Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıüık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK «tedbirli ve kararlı" Cumhuriyet 61. YU; Sayı: 21594 Kurucusu: Yıınus Nadi 50 TL. 10 Ekim 1984 Çarşamba Başbakan Yardımcısı Kaja Erdem'e verildi. Başbakan Turgut Özal'ın beraberinde Maliye ve Gumrük Bakanı Vural Arıkan ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem olduğu halde 14 haziran gunu TBMM'deki çalışma odasmda bankerzedeleri kabulunde verdiği "bankerlik olayını artık bitirin" emri iizerine başlatılan çalışmalar onceki gün tamamlandı. Erdem'in yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'na sunmadan önce son teknik ayrıntılar uzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Yasa tasarısına göre, 35 sayılı kararname ile oluşturulan ve büyük eleştirilere uğrayan Tasfiye Kurulları kaldırılıyor. Ayrıca bankerlerin 1982 fivatlarına göre 38.5" milyar lira değer biçilen menku] ve gayrımenkullerinin değerleri 1984 fıyatlarıyla yeniden belirlenecek. Banker menkul ve gaynmenkulleri daha sonra Devlet Malzeme Ofisi'ne devredilecek. DMO 1984 fiyatlanyla belirlenen banker mallarını sattıkça parasını, banker mallarının tasfiyesiyle ilgili fona devrediyor, ayrıca 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yuzde 10 temettü faizlerinin işlemesi yeni yasa tasarısı ile kaldınlıyor. Bunun yerine bankerzedelerin paralarını ahncaya kadar 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren yuzde 35 faizin ödenmesi ongoruluyor. Bilindiğı gibi 140 bin bankerzede için 1 Ocak 1984 tarihi itibariyle Turkiye Emlâk Kredi Bankası'nda 200'er bin liralık hesap açılmış, bunun 3.5 milyar Iirası 25'er bin lira olarak ödenmişti. Bankerzedeler geriye kalan 175'er bin liralarını yüzde 35 faiziyle birlikte 1 Ocak 1985 tarihinde, 2.5 ay sonra 236 bin 250'şer lira olarak alacaklar. Bunun toplamı ise 33 milyan buluyor. Bu paranm Turkiye Emlâk Kredi Bankası'na aralık ayının başında yatırılacağı belirtiliyor. 140 bin bankerzede için açılan 200'er bin lira hesap dışında bankerzedelerin faizler dışındaki alacakları 18 milyar lirayı buluyor. Yeni yasa ile fonda halen biriken 8.7 milyar liranın, DMO'nun satışlanndan sonra (Arkası Sa.6, Sü.3Jte) I* ^ MERKEZ ^ J Unıyersne Hazırlık, Fen ve Askeri Liselcr, Anadolu Liselerı Kayıtları Devam Ediyor Ist.: 527 40 92 Edirne: 3159 Çanakkale: 2359 Bankerzedeler için Atina: Ihtilafi yeni fornıül bulundu Yunanistan ile HAZIRLANAN TASARIDAN J 2 3 4 5 Banker Tasfiye Kurullan kalkıyor. Bankerlerin malları DMO'ya devrediliyor. Satılan malların parası fona yatacak. Ocak 1984'îen itibaren faiz yüzde 35. 18 milyar toplanınca Emlak Kredi ödeyecek. yeniden saptanıyor ve tüm taşınır taşınmaz mallar Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) devrediliyor. Yasa 140 bin bankerzede için açüan 200'er bin liralık banka hesaplan dışında kalan toplam 18 milyar liranın odenmesini ongöruyor. Hazırlık çalışmalan Hazine ve Dış Ticaret Musteşarlığı uzmanlarınca yurütulen yasa tasansı 18 milyar bankerzede cdacağının ödenmesi için yeni bir tasarı Yunanistan, NATO'nun kendisini haklı gördüğünü iddia etti Turkiye arasında Hükümet sözcüsü Dimitri Marudas'ın yerine beklenmedik bir basın toplantısı yapan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Kapsis, Turkiye'nin haritaları anlamakta hata yaptığını, bu nedenle NA TO tatbikat sahası içinde bulunmayan sınırları talep ederek bir NOTAM verdiğini söyledi. STELYO BERBERAKİS ATİNA Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Kapsis dun hukumet sözcusiı Dimitri Marudas'ın yerine beklenmedik bir basın toplantısı duzenleyerek, Ege uzerinde son günlerde meydana gelen ihtilafın kesınlikle YunanNATO ihtilafı olmadığını ve TurkYunan ihtilafı olduğunu öne surdü. Kapsis, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoglu'nun açıklaması uzerine Napoli'deki Comair South (NATO Muttefik Guney Hava Kuvvetleri) karargâhına başvurduklarmı ve NATO tatbikatlarının hangi NOTAM sınırları içinde yapılabileceğini sorduklarını, NATO karargâhının verdiği bilgiyle Turkiye'nin uluslararası ya>alan resmen ıhlal etmış olduğunun anlaşıldığını iddia etti. Halefoğlu, önceki gun yaptığı basın toplantısında Turkiye'nin NATO tatbikatına katılan Turk savaş uçaklarının Ege'nin uluslararası hava sahasında dü(Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) HASAN UYSAL ANKARA Bankerzede olayıyla ilgili olarak yeni bir yasa tasansının hazırlandığı, önümüzdeki hafta içinde Bakanlar Kurulu'nda görüşuldükten sonra TBMM'ne sevkedileceği oğrenildi. Yasa tasarısına göre, Tasfiye Kurullan kalkıyor, banker malları 1984 bedelleri üzerinden Mitsotakis: tktidara gelirsek Turkiye ile diyulog kuracağız Yunanistan ana muhalefet partisi lideri Mitsotakis, Papandreu'yu, Turkiye ile diyalogu reddettiği için "mantıksızhkla" suçladı. LEFKOŞE (a.al Yunanıstan'da ana muhalefet partisi olan YeniDemokrası Partisi Başkanı Konstantin Mitsotakis, "Papandreu'nun Turkiye ile diyaloğu reddetmesinı "mantıksızlık" olarak niteledi. Mitsotakis Güne> Kıbrıs'ta yayınlanan Rum " A g o n " gazetesine Kıbrıs sorununa ilişkin göruşlerini açıkladı. Partisi venıden ıktidara geldiği zaman ana hedefinin, Turkiye ile diyalogu tekrar başlatmak olacağını kaydeden Mitsotakis, şoyle devam etti: "Bİ7İm lürkive ile diyalog içindebulunduğumuz dönemde, ortamı düzeltmeyi başarmıştık. Bu ortamda Kıbrıs göruşmeleri daha kola> yapılmakta idi. Biz (Arkası Sa. 8, Sü. S'te) TBMM'de kabul edildi MUletvekUi ayhgı, en yiiksek devlet memuru maaşı kadar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı'nca yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen milletvekilleri aylıklarına ilişkin yasa, değiştirilerek kabul edildi. Buna göre milletvekilleri geri gönderme gerekçesi doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'ndaki en yüksek devlet memurunun aldığı aylık oranında ödenek alacaklar. Bu miktar yollukla birlikte 255 bin 37^ lira olarak belirleniyor. Emeklı milletvekilleri ise 248 bin 208 lıra alacaklar. Yasanın görüşülmesi sırasında söz alan Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan, yasanın geri (Arkası Sa. 8, Sü. S'te) EGE OLAYINA TEPKİ Özal: Güldüm geçtim Başbakan özal, başkanlık seçimlerinden sonra ABD ile 'daha ciddi " görüşmelerde bulunacaklarım söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Turgut Özal, Yunanistan'ın Ege hava sahasındaki G18 hava koridorunu kapatmasma tepki olarak "Güldüm geçtim" dedi. Özal, dun ANAP'ın TBMM grubunda yaptığı konuşmada başkanlık seçimlerinden sonra, "ABD ile daha ciddi, enine boyuna" görüşmelerde •bulunacaklarım söyledi. Özal, ABD'deki seçim kampanyası uzerinde durarak, "Güriıltüye meydan vermeden işlerimizi hallettik. Bu şarllarda ancak bu yapılabilirdi. Ama seçimlerden sonra daha alak ve müzakereci bir tavır alacağız" dedi. ABD'deki lobiler uzerinde duran Başbakan, bunlann kuvvetli olduğuna değinerek, Türk lobisinin de geliştirilmesine çalışacaklanm söyledi. Özal, daha sonra guneydoğuya yaptığı gezilerle ilgili olarak gruba bilgi verdi. Halkın güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğunu, anarşistlerin yakalanmasında bolge halkının büyük katkısı bulunduğunu belirten Özal, "Bu bölgelere özel (eşebbüs daha hızlı gelmektedir. Bunu daha da hızlandırmak için önlemler alacağız" diye konuştu. Bu önlemler arasında vergi sisteminde değişiklik ve asgari geçim indiriminin yeniden dikkate almmasının da bulunduğunu belirten Özal, "Ana hedefimiz doğu ve güneydoğuda altyapının bir an once bitirilmesidir" dedi. Özal, daha sonra Diyarbakır 1 ın birinci derecede kaikınmada öncelikli yöreler arasına alındığını söyledi. Başbakan, Ermeni sorununun girişilen müzakereler sonucu çozumlendiğini söyledi. Özal, milletvekillerinin genel kurula \e komısyonlara devam etmelerini de istedi. Özal, 12 ve 13 ekim tarihlerinde Ağrı ile Erzurum'a gideceğini 18 ekimde Cumhurbaşkam'nın da katılaca(Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) FINANCIALTIMES Memura 1985 zaımııı: Ocakta%15, temmuzda % 10 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yeni mali yıl ve butçe tasansının hazırlıkları sürdürulurken, 1985 yılında memurlara yüzde 25 oranında mali olanak sağlanacağı öğrenildi. 1985 yılı için öngorülen enflasyon oranının yüzde 25 olarak saptandığını belirten yetkililer, memur aylıklarına ortalama bu oran ölçüsunde artış yansıtılacağını bildirdiler. Sağlanan bilgilere göre, 1985 mali yılı butçe tasarısı hazırhklarının ozellikle "yatırımlara" dönuk bölümleri son aşamaya geldi. Bu hafta sonunda da memurlara uygulanacak yuzde 25 oranındaki artışın rakamlandırılmasına geçilecek. Yapılan tartışmalar sonucunda, verilen karara göre, memurlara sağlana(Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) SIKIYÖNETİM DE SORUŞTURACAK Ankara'da iki banliyö treninin çarpışması sonucunda meydana gelen kazayı sıkıyönetim de soruşturacak. Kazada yaralanan yolcular DDY Hastanesi ile Traflk Hastanesi'nde tedavi altına alındtlar. (Fotoğraf: RIZA EZER) Ankarcfda 2 banliyö treni çarpıştı: 3 ölü Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, kazanın dikkatsizlik sonucunda meydana geldiğini açıkladı. Atasoy, "Sinyalizasyon doğru çalışıyordu" dedi. ANKARA, (Cumhurijet Biirosu) Ankara Gazi Istasvonu yakınlarında dun sabah 10.20'de iki banliyö treni çarpıştı, biri kadın üç kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Kaza yerinde ınceleme yapan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, Cumhuriyet muhabirine, kazanın sinyalizasyon arızasından değil dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini söyledi. Atasoy, kaza yerinde yaptığı ıncelemelerde sinyalizasyonun zamanında ve doğru olarak yapıldığının belirlendiğini belirterek, "Doğu sinyalizasvona ragmen trenlerden birinin makinisti ışıkları goraıeyerek >ola devam elmiştir" dedi. Atasoy, trenlerden birinin durmuş olması nedeniyle kazanın ucuz atlatıldığını sozlerine ekledi. Oîay tanıklarının ifadelerine göre Kayaş'tan gelen banliyö treni kırmızı ışığa dikkat etmeden yoiuna devam etti. Sincan tarafından gelen ve Gazi İstasyonu'ndan henuz kalkmış olan banliyö treni de Atatürk Orman Çiftlıği tren bariyerine doğru hareket etti. İki tren bariyere doğru hızla yaklaşırken, Sincan tarafından gelen banliyö treninin makinistleri kendilerini dışanva attılar. Makinistlerin kendilerini dışama atmasından hemen sonra iki tren, buyük bir hızla birbirlerine çarptı. Kaza sonrasında Kayaş'tan gelen banliyö treninin şeftreni Kemalettin Aşçı ve makinist Nuretlin Kara ile yuk vagonunda bulunan Mülkinaz Kara isimli bir kadın yaşamını yıtirdi. Kazadan sonra Ankara Trafik Hastanesi ve Devlet DemiryoHarı Hastanelerinde tedavi altına alınan yaralıların ısimleri şöyle: Trafik Hastanesi'nde yatanlar: Durmuş Yıldırım, Mustafa Aracı, Düri>e Aracı, Emine Çakmak, Sema Bahtiyar. Yaşar Yaman, Ali Kaptı. Zafer Yelek, Adnan Altmtaş, Makbule Kazancı. DDY Hastanesi'nde tedavi altına alınanlar: "Tuncay Boztaş, Ahmet Av(Arkası Sa.6, Sü.4'te) LONDRA, (Cumhuri>et) Londra'da yayınlanan Financial Times gazetesinde yer alan bir haberyorumda, Turk Amerikan ilişkıleri değerlendirilirken, Türklerin, Washıngton ile Latin Amerika tipi ilişki istemediği belirtildi. Gazetenin Ankara Muhabiri David Barchard imzalı yazıda, Amerıkan Kongresi'nin Ermenilerle ilgili kararı ile askeri ve mali yardımın kısıtlanmasıyla, Ankara ile VVashington arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı yazılı. "Türkler büyük müttefikin ihanete >onelmesine küstü" başhklı yazıda, Iran'ın düşmesinden sonra, Turkiye'nin askeri istihbarat ve Sovyetler Türkler, ABD'nin ihanetine küstü Birliği'ni denetleme açısından, Amerika için birinci kaynak haline geldiği bildirfliyor. 5000'e yakın Amerikalı görevlinin Turkiye'de çalıştığını hatırlatan Barchard, 1980'den sonra bir süre Amerika Birleşik Devletleri ile Turkiye arasında, 1950'deki döneme benzer bir balayı yaşandığını one surüyor. Bu tarihten sonra, insan hakları ne<Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) ÂBDMe 4 sabotajcı Ermeni suçlu bulundu Haberi 3. Sayfada OECD Konsorsiyumu Başkanı Mısır Cunüıurbaşkanı 7 yıllık bir aradan sonra Ürdüırde Hüsnü Mubarek, Camp David'den sonra Mısır ile ilişkilerini kesmiş olan bir Arap ülkesini ilk kez ziyaret ediyor. Dış Haberler Servisi Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, dun Ürdun'ün başkenti Amman'a gitti. Ziyaret, Mısır \e Urdun arasında diplomatik ilışkilerin 5 yıl sonra yeniden kurulmasının iki hafta ardından geldı. Böylece, Camp David'den sonra Hüsnü Mubarek, Mısır ile diplomatik ilişkilerini kesmiş olan bir Arap ulkesine ilk kez resmi ziyarette bulunmuş oluyor. Husnu Mubarek ile birlikte Mısır Dışişleri Bakanı İsmet Abdulmecit de Amman'da bulunuyor. Mısır dış politikasının biçimlenmesinde onemli rolü olan ve Mubarek 'in özel danışmanı (Arkası Sa. 8, Su. l'de) UBYA \ ..ı Gürkan'cılar girmeyince HP Grup yöneticileri seçinıi ertelendi Calp ve Gurkan pazar gunü yapüacak Kırıkkale tlçe Kongresi'nde boy olçüşecekler. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Halkçı Parti Meclıs Grubu'nun dünku toplantısına A)dın Gürkan ve arkadaşlan girmedikleri için grup yöneticileri seçimi yapılamadı. HP Genel Başkanı Necdet Calp, gruptan sonra yaptığı açıklamada, "Çoğunluğumuz vardı, seçimleri yarın vapalım dediler. >arına bıraktık" derken, kuliste gazetecilere açıklama yapan Gurkan ise, "Seçime kalılmadık. Çünku yine hizip listesi ile karşılaşma endişemiz vardı" bıçiminde konuştu. HP Meclis Grubu dun saat (Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) Geberth: Daha çok işsize alışın "Çekler, senetler, kâğıt parçaları para niyetine piyasada dolaşıyor ve enflasyonun frenlenmesini engelliyor. Bu olay dünyamn başka hiçbir yerinde görulmemiştir." MERAL TAMER Turk ekonomisine ilişkin durum saptaması yapmak üzere Türkiye'ye gelen OECD Turkiye Konsorsiyumu Başkanı Dr. Rolf Geberth, "Turkiye'de gelecek yıllarda da çok sayıda işsiz olacaktır. Bugünkü ekonomik politika ile, ancak işsizliğin daha da artması frenlenebilir" dedi. Enflasyonun hâlâ Turkiye için en guncel sorunlardan bıri (Arkası Sa.6, Su.2'de) MISIR, BÖLGE POLİTlKASINDA ÖNE ÇIKIYOR 8. Sayfada SUDAN I ÇAD Zorla Güzellik Olmaz... A t i n a Büyükelçimiz Nazmi Akıman'tn iki aydır Yunanistan Başbakanından gelecek yeni bir görüşme davetinın beklentisi içinde olduğu bilinmektedir. İlk nezaket ziyareti için yaklaşık üç ay bekletilmiş olan Sayın Büyükelçiye bu kez de sabır dileriz; çünkü Başbakan Papandreu hiç de oralı gözükmüyor. Başbakan Özal'ın damgasını taşıyan ısrarlı diyalog arayışları Papandreu'nun umurunda değildir; klasik polıtıkasını özenle sürdurmekten başka bir şey düşündüğü yoktur. Bir yandan Türkiye'ye akıl ve mantık dışı suçlamalar yöneltirken, öte yandan Ege'de gerıhmi tırmandırmaktadır. Hedefi aynıdır NATO'ya ve 1 ozellikle Amerika'ya şantaj yaparak, Türkiye ye dönük Batı kaynaklı baskıların yoğunlaşmasını sağlayabilmek... Aynı filmı tekrar tekrar seyretmenin hiç de (Arkau Sa. 8, Su. l'de) HASAN CEMAL YENİ EKŞEN Ml? Husnu Mübarek'in Mısır'ı, bir yandan soğuk iliskiler içinde bulunduğu hrail, diğer yandan kötu iliskiler içinde bulunduğu Libya ile çevrilmiş durumda. Kral Hüseyin 'in Ürdün 'ü ise İsrail karşısında yalnız ve kuzeyindeki Suriye'den kaygılı. Arr.man 'daki ikili zirve yeni bir denge arayısma işaret ediyor. Eğer Kral Huseyin'in Mısır'u yonelik adımını Saddam da izlerse, oluşturulmakta olan eksen genişletilmiş olacak ve bu eksen bir yandan Suriye, diğer yandan da İran'a yönelecek. GOZLEM UGUR MUMCU Ege'deki Sirto OkUMUŞ HOLDİNG'İN BANKA HESAPLARI ISCELEMEYE ALINDI • • • Haberi Ekonomide Sirio, Yunan oyun havasıdır. Yunanlılar, tıpkı bızım zeybek havaları gıbı 'syrîos' dedıklerı bu oyun havası ile oynarlar "Sırtakı"de boyledır Kazançakis'in "Zorba" adlı romanından çekilen filmde de bol bol "sırtaki" oyunları izlemiştik. (Arkası Sa. 8, Su. 2'de) Milli Pi\anjîo'da büviik ikrami>e Z<>n»ıılclak \e İsıanbura oıktı Haberi 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog