Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

57 Yılhk Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK « tedbirli ve kararlı" 61. Yıl; Sayı: 21605 Cu m h u r iyet Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 21 Ekim 1984 Pazar rasi meselesinde hedefimiz demokratik rejimi 5 sene içinde beton gibi sağlam yapmaktır" dedi. Başbakan dün sabah Adana'ya 18 kilometre uzakhktaki Organize Sanayi Bölgesi'nin inşaatı için ilk dinamiti patlattıktan sonra otobüsle Gaziantep'e geçti özal Gaziantep'e giderken otobüste gazetecilerle söyleşti. Irak'la sınır güvenliği konusunda varılan anlaşmanın lran yönetimince eleştirilmesi konusundaki bir sonıya yanıt olarak özal şunlan söyledi: "Bize resmen gelmiş bir şey yok. tçişleri Bakammız, bir heyeüe beraber İran'a gidiyor. lranla da hnduttaki hadiseler konusu, yani Irak'la konuştugumuz gibi konuşulacak. O bakım .VRAM DEBSANESİ Beklı Ak Laleli/İSTANBUL aarlık Kurslan Ekim 1 Ekim ÖzaPa göre, "demokrasiyi arzu etmeyenler var gibi" Başbakan, "Seçim endişemiz yok, çünkü 4 yıl seçim yok" dedi dan bu heyetin de o maksatla mi îran'a gittiğine ilişkin soruya gittigini de kendilerine bildirdik. şu karşıhğı verdi: Bu maksadın da he>etin gidişin"Zaten onlar Tannyar'ı davet de roliı olduğunu ifade ettik. Bu etmişlerdi. Daha evvel, tçişleri yursunlar dediier. Gayet mem Bakanlıgı'nın daveti vardı. Bu nun olduk dediier, bu şekildedir, ara bu hadiseler olunca, Tanrıbizim herhangi bir bilgimiz yar'ın heyetine başka kiraseler yok." de ilave edildi. Şemdinli'de olan îran Meclis Başkanı Rafsan hadiselerden bir kısmının o tacani'nin Irak'la yapılan anlaş raftan geldiği bilgisi var. O komayı, "Irak'ın toprak bütünlü nuyu nasıl Irak'la konuştuguya ait olduğunu ileri sürerek, IŞIK KANSU ğünii ihlal" diye nitelediğini "Buna benzer resimler var. Yamuz gibi tran'Ia da aynı şekilde G.ANTEPK.MARAŞ anımsatan bir gazeteciye Özal, konuşmayı düşiindük." ni o resimler dahi Türkiye'de dıBaşbakan Turgut Özal, "Türki şanya demokrasi yok dedirtmek "Onu bilmem, o bana ait degil. özal'ın güneydoğudaki olayye'de demokrasinin saglam »e için sanki çekiliyor; tabii o reToprak butunlüğü meselesi de larla ilgili sorulara verdiği yanıtmeUere oturmasını sanki arzu et simleri verenler hakkında da bagil, o kesin surette değil. Ama lar şöyle: meyenler var gibi geliyor" dedi. harp halindeler ikisi" yanıtını zı tahkikatımız olması lazım" di Irak sınırına mayın konuverdi. ye konuştu. Özal Gaziantep ve lacagı yolunda haberler var? Özal, "Bazı basın organlannın özal, tçişleri Bakanı Ali TanÖZAL Hayır, mayın falan yayınlanm demokrasiyle bagda Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmalarda ise seçim endişesi nyar'ın yalnızca İran'da bulu yok. şır görmediğini", güneydoğu sıduymadıklarını belirterek, nan bazı teröristlerin iade edil Bir yasak bölge söz konunır bölgesinde kırk köyün boşal'Çünkü 4 yd seçim yok, demokmesi konusunu göruşmek üzere su olacak mı? tılacağı haberinin Bizjm Radyo'ÖZALHayır. O tabii ki arsak bölgeler sadece belli yerlerde olur. Yani hudut boyunda yasak bölge mümkün değil. Sadece emniyet tedbirleri alınır, kuleler kurulur, herkesin yaptığı gibi. Ama zor bir arazidir. Kolay kolay da bu söylediğimiz engellerin konulması kolay değil orada. Bir tampon bölge, yani askerden anndınlmış bir bölge söz îran birlikleri cephenin konusu olacak mı? orta kesiminden Irak ÖZAL Hayır. O tabii kı artopraklanna girdi. tık hududun şartlanna bağh olarak duşünülur. Irak, karşı saldırıya Mesut Barzani'nin bir gazetegeçtiğini açıkladı. de çıkan ve kendilerinin TürkiIrak Devlet Başkanı ye'deki olaylarla ilgili olmadığını belirttiği demeci konusunda Saddam Hüseyin özal, "Barzani'nin böyle bir söz cepheye gittl söylemiş olabileceğini" belirterek, bu konuda yorum yapmadı. Başbakan Turgut Özal, ARIKA1N CUMHURÎYETE YAZDI PROF. YAŞA CUMHURtYETtV SORULARINI YANTTLADI: "Mersin ve Tarsus konuşmalannızda özellikle demokrasi konusuna degindiniz neden bu konuyu güncelleştirdiıüz?" sorusuna şu karşıhğı verdi: "Ona önem vennemin sebebi, maalesef bazı basın organlannın Bugünkü iktidarı oluşturan formül, geçici bir formüldür. yayınlanm demokrasi ilkeleriyŞartlann yarattığı bir formüldür. le bagdaşır görmedğim içindir. Onun için aguiık veriyorum. BuSeçimlere kadar MDP ve DYP anlaşmaz durumda VURAL ARKAN na örnek vermek istemiyorum. harekeî ederlerse, birleşmeyi başka çevreler, başka Maliye ve Gümrük Bakanı Resimler var, yayınlar var, bunkuvvetler sağlayabilir. Tarihi fırsat kaçırılmış olur. lan sövlemek istemiyorum. Her15 yıldır ülkemizde tartışma kes kendine düşeni anlar, henr AlMAP'a baktığımız zaman, 1980'den önceki mevcut iki konusu olan Katma Değer Verbir taraftan demokrasi havariliaşırı sağ partinin ANAP'a rengini vermekte hâkim unsur gisi yasa tasansı, nibayet Bütgi yapıyoruz, hem de yayınlara olduğunu görüyoruz. çe ve Plan Komisyonu'nda kabaktığımız zaman demokrasi Ue bul edilmiştir ve sanıyorum ki Sağda birleşmenin, Batılı, liberal, laik bir çizgide bagdaşır görmedigim için, yani 24.10.1984 gününden itibaren de Türkiye'de demokrasinin sağlam T.B. MilletMedisi'ndegörüşul Maliye ve Güm gerçekleşmesi gerekir. MDP Istanbul temellere oturmasını sanki arzu Bakanı meye başlanacaktır. Kısa da ol rük Milletvekili Haberi 7. Sayfada Vural Arıkan. (Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) (Arkası Sa. 8, Sü. 7'de) Prof. Yasa. Güneydoğu sınır bölgesinde kırk köyün boşalîılacağı haberi Bizim Radyo'ya ait. Bazı resimler de sanki dışanya Türkiye'de demokrasi yok dedirtmek için çekiliyor. Bunlan verenler hakkında tahkikat lazım. Bölgede en istikrarh olan ülke Türkiye. Tabii kıskamrlar. Güneydoğu olaylarında bu kıskançlık yatıyor. Bunlar basit hadiseler. Büyütmeyeîim. Yumaz ve Narin iş yasasını tartıştı yon Kurulu ilkeleri derken, toplu sözleşmesini imzalayanı, uyuşmazlığa gideni için de, tşçiler için uzunca dunem sözleşmesiz kalişçi cephesinde hoşnutsuzluk ağırlık kazanıyor. mak gibi bir bedeli olan gecikmelerin ardmdan, Bugün gelinen noktada işçi cephesi, "bu yasatoplu pazarhk masasına oturan işyeri ve kaplarla toplu pazarhk hakkından, grev hakkından samındaki işçi sayısı giderek artıyor. Bir kısım söz edilemez" diyor. Yeni yasalarm getirdiği, önemli toplu sözleşmeler bağıtlanıyor, ya da çerçevelediği yeni sendikal düzenin yürürlüğe uyuşmazlıklara gidiliyor. Bu arada ilk grev uy girmesinin birinci yılıntn sonuna doğru işçi ve gulamalanna da tanık oluyoruz. Yeni sendikal işveren cephesinin iki lideri, Türklş Genel Başdüzeni çerçeveleyen yasalarm daha hazırlık ça kanı Şevket Yılmaz ve TİSK Genel Başkanı Halışmalannda başlayan eleştiriler, yasalar yürür lit Narin neler düşünüyorlar? Yeni sendikal dülüğe girdikten sonra, hele uygulama yaygmlaş zenin uygulama sorunlarına, yasalarm çizdiği tıkça işçi kesiminin, sendiklarm yaygın yakınçerçeveye nasıl yaklaşıyorlar? Sorular yöneltemalanna konu oluyor. TİSK, YHK, Koordinas rek öğrenmeye çalıştık... y ŞÜKRAN KETENCt 1 • j Iran, Irak'a karşı yenî bir saldırı başlattı Haberi 3. Sayfada Yumaz: Toplu pazarhk ipotek altına ahnıyor Türklş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'a göre,, 2821 ve 2822 sayıh Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasalan uygulamaları, anayasa tasansının açıklanmasından bu yana dile getirdikleri kaygılarda ne kadar haklı olduklarını gösterdi. Yılmaz'a göre, yasal düzenlemelerdeki çıkmazlar siyasal iktidara işçi hak ve özgürlükleri ile dilediğince oynama imkânı veriyor. Bir kısım işverenler de çıkmazlardan kısa vadeli çıkar arayışı içinde, en geniş biçimde yararlanma gayreti gösteriyorlar. Türklş Genel Başkanı Şevket Yılraaz, toplu pazarhk düzeni önündeki engellerin, yetkili sendikanın belirlenmesi aşamasında başladığını vurguluyor. Yeni sendikal düzende karşılaştıklan sorunlara ilişkin sorulanmızı yanıtlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı'nm güven vermeyen tutumu ve uygulamasına ilişkin görüşleri ile söze başlıyor: Narin: Sistemde aksayan bir şey yok Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin, ilke olarak yeni sendikal düzenin yasalarının tartışümasını zamansız ve erken buluyor. Halit Narin'e göre, yeni yasalann tartışılabumesi, aksakhklan, eksiklikleri var denilebilmesı için, hıç değilse birinci tur toplu sözleşmelerin tamamlanması ve ikinci tura geçilmesi, yani birkaç yıl geçmesi gerek. Ancak o zaman geçtniş dönemin aksakhklanna çözüm getirmek üzere, değişikliğe uğrarruş yasalarda aksayan yerler varsa saptanabilir;bu aksakhklann, eksikliklerin düzeltilmesi istenebilir. TİSK Genel Başkanı Halit Narin'in henüz erken olduğu gerekçesi ile konuşmaya pek istekli ohnadığım sürekli vurguladığı yeni sendikal düzenin sorunlanna iUşkin sorularımıza çoğunu atlayarak da olsa verdiği yanıtlar şöyle: Yeni sendikal düzenin yasalan 2821 ve 2822'nin uygulamalan başladı. Önce sendika Katma Değer Vergisi'yle herkes birbiriııi deneüeyecek Sağda birtik için MDP'yi DYP ile bartşttrmak Geç enıeklilik 1986'ya kaldı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Çalışma Bakanlığı emeklilik yaşının arttmhnasıyla ilgili çahşmaları 1986 yılına bıraktı. Bu konuda sadece bakanhk bunyesinde araştırma ve inceleme niteliğinde çahşmalar yapdacak. Türklş ve öteki sendikaların ve işçilerin emeklilik yaşı ile ilgili çahşmalara giderek artan tepki göstermesi ve hangi dallarda daha genç yaşta emekü olunması yolunda bir araştınna yapılmadığı da dikkate alınarak, bu cahşmalarm bir yıl ertelendiği bildirildi. Mücadeleci çözüm yolu olan grevin kullanılması imkanlarımn böylesine kısıtlı olduğu bir ortamda, barışçı çözüm yollarına kimse güvenle bakamaz. Toplu pazarhk, kamu kesiminde Koordinasyon Kurulu vasıtasıyla, özel kesimde ise ilke kararlarıyla ipotek altına alınmaya çalışılmaktadır. Grevlerin yaygın bir şekilde yasaklandığı, uyuşmazlıkların YHK'ya gideceği bir sistemde gerçek bir toplu pazarhk hakkının varhğından söz edilemez. YılmazSerbest toplu sözleşme düzeninin işlerliği üç temel soruya isabetli cevap verilebilmesine bağlıdır. Sorulardan birincisi, toplu sözleşme yapacak seodikanın hangi sendika olacagı sorusudur. Bu, yetki sorunu ile Ugilidir ve maalesef Tiirk hukuk sistemi içinde bu soruya saglıklı cevap verilebilmiş degildir. Masa başında yapılan diizenlemeler iflas etmiştir. Sistem çalışmamaktadır. Giiven vermemektedir. tkinci soru, ücretin hangi seviyede tayin edilecegi sonınudur. Bu, işyeri, işyerleri, işkolu. isletme ya da ulusal seviyede olabilir. Yasa işkolunu ve ulusal seviyeyi bir yana bırakmış, işyeri ve işletme seviyesini ön plana çıkamuştır. Uygulama sorunlaria doludur. Tiirk ekonomisinin neyi kaldınp, neyi kaldırmayacagının tartışmasını açanlar, önce çeşitli seçenekler içinde şartlarumza ve ihtiyaca en uygun olanını tespite çalışmalıydılar. Bu alanda işçi kesimi ile işveren kesimi ve siyasal iktidar arasında geniş bir işbirligi yapılabilir. En doğru olan bulunmaya ça(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) örgütlenme lafım sevmiyorum. Teşkilatlanma \ daha iyi. Toplu sözleşme sistemi başlayah daha 34 ay oldu. Hele biraz uygulansın görelim. Aksakhklar kompütürden mi, verilen bilgilerin yanlışlığından mı kaynaklanıyor, zamanla halledilecek bir konu. Türklş ve benzeri teskilatlar hep hak eksikliğinden söz ederler. îşverenler de işçi haklannın kendilerini sıkmtıya soktuğunu söylerler. Bu böyle devam edecektir. lann örgütknmeterine ilişkin yasa bükiimleri yüriirlüge girdi ve birtakım sorunlaria karşı karşıya kalındı. Sonra toplu pazarlıklar ve hatta grevler bile başladı... NARİNBir kere şu örgütlenme keümesi bana yabancı. Kanunla mesleki teşekküller kurulmuş. örgütlenme Türkiye'de başka manalarda kullanıhr. Ben onu sevmiyorum. Teşkilatlanma daha iyi. Kanun zaten mevcut olan sendikalara bir şekil vermiş. Eksiklikleri, fazlalıkları düzelterek vermiş. Toplu pazarhk sistemi bu düzenlemeden sonra başladı. Daha başlayah 34 ay oldu. Belki hakiki bir düzenleme. Hele biraz uygulansın, görelim... Şimdi toplu pazarlığa geçmeden, araya girelim. İşveren açısından yeni şekil verme. size göre teşkilatlanma, çok önemli yeni sorunlar çıkarmamış olabilir. Ama işçi sendikalan açısından epeyce önemli sonınlar yaşanmadı mı? NARİNBu konu da yanhş. Yetki sorunlan diye bir olayın yaşanmadığı(Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) Kıdem tazminatı tavanı 140 bin 300 İş Sendika Servisi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkilileri en yüksek memur emeklilik ikramiyesi ve ona bağh olaö o l c n m h m £ " Anadolu'da üç gündür süren kar yağışı bölgedeki etkisini giderek kaybediyor. Meteoroloji rak da kıdem tazminatı tavanıg ft€f f iffıtŞ Bölge Mıidürlüğü yetkilileri, soğuk ve yağıslı havanın bölgeyi terk etmeye basladığını, hava sıcaklının 1 Ocak 1985'te sadece katsağtnut 57 derece artacağını bildirdiler. Bu arada önceki gün, HP Genel Başkanı Necdet Calp, Enurum 'un Şenkaya ilçesine bağh Akşar yıya bağh olarak değil, gösterge bucağında son depremde evleri yıkılan yurttaşlarla konuşurken, Ali Altınışık 'ın 4 ayltk kızı donarak öldü. Tatvan Van karayolunda 2.235 ek gösterge artışlanna da bağlı ve metre yüksektikteki Kuzgunkıran geçidinde önceki gün 40 taştt mahsur kalırken, devrüen bir TIR 'm şoförii de öldü. Fotoğrafta Van 'da olarak yükseleceğini bildirdiler. evinin damtndaki karlan temizleyen bir yurttaş... (Fotoğraf: RIZA EZER) Buna göre, tasarıda bir değişiklik olmaz, katsayı 46 olarak yürürlüğe girerse kıdem tazminatı tavam 82 bin 820 liradan 110.630 Uraya değil, 140 bin 300 liraya çıANKARA (a.a) Türkiye'tırarak 37 milyar kilovat/saata zanıyor. Çünkü, "ikinci en 1975'te ana tesislerin inşaatına, kacak. nin en büyük termik santralı buçıkaracak olan AfşinElbistan büyük"Yatağan'ın üniteleri 210 1978'de de montajına geçilen Yetkililer kıdem tazminatı tagün Başbakan Turgut Özal tara Santralı şu özelliklere sahip: mw'lık kurulu gücc sahip. vanı, daha doğrusu ona esas ahsantral için bugüne kadar tam fından hizmete açılıyor. tlk üniGÜCÜ Santralın dört ünitesi MALİYET Saniıahn ilk üni 205 ihale açıldı. nan en yüksek memur emeklilik tesi bugün devreye girecek olan nin toplam 1.360 mw kurulu gutesi devreye girinceye kadar har KİM YAPTI Santrahn soğut ikramiyesindeki bu önemli artıAfşinElbistan Santrah'nın diğer cü var. Halen Türkiye'deki tum şın sadece memur maaşlanna canan para 270 milyar lirayı bul ma kuleleri inşaatını Kutlutaş, üç ünitesinin iki yıl içinde tasantrallerin kurulu gücü 6 bin esas olacak katsayının 41'den du. Tüm ünitelerin devreye gır ana bina ve tesislerinin yapımımamlanması bekleniyor. mw düzeyinde. 46'ya çıkması ile sağlanmadığımesiyle maliyetin 394 milyar li nı Orhan Çarnuklı, montaj işlenı vurguluyorlar. 2898 sayıh ve rini ise Amerikan firması Foster Tüm üniteleri devreye girdiği ÜNİTE BÜYÜKLÜĞÜ Her raya ulaşması bekleniyor. 23.9.1983 tarihli yaianın 41. madWheleer üstlendi. zaman Türkiye'nin 29 milyar ki bir ünitesi 340 mw gücündeki İNŞAAT TAKVtMl Afşin Eldesi ile emeklilik aylıklannın helovat/saat olan yılhk elektrik AfşinElbistan Santralı bu haliy bistan'ın saha tanzim çalışmaları KULELER Çapı 80 metre, üretimini dörtte bir oranında arle en büyük santral unvanını ka1974 yılında tamamlandı. (Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) (Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) UGUR MUMCU GOZLEM 13 öto, 11 yurah Afşin Elbistan bugün üretime başlıyor Özal'ın Özü... ANAP'ın maşallahı var. Baksanıza, milletvekillerini toplayıp, getirdiği yasalan bile çıkaramıyor. Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan ise "iş bitirici" bir muhalefet taktiği ile usul usul ilerliyor. Ankan'a çok yakın bir dergide Bakan damatlan ile ilgili açıklamalar yer alıyor. Alaturka kapitalizmde oğullara, damatlara yer yok mu? Hayrola; ne oluyor böyle? Vural Arıkan, ENKA'dan gelmiş; arkasında "kapı gibi" ENKA var. Arıkan, ENKA'dan cebinde dolma kalemi ile gelmedi. Elbette an peteğine ENKA'dan bir şeylertaşıdı.. Şimdi "GH" deyince gidecek; kolay mı? Gitmez. Hem Vural Bey'(ArkasıSa. 8, Sü. l'de) Tiafik, aynı ailenin 3 kuşağından birer can aldı Haber Merkezi Yurdun çeşitli yorelerinde dün meydana gelen kazalarda 13 kişi oldu, 11 kişi de yaralandı. KarabukSafranbolu karayolunun Mezbaha yokuşu mevki(Arkası Sa. 8, Sü. 8'de) SİNCANU'DA KÖMÜR OCAĞI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI Haberi 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog