Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli © ESBANK «tedbirlive kararlı" Cu m h u 61. Yıl; Sayı: 21586 Kurucusu: Yunus Nadi İdam eezası: Idam cezasının kaldırılmasını isteyenler, bizler için idam istiyorlar. Af: Anayasamıza koyduk. Anarşik olaylara kanşanları Meclis de affedemez. Cezaevleri: Cezaevlerini denetledik. GOrüldü ki, onların ileri sürdükleri olaylann hiçbiri cereyan elmiyor. K& T>ER SANESİ Üniversiteye Hazırlık Kursları Lise sonlar 6 Ekim Beklemeliler 15 Ekim Cağaloğlu/ htanbul Tel: 522 24 60 Üııiversite açıldı Evren: Ihanet odakları başta üniversiteyi seçer Jniversiteler düşünce hayatım geliştiren ve yücelten, milletlerin geleceklerine şekil ve yön veren, geri kalmışlığa, geriye dönme heveslerine ve her türlü tutuculuğa, bağnazlığa ve yobazlığa karşı daima çağdaşlaşmadan yana, dimdik ayakta duran ve ilim ve bilim kaleleridir. MJniversite mensupları, özerk eğitim kavramım kasten yanlış yorumlayan ve bunun istismarını planlayan malum mihrakların oyunlarına gelmeyiniz. m • 322 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI Y4PTI £ / üniversiteden 21'inde 198485 öğretim yılı dün düzenlenen törenlerle başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Kenan Evren. Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nin açılışına katılırken, Başbakan Turgut Özal da Ankara Üniversitesi'nin açıhşında bulundu. Istanbul Üniversitesi'nin açılışına ise Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan katıldı. Bakanların bir bölümii de öteki üniversitelerin açılışına katıldılar. Yeni öğretim yılma dün başlamayan 6 üniversite, bugün ve cuma günü açılacak. Üniversitelerde bu yıl 322 bin öğrenci eğitim görecek. 27 üniversitede görev alacak öğretim elemanı sayısı ise 20 bin dolayında. Evren: ABD Kongresi bîze karşı oyuna gelmemeliydi Çok amaçh bir gezi Izlenimler YALÇIN DOĞAN VAN Cumhurbaşkanı Kenan Evren, eğer yanlış hatırlamıyorsak, yurt içmde en uzun süren gezilerinden birine Van'da başladı. Beş gun surecek gezi çeşıtlı incelemeler, çeşitli amaçlar Anarşi: Şemdinli ve gerçekleştirmeye yönelik. Eruh'ta çirkin olaylar 1982 yılında Evren 'in direktibaşlatmak istediler. fı ile kurulan 100. Yıl Üniversitesi Van 'da bu yıl üçüncü ders Erken seçim: Yurdu yılına başlıyor. Van 'da bir üniyeniden seçım havasına versite kurulması düşüncesi sokmak, böylece memleketi 1937'ye kadar inıyor. Bu tarihyıpratmak istiyorlar. te Mustafa Kemal, Van 'da üniversite kurulması konusunda haMaksatlt haberler: zırlıklara geçilmesim istemış, anBeni halkın gözünde küçük cak bu istek 45 yıl sonra gerçekdüşürmek için akla hayale leştirilebilmişti. Van'daki 100. gelmeyen yalanlar EVRENHALKA HİTAPEDİYOR Cumhurbaşkanı Kenan Evren, beş gün surecek Doğu gezisinin Yıl Üniversitesi'nin Eğitim, Veilk durağı Van 'da halka hitap etti, 100. Yıl Üniversitesi'nin açılışında bulundu. (Fotoğraf: a.a.) düzüyorlar. teriner, Ziraat Fakulteleri bulusabah Cumhurbaşkanhğı Konse nuyor den harekele geçerlerse aynı ce konuşmasında, "Memleketi bir YALÇIN D O Ğ A N Evren'in ilk amacı hem 1982 yi üyeleri Tahsin Şahinkaya, Nevabı daha sert alacaklardır" de an evvel erken seçim ortamına VAN Cumhurbaşkanı Ke di. Evren, "Ermeni mesele getirip, yurdu yeniden seçim ha jat Tümer ve Milli Eğitim, Genç yılında öğretime açılan bu ünilik ve Spor Bakanı Vebbi Din versiteyi görmek, yeni öğretim nan Evren, Doğu gezisinin ilk si"nin amacının da Türkiye'yi vasına sokmak, böylece memleçerier'le birlikte Van'a geldi. yılında lum öğrenci ve öğretim durağı Van'da halka hitaben parçalamak olduğunu belirterek, keti yıpratmak istiyorlar" dedi Havaalanında törenle karşılanan uyelerine seslenmek, hem deyeni yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve parlamentonun üzerinde hiç"O canilerin giriştikleri bu yeni Cumhurbaşkanı Evren, beş gün yapılacak üniversite binalarmm bölmek ve parçalamak isteyen oyuna ABD Kongresi'nin alet bir kuvvetin olmadığını söyledi. lerin demokrasiye dönüşten ya olmamasını beklerdik. Bizi tesel Cumhurbaşkanı Evren, Türkisürecek Doğu gezisinin ilk gu temelini atmak. rarlanarak entrikalar başlattık li eden husus. ABD yonetiminin 100. Yıl Üniversitesi'nin öğrenünde Van'da incelemelerde buye'ye yönelik saldınların sürecelarını söyledi. Cumhurbaşkanı lundu. 100. Yıl Üniversitesi'nde time açılışı sırasında Rektörden bu oyuna gelmemesi \e bunu ön ğine değinerek, bu haksız saldıEvren, Şemdinli ve Enıh'ta olay lemek için biiyiık gayret göster rılardan kurtulmanın tek yolu yeni öğretim yılının açılışına ka sonra Milli Eğitim Gençlik ve çıkartanlann karşılannda devle miş olmasıdır" dedi. Cumhurtılan ve bir grup öğretim üyesi ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler de nun her alanda kuvvetli olmak tin guçlerini görerek pişman olöğrenci ile yemek yiyen Cum bir konuşma yaptı. Konuşmasınolduğunu bildirdi. başkanı Kenan Evren, "erken duklannı bildirerek, "Eger yeni seçim" konusuna da değindiği (Arkası Sa. 11. Sü. 4'de) Cumhurbaşkanı Evren, dün (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) 50 TL. 2 Ekim 1984 Salı EVREN: Malum mihraklarm oyunlanna gelmeyiniz. Ozal: Araştırmalara yönelik tedbir aknmalı Onümüzdeki dönem kavga değil, birlik ve beraberlik içinde bir çalışma dönemidir. Devleti yıkmak isteyenler, ilk hedef olarak üniversiteleri seçmişlerdir. Demokrasi görüntüsü içinde hürriyetleri yok etmenin Türkiye sınırları içinde mümkün olmadığını herkes bilmelidir. MMazır reçeteler, basmakalıp doktrinlerle bir yere ulaşmak mümkün değildir. llmi metotlarla, ÖZAL: Onümüzdeki dönem ülkeyi tanıyarak ve ancak çalışarak yükselebiliriz. birlik beraberlik dönemi. Inönü: Üniversitelerde biümsel özerklik yok t)niversitelerimizde ruh yok. Bir süredir çalışma, araştırma arzusu ve serbest düşünme özellikleri kaybedildi. Ben bunu bilimsel özerklik ortadan kalktı, diye nitelendiriyorum. ff ilimsel özerkliği olmayan üniversite, kanadı kırık bir kuş gibidir. Ne kadar çabalarsa çabalasın, uçamaz. Serbest düşünebilen, araştırma yapabilen kimseler yetiştirilemez, tJniversitelerimizden 1402 sayılı yasa nedeniyle aynlanlar, geri alınmalıdır. İNÖNÜ: Serbest düşünme özelliği kaybedildi. tşveren verdi YHK kesti Altılı Ganyan talihlisi anlatıyor: İşverenin 10 bin PTT işçisi için yüzde 35 artı 2000 liralık ücret artışı vermeye hazır olduğunu bıldirmesine karşm, YHK sözleşmeyi yüzde 28 artı 2400 liralık ücret artışı ile yenüedi. YHK, işverenden gelen çeşitli sosyal haklara ilişkin artış önerilerini de reddetti. Halit Narin ve Şevket Yılmaz'ın anlaşmaya vardıklarım açıkladıkları Teksif sözleşmesinde bazı maddelerde purüzler çıktı. tşSendika Servisi YHK'nın işverenin de üzerinde hak verilmesi önerisini reddederek, 10 bin PTT işçisine duşuk ücret ve sosyal haklarla sözleşme bağıtlaması tepki yarattı. HaberTş yöneticileri, YHK'nın işverenin fazla vermek zorunluluğunu duyması ve ısrarına rağmen aldığı kararı "ciddiyetsizlik" olarak nitelediler. İşçiden yana değil, işçinin karşısında olduğunun bir kuvvetli kanıtı daha olarak tanımladılar. Türkİş'e bağlı Haberîş Sendikası'nın 3 yıl süreli sözleşmesinin 3. yıl zammını karara bağlayan YHK, bu arada işverenden gelen çeşitli sosyal haklara ilişkin artış önerilerini de reddetti. Haberlş Sendikası yöneticileri sözleşmenin YHK'da incelenmesinden önce işverenle görüşme yaptıklarmı ve işçilerin yaşam koşullarının günumüz gerçekle(Arkası Sa. 11, Sü. 7'dej 131 müyonluk kuponu kızım doldurdu m ilk gün kalabalık olur diye parayı almaya gelmedim. Arkadaşlarla balığa çıktım, akşam da meyhanede içük. 4 m 5 yıldır Altılı Ganyan oynarım. Daha önce de 80 bin lira almıştım. Parayı almaya daha kalabalık gelecektik, uma arkadaşlar herhalde bu kadarım uygun buldular. Herhalde korumak için geldiler. Haber Merkezi Altılı Ganyan'ı "meçhul kadın mı?" yoksa garson "Mustafa Arar mı?" kazandı diye araştırılırken, Galatalı alüminyum kaplamacısı Recep Kolcu (32) dün Veliefendi Hipodromuna giderek 131 milyonluk çeki cebine koydu ve bankaya yatırdı. Beraberindeki 10 arkadaşı ve bir grup gazeteciyle Veliefendi'den Karaköy'de Vakıflar Bankası Şubesi'ne giden Kolcu, gazetecilerin soru yağmurunu, "Bunaldım artık" diye yanıtladı. Gerçekten Türkiye'nin en büyük KUPONU KIZIM DOLDURDU131 milyon gibi bir paranın ta ikramiyesini aldıktan sonra Relihlisi olan Recep Kolcu, "Kuponu 7yasmdaki kızım doldurdu. Ben cep'in en sıkıntılı dönemi başlabazı takviyeler yaptım" diyor. Kolcu, dün parasmı çekip hesabına dı. Herkes merak ediyordu: bankaya yatırdıktan sonra, Kadıköy'de kızını evden getirtip park "Recep, 131 milyonla ne yapata gazetecilere poz verdi. (Fotoğraf: ASENA ÖZKAN) cak?" Kadıköy Mühurdar'da çalıştığı kahvehanenin ocağında dün sabah işine başlayan Mustafa Arar, sürekli gazeteciler ve bankacılar tarafından aranmaya başlandı. "Vallahi böyle bir şey yok" diyordu, "Arkadaşlar, daha doğrusu aramın açık oldugu ağabeyim çıkarmış. Aslı yok, ben bileti o gun yırttım. Dordiincu ayakta takıldı. dün de (pazar) koşulara gittim, gene 4. ayakta takıldım." Evet, Arar gun boyu bu yanıtları verirken, Altılı Ganyan'ın "gerçek talihli"si Recep Kolcu, çoktan ikramiyesine kavuşmuştu. Veliefendi'de Müşterek Bahisler Müdürluğu'nün önü saat da(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) Ankan: Ozgürlük laik düşüncededir Anayasamızda vurgulanmış bulunan düşüncede laiklik ilkesi, kişinin temel hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik sistemde hukukun üstünlüğünü korumada etkin bir araç niteliği taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde araştırma geliştirmeye tahsis edilen kaynaklar, GSMH'nin yüzde 23'üne ulaşırken, gelişme yolundaki ülkelerde yüzde 0.1'e dahi ulaşmamaktadır. Türkiye'de ise bu oran yüzde 0.24 dolaymdadır. ARIKAN: Demokrasinin işlemesine partiler engel. Dinçerler: Eğitim milli ve laik olmahdır Okul, cami, kışla ve spor her türlü siyasi etkinin üstünde tutulmalıdır. 12 Eylül'den sonra başlatılan cehaletle savaş harekâtı çok güzel sonuçlara ulaşmıştır. Okumayazma oranımız yüzde 80'e varmıştır. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, âli bir toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Haberleri & Sayfada DtNÇERLER: Okumayazma oranı yüzde 80'e vardı. \azar: 24 Ocak'ın selameti için yeni yaklaşuıılar önerdik ODALAB BİRLİĞ1BASKAJNTNDAN: 2 4 Ocak'ta ortaya konan sistemin dışında mı bir şey söyiedik? Hayır. Kalkman bir ülkede döviz bolsa, yatmmlarda bir çarpıklık var demektir. t£.üçük işletmeler daha çok sıkıntıdadır. Bu nedenle Anadolu'nun sesi daha çok çıkmaktadır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yazar, geçtiğimiz hafta Giresun'da yaptığı konuşmada hüküınete 13 ilke önermesini değerlendırirken, "24 Ocak'ta ortaya konan sistemin dışında mı bir şey söyiedik? Hayır " dedi. Mehmet Yazar, ana felsefede ve ilkelerde bir sapmaları olmadığını da belirterek, " 2 4 Ocak'ta ortaya konan ve inandıgımız serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin selameti için yeni vaklaşımlar oneriyonız" dedi. Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, Giresun'daki Karadeniz bölge toplantısındaki konuşması konusunda gazetecilerle yaptığı söyleşide, bugüne değin yaptığı konuşmaların sürekli ekonomi içinde kaldığını ifade etti. Yazar, Odalar Birliği'nin hükumete önerdiği 13 ilkenin bir alternatif politika olup olmadığı yolundaki soruyu yanıtlarken, şöyle dedi: "24 Ocak'ta ortaya konan sistemin dışında mı bir şey önerdik? Hayır. Ana felsefede, ilkelerde bir sapmamız yoktur. tstegimiz.bu ana ilkelere ulaşmada kullanılan ekonomik araç ve tedbirlcrin zaman içinde, gelişen sartlara göre yeni tedbirlerle takviye edilmesidir." Faiz konusunda yaptıkları önerinin yüksek ya da alçak faiz değil gerçekçi faiz belirlenmesi yönünde olduğunu anlatan Mehmet Yazar, şoyle konuştu: "Pekiyi, uygulanan faiz gerçekçi faiz değil mi? Enflasyonla beraber tırmanma yanşına giren faiz, bazı sebepierle, bazı tahmin yanılgılarıyla, gereğinden fazla tırmandmlmış faizdir. Enflasyonun üzerinde faiz verilmesi doğrudur. Ama uygulamada >elmiyor. Çıinku enflasyon beklentisinin ülmaması gerekiyor. Enflasyon hedefini belirtemişseniz, (Arkası Sa. 8, Sü. 3'de) Doğramacı, tıp kitabının yakılmasını ayıpladı Haberi 12. Sayfada YUNANtSTAN'IN FIR HATTI tÇİN YENİ PROTESTO GİRİŞİMİ Haberi 7. Sayfada • Radikaller buluştu • İngiltere'de işçilerin kurultayı başladı 3. Sayfada • Dışsatımda ağustos sıçraması: 580 milyon dolar 9. Sayfada • İspanyollar matador için gözyaşı döküyor • Amerikaltlar tartışıyor: Michael siyah mı, kahverengi mi? 12. Sayfada Bütçe Komisyonu, milletvekili ayhklarmı "veto"ya uydıırdu Mi>omisyon, temsil ödeneklerine ilişkin iki yasayı geri gönderme gerekçesindeki hususları dikkate almadan aynen benimsedi. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosn) Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından veto edilen milletvekili aylıklarma ilişkin yasa geri gönderme gerekcesi doğrultusunda değiştirilirken, Başbakan ve Bakanlar ile TBMM Başkanı ve Divan üyelerinin temsil ödeneklerine ilişkin iki yasa Bütçe Komisyonu'nda aynen benimsendi. MUletvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre en yüksek memurun almakta olduğu aylık (ek gösterge dahil) mali, sosyal haklar ve yardımlar ile zam ve tazminatların toplamı kadar ödenek, onun yansı kadar da yolluk alacaklar. Buna göre, He milletvekillerinin eline ayda 245 bin lira geçecek. Emekli uye(Arkası Sa. 11, Su. 8'dej UĞUR MUMCU GÖZLEM İslam... Imar affı süresi doldu, 1 milyon yapı hâlâ kaçak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İma'r affı için uzatılan başvuru süresi dün sona erdi. Sürenin uzatılmasına rağmen başvurular yine de beklenen düzeye ulaşmadı. Yürürlükten kaldırılan 2805 sayılı eski Imar Affı Yasası'na gore başvuranlarla birlikte 1 milyon 450 bin dolayında başvuru olduğu, 1 milyona yakın gecekondu hak sahibinin 2981 sayılı yeni İmar Aft'ı Yasası'na göre başvuruda bulunmadığı belirlendi. Başvuruda bulunmayanlann .* işgal ettikleri arazilerin kiralannı ödemelerini ongören bir yasa değişikliği üzerinde çalışıldığı öğrenilirken Bayındırlık ve Iskân Bakanı Safa Giray, "Devlet arazisi üzerinde kimseyi bedava oturtmayız " dedi. ]M (Arkası üa, x, Sü. 6'da) fl Râbitatül • Âlemül "Râbitatül Âlemül İslam" şeriat düzeni üzerine İslam Devletleri Birliği kurmak isteyen bir kuruluştur. Bu kuruluşun maddi destekçisi "Aramco" adlı bir Amerikan petrol şirketidir. Kuruluşun, "Hicri Recep 1383" tarihinde Mek(Arkası Sa. 11. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog