Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Mahmut TEZCAN yönetimindeki derginiz AŞAMA ÖSS GARANTİ EDİYOR... ÖSS 83 soru ve yanıtlannın tamamı ilk sayımızla ucretsiz 12 Eylul'de gazete bayilerinde Cumhuriyet 60. Yıl Sayı: 21204 Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 8 Eylül 1983 Perşembe 20 mm.'lik makinalı top ve 500 adet mermi taşıyabiliyor. F16 Clerin fiyatı,iızerine alacagı ekstralare ve cephaneye göre 15 ile 20 milyon dolar arasında degişiyor. 370 galonluk iki vakıt deposu olan uçagın yapı malzemesinin yuzde 78.3'unu alüminyum yüzde 1.6'sını titanyum, yüzde 10.5'ini çelik, yiizde 2.Tsini gelişlirilmiş alaşıtn ve yüzde 6.9'unu diğer malzemeler oluşturuyor. (Fotofraf: CumhuriyetArsiv) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 5680 sayılı Basın Yasası'nın değiştirilmesini öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edildi. Buna göre, Cumhuriyet Savcılıklan tarafından verilecek toplatma kararlannın mahkeme kararıyla hükUmsuz kalması halinde mevkute sahipleri zararlannın tazmin edilmesini isteyebilecekler. Tasarıda yapılan bir değişiklik ile yaymlanmak üzere verilmeyen yazı ve resimler suç oluşturmayacak. Suç oluşturan yazının yayınlandığı mevkutenin mahkemece üç aya kadar kapatılmasını öngören hükumdeki süre de bir aya indirildi. Aynca, suç oluşturduğu gerekçesiyle tasarıda alınması ongörülen önlemlerin makineler ile diğer basın araçlarının faaliyetlerini engelleyemeyeceği hükmü de tasarıya eklendi. önümüzdeki hafta başında DM Genel Kurulu'nda öncelikle görüşülmesi beklenen Basın Yasa Tasansı ile getirilen hükumler şöyle: DGM'lerin görevine giren suçlaria bunların görevine giren suçlara tahrik ve tesvikten hiı ^AVRAM DERSANESİ x Latelı Ordu Cafl. 202/3T 528g^37 522 75 74 Lise Miriar 24 Eylül Bekle&eMec 26 Eylül Akşam 3 EKH* Basın Yasa Tasarısı çok az değişiklikle komisyondan geçti DM Adalet Komisyonu'nda yapılan değjşikliğe göre savcılıkça verilen toplatma karannın mahkeme kararıyla hükiimsüz kalması halinde mevkute sahipleri zarann tazminini isteyebilecek. Tasanmn öniimüzdeki hafta DM'de görüşiilmesi bekleniyor. küm giyenler yazı işleri müdüni olamayacak. Beyanname verilmeden yayın yapılması halinde savcılıgın istemi uzerine yayın Asliye Ceza Mahkemesi'nce durdurulabilecek. Mevkutelerde işlenen suçlardan sonımluluk, suçu oluşturan yazıyı, haberi >azan, resim veya karikaturu yapan kimseyle biriikte ilgili sorumlu müdüre ait olacak. Ancak sorumlu müdiirler için verilecek cezalar para cezasına çevrüecek. Sahibi belli olmayan yazı, haber, resim veya karikatürden dolayı sorumluluk bunu yapanla biriikte sorumlu müdüre ait olacak. Aynca yayınlatan da sorumlu tutulacak. Haysiyet ve şerefkre dokunan yayından dolayı üç ay içinde gonderilecek cevap ve düzeltme mutlaka yayınlanacak. Ancak Sulh Ceza Hakimi en geç beş gün içinde cevap ve duzeltmeyi inceleyecek. Sorumlu müdur ise beş gün içinde buna itiraz edebilecek. Bu arada Sulh Ceza (Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) ÇARPIŞAN ŞAHİN F16 C'ler General Dynamics firmasının Fighting FalconÇarpışan Şahin" adı verilen F16 A, F16 C ve F16/79 tipteri arasından seçildi. Tck pilotlu ve "Pratt and VVhiiney" marka tek motorlu bu uçaklar saatte 2 bin 500 kilometre hız yapabiliyor. Havada 1 saat 15 dakika kalabilen F16 Clerin her biri 2 adet "Sparrow" füzesi, 2 adet havadan havaya alılan "Sky Flash" fiizesi, 1 tane M161 1 trilyonluk karar verildî: F16 kabete giren F18 tipinin yapıması Northrop fırması tercih edilANKARA Türkiye, önü medi. Ankara'nın nihai tercihini Gemfizdeki 40 yıh belirleyecek olan "taribi" uçak alım karannı ver neral Dynamics fırması üzerindi. Türkiye'de ABD ile ortakla de kullandığı yolundaki haberler, şa üretilecek uçak tipi için Gene dün, gerek Türk, gerekse ABD'li ral Dynamics rırmasının F16 yetkililer tarafmdan doftnılandı. uçağı seçildi. Ankara'da hafta Karann ABD hükümetine iletilbaşında "en iist düzeyde" alınan miş olmasına karşılık, bu konukarar, ABD hükümetine bildiril da Ankara'nın resmi açıklamasıdi. Ankara'nın kararı belli olur nın ne zaman yapılacagı henüz ken uçak sanayii projesi için Ge açıklık kazanmadı. neral Dynamics ile büyük bir reTürkiye'de uçak sanayünin ku Türkiye^ 21. yüzyıhn savaş uçağı tipini seçti rulması ve ortak yapımına girişilecek uçak tipinin seçilmesi ile ilgili karar son bir haftadır düzenletıen üst düzeydeki toplantılarda ele alındı. Konu geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısında göriışüldükten sonra Milli Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Kenan Evren dışındaki üyelerine bir brifing düzenlendi. Bundan iki gün önce (pazartesi) de Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in katıldığı bir brifingte konu bütün ayrıntılan ile ye SEDAT ERGİN niden gözden geçirildi. Brifingten çıkan karar, tercihin F16 üzerinde kullanılması yönünde oldu. Bu konuda, Milli Savunma Bakanlığı da dün bir açıklama yaptı. Milli Savunma BakanlığVnın açıklaması şöyle: "Türk hava kuvvetlerinin modernize edilmesi için uzun süredir yapılmakta olan incelemeler sona ermiş ve F16 c/d avbombardunan uçaklannın TürkAmerikan işbirligi ile Türkiye'de ortak mnntaj ve imalatı hu susunda 6 eylül 1983 tarihinde ABD yönetimi nezdinde resmi girişimde bulunulmuştur. Bu konudaki temas ve çalışmalann üç ay kadar sürecegi tahmin edilmektedir. Karann üst düzeyde belli olmasından sonra Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken önceki akşam ABD'nin Ankaradaki büyükelcisi Robert StrauzsHupe'yi makamına davet etti ve Ankara'nın resmi karannı hükü(Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) MDP: Yunanistanhn tek taraflı hareketlerine enerjik mukabele edeceğiz MDP SEÇİM BİLDİRGESİ'NDEN Grev ve lokavtın iyi niyet kurallanna aykın tarzda kullanılmasını önleyecek usiillerin geliştirilmesi gereğine inanıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin her tiirlii siyasi tartışmalar dışında bırakılması temel hedefimizdir. Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe gücünii daima en üst düzeyde tutmak ve bu gücü devamlı bir biçimde geliştirmek ana hedefimiz. HAVVA CAN ANKARA MiUiyetçi Demokrasi Partisi'nin seçim bildirgesi çalışmalan tamamlandı. Bildirgede "Yunan hükumetinin tek taraflı hareketlerine enerjik bir biçimde mukabele edeceğiz" denildi. Bildirgede, serbest piyasa ekonomisinin plan çerçevesinde yeniden düzenleneceği ifade edilerek, "grev ve lokavtın iyiniyet kurallanna aykın tarzda kullanılmasını önleyecek usullerin geliştirilmesi geregine inanıyoruz" denildi. Bildirgenin, ekonomik görüşIer bölümünde, "vergide genel ve özel indirimin, günün ekono(Arkası Sa. 7, Sü. 6'da) 50 bin iira tartışması alevlendi Bankerzedeier: Kafaoğlu sözünü 3 günde unuttu Maliye Bakanı Kafaoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "bankerzedelere 50 bin İira peşin ödeme yapılacağını soylemediğini" belirterek, "200 bin üraya kadar olan alacaklannın tümüne karşüık bankada vadeli besap açılacak" demişti. Kafaoğlu 50'şer bin liralık peşin ödeme konusunda "Buntı bankerzedeler söylemiş. Biz böyle bir ifade kullanmadık." şeklinde konuşmuştu. özdemir, Maliye Bakanı'nın ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) "Bu kadar da ohnaz. Maliye Bakanımız bir gün öyle, ertesi gün böyle konuşuyor. Bu ne demek, bir anlam veremedim'.' Bankerzede Üst Komite Başkam Necati Özdemir, Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoghı'nun "Bankerzedelere 50 bin İira ödenecek diye bir şey yok" biçimindeki sözleri gazetelerde ya yınlanır yayınlanmaz, aradığı gazetemizin telefonunda böyle konuşuyordu. Katsayı henüz belirlenmedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu katsayının saptanmadığını acıklayarak, "Daha bütçenin büyüklüğü ortaya çıkmadı. Buyüklük ortaya cıküktan sonra memur katsayısını bir günde saptanz ve hemen ilan ederiz"dedi. Eylül ayının 23'ünde 1984 mali yıh bütçesini Danışma Meclisi'ne göndereceklerini de bildiren Maliye Bakanı Adnan Baser Ka Adnan Başer Kafaoğlu, "Bütçenin plansız ve programsız yapılması zorunluluk oldu" dedi. faoğlu, "Gelecek hükümetlerin ne yapacaldan bizi ilgilendirmez. tster bizim hazırladığımız bütceyi uygular veya iki aylıgını kullanır, kendi bütçesini de yapar" diye konuştu. Bakan daha sonra beşinci beş yıllık planın ve bu yıl uygulanması gereken birinci yıl programının yasa ile ertelendiğini de hatırlattı ve "Bu yıl bütçe plansız ve programsız olarak yapıldı. Ama bu zonınlu oldu" dedi. "Üç gün içinde söylenenleri unutmnş görünmesinin" karar dan dönme anlamına geldiğini öne sürdü. Komite Baskanı, ABD ve Sovyetler karşıhklı bankerzedelere S0 bin İira öden bHdirüerle birbirlerini suçlamesi konusunda yapılan görüşmayı dün de sürdürdüler. menin bir numaralı tanığının Dış Haberler Servisi ABD ile Başbakan Bülend Ulusu olduğunu söyleyerek "Maliye Bakanı Sovyetler Birliği, Güney Kore mız yeni bir polemik başlatmıs uçagının düşürülmesi konusunda birbirlerini suçlamayı dün de tır. Birarada olduğumuz zaman bütün gayretimizi sarfedelim di sürdürdüler. Madrit'te toplanan Avrupa Güvenlik ve tşbirliği yen sorumlu bir Bakanın aradan çok kısa bir zaman geçmesinden Konferasında bir konuşma yasonra bu tür bir açıklama yap pan Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, "Uçamasına anlam veremiyorum" ğın düşürülmesinin Sovyetler dedi. Özdemir,olayın gelişimini an Birliği 'nde yiırurlukte olan 'Devletin sınırtan' yasasına tamamiylatırken şunlan söyledi: le uygun olduğunu" söyledi. " 2 eylül cuma günü ögleden A.A.'nın Madrit kavnaklı hasonra sayın Başbakan Bülend Ulusu'yu makamında ziyaret et(Arkası Sa. 11., Sü. l'de) tik. Komite olarak benim dışımda emekli yargıç Ali Rıza TurTürk pilot ve gut, emekli yüksek mühendis teknigyenlere göre: Sabri Mahmut Aktuna, tzmir'den emekli yargıç Vedat Altuna tte Kemal Aıtts bulunuyordu. Ziyaretimiz sırasında Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu dışında, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü ve aynı zamanda Bankerlik Koordinasy on Dairesi Baskanı Oguz Aydemir ile Hazine Genel Müdüru Hikmet UluTHY pilotlan hava sahasmı bağ bulunuyordu. tşlemlerin ihlal eden bir uçağı uyarmak (Arkası Sa. 11., Su. 3'de) Düşürülen uçak diplomasi savaşında kayboluyor SODEP ve DYP, yerel seçimlere katılamama önerisîni eleştirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SODEP Genel Başkaru Cezmi Kartay ile DYP Genel Baskanı Yıldınm Avcı, 6 kasım seçimlerine giremeyen siyasi partilerin ilk yerel seçimlere de girememelerini öngören yasa önerisini eleştirdiler. Kanay, "Amaç SODEP'in yerel seçimlere katılmasını önkmekrir" dedi. Avcı da "MahaJli idareler seçimlerine golge düşürebilecek ve demokratik nitelikleri iızerinde köklü ve sürekli tartışmalara yol açabilecek teşebbüslerden sakınılmasında sayısız yarar vardır" şeklinde konuştu. SODEP Genel Başkaru Cezmi Kartay dün yaptığı yazılı açıklamada şu gömşleri savundu: "Siyasal partilerin yapılacak ilk yerel yönetim seçimlerine katılabilmeleri için, 6 kasım milletvekili seçimine kablmış olmalan gereğini öngören yasa önerisinin amacı açıktır. Amaç, yasal koşullan yerine getirmiş ve yurt düzeyinde öreüt(Arkası Sa. 7, Sü. 1 'de) Teknolojinin uçaga oyun oynaması mümkün değil Koç Topluluğu bankasız kaldı Garanti Bankası Yönetim Kurulu Baskanı Can Kıraç, "Hisselerin Doğuş Grubu'na devredilmesine yeni Bankalar Kararnamesi'nin yolaçtığını" söyledi. Ekonomi Servisi Garanti Bankası'nın yuzde 62 hissesini 1976 yılında satın alarak bankacılık sektöriine giren Koç Topluluğu, 7 yıllık deneyimden sonra söz konusu bankanın hisselerini Doğuş Grubu'na satınca, bankasız kaldı. Koç Topluluğu'nun diğer herhangi bir bankada küçük ya da orta buyüklükte hissesi bulunmuyor. Bir yanda bankasız holdinglerin banka sahibi olmaya çaba harcadıkları, diğer yanda da "holding bankacüığı" diye gelıştirüen bir deyimle holdingbanka ilişkilerinin yoğun eleştirilere hedef olduğu bir ortamda Koç Topluluğu'nun bankacılık sektöründen çekilmesi, farklı tenki ve yorumları da beraberinde getirdi. Bazı çevreler "Koç Holding nakit sıkıntısı mı cekiyor ki sermaye artıramadı" derken, konuyla ilgili bazı çevrelerde de, "bankRda yüzde 35 hissesi bulunan Sabana Hoiding'le olan anlaşmazlıgı, Koç Topluluğu'nu Garanti Bankası'ndaki hisselerini elden çıkartmaya yöneltti" deniyoT. Bir başka ilgili ıse, "Bu iş bu kadar basit degil. Koç Top(Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) için kulUmılan yöntemleri bütün ülkelerin uyguladığmı, son aşamada da "düşürme" yoluna gidüebüeceğini söylediler. tstanbul Haber Servisi Sovyetler Birliği hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğu belirtilen Güney Kore Havayolları'na ait Boeing747 tipi uçak ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türk Hava Yollan pilotlan, "Eğer hava sahası ihlal edilen ülke uluslararası havacılık kurallannın gösterdiği ikaz biçimlerinin tümünü yerine getirdiyse uçağı düşurmek insiyatifi (Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) 269 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİ DENİZDE YAPILIYOR Guney Kore uçagının yolculannm hayatından umu( kesilmesinin ardından ölenierin yakınları teknelerlegruplar halinde denize açılarak bölgede cenaze lorenleri duzenliyor. Şimdiye kadar hiçbir izlerine rastlanmayan yolculara karşı açık deniz de son gorevlerini yerine getirenler, d'in Güney Kore'nin ba;kenti Seul'da aynca lopluca bir dini ayin yaptılar. Ayine yolculann yakınlanndan başka yuzbin kişi daha katıldı. (Fotograf: AP) Siyasal Sonbahar Ne var ki Atlantik'in iki kıyı meyi" uzun süreden beri yeğle Lübnan'da kan sını kapsayan iki Batı, üikemize mekte; bu tahterevallinin ıniş ve dinmiyor iki ayrı bakış açısıyla yaklaştyor. çıkışlarmda Türk kamuoyu oyaAmerıka için Türkiye siyasal lanmaktadır. "Yunanistanİsraıl" ve stratejik açıdan onemli bir parantezı arasında askerı donakavram oluşturur. Avrupa'yı Av nım bakımından güçlü bir Türrupa yapan uluslararası örgütler kiye ısiemeyenlerın, ABD'nin biise ulkemizdeKi "demokrasi tak ze dönuk politıkalarmı yönlenvimi'ni iztemektedirler. Batı ile dirdikleri artık anlaşılmıştır. ilişkilerimiz birbiriyle bağıntılı önümüzdeki dönem bu genellebu iki dünyamn karar mekaniz meyı değiştirecek bir gelişme malarının nasıl işleyeceği soru beklenemezsunda düğumlenmektedir. KuşAvrupa'nm uluslararası kukusuz Türkiye'nin ıç gelısmelert rumlan da Turkiye'deki siyasal Batı Avrupa ile A BD de Tür de verilecek kararlan etkile gelışmelerı izleyeceklerdir. Ülkekiye ile biriikte sonbahara gırı yecektir. mızde yenıden parlamenter rejıyor. Bu dönüşüm takvimlerde Herşeyden önce ABD'nin min kurutabilmesi "Atlantik'in Amerikan deniz piyadeleriyaz tatilinin bitmesi ve siyasal Türkiye'ye yönelik tutumunda Doğu yakasmdaki Batı "da Turnin de katıldığı çarpışmalarmevsimin açılışı demektir Tur yeni mevsim için buyük bir dekıye'nm eski yerini alabılmesi da ölü sayısı 247'ye, yaralı sakiye'nin gtiz gundeminde seçim ğişiklik beklemek yanlış olur. Va için onkoşul sayılıyor. Bu duler bulunmakta, ABD ile Avru şıngton Beyaz Saray'la Kongre rumda Ankara'nın diplomatık yısı ise 628 e çıktu pa'nın gundeminde de Türkiye arasındakurulan tahterevalli po* * * yer almaktadır. litikasıyla Ankara'yı "idare et (Arkası Sa. 11., Sü. l'de) Haberi 3. sayfada OLAYLAREM ARDENDAKI GERÇEK ABD, Suriye'yi ustu kapalı tehdit etti • Hollanda füze pazarhğım altüst etti. • A vrupa Güvenlik Konferansı başladı. 3. Sayfada • Maliye Bakanı Kafaoğlu: Demokratik düzene geçiş dış itibarımızı olumlu etkileyecek. • Üçüncü Dünya'nın dış borç sorunu dünya ticaretini olumsuz etkiliyor, 9. Sayfada • Savaş halinde "Yuksek Savaş Konseyi'' kurulmau öngörulüyor. 12. sayfada UĞUR MUMCU GOZLEM Yargrtay Birinci Baskanı Sayın Derviş Turhan yeni adli yıl nedeniyle yaptığı Konuşmada, toplum tçin en büyük tehlikenın "Yargı gücünün yasama ya da yürütme gücüne ya da bu guçlerin her ikısinebağlı tutulması" olduğunu söylemiştir. Sayın Turhan'ın değindiği bu konu yargı erki ve işlevinın an canalıcı noktasıdır. Yargı bağımsızlığı, yargıçların kendilerinden çok toplum yararı içm gerekli bir güvencedır. Bu güvencenin azaldtgı yerde, adalet dengesi de bozulur. Bu denge bir kez bozuldu mu, toplum bunun acısını ergeç çeker. Biz öteden berı gerek yargı bağımsızltğını gerekse üniversıte özerklığını savunmaktayız. Hukuk devietini, hukuk (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) Yargının Sorunları... CALP'LE DEMOKRASt ÜZERÎNE SÖYLEŞt: DEMOKRAStNİN GEREĞİ SEÇİME KAT1LMAY1 KOLAYLAŞTIRMAKTfR. EV SAHİBÎ SUNALP: 10 MİLYONLUK EVİNtZl HİÇ 20 BİN LİRAYA KİRAYA VERİR MÎSİNtZ? AKMAN: SUNALP'tN AÇIK OTURUMA KATILACAĞINA EMİNÎM. MUHAFAZAKAR PARTİ'NÎN 3 KURUCUSU VETO EDtLDt. Haberleri 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog