Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

• Üni«rsrte Hauriık: 5 EyMI ' AsfceriFea Useleri: 1 Eklm • KoJejlere Hazıriık: 13 Ekl* MERKEZ . DERSANELERI AORES Istanbul Mestfıpasa Caö No 22 Laleii Tel 527 40 92 Edıme. 3159 Çanakkale 2359 Cumhuriyet 60. Yıl Sayı: 21202 Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 6 Eylül 1983 Salı DERSANESİ (Ö.S.SÖ.Y.S)'ye HAZIRUK KURSLARINA KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR. BeşıktaşİSTANBUL Tel: 160 25 30 161 32 92 \yiLDiz "Bu seçime giremeyen parti 269 yolcu ABD ilk yerel seçime girmesin" casus uçağının kurbanı mı oldu? MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, tasarıyla ilgili soru üzerine, "Bu beklenen bir kanundur" dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 6 kasımda yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılamayacak olan siyasi partilerin yapılacak bir yıl içinde yerel seçimlere de katılamamalarını öngören bir yasa önerisi hazırlandı. Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer tarafından hazırlanan yasa önerisi Danışma Meclisi Başkanhğı'na sunuldu. Bu yasa önerisinin benimsenmesi Yeni bir iddia ortalığı karıştırdı MGK üyesi Tümer yasa önerisi verdi Uçak olayı 6. gününde yeni boyutlar kazandı. Üst düzeyde bir ABD yetkilisi AP Ajansı'na yaptığı açıklamada, olay sırasında Giiney Kore uçağının yakınında bulunduğunu açıkladı. layacağı yaptırımlara Avrupa ülkelerinin katılması olasıkğı çok zayıf. tngiliz BBC Radyosu tarafından yapılan yorumda, "ABD'nin de olayda rolünün olması Avrupa'yı diişündürmeye başladı" denildi. Dış. Haberler Servisi Sovyetler Birliği Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Semyon Romanov'un Güney Kore yolcu uçağıtu Sovyet pilotlarının düşürdüğünü zımnen kabul etmesinin ardmdan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'ye ait bir RC135 keşif uçağının Güney Kore uçağının düşürüldüğü bölgede bulunduğunu açıkladı. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzeydeki Beyaz Saray yetkilisi AP ajansına yaptığı açıklamada bir ABD keşif uçağının Güney Kore Hava Yollanna ait Boeing 747'nin düşürüldü5 <i bölgede bulunduğunu bildirSözcü, keşif uçağının uoeing707 tipinin gözlem uçağına dönuştürülmüş biçimi olduğunu belirtti. Beyaz Saray yetkilisi ABD'nin bu casus uçağının Sovyet hava sahasında bulunma dığını, Güney Kore yolcu ucağından 1600 kilometre uzakta uçtuğunu belirtti. General Romanov açıklamaSovyetler Birliği ve ABD yet sında uçağın bütün ışıklan sökililerinin açıklamalarının ardın nük durumdu uçtuğunu ve "gedan olay yepyeni boyutlar kazan nel olarak görnnümünün Amemış bulunuyor. ABD Başkanı rikan keşif uçagı RC135'i andırRonald Reagan'ın uçak olayı ne dıgını" belirtmişti. Romanov, deniyle Sovyetler Birliği'ne kar Sovyet pilotunun Guney Kore şı uygulamaya konacak yaptı uçağının pilotlanyla irtibat kurnmları açıklaması beklenirken maya çakştığını, daha sonra uyaolayda Washington'un sorumlu n ateşi açıldığmı açıklamıştı. Roluğunun bulunduğunun belirlen manov, "Bu olayın önceden dümesi Batılı ülkelerde değişik tep şünulmüş bir hareket" ve Amerikalılann işine yarayan "kaba kilere neden oldu. bir kışkırtma" olduğunu ileri BBC radyosu Sovyetlere karşı sürmüştü. Siyasi gözlemciler ük uygulanacak yaptırımlara daha kez olarak üst düzeyde bir Sovönce Batı Avrupa ülkelerinin de katılraalanran soz konusu oldu yet yetkilisinin böyle bir açıklama yapmasını Sovyetler'in Güğunu ancak w ishington'un olayney Kore uçağını düşürdüklerini daki rolünün öğrenilmesinden kabul etmeleri biçiminde sonra bu durumun değişebileceyorumluyorlar. ğini bildirdi. BBC'nin yorumuna göre ABD'nin Moskova'ya uygu (Arkast Sa. 11., Sü. 7'de) Sovyet Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Semyon Romanov resmi haber ajansı TASS'a verdiği demeçte Güney Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 yolcu uçağının "Uluslararası hava ulaşımı kurallannı kabaca ihlal ettigini" söylemişti. halinde, vetolar nedeniyle kurucu üye sayüannı tamamlayamadıkları için 6 kasım seçimlerine giremeyen SODEP, DYP ve Refah Partisi bir yıl sonra yapılması beklenen yerel seçimlere katılamayacaklar. MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp dun Keşan"da tasarıyla ilgili sorumuz üzerıne, "Beklenen bir kanundur. Çünkü memlekette daha fazla, devamlı husumetin devam ettirilmesinde yarar görtnem" dedi. Hazırlanan yasa önerisi şöyle: "22.4.1983 tarih ve 2820 sayıh Siyasi Partiler Kanunu'na bir ek geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi: 122.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. Ek geçici madde 1 Siyasi partilerin. TBMM'nin ilk toplantısını izleyen bir >ıl içinde yapılacak mahalli idare seçimlerine katılabileeekleri için 6 kasım 1983 tarihinde milletvekili seçimine katılmış olmalan gerekir. 2 Bu kanun yayımı tarihinde yiırürliıge girer. Kartay: Çalışmalarımız sürekli olacak ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) 6 kasımda yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılmaya hak kazanan partilerde 2 eylüle kadar süren aday listelerini hazırlama işi bittikten sonra, bu partiler bir bakıma dinlenmeye çekilmişlerdi. Anavatan Partisi'nde "biraz da oisa çahşarak dinlenme" yolu yeğlenmiş, MDP'de "daha az çalışma" yöntemi seçilmişti. Halkçı Parti'de ise listeler sonrasında da yoğun çalışma sürmüş ve Yüksek Seçim Kurulu'na üç ili eksik ve bazı aksakhklarla sunulan aday listelerinin yeniden hazırlanması işlemi hafta sonunun dolu geçmesine neden olmuştu. Seçime katılmaya hak kazanamayan partilerde ise zaten biraz durulan çalışmalar, biraz da nitelik değiştirerek sürüyor. Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cezmi Kartay "içinde bulunduğumuz bu ortam ve koşullarda, çahşmalanmız örgüt ilişkileri ve prograrn uygulama duzenlemelerinde yoğunlaştınlacaktır" diye özetledi SODEP'teki son durumu. Biraz daha açabilir misiniz bu sözlerinizi? Bu dönemde öncelikli olarak il ve ilçe örgütlerinde üye kayıt işlemleri yürutülecektir. Örgüt temsilcileriyle gerek genel merkezde gerekse illerde, yurt sorunları üzerinde görüşmeler yapacağız. Partimiz seçime giremiyor ama, bu yurt sorunlarından uzak kalması demek değildir. Elbette. Sayın Kartay, Genel Merkez'de galiba kurucu üyelerinizin çeşitli yurt sorunlan üzerinde yüriittiikleri ekip çalışmalan vardı? Evet, SODEP programında yer alan ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözümlerini öngören ekip çalışmaları var. Bu çahşmalar bu dönemde daha da yoğunlaştınlacak ve çalışma sonuçlan uygulama raporlarına dönüştürülerek, partimiz her zaman göreve hazır bulundurulacaktır. Zaman zaman açıklama ve demeçleriniz oluyor. Bunlan da... İçinde bulunulan koşullar daima gözönünde tutularak, siyasal ve sosyal olaylar hakkmda<Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) SODEPHe üye kayıtları sürdürülecek 3 Bu kanun biikümlerini Bakanlar Kurulu'^iîrütiir. Nejat Tiimer MGK Üyesi Deniz Kuvvetleri K." MGK üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer tarafından hazırlanan yasa önerisi Danısma Meclisi BaşkanhğYnca Milli Savunma, Içişleri ve Dışişleri Komisyonu'na sevkedildi. Bu yasa önerisine gore, yapılacak olan yerel seçimlerde "Siyasi Partiler Yasası'nın örgiitlenmeye ilişkin koşullarını yerine getiren, ancak Milli Giıvenlik Konseyi'nin 99 numaralı karan uyannca kurucu üyeleri ni 24 ağustos tarihine dek tamamlayamayan partiler" aday gösteremeyecekler. Oramiral Tümer tarafından verilen yasa önerisinin gerekçesir.de merkezi idarenin mahalli idarelerle daha uyumlu çalışmasının amaçlandığını belirterek aynen şöyle denildi: "Anayasa'nın 123 maddesin de (idare kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezi yönetim ve yerinden yonetim esaslanna dayanır..) hükmü yer almaktadır. (Arkası Sa. II., Sü. l'dei Ziya Ul Hak: Sivil yönetime barış içinde bir Pakistan bırakacağım İSLAMABAD, (APa.a.) Pakistan Devlet Başkanı Zi>a Ül Hak, Suudi Aıabistan'a yapuğı ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndü ve havaalanında yaptığı basın toplanüsında, Pakistan'da şiddet eylemlerini yok etmeye kararb olduğunu belirterek. "Sivil yönetime barış içinde bir Pakistan devredeceğim" dedi. Ziya Ül Hak'ın ülkesine dönmesinden birkaç saat sonra, yönetim aleyhtarı bir kampanya için sürgünde bulundukları Londradan tslamabad Havaalanı'na gelen 7 muhalefet lideri, uçaktan iner inmez polis tarafından tutuklarjdı. Faaliyetleri yasaklanmış bulunan Pakistan Halk Partisi'nin yedi liderinin "Demokrasinin Yeniden İnşası Hareketi"nin (MRD) düzenlediği "Sivil ttaat tKt tDAM HİJKÜMLÜSÜ DEVSOL 1\ da>asmda ikinci kez idam cezası isteraiyle yargılananlar izlik Kampanyası"na katılmak arasında iki de idam hükümlüsu bulunuyor. Nihat Erim'i öldurdügü gerekçesiyle idama mahkum olan üzere ulkeye geldikleri belirtildi. Sadettin Güven (Sağda tişortlü) ve Mahmut Dikler'i oldürduğü gerekçesiyle idama mahkum olan (Fotograf: Deniz TEZTEL) 7 muhalif lider daha önce yap Arslan Şener Yıldınm (solda bıyıklı). tıklan açıklamada Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti tamamlayarak ulkeye dönmesinden sonra geri döneceklerini (Arkası Sa. 11., Sü. l'de) tstanbul Haber Servisi 61'i avukatlar, dinleyiciler ve basın Istanbul Sıkıyönetim 2 için idam cezası verilmesi istenen mensupları duruşma salonuna Numaralı Askeri 254 sanıklı THKPC Devrimci ahndı. Mahkemesi "nde Sol örgütü davasında yargılama Tutuklu ve tutuksuz sanıklann tstanbul Sıkıyönetim Komutanyoklamasından sonra duruşma görulen davada idamı lığı (2) Numaralı Askeri Mahkeyargıcı Seyfettin Aydın, DEVistenen 61 samktan mesi'nde başladı. SOL IV adı altında açılan bu daDün Metris/Bastabya'daki du vada, yargılamaya başlanıldığını 29'u için ikinci kez bildirerek "Öncelikle Devrimci ruşma salonunda başlayan yaridam cezası isteniyor. Sol örgütü adı ile anılan dava sagılamaya, 62'si tutuklu toplam Sanıklar slogan atınca nıklarının yargılanmasını guna140 sanık katıldı. 114 sanık ise hı ile sevabı ile Ustlenen mahkekatılmadı. Tutuksuz sarukların duruşma salonundan ANKARA (Cumhuriyet Büme heyetimizin hukukun üstünduruşma salonuna ahnmasından rosu) DM'de her Türk vatançıkarıldılar. (Arkast Sa. 11., Sü. 5'de) sonra saat 10.30'dan itibarerl daşına bir kimlik numarası verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasan ile nüfus kayıtlannın bundan böyle merkezi bir sistemde bügjsayarlarla tutulması öngörülüyor. Beş yılda bir nüİsraiIMn boşalttığı Şuf dağlannda iki gündür süren dün sabah başkent Beyrut'un de fus sayırru da yapılmayacak. DürziFaianjist çatışmasında ölü sayısı 52'ye güney ve doğu banliyölerine kusıçradı. Bu arada Beyrut'un "Merkezi Nüfus tdaresi Sisteyükseldi. zeyindeki Junieh limanı yakınlami" hakkında yasa tasansına gönna dakikada iki top mermisinin re, Içişleri Bakaruığı kişilerin parDış Haberler Servisi Isra kişi yaralandı. Polis, çarpışmail'in kısmi olarak geri çekilme lann yoğurüaştığı bazı dağlık yo yağdığı bildirildi. Amerikan demak izlerini, öğrenim durumlasiyle Dürzilerle Hıristiyan Falan relere ulaşılamadığını ve ölü sa niz piyadelerinin mevzilerine de nnı, mesleklerini, seçme ve seçilçok sayıda mermi düşmesi nedejistler arasında başlayan çarpış yısının gerçekte çok daha yüksek me durumlarını ikamet ve mesniyle önceki akşam üç defa kırmalara dün sabah Amerikan de olduğunu sandıklarını belirtti. lek adreslerine ilişkin bilgileri mızı alarm verilmişti. İki deniz niz piyadeleri de katıldı. Lübnan Dürzilerle Falanjistler arasıntoplamak için merkezde bir "nüpiyadesinin yaralanması üzerine polisinin bildirdiğine göre son da cumartesi gece yansından fus bilgi bankası" oluşturulacak. dün sabah Amerikan askerleri (Arkası 7. Sayjada) çarpışmalarda 52 kişi öldü, 133 sonra başlayan topçu düellosu Sunalp, 260270 milletvekili çıkarmayı umuyor DENİZ SOM TEKİRDAG/EDJRNE Yakın çevresine göre 6 kasım seçimlerinde 260270 milletvekili çıkarmayı bekleyen MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, milletvekili aday listelerinin YSK'ya tesliminden sonra ilk gezisine Trakya'dan başladı. İlk durak Çorlu'ydu, daha sonra Tekirdağ ve Edirne oldu. Sunalp, yaptığı konuşmalarda, listelerde yer alamayan ve seçilemeyecek sıralarda görünmeyen adaylann kınlmamasını istedi. Trakya gezisine Sunalp, bu gezisine yanına eşi Suzan Sunalp'ı da almıştı. Basın müşaviri Faruk Taşkıran'a göre "partiye bağışlanan" fıstıki yeşil bir 280 S Mercedes Genel Başkana tahsis edilmişti. 1977 model 10 milyon üra değerindeki bu Mercedes'i kimin bağışladığı öğrenilemedi. (Arkası Sa. 11., Sü. l'de) TAYLAN ANKARA'DAN GETlRtLDt Bir süredir Ankara'da TKP davası nedeniyle gözetim altında tutulan ve geçen hafta içinde tutuklanan ressam Orhan Tavlan, Barış Derneği davasının dünku oturumuna Ankara'dan iki polis nezaretinde getirildi. Savunmasını hazıriavamadıgını belirten Taylan, ögleden sonraki oiuruma alınmadı ve yeniden Ankara'ya gonderildi. (Fotograf: Şenol Konukçu) DevSol 4 davası Barış Derneği davası Ankara'da tutuklu bulunduğu sırada şartlar nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını belirten Taylan'ın süre istemi kabul edilmedi. Mahkeme Orhan Taylan 'ı avukatlanyla yarım saat görüştürdü. 254 sanık yargıç önüne çıktı Orhan Taylan savunma yapmadı İstanbul Haber Servisi Barış Derneği Davası'nda dün savunması için Ankara'dan getirilen ressam Orhan Taylan, savunmasını hazırlayamadığını, hazırlayabilmesi için bir hafta süreyle İstanbul'da tntulmasını istedi. Ancak, bu istemi kabul edilmedi ve yeniden iki polis nezaretinde Ankara'ya gonderildi. Prof. Melih Tiimer'in dünkü sorgusuyla, Barış Derneği'nde tüm sanıklann savunması bitti. Dünkü oturuma 20 gun istirahatli olan Ali Sirmen ve Ankara Tıp Fakültesi'nden 6 gün istırahat alan Cemal Tahsin Usluoğlu ile Istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 7 gün yatak istirahati alan Hüseyin Baş katılmadılar. Ankara TKP davası nedeniyîe bir ay önce gözetim altına alınan ve geçen hafta tutuklanan ressam Orhan Taylan dün Ankara'dan duruşmaya getirildi. (Arkası 7. Siyfada) Herkese "numara" verihnesi DMde kabul edildi ÖzalıHalkın karşısma 7 kasımda iktidar olarak çıkacağız DtYARBAKIR (THA) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gezisine Diyarbakırdan başlayan Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, "7 kasım sabahı milletin bize vereceği iktidar hizmeti ile karşınıza çıkacağız. Bunu hep beraber gdreceğiz" dedi. Beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Veysel Altınsoy, Necdet Erdem'le birlikte bugün uçakla Diyarbakır'a gelen Özalın bölgedeki gezisine eşi Semra Özal da katılıyor. Havaalanında partililer tarafından "Başbakan Özal" tezahüratlarıyla karşılanan Turgut Özal, burada basın mensuplanyla yaptığı görüşmede, "Biz hizmet için yola çıktık. Tecrübemiz ve bilgimiz var, bunun ışığı altında iyi bir kadro olusturduk. Ge(Arkası Sa. 11., Sü. 5'de) ABD askerleri bu kez Dürzilerle çatıştı GOZLEM militanlann mevzilerıne top ateşi açtı. Şarapnel yaralarıyla iki Amerikan askerinin daha yaralanmasıyla yaralı Amerikan askeri sayvsı dörde yükseldi. Israil'in cekildiği Şuf dağları bölgesinde yoğun çarpışmaların sürmesi nedeniyle bir açıklama yapan ABD Senatosu çoğunluk lideri Roward Baker, Şuf dağlarında Amerikan deniz piyadelerinin görevlendirümeyeceğini açıkladı. Başkan Reagan'ın kendisine, Lübnan'daki deniz piyadelerinin görevinde değişiklik yapılmayacağı konusunda güvence verdiğini belirten Cumhuriyetçi Senatör, "İsrairin geri çekUmeyi ertelemesini tercih ederdik," dedi. İsrail kuvvetlerinin Lübnan'ın orta kesimindeki mevzilerden geri çekilme işlemini tamamlayar.ik Awali nehrindeki yeni savun ma hattında 'islendikleri açıklandı. Geri çekilme işleminin sona ermesinden kısa bir süre once bir demeç veren tsrail Savunma Bakanı Moşe Arens, Lübnan hükumetinin ve ordusunun, Lübnan üzerindeki otoritesi tam olarak sağlamasmdan sonra Israil'in Lübnan'ı tamamıyla terketmeye (Arkası Sa. 11., Su. 4'de) UGUR MUMCU Çapanoğlu... Bugünlerde, bazı kamu görevlileri, bir devtet bankasının işlemlerini inceliyorlar. Bir takım yolsuz işlemler, daha önce, aynı bankanın müfettişlerince de incelenmiş ve sorumlular saptanmıştı. Şimdi, soruşturmalar daha da derinleştiriliyor. Dermleştikçe, her işlemin altından bir "çapanoğlu" çıkıyor. Şimdiden saptananlar, dehşet verici boyutlardadır. Öyle ama alışmadık mı bu tür işlere?. Şimdi desek kj, "Bir bankada sekiz milyar tutannda kredinin hayali firmalar adına kullanıldığı ileri sürülüyor".. Ne olur? Hıç, artık buna ben2er olaylara alıştık. Yine desek ki "Hayali döviz girişleri ve çıkışları gösterilmiş".. Ne olur? Kimse şaşırmaz.. Tasfiye olunacak kredi hesaplan, muhasebe kayıtlarında başka adlarla gizlense, bankada daha önce memur olarak çalışan yeni yetme bir işadamına beş milyar lıra kadar kredi açılsa, banka eski yöneticilerinin ortak oldukları şirketleri biıdenbire zenginleşse.. Ve buna benzer bir sürü işlem yapılsa, şaşırır mısınız? Yok hayır şaşırmazsınız. Çünkü, parakredi düzenimiz, tam anlamıyla arap saçına dönmüş ve milyarltk krediler kapantn elinde kalmıştır. Bunları bilmeyen mi var? Batan bankerler, ödeme güçlüğü çeken özel bankalar yanında, kredileri yağmalanan devlet bankalarına da tanık olmaktayız; alıştık artık! Şimdi bankalar, mızıkçı çocuklar gibi birbirlerinden yakınmaya ve birbırierinı ihbar etmeye başlamışlardır. Şirketler deseniz, onlar da öyle.. Anlayacağınız, 24 Ocak karar(Arkosı Sa. 11., Sü. 7'de) OLAYLAREN ARDINDAKI süreç, tarihimizin en onurlu yapraklannı oluşturur. Sıvas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin kararlarını genişletmiş, bağımsızlık direnişini yurt çapında bir örgutlenrne tabanına yöneltm'ıştir. Bu halk eylemi, 1922'de bağımsızlık savaşınm askeri zaferiyle noktalanmıstır. Sıvas Kongresi'nin içeriğinde "Amerikan mandacılan" ile "ıstiklâli tam" (tam bağımsızlık) yandaşları arastndaki tartısma vardır. Atatürk'ün "Soylev"inde bu tartısmaya geniş yer verilir. Amerikan gü'dümü isteyenlerin Eylül (Ağustos gibi) Türkiye etkili girişimleri anlatıhr. Milli Eğitim Basımevinde banin bağımsızlık savaşında ve Cumhuriyet devletinin kurulu sılmış "Nutuk"un birinci cilt şunda onemli bir aydır. 1919'da86'mcı sayfasında Atatürk şöySıvasKongresi'nden 1922'de tz le söyler: mir'in kurtuluşuna dek uzayan "Sıvas Kongresi, 1919 eylülü GERÇEK Sıvas Kongresi ve TRT... nün 4'uncü perşemb* günü uvalden sonra saat ikide açıldı." 90'ıncı sayfasında ise Mustafa Kemal Paşa Kongre'ye verilen bir muhtıra"yı konu edinerek"Bu muhttrada başlıca Amerikan mandası meselesi mevıuu bahis ediliyordu" diye sorunu enine boyuna anlatır; bu konuya 25 sayfa ayırır; olaya her yaklaşımında "Amerikan mandası"deyiminin ustüne basa basa "tam bağımsızlık" kavramının üsıünde titizlıkle durur. Butun bunları neden anırnsatıyoruz? 4 Eylül 1983 günü akşamı televizyonda Sıvas Kongresi'ne ilişkin yayında, bir kez bile bu konuya açıklıkla yer verilmemiştir. • * • (Arkası Sa. 11.. Sü. l'de) • Federal Ahnanya'da onbinlerce Türk çocuğu boğaz tokluğuna çahşttnhyor. 3. Sayfada • Zammı ahşkanhk haline getiren lastik firmaları kârlarına kâr kattılar. 9. Sayfada • Türklş ücret zammı başvurusu için Ulusu'nun dönmesini bekliyor. • Üniversiteye dönen öğretim elemanlan şimdi de maaş almakta güçlük çekiyor. TURGUT SUNALP: DEĞİŞMEYEN ANAYASA DİYE BİR ŞEY OLAMAZ BAĞIMSIZ ADAYLAR NE DİYOR? SEÇİM 83 KILAVUZU Haberieri 7. Sayfada 12. Sayfada HALKÇI PARTİ'NİN KA YSERİ VE İZMİR İL BAŞKANLARI İSTİFA ETTİLER Haheri 6. Sayiada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog