Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

2 EKİM 1984 * * HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYFT/11 söyledi. Devletin dernekler, vakıflar ve sendikalarla yönetilemeyeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Evren, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Devleti idare edecek olan hükümet vardır. Hükümeti teşkil eden bir parlamento vardır. Bunlann daha üstünde bir teşekkül tasavvur edilemez. Ayrıca, memleketi bir an evvel erken seçim ortamına getirip, yurdu yeniden seçim havasına sokmak, böylece memleketi yıpratmak istiyorlar." Türkiye'yi yıpratmak için yalan ve maksatlı haberler yayıldığına da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Evren, daha sonra şöyle konuştu: "Devlet adamlarını, komutanlan, Konsey üyesi arkadaşlan ve bu arada tabii beni, halkın gözünde küçük düşürmek için akla ha>ale gelme>en yalanlar düzüyorlar. Kendimden bir tane misal vereyim: 'Sözde benim bir arsam varmış, bir milyon lira etmezmiş, dört ınihon liraya safmısım.' Burada bir şey söylejecektim, ayıp olur diye sö>lemedim. Keşke böyle bir şeyim olsa da salsam. Kaldı ki benim memleketimde ev ve arsa var. Bunu satmak istiyorum. Bankalar da talip oluyor, aman bankaya vermeyin, dedikodu yaparlar, valandaşa satın, dedim. İşte böyle yalan, maksatlı ve haince haberler yayabiliyorlar. Bunlar devam edecektir. Her zaman söylediğim gibi, bu gibi menfi propagandalar ahlaksızca devam edecektir. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyonız ki, artık nükleer harp silahlarının korkunçluğundan milletlerarası savaşın zorluğu karşısında, gizü ve milletleri içerden çökerten propagandalara daha fazla önem verilmekte ve milletler böylece yıkılmak ve parçalanmak istenmektedir. Bunun için de her yol denenmektedir." SPOR TOTO TAHMEVI 1 Sarıyer Zonguldakspor: 1 Kocaeli'nde umduğunu bulamayan Sarıyer, puan sıralamasında inişe geçti. Keza, Zonguldakspor'un da rakibinden pek farkı yok. Ligin 6. haftası tamamlandı, rienüz galibiyet sevincini yaşayamadılar. Sanyer iki puana daha yakın görünüyor. Bu nedenle de kolonlannızı (1) olarak oynayabilirsiniz. Ozetle Evren: ABD Kongresi bîze karşı (Bastarafi I. Sayfada) hurbaşkanı Evren, 100. Yıl Üniversitesi'nin yeni binalarının temelini attı. Sağırlar Okulu, Kız Meslek Lisesi ve Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti, Van'ın yeni su şebekesine ilk harcı attı. Evren, Yatıh Bölge Okulu'nu ziyareti sırasında kız öğrencilere nasıl pilav pişirildiğini sordu, olumlu yanıt alamayınca yanında bulunan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'e dönerek, "Kitaptaki bBgileri uygulamaya sokmak lazımdır. Nazari kaldığı siirece bir faydası olacağını sanmıyonım" dedi. Burada okuyan Afganlı öğrencilerin durumlanyla ilgilenen Evren, kendisine ikram edilen çikolatalan, "Benim yerime siz yiyin daha çok sevineceğim" diyerek geri verdi. Cumhurbaşkanı daha sonra Burtaan Koytıtiirk tarafından kendisine bir kutu içinde armağan edilen boyalı arpa tanelerinden yapılmış "üzerlik"i ise parasını verdirerek aldı. Yatılı Bölge Okulu'ndan aynlırken başlan peçe ile örtülmüş olarak kendisine sevgi gösterisi yapan topluluğa dönen Evren, onlarla sohbet etti, "Niçin yüzünüzü örtiiyorsunuz, ne var? Acın yüzünüzü rahat edin" diyerek peçeli kadınlara peçelerini açtırdı. Van Valisi'nden ilin sorunları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Evren, vilayetten halka hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için her türlü entrika peşinde olanların dışarıdan aldıklan direktiflerle, "Türkiye nasıl olsa demokralik parlamenter sisteme geçmiştir, ortam musaittir. Türkiye'yi yine 12 t'ylül öncesi duruma getirebiliriz" hayali ile Şemdinli ve Eruh'ta çirkin olaylar tezgâhladıklarını söyledi ve "Bunlann raaksatlan nedir? Ben size kısaca onları izah edeyim" diyerek şöyle konustu: lerden, gazetelerden bu hapishanede bulunanlar idamdan kurlulmalıdır ama, idam edilecek olanlar da bizlermişiz. Başta ben olmak Uzere diğer faşist cunta dedikleri güçler idam edilmeliymiş. İşte onlann idamın kalkmasını istedikleri kişiler onlar. Yoksa idamın kaldınlmasını aslında istediklerinden değil. tkincisi, geniş çapta bir af yasası çıkanlmasını istediler. Böylece, 1974 senesinde olduğu gibi hapishaneleri boşaltıp, yine Türkiye'yi o korkunç dönemlere sürüklemek. Maksatlarından birisi de buydn. Onlann istedikleri af, normal suçlan, adi suçlan işleyenleri değil, onlann istedikleri af, anarşik olaylardan dolayı tutuklanmış, bugün hapishanelerde olan ve adalete hesap verenlerin affıdır. Halbuki anayasamıza göre, bu tur suçlar affedilemez. Meclis de bunu affedemez. Affedilecek suçlar, diğer benim söylediğim suçlardır ki, onlann istediği suçlar değildir. Üçüncü maksatlan, askeri ve bazı lutukevlerinde görevli personel ile emniyet mensuplarını yıldırarak, devlet otoritesini sarsmaktır. 'Askeri cezaevlerinde işkence var, orada işkence yapüıyor. Polis, emniyel kuvvetleri işkence yapıyor' demek suretiyle bunlan yıldırtmak ve dolayısıyla devlet otoritesini sarsmak ve neticede Türkiye'yi 12 Eylül dönemine getirmek." GOZLEM UGUR MUMCU (Bastarafi 1. Sayfada) ke'de yayınlanan tüzüğünde, "Müslüman ülkelerindeistamcı yönetimlerin kurulmasına çahşmak" amacı yer almaktadır. Tüzukte yer alan bir başka maddeye göre de bu zengin kuruluş, "İsJamcı yayın organlarını" destekleyecektir. Özetle, örgütün amacı "İslam enternasyonalizmi" kurmak; bu uğurda çalışmaktır. "Râbitatül Âlemül İslam " örgütünün "İslam Kültür Dairesi" adıyla bilinen bir kolu bulunmaktadır. Bu dairenin başlıca amaçlarından biri İslam ülkelerinde yürürlükte olan yasalann "İslam ülkelerine getirdiği eziyet ve aynlığı izah etmek" ve bu laik yasalar yerine şeriat kurallarının benimsenmesine çalışmaktır. Daire, ayrıca İslam ülkeleri arasında toplantılar düzenlemeyi ve "milliyetçilik ve ırkçılık" ile savaşmayı amaçlarının arasına almıştır. 41 kişilik Kurucu Meclis ile yönetilen "Râbitatül Âlemül • İslam" örgütünün İslam ülkelerinde temsilcileri ve üyeleri bulunmaktadır. "İslam enternasyonalizmi"n\ amaç edinmiş bu örgütün etki alanı içine almaya çalıştığı ülkelerin başında Atatürk devrimleri ile Batılı laik bir düzen seçmiş olan Türkiye gelmektedir. Türkiye laik bir ülkedir. Ülkemizde, cumhuriyet kurulduğundan beri hiç kimse dinsel inançlarından ötürü baskı görmüş değildir. Tersine, laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğünü korumuş ve her din ve inançtaki insanlara tapınma özgürlüğü tanımıştır. Laiklik ilkesi din duygularının siyasal amaçlarla sömürülmesine engel olmuştur. Laiklik ilkesi, bu nitelik ve özü ile din duygularının dine yabancı amaçlarla kötüye kullanılmasını engellemeye çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı önderi Atatürk ve O'nun en yakm silah ve inanç ortağı İsmet İnönü yaşamları boyunca laiklik ilkesine olağanüstü duyarlılıkla bağlı kalmışlardır. Ülkemizde son zamanlarda laiklik ilkesi büsbütün unutulmuştur. Atatürk'ün laiklik ve devietçilik ilkeleri, neredeyse hiç anımsanmaz olmuştur. Atatürk ü kalkan yaparak Atatürk'ü unutturmak isteyen yeni bir ideolojik akım, devlet çap*nda önemli köşeler tutmuştur. Atatürk'ün "çağdaşlaşma" anlamındaki Batılılaşma çabalan. Amerikan destekli "Araplaşma" daha doğrusu "Araplaşma" içinde "Suudileşme" eğilimleri ile yer değiştirmiştir. Suudi Arabistan sermayesine dayalı bir "Suudileşme Araplaşma" şüreci içinde yaşıyoruz. Atatürk'ün "milliyetçilik" ilkesi "İslam ümmetçiliği" ile yer değiştirmekte; egemen ideoloji "Milli devlet" kavramı yerine İslam enternasyonalizmini amaçlayan; "necip millet" kuruntulanna dayalı bir çeşit Arap ırkçılığını yerleştirmeye çalışmaktadır. Üstüne üstlük, laik devletin başbakanının kardeşi bu Arap sermayesinin Türkiye temsilcisi ve ortakları arasındadır! İstanbul'da toplanan "İslam Tıp Kongresi" de işte bu İslam enternasyonalizminin son çalışmalarından biridir. Çağdaş tıp anlayışında dinlere göre bir ayrıma yer verilmemektedir. İslam ülkelerinden çıkan hekimler, çağdaş tıp eğitiminden yararlanmak amacıyla Batı ülkelerindeki tıp eğitim merkezlerine gitmekte, hastalanan Arap zenginleri soluğu doğru Batı ülkelerindeki hastanelerde almaktadırlar. İslam Tıp Kongresinde konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Doğramacı da ilen tıp eğitimini, doğum yeri olan Irak'ta değil Birleşik Amerika'da yapmıştır. Sayın Doğramacı'nın çocuk sağlığı üzerine yazdığı ünlü kitaptaki esin kaynağı da bir İslam hekımi değil Dr. Spock adlı bir Amerikalı profesördür. Bu toplantıda amaç, tıp değil siyasettir; amaç, İslam enternasyonalizmini laik bir ülkede yerleştirme çabalarıdır. Amaç; "Râbitatül Âlemül İslam"m tüzüğünde yer alan yayılma siyasetini bir laik ülkede güçlendırmektir. Daha geçenlerde toplanan İslam Belediye Başkanları da bu amaç için bir araya gelmiş değiller miydi? Ülke topraklarını Arap zenginlerine satarak kalkınmayı amaçlayan tutum, İslam enternasyonalizmine de açıkça yeşil ışık yakmaktadır. Bu konuları okuyan yetkililer, sakın olup bitenleri "Atatürkçülük" adına savunmaya kalkmasınlar. Savunurlarsa, Atatürk'ün kemikleri sızlar. Kemikleri!.. 2 Beşiktaş Orduspor: 1 Antalyaspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyamamasma karşın iki puan alarak liderlik koltuğuna oturan SiyahBeyazhlar bu karşüaşmanın da favorisi görttnüyorlar. Orduspor averajla dördüncü durumda bulunuyor, planlan bir puan üzerine olacak. Biz Beşiktaş diyoruz. 3 Gençlerbirliği Kocaelispor: 10 Gençlerbirliği geçtiğimiz yılki formundan bir hayli uzak. Kocaelispor farklı Sarıyer galibiyeti ile üçüncülüğe yükseldi. Bu deplasmandan da puan çıkartabilir . Önce (1), sonra da (0) diyoruz. 4 Denizlispor Fenerbahçe: 2 Sahası onarımda bulunan Denizlispor bu maçını da deplasmanda yapacak. Ligin ilk haftasında elde ettiği Galatasaray galibiyetinden sonra baska galibiyet tadamayan ve büyük bir düşiiş gösteren YeşilSiyahhların bu maçta da işleri bir hayli zor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray ile berabere kalan, ancak son derece kötü bir futbol sergileyen Fenerbahçe galibiyete daha yakın. Biz Fenerbahçe diyoruz. Cumhurbaşkanbğı Bisiklet tııru Cumhurbaşkanlığı 20. Ulusiararası Türkiye bisiklet Turu 'nun 3. etabında Silahlt Kuvvetler takımından Zekeriya Ertürk birinci, Türkiye A takımından Kasım Asma ikinci oldu. 160 km. 'lik YalovaBursa etabının startı 9.15'te verüdi. Finise 10 km. kala Silahlı Kuvvetler takımından Zekeriya Ertürk ve türkiye A takımından Kasım Asma yeni bir atakla Bulgar takımından Emin Lozef'i geride bıraktılar. Silahlı Kuvvetler takımından Zekeriya Ertürk atağını devam ettirerek, finise ilk giren Türk bisikletçisi oldu. Ikinciliği Türkiye A takımından Kasım Asma, üçüncülüğü ise san mayo sahibi Bulgar Menco Staykov elde etti. 160 kilometreük YalovaBursa etabında ilk üç derece şöyie: 1 Zekeriya Ertürk (Silahlı Kuvvetler) 3.56.53. 2 Kasım Asma (Türkiye A) 3.56.53. 3 Venco Staykov (Bulgaristen) 3.57.11. 5 Altay Trabzonspor: 102 Üç ihtimalli bir maç. Evsahibi Altay'ın sahasında ne yapacağı belli olmuyor, konuk Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında aldığı iki puanla puanını sekize yükseltti. Altay'ın saha ve seyirri avantajını iyi kullanması gerekiyor. 6 Malatyaspor Ankaragücü: 10 Totoda zor maçlardan biri. Konuk ekibin puan sıralamasındaki yeri rakibine oranla daha iyi. tki ekibin de sakat ve cezalı oyunculan bulunmuyor. Önce (1), sonra da (0) diyoruz. 7 Antalyaspor Eskişehirspor: 02 Eskişehir, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor karşısında farklı bir yenilgi alarak liderlik koltuğunu Beşiktaş'a devretti ve altıncılığa kadar duştü. Beşiktaş karşısında izlediğimiz Antalyaspor kötü bir takım değil, fakat golcü adam sıkıntısı çekiyorlar Zeynel Soyuer kuşkusuz en kısa zarnanda buna da bir çare bulacaktır. Beraberlik ilk planda tutulabilir Daha sonra biz Eskişehirspor'a şans veriyoruz. Açlık grevi Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üyeliğinin konuşulduğu bir dönemde cezaevlerinde açlık grevi başladığına dikkati çeken Evren, "Baktılar ki pabuç pahalı. yavaş yavaş açlık grevinden vazgeçtiler" dedi ve Türkiye, Avrupa Konseyi'ne girdikten sonra bu kez "Belki bir aksaklık vardır" diye cezaevlerinin denetlendiğini, Avrupalı parlamenterlere gezdirildiğini hatırlatarak, işkence iddiaları ile bütün propagandaların boşa çıktığını söyledi: "Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun Türk valandaşlarının huzur ve emniyetini saglamakla kendimizi görevli goriıyonız. Huzur ve emniyeti sagladık. Bundan sonra da sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, anayasayı değiştirmek isteyenlere izin verilmeyeceğini belirterek geçmişte anarşi ve terörün başlangıç noktası olan üniversitelerdeki "oyun"ları bozulanların da YÖK Yasası'nı istemediklerini 8 Bursaspor Galatasaray: 02 Bursaspor ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta sahasında Malatyaspor'a karşı aldı. Galatasaray karşısına yüksek moralle çıkacaklar. Konuk SanKırmızılı takım Fenerbahçe karşısında başarılı bir futbol ortaya koydu. Bu karşılaşmayı kazanacaklannı tahmin ediyoruz. önce (0), sonra da (2) oynayabilirsiniz. 9 Boluspor Sakaryaspor: 02 Sahasında oynadığı başarılı futbolu ve topiadığı puanlarla dikkati çeken Sakaryaspor bu hafta Bolu deplasmanına çıkıyor. Evsahibi takımın bu yıl işi bir hayli zor. Sakaryaspor karşısında ilk planda beraberliği düşüneceklerdir. Konuk ekip iki puan alabilir. Tuna da takımındaki yerini bu karşılaşmada alacak. önce (0), sonra da (2) diyoruz. Karşıyaka Pleven ile oynuyor Karşıyaka basketbol takımı, Avrupa Kupa Gatipleri Şampiyonası 'ndaki ilk maçını bugün Izmir Atatürk Spor Salonu 'nda Bulgaristan 'm Pleven takımı ile yapacak. Karşıyaka koçu Atakan Karakaplan maçla ilgili olarak, "Kesin hedefimiz tur atlamaktır" dedi. Af konusu "Evvela Ulusiararası Af Örgütii dediğimiz örgüt, Avrupa Konseyi ve diger ulusiararası kuruluşlan etki altına almak, böylece Tiirkiye'ye siyasi alanda, ekonomik alanda baskı yapmalarını sağlamak. Nitekim bunu sağlamak için birçok girişimleri oldu. Bunlann başında 'Türkiye'de idam cezaları kalksın" diye birtakım propagandaya başladılar. 'İdam cezaian kalksın' diyorlar ama, onların el allından dagıttıklan ve Avrupa'da size el altında dağıtraaya çalıştıklan broşür Ermeni meselesi Zaman zaman ortaya atılan "Ermeni meselesi"nin amacmın Türkiye'yi parçalamak olduğunu, 1890'larda, 1900'lerin başlarında Türkiye'ye bu konuda baskılar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Evren, Ermenilerle ilgili olarak ABD Kongresi'nin gündemine gelen konuya değinerek şöyle dedi: "Ermeni konusunda bize dost olmayan ülkelerden bu gibi baskılar gelse, belki bu kadar üzülmezdik. Ama, aynı ittifak içerisinde olan ve çeşitli vesilelerle dostluğunu ifade eden bir müttefikten böyle bir hareketin gelmesi, Türk milleti olarak hepimizi çok üzmüştür. Ermeniler hakkında Kongre'ye sunulan bu kararın kabul edilmesi veya kabul edilmemesinden çok daha acı olan tarafı böyle bir teklifin sunulabilmesi ve hiç iürazsız geçirilebilmesidir. ABD'de de her ülkede olduğu gibi çeşitli cereyanların olduğunu biliyoruz. Nasıl bizde çeşitli cereyanlar varsa, orada da böyle çeşitli cereyanlar vardır. Ermeni toplumunun da bu konuda nasıl bir çaüşma içinde bulunduğunu biliyoruz. Dünyada başlattıkları terör olaylarını da ibretle takip ediyoruz. Birçok masum vatandaşlanmızı haince katletmektedirler. Yine o canilerin giriştikleri bu yeni oyuna ABD Kongresi'nin alet olmamasını beklerdik. Bizi teselli eden husus, ABD yönetiminin bu oyuna gelmemesi ve bunu önlemek için büyük gayret göstermiş olmasıdır. Bizi yegâne teselli eden taraf budur." Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bütün bunlar karşısında Türkiye'nin de "kabahafi olduğunu söyledi ve "Türk milleti olarak kendimizi dunvaya tanıtamamışız. Bugüne kadar kabuğumuzun içinde kalmışız. Türkiye'yi gelip görenler bizim nasıl bir millet olduğumuzu görüp anlıyorlar, fakat bilmeyenler, oradaki propagandalara kapılıyorlar" dedi. 10 Samsunspor Karşıyaka: 01 Karşıyaka grubunda bu yıl şampiyonluk mücadelesi veriyor. S.Sirkeci'yi 50 yenerek Samsun maçı öncesinde büyük mora elde ettiler. Samsunspor da başa oynayan takımlann arasında bulunuyor. Geçen hafta son dakika içinde yedikleri şanssız bir gol kendilerini bir puandan etti. Saha ve seyirci avantajını değerlendirebilirlerse iki puaru alabiürler. İlk planda beraberlik, sonra da Samsunspor'a şans tanıyoruz. 11 îskenderunspor Giresunspor: 10 12 Urfaspor Vanspor: 10 Karşılaşma denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçecek. önce (1), sonra da (0) diyoruz. Avrupa Kupa finallerinin yerleri Avrupa Futbol Birliği (UEFA), kupa finallerinin oynanacağı yer ve tarihleri belirledi. Şampiyon Kulüpler Kupası finali, 29 mayısta Belçika'nm başkenti Brüksel'de Heysel Stadyumunda, Kupa Galipleri Kupası finali ise 15 mayısta Rotterdam'da yapılacak. Çok aıııaçb bir gezi sinde olursa olsun, her Türk vatandaşının huzur ve emniyetini sağlamakla, devletin görevli olduğunu " bölge halkına bir kez daha anlatmak amacını laşıyor. Cumhurbaşkanı'nın gerek Van'da halka seslenen konuşmasında, gerekse 100. Yıl Oniversitesi'nde öğrencilere ve öğretim üyelerine yaptığı konuşmada, özellikle bir konunun altım çizdiğini gözledik: Bölücülük. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışmdan ütke butünlüğüne yönelik "çeşitli saldırılann" bulunduğunu Evren bir kez daha vurguladı ve dikkatleri bu tür faaliyetlere çekmeye çalıştı. Aslında Cumhurbaşkanı bu olaylara dikkat çekerken yörenin bizim akhmıza, sosyoekonomik yapısı geldi. Van ve yöresinde okuma yazma oranı diğer illere göre çok düşük. Nüfusun yüzde32'siaşiretlere bağlı. Aşiret liderlerinin görüş ve tutumlan halkın devletle ilişkisinde son derece önemli role sahip. Gerçi kentin içinde aşiretin gücü oldukça zayıf. Ama kırsal kesimde aşiret etkisi oldukça yoğun. Van ve çevresinde 1025 yerleşme merkezi var. 570 köyün 24'ünde yol yok. Elektriğe sahip köy sayısı ise 198. Ana geçim kaynağı hayvancılık ve larım. Meralar geniş, hayvancılığa elverişli. Ancak hangi toprak kimin, kadasıro yapılmadığı için belli değil. İşte bu belirsizlik, toprak mülkiyetindeki dağılımtn belirsizliği, aşiretlerin gücünü de arttıran bir etken. Devletin fabrikaları düşük kapasite ile çalışıyor. Çimento, süt, yem, ayakkabı fabrikaları zarar ediyor. Özel sektörün fabrikaları ise anonim şirket statüsünde ve oldukça zayıf işletiliyor. Her ailenin ortalama 8 çocuğu var. Bu nedenle de işsizlik büyük hoyutlarda. Resmi bilgilere göre, devlette 10 kişilik bir kadro açıldığında binlerce kişi başvuruyor. Tüm bu sorunların yanına, devletin radyo ve televizyonunun bu bölgeye sık sık arızalı bir biçimde ulaşabiidiğini de eklerseniz, yörenin Ankara'dan nasıl uzak düştüğünü daha iyi anlarsmız. Cumhurbaşkanı Evren, bu gezisinde işte bu gerçeklerden harekeı ediyor ve bu amaçla beş gün sürecek bir gezi programı düzenliyor. 13141516 İzmirspor Göztepe: 0 Bandırmaspor Adanaspor: 0 Babaeski Galata: 1 Eczacıbaşı basketbol Kayseri Demirspor Gaziosmanpaşa: 1 kış okulu jB) GRUBU TAKIMLAR O G B M A ¥ P Balıkesir Kayseri Konyaspor T.l.Y.Erkut Adana Kütahya Y.Afyon Göztepe Y.Salihli M.t.Yurdu Izmirspor Burdurspor Muğlaspor Bandırma Sitespor Kırıkkale 4 4 3 6 3 3 3 3 3 2 1 6 6 6 6 6 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 42 42 2 3 2 3 2 3 2 3 14 10 8 8 9 11 7 10 7 6 8 5 3 7 5 3 5 10 6 9 5 8 4 7 6 7 9 7 6 7 8 6 9 6 9 5 10 4 8 4 6 4 12 4 10 4 8 4 Puan durumları TAKIMLARO.G. B.M.A.Y.P. Beşiktaş 6 4 2 8 1 10 Sakarya 6 4 1 14 8 9 Kocaeli 6 4 1 8 2 9 Ordu 6 4 1 9 5 9 F.Bahçe 6 3 3 5 1 9 3 Eskişehir 6 4 1 8 5 9 Trabzon 6 3 2 9 4 8 A.Gücü 6 3 2 7 6 8 Altay 6 2 2 7 6 6 G.Saray 6 2 2 2 7 7 6 Malatya 6 2 1 3 7 9 5 Sanyer 6 1 3 2 4 7 5 G.Birliği 6 1 2 3 811 4 Bursa 6 1 1 4 711 3 Denizli 6 1 1 4 711 3 Zonguldak 6 2 4 3 10 2 Bolu 6 1 5 3 10 2 Antalya 6 1 5 212 1 ı. LIG Eczacıbaşı basketbol kış okulu, 198485 sezonunu 20 ekimde açacak. Çahşmalar, 14 Nisan 1985 tarihine kadar önceki yıllarda olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri teorik ve pratik olarak sürdürülecek. 19701977 doğumlular arasındaki toplam 200 öğrencinin alınacağı okuhın kayıtlan, dün Levent'teki Eczacıbaşı Spor Okulu 'nda başladı. (Bastarafi 1. Sayfada) da demokrasiden, laiklikten, çağdaş eğilimden söz eden Dinçerler, şöyle bir cümle kullandı: ' 'Son zamanların deyişiyle okul, kışia, cami, hatta spor her türlü politikamn dışındadır." Bu söz üzerine salondaki herkes birbirine baktı. Acaba bundan bir süre önce, "milletvekillerini spor federasyonlannın başına getirmek isteyen ve böylelikle sporun politika yoluyla ülke çapında daha da yaygınlaşacağmı" savunan aynı Milli Eğ'tim Bakanı Dinçerier değil miydi? Ancak biz bu gözlemi bir an için bırakahm ve yeniden Cumhurbaşkanı 'nm beş gün sürecek olan gezisinin amaçlanna dönelim. Bize göre gezinin ikinci amacı deprem bötgesinde incelemeler yapmak. Zaten programa bakıldığında da açıkça görülüyor. Geride bıraktığımız aylarda Erzurum ve Kars yöresinde çeşitli köyler ve ilçeler depremden zarar görmüştü. Depremin hemen ertesi günü Cumhurbaşkanı yöreye gelmiş ve yıkılan evlerin bir an önce yapılması için devletin olanaklan seferber edilmişti. Evren'in gezideki ikinci amacı işte bu depremden hasar gören vatandaşm aradan geçen süre içinde yarasının nasıl sarıldığtnı görmek. Üzerinden bir kış geçen köyler ne oldu? Vatandaş ne yaptı? Şimdi yaklaşmakta olan kışı depremden zarar gören bu bölge nasıl karşılayacak? İşte Cumhurbaşkanı bunlan da tek tek görmek istiyor. Cumhurbaşkanı 'nın gezisinde asıt önemüamaç "Devletin varhğını bir kez daha kanıtlamak üzere" geçtiğimiz ağustos ortalarında Şemdinli ve Eruh 'ta ortaya çıkan olaylardan sonra yerinde inceleme yapmak. Gerçi bölgeye sızmış ayrılıkçı grupların, bölgedeki faaliyetlerine zaten son verilmiş. Ama, bu son verilen faaliyetlerden sonra bölge halkına, devletin elini nasıl uzatmak gerek? Bölgedeki halka Türkiye topraklarında yaşadığını bir kez daha nasıl hatırlatmak gerek? tşte Cumhurbaşkanı Evren, dün Van 'daki konuşmasında da belirttiği gibi, "Türkiye'nin nere Işveren verdi YHK kesti (Bastarafi 1. Sayfada) ri ile bağdaştınlabilmesi için çeşitli öneriler getirdiklerini bildirdiler. tşverenin önerilerini haklı bularak, benimsediği ve kendi önerileri olarak sözleşmeyi yenileyecek olan YHK'ya götürdüğünü, ancak işveren tarafla birlikte sorunun bütün ayrıntıları ile YHK üyelerine anlatılmasına karşın olumlu bir sonuç alınamadığını açıkladılar. Haberîş yöneticilerinin verdikleri bilgiye göre, işverenin % 35 artı 2000 liralık ücret artışı vermeye hazır olduğunu bildirmesine karşın, YHK sözleşmeyi <o 28 artı 2400 liralık ücret artıV şı ile yeniledi. İşverenin vermeyi kabul ettiği, ancak YHK'nın reddederek altında haklar öngördüğü diğer önemli konular ise şöyle: Ikramiye 120 gün yerine 90 günde kaldı. Yakacak yardımı 5 bin yerine 3 bin lira olarak çıktı. Ölüm yardımı 2 aylık maaş yerine 1 aylık maaş, eş ve çocukta 1 aylık maaş yerine 10 bin lira, ana babadal5günlük maaş yerine 5 bin lira, giyecek yardımı 30 bin lira yerine 10 bin lira, izin harçlığı 10 bin lira yerine 3500 lira, çocuk yardımı 1025 lira yerine 250 lira olarak kabul edildi. TEKSİF SÖZLEŞMESİ REDAKSİYONA TAKILDI Önce Halit Narin'in yurt dışına çıkacağı gerekçesi ile acele edildiği bildirilen, ancak daha sonra Narin'in yurt dışına çıkmadığı, fakat Türkîş Genel Başkanı Şevket Yumaz'ın Başkanlar Kurulu toplantısına kendi sözleşmesini bitirmiş olarak rahat girmek istediği belirtilen Teksif sözleşmesi redaksiyonda takıldı. Halit Narin ile Şevket Yılmaz'ın 22 eylül cumartesi günü ortak basın toplantısı ile anlaşmaya vardıklannı açıkladıkları sözleşme, imzaya sunulmak üzere redaksiyondan geçirilir (yazılı metin haline getirilirken) bazı maddelerde pürüzler çıktı. Metnin yazımının bu nedenle uzadığına işaret eden görüşmeci taraflar, bazı uyuşmazhk pürüzlerinin, iki başkanın yeniden bir araya gelmesi, hiç değilse telefonla anlaşmaya varmalarını gerektirecek kadar önemli olduğunu söylediler. GERÇEKLER SAPTIRILDI Öte yandan aynı işkolunda örgütlü Haklş'e bağlı Öz İplikİş Sendikası yetkilileri, NarinYılmaz ortak açıklamasında bazı gerçeklerin saptırıldığıru öne sürdüler. Çalışma Bakanhğı'ndan gelen tüm yetki belgelerinin birer fotokopisini sunan Öz Ipliklş yöneticileri, Tekstil İşveren SendikasıTeksif sözleşmesinin açıkiandığı gibi 80 bin işçiyı değil, ancak 50 bin civarında işçiyi kapsadığını bildirdiler. UNİROYAL'DE ANLAŞMA Uniroyal Lastik Fabrikası'nda çalışan bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme bağıtlandı. Birinci yıl için ücretlere ortalama 30 bin, ikinci yıl için 27 bin liralık artış sağlandığı bildirildi. Aynca 60 bin lira yakacak, 25 bin lira izin, 35 bin lira bayram harçlığı, 20 bin lira gıda, 8 bin lira ayakkabı gibi çeşitli sosyal hakların elde edildiği sözleşmeye ilişkin Petrolİş Başkanı Cevdet SeJvi bir açıklama yaptı. Selvi, "En üst düzeyde haklar elde etmemize rağmen, övünmemiz mümkün değildir" dedi. TKİ ile Türkiye Maden Işçileri Sendikası arasında 25 bin işçi için sürdürülen serbest toplu pazarhk görüşmeleri, 60 günlük süresini bu hafta sonunda tamamlayacak. Teknik yayınlar Futbol Federasyonu tarafından Türkiye 'deki teknik direktorlerle, futbol kulüplerine tngiliz ve Alman futbolunu tanıtan yaytnlar gönderiliyor. Futbol Federasyonu Eğitim İşleri Müdürü Altan Tetik, Türk futboluna Alman ve ingiUz ekolünün getirilmesiiçin, bu ülkelerin futbolfederasyonları tarafından yayunlanan teknik kitaplan Türkçeye çevirerek, kulüplere dağıttıklannı söyledi. Aynı kitaplan, teknik direktörlerin adreslerine de postaladıklanm bildiren Tetik, bu yolia teknik adamlann bu ülkelerin futbol tekniğini yakmdan izlemelerine yardmcı olduklannı kaydetti. (A) GRUBU TAKIMLAR O G B M A Y P Rizespor Giresun Erzurum Gaziantep A.D.Spor Petrolofıs tskenderun Diyarbakır Mardinspor Şekerspor Vanspor Elazığspor K.Maraş Sebatspor Ş.Urfa Sıvasspor 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 1 3 2 1 5 1 6 2 5 2 7 5 10 9 6 6 8 6 6 5 6 5 6 6 2 3 4 8 7 9 2 4 3 8 711 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 (C| GRUBU TAKIMLAR Karşıyaka Lüleburgaz PTT Genç. Altınordu Düzcespor Galata Samsun Edirnespor K.Gümrük VefaSimtel Alibeyköy Babaeski Anadolu Karabük Kırklareli Tekirdağ S.Sirkeci OG B 6 3 3 6 3 3 6 4 1 6 3 2 6 2 4 6 3 2 5 3 1 5 2 2 6 1 3 6 1 3 6 2 1 5 1 2 5 2 6 1 1 6 1 1 5 1 5 1 M A Y P 16 7 9 13 5 9 1 9 5 9 1 13 7 8 1210 8 1 6 5 8 17 3 7 1 11 8 6 2 8 7 5 2 6 8 5 3 4 7 5 2 5 8 4 3 711 4 4 7 10 3 4 411 3 4 612 2 4 212 1 Kuvvetli olmalıyız Cumhurbaşkanı Evren, konuşmasını, "Eğer bütün bu saldınlardan, bu haksız saldırılardan kurtulmak istiyorsak, kuvvetli olmak zorundayız. Aksi halde bu gibi olaylarla sık sık karşdaşacağız. Kuv>eüi olmamız gerekir derken, her sahada kuvvetli olacağız. Onun için, bütün yurt sathında dolaşırken, aman milli eğitime, okuyup yazmaya büyük önem verelim diyorum" sözleriyle bitirdi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bugün Şemdinli, Yüksekova, Hakkâri, Eruh, Siirt ve Tatvan'da incelemelerde bulunacak. Bütçe Altılı ganyan 21 bin lira verdi 30.9.1984 tarihli (lstanbul) at yanşlannda: 6 7ı ganyan: 2/1/4 / 4 / 3 / 3 kombinesini bilenler 21.022.90, 3'lü ganyan: 4 / 3 / 3 kombinesini bilenler 372.20, 3'lü bahis: 3/5/6 nolu atlan sırası ile bilenler 719.40 lira kazandüar. HAFTANIN SPOR ÇIZELGESI FUTBOL 3 ekim çarşamba: Avrupa Şampiyon Kulüpler'de Trabzonspor, Dinyeper ile S.Birliği'nde Kupa Galipleri'nde, Beşiktaş Rapid Wien ile Istanbul'da UEFA Kupası'nda Fenerbahçe İtalya'da Fiorentina ile ilk tur rövanş karşılaşmalarını yapacak"1ar. 6 ekim cumartesi: Sarıyer Zonguldakspor (l.Lig), İzmirspor Göztepe, Karagümrük Alibeyköy, Vefa Simtel Edirnespor, Altmordu Anodulu (2.Lig), 7 ekim pazar: Beşiktaş Orduspor, G.Birliği Kocaelispor, Denizlispor Fenerbahçe (Ist) Altay Trabzonspor, Malatyaspor Ankaragücü, Antalyaspor Eskişehirspor Bursaspor Galatasaray, Boluspor Sakaryaspor, (2.Lig) Ad.D.Spor Petrolofıs, Elazığspor Şekerspor, îskenderunspor Giresunspor, Sivasspor Sebatspor, Erzurumspor Mardmspor, Kahramanmaraş Diyarbakırspor, Şanlıurfa Vanspor, Gaziantepspor Rizespor, Mersin Id.Y Kütahyaspor, Balıkesirspor Kayseri, Bandırmaspor Adanaspor, Y.Afyonspor Konyaspor, Muğlaspor Sitespor, Kırıkkale Tarsus İd. Y.Erkutspor, Burdurspor Y.Salihlispor, S.Sirkeci Karabükspor Düzcespor Lüleburgazspor, Kırklareli Tekirdağspor, Babaeski Galata, Samsunspor Karşıyaka, BASKETBOL Türkiye Deplasmanıl Basketbol Ligi hafta sonu yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. 6 ekim cumartesi: Kolej Çukurova, Fenerbahçe Eczacıbaşı, Beşiktaş İTÜ, 7 ekim pazar: A.Hisarı TOFAŞ, Efes PUsen Galatasaray, Avrupa Kupa Galiplerinde (bugün) tzmir Atatürk Spor Salonu'nda Karşıyaka, Bulgaristan'ın Pleven takımı ile karşılaşacak. Koraç Kupası'nda 3 ekim günü l.T.Ü, Bulgaristan'ın Varna, 4 ekimde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Efes Pilsen Çekoslavak Pardubiçe ile Istanbul'da karşı karşıya gelecekler. VOLEYBOL 6 ekim cumartesi: Beşiktaş Beykoz, Altınyurt G.Saray, Flement Petrolofis, 7 ekim pazar: Eczacıbaşı Otomarsan, Arçelik S.K.Gücü, Makospor AEG Eti, Oyak Reno Kolej. Denktaş, parti liderlerine bilgi verecek LEFKOŞE (Cumhuriyet) KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Bakanlar Kurulu'na New York görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Saat 11.00'de başlayan toplantıdan ayrılırken basın yayın mensuplanna 5 ekimde siyasi parti liderlerini toplantıya çağırarak son gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini, ikinci dönem Kıbrıs görüşmelerine katılmak üzere 12 ekimde adadan ayrılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Bakanlar Kurulu toplantısından once de Başbakan Nejat Konuk'u kabul ederek görüştü. ACI KAYBIM Değerli varhğım, can yoldaşım, yaşam gücüm, eşsiz insan MELEK'imi kaybettim. Anısmı sonsuza dek yaşatacağım. NİLSUN İNCE (Bastarafi 1. Sayfada) ler ise 245 bin lira alacaklar. 1 temmuzdan geçerli olacak yasa uyarınca milletvekillerine 4 aylık fark ödenecek. Temsil ödeneklerine ilişkin iki yasa geri gönderme gerekçesindeki hususlar dikkate alınmadan aynen benimsendi. Ancak, bu iki yasada bazı değişiklikler yapıldığı için Anayasa'mn 84. maddesi uyarınca Meclis'ten de bu şekilde geçerse Cumhurbaşkanı, anılan yasayı yeniden Meclise gönderebilecek. Maliye ve Gümrük Bakanı Vurai Ankan'ın katılmadığı, hükümeti bir devlet memurunun temsil ettiği Bütçe Komisyonu'nda milletvekili aylıklan ile ilgili yasarun veto edilmesinin üyelerin gururuna dokunduğu belirtildi. Komisyon Başkanı ANAP'h Metin Emiroğlu da, "Meclis kendi maaşı konusunda Anayasa'mn verdiği hakkı daha az kullanarak jest yapmışıır" dedi. Milletvekillerinin, veto edilen yasada 272 bin lira maaş almaları öngörülüyordu. Bu durumda, 27 bin lira daha az maaş alacaklar. TBMM Başkanı ve Başbakan'a 61 bin 500'er, başkanvekilleri ve bakanlara 41 bin, idareci ve divan kâtiplerine ise 37 bin 500'er lira (veto edilen yasadaki gibi) temsil ödeneği verilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog