Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK «tedbirli ve kararlı* Cu m h u r iyet 61. Yü; Sayı: 21599 Kurucusu: Yunus Nadi kava ilçesinin Etokuzelma köyünde düzenlenen operasyon sırasında bir yurttaşımız öldü, bir yurttasınuz da yaralandı. Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Daire BaşkanlığTnın konuya ilişkin açıklaması şöyle: "13 Ekim 1984 gecesi Erzuram Ui Şeukaya Bcesi Dokuzelma koyune geîen silatalı iki teröristin buiunduklan ev köy halkının da yardtmlanyla güvenlik kurvetlerinee kuşatılmış, çıkan miısademe sonucunda bolucü bir örgate mensup 2 terörist ölu olarak ele gecirümisür. Teroristlerin üzerlerinde bir adet tufek, bir adet makineli tabaoca, bir adet tabanca, bu silahlara ait mermiler ve iki çanta dolusu örgutsel doknman bulunmuştur. Operasyonlara devam edilmektedir. Bu olaydan ayn olarak yine aynı gece bir ihban degeriendiren güvenlik kuvvetlerinin Adana Ui Osmaniye ilçesine baglı Zorknm Yaylası'ndaki evlerden birinden çıkan ve dur ihtanna uymayan yıkıcı bir orgute mensup iki teroristle giriştikleri musademe sonucu teröristlerden btri olu olarak ele geçirflmiştir. Teröristin uzerinde bir adet kaleşnikof tufek, bir adet tabanca, bir adet d bombası, 94 bin Turk Urası ve 6 bin 470 mark bulunmuştur. Aynca banndıklan yerde kunılmaya hazır bir çadır, örgütsel nottar, iki kişiye 15 gnn yeterli yiyecek, bir durbıin, bir radyo, bir dolu şarjor ve mutfak eşjası ele geçirilmiştir. Difer Ceroristin ararunasına devam edilraektedir." öte yandan Hakkâri' de 9 ekim günü 7 arkadaşıyla bırlikte şehıt edilen er Osraan (Arkası Sa. 8, Sü. 3'de) KAVRAM RSANESÎ Hazırhk Kurslan Lise sonlar 20 Ekim Beklemeliler 31 Ekim Aksam Kursu 26 Ekim Lalelı/tSTANBUL 522 75 74 528 64 37 Halefoğlu Irak'ta Bakatu Evren'in mesajuu Saddam Hüseyirte sundu Ebışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ye Genelkurmay 2. Başkanı Necdet Öztorun, Bağdat'ta sınır güvenliğiyle ilgili olarak Iraklı yetkililerle görüşmeler yapacak. fjrzurum'un Şenkaya ilçesi ile Adana Osmaniye'de, bölücü ve yıkıcı örgütlere mensup 3 teröristin ölü olarak ele geçirilaiği açıklandı. Operasyonlarda bir yurttaş öldü, bir yurttaş da yaralandu Kaçan bir terörist aramyor. ANKARA (Cnmhuriyet Biirosa) Dışişleri Bakanı Vahit Hakfogiu, Genelkurmay.2. Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun ile birlıkte sınır guvenüği konulannı görüşmek uzere, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Irak Devlet Başkanı Saddam Httseyin tarafından kabul edilen Dışişlen Bakanı Halefoğlu, kendisine Cumhurbaşkanı Kenan Evrea'in bir mesajını sundu. Vahit Halefoğlu ve Orgeneral Necdet öztorun'a Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı yetküileri de eşlik ediyor. Bu arada Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Daire Başkanılığı'nca dün yapılan açıkiamada, Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Adana'nın Osmaniye ilçesinde güvenlik kuvvetlerinin önceki gece yaptıkları operasyonlarda, bölücu ve yıkıcı örgiite mensup 3 teröristin ölü olarak ele geçırildiği bildinldi. Şen ABD kıskacında Nikaragua 50 TL. 15 Ekim 1984 Pazartesi Doğuda "dikişli" kalkınma Başbakanlık Başdanışmanı Adnan Kahveci yönetiminde başlatılan çalışma, doğu ve guneydoğulu ev kadınlarma sipariş veren konfeksiyonculara "teşvik" uygulayarak, yatınmlan özendirmeyi ve ış olanaklan açmayı amaçlıyor. Ekonomi Servisi Yatırımcıları doğu ve güneydoğu da yatırıma özendirmek ve bunun yanı sıra bu bölgedeki ev kadınlarma evlennden çıkmadan iş ve gelir olanağı sağlamak amacıyla Başbakanlık Baş Danışmaru Adnan Kahveci başkanhğında bir çalışma başlaııldı. Bulgede evlere fason uretim için sipariş verecek konfeksiyonculara "kapsamlı" teşvik olanaklan sağlanacak. ANKA ajansımn haberine göre bu çalışmalardan ilki olan "Konfeksiyona dayalı ev ekonomisi" programı, doğu ve guneydoğudaki evlere konfeksıyon dalında fason uretim sıparışlen verilmesıni öngöniyor. Türkiye'deki konfeksıyon üretiasi ve ihracatçılarının bu araaçla tek tek saptandığı belirtüıyor. Konuyla ilgili olarak görüşlerıne başvurdugumuz Başbakanlık Baş Danışmaru Adnan Kahveci tekstilcilerin Doğu'ya gitmekten çekindiklerini hatırlatarak, paıti farkı gözetmeksizin yerel belediyeler aracüığıyL. tekstilcilerle yöredeki ev kadınlaruu işbirlığine yöneltmek amacında (Arkası Sa. 8, Sü. l'de) ÇOCUK GERtLLALAR FSLN'nin silahb gucunun bir bolumünü de oldukça kü • çük yastaki gerülalar oluşturuyor. Devrim oncesi, bu çocuk gerillalann verdiği mü cadeie hâtâ hatırlanıyor. Honduras suunndaki "Contra"lann saldınlannın yoiun laşması, bu çocuklarm süah altmda kabna suresM uvttıyor.(Fotoğraf:CUMHURIYET) Muhabirimiz Ziya Özkâhyaoğlu,devrimin beşinci yıldönümünde Nikaragua'daydı JK>rto Corrinto'da, gözlerinden nefret okunan bir yerel Sandinista yöneticisi konuşuyor: Limana açılan kanala 600 mayın döşediler. Bunlan karides avında kullanılan balıkçı tekneleriyle temizledik. Petrol depolannı bombaladılar, 60 bin galon petrol yandı. Devrimden sonra Nikaragua'yı terk etmeyip kahve üretmeye devam eden Noel Rivera'yı gören son yabancılar belki de bizdik. Bize, "Benim adım Reagan'dır; ona söyleyin, bize kredi versin, Contralara yarduna da devam etsin" diyen Noel, bu konuşmadan beş gün sonra Contralar tarafından işkenceyle öldürüldü. Çarşambaya Curahuriyet'te BİR ALMANCT KESİN DÖNÜŞ YAPTI Gurbet bittu şimdi sıra Türkiye'ye aüşmakta Salim Akgöz Yeşilköy 15 yıl Almanya'da Havalimanına maden işçiliği yapan indiğinde hava çok Salim Akgöz Almancayı "zar zor" sıcaktı. konuşuyor. Buna rağmen Almanya'da doğan ceketini sırtından üç çocuğu çıkarmamıştı. Ceketini çıkarmayışını aynı zorluğu şöyle açıkladı: Türkçe konuşmakta Türkiye'nin çekiyor. sıcağına öyle hasret YALÇIH PEKŞEN'in kalmıştım ki. Yaa dtzisi 14. Sayfada TürkAmerikan İş Konferansı başhyor Cumhuriyet'in parasız ekini bugün ve her pazartesi bayinizden isteyiniz dün sona erdi. Fuann son gününde Yıldız Büyük Mabeyn Dmresinde yapüan muzayedede, bir köylü kızının 12 yaşında başlayıp 16 yaşında bitirebildiği 1,5 metre kare büyüklüğündeki ipek Hereke seccade 25 milyon liraya satıldı. İpek seccadeyi tek bafina 4 yüda dokuyan kııın gözlerinin daha sonra kör olduğu öğrenüdi. Hah Fuan hapsamında Antik KoUksiyon A.Ş. tarafından organize edilen hah müzayedelerinin uçüncü ve sonuncusunda satışa çıkanlan ipek Hereke seccadeyi işadamı Tuncay Şardan satot aldj. Yalova'nm Sugören köyünde dokunan ipek seccadenin bir (Arkası Sa. 8, Su. 3'de) 25 müyona aldt, 50'ye satacak ABD, ocakta SİSCO anlatiyor KIBRISTA E N SICAK G Ü N L E R tekstiliınize yeni veı^i koyacak lR/ashıngton Buyükelçımiz Şükrü Elekdağ, "ABD'nin Türk tekstuine koyacağı vergımn geçıci olacağı kanısmdayım" dedi. MBir ABD'h ısadamv Türklerle ortak yatınma gitmezsek, Ortadoğu pazarmda Japonlarla rekabet şansımız kalmıyor. UFUK GÛLDEMIR Ozal ısrarlı: Santral Gökova'ya kurulacak Başbakan "Herkes bilir bilmez kendine göre fikir ortaya koyuyor. Çevreyi kirletmemesi için tüm teknik imkânlan kullanacağız, Bacası ona göre yapılır, gerekirsefiltretakılır" dedi. MİLAS/tSTANBUL (Cumhuriyet) Gökova korfezinde kurulması planlanan Kemerköy termik santraknın başka bir yere alınacağı bıçıminde dun çıkan haberler Turkevleri köylulerini bir gunluk sevince boğdu. Başbakan Turgut Özal, dün Istanbul'da gazetecilere Gökova için bir inceleme yaptırdığını, ancak santralın yerinin değişmeyeceğini açıkladı. özal, "Santral yine o crvara kurulacak. Bir kilometre içerde veya dışarda. Dogayı da kirletmez merak etmeyin" dedi. Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa 30 metre uzunluğunda bir dilekçe götureceği açıklanan 45 kişilik heyet, ilk "sevinçli" haberden sonra dun akşam 4 kişi olarak Ankara'ya gitti. Termik santral için yeni bir yer seçiminm yapılacağı yolundaki haberlerin dün sabah Turkevleri köyune ulaşması adeta bayram sevinci yarattı. Santralın yapılmasını engellemek için uzun sureden beri direnen kadınlar, bir gazetedeki bu haber uze(Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Haberi 7. Sayfada 3. lig'de 121 gol atıldı Profesyonel Türkiye Futbol Liglerinde toplam 91 maç • oynandı. 185 golün atıldığı 52 kentteki karşılaşmalarda binin üstünde futbolcunun mücadelesini, yarım milyona yakın futbolsever izledi. Spor haberterimiz 1 0 , 1 1 , 1 2 ve 13. sayfalanta MEMURLARA YILBAŞI ZAMMININ FORMÜLÜ BELLÎ OLDU Haberi 6. Sayfada KIBRIS BU ODADA KONUŞULDU Nixon, Kissinger, Sisco... Beyazsaray'da kanu Kıbns değiL. Bu kez Suveyş Kanah'nı konusuyorlar. Ama KıbnsU da bu odada konustutar. Aktörler de aynıydı. Gökova Körfezi İçin Kavga... O i k m e t Çetinkaya da yazdı; Halikarnas Balıkçısı şöyte tanımlarmış Gökova Körfezıni: "kalya'yı gör de 61, derier Yok canım, Gökava dolaylannı gör de yaşa..." Bir de Sabahattin Eyüboğlu'nun bir sözü var. "Halıkamas Balıkçısı'nı cennete götürmüşter, 'Hanı Gökova?' demiş..." işte bu Gökova Körfezi için şu günlerde gerçekten güzel bir kavga verılmektedır. Kavganın güzelltği bir kere çağdaşlığından kaynaklanıyor. Hedefi, cennet gıbı bir doğa parçasının vartığını sürdurebılmesı ve çevre kırlenmesı gıbı bir tehlıkeden kurtarılmasıdır. Bu hedefe varabılmek ıçın de bir termik santralın Körfez'de kurulmasının önlenmesı gerekmektedir.. Gökova Körfezi'nin Turkevteri ve ören köyleri civcirında Kemerköy Termik Santralı'nın (Arkaa Sa. 8, Sü. l'de) HASAN CEMAL +s Ecevit bana mtithiş zeki, açıksözlu ve kararlı olduğu izlenimini verdi. Gerekirse müdahale edebileceğini bana hissettirirken salt sivil yönetımin kararlılığını değil, bizimle öteden beri yakın ilışkileri olan Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını da yansıtıyordu. Yunanlıların Kıbrıs'a denız yoluyla silah yolladıklan iddiaları vardı. Bu konuda verdiklen tavız, limana gelen Yunan gemilerinin yükünü kontrol etmesi için BM Barış Gücü'ne izin vermekti. Birkaç ufak tefek taviz vermeye daha yanaşıyorlardı. Hayal kırıklığma uğramıştım. Sordum: "Savaşı durdurmak için vereceğiniz btitün taviz bu mu?" Yunanlı general yanıt verdi: "Bu çok bile..." Fedemsyonu kabul edemezdik WASHINGTON Joseoh \VASHI\r.TON Joseph Sisco ile göruşmemızde sıra Kıbns bunahmını ya da kendı deyımiyle "olası bir TürkYunan Savaşı"nı Önlemek amacıyla yuruttüğü arabuluculuk çabalarına ilişkin izlenimlerine gelmişti. Sisco'dan Londra'da Ecevit ile yaptığı göruşmeyı ve Atina'da Yunan cuntasının yetkilîlenyle yaptığı göruşmelerin perde arkasını öğreniyoruz. Kıbns'taki darbenin zamınbmoa ile Turkiye'de haşhaş ekimi >asağının kaldınlması ara. «bimi %acaâının Lalrlınlması arasında ilginç bir tarih kesişmesi var. Bu kesişme ABD yönetiminin gözune çarpmış raıydı? SİSÇOEvet evet... Hatırlıyorum.. O dönemde Türk hükümetiyle ABD yönetimı arasında haşhaş ekimi yasağı konusunda yoğun ve derın görüşmeler yapılıyordu. Ama fikrimi sorarsanız, haşhaş ile darbe arasında ben bağlantı kuramıyorum. (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog