Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1983 EKONOMİ CUMHURİYET 9 Giinün aynası tş Bankası 150 milyon dolarlık dış kredi anlaşmasını imzaladı PARİS, (ANKA) Türkiye Bankası'nın, yurt dışında iş üstlenen Türk Müteahhitlik Firmalan için Dünya Bankası'nın yan kuruluşlarından IFC ve UBAFParis'ten sağladığı 150 milyon dolarlık krediye ilişkin anlaşma, dün Paris'te imzalandı. Dünya Bankası kuruluşlannın bu özellikteki ilk işlemi olan kredi anlaşmasının, Türkiye'ye ve İş Bankası'na duyulan güveni yansıttığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'den tek bir bankanın bu tutarda bir krediyi ilk kez sağladığı da kaydedildi. Anlaşma uyannca, kredinin en az 100 milyon dolarlık bölümü teminat mektuplan için, 50 milyon dolarlık bölümü ise Türk müteahhitlerinin nakit kredi ihtiyaçlan için kullanılacak. Halen Ortadoğu ve K.Afrika ülkelerindeki inşaat projelerinin yüzde ll'ini üstlenen Türk firmalanndan 14'ü bu krediden yararlanacak. Kredinin kullanım sürcsi 2 yıl olarak belirlenirken, anlaşma uyannca, mektuplar 4 yıla kadar vadeli olarak verilebilecek, gerektiğinde bu süre 3 yıl kadar uzatılabilecek. Nakit krediler ise 3 yıl vadeli olabilecek. YHK Başkanı Naci Varlık: Ücretlere bu yıl yeni zam yapılamaz Türkİş yeni ücret zammı için hükümete başvuracak Ekonomi Servisi Türkİş lcra Kurulu ücretlerin enflasyondaki son gelişmeler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi için Başbakankğa başvurmayı kararlastırdı. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, 1983 yılı için verilen ücret zammının artan enflasyon oraruna göre yeniden ele ahnmasınm sözkonusu olmad!ğınıbelirterek"aynı yıl için ücret zammı yeniden kararlaşünlamaz" dedi. Türklş Genel Başkanı Şevket Yümaz, ANKA ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyon oranının öngörülen yüzde 20'lik oranın çok üstüne çıkarak yüzde 30 dolayında gerçekleşeceğinin anlaşılması üzerine İcra Kurulu'nda alınan karar gereğince 5 eylül pazartesi günü Başbakanlığa başvuracaklanm açıkladı. Bilindiği gibi uygulanan istikrar programı uyannca hükümet maaş ve ücretlerin her yıl enflasyon oranı kadar artınlması ilkesini benimsiyor. Yüksek Hakem Kurulu da 1983 yüı için yüzde 20 olarak belirlenen resmi enflasyon tahmımni esas alarak toplu sözleşmelerdeki ücret artışlanm belirliyor. Ancak, yüzde 20'lik enflasyon tahmininin gerçekçi olmadığını tüm fiyat endeksleri ortaya koyuyor ve yetkililer de enflasyonun 1983 sonuna kadar yüzde 20'den çok yüzde 30'a yakm gerçekleşecefini kabul ediyorlar. Bu durumda Türklş'in girişimi işçi ücretlerinin alım gücünü korumak için atılmış bir adım gibi görünüyor. Öte yandan, Danışma Meclisi üyesi ve Türkiye îşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpdündar, "giderek artan ve çekilmez bal alan hayat pahalılıgı karşısında geçim sıkıntısına düşen işçi ve memur emeklileri ile çalışan memurlar için 1984 yılında uygulanacak katsayının en az 40 olması gerektiğini", savundu. ANKA ajansına bir demeç veren Alpdündar, katsayı artışlanyla getirilen zamlann hayat pahalıhğına hiçbir zaman yetişemediğini, ana tüketim ele alınmasının sözkonusu olmadığını belirterek, "aynı yıl icin ücret zammı yeniden karariaştınlmaz" dedi. Naci Varhk ANKA ajansına yaptıgı açıklamada, 1983 yılı ücret zammının öngörülen enflasyon oranı olan yüzde 20'ye göre saptandığını, ancak zam oranının bazı işyerlerinde yüzde 30'u bulduğunu söyledi. Varlık şöyle konuştu: "Işyerierindeki ücretler iilkenin genel ekonomik durumu VARLIK: ZAM YENİDEN gözönünde bulundunılarak önBELtRLENEMEZ görülen enflasyon oranının alünda ya da üstünde beliıiendi. ÖrYüksek Hakem Kurulu Başneğin bir işyerinde ücret diizeyi kanı Naci Varlık, 1983 yılı için çok yüksek ise sadece yüzde 20 verilen ücret zammının artan enflasyon oraruna göre yeniden zam uygulandı ya da yüzde 15 artı 1500 artış yapıldı. Ücret diizeyi çok düşük işyerlerinde yüzde 3O'a vgran zamlar yapıldı." Naci Varlık, "enflasyon Üretimden Bilanço oranının yüzde 30'a yükseldiği" Türkivp'nin 50 kârı(V.Ö) şekhndeki iddialann sadece söysatıslar Brüt katma değer Tutan Sıra Tütan Tutarı İenti olduğunu da savunarak, büyük firması Sıra Firma milyon TL No: milyon TL No: milyon TL "bu konuda resmi bir beyan 1İPRAŞ, 466.055 8 14.349 2 17.461 yok. Biz Yüksek Hakem Kuru2 Türkiye Petroüeri 308.828 1 76.322 1 42.293 lu olarak enflasyon oranı konu63.279 14.836 91.737 3 2 3 Türkiye Kömür tşL sunda bir tespit de yapmadık. 5 4 T.D.Ç. tşL 79.035 3 52.940 Bu konuda bir calışmamıy da ol5 Ereğli Demir Çelik 75.071 4 30.895 7 3.735 madı" dedi. 3.251 Naci Varhk, 1984 yılı ücret 72.689 6 25.413 12 6 Türkiye Şeker Fab. zamlanyla ilgili görüşlerini acık7PETKİM 55.338 7 24.481 23 2.000 larken de konuşmasını şöyle sür8.456 9 9.558 8 SEKA 51.610 dürdü: 10.235 9 ÇayKur 26.071 4 47.155 5 10 Azot Sanayii 17 39 1.299 26.561 "Zaten bn yıün bitmesine 3 ay # 6.044 kaldı. Bu yılın son aylannda ts11 Türk Traktör 310 148 23.871 53 3.270 Unbul Ticaret Odası, tsUtistik 12 Et ve Balık Kurumu 23.039 21 5.168 1.680 Genel Müdurluğü gibiresmiku13 Otosan 22.766 15 6.203 38 1.311 nıluşlann verilerini değerlendire14 Arçelik 40 10 7.973 331 20.328 rek 1984 yılı ücret zammının ne 15Sasa 11 7.677 53 1.022 19.950 olacağına karar vereceğiz. 16 Igsaş, tstanbul Gübre 19.431 2.725 64 2.882 15 5.477 17 Otomarsan 12 7.505 5 19.219 18 Aksa Akrilik 19.110 16 6.099 17 2.445 18.591 20 5.237 224 180 19 OYAKRenault 18.459 44 3.726 1.323 20 Gübre Fab. 37 21 Bağfaş 17.512 77 2.438 1.880 25 2.367 22 Ünilevertş 17.378 30 4.556 18 1.553 1.111 23 Petrol Ofısi 17.078 132 46 232 24 TOFAŞ 16.402 26 4.865 25 Rabak 16.196 37 4.267 71 760 26 Lassa 15.685 14 6.445 55 993 ANKARA (UBA) Avrupa 874 48 3.456 27 Metaş 15.261 Ekonomik Topluluğu son üç yıl28 Bossa 14.659 18 5.589 140 340 da Türkiye çıkışlı ihraç ürünle29 Seydişehir rine 10 defa denetleme, kısıtla14.638 13 6.923 1.849 Alümüıyum ma ve yasaklama tedbiri koydu. 30 Alarko 14.610 72 2.611 34 1.378 Derlenen verilere göre, bu kı100 31 Uzel Makine 13.457 70 2.656 262 sıtlama ve yasaklama tedbirle2.932 49 1.068 32 Çukurova Elektrik 13.449 61 rinden en çok tekstil ürünlerimiz 33 MAN Kamyon 12.765 36 4.315 2.806 14 etkilendi. Ortak Pazar'ın koru3.467 34 Türk PirelU 12.458 28 4.765 10 macıhk politikalan içinde Türk 3.367 27 1.754 35 Oto Yol 12.270 50 ihraç ürünlerine karşı son üç yıl36 Çukurova Çimento 3.673 12.240 31 4.545 8 da aldığı tedbirler şöyle: 37 Üniroyal 12.036 54 3.264 65 808 • AET, pamuk ipliği ithalatın 11.665 227 947 86 38 tpragaz dan 3 aralık 1981 tarihinden iti39 PegProfılo 10.997 23 4.968 195 196 baren yüzde 16 oranında teminat 40 Kordsa 10.898 43 3.781 22 2.015 almaya başladı. Bu teminat 3 ni41 Türkiye Çimento 10.897 24 4.940 547 san 1982 tarihinde yüzde 12 ora . 42 Akdeniz Gübre 10.845 58 3.018 28 1.670 runda antidamping vergiye dö' 41 85 26 nüştürüldü. 10.583 33 4.448 378 14 44 Çukurova Sanayii İşL • Fransa erkek gömleği, tişört, 45 Shell 10.538 39 3.953 13 2.955 ham bez, yatak çarşaflan ve ka46 Goodyear 10.429 38 19 2.289 zaklann ithalatını durdurma ka4.080 86 79 672 47 Temsa 10.248 2.210 ran uyguladı. Bu karar bir ço84 9S5 48 Toros Gübre 10.221 2.236 57 ğu için halen devam ediyor. 49 Karadeniz Bakır 10.216 19 5.412 114 459 • Ingiltere'nin 8 mayıs 1982'de 50 Sifas 9.606 125 1.607 96 266 aldığı bir kararla ham bez ithalatını bin ton düzeyinde sınırlandırması halen sürüyor. • Italya Türkiye'den yaptığı ham bez ithalaünı 31 aralık 1982 tarihine kadar durdurmuştu. • AET konfeksiyon ithalatmı 15 MERAL TAMER ekim 1982 tarihine kadar durdurmuştu. • Diğer ülkelerce ithal edilecek serbest dolaşıma giren Türkiye çıkışh erkek gömlekleri ve ceketlerinin Fransa'ya girmesini yagöstermediği, "mostralık" malsaklayan karar hâlâ yürürlükte ların peşin alanlara, "2. kalite" bulunuyor. olanlann ise hesabı deftere yaz• Fransız hükümeti ihraç belgedıranlara gittiği çoğunuzun yalerinin Fransızca yazılması zobancı olmadığı bir gerçek. nınluluğu getirmiş, bunun dışınBuzdolabı, çamaşır makinesi, da ithal gümrüklerinin sınırlantelevizyon gibi gereksinmelerin dırılması yoluna gitmişti. karşılanmasında da elimizde pe• AET üçüncü ülkeler ve bu araşin para bulunması, pazarhk güda Türkiye çıkışlı kuru üzüm itcümüzü arttıracak, malın bize haline asgari fıyatı uygulamaya maliyetini nisbeten ucuzlatabilebaşlamı? ve ithalat için yeni dücektir. Dolayısıyla dayanıklı tüzenleme karan almıştı. ketim mallannı peşin alabilecek • AET Fransa'ya giren bazı mali gücümüz yoksa bile yine tekstil mamullerini(tişört, gömyakınlanmızdan ya da işyerimizlek ve benzerleri) serbest dolaşım den faizsiz borçlanma yöntemiydışında tutma yetkisi vermişti. le bu mallara sahip olabilmek • Yunanistan çeşitli maddelerin için kafa yormahyız. üçüncü ülkelerden ve Topluluk Ev arsa gibi 1970'li yıllarda üyesi ülkelerden ithalini lisans bir kıdem tazminatı, bir emekli kaydma bağlamıştı. ikramiyesiyle kolayca sağlanabive gıda maddelerine yansıyan resmi zamları bile karşdamadığını söyledi. ANKA'mn hesaplamasına göre katsayının 40 olması halinde, devlet memurlannın maaşlan brüt 2 bin 280 lira ile 9 bin lira arasında artabilecek. Memur emekli ikramiyeleriyle ilgili yasa önerisi hakkında da bilgi veren Alpdündar, şöyle konuştu: Memur emeklileri, emekli ikramlyesinin ber yıl için 1.5 maaş nisbetinde ödenebilmesine ait kanun teklifleri altkomisyonda kesin şeklini almıştır. Bu kanun teklifi önümüzdeki gttnlerde Danışma Mectisi Genel Kurul giindemine gelecektir. Türklş'in yeni ücret artışlan için Başbakanlığa başvurma karan ve Alpdündar'ın önerisi başını ahp giden enflasyona paralel olarak ücret ve maaş artışı taleplerinin de yoğunlaşacağını gösteriyor. Yetkililerin, ancak gerçekleştikten sonra kabul ettikleri yüzde 3O'hık enflasyonu ücretli ve maaşlı kesim günlük yaşamında hissediyor. Ücret ve maaş artışı talepleri de bu ortamda doğal olarak gündeme gelebiliyor. Emlak Beyannamesi küçük bir cezayla kasıma kadar verilebilecek İSTANBUL, (UBA) Başvuru süresi 31 ağustos 1983 akşamı sona eren emlak vergisi beyannamelerini, bu süre içinde veremeyenlerin ekim ayı sonuna kadar olan 2 aylık ek süreden yararlanabileceği açıklandı. tstanbul Defderdarı Adnan Barlas, emlak vergisi beyannamesi verme süresinin yasal olarak uzatılmasının mümkün olmadığını, ancak yine kanunda belirtilen 2 ayhk ek süre içinde mükelleflerin usulsüzlük cezası ödeyerek beyanname verebileceklerini söyledi. Barlas şöyle dedi: "Bilindiği gibi 31 ağustos akşamı emlak vergisi beyannamesi verme süresi doldu. MükeUeflerin ilk vergi taksitlerini bu süre içinde ödemeleri gerekiyor. tkinci taksidi de kasım ayı içinde ödeyecekler. Ancak, beyanda bulunamayanlar çok az olan bir usulsüzlük cezası ödeyerek, ekim ayı sonuna kadar başvurabilirler. Aksi takdirde bu ek süreyi de aşanlar hakkında resen cezalı işlem yapılacak. Mükefieflerden bu sıireyi geçirmemelerini istiyoruz". ISO Türkiye'nin 500 büyük firmasını açıkladı Büyük özel firmalarda işçi *** başına kâr 740 bin lira Ekonomi Servisi Türkiye'nin en büyük 500 fırması 1982 yılında toplam 394 milyar lira ücret ve maaş ödemesi yaparken 207 milyar lira da faiz ödemek zorunda kaldı. 500 büyük firma içinde yer alan özel firmalar 184 milyarlık ücret ve maaş ödemesine karşıük 133 milyar lira da faiz ödemek zorunda kaldılar. tstanbul Sanayi Odası'nın verilerine göre söz konusu 500 büyük firmanın 1982 yüında yarattığı brüt katma değer 933 milyar lirayı aşarken sağladıkları kâr 145 milyan, ödedikleri vasıtalı vergiler ise 125 milyar lirayı buldu. 500 büyük firmanın toplam satış hasılatlan 1982 yılında bir Önceki yıla göre % 31 artarak 3 trilyon 495 milyar liraya erişirken üretimden saUşlan 1» 49 artışla 3 trilyon 142 milyar lirayı buldu. Net bilanço kârları ise % 36 artarak 210 milyar liraya yükseldi. 500 büyük firmanın 412'si 1982 yılını kârlı kapattıklannı bildirirken kârL firmalann çalışan personel başına sağladıkları kâr 687 bin liraya yükseldi. Bu rakam özel sektör fümalarında 740 bin lirayı bulurken kamu kesimi flrmalannda 628 bin lirada kaldı. Ancak çalışan başına kâr rakamı 1981 yılına göre özel sektörde % 18'lik bir artış gösterirken bu artışın kamu firmalarında % 73'ü bulması dikkati çekti. 1982 yılmın rakamları, giderek büyüyen faiz ve finansman giderlerinin 500 büyük fırmamn kârlıhğını sınırlayan en önemli faktör olduğunu ortaya koyuyor. Satış hasılatlannı enflasyon oranımn biraz üzerinde artırabilen büyük firmalar bilanço kârlarım da, her şeye rağmen, enflasyon oranının üstünde artırmayı başarmış görünüyorlar. 1982 rakamlannda dikkati çeken bir diğer konu ise 500 büyük firmanın istihdam ettiği personel sayısının 1981'de 519,558'den 1982'de 511,306'ya düşmüş olması. Satış ve üretimdeki nominal artışlara karşın sağladıkları istihdamın gerilemiş olması 500 büyükfirmanıngercek iş hacminin değerlendirilmesi açısından ilginç bir ipucu veriyor. Personel Başına Kâr (bin lira) Yular 1978 1980 1981 1982 Toplam 147 296 497 687 Özel 184 402 628 720 Kamu 308 213 362 628 1.8 milyur dolar dış borç ödendi ANKARA, (ANKA) Bu yıIm ilk yansmda gerçekleştirilen 2 milyar 674 milyon dolarlık ihracatın yüzde 66'sı oranında dış borç ödendi. Derlenen verilere göre, ocakoziran döneminde 1 milyar 166 milyon dolarlık bölümü ana borç, 586,7 milyon dolarlık bölümü faiz olmak üzere toplam 1 milyar 753 milyon dolar tutannda dış borç ödemesi yapüdı. Geçen yılın eşdöneminde ise, 2 milyar 540 milyon dolar tutanndaki 6 aylık ihracatın yüzde 47'sine eşdeğer olan 1 milyar 183 milyon dolarlık dış borç ödenmişti. Buna göre, dış ödemelerinde geçen yıla göre yüzde 48 oraruna eşit olan 569,8 milyon dolar daha fazla borç ödemesi yapılmış bulunuyor. ofıli (milyar lira) Üretimden satıslar Satıs hasılatı Bilanço kân Öz sermaye İstihdam (kisi) 1981 2.110 2.673 154 484 519.558 1982 3.142 3.495 210 675 511.306 Fark % 47 % 31 % 36 % 39 Vo 1.6 AET, ihraç ürünlerimize 3 yılda 10 kısıtlama koydu 500 büyük firmadan, ilk 10'u kamu kuruluşu Ekonomi Servisi Istanbul Sanayi Odası'nca dün açıklanan anket sonuçlanna göre Türkiye'nin en büyük 500firmasıarasında ilk 10 sırayı kamu kuruluşlan alıyor. Firmalann üretimden satışlan esas alınarak yapılan sıralamada geçen yıl satışlarını yüzde 100 artırarak 466 milyar liraya yükselten tPRAŞ, Türkiye PetroUeri'nin 1982'deki birincilik koltuğunu kapmış bulunuyor. Geçen yıl 9. sırada bulunan Türk Çimento San. çimento sektöründe bu yılki durgunluk sonucu 41. sıraya gerilerken, geçen yıl 11. sırada yer alan MKE bu yıl ilk sıralarda yer almıyor. Buna karşılık geçen yıla göre atak yapan firmalardan Türk Traktör 20. sıradan 11. sıraya, Otosan 18.'likten 13.'lüğe, SASA 28. sıradan 15. sıraya yükselmiş bulunuyor. Bu arada, geçen yıl 126. sırada yer alan Asilçelik'in bu yıl 83. sıraya yükseldiği, ancak yanına bir kamu kuruluşu ifadesinin eklendiği dikkati çekiyor. İlk 50 firma içinde yer almayan bazı tanınmış fırmalann Türkiye'nin en büyük 500 firması sıralamasındaki yerleri ise şöyle: Güney Sanayi 57, Eczacıbaşı Ilaç 60, Paşabahçe Cam 65, Sarkuysan 73, Denizcilik Bankası 81, Çanakkale Seramik 87, Altınyıldız 95, Türk Tuborg 103, Komili 106, Işkur 113, PınarSüt 136, Profüo 161, Hürriyet Gazetesi 166, AEG 169, tpek Kâğıt 176. Ev Eşyalan thracat Sergisi Ekonomi Servisi Ortadoğu Ticaret ve thracat Merkezi'nde düzenlenen "Ev Eşyalan thracat Sergisi"ne 112 yerli kuruluşla Avrupa ve Afrika ülkelerinden 12 firma temsilcisi katılıyor. Sergide dayanıklı tüketim malları ve mobilyadan, biblo ve aksesuarlara hatta, sabun gibi temizlik maddelerine dek çok çeşitli ürünler yer alıyor. Yann akşama kadar izlenebilecek sergi daha çok Türkiye'den mal almak isteyen yabancılara dönük. SEKA, iade kağıda zanı yaptı tZMİT, (a.a.) SEKA Genel SEKA Genel Müdurluğü yetMüdurluğü özel firma ve kurukililerinden alınan bilgiye göre, • luşlardan, şahıslardan, gazete ve iade alım fiyatlanna zam yapımatbaalardan geriye iade olarak lan kâğıtların cinslerine göre ayalınacak kâğıdın fiyatlarınadünrıldı. SEKA tarafuıdan iade olaien geçerli olmak üzere zam rak alınacak kâğıtlann cins ve yaptı. kilo başı fîyatlan şöyle: ALINACAK KÂĞIDIN CtNSl ESKİ FİYA T YENİ FİYA T 14.00 16.00 Matbaa artığı: 12.00 15.00 Kilapmecmua ve gazete kâğıdı: 18.00 16.00 Oluklu mukavva döküntüsü: 15.00 17.00 Kraft torba kâğıdı: 14.00 11.00 Karışık eski kâğıt: Okuttar ve belediyelerden alınacak RİYAD/ANKARA, (ANKA) 12.00 14.00 Her türlü kırpıntı kâğıt: Türkiye'nin Atatürk Bara15.00 16.00 Patlak bobin kâğıdı: jı'ndan sonraki mevcut en bü12.00 14.00 tade gazete: yük yatırım projesi olan 10.00 12.00 tade mecmua: "İskendenmDivrigi yenileme ve elektriklendirme projesi" için 8.00 11.00 Kırpıntı kâğıt: yapılan ihalenin sonuçlanna, Suudi Kalkmma Fonu itiraz etti. Fon, Türkiye'deki değerlendirme komisyonunun Yugoslav Dövizin Döviz Döviz Efektif Efektif Iskra firması lehine aldığı karaCinsi Satıs Alış Satıs Ahs rı onaylamazken, bu fırmanın 1 ABD Dolan 245,62 240,80 248,02 240,88 teklifınin "fiyat uygunluğu" ba1 Avustralya Dolan 210,77 214,99 200,23 217,10 kımından en uygun sayılması 1 Avusturya Şilini 12,69 12,94 12,69 13,07 konusunda tereddütlerini dile 1 Batı Alman Markı 91,04 89,25 89,25 91,93 getirdi. 1 Belçika Frangı 4,53 4,22 4,44 4,58 Suudi Kalkmma Fonu'nun iti1 Danimarka Kronu 25,32 24,82 24,82 25,57 razında, Yugoslav firmasının 1 Fransız Frangı 29,62 30,21 29,62 30,51 teklifindeki ABD doları ve Al1 HoUanda Florini 79,83 81,42 79,83 82,22 man markı kurlannın Türk lira1 tsveç Kronu 30,40 31,32 30,40 31,01 sına göre sabit orantılı olmadı1 Îsviçre Frangı 110,06 112,27 110,06 113,37 ğı, bu nedenle mukavele aşama100 ttalyan Lireti 14,96 15,26 14,21 15,41 sından en ucuz görünebilmesine 100 Japon Yeni 97,63 99,58 92,75 100,56 karşın, projenin yürütülmesi sı1 Kanada Dolan 201,19 195,33 199,23 185,56 rasında pahalılaşabileceğini bil1 Kuveyt Dinan 824,35 783,14 849,09 84084 dirdi. 1 Norveç Kronu 32,11 33,07 32,75 30,50 Fon ayrıca, projeyle ilgili ba1 Stertin 367,37 360,16 370,97 360,16 zı teknik aynntılarm tskra fir1 S. Arabistan Riyali 69,19 70,57 65,73 71,26 ması ile müzakere edebileceğini de hatırlatarak, bunun da parasal sıralamayı etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu gerekçelerle fon, teknik aynntılann en düşük tekABD DOLAR1 lif veren dört firmayla ayrı ayn 18.9755 Avusturya Şilini 7.9210 tsveç Kronu müzakeresini ve nihai karann 2.6980 B. Abnan Markı 2.1878 tsviçre Frangı buna göre verilmesini istedi. 54.2342 Belçika Frangı i1609.62 ttalyan Lireti thale sonuçlanmn, dış kredi9.7018 Danimarka Kronu 246.64 Japon Yeni sini sağladığı için Suudi Kalkın8.1296 Fransız Frangı 7.4992 Norveç Kronu ma Fonu tarafuıdan onaylanma3.0164 HoUanda Florini 3.4802 S. Arabis. Riyali sı gerekiyor. Türkiye'ye 1979 yı1 A vustral. Dolan 0.875i1 ABD DOLARI lında 250 milyon dolarlık, 1 Kuveyt Dinan 3.423A ABD DOLARI ' 1981'de de 150 milyon dolarlık 1 Sterlin 1.495'/ ABD DOLARI ' "bagsız" proje kredisi sağlamayı kabul eden fon, bugune değin yaklaşık 200 milyon dolarlık bir tutann projelendirilmesini kabul etmiş bulunuyor. Alış Satıs Cumhuriyet 27.600 27.700 Fon'un itirazı üzerine ihaleye Resat 26.000 27.000 verilen tekliflerin Türkiye'deki 24 Ayar 3.710 3.725 değerlendirme komisyonunda 22 Ayar Bilezik 3.375 3.490 yeniden incelemeye alındığı öğGümüş 90 92 renildi. EV EKONOMİSİ HAZIRLAYAN Gıda ihtiyaçlanmızı mutlaka peşin karşılamalıyız. Dayanıklı tüketim mallan ve mobilyayı yakınlanmıza borçlanarak peşin alnıak, evarsa gibi daha büyük çaplı yabnmlarda taksitli satışlara yönelmek en akılcı yol gibi görünüyor. Zengin ülkelerle yoksul ulkelerin temsilcilerini Istanbul'da biraraya getiren bir uluslararası ekonomik toplantıyı hafta boyunca izledikten sonra "borç" konusu bizim için de en temel sorun haline geldi. Toplantıda, kişi hangi ortamda ve kimlerle olduğunu bir an için unutacak olsaydı, dünya boyutunda ele alınan borçlanma, borcu geri ödeme ve borç erteleme konulanna ilişkin sözleri tek ülke, batan firma hatta aile boyutuna indirgemek hiç de zor olmazdı. Biz de toplantıdan esinlenerek ve atalanmıza maledilmiş, ancak birbiriyle tümüyle çelişen iki özdeyişten yola çıkarak aile bütçesinin planlamasında borçlanmaya ne ölçüde yer verilmesi gerektiği konusuna değineceğiz. Dilimize yerleşmiş ata sözlerinden biri "borç yiğidin kamçıSMİır" deT ve borçlanmayı bir anlamda savunur. Buna karşılık borçlanmaya tümüyle karşı olan bir diğer ata sözü "borç yiyen kendi kesesinden yer" der ve işi kestirip atar. Hayat pahalılığının dar ve orta gelir gruplannın satm alma güçlerini her geçen gün biraz daha törpülediği bu ortamda, gelecek yülarda da enflasyonla birlikte yaşamak zorunda olduğumuzun bilincinde olarak borçlanmayı toptan reddetmek mi doğru, yoksa borçla yaşamak mı? Her halde ikisi de değil.... özellikle gıda gereksinmelerimizi bakkala manava kasaba borçlanarak sağlamak mutlaka kaçınmamız gereken bir yöntem. Çünkü defterlere yazılan ve aydan aya ödenen hesaplarda çeşitli oynamalar olabileceği gibi, esnafın, peşin mal alan müşteriye gösterdiği özeni borçla alana IskenderunDivriği demiryolu ihalesine Suudiler itiraz etti Peşin mi, taksitle mi, borçlanarak mı? DÖVİZ KURLARI lecek, ancak bugünkü koşullarda orta gelirliler için peşin parayla ulaşmamn mümkün olmadığı yatınmlara gelince... Bu tur yatınmlarda peşin para yoksa taksitle alış verişe yönelmek pek de yararsız görünmüyor. Taksitle yapılan alış verişin maliyeti yükseltici yanı olsa bile, enflasyonlu yıllar içine yayılan taksidin aile bütçesinde aldığı pay, hele hele son dönemlerde "epey önemsiz" hatta "devede kulak" kalabiliyor. OYAKRenault piyasaya yeni bir otomobil çıkaracak ÇAPRAZ KURLAR / Malatya'dan Ayşegüi Senger'in önerisi: Halıların temizliğinde tıraş kremi^ maden sodası ve tuzdan yararlanın Malatya'dan yazan Ayşegüi Senger adlı okurumuz, "ben bir subay eşi olduğum için yülar boyu Türkiye'nin pek çok kentini dolaştım. Her kentin kendi adet ve alışkanlıklaruu gördüm. Her yiğidin bir yofnrt yemesi vardır derler. Ben pek çok yiğidin, farklı yoğurt yeme biçimlerini öğrendim. Kış hazıriıklannın basladığı şu günlerde halı teraizUğine ttişkin çeşitli illerin farklı uygulamalannı ev hammlanna aktarmak ve onlan fazla masraftan kurtarmak istiyorum" diyor. AyşegUl Senger'in önerilerini şu noktalarda toplayabiliriz: • Kapalı şişelerde satılan içeceklerden maden sodası, taze lekeleri anında çıkarmakta olağanüstü etkilidir. Lekenin üzerine döküp kısa bir süre beklettikten sonra kuru süngerle silinmelidir. Leke inatçı türdense önce traş kremi ile silmek sonra maden sodası kullanmak daha yararlı olur. • Eski lekeleri çıkarmak için 2 çorba kaşığı deterjanı üç çorba kaşığı sirke ve ılık suyla karıştırarak leke yok olana kadar birkaç kez sabırla silmek gerekir. • Tuz, halıların temizliğinde şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Orneğin taze çamur lekelerinin üzerine tuz serpip 15 dakika bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürüldüğünde halıda çamur lekesi kalmaz. Temiz halıların parlak olması istendiğinde de tuzdan yararlanılabilir. Halının üzerine bolca tuz serpip 1 saat bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürmek, halıyı şaşırtıcı ölçüde parlatacaktır. • Halıdaki yanık yerleri onarmak için halının havlanndan yeterli miktarda kesin. Yanık kıs mın altına kuvvetli bir yapıştıncı sürüp kestiğiniz havlan yanık bölgeyi kapatacak biçimde üzerine yerleştirin, Onardığınız kısmın üzerine ağırca bir madde koyup 24 saat bekleyin. • Halıya akan mumlan, mumlu kısmın üzerine kurutma kâğıdı koyduktan sonra sıcak ütüyle birkaç kez ütüleyerek çıkarabilirsiniz. Tutkal lekelerinin yok edilmesinde ise sirkeli bez etkiUdir. • Zıt şeylerin birbirini çektiğinden yola çıkarak, halıdaki kırrmzı şarap lekesini, beyaz şarapla silerek çıkarabilirsiniz. Işte size Malatyalı okurumuzdan bir dizi öneri. Belki bir bölümünü biliyordunuz, ama herhalde "ben bunlann hepsini biHyordDm" diyeniniz pek yoktur. ALTIN GÜMÜŞ FİYATLARI ANKARA (ANKA) OYAK Renault yurt içinde yeni tip bir otomobilin üretimi için hazırlıklannı sürdürüyor. Edünilen bilgiye göre, "Renault 9 " adıyla piyasaya sürülecek olan otomobilin üretimi, 3 milyar lira tutanndaki ek yatınmla gerçekleştirilecek. Renault'un yeni tip otomobili için hazrrhkların son aşamaya ulaştığuıı belirten yetkiüler, çalışmalann, 1984 yılı başında üretime gecilmesini öngören bir program çerçevesinde yapıldığıru bildirdiler. Edinilen bilgiye göre, Renault 9 modelinde, şu anda üretime devam edilen "TL 12" ve "TS 12" tipi otomabillerde kullanılmakta olan motor, bazı küçük değişikh'klerle yer alacak. Bu konuda yapılan fizibilite çauşmalan sonucunda, motor ve donanımının tümüyle değiştirilmesi halinde, yatınmın maliyetinin 1983 fiyatlanyla 67 milyar liraya kadar tırmanacağı belirlendi. Bu nedenle, motorda köklü bir değişiklikten vazgeçüerek, yatınmın 3 milyar lirada sınırlanması kararlaştınldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog