Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

2 EKÎM 1984 EKONOMİ DMşsattmda ağustos sıçmması: 580 müyon dolar S aylık dış ticaret açığı, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 16.3 geriledi. Dışsatımın dışalımı karşılama oranı yüzde 59'dan yüzde 69.4'e yükseldi. Ekonomi Servisi Türkiye'nin ağustos ayı dışsatunı 580 milyon dolar olarak gerçekleşti. 580 milyon dolarlık ağustos dışsatımı, geçen yılın ağustos ayındaki 422.5 milyon dolarlık dışsatıma göre yüzde 37'lik artış gösteriyor. Bu arada dışsatımımızda haziran ve temmuz aylarında gözlenen düşüşlerin ardından ağustos ayındaki sıçramada, ihracatçıların 1 eyülde vergi iadelerinin düşürülmesinden önce mumkün olduğunca çok miktarda ihracat yapma çabalannın da payı 3 ayifk dışsatım ve dışalım DIŞSATIM 1983 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran temmuz, Ağustos tlk 8 ay 478.2 403.4 476.5 483.5 425.5 406.9 351.8 4215 34483 1984 5413 606.4 713 6123 540.5 521.5 437J2 580.6 4547.1 (milyon dolar) Artış % 13J 48.8 49.7 26.6 27.0 28J2 24.3 37J 31.9 DIŞALIM 1983 739.7 750.0 859.6 655.2 711.4 724.5 629.6 764.5 5834.5 1984 664.4 694.5 821.4 924.6 876.8 846J0 893.7 830.7 6552.1 Aröş *l* 16.2 7.4 4.4 41.1 23.3 HL8 29J 8.7 123 Istanbuüu Kastellizedelere 3 milyar lira ödenecek İSTANBLL, (THA) Banker Kastelü Menkul Değerler Ticaret Anonim Şirketi, alacakh kişilere olan 6 milyar liralık borcunun 344 milyon lirahk bölümünü ödedi. 9. Tasfiye Kurulu Başkanı Sezai Onaral'dan alınan bilgiye göre, 3 program halinde uygulamaya konulan ödemelerin birincisi 16 kasım günilne kadar sürecek. Kastelli'nin alacakh kişilere olan borcunun ödenmesi 3 program halinde yapıhyor. Birinci ödeme prograniının tamamlanmasmdan sonra ikinci ve Uçüncü ödeme programına başlamlacağını açıklayan 9. Tasfiye Kurulu Başkanı Sezai Onaral, şu bilgiyi verdi: "Banker Kastelli borçlannın ikinci programında Bursa, Samsun, Mersin ve Eskişchir'de loplam 25 bin kişiye 531 milyon lira ödemeyi planlıyoruz. Üçjıncü programda ise İstanbul ve yurt dışı borçlan ödenecek. İstanbul'da 100 bin alacaklıya 2 milyar 900 milyon lira, vurtdışında bulunan 2 bin 300 alacaklıya ise 264 milyon lira civannda öderae yapacagız." YORUM YALÇIN DOGAN CUMHURİYET/9 Bütçe Komisyonu'nun Büyük Sorumluluğu!.. Tüm uzmanlar aynı konuda birteşiyor: "Katma değer vergisi Türkiye için mutlaka gereklidir". Yine tüm uzmanlar bırleşiyor: "Katma değer vergisi çok teknik bir vergidir. Bunun için de, iki ile beş yıl arasında değişen bir hazırlıktan geçmek zorunludur". Millet Meclısı Bütçe Plan Komisyonu, yarından ttibaren Özal hükümeti tarafından Meclıse sunulmuş olan katma değer vergisini görüşmeye başlayacak.Her işte olduğu gibi, Özal hükümeti bu denli önemli bir konuda da "yangından mal kaçınrcasına" ve bunun da ötesinde, bütçe komisyon üyesı milletvekıllerinin dolaplanna "bir gece ansızın" katma değer vergisi tasansmı bıraktırmış! Ancak, katma değer vergisinin şakaya gelir yanı hiç yok. Son derece teknik bir konu olduğu için, başta bütçe komisyonu üyeierinin aydınlatilması gerekiyor. Katma değer vergisine ilişkin çalışmalar on dört yıl öncesine dayanıyor. O tahhten bu yana tam yedi ayrı tasan hazırlandı. Şu anda bütçe komisyonunda bulunan tasarı hazıriananların sekizindsi. Katma değer vergisi, kısaca "ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlere, üretimin her asamasında eklenen değer üzerinden aiınan vergi' olarak tanımlanıyor. Anılan vergi, "bir tuketim vergisi" niteliği taşıyor. İyi uygulandığı zaman, bir yandan vergi denetimini son derece etkinleştirıyor, yani vergi kaçakçılığını çok büyük ölçüde azaltıyor, öte yandan da son yıllarda ekonomiyi asıl felçleştiren malıyet enflasyonunu dizginliyor. Gerek vergi kaçakçılığının önlenmesi, gerekse maliyet enflasyonunun dizginlenmesi, katma değer vergisinin Türkiye açısından önemini yeteri kadar vurguluyor. Aynca, vergi sisteminı "gelire dayalı vergi sistemi" olmaktan çıkartıyor. Katma değer ile birlikte çok sayıda mal ve hizmetten aiınan istihsal ve işletme vergileri büyük ölçüde kaldırılıyor. Yine sürekli vurgulamakta yarar var, "çok teknik bir uygu/aması" olduğundan mutlaka ve kaçınılmaz olarak "eğitime" gerek duyuluyor. Sadece vergi dairelerinin ve vergi inceleme elemanlarının değil, mali danışmanların, işletmelerin ve bizzat halkın "katma değer vergisi eğitiminden" geçmesi, bu vergiden beklenen yararı arttırıyor. Burada önemli olan, elbette ve öncelikle vergi ıdaresinin konuyu kavraması. Ne var ki, uzmanların belirttiklerine göre, Türk vergi idaresi henüz bu eğitimden uzak bulunuyor. Vergi dairelerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Vergi daireleri şu anda katma değer vergisi uygulamasına hazırlıklı değiller. Aynca, katma değer vergisinin uygulamasıyla birlikte bazı vergılerde de düzeltme yapılması zorunluğu doğuyor. Örneğin, gelir vergisi tarifesinin yumuşatılması, gelir dilimleri yükseldikçe, yüksek gelirlerden daha yükssK oranda vergi alınması gerekiyor. Fiyat artışlarından yıpranan tarifelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Vergi sistemi içinde yer alan "istisna vebağışıklıklann" yeniden sözden geçirilmesi zorunlu hale gelıyor. Bunun dışında, verginin uygulamasını kolaylaştırıcı önlemlerin önceden gerçekleşmiş olması bir "önkosul" olarak aranıyor. Örneğin, vergi yönetiminin elektronik bilgiişlem aracılığıyla yürütülmesi ya da vergi sısteminde belge düzeninin yerleşmesı, katma değer vergisi için aranan önkoşulların başında sayılıyor. Tasarıya göre, bu vergi 1 Ox»k 1985 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani, üç ay sonra. Oysa, yukarıda özetlenen önlemlerin hiçbiri henüz ortada yok. Bu önlemler yıldırım hızıyla alınsa dahi, vergi yönetimi bu yönde henüz bir eğitimden yoksun. 1 Ocak geldiğinde vergi yürürlüğe girecek. Verginin kimden, nasıl alınacağını daha yönetimin kendisi bile tam bilemeyecek. Çünkü, ne gereklı ön hazırlık var ne de uygulamanın en zorunlu aşamalarından bıri olan egitim. Amacımız katma değer vergisinin getinlmesıne karşı çıkmak değil, ama bu verginin öngördüğü hazırlıklann hiçbiri ortada yokken, böyle bir tasanyı Millet Mecüsine sunmak. sanınz özal hükümetinin düştüğü yanılgılann. (en azından bu alandaki yanılgıların) en büyüklerinden biri. Tasanyı bütçe komisyonunda üye olan ANAP milletvekilleri bile doğru dürüst bilmiyor. Bu da ayıp değil. Çünkü, çok teknik bir konu olduğu için, bize kalırsa konuyu önce bütçe komisyonu üyelerine anlatmak gerek, önce onlaröğrensinler ki, Türkiye'ye nasıl bir vergi getirdiklerini bilsinler. Dolayısıyla, yarından itibaren katma değer vergi tasansmı görüşecek olan bütçe komisyonu üyesi milletvekilleri büyük bir sorumlulukla karşı karşıya. Öncelikle ANAP'lılar, çünkü, komisyona onlar egemen, bu nedenle "Tasanyı bizim hükümet gönderdi, elbette hemen yasalaştırırız" demeden önce, katma değer vergisiyle ilgılı olarak ne biliyorlar, bunu düşünseler yeridir!.. bulunduğu belirtiliyor. Ağustos ayındaki 580.6 milyon dolarlık dışsatım la Türkiye'nin ilk 8 aylık dışsatımı 4 milyar 547.1 milyon dolara ulaşmış bulunuyor. Bu rakam, 1983'teki 3 milyar 448.3 milyon dolarlık 8 aylık dışsatıma göre yüzde 31.9'luk artışı ifade ediyor. Eylül 1983 ağustos 1984 arasındaki son 12 ay itibanyla ise dışsatımımızın 6 milyar 826 milyon dolara ulaştığı dikkati çekiyor. Bu arada Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanı Nihat Güner, ağustos ayı dışahmmın 830.7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakama göre ağustosta dışalım, geçen yılın ağustosundaki 764.5 milyon dolarlık dışalıma göre yüzde 8.Tlik genişleme göstermiş bulunuyor. Yılın ilk 8 ayında gerçekleşen 6 milyar 552 milyon dolarlık dışalım ise, geçen yılın eş dönemindeki 5 milyar 834.5 milyon dolarlık dışalıma göre yüzde 12.3 oranında artmış bulunuyor. Bu rakamlann ışığında bir açıklama yapan DİE Başkanı Nihat Güner, yılın ilk 8 aylık döneminde dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 16.3'lük gerileme gösterdiğini bildirdi. Güner'in verdiği bilgiye göre, ocak ağustos dönemleri itibanyla geçen yıl 2 milyar 3 % milyon dolar olan dış ticaret açığı, bu yıl 2 milyar dolara gerilerken, dışsatımın dışalamı karşılama oranı da yüzde 59'dan yüzde 69.4'e yükselmiş bulunuyor. Günün aynası Toplam mevduat azalıyor ANKARA (ANKA) 31 ağustos7 eylül tarihleri arasındaki bir haftalık dönemde, banka kredileri 6.1 milyar lira artarak 3 trilyon 155 milyar liradan, 3 trilyon 161.1 milyar liraya yükseldi. Bankalarda toplanan mevduat ise, bir haftada 5.8 milyar liralık düşüş gösterdi ve 3 trilyon 822.9 milyar liradan 3 trilyon 817.1 milyar liraya geriledi. Merkez Bankası'nın 7 eylül tarihli kredimevduat gelişmelerini gösteren son verilerine göre, kredilerdeki genişleme kamu mevduat bankalannın kredi artışından kaynaklanırken, mevduattaki gerileme ilk 7 özel banka mevduatlannın düşmesinden etkilendi. İlk 7 özel bankanın vadesiz ticari mevduatı 11.5 milyar lira vadesiz tasarruf mevduatı ise 4.5 milyar lira gerilerken, vadeli tasarruf mevduatın bir haftalık sürede 8.7 milyar lira genişleyerek 1 trilyon 144.5 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Odalar Birliği: Enflasyon %40\ aşar Odalar Birliği 'nce hazırlanan ekonomik raporda, 1984 yılı için öngörülen büyüme tahminin üzerine çıkılmasının beklendiği, işçi dövizlerinde düşüş görüldüğü ve toptan eşya fiyatlarındaki artışın yılın ilk sekiz ayında yüzde 50.7 oramnda arltığına dikkat çekildi. ANKARA (a.a.) Türkiye Odalar BirliğTnce hazırlanan genel ekonomik raporda, "Yıl sonnna kadar fiyat artışları hızında gerileme olsa dahi 1984 yılının enflasyon oranının yüzde 40'ın biraz üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir" görüşüne vanldı. Raporun genel ekonomik duruma ilişkin bölümünde aynca şu görüşlere yer verildi: • 1984 yıhnda GSMH'da cari fiyatlarla yüzde 52.0, sabit fiyatlarda yüzde 5.6 oramnda büyüme beklenmektedir. Bu tahmine göre 1984 yıh programında öngörülen, yüzde 5.0'lık büyumenin üzerinde bir gerçekleşmenin beklendiği görülmektedir. • Büyüme hızındaki gelişmenin bu yıl da sanayi sektöründeki olumlu üretfm artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. • Tarım sektöründe de bu yıl programda öngörülen yüzde 3.5'luk büyüme hedefmin bir ölçüde aşılacağı ve büyümenin faktör fıyatlanyla yüzde 4.1 oranı düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ekonomideki bu gelişmeler karşısında, inşaat sektöründeki büyümenin, geçen yıllarda olduğu gibi yeterli düzeye ulaşmayacağı görüşüne yer verilen raporda, bu sektörde binde 4 civannda bir artış hesaplandığı belirtildi. Türkiye Odalar Birliği raporunda, daha sonra diğer ekonomik göstergelere bakıldığında varılan sonuçlar şöyle özetlendi: • 1984'ün ilk altı ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.1 oramnda bir artış göstermistir. Bu gelişme plan hedefinde görülen yüzde 9.6 oranındaki artışın çok üzerinde bir gelişmeyi ifade etmektedir. • tthalatta ise aynı dönemde yüzde 12.6'hk bir büyüme görülmektedir. Bu büyüme plan hedefinde öngörülen yüzde 44'lük artışm üzerinde bulunmaktadır. • 1983'ün ilk yedi ayında ithalatın, ihracatı karşılama oranı yüzde 59.6 iken, 1984 yılıntn aynı döneminde bu oran yüzde 69.3'tür. Bu gelişmelere göre, dı$ ticaret açığı 1984 yıhnın ocak temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 2054.2 milyon dolardan 1754.9 milyon dolara düşmüştür. "tşçi döviz girişlerinde 1983 yılının ilk beş ayında. 1984ün aynı dönemine kıyasla 11.1'lik bir düşüş görüldüğü"ne işaret edilen raporda toptan eşya fiyatları artışı konusunda da şu konulara yer verildi: "1983 yılının ilk sekiz ayında 1982'nin aynı dönemine göre toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzde 26.6 olduğu halde. bu yılın ilk sekiz ayında, bu rakamın yüzde 50.7 oramnda olduğu görülmektedir. Bu da fiyat artışlarının 1984 yıhnda oldukça yüksek bir orana ulaştığını göstermektedir. Yıl sonuna kadar fiyat artışları hızında gerileme olsa dahi, 1984 yılının enflasyon oranının yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir." Ote yandan Turkıye Odalar Birliği. katma değer vergisi sisteminin Türkiye'de uygulanmasının zorunlu hale geidiğini belirtti.Odalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "katma değer vergisinin gider vergilerine oranla çeşitli usiünlüklere sahip olduğu" görüşu öne surüldü. Birliğin açıklamasında "Katma deger vergisi uygulamasına geçileceği yılın, ekonominin istikrarlı ve enflasyonun makul bir düzeye indirildiği yıl olması. başanlı bir geciş açısından önem taşımaktadır" denildi. DEStYAB, geri ödenmeyen 100 milyon lirahk kredi için dava açtı ANKARA (a.a.) Besen Savvgın Hidrofil Pamuk Sanayi A.Ş.'nin Devlet Sanayi ve tşçi Yatınm Bankası (DESIYAB) dan aldığı ve geri ödemediği "100 milyon liralık kredi" konusu, mahkemeye intikal etti. Dava konusu kredinin 10 milyon lirahk bölümü 1980'de, 40 milyon liralık bölümü ise 1982'de açılmıştı. DESlYAB ile davalı şirket arasında yapılan anlaşmaya göre, 10 milyon lirahk kredi 27 milyon, 40 milyon lirahk kredi ise, 72 milyon lira olarak geri ödenecekti. Besen Savvgın ise, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, "icranın inkân" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek, davanın görüşülmesini bir başka tarihe bıraktı. Işadamları: Enflasyon %4O45 olur İSTANBUL (THA) lşadamlan, hükümetin iktidara gelirken vaat ettiği yüzde 25 oranındaki enflasyon oranına, yıl sonuna kadar ulaşılamayacağı görüşünde birleştiler. İşadamları, enflasyon oranının yıl sonuna kadar yüzde 40'larda olabileceğini söylediler. Enflasyonun artış nedenlerini bütçe açığı, karşıhksız para basımı, dışa bağlı para, KİT'lerin fiyat artışlan olarak gösteren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu, şöyle konuştu: "Bütçe, karşüıksız para basımı ile açık veriyor. Bu da enflasyonu arttınyor. Hazine bonosu ile karşıhksız para basımının önlenmesi amaçlanıyor. £ger hükümet bono çıkartmasa>dı, üreticinin ödemelerini para basarak karşılayacak, bu da enflasyonu arttıracaklı. Hükümet, bu yılın enflasyon oranını yüzde 25 olarak vaat etti. Ancak bütçenin gerçek durumunda da görüldüğü gibi, bunun üzerinde bir rakam oluşacak. Bundan sonra enflasyon, ağustos ayındaki gibi düşük olursa, yıl sonuna kadar yüzde "Devlet faiz oranlarını arttınnca. fınans masraflan ve sonucunda da enflasyon maliyetleri artıyor. Bu olav bir zincir şeklinde birbirini izliyor. Onun için bu zincirin bir yerinden kınlması gerekir. Devlet parayı çekmek amacı ile yüksek faizli Hazine bonolan çıkartıyor. Ancak faizler yükseldikçe enflasyon oranı da artış gosterivor. Faizleri düşürmeden enflasyonu aşağı çekmek düşünulemez." Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Garib de, enflasyon artışının, şu anda görülen arztalep dengesizliği kadar, ihracat veya başka şekilde gelen dövizlerin Merkez Bankası'nca Türk parasına çevrilmemesi zorunluğu sonucunda piyasaya paraların kısa sürede geri dönmeyişine de bağlanabileceğini öne sürerek şöyle konuştu: "Enflasyonu önlemek için iki ana yol vardır. Birincisi üretimi arttırmak, ikincisi ise sıkı para politikası. Enflasyonun düşüriilmesi için gereken yapıhyor. Kanımca, Ticaret Odası'nın endekslerine uygun bir şekilde yıl sonuna kadar enflasyon oranı yüzde 45 olur." Türkiye'nin ilk bilgisayar sergisi İSTANBUL (UBA) "COMPEX"84 lşletmecilikte Bilgisayar Uygulamaları Odiovizuel" sergisi dün Odakule Sergi Salonu'nda açıldı. Türkiye'nin ilk ve tek bilgisayar sergisi olan ve geçtiğimiz şubat ayında ilki açılan Compex'84 sergisine toplam 124 yerli ve yabana bilgisayar firması katılıyor. 5 ekim tarihine kadar açık kalacak olan sergide yeni tanıtılacak bilgisayarların yanı sıra mevcut bilgisayarlann en son modelleri sergileniyor. Bilgisayar sergisine katılan fırmalann çokluğu nedeniyle seminerlerin iptal edıldığı bildirildi. NUH KUŞÇUL U (İTO Başkanı) Bütçe zorluyor. 4045 olabilir. Hatasız güdülen politikalar sonucunda \atandaşın kallandıgı sıkıntılara çözüm bulunacağına inanıyorum." Kutlutaş Yonetim Kurulu Başkanı Nurettin Koçak. devletin zor tedbirlerle para çekrnesi ve enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 30'lara dü$ürmesi gerektiğinî belirterek şöyle dedi; Demirbank Genel Müdürü: Piyasa ŞİRKETLERDEN HABERLER yüksek faizi kaldırmıyor tSTANBUL (UBA) Demirbank Genel Müdürü Nuri Çlngillioglu, piyasanın yüksek faize da^anamadığını belirterek, "Kredilerimizi azar azar daha çok kişiye vererek bugünkü s ırat köprüsünü geçmeye çauşıyoruz" dedi. Genel Müdürü şunlan söyledi: MARİP BARAII'MN TEME"Yüksek faiz politikası uygu Lt ATlLIYORKap/mı Doğuf laması karşısında krediler endi Grubu tarafından üstlenilen Maşeli bir hal aldı. Bu dunımda rip Barajı 'nın temeli bugün atıkrediler yüksek faizle verilmek hyor. Temel atma törenine, prozonında kalıyor, ancak kredinin jenin gerçekleşmesi için Abu Daödenebilmesi de aynı oranda bi Fonu 'na büyük katkısı buluzorlaşıyor. Faizler düşük olsa, nan Birlesik Arap Emirlikleri paranın geri dönebilmesi de, se Devlet Başkanı Şeyh Zayet Bin Yüksek faiz politikası nederi çalışma da mumkün olabilir. Suitan Al Nahyan, Yemen Cumniyle kredilerin de endişeli bir hal Aslında piyasa yüksek faizi kal hurbaşkanı Ali Abduüah Saleh, aldığım vurgulayan Demirbank dıramıyor." Türk Devleti adtna Yemen'den Sorumlu Büyükelçi Umut Arık, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu DÖVİZ KURLARI Başkanı Ayhan Şahenk ve DoMerkez Bankası dolann esas kurunu 587 lira 74 kuruş olarak be ğuş İnşaat Genel Müdürü katılirledi. hyorlar. Dövizin Cinsi 1 ABD Dolan 1 A vustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 tsveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 ttalyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyali Döviz Aus 406.95 338.18 19.14 134.30 6.64 37.16 43.90 119.34 47.32 163.11 21.53 165.60 309.35 1357.18 46.35 505.43 114.33 Döviz Satış 411.00 341.54 19.33 135.64 6.71 37.53 44.34 120.53 47.79 164.73 21.74 167.25 312.43 1370.68 46.81 510.46 115.47 * Efektif Alış 406.95 321.27 19.14 134.30 6.31 37.16 43.90 119.34 47.32 163.11 20.45 157.32 293.88 1289.32 44.03 505.43 108.61 Efektif Satış 415.09 344.94 19.52 136.99 6.77 37.90 44.78 121.73 48.27 166.37 21.96 168.91 315.54 1384.32 47.28 515.54 116.62 "Yem ihracatı arttınlabilir" Marmaris'te Rocheİstanbul Sa nayi Şirketi tarafından düzenlenen "Yem Sanayiindeki Gelişmeler" semineri dün başladı. Açış konuşmasım yapan Rocheİstanbul Genel Müdürü Olaf Brenner, Roche'un Türkiye'de hayvancıltğın gelişmesine katkısını arıtıracağmı ve bunun için yeni ilaç üretim uniteleri kuracağını söyledi. İJNİLEVER/İN İKİ YENİ ÜRÜNÜ Ünilever firması tarafından piyasaya iki yeni ürun sürdü. Yeni ürünleri tanıtmak amacıyla Çeşme'de bir toplantı düzenledi. Unüever yetkiliİeri piyasaya sürülen "Signal" diş macunu ve "Vim Ram" deterjan konusunda tamtıcı bilgiler verdiler. Gelir Vergisinde bazı oranlar değişecek Gelir Vergisi Kanunu'ndaki genel tarifede yapılacak 5'er puanlık indirime paralel olarak değiştirilecek oranlar şu tür gelirleri kapsıyor: Çeşitli kira gelirleri, dar mükellefıyete tabi olanların telif ve patent hakkı satışmdan elde ettikleri gelirler, yaptıkları serbest işler dolayısıyla bu işleri yerine getirenlere yapılan ödemeler. ANKARA (a.a.) Gelir Ver kanlar Kurulu'na tanıdığı yetki den geçirilecek. Bu arada, götürü usulden vergiye tabi olmanın gisi Kanunu'ndaki genel tarife ye dayanılarak gözden geçirilede yapılacak 5'er puanlık indiri bilecek vergi oranlan, şu tür ge şarılan da yeniden belirlenebilecek. Gelir Vergisi Kanunu, Bame paralel olarak öteki bazı oran lirleri kapsıyor: ve miktarların da yılbaşında ye• Yaptıkları serbest işler dola kanlar Kurulu'na, götürü usulniden gözden geçirileceği bildiyısıyla bu işleri yerine getirenle den vergiye tabi olacak yıllık kazancın üst sınırını arttırma yetrildi. re yapılan ödemeler, Edinilen bilgiye göre, gelir • Dar mukellefiyete tabi olan kisini tanıyor. Aynca, Gelir Vergisi Kanuvergisi oranlarının 5 puan düşülann telif ve patent hakkı satışmnu'nda yer alan (asgari hayat rüleceği 1 Ocak 1985'ten itibadan elde ettikleri gelirler, standardı) ilkesindeki parasal sıren, kaynakta kesintiye tabi ge• Çeşitli kira gelirleri. nırlar da enflasyon hızı dikkate lirlerdeki verg' oranlarından bir Öte yandan, bazı vergilendiralınarak arttırılabilecek. bölümü de yeniden belirlenecek. melerde uygulanan parasal sınırGelir Vergisi Kanunu'nun Balar da yıl sonunda yeniden gözBakanlar Kurulu'nun, küçük çiftçi muafivetındekı satış tutarı ölçüsünde değişiklik yapma yetkisi de bulunuyor. Maliye ve Gümrük Bakanhğı yetkiliİeri, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan oran ve miktarlarda değişiklik yapılırken, bütçe dengesinin ve enflasyon hızının göz önünde bulundurulacağını belirttiler. Bankacıhk Sempozyrunu bugün Ekonomi Servisi Merkez Bankası ile İstanbul Üniversitesi tktisat Fakultesi Bankacıhk Araştırma Merkezi'nce düzenlenen " 1 . Uluslararası Bankacıhk Sempozyumu" bugün Sheraton Oteli'nde yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi'nin konuşmasıyla açılacak sempozyumda, Türkiye ve dunyada bankacıhğın bugünku durumu ele ahnacak. Sempozyuma, ABD Merkez Bankası eski Başkanı Arthur Burns, First Boston International yöneticisi Peru Enerji ve Madencilik eski Bakanı Pedro Pablo Kuczynski. Hol Banka Denetimi Bolumü Başkanı Peter Cooke ve Kuveyt Milli Bankası Başkanı tbrahim Dabdoub gibi çok sayıda uzman katılacak. Turyağ tatkısöyağsanaymde > \ K ••"'. yıkama maddöerrtde W l N V U St ^ ^ k Ekım 1984 TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURLARI T.C. ZtRAAT BANKASI DÖVİZ AUSTL 406.75 338.09 19.06 134.10 656 37.08 43.83 119.26 47.24 163.03 21.48 165.55 309.31 1357.08 46.27 505.34 114.26 411.00 341.62 19.25 135.50 6.62 37.46 44 28 120.50 47 73 164.73 21.70 167.28 312.54 1371.26 46.75 510.62 115.45 Jö \ ^ iimnuuuuiHnuHtHUUumumuıuuuuuumuumıuuvmv DÛVİZİN CİNSİ 1 A B 0 DOLARI 1 AVUSTRALYA OOLAIU 1 AVUSTURVA ŞtUMİ 1 BATI ALMAM MAKKI 1 t E L Ç İ M FRANGI 1 DAHİMARKA KRONÜ 1 FRANSIZ FRANGI 1 NOLLANOA FLORİNİ 1 teVEÇKROMU 1 İSVİÇRE FRAN6İ 100 İTALYAN ÜRETİ 100 JAPON YENİ 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 STERIİN 1 S. ARABİSTAN RİYALİ EFEKTİF SATtSTl. 406.75 418.75 321.18 348.06 19.06 19.61 134.10 138.06 6.75 6 23 37.08 3817 43 83 45 12 119.26 122.77 47 24 48.63 163.03 167.84 20.40 l 22.11 157.27 170.43 293.84 318 44 1289.22 1397.11 43.95 47.63 505.34 520.25 108.54 117.63 M AMUL YÖNETİCİSİACAYI ALINACAKTIR •Yurtiçı veya yurtdışında Ingıhzce oğrenım yapan bir unıversitenin tercihan İş İdaresi Bölümunden mezun olmuş, konuşma ve yazışmada çok iyi Ingıhzce kullanabılıyorsanız, •Planlama ve organıze etme yönunden yetenekli olduğunuza inanıyor ve ekıp çalışması yapmaktan hoşlanıyorsanız, •35 yaşını aşmamıssanız. Ingilızce olarak hazırlayacağınız başvurunuzda Pazarlama dalında çalışmayı tercıh edış nedenınize de deginmenızi ve başvurunuza adresınizi, telefon numaranızı ve yeni çekilmiş bir fotografınızı da ekleyerek TURYAĞ A.Ş. Personel Direktörlüğü P K 171 İZMİR adresıne postalamanızı rica ederiz. Söz konusu göreve ahnacak eleman, konusu ile ilgili olarak işbaşında en iyi şekilde egıtilecek ve yetenekleri ile performansına göre sorumluluk yüklenecektir. Erkek adayların askerlik hızmetinı yapmış olmaları şarttır. Muracaatlar gizlı tutulacaktır. Not Durumları aranan koşullara uymayanlann muracaat etmemelerı ozellıkle nca olunur SATIŞTL ALÇTL. ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 21.2617 Avusturya Şilini 3.0301 61.2876 Belçika Frangı 10,9512 9.2699 FransK Frangı 3.4100 8.5999 tsveç Kronu 2.4949 1.890.1S ttalyan Lireti 245.74 S. 77 99 Norveç Kronu 3.5594 1 Avustralya Dolan: 0.8310 1 Kuveyt Dinarı: 3.3350 1.2420 1 Sterlin: B'. Alman Markı Danimarka Kronu Hollanda Florini İsviçre Frangı Japon Yeni S.Arabistan Riyali ABD DOLARI ABD DOLAR1 ABD DOLARI Kooperatiflerin tarım sektöründe veri konulu toplantı yarın ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Ziraat Odaları Birhği'nin duzenlediği, •'Tarım Satış ve Tanm Kredi Kooperatifleri'nin bugünku durumu ve tanm sektörümuz içindeki yeri" konulu toplantı yarın saat 10'da Ankara'da Birlik Genel Merkezi'nde yapılacak. Tarım Satış ve Tanm Kredi Kooperatifleri ile birlikleri hakkında son çıkan 237 ve 238 sayılı kanun hükmünd.ekı kararnamelerin tartışılacal • T.C. ZİRAAT BANKASI "Gttcüne erişilemez" ALTIN GÜMÜŞ FİYATLARI Cumhuriyet Reşat 24 Ayar Külçe 22 Ayar Bilezik 900 Ayar Gümüş ALIŞ 30.300 31.000 4.590 4.160 93.00 SATIŞ 30.400 31.500 4.600 4.450 95.00 Avcılar'da yalı dairesi 152 m2 Kömür kaloriferli Özel otoparklı Kayıkhaneli Çocuk yüzme havuzlu Asansörlü Lüks daire = Tel: 573 45 03
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog