Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUl HABERLER 2 EKİM 1984 UMVERSrrELER AÇDLDI 322 BIN OGRENCI DERS BAŞI YAPTI Evren: Dıanet odakları başta üniversiteyî seçer Üniversiteler düşünce hayatını geliştiren ve rumlu kişiler olarak neler yapmamız gerektiğini kısaca açıklayücelten, mületlerin geleceklerine şekil ve makta yarar görüyorum. Üniversitelerimizin degerli yön veren, geri kalmışlığa, geriye dönme mensuplan; heveslerine ve her türlü tutuculuğa, Türk miletinin çagdaş uygarbağnazlığa ve yobazhğa karşı daima lık düzeyine ulaşması için sarf edilen gayretler içerisinde en büçağdaşlaşmadan yana, dimdik ayakta yük katkıya sahip olan ve milleduran ve durması gereken ilim ve bilim tin istikbalini hazırlayan, ona şekil veren irfan ordusu sizlersiniz. kaleleridir. VAN, (Cumhuriyet) Cumhurbaşkanı Kenan Evren Van 100. Yı! Üniversitesi'nin yeni öğretim yılına başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, universitelerin bir ülke için önemini anlatarak "Bir ülkeyi kargaşa ortamına sürükleyerek, sonunda bölmeyi. parçalama>i hedef alan ihanet odaklarının, bu planlannı uygulamayı düşündükleri yerlerin başında üniversiteler gelmiştir" dedi. Evren, Van'a gelmesinin bir nedeni olduğunu belirtti ve "Yiice Atatürk'ün 1936 yılınd» Van Gölü çevresinde bir üniversite kurulması direktiflerine ragmen, ancak 46 >ıl sonra. yani 1982 yılında açılarak bölgenin hizmetine sunuiabilmiştir" dedi. Evren konuşmasında üniversite yöneticilerine, öğrencilere ve öğrenci velilerine ayn ayn seslenmek istediğini söyledi. Evren özetle şöyle konuştu: "Üniversiteler, insan, toplum ve tabiat sorunlannı, bflimsel yol ve yöntemlerle inceleyip çöziim getiren, düşünce hayatını geliştiren ve yücelten, müietlerin geleceklerine şekil ve yön veren, geri kalmışlığa, geriye dönme heveslerine ve her türlü tutuculuğa, bağnazlığa ve yobazhga karşı daima çağdaşlaşmadan yana, dimdik ayakta duran ve durması gereken ilim ve bilim kaleleridir. tşte bu nedenledir ki bir ülkeyi kargaşa ortamına sürükleyerek, sonunda bölmeyi ve parçalamayı hedef alan ihanet odaklannın bu planlannı uygulamayı diışıindükleri yerlerin başında üniversiteler gelmiştir. Tarih boyunca olduğu gibi, 12 Eylul 1980 öncesinde de, Türkiye üzerinde sinsi ve baince planİanan ve zamanı gelince, önce üniversitelerde tatbikatına başlanılan stratejinin temelinde de bu gerçek yatıyordu." MALUM OYUNLAR Evren, Türkiye üzerinde asırlar boyunca oynanan oyunlann nedenlerini tek tek saydı ve en önemli nedenin "Atatürkçülukten uzaklaşılması olduğunu" vurguladı. Evren konuşmasını şöyle sürdürdü: "Alınmış olan düzenleme ve önlemlere rağmen, çesitli konuşmalanmda belirttiğim gibi, 12 Eylül'den sonra sinen bir kısım sapık ideolojilerin sempatizan ve yandaşlarının, son günlerde tekrar toparlanma gayreti içerisinde olduklan ve malum oyunlannı yeniden sergilemeye yönelik faaliyetler içine girdikleri görülmektedir. Bunlar elbette üniversiteleri bu faaliyet sahası dışında bırakmayacaklardır. Nitekim birçok öğrenci, veli, oğretim üyesi ve üniversite yöneticUerinden aldığım mektuplar ve sözlü müracaatlar da bu gerçegi açıkça kanıtlamaktadır. Bundan dolayıdır ki, sizlere geçmişten bahsetme zorunluluğu duydum. Tekrar eski günleri yaşamamak için ögrenciler, ögretim üyeleri, idareciler, aileler ve devlet yönetiminin muhtelif kademelerinde, bu konudan soCumhuriyet ve demokrasinin, Atatürk ilkelerinin savunucusu, Türk milletinin geleceğinin güvencesi, yeni nesil sizin gayretiniz, maharetiniz ve fedakârlığınızın derecesi ile orantılı olarak yetişecektir. Onlan, şovenist değil vatanperver ve Atatürk milliyetçisi, ateist veya dinsiz değil laik düşünceye sahip, Marksizm ve komünizme özendirmeden sosyal adaletçi, halktan yana, Mülkiyet düşmanı kılmadan, millet yararının gerektirdiği alanlarda devletçi, Çağdaşlaşma ve devirlerini doldurmuş müesseselerin yenilenmesi anlamında atılımcı, devrimci, ri noksansız uygulamaktan asla kaçınmayınız. " Ülke sorunlanna eğilmenin, bu konudaki gorüş ve düşünceleri ilgili makamlara ulaştırmanın her zaman mümkun olduğunu hatırlatarak "ama sorunlan başka zeminlere sürüklemenin, içerde veya dışarda ülke aleyhine propaganda yapılmasına imkân hazırlamanın sakıncalı bir davranış olduğunu" belirterek şoyle dedi: "Türkiye ne çekmişse, gerçeklere sırlı dönuk, yabancı ideolojilerin uzaktan hayranı şartlanmış kafalardan, devlet yönetiminde veya herhangi bir sorumluluk mevkinde bir gun dahi bulunmamış, nazari, şöhret diişkünü kişilerden çekmiştir." Evren konuşmasına öğrencilere ve velilerine seslenerek devam etti. Evren "bölücü odaklann, vatan haini yandaş ve sempatizanlarının her zaman öğrencilere yaklaşmaya çalışacaklanm" belirtti. Evren "Ülkemizi yıkmak ve parçalamak isteyenler daima cüretkâr ve saldırgandırlar. Llkenin konıyuculan ve sahipleri olan sizler, en az onlar kadar cesur, kararlı ve mücadeleci olamazsanız, bir zarnan gelir, ülke yönetimi onlann eline geçebilir ve sonunda sizler de ülke ile birlikte yok olup gidersiniz" dedi. Evren, ulke problemlerini yakından izlemekle taşlı, sopalı ve silahlı eylemlere katılmayı birbirine kanştırmamak gerektiğini belirtti. Evren, üniversite mensuplarından, yöneticilerden ve velilerden "gözbebeği gençlerin açık veya gizli faaliyet gösteren örgütlere peşkeş çekilmesine asla göz yummamalarım" istedi. Cumhurbaşkanı Evren, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Atun'un kendisine armağan ettiği üniversitenin şildini, "Benim adıma sizde kalsın muhafaza edin" diyerek geri verdi. FEN FAKÜLTESİ'NDE TÖREN tstanbul Üniversitesi'nin açılış töreni Fen Fakültesi'nde yapıldı. (Fotoğraf.ENDER ERKEK) Arıkaıı: Ozgürlük laik düştincededir İstanbul Haber Servisi Istanbul'daki beş üniversitede yeni öğretim yıh dün başladı. İstanbul Üniversitesi'nin açılışında konuşan Maliye ve Gümruk Bakanı Vural Ankan, Türk toplumunda 34 asırdır filozof yetişmemesinin laik düşüncenin yerleşmemesinden kaynaklandığını söyledi. tstanbul'da dün öğretime başlanan üniversiteler; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Üniversitesi. Yeni öğretim yıh Mimar Sinan Üniversitesi'nde 4 ekimde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 8 ekimde başlayacak. Bu öğretim yılında Trakya ve Uludağ Üniversiteleri'yle birlikte Marmara yöresindeki toplam 8 üniversitede 117 bin öğrenci öğretim görecek. İstanbul Üniversitesi'nin açılışı nedeniyle Fen Fakültesi salonunda duzenlenen torende konuşan Ankan, laik düşüncede özgurlüğün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya'nın bir eserinden alıntı yaparak, "Dinilik ve mutlaklık sisteminin Osmanlı İmparatorluğu'nu (yucelttigi kadar) gerileme sebeplerinin başında geldigi yargısına varılabilir" bolümunü ammsatan Ankan, şunları söyledi: "Anayasamızda vurgulanmış bulunan düşüncede laiklik ilkesi, kişinin temel hak ve özgurlüklerine dayalı demokratik sistemde hukukun üstunlügünü korumada etkin bir araç niteligi taşımaktadır." Ankan, "Demokrasinin" önemine değinirken de, toplumda demokrasinin işlemesine siyasi partilerin engel olduğunu ifade etti. Bilim ve araştırmada en buyük görevin 27 üniversiteye düştüğünü belirten Maliye ve Gümrük Bakanı, "Ancak, halen üniversitelerin bizatihi kendi bunyelerinden kaynaklanan ve kendileri dışındaki şartlardan dogan araştırma ve geliştirtne alanında eksiklikleri ve sorunlan mevcuttur" dedi. Günumüzde ulkelerin uluslararası güçlerinin bilgi ve araştırma sonucu elde ettikleri ürünlerin sayısına, çeşitliliğine, yoğunluğuna göre ölçülduğünü belirten Ankan, daha sonra şunları söyledi: "Gelişmiş ülkelerde araştırmageliştirmeye tahsis edilen kaynaklar, GSMH'nin yüzde 23'üne ulaşırken, gelişme yolundaki ülkelerde yüzde 0.1'e dahi ulaşamamaktadır. Türkiye'de ise. bu oran yüzde 0.24 dolayındadır." İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Cem'i Demiroglu da konuşmasında, eğitimde anlamadan ezberleme geleneğinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Gelenek ve törelerine bağlı insanlar olarak yetiştireceğinize inanıyoruz, güveniyoruz. Geçmişte üniversitelerimizde yaşanmış olaylan en iyi değerİendirecek olan yine sizlersiniz. Zira o olaylann içinde bizzat yaşadınız. Birçoklarınız da üzüntü ve hatta utanç duydunuz. İlmin gerektirdiği bütün bilgileri gençlerimize mutlaka aktarmalısınız. Ancak, özerk eğitim kavramını kasten yanlış yorumlay an ve bunun istismannı planlayan malum mihraklann oyunlanna gelmeyiniz. İfade ve davranışlarınızda bu konuya özel bir dikkat sarfedeceginize güveniyorum. Ayrıca devletin sağlayabildigi her türlü imkânın tümünü gençlerin istifadesine sunmaktan ve bunun yanında yoneticilerin sorumluluğuna verilen tedbirle Başbakan Ozal: Araştırmalara yönelik tedbir ahnmah ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Üniversitesi'nin açılış töreninde konuşan Başbakan Turgut Özal, Üniversitelerde sınai, iktisadi ve pratik araştırmalara yönelik tedbirlerin alınmasını istedi. Ankara Üniversitesi rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Tank Somer ise mali özerklik konusuna değinerek, "Maalesef 27 üniversite de mali özerklige sahip degildir" dedi. Ankara Üniversitesi'nin, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesin'de yapılan açılış töreninde, Başbakan Turgut Özal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Canit Aral hazır bulundular. Rektör Somer'in açış konuşmasından sonra Başbakan Turgut Özal da bir konuşma yaptı. Başbakan Özal, üniversitelerde sınai iktisadi ve pratik araştırmalara yönelik tedbirlerin alınmasını isteyerek, Üniversitelerin Türk milletinin arzuladığı seviyede bir eğitim yapması gereğine değindi. önümüzdeki dönemin kavga değil, birlik ve beraberhk içinde bir çalışma dönemi olduğunu söyleyen Başbakan, fertlerin sosyal iktisadi seviyelerinin eğitim, öğretimle yakından ilgili olduğunu ve hükümetin bu noktada eğitim ve öğretime buyuk önem verdiğini belirterek öğrencilere hitaben şöyle konuştu: "Devleti yıkmak isteyenler ilk hedef olarak üniversiteleri seçmişlerdir. Demokrasi görüntüsü içinde hürriyetleri yok etmenin Türkiye sınırlan içinde mumkün olmadıgını herkes bilmelidir. Sizler gelecegin teminatı, bilimsel ve hür duşünceye sahip olarak y etiştiğinizde milletinizin gelecegi de o kadar parlak olacaktır. Hazır reçeteler, basmakalıp doktrinlerle bir yere ulaşmak mumkün degildir. tlmi metodlarla, ülkeyi tanıyarak ve ancak çalışarak yükseiebiliriz." DİGER ÜNtVERStTELER ODTÜ'de de yeni oğretim yılına dün başlandı. Bu arada Samsun 19 Mayıs, Malatya tnönü, Akdeniz Üniversitesi, Karadeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ, Elazığ Fırat ve Çukurova Üniversitelerinde de öğretime dün başlandı. ASKERİOKULLAR Harp Akademileriyle, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Denizcilik Yüksek Okulu'nda 198485 öğretim yılına dün törenle girildi. tnönii: Üniversitelerde büimsel özerklik yok Cniversitelerimizde ruh yok. Bir süredir çalışma, araştırma arzusu ve serbest düşünme özellikleri kaybedüdi. Ben bunu bilimsel özerklik ortadan kalktı diye nitelendiriyorum. KIRKLARELİ (Cumhuriyet) SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü. "Üniversitelerimizde bilimsel özerklik yok" dedi. Ve 1402 sayıh yasa nedeniyle gorevden alınan öğretim üyelerinin üniversitelere geri alınmaması halinde bilimsel özerklikten söz edilemeyeceğini söyledi. SODEP Genel Başkanı İnönü, dün çıktığı Trakya gezisinde dolaştığı yorelerde yurttaşlara hitaben yaptığı konuşmalarda üniversitelerin öğrenime açılraasına değinerek, şunları söyledi: "Ben Türkiye'de üniversitelerin 1 ekimde açılmasını başan sayıyonım. Daha önceleri üniversiteler uzun aralıklar sonucunda açılabiliyordu. Ancak üniversitelerin büyük bir eksikliği var. Üniversitelerimizde ruh yok. Üniversitelerimizde bir süredir çalışma, araştırraa arzusu ve serbest düşünme özellikleri kaybedüdi. Bunu ben, bilimsel özerklik ortadan kalktı diye nitelendiriyorum. Üniversitelerimizde bugün bilimsel özerklik yok. Anayasa bilimsel özerkliği öngöriiyor. Ancak Anayasa'da yer alan bilimsel özerklik üniversitelerimizde mevcut değil. Bilimsel özerkliği olmayan üniversite, kanadı kınk bir kuş gibidir. Kanadı kırık kuş ne kadar çabalarsa çabalasm uçamaz. Serbest duşunebilen, araştırma yapabilen kimseler yetiştirilemez. İstatistikler ortaya konulup bu kadar bina yapıldı. bu kadar öğrenci sayısı arttı diye yapılan bu türlü işler açıklansa ve söylense de bunlar bilimsel özerkliği getirmez." 1402 tLE ÇIKARILANLAR İnönü daha sonra 27 Mayıs dönemine değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "27 Mayıstan sonra Milli Birlik Komitesi 147 ögretim elemanını görevden almıştı. Ama sonunda bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Bu öğretim elemanları üniversitelere geri alındüar ve bilimsel özerklik ancak o zaman geri gelebildi. Üniversitelerimuden 1402 sayıh yasa nedeniyle ayrılanlar geri alınmalıdır. Onlar geri alınmadıkça geri de kalanlar özgürce düşünemezler. Hükümet bunu yapmalıdır,bunu yapmadıkça üniversitelerde bilimsel özerklik var diyemezler." İLAN İZMİR 3. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİGtNDEN Dosya No: 984/1090 Alacakhları ile konkordato akdctmek üzere mühlet talebınde bulunan ve merkezi Çankaya Gazi Osmanpaşa Bul. No: 58 Fabrika 615/4 Sokak No: 7 Sanayi Sitesi Lojmanlan İnönü Caddesi 520/14 Hatay ve 141 Sokak No: 16/10 Küçükyalı olan Göktaş Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Rasim Yeşilova'nın talebi uzerine ve yapılan inceleme neticesi I.I.K.nun 285 ve müıeakip maddcleri gereğince alacaklılan ile konkordato akdetraek üzere borçlu Göktaş Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.ne İKI AY MÜHLET VERİLMESİNE ve Izmir avukatlanndan Erdogan Keser'in komiser olarak tayinine, 24.9.1984 tarih ve984/1090970 sayı üe karar verümiştiı. Keyfıyet Uan olunur. 24.9.1984. Basın: 25040 KIRALIK DAİRE ARANIYOR Bahariye, Moda, Etiler, Bakırköy (sahil tarafı), Ataköy, Ortaköy ve Beşiktaş semtlerinden birinde kaloriferli (tercihan kömür kaloriferli) su sorunu olmayan veya hidroforlu 2 oda (3 oda da olabilir) 1 salonlu kirahk daire aranmaktadır. Mür: 528 66 29 526 60 72 MALİYE VE GUMRUK BAKANUĞI HEŞAP UZ3VIAN MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI Maliye ve Gümriik Bakanlığı Hesap L'zmanlan Kurulu Başkanhğı'nca 21, 22 ve 23 Kasım 1984 günlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hesap Uzman Muavinliği giriş sınavı açılacaktır. SINAVA KATILABİLMEK tÇİN: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, b) 1.1.1984 tarihinde 35 yaşını doldurmamış bulunmak, c) Siyasal Bilgiler, îktisat, Hukuk, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca tasdik olunan yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak gerekmektedir. Sınavlara giriş şartlannı ve sınav konulannı gösteren broşür, yukarıda isimleri geçen öğretim kurumlanndan ve Hesap üzmanları Kurulu Başkanlığı ile Ankara, İstanbul ve tzmir Grup Başkanhklanndan sağlanabilir. tsteklilerin 5 Kasım 1984 günU akşarmna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Üzmanları Kurulu Başkanlığı ANKARA Adresine belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmaları duyurulur. Basın: 24700 GEBZE İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1982/871 Talimat Danca Zincirlikuyu Mah. 112 pafta 6152 parsel noda kayıtlı, içinde 3 katlı yol cephesine bakan taraftan ust katlara içeriden merdiven üe çıkılmakta olup, alt katta iki dükkân, birinci katu çift daıre, ikinci katta yine çift daire olmak üzere olup, bunlardan üç daırenin oturulur, bir dairenin natamam, bitmiş daireler birbirinin aynı olup, beher dairede üç oda, banyo ve tuvalet bir arada, mutfak, giriş antresi mevcut odalann tabanı marley, giriş antresi banyo tabanı karoraozaik çini döşeli, duvarlar badanah, bir nolu dairenin duvaılan kâğıt kaplı, dairelerinin ön çıkıntıları nedeni ile 65'jer rrr ebadında, arsa ve bina değerinin tamammın 20.000.000.00 TL. muhamraen bedel uzerinden 109/60 m1 miktarlı gayrimenkulun satılacağını. SabşŞaıtlan: 13/11/1984 salısaat 16.00'dan 17.00'ye kadar Gebze lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapüacaktır. Bu arttırmada tahrain edilen kıymetin "«75'ini ve rüçharüı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanru geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/11/1984 cuma günu ayru yerde, aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacakhların alacağını ve satış masraflanru geçmesi şartıyla en çok arUırana ihale olunur. 2 Arttırmaya işürak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, ahci istediğinde 20 gunu geçmemek uzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden odenir. 3 tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul uzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemıze bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen muhlet içinde odenmezse İcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve <?olO faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hukme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebiür. 6 Sansa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başka bilgi almak isteyenlerin 82/871 Tal. sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 26.9.1984. (+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 11633 GAYRIMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI T.C. KARTAL 2. İCRA MEMURLUĞU Tanrıyar: Türkten başka Türke dost vok DİYARBAKIR (Cumhuriyet) İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin 19841985 öğretim yılına başlaması dolasıyla yaptığı konuşmada, gençlere, Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinin onlann temel ideali olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizi bizlerden çok daha ileri seviyeye sizler götüreceksiniz" dedi. Tannyar, konuşmasının gençlere ilişkin bölümünde, 12 eylül öncesi sıkıntılı ve karanlık günleri atlatan Türk Gençliği'nin her geçen gün geride bıraktığı tehlikenin farkma daha çok vardığını da kaydederek "Türkten başka Türke dost olmadığına inanan, memleketini ve rnilletini candan seven imanlı Turk gençliği yabancı ideolojilerin ve menfaailerin uşağı ve masası olmayacaktır" dedi. 1983/826 T. îbrahim önel'e Borçlu Ahmed Dinç'in Eskişehir 4. lcra Mem. 1983/1900 Esas sayüı dosyasından hacizli olup mernurluğumuz dosyasından tatışı istenflen 26 DK 818 plaka sayüı vasıta Yeddienıine tcslim edilen Ksrtal, Mahepe, AutOrk Caddesi No: 41 adresinde Turan Sun'un adresinde 24 / 10 / 1984 günU saat 13.30 ila 15.45 arasında birinci açık arttırma satısm yapüacagı abo çıkmadığı takdirde ikinci sadsın 25/10/1984 tarihinde aynı yer ve aynı adreste yapüacak borçlu Eskisehir ErtuğTulgazi Mahallesi Park Sokak No: 20 adresmden aynlmiî oldugundan borçluya ilanen tebliğ olunur. 25/9/1984 Basın: 11512 MENKUL SATIŞ İLANIN1N tLANEN TEBLİĞİ SATIŞ İLANI İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Dosya No: 289930 Adet 1 Cinsi Vitrinli Beko Marka Buzdolabı Degeri 150.000. Sarıyer Vergi Dairesi'ne olan vergi borcundan dolayı Karakutük Cad. No: 2 Yenimahalle / Sanyer mahalde tahtı hacze alınan ve yxıkarıda cins ve evsafı gösterilen menkul malların 9.10.1984 gun ve saat 14.00'te mezkur mahalde 6183 sayüı Amme Alacaklannın Tahsüi Usulü Hakkındaki Kanun Hükumlerinin açık arttırma ve peşin para ile satılacağı, ancak verilen bedel tahmin edile kıymetin yüzde 75'inden aşağı olduğu veya hiç alıcı bulunmadığı takdirde 2'nci satışın 16.10.1984 gunu saat 14.00'te aynı mahalde yapılacağı ve fazla malumat almak isteyenlerin Sarıyer Vergi Dairesi Mudürluğüne müracaatları ilan olunur. Basın: 24341 Oksay: Üniversite insanlığa hizmet ediyor ESKİŞEHİR (THA) Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampüsünde duzenlenen açılış töreniyle yeni ders yılına başladı. Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, Vali Hanefi Demirkol, Belediye Başkanı Sezai Aksoy, yüksek rütbeli subaylar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin de katıldıkları törende ilk dersi inkılap tarihi profesörü Ahmet Mumcu verdi. Anadolu Üniversitesi'nin yeni öğrenim yılının açılış törenine katılan Devlet Bakanı Kâzım Oksay, şöyle konuştu: "Eğitim kademeleri içersinde ayrı bir yeri ve sonımlulıığu olan üniversitelerimizin son 50 yılda birçok alanlarda önemli mesafeler kaydetmiş, memleketin ilim sahasında ve idaresinde büyük hizmetler veren simalar yetişmiştir. Üniversitelerimiz, devamh gelişme ve yenileşme içinde olan yapılanyla bir yandan ülke kalkınması için gerekli olan temeli hazırlarken, diğer yandan her alanda yaptıkları araştırmalarla topluma ilme ve insanlığa hizmet etmektedirler." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş da yaptığı konuşmada önce öğrencilere seslendi ve "öğrenci olarak tek göreviniz iyi öğrenmek, sağlam ögrenmektir. Sathi bilgiler ile kuvvetli o.aut azsınız, gelecege gıiçlü olaraK hazırlanınız, r.ııarşi, terör. kargaşa, bolunmuşlük memleketi ileri götüremez bunlar geride kaldı" dedi. Dinçerler: Eğitüri milli ve laik olmahdır VAN, (Cumhuriyet) 100. Yıl Üniversitesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, törende yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin eğitimi kalıcı devlet politikalan ile yönetmek ve yürütmek olduğunu söyledi ve, "Bunların başında da eğitimin milli ve laik olması gelir. Tevhiti Tedrisat Kanunu bunu teyid için çıkarümıştır. Bu kanun çagdaş eğitimimizin ışığıdır " dedi. Ü ıjıuıutu sulııa Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le birlikte 100. Yıl Üniversitesi'nin açılışına katılan Dinçerler oVı:!, cami. k:şla \e sporun her türiü siyasi etkilerin üstünde tutulması gereğine işaret ederek şöyle konuştu: ' Cehaletle Savaş Harekâtı çok güzel sonuçlara ulaşmıştır. Okuma yazma oranımız yüzde 80'e varmıştır. Bu çabamız takdire ve ödüle layık gorulmüştür. Nitekim, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Komisyonu Cehaletle Savaş Büyük Ödülü'ııü 37 ülke arasında Türkiye kanınmıştır. Eğitimdir ki bir milleti, ya hür, müstakil, şanlı, âli bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terkeder. Hür, müstakil, âli bir toplum olarak yaşayabilmenin arkasında, toplum hafızası olarak milli tarihimiz, nesilleri birbirine bağlayan güzel dilimiz, güzel sanatlanmız, edebiyalımız.raillel,vatan, bayrak sevgimiz vardır." ^ U TC İSTANBUL ASLİYE MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ TİCARET DAİRESI İ L A N 984 6, Davacı Cemil Yavuz namına vekili tarafından davatılar Volkan Yapı Malzemeleri Ticaret Ltd. Şirketi Malik Kocaman, Huriye Kocaman, Halis Kocaman aleyhine aplan şirketin feshi davasında: Davalılann adresleri tesbit edilemediğinden (Davut Kadı Mahallesi Sevimli Sokak No: 1 Bursa) adresine davetiye tebliğ edilemedigınden ilanen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 6.12.1984 saaı 14.00'te mahkemede hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdırde gıyap kararı tebIığ edıleceğine dair iş bu davetiye ilanen tebliğ olunur. 29.9.1984 Basın: 11658 ALTINÖZÜ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Esas No: 1984/145 Davacı: Yusuf BALIKÇIOĞLU. Sanlar Mahallesi ALTINÖZÜ Davalılar: 1. SelvaTAMBAY. Atatürk Cad. No 10/A ANTAKYA Vekili: Av. Mahmut SAHİLLİOĞLU. Hatay Barosu avukatlarından. 2. Semir HURİGİL. Hürriyet Cad. Güneş Sineması Karşısı. No: 4 ANTAKYA, Hâlâ Brezilya'da işçi olarak çalışmaktadır. Dava: İZALE1 ŞÜYU Davacı Yusuf BALIKÇIOĞLU tarafından davalılar Semir HURİGİL ve Selva TAMBAY aleyhine açılan izaleyi şuyu davasının yapılan duruşması sırasında, Davalılardan Semir HURİGİL'in tüm aramalara rağmen dava dilekçesinin kendisine tebliği mumkün olmadığından gazetede ilanen tebligine karar verilmiş olap, ilanın yayın tarihinden itibaren onbeş gün sonra dava dilekçesinin davalı Semir HURİGtL'e tebliğ edilmiş sayılacağının ve dava basit yargılama usulüne tabi oldugundan H.U.M.K.'nun 509 ve 510. maddeleri uyannca gıyabında karar verilebileceği Tebligat Kanunu'nun 46,47, 48. maddeleri uyannca ilanen tebliğ olunur. 20.8.1984 Basın: 25011 İLAN İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AUSTİN + MORJRİS TM 30 KAMYONETLERİ İHTİYACI 74 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 1. Yukarıda yazılı malzemeler mektupla fiyat ve teküf isteme usulu ile ihaleye çıkarılmış olup şartnamede yazılı kanuni nispetlere göre hesap edilecek teminatı ihtiva eden teküf mektupları, 25 Ekim 1984 perşembe günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4'ncu katta bulunan Levazım Müdürlüğü, Taşıllar Kısım Şefliği'ne elden verilecektir. 2. Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlüğü Taşıtlar Kısım Şefliğı'nden bedelsiz olarak alınabilir. Basın: 24914 CENGİZ ÇANDAR TARİHLE RANDEVU (Beyrut'un Ateş Çemberinde FKÖ) Yalçın Yayınları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog