıhanesine giden Dalan, burada başmm ağndığmı betirterek bir aspirin içti. Kahve sohbeti stra şöyle dedi: kongresi, bugün Üsküdar ilçesinsmda Istanbul'un Türkiye'nin enfakir kenti olduğunu belirterek, "Bakırköy tek başına bir lzmir eder" "Fiyatlar durdumlamamış, deyapılacak. Saat 14.00'te baş dedi. Ancak bütçesinin lzmir bütçesinin dörtte biri kadar olduğunu belirtti. Ekşi de Dalan 'dan altgeçit sabit geliriiler için yaşam çok güç layacak kongreyi, Genel Başkan için para konusunda söz aldı, lstasyon Caddesi boyunca yapılacak olan altgeçit için önümüzdeki gün şartlar altına itilmiştir. İşçilere, Turgut Sunalp bir konuşmayla lerde proje yanşması açüacak, (Fotoğraf: ASİYE UYSAL). memuriara, emekli dul ve yetimaçacak. MDP üsküdar ilçe lere enflasyon oranını karşılayakongresini genel başkan yardımcak zam yapılmadıkça şartlar cüan Arif AtaJay'la VecihiAkm daha da agırlaşacaktır. tşsizlik da izleyecekler. (a.a.) büyük boyuilara ulaştı. Bütün bu şartlar duzeltilmediği taktirde önümüzdeki yıllarda Türkiye büyük sosyal çalkantılara maruz kalabUir." edip, ekonominin sosyal tarafıMDP Genel Başkanı Sunalp, ANKARA (ANKA) MillıBaşbakan Turgut Özal'ın eşi HukUmetin kanun kuvvetinde nı ihmal etmek tehlikeli sonuçSemra Özal, dun sabah uçakla yetçi Demokrasi Partisi Genel "tktidann kötii tuttımuna, kökararname çıkarma yetkisini kölar dogurur. Kamuyu, işleyişi tstanbuVdan İsviçre'ye gitti. Ba Başkanı Turgut Sunalp, ANAP tü gidişine" karşın gelecekten normal duzeninden, rayından çı tüye kullanarak Meclis'i dışladıyan özal 'm Zürih 'te sağhk kont Hükumeti'nin izlediği ekonomik karamsarlık duymadığını belirkardıktan sonra tekrar eski ye ğını öne suren HP Genel Başkaterek, "Bende karamsarlık yok, rolünden geçeceği öğrenildt. politikanın, başta dar geürliler nı, "Halbuki demokratikleşme rine oturtmak zordur. Sayın (a.a.) ve çiftçiler olmak üzere her ke demokrasi için karamsar degiBaşbakan Özal'ın >aşı kafi de surecinde en büyük güvence simi sıkıntı içine soktuğunu sa lim. Demokrasikrde çare her zagil ama ben Atatiırk döneminde TBMM'nin guçluluğu ve saygınvunarak, "tktidann iziedigi eko man bulunabilir. Demokraside delikanlılık ça|ımı yaşadım. lm lıgıdır," şeklinde konuştu. nomik politika memleketi uçu çare tükenmez, bu soz de benim özgürluklerin ve demokrasikânsızlık içerisindevdik, ama işdegil" dedi ve şöyle konuştu: nıma götüruyor" dedi. ler her geçen gun duzeliyordu, nin istenen biçirnde işlemesi için "Demokrasi bakımından kainsanlar mutlu ve umutlu idi. hukümetin değişmesi gerektiğiTurgut Sunalp, ANKA'nın ramsarlık du>mak yersiz. Ansorulanru yanıtlarken, iktidann cak, insanı aç, milleti de aç bı Benim ta\si>em bu iktidann ar ni, bu değişikliğin de butün tık kendisine çekiduzen verme "gerçek" ve "samimi" sosyal "kendisine çekiduzen vermesi rakıp, bunun sonucu olan ahlakdemokratların biraraya gelmesi si gerekir." ni" önerdi ve Başbakan özal'a sızlıgı, nişveti, hırsızlıgt davet ve birleşmesi ile olacağını savuiki alanda çağrıda bulundu. nan Calp, "Bu birleşme güçlü Sunalp şöyle konuştu: olanın etrafında biraraya gelin"Sayın Başbakan iilkenin mek suretiyle olacaktır. Onun içinde bulunduğu sıkıntı>ı dile için HP çok guçlü olmaya mecgetirdigimizde, zaman zaman burdur," dedi. "oUytan biiyütmeyin' diyor. Biz ELAZIC, (Cumhuriyet) SO di. Dış politikamızı başkalarının Konuşmasmda, yurt dışında olaytan büyütmüyoruz. Yapıian DEP Genel Başkanı Erdal Inö beğenmesinin ulusal çıkarlara iki dolara sandviç alınırken, icraaba yanlışlığını aksettiriyo nü Doğu Anadolu gezisini sür ters duşıuğünu savunan tnünü, Türkiye'de asgari ucretle çalışan rnz. Hükümeti iki konuda ken dürüyor. Tunceli'den dün Ela "Doğunun kalkınmasını özel bir işçinin gündeliğinin iki dolara dtad düzeltmeye davet ediyoruz. zığ'a gelen Inönü daha sonra sektore ihale etmek tam bir ha geldiğini söyleyen Calp, uluslarBiri, MecUsJe beraber, mubaleSODEP'in Belediye başkanlığı yaldir, kandırmacadır," dedi. arası şirketlerin yatırım için Daha sonra Sivnce ve Maden Türkiye'ye gelmeyeceklerini. fetle beraber calışmayı ögrenme nı kazandığı Sivrice ve Maden ilye davet ediyoruz. Muhalefetin çelerinde incelemelerde bulundu. ilçelerine giden lnönu yaptığı ko öne sürdü. sözlerini önerilerini degerlendirElazığ'da Köşk Sineması'nda nuşmalarda işçi sorunlanna deMalatya Milletveki ve MKYK meye davet ediyoruz. Ikincisi. yaptığı konuşmada Inönü, hü ğindi, mevcut yasalann işçi so üyesi Ayhan Fırat'ın Divan Başyanbş yaptığı artık tahakkuk etkumetin ekonomik politikasırun runlarını çözemeyeceğini, belirtti kanlığına getirildiği kongrede miştir. Yanlış yapttgı Uhakkuk vatandaşın sınavından geçeceğı ve "Önümüzdeki ydlarda iktida çoğunluğun sağlanamaması üzeettikten sonra memleketi uçnrn ni söyledi, "Kısa zamanda olan ra geldiğimiz takdirde bu yasa rine köylerden getirilen partili ma götıiren bu alul dışı tutum gelismeler ve vatandaşın üzerine ları işçi çıkarian dogrultusunda üyelerle çoğunluk sağlandı ve yaDYP Genel Başkanı Yddınm daa vazgeçmeli, geçirilen tecrü kâbus gibi çöken hayat pahalı degiştireceğiz " dedi. Geceyi pılan seçimler sonunda Calp'in Avcı yann Van ve Hakkâri'ye beterden faydalanarak keodisini lığı geçim sıkıntısı, seçim heye Elazığ'da geçiren SODEP lideri desteklediği Rıza Ercan il başgidiyor. Genel Başkamn üç dözettmeye davet ediyoruz." canı uyandırmaya başladı" de bugun Malatya'ya gidecek. kanlığını kazandı. gün sürmesi beklenen gezisine, kurucu üyelerden tsmail Dokuzoğlu ile Hamdi Üçpmarlar da katılacak. Avcı ve partUUer Van, Hakkâri ve ilçelerinde incekmelerde bulunacaklar. Calp: Özal iktiaardan mutlaka haçacak PROF. YAŞA, CUMHURİYET^İN SORULARINI \ANTTLADI Sağda birlik için MDP'yi DYP ile banştırmah AJVAP, ya liberalBatılılaik çizgide büyük toplanmamn önemli unsurlarmdan biri haline i gelir, ya da gittikçe daha fazla aşın sağa kayar, | ve liberal sağ parti onun dışında oluşur. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MDP İstanbul milletvekili Prof. Memduh Yaşa, "Bugtinkü iktidan oluşturan formülün geçici olduğunu" ileri surdü, solda ve sağda birer buyuk parti oluşması için çalışılması gerek tiğini söyledi. Yaşa, sağdaki bırleşmenin Batılı, laik bir çizgide gerçekleşmesi gerektiğine işaret ederek, bu amaçla önce "MDP ve DYP arasındaki kırgınlıkların" giderilmesiyle işe başlanmasını savundu ve, "ANAP, ya liberalBatılılaik çizgide buyük toplanmamn önemli unsurlanndan biri haline gelir, ya da gittikçe daha fazla aşın sağa kayar ve liberal sağ parti onun dışında oluşur" dedi. Memduh Yaşa, Cumhuriyefin sorulanna şu yanıtlan verdr Türkiye'de demokrasinin daha sağlıklı işlemesi için siyasal yelpazenin oluşumu sizce nasıl olmalı? YAŞATürkiye'de demokrasinin sağlıklı biçimde işlemesi için, başka ülkelerdeki örneklerde de görduğumüz gibi, iktidann iki buyük parti arasında zaman zaman el değiştirmesi arzulanan bir husustur. Türkiye 1961 Anayasası hariç, hep bu arayış içinde olmuştur. 1961 Anayasası, Demokrat Parti'nin bir daha iktidara gelmesini önlemek isteği için, iki parti arayışının dışına bilerek çıkmıştır ye aksine çok partili, ikiden çok partili bir meclis ve koalisyonlara dayalı bir iktidar tipi tercih etm.ştir. 1982 Anayasası ve onu tamamlayan kanunlar, özellikle Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu Türkiye'nin eski özlemini bir daha ve çok daha katı şekilde hâkim kılmaya çalışmıştır. tki büyük partiden maksat, anayasaımzm öngördüğü sınırlar içerısınde de, gerek sağda, gerek solda sınırlan aşmamak üzere, biri sola, diğeri sağa açık iki büyük merkez partisi. 1983 seçimine takaddüm eden ve ondan önceki zamanlarda Milli Güvenlik Konseyi'nin davranışlan ve tasarrufları da esas itibanyla bu gayeye yönelık idi. Fakat netice öyle olmadı. Büyük Millet Meclisi'ne az sayıda partinin girmesi sağlanmakla beraber, önümüzdeki seçimlere girebilecek şu anda en az 6 parti mevcut görünmektedir. Her iki cephede de, tiplerine uygun fikir yapısını tespit etmek ve birleşmeleri bu yolda sağlamak, hem Türkiye'nin gerçeklerine hem demokratik geleneklere uygun iki büyük partinin oluşmasına çalışmak lazımdır. Sağdaki birieşme sizce nasıl saglanabilir? YAŞAHareket noktam şudur: Sağdaki partiler arasında hiçbir fark gözetmeksizin, bir kere fikir etrafında konsensüs yaratmak ve usul meselesini, yani kim kime katılacak meselesini ileriye bırakmak. Ileriye derken şunu kastediyorum; hukuki ımkânların nerede olduğunu ve buyük akımın hangı tarafta oluştuğunu, bir kere fikren hazır olduktan sonra tespit etmeye çalışmalı. Hemen işaret edeyim ki, bugün sağda mevcut olan (kumlmuş olan) partilere mensup kişilerin dışında da birçok kişi bu fıkrin etrafında birleşmeye çağırılmalıdır. Onun için, mesele, mevcut partileri birleştirmenin ötesinde, daha geniştir. Ama ikisi de kurulmuş olduğu için ve kuruluş şekillerine de baktığımız zaman, aralonnda bazı kırgınlıklar olan MDP ve DYP üzerinde önce kırgınuklan düzeltmek, bu yumuşamayı sağlamak lazım. Mesela, MDP ile ANAP arasında böyle bir durum yoktur. Birieşme ANAP'ta olabiUr mi? YAŞAANAP muhafazakâr partiyim diyor, ama ben solu ve sağı birleştiren bir yapıyım da diyor. Hatta sol ve sağ tabirlerini bile sosyoloji ve politika tarihini de görmezlikten gelerek veya bilmeden, suni ve anlamsız tabirler olarak görüyor. Ayrıca, bu iddialarına rağmen, ANAP'a baktığımız zaman, 1980'den önceki mevcut iki aşın sağ partinin ANAP'a rengini vermekte hâkim unsur olduğunu görüyoruz. Halbuki, biz merkezden sağ bir kitle partisi düşundüğümüz zaman, sadece iktisadi anlamda değil, ama siyasi anlamda da liberal, laik, Batıcı ve Türkiye'nin Batı ile entegrasyonunu nihai hedef kabul eden, yani Türkiye'nin tarihi Batılılaşma çizgisinden sapmayan, aksine onu ısrarla takip eden bir parti kastediyoruz. Halbuki ANAP'ı böyle bir parti tarifine uygun bulmak çok zordur. Hukümetin çesitli tasarruflan, parti teşkilâtının çesitli MDP'nin tstanbuVdaki ilk kongresi 1 Prof. Memduh Yaşa. davranışları ve bazı idarecilerin geçmişi, bizi bu şekilde düşünmeye sevkediyor. Bu itibarla, iktisadi program bakımından, daha doğrusu iktisadi felsefe bakımından ANAP'ı benimsesek bile, siyasi ve sosyal anlayışlar söz konusu olduğu zaman arada çok ciddi farklar ortaya çıkmaktadır. ANAP iktidarda oldugu dönem içinde yapı değişikligi ne olur? YAŞAHemen ifade edeyim, ANAP iktidar olduğu dönem içinde renk ve yapı değiştirirse, yani, iktisadi liberalizmden çok daha fazla anlam taşıyan siyasi libaralizmi kendine hâkim renk haline getirir ve sosyal prensiplerde çağdaş çizgiye gelebilirse, sağı dilediğimiz anlamda birleştinnede en önemli faktörlerden biri haline gelebilir. Aksi takdirde, ANAP gittikçe daha aşın sağa kayan bir parti haline gelir ve liberal sağ parti onun dışında oluşur. Şu andaki belirtiler ve davranışlar, ANAP'm gittikçe daha çok sağa kayacağı, bu itibarla sağı birleştirmede yapıcı faktör olma yerine belki de engelleyici unsur haline geleceği merkezindedir. Benim düşunduğum sentezin Batılı anlamda sosyal adaletçi olduğunu ve gelir dağılımının dengeli biçimde oluşmasını, yani toplumda ekseriyetin kabul ettiği bir adaletli gelir dağılımı biçimini gerçekleştirmeyi hedef saydığını özellikle vurgulamak isterim. Bu anlayış içinde işçilerin üretimden uygun pay almalan bir haktır. Halbuki ANAP liderlerinin ağzında ve parti programında sosyal adalet merhamete, hislere, hatta dine dayanan bir muhteva kazanmaktadır. Birleşme gerçekleşmezse ne gibi gelismeler olur? YAŞASeçimlere daha önümuzde 45 yıl var, bu müddet içerısınde ANAP olumlu istikamette gelişme göstermez, MDP ve DYP de anlaşmaz durumda hareket ederlerse, bu birleşmeyi başka çevreler, başka kuvvetler sağlayabilir. Yani bunlann dışmda bir fikir gelişmesi ve parti kuruluşları gerçekleşecektir. Ve o zaman da partiler çözülür ve tarihi fırsat kaçırılmış olur. MDP'den aynlmayı düşünüyor musunuz? YAŞAHayır, sağı birleştirme mücadelesini yaparken, MDP'den aynlmayı düşunmüyorum. Mensubu olduğum parti içinde bu fikre taraftar olanlar büyuk çoğunluğu teşkil etmektedir. Bugun iktidan oluşturan formul, geçici bir fortnüldür. Şartlann yarattığı bir formüldür. Bu formul tekrarlanamaz. ANAP parti olmaya mahkumdur. Ya aşm uçta gelişen parti olur, o zaman kuçülür veyahutta orta sağda, yani liberal, Batılı, laik çizgide bu büyük toplanmamn önemli unsurlarmdan biri haline gelir. Ben antidemokratik, zorlama her çözüme karşıyım. Setnra Özal İsviçre'ye gitti Tiırgut Sunalp: Hükümet kendine çekidüzen versîn Inönü: Geçim sıkıntısı seçiın heyecanı yaratıyor m Avcı, HakkârVye gidiyor SODEP Genel Merkeziile Karadeniz Ereğli örgütü 'nün düzenlediği panel yapıldı. Konuşmacı olarak SODEP Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Saraç, Merkez Karar Organı üyesi Prof. Cahit Talas, Tevfik Çavdar ve gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun katıldığı panelde, Türkiye 'de kalkmmantn gerçekleşmesi için tum çalışanlann sendikalarda, kooperatiflerde ve partilerde örgutlenmeleri gerektiğine değinildi. Konuşmacüar, Türkiye'nin bu koşullarla çıkmazdan kurtulacağını işaret ederek, demokrasi için teröre karşı çıkılması gereği üzerinde durdular. SODEFin paneli ANAP Kadıköy ilçesi delege secimi Halefoğlu Pakistan'a gitti Anavatan Partisi'nin Kadıköy üçesi delege seçimleri başladı. ANAP'm tstanbul'daki ilçe delege seçimleri 15 kasıma kadar surecek. MUletvekili seçimlerinde Bakırköy'den sonra en fazla oy alan Kadıköy ilçesini il kongresinde 74 delege temstt edecek. MUletvekili seçimlerinde 122 bin 745 geçerli oy alan ANAP Kadıköy ilçesinin 2059 üyesi bulunuyor. ANAP Kadıköy ilçesindeki delege seçimleri bugün de sürdürvlecek. ANAP/İsmir'de çalkantı 23. Ulusal Tıp Kongresi Dışisleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Pakistan Dışisleri Bakanı Sahapzade Yakup Han 'm davetüsi olarak resmi bir ziyaret için, dün akşam İstanbul'dan Pakistan 'a gitti. II Başkanının istifasının nedeni sağhk nu, ayrılık mı? • Çesitli yörelerden 25O'ye yakm hekimin katılacağı 23. Ulusal Tıp Kongresi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydm 'm Başkanlığı'nda 2527 ekim arasında Bursa 'da yapılacak. 1866 yılmda kurulan ve 1925 yılından bu yana iki yılda bir ulusal nitelikte np kongreleri düzenleyen Türkiye Tip AkademisVnce gerçekleşştirilecek kongrede "so/ı 50 yılda Türkiye'de tıp biUmindekigelismeler" ele alınacak ve çesitli sağlık sorunlan tartışılacak. Kuyruklu Piyano, Konsol Piyano, Elektrikli Grand Piyano, Elektrikli Piyano, Elektronik Piyano. S1NCE 1887 YAMAHA I MUZK EMSTRUMAM^RI BURO VE MUZİK SİSTEMLERI TICARET A.Ş Atxte ı Hürrıyet Cad Haaontaşılar (ş Merkezı Kat 5 SışklstanbU Tel 1461036 14610 37 14S52 81 Turi^ıye Temsılcısı TATIŞ HOLDİNG Bolge Dıstributorlerı İzmırELPA, Cumhurıyef Bulvan 212/1 Tel 21 ^8 4821 78 0721 68 4021 68 64 AnkaraELPA, Ataturk Bulvan No 223/9 Tc' 26 99 20 İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) ANAP il örgutunde tl Başkanı Aytekin Kızılpar'ın istifası ile su yüzüne çıkan çalkantı sürüyor. Kızılpar'ın ısrarla "saflık nedeniyle" istifa ettiğini belirtmesine karşın, "Örgüt içindeki fikir ayrılıklannın" istifaya neden olduğu öne sürülüyor. Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura, "Partiye sahip çıkmak bizim görevimizdir" derken, Merkez ilçe Belediye Başkanı Süha Baykal ANAP'ın Manisa'daki sorun adamı Belediye Başkanı Ertugnıl Dayıoglu ile göruştü. Baykal, Kızılpar'a sahip çıkacaklannı belirterek, "Seçimlerden önce ortalıklarda görulmeyenler şimdi ortaya çıkıçıkıyor" dedi. AN«> !! Bışkanlığına «.ekaleten 2. Başkan Necmettin Şenkartal getirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog