Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER şan yenı canlının (dölet, embryo) dölyatağına yerleşememesı Bu kadınlarda doğal dollenme olur, ancak, annenın dölyatağındakı bır kusur döletın tutunmasına engel olur ve duşer 2 Tuplerın bınnde ya da ıkısınde tıkamklık Tuplerde tıkamklık \arsa erkek ve kadın döl gozelen bırleşemezler Kamuoyunda "tüp bebek olayı" olarak büınen olgu bu tur kısırlıklara çözum getırmıştır Erkeklerde kısırlık daha çok ıkı nedene bağlı olarak meydana ge lır Ilkı, erkek çıftleşme organı kamışın (penıs) sertleşmemesıdır Buna ıktıdarsızlık (ımpotans) denır Bu tur erkekler çıftleşme yapamayacağı ıçın, doğal dollenmenın gereğı olan spermlerın dolvolunun ust kısmına bı rakılması ışlemını yapamazlar Ikmcısı, erkeğın yeten kadar sperm uretmemesıdır Bır erkek çıftleşme sırasındakı boşalımda yaklaşık 23 cm kup ersuyu (sperma) çıkanr Her cm eTsuyu normalde 60120 mılyon sperm ıçerır Bu sayının her cm kupte 30 mılyondan az olması kısırlık nedenıdır Bazı erkeklerde sayı az olduğu gıbı yok olabıhr > a da vardır ve hepsı öludur Yokluk ve öluluk olgulannda kesm kısırlık söz konusu olur Yapay dollenmenın ereğı behrtılen kısırlık olgulannm bır bölumunu yenmek, dollenmenın vucut ıçınde ya da dışında yapay katkılarla olmasını sağlamaktır YAPAY DOLLENMEDE tKİ YONTEM Yapay döllenme kısırlık nede nı olan kusuru etkısız kılarak aılenın çocuk sahıbı olmasını sağlar Bu tur dollenmenın ozgun yöntemlen vardır Bu yöntemler kadın ya da erkek kusuruna göre değışır ve kullanıur Ne var kı, bugunku bıhmsel duzey her kusura çozum buhnuş değıldır Ancak, bazı kusurlara çözum bu lunduğu ve çocuksuz aılelenn çocuğa kavuşturuldukları da bır gerçektır Bu yazının konusu ıçınde her yöntemı anlatmak olanaksızdır Bız burada, kamuoyunca çok bılınen ıkı yöntemı açık ve net şekılde aktarmak ıstıyoruz Sıkhkla uygulanabılen yöntemler de bunlardır Dol gözesı üretımı az olan erkeklerde dol gözelerı dışanda almmakta ve ozel şınngalarla doğrudan döl>atağının (rahım) tuplere açılan kısımlanna bırakılmaktadır Bu yontem erkek kusurunu gıderme yontemıdır Bunda dol gozelerının dollenme yenne gıden yolları kısaltılmaktadır Bu yöntemde gözelerın yoldakı ölumlen en aza mmektedır Tuplere yakın bırakılan döl gözelen tuplere geçerek döllenme yenne yeter sayıda var maktadırlar Yontem, kadın dol gözesının cıkacağı gunlerde uygulanır Bu tür yapay dollenmeye canuıçı (m vıvo) yontem denır Çunku, döllenme, doğal döllenmede olduğu gıbı kadın vücudunda gerçekleşmektedır Bu yontem ıktıdarsız erkeklerde de uygulanabılır Dunyada ve ulkemızde sık uygulanan bu yöntem, hayvan soyunun ıyıleştırılmesmde yıllardır kullamlmaktadır Tup bebek olayında döllenme, kadın vucudu dışında, hazırlanan ozgun bır ortamda sağlanır Tüp bebek denmesının nedenı de bu ortamın sağlandığı yenn tupe benzetılmesıdır Bu tur yapay döllenme canlıdışı yontem (m vıtro) adını alır Kadınlardakı tup tıkamklığı kusurunu aşmada uygulanır Bu yöntemde, vu cut dışında, tuplerdekı dollenme ortamı hazırlanır Yumurtalıklardan bmsınde olgun hale gelen döl gözesı, atılmadan önce alınır ve bu ortama konur Aynı anda erkeğın döl gozelen ortama eklenır Ikı göze arasında tuplerdekı gıbı döllenme olayı gerçekleşır Oluşan yenı canh 67 gun burada yaşatıbr Bu sure sonunda canh buradan alınır ve dol gözesı alınan kadının dölyatağına aktarılır 67 gun dışanda kalma sının nedenı, tuplerdekı döllenmeden sonra canlının dölyatağına ınmesının 67 gunde olması ve dölyatağının bu sure sonrasında hazır ohnasıdır Dölyatağına yerleşme kendıhğınden olur ve gebelık başlar Bu tur dollenmeyle doğan ve "yapay çocuk" denılen çocuğun dığer çocuklardan farkı, dölyatağı ıçı yaşam suresı olan 280 gunun sadece 67 gununu tupte geçırmesıdır Başka hıçbır aynhk yoktur SONUÇ Erkek ve kadın kusurunu yenen yapay döllenme yöntemlennm gelıştınlmesı ve yenılennm bulunması yararlıdır Bu uğraşlar ve araştırmalar desteklenmelıdır Mılyonlarca aılemn çocuk özlemını gıdermenın tek çözum yolu budur Bu arada bıhmsel urunler bu şekılde ortaya çıktıkça ve uygulanır duruma geldıkçe, buna koşut olarak tuzel (hukuksal) duzenlemeler yapılmalıdır Turkıye'de durum nedır' Ülkemızde yururluktekı yasalara göre çocuk edınme yolu doğal dollenmedır Henuz yukanda açıklanan canhıçı ve canlıdışı yapay döllenme yöntemlerıne yasalarımız ızın vermemektedır Oysa her ıkı yönteme ılışkın yasallık çalışmalan yapılmalı, en azından bu konulann kamuoyunda tartışılarak olgunlaşması sağlanmalıdır (1) Cumhunyet Gazelesı 5 Eylül 1984 Erkek ve kadındaki döllenme kusurunu yenenvppay yontemlenn geliştirilmesi yararlıdır. Çocuk ozlemi çeken nıce aileler, bu yontemle mutluluğa kavıışacaktır. Ulkemızde de bu y\ldqJfyasal olanak yaratılmalıdır. • Doç. Dr. M. TAHİR HATİBOĞLUCto Tıp Fak. Eski Öğr. Üyesi Yapay dollenme ve bu yontemle olan çocuklar ılgı çekıcı ve guncel olma ozellıklennı koruyor Bazı ınsanlarda gozlenen kısırhk ve çocuk sahıbı olma tutkusu yıtmedığı surece, guncelhğın kalkması söz konusu olamaz Oyle kı, bu alandakı büımsel çalışmalar arttıkça, yapa> döllenme yoluyla çocuk edınmek kolaylaştıkça, bu tur konular, dergı, gazete ve obur ıletışım araçlannın ılgısını fazlaca çekecektır HANGt GEREKSİNMEDEN? Bır yandan yapay dollenme ıle çocuk sahıbı olma uğraşı surerken bır yandan da nufusu azaltıa ya da artışı duşürucu onlemler alınmaktadır Bırbınne ters gıbı gelen bu ıkı uğraşın bırlıkte yurümesı kuşkusuz doğaldır ve yenndedır Kımı aıleler doğurgan yapıya sahıp oldukları ıçın dıledıklerı kadar çocuğa kavuşabılmekte dırler Bunun yanında kımı aıleler de tum ıstek ve dıleklenne karşın tek bır çocuğa bıle sahıp olamamaktadırlar Bunların sa yıları toplam aıle sayısının üçte bınne yakındır Yadsınamayacak sayıdakı bu aılelenn çocuk sahıbı ve ana baba olmalarını sağlamak bılımın ve toplumun ödevıdır Yapay döllenme çalışmalan bu nedenle başlamıştır ve bır gereksınmeden doğmuştur Nıtekım, 1978 yıhndakı "tup bebek olayı" ıle somutlaşan ve yaşama aktarılan bu bıhmsel çalışmalar, kolay uygulanabıhrlığe kavuştukça, yapay >olla >aratılan çocuk sayısı da artacaknr Bu yıl sonuna değın 1000 çocuğun olacağı soylenmektedır(l) Onumüzdekı yıllarda, dunyanın her ulkesınde, bmlerce "yapay çocuk" görmek olasıdır DOLLENME NEDİR? Dollenme, kısaca, erkek ve dı şı döl gozelerının (hucre) bırleşmesı olgusudur İnsanda döllenme, bu taruma uygun olarak, kadm ve erkek dol gozelerının kadın vücudunda bırleşmesıdır Ikı gözenın kadın vücudunda bırleşmesı ıçın bır "çıftleşme" olayının olması gerekır Bu şekılde, bır çıftleşme olayı sonunda kadın ve erkek gözelenmn kadm üreme organlannda bırleşmesı olayı "doğal dollenme" adını alır Bu tur döllenme normal ve doğal olduğu ıçın özel bır adla anılmaz Ne var kı, dollenme başka yollarla da olaylanabılmektedır îşte bız, doğal döllenme volu dışında gerçekleşen tüm döllenmelere "yapa> dollenme" dıyoruz Döllenme, kadın üreme organlanndan tuplerde olur Kadında her bın 1012 cm uzunluğunda ıkı tüp vardır Bunlar leğen boşluğunun (pehns) ıkı yan duvarına yerleşık ıkı yumurtalık ıle dölyatağı (rahım, uterus) arasında uzanırlar Tüplerın en onemlı ışlevı döllenmeyı sağlamaktır Çıftleşme sırasında dolyolunun (vagına) ust kısmına bırakılan mılyonlarca erkek döl gözelerı (sperm), dört saat sonra, dölyatağım geçerek tuplerm ortalannda olan döllenme yerıne varırlar Yumurtahklarda sırasıyla 28 gunde bır uretılen bır kadm dol gözesı (ovum, yumurta) tuplerden bırısı tarafmdan kapılarak alınır Bu şekılde tupe geçen dol gözesı dolvatağına açılan tupte ılerler Tupun ortalarına doğru geldığınde çevresı mılyonlarca sperm tarafmdan sanlır Spermlerden bınsının kadın dol gözesı ıçıne gırmesı>le dollenme olur Ikı gozenın bu şekılde bır göze durumuna gelmesıyle yenı canlı oluşur K1SIRLIK Kısırlık, erkek ve kadından bınsının döl vermemesıdır Daha açık deyışle, yukanda tanımı yapılan doğal döllenme yoluyla, kadın ya da erkekte olan bır kusura bağlı olarak, dölutun oluşmaması olarak tanımlanır Kusur erkek ya da kadında olur Kısırhklann uçte ıkısı kadınlarda üçte bın erkeklerde görulur Sosyal sorunlar yaratan kısırlık, oran olarak gıderek artmakta dır Son 15 yılda ABD'de %177 artmış ve altı evlı çıftten bın kısırdır Turkı>e'de kısırlık oranının "Iol5 olduğu sanılmaktadır Kadın kusurlannın önemhlen şunlardır 1 Döllenmeyle olu Yapay Döllenme^ye Çocuk PENCERE 2 EKIM 1984 Kül Olup Giderdi... Bız, Kultür Bakanımızla, yazarımızla profesorumuzle ışadamımızla, sanatçımızla "kıtap yakılır mı yakılmaz mı?" dıye tartışırken sorunun yanıtı yakışıksız bır eylemle verıldı Istanbul Sheraton Otelı'nde toplanan Islam Tıp Konferansı1 nda Bırleşık Arap Emırlıklerı delegesı Doktor Selım Ahmet Alı El Yafaı Ingıltere'de yayınlanan bır kıtabın Islam tıbbını kötüledığını belırterek şöyle konuştu Batı âlemınde Ibnı Sına'nm krtaplarını ö/te yakmıslardır Batı medenıyetı daha başlangıcında Islam medenıyetıne saldırmışftr Ben de sızın önünuzde bu kıtabı yakryorum " Bır göreviının gettrdığı tepsıye kıtabı koyan doktor, kıbrıtı çaktı, kıtap alev alev yanarken konferansa katılan delegeler Yafaı'yı uzun uzun alkışladılar (Cumhunyet 30 Eylul 1984) Tarıhın karanlık çağlarında Batı'da yalnız kıtaplar değıl, ınsanlar da yakılırdı Dınsel bağnazlık yuzunden odun yığınları uzerınde cayır cayır yakılan zavallıların oykulerı okul kıtaplarındayazılıdır Kıtapyakmaolaylarına20ncıyuzyıldabıleraslarvdı Almanya'da Nazıler sakıncalı gorduklerı kıtapları meydanlara yığarak ateşe verdıler Bağnazlığın her ceşıdı hem Doğu'da hem Batı'da yaşanmıştır Uygarlığı ınsanlığın ortak malı sayarsak, bılımın evrensel olduğunu bılırsek, onyargılardan kendımızı koruyabılırız Soz gelımı Bırleşık Arap Emırlıklerı delegesı Doktor Yafaı, kıtap yakmakla hem uygarlığa, hem bılıme aykırı btr ış yapmış bulunuyor Ister Muslüman olsun, ıster Hırıstıyan, ıster Yahudı, ıster Budıst, ıster ateşe tapsın, ıster suya, ıster Turk olsun, ıster başka ulustan, bır ınsan kıtap yaktı mı ınsanlığa ters düşmuş olur • Her kıtabın yararlı ve aydınlatıa olduğunu soyleyemeyız Kımbılır, belkı de ınsanlık tarıhı boyunca yazılmış kıtapların çoğu, doğrulardan çok yanlışları dıle getırmektedır, ama eğer yanlış olmasa doğru var olabıhr mıydı'? Uygarhğın bır aşamasında ınsan, aydınlığın karanlıkla guzellıgın çırkınlıkle, olumlunun olumsuzla, artının eksıyle. hayatın ölümle, gençlığın yaşlılıkla var olabıleceğını kavradı Şımdı bıze yalın gıbı gelen bu mantığı benımsemek ıçın bınlerce yıl kuşaktan kuşağa duşunmenın yontemlerı gelıştırılmıştır 20'ncı yuzyıl ınsanı, bıhmsel doğruyu gerçek saymakta, ama bu doğru yıne bıhmsel yontemlerle yalanlandığında gerçek olmadığı anlasılmaktadır Uygarlığın ılerlemesı ve ınsanlığın gerçeğe doğru yolculuğu da boylece surup gıtmektedır Kıtap yakarak bu yolculuğa katılmak olanaksızdır Insanlık tarıhının her aşamasında yazılmış sakıncalı sayılmış, ya da yanılgısı kanıtlanmış kıtaplar da özenle korunmalıdır kı neredşn başlayıp nereye doğru yurudüğümuzu bılelım • Bertrand Russell "Bılımden Bekledıklenmız" adlı kıtabında dıyor kı Darwın, yenı çağlann otekı yenılıkçılen gıbı Anstoteles'ın otontesıyle savaşmak zorunda kalmıştı Anstoteles'ın ınsanlığın başına dolanmış puskullu belalardan bın olduğunu soylemek gerek" Ne yapmalı 7 Ansto'nun tum krtaplarını yakmalı m ı 7 Yazının bulunmasından bu yana yazılanları, matbaanın ıcadından bu yana basılanlan sakıncalı ve sakıncasız dıye ayırıp gorüşlerımıze aykırı gelenlerı yok mu etmelı 9 Yoksa, bıhmsel eğıtım ve öğretımle yetışmış ınsanların yaşadığı çağdaş toplumlarda bütun kıtapları ınsanlığın urunlerı olarak korumalı m ı 9 Aklın suzgecınden ve bıhmsel çahşmaların denetımınden geçırmek ıçın butun kıtaplıklarda bulundurmalı mı'' Eğer her kışı, her toplum her devlet kendıne gore sakıncalı ve ters gorduğu kıtapları yakmaya kalksaydı, ınsanlığın geçmışıyle bırlıkte bugunku uygarlık da kul olup gıderdı HESAPLAŞMA BURHAN ARPAD İLAN ÇANAKKALE ASLİYE HUKUK HÂKİMLIĞINDEN EJosya No 1984/418 Davacı lbrahım Çelık, vekılı Avukat Tuncer Karaca larafın dan, davalı Hüsevın Başer aley hıne ıkame edılen mülkıyetın tespıtı davasının yapılan duruşma sında Davalı Huseyın Başer adına çı kanlan tebhgat teblığ edılmeyerek ıade edılraış, zabıta manfetı ıle tespıt edılemedığınden ılanen duruşma gıinünun tebhğıne ka rar verılmıştır Karar gereğınce davalı Huse yın Başer'ın duruşmanın yapılacağı 1 11 1984 gunu saat 9 OO'da Çanakkale Aslıve Hukuk Mah kernesı'nde duruşma salonunda hazır bulunması veya kendını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı tak dırde gıyap karannın da aynı >ol la kendısıne teblığ olunacağı da va dılekçesının teblığı yenne ka ım olmak uzere ılanen leblığ olunur Basm 25117 Sivrisinekli Uçuş Sıcak eylül gecelerınden bırınde, Dalaman Havaalanı 2230'da Istanbul'a gıdecek yolcularTHY uçağını beklıyor Uçuş saatıne epeyce var Yolcuların tuhaf bır görünümü var Hemen herkes kaşınıyor Kımısı kollannı tırmalıyor, kımılerı musluğa koşup bacaklannı ıslatıyor Kaşınanların sayısı gıttıkçe artıyor Hatır hatır kaşınan erkekler ve kadınlar Ağlaşan çocuklar Durum anlaşıldı Dalaman Devlet Uretme Çıftlığı topraklarında yapılan havaalanı, çrftlığın kımı su bırıkıntılerı dolayısıyla bır çeşıt sıvrısınek üretım merkezı nıtelığınde Bu bılgıyı veren gorevlı, bızler ne yapalım dıyor, gunun yırmı dort saatınde bu durumda çalışmak zorundayız1 Sızler az sonra ayrılacaksınız Fakat az sonra ayrılamıyoruz Vıyana'dan gelen THY uçağı saat 21 45'te Dalaman'a gerçı ınıyor Gecıkmesız Istanbul'a uçmak ıçın daha kırk beş dakıkası var Saat 22 00 oluyor 22 30 oluyor Yolcuları uçağa çağıran duyuru yapılmıyor Herhangı bır açıklama da yapılmıyor Uçuş saatı gectı Mırıltılar, sessız yakınmalar Görünürde hıçbır THY görevlısı yok Kımseden bılgı alınamıyor Güvenlık görevlılerı yolcuları yatıştırıyorlar Saat 23.00'te, uçağın kalkması gereken saatten 30 dakıka sonra, hoparlör cızırdıyor, çatırdıyor ve canı sıkkın bır ses, Istanbul'a uçuş yapması gereken THY ucağının, teknık nedenlerden oturü bır saat gecıkme yapacağını duyuruyor Hepsı bu kadar THY görevlılerı yıne görunurlerde yok Oysa, dunyanın neresınde olursa olsun, hangı havayolu olursa olsun, boyle durumlarda yolcuları yatıştırmak ıçın, ozur dılemek ve ağırlamak ıçın çırpınıp koşuşurlar Bızım Dalaman Havaalanı'nda, geceyarısına dogru çocuklar ve hastalar yerlerde uyukluyor Uyuyanlan uyandırmamak ıster gıbı usul sesle konuşanlar, "Uçağın tekerlek lastığı patlamış, lastık değıştırılıyor" dıyorlar Bılemeyeceğım Yetkılı bın çıkıp yolcuları aydınlatmadı Bılınen bır THY gerçeğı vardır Polıtıka zorlamalarıyla yenı yenı ıç ve dış hatlar açan THY'nın teknık yapısı, dunya sıvıl havacılık kurallanna ayak uyduramıyor THY konusunda yınelenen eleştırılen kısaca özetleyebılınz Sıvıl havacılık taşımacılığı doimuşçuluk ve takacılık değıldır, çok ınce planlamalar, teknık on çalışmalar gerektınr THY'nın sık sık arızalar ve kazalar oranı yuksektır 196O'lı yıllarda Vıyana Havaalanı nda Istanbul'a gıdecek uçağı beklıyordum Tam karşımda alanın uçuş tabelası vardı Işıklar yanıp sönuyor, hoparlordekı ses, ınen, ınecek olan, uçmaya hazırlanan ve beklenılen uçakları sık sık duyuruyor Tabelada THY adının yanı boştu Ingılızce ve Almanca duyurmalarda, THY'nın ne zaman geleceğının bılınmedığı açıklanıyordu Az ötemde oturan ıkı Turk ışçısınden genç görunenı, THY adını her duyuşta yerınden fıriıyordu Hava yolculuklannda daha deneyımlı olduğu anlaşılan arkadaşı, bır ara onu yatıştırmak ıçın "Telaşlanma" dedı "Gelır, gelır' Gece gelır Sabaha karşı gelır, amma gelır 1 ' Sonra yere bır yaygı serdıler ve nevalelerını çıkarıp yemeye başladılar Kuçuk bır el gramofonundan turkuler bıle çaldılar THY uçuşlarında bır suredır sıgara ıçmek sınırlandı Mılletlerarası kurallara uyarak Öndekı koltuklardan bır bolümu sıgara ıçmeyenlere ayrıldı Dıl anlaşmazlığını gıdermek ıçın ustu kırmızıyla kalınca çızılmış bır sıgara, uyanyor Geçenlerde uçağa bınerken bır görevlı sorup bıletıme "sıgara ıçılmez"iı bır kottuk numarası yazdı Ne var kı, verılen numara, sıgara ıçenlere ayrtlmışlardandı Küçük bır yanlış dıyebılır mıyız? Benzerı bır durumu yıllarca önce yıne yaşamıştım Ankara Istanbul uçuşunda "Sıgara ıçılmez" bolümunde oturuyordum ve oturanların bır bölumü sıgara ıçıyordu Uyardığım hostes, "Ne yapayım, söz geçıremıyorum" demıştı Zıra sıgara ıçenler THY'dendı Daha ılgıncı, yanımdakı koltukta sayın Rıza Çer1 çel oturuyordu Devlet Hava Yolları nın eskı Genel Müdurluğü nden sevımlı ve çalışkan Rıza Çerçel' THY'de bır sure Halkla llışkıler Muduru olarak çalışmrş olan eskı bır tanışım, kımı yazılarıma kızıp telefonla aramış ve yan şakacı bır sesle "Uçakların görunur bır yerıne 'Allah ın dedığı olur' tabelası asacağız" demıştı Orhan Velı, Saıt Faık, Aragon ve Eluard'ın şııcieri ustune LİVANELİ'nın besteledıği şarkılar Bir günde tükenen "ada" uzunçalar ve kasetinin yeni baskısı plakçınızda. Avrupa'da TELDEC yayınıyla aynı anda Turkıye de Bremen, Stockholm ve Berlın'de Computer Dıgıtal studyolarda kaydedılmıştır Yapım G f T A Ş Akçam sok No 22 IV Levent Tel 164 39 30168 58 32 Dağıtım Melodı Plak, İMÇ. No. 6436 Unkapanı/İSTANBUL Tel 522 71 06 198586 öğretım yüı ıçın ABD, Kanada, tngütere, Federal Almanya, Fransa, ttalya, Isvıçre, Avusturya ve dığer Batı Avrupa ulkelennde Sanayı Sevk ve ldaresı ve Mühendıslık (Makıne, Inşaal, Elektromekaıuk, Metalurjı, Endüstnyel, Elektronık, Maden, Petrol, Zıraat ve Gıda) dallanndan bır veya bır kaçında Yüksek Lısans duzeyınde öğ renım ıçın Türk Eğıtım Vakfı'nca burs venlecektır Burslar, yukarda sayılan ülkelenn ılen gelen unıversıtelennde Yuksek Lısans öğrenımı ıçın geçerlı olacaktır ADAYLAR1N: a) T C vaıandaşı olmalan ve 30 yaşından büyuk bulunmamalan (1954 doğumlular da müracaat edebıhr), b) Yukarda belırtılen dallarda eğıtım yapan ünıversıte veya yüksek okullardan 4 üzennden en az 3, 10 üzennden 7 5, 20 üzennden en az 15 genel not ortalaması ıle mezun olmalan (son sıruf öğrencı len aday olabıhrler), c) Ingılızce, Almanca, Fransızca veya ttalyanca dıllerınden bırını, Yüksek Lısans öğrenımını ümversıtede sürdürecek düzeyde bılmelen, d) Mezunıyet ortalama notlan gıreceklen test sınavlanndakı başan durumlan Yüksek Lısans (Master Derecesı) veren ünıversıtelerce yeterh görulerek bu unıversıtelerden Yüksek Lısans öğrenımı ıçın mutlaka kabul belgesı (akseptans) almalan, e) Yurt dışında öğrenım yapmaic ıçın gereklı maddı ımkânı olmadığını belgelemelen gerekhdır ONEMLt NOT. Yukardakı ön koşuUan taşıyan ısteklüenn "YURT DIŞI BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BILGİLER" Ue "MÜRACAAT FORM"lannı en geç 26 Ekım 1984 Cuma gunune kadar Turk Eğıtım Vakfı'ndan almalan veya mektupla ıstemelen gerekmektedır ADRES TÜRK EĞİTİM VAKFI Genel Mudurlüğu Meclısı Mebusan Cad No 81, Kat 2 Fındıklılstanbul TÜRK EĞİTİIVİ VAKFI YURT DIŞINDA YÜKSEK LİSANS OĞRENİMt İÇİN BURS VERECEKTİR İLAN İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN Dos\a No 982 1135 Davacı Sabn Gezen tarafmdan davalı Tek Adı Komandıt Şt aleyhıne açılan davada venlen karar gereğınce Davab Tek Adı Komandıt Şırketı'nın, Kazım Ismaü Gürkan Cad , No 21, Cağaloğlu adresıne çıkanlan tebbgaun bıla ıade edıldıgı, zabıta tahkıkatı ıle de adresı tespıt edılemedığınden dava dılekçesı ve 18 9 1984 günlü dunışmaya gelmesı ıçın ılan yolu ıle teblığ yapılmış, duruşmaya gelmedığınden davalıya gazete ıle ılanen gıyap ka ran tebhğıne karar verılmıştır Duruşmaya gelmedıklen takdırde, duruşmanın gıyaplannda devam edıleceğı meşnıhatı ılane derc edılmesuıe, dunışmanın 4.12.1984 gnnu saat 14 30'da vapılmasına karar venlmıştır Gıjap karannın leblığı yenne geçmek üzere ılan olunur 24 9 1984 Basm 11557 N.V. TURKSE SHELL VACANCY IN DİYARBAKIR The Company whıch ıs engaged ın e\ploratıon for and productıon of crude oü ın Turke) requıres an ENV1RONMEM CONTROL ENG1NEER for ıts Dıv arbakır Office Candıdaıes must be 28 35 vears old have a good command of wntten and spoken Englısh ha*e completed mılıtaıy servıce have cunent dnvıng bcence ha>e a degree ın cıvıl engıneenng preferablv an MSc have a mınımum of 34 vean, e\penence ın pıpelıne construclıon oıl slorage tank constructıon mınor buıldıng constructıon road and locatıon constructıon weldıng and have some knowledge of envıron ment and pollutıon control An altracnve salarv wıll be offered lo the nghl candıdate A hand » ntten applıcaaon ın Englısh conlaınıng full detaıls of evpenence and educatıon should be fonvarded not later than 22nd October 1984 together wıth a contact lelephone number and a recent photogıaph lo HEAD PERSONNEL RELATIONS (Chl N V TURKSE SHELL PK 115 YEN1ŞEHİRAMCARA Çamı bir de bizde gonın ÇAMDAN MOBII^A SANAYİ Oturma, yemek \e yatak odası gruplan Çocuk Odası Çalışma masası, yatak, dolap, ranza Bebek Odası Yatak, dolap, şıfonyer Çam avıze ve abajurlar Ozel sıparışler ZIVERBEY KAYIŞDAGI CADDESt HAMDt BEY DLRAĞI 121/3 VİNSAN A.S SUUDİ ARABİSTAN İÇİN Mımar, Insaat mühendisı, Elektrık ve Makına Mühendıslerı aramaktadır Amerıkan sartnamelerınden keşıf, metraj ve fiyat hazırlayabıfecek, yurtdışı ve tefcıhan Suudı Arabıstan tecrubesı olan cok lyi ıngılızce bılgısıne sahıp elemanların, özgecmış ve tecrübelerım gosteren belgelerle bırlıkte en geç 4 Ekım 1984 tanhıne kadar şahsen müracaatları rıca olunur GAZİANIEP ASLİYE 4. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 983/706 Davacı Orhan Yetkın tarafmdan davalı Hasan Bulut ve Reşatlar Mensucat Koll Ştı aleyhıne açümış olan senet ıptalı davasında Bolu Akçakoca ılçesı Istanbul Caddesı No 26'da ıkamet ettığı bıldınlen, ancak adresı meçhul olan davalı Hasan Bulut'a ılanen dava dılekçesı ve davetıye teblığ edılmış, ancak duruşmaya kaulmadığmdan adına ılanen gıyap karan tebhğıne karar venldığmden davalı Ha san Bulut'un 23 10 1984 gunu saat 9'da mahkemenın 983/706 sayüı dosyasında bızzat hazır bulunması veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde gıyabında devam edıleceğı gıyap karan yenne kaım olmak Uzere ılanen teblığ olunur. Basm 24836 ILAN DUYURU GÖKÇEADA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1Gökçeada Tanm tşletraesı Müdürluğü'nun 1984 yüı üretımı olan yaklaşık 3500 kg koyun yapağısı açık arttınna üe satüacaktır 2Bu ışe aıt sartname, çalışma saatlen ıçensınde Gökçeada Tanm tşletraesı Müdürlügu ıle Gökçeada Uçe Ztraat Mühendıslığı'nden, Bahkesır ÇanakkaleBursa Teknık Zıraat Müdürluklen'nden, TahırovaGönen, TürkgeldıLüleburgaz, AtatürkYalova Tarım Işletme Mudurluklen ıle Ankara Tanm Işletmelerı Genel Mudürluğü'nden görülebılır 3Ihale tşletmemız AlımSatım Koraısyonu huzurunda, 16 10 1984 günü saat 14 00'de, açık arttırma suretıyle yapılacaktır 4Satılacak olan yapağı yaklaşık olarak 3500 kg olup (bu mıktar ""«25 eksık veya fazla olabıhr ) 1 kg = 400 TL 'den muhammen bedelı 1 400 000 TL (Bır mılyon dörtyuz bın hra) olup, geçıcı temınatı 42 000 TL 'dır 5Ahcılardan, 2886 sayüı yasadakı "lhaleye gırebılme koşullan" aranır 6Işletmemız 2886 sayüı yasaya bağımlı defcıldır Duyurulur Basın 24944 GEBZE İCRA İFLAS MEMURLUĞUNDAN 984/1108 tflas Müflısın adı Haksan Haddecılık Sanayı ve Tıcaret A Ş Ikâmetgahı Gebze Sultan Orhan Mahallesı AEG Fabrıkası arkası bıla noda kurulu Haksan Haddecılık Fabnkası Gebze Yukanda adresı yazılı ve Izmıt Tıcaret Sıcüı ve Sanayı Odası'nın Gebze 621 ^8831 sıcıl numarasında kayıtlı Haksan Haddecılık Sanayı ve Tıcaret A Ş 'nın Gebze 2'ncı Aslıye Tıcaret Mahkemesı'nın 25/9/1984 gun ve 984/385 esas ve 984/269 sayılı karan ıle ıflasına ve ıflasının 25/9/1984 günü saat 10 OO'dan ıtıbaren açılmasına ka rar venlmış bulunduğu, lcra İHas Kanunu'nun 166 maddesı gere ğınce teblığ ve ılan olunur 27/9/984 Basın 11632 ILAN Mudurluğumuzde çalıştınlmak uzere, 657 Sayılı Devlet Memur ları Yasası nın değışık ek geçıa 12 maddesı ve 1309 sayılı Kuruluş Yasamızın Yönetmelık ve Sözleşme Hukumlen gereğınce sınavla söz leşmelı sanatçı alınacaktır 1 Sınava gıreceklerm 65" Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değı şık 48 maddesındekı vasıflara sahıp olmalan şarttır I. BOŞ KADRONUN . SINtFl UNVANI ADEDt Sanatçı Memur Sohst Sanatçı 2 II Sınavla ılgüı bılgı Personel Şube Mudurlüğu veya Başrejısörlüğumüzden ahnabılır III. İSTENEN BELGELER : 1Nufus cuzdan ömeğı, 2Vesıkahk ıkı adet fotoğraf, 3Tahsıl belgesı, 4Askerlık belgesı IV İstekhlerın yukandakı belge ve özgeçmışlennı belınen dılekçe lerı ıle bırlıkte en geç 17 10 1984 Çarşamba gunu saat 17 30'a kadar mudurluğümuz Personel Şube Müdurluğune şahsen muracaatta bu lunup ış ısteme formunu doldurmaları gereklıdır V. S1NAV TARİHLERİ . 1YAZIL1 S1NAV 18 10 1984 Perşerabe gunu saat 10 30'da Mudurluğumuzde 2SÖZLU S1NAV • Yazılı sınavı kazananlara avrıca duyurulacaktır Basın 25140 ISTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN SINAVLA SANATÇI ALINACAKTIR VEZIROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A* ADRES: CINNAH CADDESI 82/1 ÇANKAYA ANKARA TEL: 38 00 54 38 52 33 MERTER Kerestecıler Sıtesı'nde koşebaşı, net 430 metrekare ınşaat sahalı, projesı hazır satıhk arsa Tel • 523 77 51 10 ayhk bır oğlumuz var 816 00 arası sıze emanet etmek ıstıyoruz. 581 21 63 No 'lu telefonu arayın, goruşelım.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog